[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs skin.xml,NONE,1.1

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Mon Jun 20 08:11:01 CEST 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv22818

Added Files:
	skin.xml 
Log Message:
Synced with 1.12

--- NEW FILE ---
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!-- Synced with: 1.12 -->
<appendix id="skin">
<title>Formát skinù <application>MPlayer</application>u</title>
<para>
Úèel tohoto dokumentu je popis formátu skinu
<application>MPlayer</application>u. Zde uvedené informace mohou být
chybné, proto¾e:
<orderedlist>
<listitem><para>Nejsem to já, kdo pí¹e GUI.</para></listitem>
<listitem><para>GUI není dokonèeno.</para></listitem>
<listitem><para>Mohu se mýlit.</para></listitem>
</orderedlist>
Tak¾e nebuïte pøekvapeni, pokud nìco nebude pracovat pøesnì tak, jak je to zde
popsáno.
</para>

<para>Dìkuji <emphasis>Zoltánu Ponekkerovi</emphasis> za jeho pomoc.</para>

<para><emphasis>András Mohari &lt;mayday at freemail.hu&gt;</emphasis></para>

<sect1 id="skin-overview">
<title>Pøehled</title>
<para>
Nemá to sice nic spoleèného s formátem skinu, ale mìli byste vìdìt, ¾e
<application>MPlayer</application> <emphasis role="bold">nemá</emphasis>
vestavìný skin, tak¾e <emphasis role="bold">si musíte alespoò jeden skin
nainstalovat, chcete-li pou¾ívat GUI.</emphasis>
</para>

<sect2 id="skin-overview-directories">
<title>Adresáøe</title>
<para>
Adresáøe prohledávané na skiny jsou (v tomto poøadí):
<orderedlist>
<listitem><para>
<filename class="directory">$(DATADIR)/Skin/</filename>
</para></listitem>
<listitem><para>
<filename class="directory">$(PREFIX)/share/mplayer/Skin/</filename>
</para></listitem>
<listitem><para>
<filename class="directory">~/.mplayer/Skin/</filename>
</para></listitem>
</orderedlist>
</para>

<para>
Poznamenejme, ¾e první z cest se mù¾e li¹it podle toho, jak je
<application>MPlayer</application> zkonfigurován (viz volby configure skriptu
<option>--prefix</option> a <option>--datadir</option>).
</para>

<para>
Ka¾dý skin je instalován do vlastního adresáøe v nìkterém z vý¹e uvedených.
Napøíklad:
<screen>$(PREFIX)/share/mplayer/Skin/default/</screen>
</para>
</sect2>

<sect2 id="skin-overview-formats">
<title>Formáty obrázkù</title>
<para>Obrázky musí být truecolor (24 nebo 32 bpp) PNG.</para>
<para>
V hlavním oknì a v pøehrávaèi (viz ní¾) mù¾ete pou¾ít obrázky s 'prùhledností':
Oblasti vyplnìné barvou #FF00FF (magenta) jsou plnì prùhledné, pokud jsou
zobrazovány <application>MPlayer</application>em. To znamená, ¾e mù¾ete mít
tvarovaná okna, pokud má vá¹ X server XShape roz¹íøení.
</para>
</sect2>

<sect2 id="skin-overview-components">
<title>Souèásti skinu</title>
<para>
Skiny mají pomìrnì volný formát (narozdíl napøíklad od pevného formátu skinù
<application>Winamp</application>u/<application>XMMS</application>),
tak¾e je jen na vás, zda vytvoøíte nìco skvìlého.
</para>

<para>
V souèasnosti jsou zde ètyøi okna, která mù¾ete dekorovat:
<link linkend="skin-file-main">hlavní okno</link>,
<link linkend="skin-file-subwindow">podokno</link>,
<link linkend="skin-file-main">ovládací panel</link> a
<link linkend="skin-file-menu">nabidka</link> (tu lze aktivovat
pravým my¹ítkem).

<itemizedlist>
<listitem><para>
 <application>MPlayer</application> je ovládán v
 <emphasis role="bold">hlavním oknì</emphasis> a/nebo v
 <emphasis role="bold">ovládacím panelu</emphasis>. Pozadím okna je obrázek.
 Následující souèásti mohou (a musí) být umístìny v oknì:
 <emphasis>tlaèítka</emphasis>, <emphasis>potenciometry</emphasis> (¹oupátka)
 a <emphasis>popisky</emphasis>.
 Ka¾dé souèásti musíte nastavit pozici a velikost.
</para><para>
 A <emphasis role="bold">tlaèítko</emphasis> má tøi stavy (stisknuto, pu¹tìno a
 zakázáno), proto musí být jeho obraz svisle rozdìlen do tøí èástí.
 Detaily viz souèást <link linkend="skin-button">tlaèítko</link>.
</para><para>
 A <emphasis role="bold">potenciometr</emphasis> (hlavnì pou¾ívaný pro
 li¹tu pøevíjení a ovládání hlasitosti/stereováhy) mù¾e mít libovolný poèet
 fází dìlících jeho obraz na jednotlivé èásti pod sebou. Detaily viz
 <link linkend="skin-hpotmeter">hpotenciometr</link> a
 <link linkend="skin-potmeter">potenciometr</link>.
</para><para>
 <emphasis role="bold">Popisky</emphasis> jsou ponìkud zvlá¹tní: Znaky potøebné
 pro jejich vykreslení jsou brány z obrazového souboru a znaky v obrázku jsou
 popsány <link linkend="skin-fonts">souborem popisu fontu</link>.
 Tento (druhý) soubor je prostý textový soubor, který popisuje pozici x,y a
 velikost ka¾dého znaku v obrázku (obrázkový soubor a soubor popisu fontu
 <emphasis>spolu</emphasis> tvoøí font). Detaily viz
 <link linkend="skin-dlabel">dlabel</link>.
</para>
<note><para>V¹echny obrázky mohou mít plnou prùhlednost, jak je popsána v sekci
 o <link linkend="skin-overview-formats">formátech obrázkù</link>. Pokud X
 server nepodporuje roz¹íøení XShape, budou prùhledné èásti èerné. Pokud byste
 chtìli vyu¾ít tuto vlastnost, musí být ¹íøka pozadí hlavního okna celoèíselnì
 dìlitelná 8.
</para></note>
</listitem>

<listitem><para>
 <emphasis role="bold">Podokno</emphasis> je to okno, kde se zobrazuje film.
 Mù¾e v nìm být zobrazen urèený obrázek, pokud není naèten ¾ádný film (je
 docela únavné, pokud zde není nic :-)).
 <emphasis role="bold">Poznámka:</emphasis> prùhlednost zde
 is <emphasis role="bold">není povolena</emphasis>.
</para></listitem>

<listitem><para>
 <emphasis role="bold">Nabídka</emphasis> je jen zpùsob, jak ovládat
 <application>MPlayer</application> polo¾kami menu. Vy¾adovány jsou dva
 obrázky: jeden z nich jako menu v normálním stavu a druhý se zvýraznìnými
 polo¾kami. Kdy¾ pak vyvoláte menu, je zobrazen první obrázek. Pøi pohybu my¹í
 pøes polo¾ky, je zkopírována aktuálnì vybraná polo¾ka z druhého obrázku pøes
 ten první pod kursorem (druhý obrázek není nikdy zobrazen celý).
</para><para>
 Polo¾ka menu je definována svou pozicí a velikostí v obrázku (detaily viz
 sekce <link linkend="skin-file-menu">nabídka</link>).
</para></listitem>
</itemizedlist>
</para>

<para>
 Jednu dùle¾itou vìc jsme je¹tì nezmínili: Mají-li tlaèítka,
 potenciometry a polo¾ky menu pracovat, musí <application>MPlayer</application>
 vìdìt, co má udìlat, pokud je na nì kliknuto. To je zaji¹tìno pomocí
 <link linkend="skin-gui">zpráv</link> (událostí). Pro tyto èleny tedy musíte
 definovat zprávy, které budou pøi kliku generovány.
</para>
</sect2>

<sect2 id="skin-files">
<title>Soubory</title>
<para>
Pro výrobu skinu budete potøebovat následující:
<itemizedlist>
<listitem><para>
 Konfiguraèní soubor jménem <link linkend="skin-file">skin</link> øekne
 <application>MPlayer</application>u, jak má dát jednotlivé èásti skinu
 dohromady a co udìlat, kliknete-li nìkde v oknì.
</para></listitem>
<listitem><para>
 Obrázek pozadí hlavního okna.
</para></listitem>
<listitem><para>
 Obrázky polo¾ek hlavního okna (vèetnì jednoho nebo více souborù s popisem
 fontu pro vykreslování popisek).
</para></listitem>
<listitem><para>
 Obrázek pro zobrazení v podoknì (volitelný).
</para></listitem>
<listitem><para>
 Dva obrázky pro nabídku (ty jsou potøeba pouze pokud chcete vytvoøit menu).
</para></listitem>
</itemizedlist>
 S výjimkou konfiguraèního souboru skinu si mù¾ete pojmenovat ostatní soubory
 jak chcete (s tím, ¾e va¹e soubory s popisem fontu budou mít pøíponu
 <filename>.fnt</filename>).
</para>
</sect2>
</sect1>

<sect1 id="skin-file">
<title>Soubor skin</title>
<para>
Jak jsme ji¾ øekli, je to konfiguraèní soubor skinu. Soubor je øádkovì
orientován; øádky s komentáøem zaèínají znakem '<literal>;</literal>' (pøed ním
jsou povoleny jen mezery a tabulátory).
</para>

<para>
Soubor je slo¾en ze sekcí. Ka¾dá sekce popisuje skin pro aplikaci a má
následující formu:
<programlisting>
section = <replaceable>název cekce</replaceable>More information about the MPlayer-translations mailing list