[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs users-vs-dev.xml, NONE, 1.1

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Mon Jun 20 08:12:21 CEST 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv29534

Added Files:
	users-vs-dev.xml 
Log Message:
Synced with 1.16

--- NEW FILE ---
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!-- Synced with: 1.16 -->
<appendix id="users-vs-dev">
<title>Náøky vývojáøù</title>

<sect1 id="gcc-296">
<title>GCC 2.96</title>

<formalpara>
<title>Pozadí:</title>
<para>
GCC øady <emphasis role="bold">2.95</emphasis> je oficiální GNU vydání a
GCC verze 2.95.3 je nejménì chybovou verzí v sérii. Nikdy jsme nezaznamenali
kompilaèní problémy, které bychom vystopovali a¾ ke gcc-2.95.3. Poèínaje
Red Hat Linuxem 7.0, <emphasis role="bold">Red Hat</emphasis> zaøadil silnì
patchovanou CVS verzi GCC do své distribuce a pojmenoval ji
<emphasis role="bold">2.96</emphasis>. Red Hat tuto verzi zaøadil do distribuce,
proto¾e GCC 3.0 v té dobì nebylo dokonèeno a potøebovali kompilátor, který by
dobøe fungoval na v¹ech jimi podporovaných platformách, vèetnì
IA64 a s390. Linuxový distributor <emphasis role="bold">Mandrake</emphasis>
rovnì¾ následoval pøíkladu Red Hatu a zaèal zaøazovat GCC 2.96 do jejich
øady Linux-Mandrake 8.0.
</para>
</formalpara>

<formalpara>
<title>Bilance:</title>
<para>
GCC tým odmítl jakoukoli spojitost s GCC 2.96 a vydal
<ulink url="http://gcc.gnu.org/gcc-2.96.html">officiální vyjádøení</ulink>
ke GCC 2.96. Mnoho vývojáøù na svìtì zaèalo mít problémy s
GCC 2.96 a nìkolik projektù, mezi nimi i
<ulink url="http://avifile.sf.net/news-old1.htm">avifile</ulink>,
zaèalo doporuèovat jiné kompilátory.
Dal¹í zajímavé odkazy jsou
<ulink url="http://www.atnf.csiro.au/people/rgooch/linux/docs/kernel-newsflash.html">
Linux kernel news flash about kernel 2.4.17</ulink>
a
<ulink url="http://www.voy.com/3516/572.html">Voy Forum</ulink>.
Rovnì¾ <application>MPlayer</application> trpìl obèasnými problémy, které
byly v¹echny vyøe¹eny pøechodem na jinou verzi GCC. Nìkolik projektù
zaèalo implementovat "obchvaty" nìkterých sporných míst 2.96, ale my
jsme odmítli opravovat chyby jiných lidí, zvlá¹» kdy¾ nìkteré obchvaty
mohou zpùsobit sní¾ení výkonu.
</para>
</formalpara>

<para>
GCC 2.96 neumo¾òuje znaky <literal>|</literal> (roura) v assemblerových
komentáøích, jeliko¾ podporuje jak syntaxi Intel, tak AT&amp;T a znak
<literal>|</literal> je ve variantì Intel symbolem. Problém je, ¾e
<emphasis>ti¹e</emphasis> ignoruje celý blok assembleru.
To je snad ji¾ opraveno, GCC vypí¹e varování místo pøeskoèení bloku.
</para>

<formalpara>
<title>Souèasnost:</title>
<para>
Red Hat øíká, ¾e GCC 2.96-85 a vý¹ je opravený. Situace se mezi tím zlep¹ila.
Stále vidíme problémy v na¹ich konferencích, které zmizí s jiným kompilátorem.
V mnoha pøípadech na tom vùbec nezále¾í. Doufáme, ¾e dospívající GCC 3.x
odstraní tyto problémy nadobro. Pokud chcete kompilovat s 2.96 zadejte
volbu <option>--disable-gcc-checking</option> do
<filename>configure</filename>. Pamatujte v¹ak, ¾e jste v tom sami,
<emphasis role="bold">nehlaste tedy ¾ádné chyby</emphasis>. Pokud to udìláte,
budete vyloèeni z na¹í konference, jeliko¾ ji¾ máme dost dohadování se
(flame vars) ohlednì GCC 2.96. Nechte to ji¾ prosíme být.
</para>
</formalpara>

<para>
Pokud máte problémy s GCC 2.96, mù¾ete si opatøit balíèky 2.96-85 z
<ulink url="ftp://updates.redhat.com">ftp servru</ulink> Red Hatu, nebo pou¾ít
balíèky 3.0.4 nabízené od verze 7.2 a pozdìj¹ích. Rovnì¾ si mù¾ete opatøit
<ulink url="ftp://people.redhat.com/jakub/gcc/errata/3.2.3-37/">balíèky gcc-3.2.3-37</ulink>
(neofficiální, ale dobøe fungující)
a mù¾ete je nainstalovat paralelnì ke gcc-2.96, kterou ji¾ máte.
<application>MPlayer</application> to zdetekuje a pou¾ije 3.2 místo 2.96.
Pokud nechcete, nebo nemù¾ete pou¾ít binární balíèky, takto mù¾ete zkompilovat
GCC 3 ze zdrojových kódù:
</para>

<procedure>
<step><para>
 Bì¾te na
 <ulink url="http://gcc.gnu.org/mirrors.html">stránku zrcadel GCC</ulink>
 a stáhnìte si <filename>gcc-core-<replaceable>XXX</replaceable>.tar.gz</filename>,
 kde <replaceable>XXX</replaceable> je èíslo verze. Archiv obsahuje úplný
 kompilátor C a pro <application>MPlayer</application> je dostateèný. Pokud
 chcete i C++, Javu nebo nìkterou jinou pokroèilou vlastnost GCC,
 <filename>gcc-<replaceable>XXX</replaceable>.tar.gz</filename> vám bude
 vyhovovat lépe.
 </para></step>
<step><para>
 Rozbalte archiv pøíkazem
 <screen>tar -xvzf gcc-core-<replaceable>XXX</replaceable>.tar.gz</screen>
 </para></step>
<step><para>
 GCC není sestavováno do adresáøe se zdrojovými kódy jako vìt¹ina jiných
 programù, ale vy¾aduje adresáø mimo adresáøe s kódy. Proto musíte
 tento adresáø vytvoøit pomocí
 <screen>mkdir gcc-build</screen>
 </para></step>
<step><para>
 Pak mù¾ete pøistoupit ke konfiguraci gcc v sestavovacím adresáøi, ale
 potøebujete configure ze zdrojového adresáøe:
 <screen>
cd gcc-build
../gcc-3.<replaceable>XXX</replaceable>/configure</screen>
 </para></step>
<step><para>
 Zkompilujte GCC spu¹tìním tohoto pøíkazu v sestavovacím adresáøi:
 <screen>make bootstrap</screen>
 </para></step>
<step><para>
 Nyní mù¾ete nainstalovat GCC (jako root) zadáním
 <screen>make install</screen>
 </para></step>
</procedure>
</sect1>


<sect1 id="mplayer-binary">
<title>Binární distribuce</title>

<para>
<application>MPlayer</application> døíve obsahoval zdrojový kód z projektu
OpenDivX, který znemo¾òoval binární distribuci. Tento kód byl od verze 0.90-pre1
odstranìn a zbývající soubor <filename>divx_vbr.c</filename>, který je odvozen
ze zdrojových kódù OpenDivX byl svými autory vydán pod licencí GPL okolo verze
0.90pre9. Nyní si mù¾ete vytvoøit binární balíèky podle své chuti.
</para>

<para>
Dal¹í pøeká¾kou v binární redistribuci byly optimalizace pro CPU architekturu
pøi kompilaci. <application>MPlayer</application> nyní podporuje detekci
CPU za bìhu (zadejte volbu
<option>--enable-runtime-cpudetection</option> do <command>configure</command>).
Tato vlastnost je ve výchozím nastavení vypnuta, jeliko¾ zpùsobuje malé sní¾ení
rychlosti, ale umo¾òuje vytváøet binárky, které pobì¾í na rùzných zástupcích
Intel kompatibilních procesorù.
</para>
</sect1>


<sect1 id="nvidia-opinions">
<title>nVidia</title>

<para>
Nelíbí se nám, ¾e <ulink url="http://www.nvidia.com">nVidia</ulink>
poskytuje pouze binární ovladaèe (pro pou¾ití s XFree86), které jsou èasto
chybné.
Máme mnoho hlá¹ení o problémech s tìmito ovladaèi v
<ulink url="http://mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-users/">mplayer-users</ulink>
a jejich malé kvalitì, nestabilitì a slabé u¾ivatelské a expertní podpoøe.
Mnoho z tìchto problémù/chyb se neustále opakují.
Pozdìji jsme byli kontaktováni nVidií a øekli nám, ¾e tyto chyby neexistují,
nestabilita je zpùsobena ¹patnými AGP èipy a oni nemají ¾ádná hlá¹ení o chybách
ovladaèù (jako je fialová èára). Tak¾e pokud máte problémy se svou nVidia
kartou, doporuèujeme aktualizovat ovladaè a/nebo si koupit nový
motherboard, nebo po¾ádat nVidii o dodání open-source ovladaèù. V ka¾dém pøípadì,
pokud pou¾íváte binární ovladaèe od nVidie a máte problémy ve vztahu k ovladaèi,
poèítejte prosím s tím, ¾e se vám dostane z na¹í strany jen malé pomoci,
jeliko¾ v tomto pøípadì máme omezené mo¾nosti.
</para>
</sect1>


<sect1 id="joe-barr">
<title>Joe Barr</title>

<para>
Joe Barr se stal neblaze proslulým v prosinci 2001 napsáním tvrdé(?)
recenze <application>MPlayer</application>u nazvané
<ulink url="http://www.linuxworld.com/story/32880.htm"><application>MPlayer</application>: Project z pekla</ulink>.
Shledal <application>MPlayer</application> tì¾ko instalovatelným a usoudil,
¾e vývojáøi byli nepøátel¹tí a dokumentace neúplná a urá¾livá.
Posuïte v¹ak sami.
Negativnì se zmínil o Arpim v èlánku
<ulink url="http://www.linuxworld.com/story/32887.htm">10 Linux predictions for 2002</ulink>.
V následující recenzi xine nazvané
<ulink url="http://www.linuxworld.com/story/32716.htm">A streaming media player for the rest of us</ulink>
pak pokraèoval v kontroverzní polemice. Ironií je, ¾e na konci tohoto èlánku
citoval svou výmìnu názorù s Günterem Bartschem, pùvodním autorem
<application>xine</application>, která perfektnì shrnuje celou situaci:

<blockquote><para>
Aèkoli mi rovnì¾ øekl, ¾e byl &quot;pøekvapen&quot; mým sloupkem o
<application>Mplayer</application>u a myslí si, ¾e je nefér, pøipomenul mi,
¾e je to svobodný softwarový projekt. &quot;Kdy¾ se vám nelíbí,&quot;
øekl Bartsch, &quot;mù¾ete jej svobodnì nepou¾ívat.&quot;
</para></blockquote>

Témìø o dva roky pozdìji v øíjnu 2003 napsal dal¹í recenzi nazvanou
<ulink url="http://www.newsforge.com/article.pl?sid=03/10/02/0343200">Mplayer revisited</ulink>
(chyby v gramatice vyhrazeny).
Ve ketré uvedl následující závìry:

<blockquote><para>
Je tøeba øíct, ¾e jsou zde vylep¹ení v poètu vlastností, ve výkonu
a v dokumentaci. Stále to není nejlehèí instalace na svìtì, zvlá¹tì pro
nováèky, ale je to lep¹í, ne¾ to bylo.
</para></blockquote>

a

<blockquote><para>
Ale mnohem dùle¾itìj¹í je, ¾e jsem si zde nepov¹iml ¾ádných aktuálních
komentáøù o urá¾ení u¾ivatelù. Myslím, ¾e je to i moje zásluha, dokonce
i kdy¾ to øíkám sám o sobì. Arpi a zbytek vývojáøù to museli cítit také tak,
jeliko¾ si dali práci, aby mì zmínili ve zvlá¹tní sekci dokumentace
obsa¾ené v tarbalu. Jak jsem øekl na zaèátku, nìktré vìci se nezmìnily.
</para></blockquote>

Na¹e pocity k Joe Barrovi nemù¾eme shrnout lépe ne¾:
&quot;Stále to není nejférovìj¹í nebo nejfundovanìj¹í èlánek na svìtì,
ale je lep¹í ne¾ pøedtím.&quot; Doufáme, ¾e pøí¹tì si vzájemnì splníme
svá oèekávání. Zásluhu za na¹i vyspìlost má výhradnì ná¹ vy¹¹í vìk a mo¾ná
únava z flame wars.
</para>

</sect1>
</appendix>
More information about the MPlayer-translations mailing list