[MPlayer-translations] r19682 - trunk/DOCS/xml/ru/install.xml

diego subversion at mplayerhq.hu
Tue Sep 5 11:53:21 CEST 2006


Author: diego
Date: Tue Sep 5 11:53:21 2006
New Revision: 19682

Modified:
  trunk/DOCS/xml/ru/install.xml

Log:
Remove reference to deleted divx4 section.
patch by Vladimir Voroshilov, voroshil {[at]} gmail {[dot]} com


Modified: trunk/DOCS/xml/ru/install.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/ru/install.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/ru/install.xml	Tue Sep 5 11:53:21 2006
@@ -190,29 +190,7 @@
 QDesign ÁÕÄÉÏ ÐÏÔÏËÏ×. éÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ ÍÏÇÕÔ ÂÙÔØ ÎÁÊÄÅÎÙ × ÓÅËÃÉÉ
 <link linkend="sorenson">Sorenson ×ÉÄÅÏ ËÏÄÅË</link>.
  </para></listitem>
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">DivX4/DivX5</emphasis>: ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ ÏÂ ÜÔÏÍ ËÏÄÅËÅ ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÁ × 
-ÓÅËÃÉÉ <link linkend="divx4-5">DivX4/DivX5</link>. ÷ÁÍ, ×ÅÒÏÑÔÎÏ, ÎÅ ÐÏÔÒÅÂÕÅÔÓÑ
-ÜÔÏÔ ËÏÄÅË, ÐÏÓËÏÌØËÕ
- <emphasis role="bold"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></emphasis>
-(ÓÍ. ×ÙÛÅ)
-ÇÏÒÁÚÄÏ ÂÙÓÔÒÅÅ É ×ÙÛÅ ËÁÞÅÓÔ×ÏÍ, ÞÅÍ ÜÔÏÔ ËÏÄÅË, ËÁË ÄÌÑ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ, ÔÁË É ÄÌÑ
-ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ. ïÓÏÂÅÎÎÏÓÔÉ:
-<itemizedlist>
-<listitem><simpara>
- ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ × 1 ÉÌÉ 2 ÐÒÏÈÏÄÁ
- <link linkend="mencoder"><application>MEncoder</application>'ÏÍ</link>
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
- ÍÏÖÅÔ ÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÔØ ÓÔÁÒÙÅ <emphasis role="bold">DivX3</emphasis> ÆÉÌØÍÙ ÇÏÒÁÚÄÏ ÂÙÓÔÒÅÅ, ÞÅÍ Win32 DLL,
-ÎÏ ÍÅÄÌÅÎÎÅÅ, ÞÅÍ
-  <emphasis role="bold"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></emphasis>!
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
- Õ ÎÅÇÏ ÚÁËÒÙÔÙÅ ÉÓÈÏÄÎÉËÉ, É ÄÏÓÔÕÐÎÁ ÔÏÌØËÏ x86 ×ÅÒÓÉÑ.
- </simpara></listitem>
-</itemizedlist>
-</para></listitem>
+
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">XviD</emphasis>: ËÏÄÉÒÕÀÝÁÑ ÁÌØÔÅÒÎÁÔÉ×Á
  ÄÌÑ DivX4Linux Ó ÏÔËÒÙÔÙÍ ÉÓÈÏÄÎÙÍ ËÏÄÏÍ. ïÓÏÂÅÎÎÏÓÔÉ:More information about the MPlayer-translations mailing list