[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/pl formats.xml,1.6,1.7

Torinthiel CVS syncmail at mplayerhq.hu
Sun Apr 10 17:30:10 CEST 2005


CVS change done by Torinthiel CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv14435

Modified Files:
	formats.xml 
Log Message:
sync 1.21

Index: formats.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/formats.xml,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -r1.6 -r1.7
--- formats.xml	25 Dec 2004 22:54:56 -0000	1.6
+++ formats.xml	10 Apr 2005 15:30:07 -0000	1.7
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.20 -->
+<!-- synced with 1.21 -->
 <sect1 id="formats">
 <title>Obs³ugiwane formaty</title>
 
@@ -62,6 +62,14 @@
   d¼wiêk AC3, lecz dozwolone s± tak¿e DTS, MP2 i nieskompresowane LPCM.
   <emphasis role="bold">Przejrzyj sekcjê <link linkend="dvd">DVD</link></emphasis>!
   </simpara></listitem>
+<listitem><simpara>
+  TY: To jest strumieñ TiVo MPEG. Zawiera on dane MPEG PES strumieni audio
+  i video, oraz dodatkowe informacje jak napisy Closed Caption. Ten format nie
+  jest strumieniem programu MPEG, ale zamkniêtym formatem stworzonym przez
+  TiVo. Wiêcej informacji o formacie strumienia TiVo mo¿na uzyskaæ na
+  <ulink url="http://dvd-create.sourceforge.net/tystudio/tystream.shtml">
+  stronie TyStudio</ulink>.
+  </simpara></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
More information about the MPlayer-translations mailing list