[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs codecs.xml,1.7,1.8

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Tue Jul 19 07:21:07 CEST 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv26690

Modified Files:
	codecs.xml 
Log Message:
Synced with 1.69

Index: codecs.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/codecs.xml,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -r1.7 -r1.8
--- codecs.xml	28 Jun 2005 23:56:22 -0000	1.7
+++ codecs.xml	19 Jul 2005 05:21:04 -0000	1.8
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with 1.66 -->
+<!-- Synced with 1.69 -->
 <sect1 id="codecs">
 <title>Podporované kodeky</title>
 
@@ -538,7 +538,7 @@
  vlastností ovlivòujících kvalitu.
  Ve specifikaci H.264 je ov¹em mnoho pokroèilých funkcí, které nemají pøímo
  co do èinìní s kvalitou videa. Mnoho z tìchto vlastností zatím není
- implementováno v <systemitem class="library">x264</systemitem>.
+ v <systemitem class="library">x264</systemitem> implementováno.
 </para>
 
 <itemizedlist>
@@ -583,9 +583,9 @@
  Prospìch z pou¾ití H.264 není zadarmo: Zdá se, ¾e dekódování H.264 datových
  proudù má pøemr¹tìné nároky na CPU a pamì».
  Napøíklad na 1733 MHz Athlonu vyu¾ije dekódování 1500kbps H.264 videa
- kolem 50% CPU.
- Pro porovnání, dekódování 1500kbps MPEG-4 ASP proudu vy¾aduje okolo
- 10% CPU.
+ v DVD rozli¹ení kolem 35% CPU.
+ Pro porovnání, dekódování 1500kbps MPEG-4 ASP proudu ve stejném rozli¹ení
+ vy¾aduje okolo 10% CPU.
  To znamená, ¾e dekódování datových proudù je pro vìt¹inu u¾ivatelù témìø
  nemo¾né.
  Rovnì¾ to znamená, ¾e dokonce i rozumný DVD rip se mù¾e obèas zakousnout
@@ -867,7 +867,7 @@
 </screen>
 Binárky na audiocoding.com nenajdete, ale mù¾ete si je opatøit v balíècích pro
 Debian z <ulink url="http://hpisi.nerim.net">domácí stránky Christiana
-Marillata</ulink>, Mandrake RPM z
+Marillata</ulink>, Mandrake/Mandriva RPM z
 <ulink url="http://plf.zarb.org">P.L.F</ulink> a RedHat RPM
 ze stránek <ulink url="http://greysector.rangers.eu.org/">Grey Sector</ulink>.
 </para>
More information about the MPlayer-translations mailing list