[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/pl bugreports.xml, 1.5, 1.6

Torinthiel CVS syncmail at mplayerhq.hu
Sun Apr 10 17:29:55 CEST 2005


CVS change done by Torinthiel CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv19281

Modified Files:
	bugreports.xml 
Log Message:
sync 1.11

Index: bugreports.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/bugreports.xml,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -r1.5 -r1.6
--- bugreports.xml	20 Jan 2005 17:20:50 -0000	1.5
+++ bugreports.xml	10 Apr 2005 15:29:52 -0000	1.6
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.10 -->
+<!-- synced with 1.11 -->
 <appendix id="bugreports">
 <title>Jak zg³aszaæ b³êdy</title>
 <para>
@@ -21,7 +21,7 @@
 siê w jaki sposób dodaæ swoj± ³atê do ¼róde³
 <application>MPlayera</application>. Je¿eli bêdziesz mia³ jakie¶ pytania, pomog±
 Ci ludzie z listy
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-dev-eng">mplayer-dev-eng</ulink>
+<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-dev-eng">MPlayer-dev-eng</ulink>
 (tylko w jêzyku angielskim -przyp. t³umacza).
 </para>
 </sect1>
@@ -85,7 +85,7 @@
 <sect1 id="bugreports_where">
 <title>Gdzie zg³aszaæ b³êdy</title>
 <para>
-Zapisz siê na listê mplayer-users:
+Zapisz siê na listê MPlayer-users:
 <ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-users"/>
 i wy¶lij swoje zg³oszenie b³êdu na
 <ulink url="mailto:mplayer-users at mplayerhq.hu"/>, gdzie bêdzie mo¿na je omówiæ.
@@ -345,7 +345,7 @@
 jeste¶ pewien ¿e to b³±d <application>MPlayera</application>, nie kompilatora
 albo uszkodzonego pliku, przeczyta³e¶ dokumentacjê i nie mo¿esz znale¼æ
 rozwi±zania, Twoje sterowniki d¼wiêku s± w porz±dku, mo¿esz chcieæ zapisaæ siê
-na listê mplayer-advusers (tylko po angielsku - przyp. t³um.) i wys³aæ tam swoje
+na listê MPlayer-advusers (tylko po angielsku - przyp. t³um.) i wys³aæ tam swoje
 zg³oszenie b³êdu, aby uzyskaæ lepsz± i szybsz± odpowied¼.
 </para>
 
More information about the MPlayer-translations mailing list