[MPlayer-translations] CVS: main/help help_mp-ro.h, 1.30, 1.31 help_mp-ru.h, 1.63, 1.64 help_mp-sk.h, 1.36, 1.37 help_mp-sv.h, 1.15, 1.16 help_mp-tr.h, 1.24, 1.25 help_mp-uk.h, 1.25, 1.26 help_mp-zh_TW.h, 1.23, 1.24

Reynaldo H. Verdejo CVS syncmail at mplayerhq.hu
Wed May 17 09:46:24 CEST 2006


CVS change done by Reynaldo H. Verdejo CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/help
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv23780/help

Modified Files:
	help_mp-ro.h help_mp-ru.h help_mp-sk.h help_mp-sv.h 
	help_mp-tr.h help_mp-uk.h help_mp-zh_TW.h 
Log Message:
fix extras and malformed translation messages, check done with uau's brand new TOOLS/ script, PART 3 of 3

Index: help_mp-ro.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-ro.h,v
retrieving revision 1.30
retrieving revision 1.31
diff -u -r1.30 -r1.31
--- help_mp-ro.h	28 Apr 2006 23:06:38 -0000	1.30
+++ help_mp-ro.h	17 May 2006 07:46:20 -0000	1.31
@@ -144,12 +144,9 @@
 #define MSGTR_CannotOpenOutputFile "Nu pot deschide fiºierul de ieºire '%s'.\n"
 #define MSGTR_EncoderOpenFailed "Nu pot deschide encoderul.\n"
 #define MSGTR_ForcingOutputFourcc "Forþez ieºirea fourcc la %x [%.4s]\n"
-#define MSGTR_WritingAVIHeader "Scriu header-ul AVI...\n"
 #define MSGTR_DuplicateFrames "\n%d cadre duplicate!\n"
 #define MSGTR_SkipFrame "\nSkipping frame!\n"
 #define MSGTR_ErrorWritingFile "%s: Eroare la scrierea fiºierului.\n"
-#define MSGTR_WritingAVIIndex "\nScriu indexul AVI...\n"
-#define MSGTR_FixupAVIHeader "Repar header-ul AVI...\n"
 #define MSGTR_RecommendedVideoBitrate "Bitrate-ul video recomandatpentru %s CD: %d\n"
 #define MSGTR_VideoStreamResult "\nCanal video: %8.3f kbit/s (%d B/s) dimensiune: %"PRIu64" bytes %5.3f sec %d cadre\n"
 #define MSGTR_AudioStreamResult "\nCanal audio: %8.3f kbit/s (%d B/s) dimensiune: %"PRIu64" bytes %5.3f sec\n"
@@ -495,9 +492,6 @@
 #define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Afiºeazã fereastra video cand e inactivã"
 
 #define MSGTR_ABOUT_UHU "Dezvoltare GUI sponsorizatã de UHU Linux\n"
-#define MSGTR_ABOUT_CoreTeam "  echipa MPlayer principalã:\n"
-#define MSGTR_ABOUT_AdditionalCoders "  Alþi progamatori:\n"
-#define MSGTR_ABOUT_MainTesters "  Testeri principali:\n"
 
 // --- messagebox
 #define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Eroare fatalã!"

Index: help_mp-ru.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-ru.h,v
retrieving revision 1.63
retrieving revision 1.64
diff -u -r1.63 -r1.64
--- help_mp-ru.h	28 Apr 2006 23:06:38 -0000	1.63
+++ help_mp-ru.h	17 May 2006 07:46:20 -0000	1.64
@@ -176,8 +176,6 @@
 #define MSGTR_DvdnavNavSpuClutChange "óÏÂÙÔÉÅ DVDNAV: éÚÍÅÎÅÎÉÅ Nav SPU CLUT\n"
 #define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "óÏÂÙÔÉÅ DVDNAV: úÁ×ÅÒÛÅÎÏ ÐÏÚÉÃÉÏÎÉÒÏ×ÁÎÉÅ Nav\n"
 #define MSGTR_MenuCall "÷ÙÚÏ× ÍÅÎÀ\n"
-
-#define MSGTR_EdlCantUseBothModes "îÅÌØÚÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ -edl É -edlout ÏÄÎÏ×ÒÅÍÅÎÎÏ.\n"
 #define MSGTR_EdlOutOfMem "îÅ ÍÏÇÕ ×ÙÄÅÌÉÔØ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÙÊ ÏÂß£Í ÐÁÍÑÔÉ ÄÌÑ ÈÒÁÎÅÎÉÑ ÄÁÎÎÙÈ EDL.\n"
 #define MSGTR_EdlRecordsNo "þÉÔÅÎÉÅ %d EDL ÄÅÊÓÔ×ÉÊ.\n"
 #define MSGTR_EdlQueueEmpty "îÅÔ ÄÅÊÓÔ×ÉÊ EDL, ËÏÔÏÒÙÅ ÓÌÅÄÕÅÔ ÉÓÐÏÌÎÉÔØ (ÏÞÅÒÅÄØ ÐÕÓÔÁ).\n"
@@ -201,18 +199,15 @@
 #define MSGTR_CannotOpenOutputFile "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ ×Ù×ÏÄÁ '%s'.\n"
 #define MSGTR_EncoderOpenFailed "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ËÏÄÉÒÏ×ÝÉË.\n"
 #define MSGTR_ForcingOutputFourcc "÷ÙÈÏÄÎÏÊ fourcc ÆÏÒÓÉÒÏ×ÁÎ × %x [%.4s]\n"
-#define MSGTR_WritingAVIHeader "ðÉÛÕ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË AVI...\n"
 #define MSGTR_DuplicateFrames "\n%d ÐÏ×ÔÏÒÑÀÝÉÊÓÑ(ÈÓÑ) ËÁÄÒ(Á/Ï×)!\n"
 #define MSGTR_SkipFrame "\nðÒÏÐÕÓËÁÀ ËÁÄÒ!\n"
 #define MSGTR_ErrorWritingFile "%s: ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ.\n"
-#define MSGTR_WritingAVIIndex "\nðÉÛÕ ÉÎÄÅËÓ AVI...\n"
-#define MSGTR_FixupAVIHeader "ðÏÄÐÒÁ×ÌÑÀ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË AVI...\n"
 #define MSGTR_RecommendedVideoBitrate "òÅËÏÍÅÎÄÕÅÍÙÊ ÂÉÔÐÏÔÏË ÄÌÑ %s CD: %d\n"
 #define MSGTR_VideoStreamResult "\nðÏÔÏË ×ÉÄÅÏ: %8.3f ËÂÉÔ/Ó (%d B/s) ÒÁÚÍÅÒ: %"PRIu64" ÂÁÊÔ(Á/Ï×) %5.3f ÓÅË. %d ËÁÄÒ(Á/Ï×)\n"
 #define MSGTR_AudioStreamResult "\nðÏÔÏË ÁÕÄÉÏ: %8.3f ËÂÉÔ/Ó (%d B/s) ÒÁÚÍÅÒ: %"PRIu64" ÂÁÊÔ(Á/Ï×) %5.3f ÓÅË.\n"
 #define MSGTR_OpenedStream "ÕÓÐÅÈ: ÆÏÒÍÁÔ: %d ÄÁÎÎÙÅ: 0x%X - 0x%x\n"
 #define MSGTR_VCodecFramecopy "×ÉÄÅÏËÏÄÅË: ËÏÐÉÒÏ×ÁÎÉÅ ËÁÄÒÏ× (%dx%d %dbpp fourcc=%x)\n"
-#define MSGTR_ACodecFramecopy "ÁÕÄÉÏËÏÄÅË: ËÏÐÉÒÏ×ÁÎÉÅ ËÁÄÒÏ× (ÆÏÒÍÁÔ=%x ÃÅÐÏÞÅË=%d ÓËÏÒÏÓÔØ=%ld ÂÉÔÏ×=%d B/s=%ld ÏÂÒÁÚÅÃ=%ld)\n"
+#define MSGTR_ACodecFramecopy "ÁÕÄÉÏËÏÄÅË: ËÏÐÉÒÏ×ÁÎÉÅ ËÁÄÒÏ× (ÆÏÒÍÁÔ=%x ÃÅÐÏÞÅË=%d ÓËÏÒÏÓÔØ=%d ÂÉÔÏ×=%d B/s=%d ÏÂÒÁÚÅÃ=%d)\n"
 #define MSGTR_CBRPCMAudioSelected "÷ÙÂÒÁÎÏ CBR PCM ÁÕÄÉÏ\n"
 #define MSGTR_MP3AudioSelected "÷ÙÂÒÁÎÏ MP3 ÁÕÄÉÏ\n"
 #define MSGTR_CannotAllocateBytes "îÅ ÍÏÇÕ ×ÙÄÅÌÉÔØ ÐÁÍÑÔØ ÄÌÑ %d ÂÁÊÔ\n"
@@ -222,7 +217,7 @@
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "ïÇÒÁÎÉÞÉ×ÁÀ ÐÒÅÄÚÁÇÒÕÚËÕ ÁÕÄÉÏ ÄÏ 0.4Ó\n"
 #define MSGTR_IncreasingAudioDensity "õ×ÅÌÉÞÉ×ÁÀ ÐÌÏÔÎÏÓÔØ ÁÕÄÉÏ ÄÏ 4\n"
 #define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "æÏÒÓÉÒÕÀ ÐÒÅÄÚÁÇÒÕÚËÕ ÁÕÄÉÏ × 0, ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÕÀ ËÏÒÒÅËÃÉÀ pts × 0\n"
-#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nCBR ÁÕÄÉÏ: %ld ÂÁÊÔ/ÓÅË, %d ÂÁÊÔ/ÂÌÏË\n"
+#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nCBR ÁÕÄÉÏ: %d ÂÁÊÔ/ÓÅË, %d ÂÁÊÔ/ÂÌÏË\n"
 #define MSGTR_LameVersion "÷ÅÒÓÉÑ LAME %s (%s)\n\n"
 #define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "ïÛÉÂËÁ: úÁÄÁÎÎÙÊ ÂÉÔÐÏÔÏË ×ÎÅ ÄÏÐÕÓÔÉÍÏÇÏ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÄÌÑ ÄÁÎÎÏÊ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ËÉ\n"\
 "\n"\
@@ -809,11 +804,7 @@
 #define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FPS "FPS ÆÉÌØÍÁ:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÏËÎÏ ×ÉÄÅÏ, ËÏÇÄÁ ÎÅÁËÔÉ×ÅÎ"
-
 #define MSGTR_ABOUT_UHU "òÁÚÒÁÂÏÔËÁ GUI ÓÐÏÎÓÉÒÏ×ÁÎÁ UHU Linux\n"
-#define MSGTR_ABOUT_CoreTeam "  ïÓÎÏ×ÎÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ MPlayer'Á:\n"
-#define MSGTR_ABOUT_AdditionalCoders "  äÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÅ ËÏÄÅÒÙ:\n"
-#define MSGTR_ABOUT_MainTesters "  çÌÁ×ÎÙÅ ÔÅÓÔÅÒÙ:\n"
 
 // --- messagebox
 #define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "æÁÔÁÌØÎÁÑ ÏÛÉÂËÁ!"

Index: help_mp-sk.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-sk.h,v
retrieving revision 1.36
retrieving revision 1.37
diff -u -r1.36 -r1.37
--- help_mp-sk.h	29 Apr 2006 18:17:17 -0000	1.36
+++ help_mp-sk.h	17 May 2006 07:46:21 -0000	1.37
@@ -237,7 +237,7 @@
 
 // mencoder.c:
 
-#define MSGTR_UsingPass3ControllFile "Pou¾ívam pass3 ovládací súbor: %s\n"
+#define MSGTR_UsingPass3ControlFile "Pou¾ívam pass3 ovládací súbor: %s\n"
 #define MSGTR_MissingFilename "\nChýbajúce meno súboru.\n\n"
 #define MSGTR_CannotOpenFile_Device "Nemô¾em otvori» súbor/zariadenie\n"
 #define MSGTR_CannotOpenDemuxer "Nemô¾em otvori» demuxer\n"
@@ -380,7 +380,7 @@
 #define MSGTR_LameCantInit "Nedá sa nastavi» voµba pre LAME, overte dátový_tok/vzorkovaciu_frekv.,"\
 "niektoré veµmi nízke dátové toky (<32) vy¾adujú ni¾¹iu vzorkovaciu frekv. (napr. -srate 8000)."\
 "Pokud v¹etko ostané zlyhá, zkúste prednastavenia (presets)."
-#define MSGTR_ConfigfileError "chyba konfiguraèného súboru"
+#define MSGTR_ConfigFileError "chyba konfiguraèného súboru"
 #define MSGTR_ErrorParsingCommandLine "chyba pri spracovávaní príkazového riadku"
 #define MSGTR_VideoStreamRequired "Video prúd je povinný!\n"
 #define MSGTR_ForcingInputFPS "vstupné fps bude interpretované ako %5.2f\n"

Index: help_mp-sv.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-sv.h,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -r1.15 -r1.16
--- help_mp-sv.h	28 Apr 2006 23:06:38 -0000	1.15
+++ help_mp-sv.h	17 May 2006 07:46:21 -0000	1.16
@@ -205,18 +205,15 @@
 #define MSGTR_CannotOpenOutputFile "Kan inte öppna utfil '%s'.\n"
 #define MSGTR_EncoderOpenFailed "Misslyckade att öppna encodern.\n"
 #define MSGTR_ForcingOutputFourcc "Forcerar utmatning 'fourcc' till %x [%.4s]\n" // FIXME fourcc?
-#define MSGTR_WritingAVIHeader "Skriver AVI-filhuvud...\n"
 #define MSGTR_DuplicateFrames "\n%d duplicerad bildruta/or!\n"
 #define MSGTR_SkipFrame "\nHoppar över bildruta!\n"
 #define MSGTR_ErrorWritingFile "%s: Fel vid skrivning till fil.\n"
-#define MSGTR_WritingAVIIndex "\nSkriver AVI-index...\n"
-#define MSGTR_FixupAVIHeader "Fixering AVI-filhuvud...\n" // FIXME fixing?
 #define MSGTR_RecommendedVideoBitrate "Rekommenderad videobitrate för %s CD: %d\n"
 #define MSGTR_VideoStreamResult "\nVideostöm: %8.3f kbit/s (%d B/s) storlek: %"PRIu64" byte %5.3f sekunder %d bildrutor\n"
 #define MSGTR_AudioStreamResult "\nAudiostöm: %8.3f kbit/s (%d B/s) storlek: %"PRIu64" byte %5.3f sekunder\n"
 #define MSGTR_OpenedStream "klart: format: %d data: 0x%X - 0x%x\n"
 #define MSGTR_VCodecFramecopy "videocodec: framecopy (%dx%d %dbpp fourcc=%x)\n" // FIXME translate?
-#define MSGTR_ACodecFramecopy "audiocodec: framecopy (format=%x chans=%d rate=%ld bits=%d B/s=%ld sample-%ld)\n" // -''-
+#define MSGTR_ACodecFramecopy "audiocodec: framecopy (format=%x chans=%d rate=%d bits=%d B/s=%d sample-%d)\n" // -''-
 #define MSGTR_CBRPCMAudioSelected "CBR PCM audio valt\n"
 #define MSGTR_MP3AudioSelected "MP3 audio valt\n"
 #define MSGTR_CannotAllocateBytes "Kunde inte allokera %d byte\n"
@@ -226,7 +223,7 @@
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Begränsar audioförinladdning till 0.4s\n" // preload?
 #define MSGTR_IncreasingAudioDensity "Höjer audiodensitet till 4\n"
 #define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "Forcerar audioförinladdning till 0, 'max pts correction' till 0\n"
-#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nCBR audio: %ld byte/sec, %d byte/block\n"
+#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nCBR audio: %d byte/sec, %d byte/block\n"
 #define MSGTR_LameVersion "LAME version %s (%s)\n\n"
 #define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "Fel: Angiven bitrate är utanför godkänd rymd för detta val\n"\
   "\n"\
@@ -825,9 +822,6 @@
 #define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Visa videofönster när den är inaktiv"
 
 #define MSGTR_ABOUT_UHU "GUI-utveckling sponstrat av UHU Linux\n"
-#define MSGTR_ABOUT_CoreTeam "  MPlayers kärngrupp:\n"
-#define MSGTR_ABOUT_AdditionalCoders "  Övriga kodare:\n"
-#define MSGTR_ABOUT_MainTesters "  Huvudsakliga testare:\n"
 
 // --- messagebox
 
@@ -876,7 +870,7 @@
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedInputNotRGB "indata är ej i RGB-format, kan inte separera 'chrominance' via fält!" // FIXME chrominance
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_WidthDivisibleBy2 "Bildbredd måste vara delbart med 2."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_NoMemRGBFrameBuf "Ej tillräckligt med minne för att allokera RGB-bildramsbuffert."
-#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileOpenError "Kan inte få minnes- eller filhanterare att skriva till \"stream.yuv\"!"
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileOpenError "Kan inte få minnes- eller filhanterare att skriva till \"%s\"!"
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileWriteError "Fel vid skrivning av bild till ut!" // FIXME output here?
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_UnknownSubDev "Okänd subdevice: %s" // FIXME subdevice
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedTFFMode "Använder 'interlaced output mode', övre fältet först." // FIXME top-field first? && 'interlaced output mode'

Index: help_mp-tr.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-tr.h,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -r1.24 -r1.25
--- help_mp-tr.h	28 Apr 2006 23:06:39 -0000	1.24
+++ help_mp-tr.h	17 May 2006 07:46:21 -0000	1.25
@@ -126,12 +126,9 @@
 #define MSGTR_CannotOpenOutputFile "Çýkýþ dosyasý açýlamadý '%s'\n"
 #define MSGTR_EncoderOpenFailed "Çevirici açýlamadý\n"
 #define MSGTR_ForcingOutputFourcc "Çýkýþ fourcc den zorlanýyor: %x [%.4s]'a\n"
-#define MSGTR_WritingAVIHeader "AVI Baþlýðý yazýlýyor...\n"
 #define MSGTR_DuplicateFrames "\nçift %d çerçevesi/leri!!!  \n"
 #define MSGTR_SkipFrame "\nÇerçeve atla!!!  \n"
 #define MSGTR_ErrorWritingFile "%s: dosya yazarken hata.\n"
-#define MSGTR_WritingAVIIndex "\nAVI içeriði yazýlýyor...\n"
-#define MSGTR_FixupAVIHeader "AVI Baþlýðý düzeltiliyor...\n"
 #define MSGTR_RecommendedVideoBitrate "%s CD si için tavsiye edilen video bitrate: %d\n"
 #define MSGTR_VideoStreamResult "\nVideo biçimi: %8.3f kbit/s (%d B/s) boyut: %"PRIu64" byte %5.3f saniye %d çerçeve\n"
 #define MSGTR_AudioStreamResult "\nSes biçimi: %8.3f kbit/s (%d B/s) boyut: %"PRIu64" byte  %5.3f saniye\n"

Index: help_mp-uk.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-uk.h,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -r1.25 -r1.26
--- help_mp-uk.h	28 Apr 2006 23:06:39 -0000	1.25
+++ help_mp-uk.h	17 May 2006 07:46:21 -0000	1.26
@@ -151,12 +151,9 @@
 #define MSGTR_CannotOpenOutputFile "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÆÁÊÌ '%s'.\n"
 #define MSGTR_EncoderOpenFailed "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ×¦ÄËÒÉÔÉ ËÏÄÅË.\n"
 #define MSGTR_ForcingOutputFourcc "÷ÓÔÁÎÏ×ÌÀÀ ×ÉȦÄÎÉÊ fourcc × %x [%.4s]\n"
-#define MSGTR_WritingAVIHeader "úÁÐÉÓÕÀ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË...\n"
 #define MSGTR_DuplicateFrames "\n%d ÐÏ×ÔÏÒÎÉÈ ËÁÄÒ¦×!\n"
 #define MSGTR_SkipFrame "\nëÁÄÒ ÐÒÏÐÕÝÅÎÏ!\n"
 #define MSGTR_ErrorWritingFile "%s: ðÏÍÉÌËÁ ÚÁÐÉÓÕ ÆÁÊÌÕ.\n"
-#define MSGTR_WritingAVIIndex "\núÁÐÉÓÕÀ index...\n"
-#define MSGTR_FixupAVIHeader "ïÎÏ×ÌÀÀ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË...\n"
 #define MSGTR_RecommendedVideoBitrate "òÅËÏÍÅÎÄÏ×ÁÎÉÊ Â¦ÔÒÅÊÔ ÄÌÑ %s CD: %d\n"
 #define MSGTR_VideoStreamResult "\n÷¦ÄÅÏ ÐÏÔ¦Ë: %8.3f kbit/s (%d â/Ó) ÒÏÚͦÒ: %"PRIu64" ÂÁÊÔ %5.3f ÓÅËÕÎÄ %d ËÁÄÒ¦×\n"
 #define MSGTR_AudioStreamResult "\náÕÄ¦Ï ÐÏÔ¦Ë: %8.3f kbit/s (%d â/Ó) ÒÏÚͦÒ: %"PRIu64" ÂÁÊÔ %5.3f ÓÅËÕÎÄ\n"
@@ -554,9 +551,6 @@
 #define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "ðÏËÁÚÕ×ÁÔÉ ÎÅÁËÔÉ×ΊצËÎÏ ÚÏÂÒÁÖÅÎÎÑ"
 
 #define MSGTR_ABOUT_UHU "GUI ÒÏÚÒÏÂËÕ ÓÐÏÎÓÏ×ÁÎÏ UHU Linux\n"
-#define MSGTR_ABOUT_CoreTeam "  MPlayer ËÏÍÁÎÄÁ ÒÏÚÒÏÂÎÉ˦×:\n"
-#define MSGTR_ABOUT_AdditionalCoders "  äÏÄÁÔËÏצ ËÏÄÕ×ÁÌØÎÉËÉ:\n"
-#define MSGTR_ABOUT_MainTesters "  çÏÌÏ×Φ ÔÅÓÔÕ×ÁÞ¦:\n"
 
 // --- messagebox
 #define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "ÆÁÔÁÌØÎÁ ÐÏÍÉÌËÁ..."

Index: help_mp-zh_TW.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-zh_TW.h,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -r1.23 -r1.24
--- help_mp-zh_TW.h	28 Apr 2006 23:06:39 -0000	1.23
+++ help_mp-zh_TW.h	17 May 2006 07:46:21 -0000	1.24
@@ -155,12 +155,9 @@
 #define MSGTR_CannotOpenOutputFile "µLªk¶}±Ò¿é¥XÀÉ '%s'¡C\n"
 #define MSGTR_EncoderOpenFailed "µLªk¶}±Ò½s½X¾¹¡C\n"
 #define MSGTR_ForcingOutputFourcc "±j¦æ¿é¥X fourcc ¨ì %x [%.4s]\n"
-#define MSGTR_WritingAVIHeader "¥¿¦b¼g¤U AVI Writing AVI ¼ÐÀY...\n"
 #define MSGTR_DuplicateFrames "\n¦³ %d ®æ­«ÂСT\n"
 #define MSGTR_SkipFrame "\n¸õ¹L³o¤@®æ¡T\n"
 #define MSGTR_ErrorWritingFile "%s: ¼g¤JÀɮצ³¿ù»~¡C\n"
-#define MSGTR_WritingAVIIndex "\n¥¿¦b¼g¤J AVI ¯Á¤Þ...\n"
-#define MSGTR_FixupAVIHeader "¥¿¦b­×¸É AVI ¼ÐÀY...\n"
 #define MSGTR_RecommendedVideoBitrate "%s CD ©Ò«Øij¤§µø°T bitrate: %d\n"
 #define MSGTR_VideoStreamResult "\nµø°T¦ê¬y: %8.3f kbit/s (%d B/s) ¤j¤Ö: %"PRIu64" bytes %5.3f ¬í %d ®æ\n"
 #define MSGTR_AudioStreamResult "\n­µ®Ä¦ê¬y: %8.3f kbit/s (%d B/s) ¤j¤Ö: %"PRIu64" bytes %5.3f ¬í\n"
@@ -576,9 +573,6 @@
 #define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "¤£¬¡ÅD®ÉÅã¥Ü¼v¹³µøµ¡"
 
 #define MSGTR_ABOUT_UHU "GUI ¶}µo¥Ñ UHU Linux ÃÙ§U\n"
-#define MSGTR_ABOUT_CoreTeam "  MPlayer ®Ö¤ß¤p²Õ:\n"
-#define MSGTR_ABOUT_AdditionalCoders "  ¨ä¥L¶}µoªÌ:\n"
-#define MSGTR_ABOUT_MainTesters "  ¥D­n´ú¸ÕªÌ:\n"
 
 // --- messagebox
 #define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "­P©R¿ù»~¡T"
More information about the MPlayer-translations mailing list