[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/man/pl mplayer.1,1.133,1.134

Torinthiel CVS syncmail at mplayerhq.hu
Sun Jun 19 21:50:49 CEST 2005


CVS change done by Torinthiel CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv9126

Modified Files:
	mplayer.1 
Log Message:
sync 1.1019

Index: mplayer.1
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/pl/mplayer.1,v
retrieving revision 1.133
retrieving revision 1.134
diff -u -r1.133 -r1.134
--- mplayer.1	19 Jun 2005 17:22:33 -0000	1.133
+++ mplayer.1	19 Jun 2005 19:50:46 -0000	1.134
@@ -1,4 +1,4 @@
-.\" synced with 1.1018
+.\" synced with 1.1019
 .\" MPlayer (C) 2000-2005 MPlayer Team
 .\" This man page was/is done by Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
 .\" T³umaczenie: Wac³aw "Torinthiel" Schiller (torinthiel at wp.pl)
@@ -392,21 +392,17 @@
 opcj± XXX, albo je¿eli obs³uga XXX zosta³a wkompilowana.
 .PP
 .I INFORMACJA:
-.PD 0
-.RSs
 Interpreter podopcji (u¿ywany na przyk³ad do podopcji \-ao pcm) obs³uguje
 specjalny sposób interpretacji ci±gów projektowany do stosowania w zewnêtrznych
 GUI.
-.PP
+.br
 Ma on nastêpuj±cy format:
-.PP
+.br
 %n%ci±g_znaków_d³ugo¶ci_n
-.PP
-Przyk³ad u¿ycia:
-.PP
+.br
+PRZYK£AD:
+.br
 mplayer -ao pcm:file=%10%C:test.wav test.avi
-.RE
-.PD 1
 .PP
 Mo¿esz umie¶ciæ wszystkie opcje w zbiorze konfiguracyjnym, z którego MPlayer
 bêdzie czyta³ przy ka¿dym uruchomieniu.
More information about the MPlayer-translations mailing list