[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/pl ports.xml,1.47,1.48

Torinthiel CVS syncmail at mplayerhq.hu
Sun Apr 10 17:30:31 CEST 2005


CVS change done by Torinthiel CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv780

Modified Files:
	ports.xml 
Log Message:
sync 1.61

Index: ports.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/ports.xml,v
retrieving revision 1.47
retrieving revision 1.48
diff -u -r1.47 -r1.48
--- ports.xml	9 Feb 2005 16:31:13 -0000	1.47
+++ ports.xml	10 Apr 2005 15:30:29 -0000	1.48
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.60 -->
+<!-- synced with 1.61 -->
 <chapter id="ports" xreflabel="Ports">
 <title>Porty</title>
 
@@ -421,7 +421,7 @@
   Nie ma jeszcze interfejsu GUI, ale wersja dla wiersza poleceñ jest ju¿ prawie w pe³ni
   funkcjonalna. <ulink url="../../tech/patches.txt">£atki</ulink> s± zawsze mile widziane.
   Powiniene¶ sprawdziæ listê
-  <ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-cygwin/">mplayer-cygwin</ulink>,
+  <ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-cygwin/">MPlayer-cygwin</ulink>,
   aby uzyskaæ pomoc albo otrzymaæ najnowsze informacje.</para>
 
 <para>Najlepsze wyniki s± osi±gane ze sterownikami wyj¶ciowymi video DirectX
More information about the MPlayer-translations mailing list