[MPlayer-translations] r19683 - trunk/DOCS/xml/ru/mail-lists.xml

diego subversion at mplayerhq.hu
Tue Sep 5 11:57:28 CEST 2006


Author: diego
Date: Tue Sep  5 11:57:27 2006
New Revision: 19683

Modified:
   trunk/DOCS/xml/ru/mail-lists.xml

Log:
sync with r19677
patch by Vladimir Voroshilov, voroshil {[at]} gmail {[dot]} com


Modified: trunk/DOCS/xml/ru/mail-lists.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/ru/mail-lists.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/ru/mail-lists.xml	Tue Sep  5 11:57:27 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="koi8-r"?>
-<!-- synced with r18606 -->
+<!-- synced with r19677 -->
 <appendix id="mailinglists">
 <title>ðÏÞÔÏ×ÙÅ ÒÁÓÓÙÌËÉ</title>
 <para>
@@ -14,7 +14,7 @@
 <ulink url="http://www.river.com/users/share/etiquette/edit.html">HOWTO Edit Messages[ëÁË ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ]</ulink>.
 <itemizedlist>
 <listitem><para>
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-announce">
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-announce">
 <application>MPlayer</application>-announce</ulink>
 </para>
 <para>
@@ -22,7 +22,7 @@
 ðÏÄÐÉÛÉÔÅÓØ, ÅÓÌÉ ÷Ù ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÌÕÞÁÔØ ÏÂßÑ×ÌÅÎÉÑ Ï ÎÏ×ÙÈ ÚÁÐÌÁÔÁÈ É ÒÅÌÉÚÁÈ.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-users"><application>MPlayer</application>-users</ulink>
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-users"><application>MPlayer</application>-users</ulink>
 </para>
 <para>ïÓÎÏ×ÎÏÊ ÓÐÉÓÏË ÐÏÄÄÅÒÖËÉ ÐÏ ×ÏÐÒÏÓÁÍ, ËÁÓÁÀÝÉÍÓÑ
 <application>MPlayer</application>'Á.
@@ -33,14 +33,14 @@
 <link linkend="bugreports">ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÏÂ ÏÛÉÂËÅ</link>.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-felhasznalok"><application>MPlayer</application>-felhasznalok</ulink> (×ÅÎÇÅÒÓËÉÊ)
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-felhasznalok"><application>MPlayer</application>-felhasznalok</ulink> (×ÅÎÇÅÒÓËÉÊ)
 </para>
 <para>
 òÁÓÓÙÌËÁ ÎÁ ×ÅÎÇÅÒÓËÏÍ ÑÚÙËÅ.
 ôÅÍÁ? ôÁÍ ×ÉÄÎÏ ÂÕÄÅÔ... ÐÏËÁ ÐÏ ÂÏÌØÛÅÊ ÞÁÓÔÉ &mdash; ÆÌÅÊÍ[flame] É RTFM ×ÏÐÒÏÓÙ :(
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-matrox"><application>MPlayer</application>-Matrox</ulink>
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-matrox"><application>MPlayer</application>-Matrox</ulink>
 </para>
 <para>
 ÷ÏÐÒÏÓÙ ÏÔÎÏÓÑÝÉÅÓÑ Ë Matrox'ÁÍ, ÔÁËÉÅ ËÁË 
@@ -48,13 +48,13 @@
 (ÄÌÑ 4.x.x), matroxfb-TVout.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-dvb"><application>MPlayer</application>-dvb</ulink>
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-dvb"><application>MPlayer</application>-dvb</ulink>
 </para>
 <para>÷ÅÝÉ Ó×ÑÚÁÎÎÙÅ Ó ÁÐÐÁÒÁÔÎÏ ÄÅËÏÄÉÒÕÀÝÅÊ ËÁÒÔÁÍÉ, ÎÁÚÙ×ÁÅÍÙÍÉ DVB (ÎÅ
   <emphasis role="bold">DXR3</emphasis>!).
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mencoder-users"><application>MEncoder</application>-users</ulink>
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mencoder-users"><application>MEncoder</application>-users</ulink>
 </para>
 <para>ïÓÎÏ×ÎÏÊ ÓÐÉÓÏË ÐÏÄÄÅÒÖËÉ ÐÏ ×ÏÐÒÏÓÁÍ, ËÁÓÁÀÝÉÍÓÑ
 <application>MEncoder</application>'Á.
@@ -66,7 +66,7 @@
 <link linkend="bugreports">ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÏÂ ÏÛÉÂËÅ</link>.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-dev-eng"><application>MPlayer</application>-dev-eng</ulink>
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-dev-eng"><application>MPlayer</application>-dev-eng</ulink>
 </para>
 <para>
 üÔÏ ÒÁÓÓÙÌËÁ Ï ÒÁÚÒÁÂÏÔËÅ <application>MPlayer</application>'Á!
@@ -76,7 +76,7 @@
 ÎÏ×ÙÈ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÅÊ ÉÌÉ ÆÌÅÊÍ.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-cvslog"><application>MPlayer</application>-cvslog</ulink>
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-cvslog"><application>MPlayer</application>-cvslog</ulink>
 </para>
 <para>÷ÓÅ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ × ËÏÄÅ <application>MPlayer</application>'Á
 Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÏÔÓÙÌÁÀÔÓÑ × ÜÔÕ ÒÁÓÓÙÌËÕ. óÀÄÁ
@@ -85,57 +85,57 @@
 ÚÁÍÅÔÉÌÉ ÐÏÔÅÎÃÉÁÌØÎÕÀ ÏÛÉÂËÕ/ÐÒÏÂÌÅÍÕ × ÜÔÏÍ ÉÚÍÅÎÅÎÉÉ).
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-docs"><application>MPlayer</application>-DOCS</ulink>
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-docs"><application>MPlayer</application>-DOCS</ulink>
 </para>
 <para>üÔÁ ÒÁÓÓÙÌËÁ ÄÌÑ ÄÉÓËÕÓÓÉÊ ÐÏ <application>MPlayer</application>'Ï×ÓËÏÊ 
 ÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÉ. ôÁËÖÅ, ÓÀÄÁ ÏÔÓÙÌÁÀÔÓÑ ÌÏÇÉ SVN, ÏÔÎÏÓÑÝÉÅÓÑ Ë
 ÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÉ É ÄÏÍÁÛÎÅÊ ÓÔÒÁÎÉÃÅ.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-translations"><application>MPlayer</application>-translations</ulink>
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-translations"><application>MPlayer</application>-translations</ulink>
 </para>
 <para>òÁÓÓÙÌËÁ ÄÌÑ ÏÂÓÕÖÄÅÎÉÑ ÐÅÒÅ×ÏÄÏ× ÄÏÍÁÛÎÅÊ ÓÔÒÁÎÉÃÙ É ÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÉ 
 <application>MPlayer</application>'Á.
 ìÏÇÉ subversion, ÏÔÎÏÓÑÝÉÅÓÑ Ë ÐÅÒÅ×ÏÄÕ ÄÏÍÁÛÎÅÊ ÓÔÒÁÎÉÃÙ É ÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÉ ÔÁËÖÅ ÏÔÓÙÌÁÀÔÓÑ ÓÀÄÁ.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-cygwin"><application>MPlayer</application>-cygwin</ulink>
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-cygwin"><application>MPlayer</application>-cygwin</ulink>
 </para>
 <para>òÁÓÓÙÌËÁ ÄÌÑ ÏÂÓÕÖÄÅÎÉÑ ÐÅÒÅÎÏÓÁ <application>MPlayer</application> ÐÏÄ
 <application>Cygwin</application> É <application>MinGW</application>.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-g2-dev"><application>MPlayer</application>-G2-dev</ulink>
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-g2-dev"><application>MPlayer</application>-G2-dev</ulink>
 </para>
 <para>òÁÓÓÙÌËÁ ÄÌÑ ÏÂÓÕÖÄÅÎÉÑ, ÐÏÓ×ÑÝ£ÎÎÏÇÏ <application>MPlayer</application> G2,
 ×ÉÄÅÏÐÌÅÅÒÕ ÓÌÅÄÕÀÝÅÇÏ ÐÏËÏÌÅÎÉÑ.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-mirror"><application>MPlayer</application>-mirror</ulink>
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-mirror"><application>MPlayer</application>-mirror</ulink>
 </para>
 <para>òÁÓÓÙÌËÁ ÄÌÑ ÄÉÓËÕÓÓÉÊ, ÐÏÓ×ÑÝ£ÎÎÙÈ ÉÎÆÒÁÓÔÒÕËÔÕÒÅ ÚÅÒËÁÌ ÓÅÒ×ÅÒÁ
 <application>MPlayer</application>.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-mwn"><application>MPlayer</application>-MWN</ulink> (âåúäåêóô÷õåô)
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-mwn"><application>MPlayer</application>-MWN</ulink> (âåúäåêóô÷õåô)
 </para>
 <para>òÁÓÓÙÌËÁ ÄÌÑ ÄÉÓËÕÓÓÉÊ Ï ÎÏ×ÙÈ ×ÙÐÕÓËÁÈ <application>MPlayer</application>
 Weekly News.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-os2"><application>MPlayer</application>-os2</ulink> (âåúäåêóô÷õåô)
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-os2"><application>MPlayer</application>-os2</ulink> (âåúäåêóô÷õåô)
 </para>
 <para>òÁÓÓÙÌËÁ ÄÌÑ ÏÂÓÕÖÄÅÎÉÑ ÐÅÒÅÎÏÓÁ <application>MPlayer</application> ÐÏÄ OS/2.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/qt-codecs-porting">qt-codecs-porting</ulink> (âåúäåêóô÷õåô)
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/qt-codecs-porting">qt-codecs-porting</ulink> (âåúäåêóô÷õåô)
 </para>
 <para>òÁÓÓÙÌËÁ ÄÌÑ ÄÉÓËÕÓÓÉÊ ÐÏ ÐÏÄÄÅÒÖËÅ QuickTime ËÏÄÅËÏ×.
 </para></listitem>
 </itemizedlist>
 <note><para>
 úÄÅÓØ ÎÁÈÏÄÉÔÓÑ ÁÒÈÉ× ÒÁÓÓÙÌÏË Ó ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØÀ ÐÏÉÓËÁ:
-<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi"/>.
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi"/>.
 </para></note>
 </para>
 </appendix>More information about the MPlayer-translations mailing list