[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs faq.xml,1.6,1.7

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Tue Jul 19 07:21:46 CEST 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv11004

Modified Files:
	faq.xml 
Log Message:
Synced with 1.87

Index: faq.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/faq.xml,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -r1.6 -r1.7
--- faq.xml	28 Jun 2005 13:29:49 -0000	1.6
+++ faq.xml	19 Jul 2005 05:21:44 -0000	1.7
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.80 -->
+<!-- Synced with: 1.87 -->
 <chapter id="faq" xreflabel="FAQ">
 <title>Èasto Kladené Dotazy (FAQ)</title>
 
@@ -113,50 +113,6 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Kompilace skonèí s chybou podobnou této:
-<screen>
-  cfft.c: In function`passf2':
-  cfft.c:556: unable to find a register to spill in class `FLOAT_REGS'
-  cfft.c:556: this is the insn:
-  (insn 235 233 246 (set (subreg:SF (reg/v:DI 29 rmm0 [110]) 0)
-      (minus:SF (mem:SF (plus:SI (mult:SI (reg:SI 1 edx [112])
-              (const_int 8 [0x8]))
-            (reg/v/f:SI 3 ebx [62])) [4 S4 A32])
-        (reg:SF 8 st(0) [132]))) 533 {*fop_sf_1_nosse} (insn_list
-  232 (nil))  (expr_list:REG_DEAD (reg:SF 8 st(0) [132])
-      (nil)))
-  cfft.c:556: confused by earlier errors, bailing out
-</screen>
-</para></question>
-<answer><para>
-Toto je známý problém <application>gcc</application> 3.2, problém vyøe¹í
-upgrade na verzi 3.3. Jak nainstalovat gcc popisujeme v sekci
-<link linkend="gcc-296">gcc 2.96</link>. Alternativnì mù¾ete pou¾ít externí
-knihovnu FAAD, která je popsána v sekci
-<link linkend="aac">AAC</link>.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Kompilace skonèí s chybou podobnou této:
-<screen>
-  In file included from mplayer.c:34:
-  mw.h: In function `mplMainDraw':
-  mw.h:209: Internal compiler error in print_rtl_and_abort, at flow.c:6458
-  Please submit a full bug report,
-  with preprocessed source if appropriate.
-</screen>
-</para></question>
-<answer><para>
-Toto je známý problém <application>gcc</application> 3.0.4, problém vyøe¹í
-upgrade na verzi 3.1. Jak nainstalovat gcc popisujeme v sekci
-<link linkend="gcc-296">gcc 2.96</link>.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
 Configure skonèí s následujícím textem a <application>MPlayer</application> se nezkompiluje!
 <screen>Your gcc does not support even i386 for '-march' and '-mcpu'</screen>
 </para></question>
@@ -168,110 +124,6 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Co je za problém s gcc 2.96?
-</para></question>
-<answer><para>
-<emphasis role="bold">Velmi nedoporuèujeme pou¾ívat gcc 2.96!</emphasis>
-Pøeètìte si <link linkend="gcc-296">tento</link> dokument pro detaily o tom
-proè Red Hat uvolnil gcc 2.96 a jaké jsou s tím problémy. Pokud jsme vás dosud
-neodradili a chcete jej dále pou¾ívat, alespoò se ujistìte, ¾e máte poslední
-uvolnìnou verzi a zadejte volbu
-<option>--disable-gcc-checking</option> pro configure. Pamatujte, ¾e teï je
-to u¾ jen na vás. <emphasis role="bold">Neoznamujte</emphasis> ¾ádné chyby,
-<emphasis role="bold">ne¾ádejte</emphasis> o pomoc v mailing listech.
-<emphasis role="bold">Neposkytneme</emphasis> vám ¾ádnou podporu v pøípadì, ¾e
-se dostanete do potí¾í.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Skvìle, mám gcc 3.0.1 od Red Hatu/Mandrake, tak¾e jsem v pohodì!
-</para></question>
-<answer><para>
-Nejste, proto¾e s tìmito kompilátory jsou/byly rovnì¾ problémy.
-Stav podpory souèasných kompilátorù <application>MPlayer</application>em
-zjistíte v sekci <link linkend="install">Instalace</link>.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-.. gcc 2.96 ... (Ano, nìkteøí lidé POØÁD brojí s gcc 2.96!)
-</para></question>
-<answer><para>
-Citováno z <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-users/2001-October/005351.html">mailu</ulink>
-který A'rpi poslal do listu <ulink url="http://mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-users/">MPlayer-users</ulink>
-(slovo 'ideg' je vysvìtleno ní¾e) (POZOR: Tento pøeklad se sna¾í být co nejblí¾e
-smyslu pùvodního textu, ale místy to jde jen stì¾í. Pozn. pøekl.):
-<blockquote>
-<para>
-A my máme idegy. A na¹e poèitadlo idegù znovu a znovu pøetéká.
-</para>
-<para>
-Nane¹tìstí je <application>MPlayer</application> nekontrolovatelný.
-Pou¾ívají jej lameøi, u¾ivatelé Linuxu kteøí neumí pou¾ívat dokonce ani Windows
-a nikdy nezkusili kompilovat jádro (kernel). Nainstalovali si (s výchozími
-volbami) Mandrake nebo Red Hat nebo SuSE a bez RTFM (pøeèti si ten za...ný manuál)
-posílají na v¹echny strany zprávy typu 'nefunguje to! pomozte mi! prosím!
-jsem Linuxový zaèáteèník! pomoc! pomozte!'.
-Nemù¾eme je zastavit, ale mù¾eme je alespoò pøinutit k RTFM a k tomu, aby si
-pøeèetli zprávy vypisované ./configure a <application>MPlayer</application>em.
-</para>
-<para>
-A vy chytráci si pøijdete a otravujete nás s gcc 2.96 a binárními balíèky,
-místo abyste pomáhali u¾ivatelùm nebo dìlali patche pomáhající s odstraòováním
-problémù.
-</para>
-<para>
-Polovinu na¹eho vyhrazeného/volného èasu trávíme odpovídáním na tyto pitomé maily
-a vymý¹lením nových trikù a testù do configure abychom se jim vyhnuli.
-</para>
-<para>
-A tady se to vyrovnává. Na stranì jedné jste vy, chytrolíni, kteøí øíkáte ¾e jsme
-mizerové, proto¾e nemáme rádi chybami prolezené gcc 2.96 a na stranì druhé jsou
-ti 'noví v Linuxu', kteøí nám ukazují jak chybné gcc 2.96 je.
-</para>
-<para>
-Závìr: Nemù¾eme být dobøí. Polovina lidí bude v¾dy øíkat, ¾e jsme ¹patní.
-</para>
-<para>
-Mo¾ná bychom mìli uzavøít projekt, udìlat jej closed source, komerèní a poskytovat
-instalaèní podporu. Pak bychom mohli odejít z práce, tak¾e by se vývoj zrychlil,
-vydìlali bychom velké peníze a koupili si za nì dùm, atd atp.
-Opravdu to tak chcete? Zdá se ¾e jo.
-</para>
-</blockquote>
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-SDL výstup nepracuje, nebo se nedá zkompilovat. Problém je ...
-</para></question>
-<answer><para>
-Testovali jsme jej se SDL 1.2.x a mù¾e pracovat na SDL 1.1.7+.
-<emphasis role="bold">Nepracuje</emphasis> s jakoukoli pøedchozí verzí.
-Pokud se rozhodnete pou¾ít star¹í verzi, jste v tom sám/sama.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Poøád mám problémy s kompilací podpory SDL. gcc vypisuje nìco jako
-<screen>undefined reference to SDL_EnableKeyRepeat</screen>. Co teï?
-</para></question>
-<answer><para>
-Kde máte nainstalovánu knihovnu SDL? Pokud je nainstalována v
-<filename class="directory">/usr/local</filename> (výchozí), vyeditujte
-koøenový <filename>config.mak</filename> a pøidejte
-<systemitem>-L/usr/local/lib</systemitem> za <systemitem>X_LIBS=</systemitem>.
-Nyní zadejte <command>make</command>. Hotovo!
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
 Mám Matrox G200/G400/G450/G550, jak zkompiluji/pou¾iji ovladaè mga_vid?
 </para></question>
 <answer><para>
@@ -301,61 +153,6 @@
 <ulink url="http://www.pathname.com/fhs/">Standardní Hierarchie Souborového systému</ulink>.
 </para></answer>
 </qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Nemohu zkompilovat SVGAlib. Pou¾ívám jádro 2.3/2.4 ...
-</para></question>
-<answer><para>
-Vyeditujte si <filename>Makefile.cfg</filename> v SVGAlib a zakomentujte øádek
-<systemitem>BACKGROUND = y</systemitem>.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Zkompiloval(a) jsme <application>MPlayer</application> s podporou libdvdcss/libdivxdecore,
-ale kdy¾ jej zkusím spustit, vypí¹e:
-<screen>
-error while loading shared libraries: lib*.so.0: cannot load shared object file: No such file or directory
-</screen>
-Hledal(a) jsem ty soubory a JSOU zde v <filename class="directory">/usr/local/lib</filename> ...
-</para></question>
-<answer><para>
-Pøidejte <filename class="directory">/usr/local/lib</filename> do <filename>/etc/ld.so.conf</filename>
-a spus»te <command>ldconfig</command>.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Pøi kompilaci <application>MEncoder</application>u, to spadne (segfault) pøi linkování!
-</para></question>
-<answer><para>
-Toto je problém linkeru. Mìl by pomoct upgrade binutils (2.11.92.*
-nebo novìj¹í by mìly být v poøádku). Proto¾e to není na¹e chyba, prosíme
-<emphasis role="bold">nehlaste</emphasis> nám ji!
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-<application>MPlayer</application> spadne (segmentation fault) bìhem kontroly pthread!
-</para></question>
-<answer><para>
-<command>chmod 644 /usr/lib/libc.so</command>
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Rád bych zkompiloval <application>MPlayer</application> na Minixu!
-</para></question>
-<answer><para>
-Já taky. :)
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
 </qandadiv>
 
 <qandadiv id="faq-general">
@@ -421,15 +218,6 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-V levém horním rohu je poèítadlo. Jak se ho zbavím?
-</para></question>
-<answer><para>
-Stisknìte <keycap>o</keycap> a vyzkou¹ejte volbu <option>-osdlevel</option>.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
 Volba <option>-xy</option> ani <option>-fs</option> nepracují v rozhraní x11
 (<option>-vo x11</option>) ...
 </para></question>
@@ -511,28 +299,6 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Co to je &quot;IdegCounter&quot;?
-</para></question>
-<answer><para>
-Bulharsko anglická slo¾enina. &quot;Ideg&quot; je v bulhar¹tinì
-nìco jako &quot;nerve&quot; (nerv) v angliètinì, a je prohlá¹en za nìèím jako
-&quot;ydaegh&quot;. Poprvé byl pou¾it jako mìøiè A'rpiho nervozity po
-(mm) &quot;záhadném&quot; zmizení CVS kódu ;)
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-A co je ten &quot;Faszom(C)ounter&quot;?
-</para></question>
-<answer><para>
-&quot;Fasz&quot; znamená v bulhar¹tinì nìco co nechcete vìdìt, to ostatní má co
-do èinìní s perverzními mozky vývojáøù <application>MPlayer</application>u.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
 Titulky jsou hezké, nejkrásnìj¹í jaké jsem vidìl, ale zpomalují pøehrávání!
 Vím ¾e je to nepravdìpodobné ...
 </para></question>
@@ -545,28 +311,6 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Co pøesnì je ten <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>?
-</para></question>
-<answer><para>
-Viz sekci
-<link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Ale configure øíká
-<screen>Checking for libavcodec ... no</screen>
-</para></question>
-<answer><para>
-Musíte si opatøit <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
-z CVS FFmpegu. Pøeètìte si instrukce v sekci
-<link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
 Nemohu se dostat do GUI menu. Kliknu pravým tlaèítkem, ale nemám pøístup
 k ¾ádné z polo¾ek!
 </para></question>
@@ -784,26 +528,6 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-<application>MPlayer</application> skonèí s chybou pøi pou¾ití
-<filename>l3codeca.acm</filename>.
-</para></question>
-<answer><para>
-Zkontrolujte výstup z <command>ldd /usr/local/bin/mplayer</command>. Pokud
-obsahuje <screen>libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x4???????)</screen>
-kde &quot;?&quot; je jakékoli èíslo, pak je to OK a chyba je jinde. Pokud je to:
-<screen>libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x00??????)</screen>
-pak je problém ve va¹em kernelu/libc. Mo¾ná pou¾íváte nìkteré bezpeènostní
-patche (napøíklad OpenWall patch od Solar Designer) který vynucuje nahrávání
-knihoven na velmi nízké adresy. Proto¾e <filename>l3codeca.acm</filename> je
-nerealokovatelná DLL, musí být nahrána do <literal>0x40000000</literal> a my to
-nemù¾eme zmìnit. Mìli byste pou¾ít nepatchovaný kernel, nebo pou¾ít
-<application>MPlayer</application>ovu volbu <option>-afm 1</option> pro
-potlaèení pou¾ití <filename>l3codeca.acm</filename>.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
 Mùj poèítaè pøehrává MS DivX AVI s rozli¹ením ~ 640x300 a stereo MP3 zvukem
 pøíli¹ pomalu. Kdy¾ pou¾iji volbu <option>-nosound</option>, v¹e je OK
 (jen bez zvuku).
@@ -841,22 +565,6 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Pøi pokusu pøehrát MPEG soubory dostanu asi toto: Nemohu nalézt kodek pro video
-formát 0x10000001!
-</para></question>
-<answer><para>
-Máte starou verzi <filename>codecs.conf</filename> v
-<filename class="directory">~/.mplayer/</filename>,
-<filename class="directory">/etc/</filename>,
-<filename class="directory">/usr/local/etc/</filename> a podobnì. Odstraòte jej,
-nyní ji¾ není potøeba.
-<emphasis role="bold">NEBO</emphasis> máte volbu <option>vc=</option> nebo nìco
-podobného v nìkterém svém konfiguraèním souboru.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
 Pokud spustím <application>MPlayer</application> pod KDE, dostanu pouze èernou
 obrazovku a nic se nedìje. Po asi minutì se zaène video pøehrávat.
 </para></question>
@@ -872,20 +580,6 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Mám AVI, které produkují ¹edou obrazovku pøi pøehrávání s <option>-vc odivx</option>
-a zelenou s <option>-vc divx4</option>.
-</para></question>
-<answer><para>
-Není to DivX soubor, ale MS MPEG4v3.
-Pokud máte starou verzi <filename>codecs.conf</filename> v
-<filename class="directory">~/.mplayer/</filename>,
-<filename class="directory">/etc/</filename>,
-<filename class="directory">/usr/local/etc/</filename> a podobnì, odstraòte jej.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
 Pøi pøehrávání tohoto filmu se mi rozejde video se zvukem a/nebo
 <application>MPlayer</application> spadne se zprávou:
 <screen>DEMUXER: Pøíli¹ mnoho (945 ve 8390980 bajtech) video paketù ve
@@ -918,16 +612,6 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Mám MJPEG soubor, který pracuje v ostatních pøehrávaèích, ale v
-<application>MPlayer</application>u jen èernou obrazovku
-</para></question>
-<answer><para>
-Pou¾ijte jiný kodek k pøehrávání souboru, zkuste <option>-vc ffmjpeg</option>.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
 Kdy¾ se pokusím grabovat ze svého pøijímaèe, funguje to, ale dostanu divné barvy.
 V ostatních aplikacích je v¹e v poøádku.
 </para></question>
@@ -951,25 +635,11 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-V¹echny WMV (nebo jiné...) soubory které pøehrávám, produkují zelenou/¹edou
-obrazovku a hrají pouze zvuk! <application>MPlayer</application> vypí¹e:
-<screen>Detekován video kodek: [null] drv:0 (NULL kodek (¾ádné dekódování))</screen>
-</para></question>
-<answer><para>
-Pokud máte starou verzi <filename>codecs.conf</filename> v
-<filename class="directory">~/.mplayer/</filename>,
-<filename class="directory">/etc/</filename>,
-<filename class="directory">/usr/local/etc/</filename> a podobnì, odstraòte jej.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
 Dostávám podivné procentuální hodnoty (pøíli¹ vysoké) pøi pøehrávání na
 notebooku.
 </para></question>
 <answer><para>
-Toto je power managementu / systému ¹etøícím energií va¹eho notebooku
+Toto je problém power managementu / systému ¹etøícím energií va¹eho notebooku
 (BIOS, nikoli jádro). Zapojte konektor externího napájení
 <emphasis role="bold">pøed</emphasis> zapnutím notebooku. Rovnì¾ mù¾ete zkusit,
 jestli vám pomù¾e <ulink url="http://www.brodo.de/cpufreq/">cpufreq</ulink>
@@ -1038,118 +708,6 @@
 <option>-ao alsa</option> do pøíkazového øádku.
 </para></answer>
 </qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Co takhle DGA rozhraní? Nemohu je najít!
-</para></question>
-<answer><para>
-<filename>./configure</filename> automaticky detekuje vá¹ DGA ovladaè.
-Pokud <option>-vo help</option> nenabízí DGA, pak je problém ve va¹í instalaci X.
-Zkuste <command>./configure --enable-dga</command> a pøeètìte si sekci
-<link linkend="dga">DGA</link>. Alternativnì zkuste DGA ovladaè pøes SDL, pomocí
-volby <option>-vo sdl:dga</option>.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-OK, <option>-vo help</option> ukazuje DGA rozhraní, ale stì¾uje si na práva.
-Pomozte mi!
-</para></question>
-<answer><para>
-Pracuje to pouze pokud pracujete jako root! Jedná se o limitaci DGA. Mìli byste
-se stát rootem (<command>su -</command>) a zkuste to znovu. Dal¹ím øe¹ením je
-nastavit <application>MPlayer</application>u SUID root, ale to nedoporuèujeme!
-<screen>
-   chown root /usr/local/bin/mplayer
-   chmod 755 /usr/local/bin/mplayer
-   chmod +s /usr/local/bin/mplayer
- </screen>
-<warning><para>
-Je to <emphasis role="bold">velké</emphasis> bezpeènostní riziko!
-<emphasis role="bold">Nikdy</emphasis> to nedìlejte na serveru nebo na poèítaèi,
-který zcela neovládáte, jeliko¾ ostatní u¾ivatelé mohou získat práva roota
-díky SUID root <application>MPlayer</application>u.
-<emphasis role="bold">Byli jste varováni.</emphasis>.
-</para></warning>
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Kdy¾ pou¾iji XVideo, moje Voodoo 3/Banshee napí¹e:
-<screen>
-X Error of failed request: BadAccess (attempt to access private resource denied)
-  Major opcode of failed request: 147 (MIT-SHM)
-  Minor opcode of failed request: 1 (X_ShmAttach)
-  Serial number of failed request: 26
-  Current serial number in output stream:27
-</screen>
-</para></question>
-<answer><para>
-Ovladaè <systemitem>tdfx</systemitem> v XFree86 4.0.2/4.0.3 má tuto chybu.
-Ta byla odstranìna
-<ulink url="http://www.xfree86.org/cvs/changes_4_1.html">bug fixem #621
-CVS logu XFree86 4.1.0</ulink>. Tak¾e upgradujte na XFree86 4.1.0 nebo novìj¹í.
-Alternativnì si buï stáhnìte (alespoò) DRI verze 0.6 z
-<ulink url="http://dri.sf.net">domácí stránky DRI</ulink>, nebo pou¾ijte DRI z
-CVS.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Výstup do OpenGL (<option>-vo gl</option>) nefunguje (sel¾e/èerná obrazovka/chyby
-X11/...).
-</para></question>
-<answer><para>
-Va¹e OpenGL rozhraní nepodporuje dynamickou zmìnu textury (glTexSubImage).
-Je známo, ¾e to nefunguje s binárním bordelem od nVidie. Naopak to funguje s
-Utah-GLX/DRI a kartami Matrox G400. Rovnì¾ tak s DRI a kartami Radeon. Nefunguje
-to s DRI a ostatními kartami. Nebude to fungovat s kartami 3DFX, proto¾e mají
-omezenu velikost textury na 256x256.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Mám kartu TNT/TNT2 od nVidie a pod filmem mám pruh s podivnými barvami!
-Èí je to vina?
-</para></question>
-<answer><para>
-Je to chyba binárního X ovladaèe od nVidie. Tyto chyby se objevují pouze pøi
-pou¾ití karet TNT/TNT2 a my s tím nemù¾eme nic udìlat. Problém vyøe¹te upgradem
-na poslední verzi binárního ovladaèe od nVidie. Pokud je to stále ¹patnì,
-stì¾ujte si nVidii!
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Mám kartu nVidia XYZ a kdy¾ kliknu na okno GUI, abych pøepnul(a) zobrazení
-GUI panelu, objeví se èerný ètverec v místì kliknutí. Mám nejnovìj¹í ovladaè.
-</para></question>
-<answer><para>
-Ano, nVidia opravila pøedchozí chybu (vý¹) a vyrobila novou.
-V¹ichni jim gratulujme. UPDATE: Podle <link linkend="nvidia">nVidie</link>
-to ji¾ bylo opraveno.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Svìt je krutý ...! SDL má pouze <systemitem>x11</systemitem> cíl,
-ale nikoli <systemitem>xv</systemitem>!
-</para></question>
-<answer><para>
-Zkuste ten <systemitem>x11</systemitem> cíl znovu. Teï zkuste <option>-vo x11
--fs -zoom</option>. Vidíte rozdíl? Ne?! OK, tady je dùvod:
-SDL cíl <systemitem>x11</systemitem> pou¾ívá xv, pokud je dostupné, nemusíte se
-tím trápit... Poznámka: S SDL mù¾ete vynutit/vypnout Xv pou¾itím
-<option>-forcexv</option> a <option>-noxv</option>.
-</para></answer>
-</qandaentry>
 </qandadiv>
 
 <qandadiv id="faq-dvd">
@@ -1171,31 +729,6 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Pøi pøehrávání DVD jsem narazil(a) na tuto chybu:
-<screen>mplayer: ifo_read.c:1143: ifoRead_C_ADT_internal: Assertion nfo_length / sizeof(cell_adr_t) >= c_adt->nr_of_vobs' failed.</screen>
-</para></question>
-<answer><para>
-Toto je známá chyba libdvdread 0.9.1/0.9.2. Pou¾ijte
-<emphasis role="bold">libmpdvdkit2</emphasis>, kterou naleznete ve zdrojových
-kódech <application>MPlayer</application>u a je pou¾ívána jako výchozí.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
-Mohu zkompilovat libdvdread a libdvdcss na mém sladkém SPARCu pod Solarisem?
-</para></question>
-<answer><para>
-Kdo ví... Øíká se, ¾e to jde, tak¾e to prosíme zkuste a napi¹te nám jak to ¹lo.
-Odvoláváme se na dokumentaci libdvdread a také její domácí stránku. My nejsme
-autory libdvdread. Pou¾ijte <emphasis role="bold">libmpdvdkit2</emphasis>,
-kterou naleznete ve zdrojových kódech <application>MPlayer</application>u
-a je pou¾ívána jako výchozí.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
 Co takhle titulky? Umí je <application>MPlayer</application> zobrazovat?
 </para></question>
 <answer><para>
@@ -1224,19 +757,6 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Kde si mohu opatøit balíèky libdvdread a libdvdcss?
-</para></question>
-<answer><para>
-Vùbec je nepotøebujete. Pou¾ijte <emphasis role="bold">libmpdvdkit2</emphasis>,
-kterou naleznete ve zdrojových kódech <application>MPlayer</application>u
-a je pou¾ívána jako výchozí.
-Zmínìné balíèky si mù¾ete stáhnout ze
-<ulink url="http://www.dtek.chalmers.se/groups/dvd/">serveru Ogle</ulink>.
-</para></answer>
-</qandaentry>
-
-<qandaentry>
-<question><para>
 Je mo¾né pøehrát/enkódovat pouze vybrané kapitoly?
 </para></question>
 <answer><para>
@@ -1378,6 +898,12 @@
 (jeliko¾ va¹e video ji¾ pravdìpodobnì má správnou snímkovou rychlost).
 PAL vy¾aduje <option>-ofps</option> 25 a NTSC vy¾aduje
 <option>-ofps</option> 30000/1001.
+Navíc PAL SVCD podporují pouze rozli¹ení 480x576 a 352x288,
+zatímco NTSC podporují pouze 480x480 a 352x240.
+Pokud má zdrojové video jiné rozli¹ení, pak musíte pøe¹kálovat
+pomocí video filtru <option>scale</option>, tak¾e vá¹ øetìzec video filtrù
+bude vypadat napøíklad takto <option>-vf scale=480:480,harddup</option> pro
+NTSC SVCD, nebo <option>-vf scale=352:288,harddup</option> pro PAL SVCD.
 </para><para>
 Pokud po¾adujete zvuk, SVCD podporuje pouze zvuk MPEG-1 layer II,
 tak¾e musíte pou¾ít jeden z tìchto kodérù
@@ -1540,6 +1066,43 @@
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
+<qandaentry>
+<question><para>
+Proè pøehrávaèe tøetích stran selhávají pøi pøehrávání MPEG-4 filmù enkódovaných
+<application>MEncoder</application>em pozdìj¹í verze ne¾ 1.0pre7?
+</para></question>
+
+<answer><para>
+<systemitem class="library">libavcodec</systemitem>, nativní knihovna pro
+enkódování MPEG-4, obvykle pøibalovaná k <application>MEncoder</application>u,
+nastavovala FourCC na 'DIVX' pøi enkódování MPEG-4 videí
+(FourCC je AVI znaèka pro identifikaci software pou¾itého k enkódování a
+zamý¹leného software k pou¾ití pro dekódování videa).
+To vede mnoho lidí k názoru, ¾e
+<systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
+byla enkódovací knihovna DivX, zatímco ve skuteènosti je to zcela odli¹ná
+knihovna pro enkódování MPEG-4, která tento standard implementuje mnohem
+lépe, ne¾ DivX.
+Tak¾e je novým výchozím FourCC pou¾ívaným knihovnou
+<systemitem class="library">libavcodec</systemitem> 'FMP4', ale toto chování
+mù¾ete zmìnit pou¾itím volby <option>-ffourcc</option> v
+<application>MEncoder</application>u.
+Rovnì¾ mù¾ete zmìnit FourCC existujících souborù stejným zpùsobem:
+<screen>
+ mencoder <replaceable>input.avi</replaceable> -o <replaceable>výstupní.avi</replaceable> -ffourcc XVID
+</screen>
+Poznamenejme, ¾e takto nastavíte FourCC jako XVID, místo jako DIVX.
+Toto doporuèujeme, proto¾e DIVX FourCC znamená DivX4, co¾ je velmi jednoduchý
+MPEG-4 kodek, zatímco jak DX50, tak XVID jsou plnohodnotné MPEG-4 (ASP).
+Tak¾e pokud nastavíte FourCC na DIVX, nekteré ¹patné softwarové nebo
+hardwarové pøehrávaèe si mohou vylámat zuby na pokroèilýchvlastnostech, které
+<systemitem class="library">libavcodec</systemitem> podporuje, ale DivX
+nikoli; naproti tomu je <systemitem class="library">XviD</systemitem>
+blí¾e <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>u z hlediska funkènosti
+a je podporován v¹emi dobrými pøehrávaèi.
+</para></answer>
+</qandaentry>
+
 </qandadiv>
 </qandaset>
 
More information about the MPlayer-translations mailing list