[MPlayer-translations] CVS: main/help help_mp-nl.h, 1.56, 1.57 help_mp-no.h, 1.25, 1.26 help_mp-ru.h, 1.64, 1.65 help_mp-sk.h, 1.37, 1.38 help_mp-sv.h, 1.16, 1.17 help_mp-uk.h, 1.26, 1.27

Diego Biurrun CVS syncmail at mplayerhq.hu
Wed May 17 13:45:16 CEST 2006


CVS change done by Diego Biurrun CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/help
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv23583

Modified Files:
	help_mp-nl.h help_mp-no.h help_mp-ru.h help_mp-sk.h 
	help_mp-sv.h help_mp-uk.h 
Log Message:
Fix some errors revealed by Uoti's help file checker.


Index: help_mp-nl.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-nl.h,v
retrieving revision 1.56
retrieving revision 1.57
diff -u -r1.56 -r1.57
--- help_mp-nl.h	17 May 2006 07:18:57 -0000	1.56
+++ help_mp-nl.h	17 May 2006 11:45:12 -0000	1.57
@@ -857,7 +857,6 @@
 #define MSGTR_AO_OSS_ChanNotFound "[AO OSS] audio_setup: De mixer van de geluidskaart heeft geen kanaal dat de standaard '%s' gebruikt.\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantOpenDev "[AO OSS] audio_setup: Kan het audio apparaat niet openen %s: %s\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantMakeFd "[AO OSS] audio_setup: Can't make filedescriptor blocking: %s\n"
-#define MSGTR_AO_OSS_CantSetAC3 "[AO OSS] Kan de geluidskaart %s niet in AC3 output mode instellen, we proberen S16...\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantSetChans "[AO OSS] audio_setup: Kon het audio apparaat niet instellen op %d kanalen.\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantUseGetospace "[AO OSS] audio_setup: het stuurprogramma ondersteunt SNDCTL_DSP_GETOSPACE niet :-(\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantUseSelect "[AO OSS]\n  *** Het stuurprogramma van uw geluidskaart ondersteunt select() niet ***\n Hercompileer MPlayer met #undef HAVE_AUDIO_SELECT in config.h !\n\n"

Index: help_mp-no.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-no.h,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -r1.25 -r1.26
--- help_mp-no.h	28 Apr 2006 23:06:38 -0000	1.25
+++ help_mp-no.h	17 May 2006 11:45:12 -0000	1.26
@@ -65,9 +65,7 @@
 #define MSGTR_CantOpenDumpfile "Kan ikke åpne dump fil!!!\n"
 #define MSGTR_CoreDumped "core dumpet :)\n"
 #define MSGTR_FPSnotspecified "FPS ikke spesifisert (eller ugyldig) i headeren! Bruk -fps valget!\n"
-#define MSGTR_TryForceAudioFmt "Prøver å tvinge lyd-codec driver familie %d...\n"
 #define MSGTR_CantFindAudioCodec "Kan ikke finne codec for lydformat 0x%X!\n"
-#define MSGTR_TryForceVideoFmt "Prøver å tvingte video-codec driver familie %d...\n"
 #define MSGTR_CantFindVideoCodec "Kan ikke finne codec for videoformat 0x%X!\n"
 #define MSGTR_VOincompCodec "Desverre, valgt video_out enhet er inkompatibel med denne codec'en.\n"
 #define MSGTR_CannotInitVO "FATALT: Kan ikke initialisere video driver!\n"

Index: help_mp-ru.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-ru.h,v
retrieving revision 1.64
retrieving revision 1.65
diff -u -r1.64 -r1.65
--- help_mp-ru.h	17 May 2006 07:46:20 -0000	1.64
+++ help_mp-ru.h	17 May 2006 11:45:12 -0000	1.65
@@ -912,7 +912,6 @@
 #define MSGTR_AO_OSS_ChanNotFound "[AO OSS] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ ÁÕÄÉÏ: õ ÍÉËÛÅÒÁ ÁÕÄÉÏËÁÒÔÙ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ ËÁÎÁÌ '%s',\nÉÓÐÏÌØÚÕÀ ËÁÎÁÌ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ.\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantOpenDev "[AO OSS] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ ÁÕÄÉÏ: îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÁÕÄÉÏÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï %s: %s\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantMakeFd "[AO OSS] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ ÁÕÄÉÏ: îÅ ÍÏÇÕ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ ÆÁÊÌÏ×ÙÊ ÏÐÉÓÁÔÅÌØ: %s\n"
-#define MSGTR_AO_OSS_CantSetAC3 "[AO OSS] îÅ ÍÏÇÕ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÁÕÄÉÏÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï %s × ÒÅÖÉÍ AC3 ×Ù×ÏÄÁ, ÐÒÏÂÕÀ S16...\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantSetChans "[AO OSS] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ ÁÕÄÉÏ: îÅ ÍÏÇÕ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÁÕÄÉÏÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï × %d-ËÁÎÁÌØÎÙÊ ÒÅÖÉÍ.\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantUseGetospace "[AO OSS] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ ÁÕÄÉÏ: ÄÒÁÊ×ÅÒ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ SNDCTL_DSP_GETOSPACE :-(\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantUseSelect "[AO OSS]\n  *** ÷ÁÛ ÁÕÄÉÏÄÒÁÊ×ÅÒ îå ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ select() ***\n ðÅÒÅËÏÍÐÉÌÉÒÕÊÔÅ MPlayer Ó #undef HAVE_AUDIO_SELECT × config.h !\n\n"

Index: help_mp-sk.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-sk.h,v
retrieving revision 1.37
retrieving revision 1.38
diff -u -r1.37 -r1.38
--- help_mp-sk.h	17 May 2006 07:46:21 -0000	1.37
+++ help_mp-sk.h	17 May 2006 11:45:12 -0000	1.38
@@ -491,7 +491,7 @@
 #define MSGTR_MissingOptionParameter "Chyba: voµba '%s' musí ma» parameter!\n"
 #define MSGTR_OptionListHeader "\n Názov        Typ       Min    Max   Globál CL  Konfig\n\n"
 #define MSGTR_TotalOptions "\nCelkovo: %d volieb\n"
-#define MSGTR_TooDeepProfileInclusion "VAROVANIE: Príli¹ hlboké vnorovanie profilov.\n"
+#define MSGTR_ProfileInclusionTooDeep "VAROVANIE: Príli¹ hlboké vnorovanie profilov.\n"
 #define MSGTR_NoProfileDefined "®iadny profil nebol definovaný.\n"
 #define MSGTR_AvailableProfiles "Dostupné profily:\n"
 #define MSGTR_UnknownProfile "Neznámy profil '%s'.\n"
@@ -725,7 +725,7 @@
 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "chyba èítania PNG (%s)\n"
 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_RLENotSupported "formát RLE packed TGA nepodporovaný (%s)\n"
 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_UnknownFileType "neznámy typ súboru (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConvertError "chyba konverzie z 24 bit do 32 bit (%s)\n"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "chyba konverzie z 24 bit do 32 bit (%s)\n"
 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_UnknownMessage "neznáma správa: %s\n"
 #define MSGTR_SKIN_FONT_NotEnoughtMemory "nedostatok pamäte\n"
 #define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "príli¹ mnoho fontov deklarovaných\n"
@@ -824,7 +824,7 @@
 #define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Dostupné ovládaèe:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_DoNotPlaySound "Nehra» zvuk"
 #define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Normalizova» zvuk"
-#define MSGTR_PREFERENCES_EnEqualizer "Zapnú» equalizer"
+#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "Zapnú» equalizer"
 #define MSGTR_PREFERENCES_SoftwareMixer "Aktivova» softvérový mixér"
 #define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Zapnú» extra stereo"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Koeficient:"

Index: help_mp-sv.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-sv.h,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -r1.16 -r1.17
--- help_mp-sv.h	17 May 2006 07:46:21 -0000	1.16
+++ help_mp-sv.h	17 May 2006 11:45:12 -0000	1.17
@@ -162,9 +162,7 @@
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Fel vid förinitiering av audiofilter!\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "'Linux RTC' läsfel: %s\n"
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Varning! Softsleep underflow!\n"
-#define MSGTR_EDLSKIPStartStopLength "\nEDL_SKIP: start [%f], stopp [%f], längd [%f]\n"
 #define MSGTR_MenuCall "Menyanrop\n"
-#define MSGTR_EdlCantUseBothModes "Kan inte använda -edl och -edlout samtidigt.\n"
 #define MSGTR_EdlOutOfMem "Kan inte allokera tillräckligt med minne för att hålla EDL-data.\n"
 #define MSGTR_EdlRecordsNo "Läst %d EDL-funtioner.\n"
 #define MSGTR_EdlQueueEmpty "Det är inga EDL-funktioner att ta hand om.\n"
@@ -434,7 +432,7 @@
 #define MSGTR_InvalidCfgfileOption "Alternativ %s kan inte användas i en konfigurationsfil\n"
 #define MSGTR_InvalidCmdlineOption "Alternativ %s kan inte bli används som ett kommandoradsargument\n"
 #define MSGTR_InvalidSuboption "Fel: alternativ '%s' har inga underalternativ '%s'\n" // FIXME suboption?
-#define MSGTR_MissingSuboptionParameter "Fel: underalternativ '%s' av '%s' måste ha en parameter!\n" // FIXME Don't know what seccond %s is, perhaps totaly wrong to have 'av' there 
+#define MSGTR_MissingSuboptionParameter "Fel: underalternativ '%s' av '%s' måste ha en parameter!\n"
 #define MSGTR_MissingOptionParameter "Fel: alternativ '%s' måste ha en parameter!\n"
 #define MSGTR_OptionListHeader "\n Namn         Typ       Min    Max   Global CL  Cfg\n\n" // TODO why static tabs?
 #define MSGTR_TotalOptions "\nTotalt: %d alternativ\n"
@@ -898,7 +896,6 @@
 #define MSGTR_AO_OSS_ChanNotFound "[AO OSS] audio_setup: Audiokortsmixer har inte kanal '%s' använder standard.\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantOpenDev "[AO OSS] audio_setup: Kan inte öppna audioenhet %s: %s\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantMakeFd "[AO OSS] audio_setup: Kan inte få till 'filedescriptor'sblockning: %s\n" // FIXME filedescriptor
-#define MSGTR_AO_OSS_CantSetAC3 "[AO OSS] Kan inte sätta audioenhet %s till AC3-ut, prövar S16...\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantSetChans "[AO OSS] audio_setup: Misslyckades att sätta audioenhet till %d kanaler.\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantUseGetospace "[AO OSS] audio_setup: dirvrutin hanerar ej SNDCTL_DSP_GETOSPACE :-(\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantUseSelect "[AO OSS]\n  *** Din audiodrivrutin hanterar inte select() ***\n Komplilera om med '#undef HAVE_AUDIO_SELECT' i config.h !\n\n" // TODO shoud be a better way to do this

Index: help_mp-uk.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-uk.h,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -r1.26 -r1.27
--- help_mp-uk.h	17 May 2006 07:46:21 -0000	1.26
+++ help_mp-uk.h	17 May 2006 11:45:13 -0000	1.27
@@ -70,9 +70,7 @@
 #define MSGTR_CantOpenDumpfile "îÅ ÍÏÖÕ ×¦ÄËÒÉÔÉ ÆÁÊÌ ÄÁÍÐÕ!!!\n"
 #define MSGTR_CoreDumped "core dumped :)\n"
 #define MSGTR_FPSnotspecified "ë¦ÌØ˦ÓÔØ ËÁÄÒ¦× ÎÁ ÓÅËÕÎÄÕ ÎÅ ×ËÁÚÁÎÏ (ÁÂÏ ÎÅÐÒÉÐÕÓÔÉÍÅ ÚÎÁÞÅÎÎÑ) Õ ÚÁÇÏÌÏ×ËÕ! ÷ÉËÏÒÉÓÔÏ×ÕÊÔÅ ËÌÀÞ -fps!\n"
-#define MSGTR_TryForceAudioFmt "óÐÒÏÂÁ ÐÒÉÍÕÓÏ×Ï ×ÉËÏÒÉÓÔÁÔÉ Ó¦ÍÅÊÓÔ×Ï ÁÕÄ¦Ï ËÏÄÅË¦× %d...\n"
 #define MSGTR_CantFindAudioCodec "îÅ ÍÏÖÕ ÚÎÁÊÔÉ ËÏÄÅË ÄÌÑ ÁÕÄ¦Ï ÆÏÒÍÁÔÕ 0x%X!\n"
-#define MSGTR_TryForceVideoFmt "óÐÒÏÂÁ ÐÒÉÍÕÓÏ×Ï ×ÉËÏÒÉÓÔÁÔÉ Ó¦ÍÅÊÓÔ×Ï ×¦ÄÅÏ ËÏÄÅË¦× %d...\n"
 #define MSGTR_CantFindVideoCodec "îÅ ÍÏÖÕ ÚÎÁÊÔÉ ËÏÄÅË ÄÌÑ ×¦ÄÅÏ ÆÏÒÍÁÔÕ 0x%X!\n"
 #define MSGTR_VOincompCodec "÷ÉÂÁÞÔÅ, ÏÂÒÁÎÉÊ video_out ÐÒÉÓÔÒ¦Ê ÎÅ ÓÕͦÓÎÉÊ Ú ÃÉÍ ËÏÄÅËÏÍ.\n"
 #define MSGTR_CannotInitVO "FATAL: îÅ ÍÏÖÕ ¦Î¦Ã¦Á̦ÚÕ×ÁÔÉ ×¦ÄÅÏ ÄÒÁÊ×ÅÒ!\n"
More information about the MPlayer-translations mailing list