[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/man/pl mplayer.1,1.119,1.120

Torinthiel CVS syncmail at mplayerhq.hu
Sun Apr 10 16:40:56 CEST 2005


CVS change done by Torinthiel CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv32419

Modified Files:
	mplayer.1 
Log Message:
Consistency run on 'default' and 'see also'.


Index: mplayer.1
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/pl/mplayer.1,v
retrieving revision 1.119
retrieving revision 1.120
diff -u -r1.119 -r1.120
--- mplayer.1	10 Apr 2005 14:39:39 -0000	1.119
+++ mplayer.1	10 Apr 2005 14:40:53 -0000	1.120
@@ -283,9 +283,9 @@
 .IPs "#" (tylko MPEG)
 Prze³±cza miêdzy dostêpnymi ¶cie¿kami d¼wiêku.
 .IPs f\ \ \ \ 
-Prze³±cza tryb pe³noekranowy (patrz te¿ \-fs).
+Prze³±cza tryb pe³noekranowy (zobacz tak¿e \-fs).
 .IPs T\ \ \ \ 
-Prze³±cza tryb zostañ-na-wierzchu (sprawd¼ równie¿ \-ontop).
+Prze³±cza tryb zostañ-na-wierzchu (zobacz tak¿e \-ontop).
 .IPs "w i e"
 Zmniejsza/\:zwiêksza zakres trybu panoramicznego.
 .IPs o\ \ \ \ 
@@ -293,7 +293,7 @@
 przewijanie + czas + czas ca³kowity
 .IPs d\ \ \ \ 
 Prze³±cza tryby gubienia klatek: ¿aden / omiñ wy¶wietlanie / omiñ dekodowanie
-(zobacz \-framedrop i \-hardframedrop).
+(zobacz tak¿e \-framedrop i \-hardframedrop).
 .IPs v\ \ \ \ 
 Prze³±cza wy¶wietlanie napisów.
 .IPs "b / j"
@@ -339,11 +339,11 @@
 .IPs "option + 2"
 Przeskalowuje okno filmu do dwukrotnej oryginalnej wielko¶ci.
 .IPs "option + f"
-Prze³±cza tryb pe³noekranowy (patrz te¿ \-fs).
+Prze³±cza tryb pe³noekranowy (zobacz tak¿e \-fs).
 .IPs "option + [ and option + ]"
 Ustawia przezroczysto¶æ okna filmu.
 .IPs T\ \ \ \ 
-Prze³±cza warstwê video: na wierzchu/\:pod spodem/\:normalnie (patrz te¿ \-ontop).
+Prze³±cza warstwê video: na wierzchu/\:pod spodem/\:normalnie (zobacz tak¿e \-ontop).
 .RE
 .PD 1
 
@@ -426,7 +426,7 @@
 .SH "OPCJE OGÓLNE"
 .
 .TP
-.B \-codecs-file <plik> (zobacz równie¿ opcje \-afm, \-ac, \-vfm i \-vc)
+.B \-codecs-file <plik> (zobacz tak¿e \-afm, \-ac, \-vfm i \-vc)
 U¿ywa podanego pliku zamiast dostêpnego w systemie lub wbudowanego codecs.conf.
 .
 .TP
@@ -513,15 +513,15 @@
 Zmienia kolor kluczowy (colorkey) na wybran± warto¶æ RGB.
 0x000000 to czarny a 0xffffff to bia³y.
 Obs³ugiwane tylko przez sterowniki wyj¶cia video cvidix, fbdev, svga, vesa,
-winvidix, xmga, xvidix, xover, xv (sprawd¼ równie¿ \-vo xv:ck), xvmc
-(sprawd¼ równie¿ \-vo xv:ck) i directx.
+winvidix, xmga, xvidix, xover, xv (zobacz tak¿e \-vo xv:ck), xvmc
+(zobacz tak¿e \-vo xv:ck) i directx.
 .
 .TP
 .B \-nocolorkey
 Wy³±cza kolor kluczowy.
 Obs³ugiwane tylko przez sterowniki wyj¶cia video cvidix, fbdev, svga, vesa,
-winvidix, xmga, xvidix, xv (sprawd¼ równie¿ \-vo xv:ck), xvmc
-(sprawd¼ równie¿ \-vo xv:ck) i xover.
+winvidix, xmga, xvidix, xv (zobacz tak¿e \-vo xv:ck), xvmc
+(zobacz tak¿e \-vo xv:ck) i xover.
 .
 .TP
 .B \-crash-debug (kod do debugowania)
@@ -633,7 +633,7 @@
 .
 .TP
 .B \-lircconf <plik> (tylko z LIRC)
-Wskazuje plik konfiguracyjny dla LIRC (domy¶lne ~/\:.lircrc).
+Wskazuje plik konfiguracyjny dla LIRC (domy¶lnie: ~/\:.lircrc).
 .
 .TP
 .B \-list-options
@@ -700,7 +700,7 @@
 FIXME: Musi to byæ bardziej przejrzyste i dok³adnie udokumentowane.
 .
 .TP
-.B \-really-quiet (zobacz równie¿ opcjê \-quiet)
+.B \-really-quiet (zobacz tak¿e \-quiet)
 Wy¶wietla jeszcze mniej komunikatów wyj¶ciowych i stanu ni¿ z opcj± \-quiet.
 .
 .TP
@@ -727,7 +727,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-slave (zobacz równie¿ opcjê \-input)
+.B \-slave (zobacz tak¿e \-input)
 Ta opcja prze³±cza MPlayera w tryb slave, w którym mo¿na go u¿ywaæ jako koñcówki
 (backend) dla innych programów.
 Zamiast przechwytywania wci¶niêtych klawiszy, MPlayer bêdzie czyta³ proste
@@ -760,13 +760,13 @@
 Wybiera poziom Kompresji Dynamiki (Dynamic Range Compression) dla
 strumieni d¼wiêkowych AC3.
 <poziom> jest liczb± rzeczywist± od 0 do 1, gdzie 0 oznacza brak kompresji,
-a 1 (warto¶æ domy¶lna) oznacza pe³n± kompresjê (g³o¶ne kawa³ki s± przyciszane
-wyciszone i vice versa).
+a 1 (domy¶lne) oznacza pe³n± kompresjê (g³o¶ne kawa³ki s± przyciszane
+i vice versa).
 Opcja ta jest skuteczna tylko wtedy, kiedy strumieñ AC3 zawiera informacje
 o wymaganym zasiêgu kompresji.
 .
 .TP
-.B \-aid <ID> (przeczytaj te¿ \-alang)
+.B \-aid <ID> (zobacz tak¿e \-alang)
 Wybiera kana³ audio (MPEG: 0\-31 AVI/\:OGM: 1\-99 ASF/\:RM: 0\-127,
 VOB(AC3): 128\-159 VOB(LPCM): 160\-191 MPEG-TS 17\-8190).
 MPlayer wy¶wietli dostêpne identyfikatory audio,
@@ -775,7 +775,7 @@
 programu (je¿eli jest dostêpny) z wybranym strumieniem.
 .
 .TP
-.B \-alang <kod\ jêzyka[,kod\ jêzyka,...]> (sprawd¼ te¿ \-aid)
+.B \-alang <kod\ jêzyka[,kod\ jêzyka,...]> (zobacz tak¿e \-aid)
 Okre¶la priorytetow± listê jêzyków, w których audio ma byæ odtwarzane.
 Ró¿ne formaty u¿ywaj± ró¿nych kodów.
 DVD korzysta z dwuliterowych w standardzie ISO 639-1, Matroska i NUT operuj± na
@@ -849,7 +849,7 @@
 .RSss
 0: wy³±cza sprawdzanie
 .br
-1: sprawdza tylko overlap (domy¶lnie)
+1: sprawdza tylko overlap (domy¶lne)
 .br
 2: pe³na korekcja i weryfikacja danych
 .REss
@@ -1008,7 +1008,7 @@
 do samego pocz±tku by znale¼æ dok³adnie tê klatkê.
 .
 .TP
-.B \-idx (patrz te¿ opcja \-forceidx)
+.B \-idx (zobacz tak¿e \-forceidx)
 Przebuduje indeks AVI, je¿eli nie zostanie on znaleziony, umo¿liwiaj±c
 przeszukiwanie zbioru.
 Przydatne przy uszkodzonych/\:niekopletnych zbiorach lub ¼le stworzonych
@@ -1076,7 +1076,7 @@
 Zawsze wraca do wyboru demuxera w oparciu o zawarto¶æ.
 .
 .TP
-.B \-passwd <has³o> (zobacz te¿ opcjê \-user) (tylko z sieci±)
+.B \-passwd <has³o> (zobacz tak¿e \-user) (tylko z sieci±)
 Podaje has³o dla autoryzacji HTTP.
 .
 .TP
@@ -1146,7 +1146,7 @@
 U¿ywane z URLami "rtsp://" dla okre¶lenia, ¿e nadchodz±ce pakiety RTP i RTCP
 maj± byæ przesy³ane przez TCP (u¿ywaj±c tego samego po³±czenia co RTSP).
 Przydatne przy uszkodzonym po³±czeniu internetowym, które nie przepuszcza
-pakietów UDP (zobacz http://www.live.com/\:mplayer).
+pakietów UDP (zobacz tak¿e http://www.live.com/\:mplayer).
 .
 .TP
 .B \-saveidx <nazwa\ zbioru>
@@ -1157,7 +1157,7 @@
 Ta opcja jest przestarza³a, poniewa¿ MPlayer obs³uguje ju¿ OpenDML.
 .
 .TP
-.B \-sb <pozycja\ w\ bajtach> (patrz te¿ opcja \-ss)
+.B \-sb <pozycja\ w\ bajtach> (zobacz tak¿e \-ss)
 Przewija do pozycji okre¶lonej w bajtach.
 Przydatne do odtwarzania z obrazów CD-ROM lub zbiorów VOB ze ¶mieciami na
 pocz±tku.
@@ -1178,7 +1178,7 @@
 Domy¶lne jest szybkie przepróbkowywanie, które mo¿e zniekszta³ciæ d¼wiêk.
 .
 .TP
-.B \-ss <czas> (patrz te¿ opcja \-sb)
+.B \-ss <czas> (zobacz tak¿e \-sb)
 Przeskakuje do podanego czasu.
 .sp 1
 .I PRZYK£AD:
@@ -1258,7 +1258,7 @@
 Ustawia nazwy dla kana³ów.
 U¿ywaj _ zamiast spacji w nazwach (albo pobaw siê cudzys³owami ;-).
 Nazwy kana³ów bêd± wtedy wypisywane przez OSD, a polecenia tv_step_channel,
-tv_set_channel i tv_last_channel bêd± dostêpne z pilota (zobacz LIRC).
+tv_set_channel i tv_last_channel bêd± dostêpne z pilota (zobacz tak¿e LIRC).
 Nie dzia³a z parametrem frequency.
 .br
 .I INFORMACJA:
@@ -1335,7 +1335,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B \-user <nazwa\ u¿ytkownika> (zobacz tak¿e opcjê \-passwd) (tylko sieæ)
+.B \-user <nazwa\ u¿ytkownika> (zobacz tak¿e \-passwd) (tylko sieæ)
 Podaje nazwê u¿ytkownika do uwierzytelnienia HTTP.
 .
 .TP
@@ -1356,7 +1356,7 @@
 .
 .SH "OPCJE OSD/\:NAPISÓW"
 .I INFORMACJA:
-Zobacz tak¿e opis \-vf expand.
+Zobacz tak¿e \-vf expand.
 .
 .TP
 .B \-dumpjacosub (tylko MPlayer)
@@ -1390,7 +1390,7 @@
 .TP
 .B \-dumpsub (tylko MPlayer) (KOD BETA)
 Zrzuca podstrumieñ napisów ze strumieni VOB
-Zobacz tak¿e opcje \-dump*sub i \-vobsubout*.
+Zobacz tak¿e \-dump*sub i \-vobsubout*.
 .
 .TP
 .B \-ffactor <numer> (tylko OSD)
@@ -1401,7 +1401,7 @@
 .IPs 0
 zwyk³a bia³a czcionka
 .IPs 0.75
-bardzo w±ski czarny zarys (domy¶lnie)
+bardzo w±ski czarny zarys (domy¶lne)
 .IPs 1
 w±ski czarny zarys
 .IPs 10
@@ -1451,7 +1451,7 @@
 .TP
 .B \-fribidi-charset <nazwa\ zestawu> (tylko z FriBiDi)
 Ustala zestaw znaków który zostanie przekazany do FriBiDi przy dekodowaniu
-napisów w innym formacie ni¿ UTF-8 (domy¶lnie ISO8859-8).
+napisów w innym formacie ni¿ UTF-8 (domy¶lnie: ISO8859-8).
 .
 .TP
 .B \-ifo <zbior\ ifo\ VOBsub>
@@ -1469,7 +1469,7 @@
 .IPs 0
 tylko napisy
 .IPs 1
-g³o¶no¶æ + szukanie (domy¶lnie)
+g³o¶no¶æ + szukanie (domy¶lne)
 .IPs 2
 g³o¶no¶æ + szukanie + zegar + procent
 .IPs 3
@@ -1480,16 +1480,16 @@
 .TP
 .B \-overlapsub
 Pozwala na wy¶wietlenie nastêpnego napisu gdy poprzedni jest wci±¿ widoczny
-(domy¶lnie w³±cza tylko dla niektórych formatów).
+(domy¶lnie: w³±cza tylko dla niektórych formatów).
 .
 .TP
-.B \-sid <ID> (patrz te¿ opcja \-slang)
+.B \-sid <ID> (zobacz tak¿e \-slang)
 Wy¶wietla napisy ze strumienia okre¶longo przez <ID> (0\-31).
 MPlayer wy¶wietli dostêpne identyfikatory, je¶li jest uruchomiony w trybie
 gadatliwym (\-v).
 .
 .TP
-.B \-slang <kod\ jêzyka[,kod\ jêzyka,...]> (sprawd¼ te¿ opcjê \-sid)
+.B \-slang <kod\ jêzyka[,kod\ jêzyka,...]> (zobacz tak¿e \-sid)
 Okre¶la priorytetow± listê jêzyków, w których napisy maj± byæ wy¶wietlane.
 Ró¿ne formaty u¿ywaj± ró¿nych kodów.
 DVD korzysta z dwuliterowych w standardzie ISO 639-1, Matroska operuje na
@@ -1676,7 +1676,7 @@
 .IPs 2
 proporcjonalny do szeroko¶ci filmu
 .IPs 3
-proporcjonalny do przek±tnej filmu (domy¶lnie)
+proporcjonalny do przek±tnej filmu (domy¶lne)
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -1752,7 +1752,7 @@
 Ustawia opó¼nienie d¼wiêku w sekundach (dodatnia lub ujemna liczba rzeczywista).
 .
 .TP
-.B \-format <format> (zobacz równie¿ filtr d¼wiêkowy "format")
+.B \-format <format> (zobacz tak¿e filtr d¼wiêkowy "format")
 Wybiera format próbki u¿ywany przez wyj¶ciu warstwy filtrów d¼wiêkowych
 na kartê d¼wiêkow±.
 Warto¶ci, które mo¿e przyj±æ <format> s± wymienione poni¿ej w opisie
@@ -1926,7 +1926,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B dxr2 (patrz te¿ \-dxr2) (tylko DXR2)
+.B dxr2 (zobacz tak¿e \-dxr2) (tylko DXR2)
 specyficzny sterownik Creative DXR2
 .
 .TP
@@ -2012,13 +2012,13 @@
 Ta opcja jest u¿ywana do kontroli sterownika wyj¶cia video dxr2.
 .RSs
 .IPs ar-mode=<warto¶æ>
-tryb proporcji (aspect ratio) (0 = normalny, 1 = panoramiczny, 2 = letterbox (domy¶lnie))
+tryb proporcji (aspect ratio) (0 = normalny, 1 = panoramiczny, 2 = letterbox (domy¶lne))
 .IPs iec958-encoded
 Ustawia tryb wyj¶cia iec958 na zakodowany.
 .IPs iec958-decoded
 Ustawia tryb wyj¶cia iec958 na zdekodowany (domy¶lne).
 .IPs macrovision=<warto¶æ>
-tryb macrovision (0 = wy³±czone (domy¶lnie), 1 = agc, 2 = agc 2 colorstripe
+tryb macrovision (0 = wy³±czone (domy¶lne), 1 = agc, 2 = agc 2 colorstripe
 3 = agc 4 colorstripe)
 .IPs mute\ 
 wycisza d¼wiêk
@@ -2086,7 +2086,7 @@
 .IPs nooverlay
 W³±cza TVout.
 .IPs overlay-ratio=<1\-2500>
-Dostosowuje nak³adkê (domy¶lnie 1000).
+Dostosowuje nak³adkê (domy¶lnie: 1000).
 .RE
 .
 .TP
@@ -2106,7 +2106,7 @@
 U¿ywa podanego zbioru konfiguracyjnego (domy¶lnie: /etc/\:fb.modes).
 .
 .TP
-.B \-fs (patrz te¿ \-zoom)
+.B \-fs (zobacz tak¿e \-zoom)
 Odtwarzanie pe³noekranowe (film w centrum i czarne obramowanie wokó³ niego).
 Nie wszystkie sterowniki wyj¶cia video to obs³uguj±.
 .
@@ -2189,14 +2189,14 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-guiwid <ID\ okna> (patrz te¿ \-wid) (tylko z GUI)
+.B \-guiwid <ID\ okna> (zobacz tak¿e \-wid) (tylko z GUI)
 Przekazuje do GUI, ¿e ma ono równie¿ u¿ywaæ okna X11 i przykleiæ je na dole
 ekranu video, co jest przydatne by osadziæ mini-GUI w przegl±darce
 (u¿ywaj±cej na przyk³ad wtyczki MPlayer).
 .
 .TP
 .B \-hue <-100\-100>
-Modyfikuje barwê sygna³u video (domy¶lnie 0).
+Modyfikuje barwê sygna³u video (domy¶lnie: 0).
 Dziêki tej opcji mo¿esz otrzymaæ kolorowy negatyw obrazu.
 Nie wszystkie sterowniki wyj¶cia video to obs³uguj±.
 .
@@ -2213,7 +2213,7 @@
 Okre¶la zakres czêstotliwo¶ci pionowej monitora.
 .
 .TP
-.B \-monitoraspect <stosunek> (patrz te¿ \-aspect)
+.B \-monitoraspect <stosunek> (zobacz tak¿e \-aspect)
 Ustawia proporcje Twojego monitora lub ekranu TV.
 .sp 1
 .I PRZYK£AD:
@@ -2300,7 +2300,7 @@
 W³±cza VBI dla sterowników wyj¶cia video vesa, dfbmga i svga.
 .
 .TP
-.B \-wid <ID\ okna>] (sprawd¼ równie¿ \-guiwid, \-geometry) (tylko X11 i DirectX)
+.B \-wid <ID\ okna>] (zobacz tak¿e \-guiwid, \-geometry) (tylko X11 i DirectX)
 Przekazuje MPlayerowi, by do³±czy³ siê do instniej±cego okna.
 Przydatne, by osadziæ MPlayera w przegl±darce (na przyk³ad za pomoc± wtyczki).
 .
@@ -2344,7 +2344,7 @@
 .
 .TP
 .B \-zrhelp (tylko \-vo zr)
-Wy¶wietla listê wszystkich opcji \-zr*, ich domy¶ln± warto¶æ oraz przyk³ad
+Wy¶wietla listê wszystkich opcji \-zr*, ich warto¶ci domy¶lne oraz przyk³ad
 trybu cinerama.
 .
 .TP
@@ -2855,7 +2855,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B dxr2 (zobacz te¿ \-dxr2) (tylko DXR2)
+.B dxr2 (zobacz tak¿e \-dxr2) (tylko DXR2)
 Sterownik przeznaczony dla Creative DXR2.
 .PD 0
 .RSs
@@ -2880,7 +2880,7 @@
 .IPs norm=<norma>
 Okre¶la normê TV.
 .RSss
-0: Nie zmienia obecnego standardu (domy¶lnie).
+0: Nie zmienia obecnego standardu (domy¶lne).
 .br
 1: Automatycznie dostraja u¿ywaj±c PAL/\:NTSC.
 .br
@@ -2913,12 +2913,12 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B zr (patrz te¿ \-zr* i \-zrhelp)
+.B zr (zobacz tak¿e \-zr* i \-zrhelp)
 Sterownik wyj¶cia video przeznaczony dla wielu kart
 przechwytuj±cych/\:odtwarzaj±cych MJPEG.
 .
 .TP
-.B zr2 (patrz te¿ filtr video zrmjpeg)
+.B zr2 (zobacz tak¿e filtr video zrmjpeg)
 Sterownik wyj¶cia video drugiej generacji przeznaczony dla wielu kart
 przechwytuj±cych/\:odtwarzaj±cych MJPEG.
 Zwróæ równie¿ uwagê na filtr video zrmjpeg.
@@ -3033,11 +3033,11 @@
 Zapisuje ka¿d± klatkê do pliku PNM w bie¿±cym katalogu.
 Ka¿dy plik dostaje jako nazwê numer klatki poprzedzony zerami.
 Obs³uguje pliki PPM, PGM i PGMYUV w trybie surowym (raw) i ASCII.
-Zobacz równie¿ pnm(5), ppm(5) i pgm(5).
+Zobacz tak¿e pnm(5), ppm(5) i pgm(5).
 .PD 0
 .RSs
 .IPs ppm\ \ 
-Zapisuje pliki PPM (domy¶lnie).
+Zapisuje pliki PPM (domy¶lne).
 .IPs pgm\ \ 
 Zapisuje pliki PGM.
 .IPs pgmyuv
@@ -3045,7 +3045,7 @@
 PGMYUV jest podobny do PGM, ale zawiera równie¿ przestrzeñ U i V umieszczone
 na dole obrazu.
 .IPs raw\ \ 
-Zapisuje pliki PNM w trybie surowym (raw) (domy¶lnie).
+Zapisuje pliki PNM w trybie surowym (raw) (domy¶lne).
 .IPs ascii
 Zapisuje pliki PNM w trybie ASCII.
 .IPs outdir=<nazwa\ katalogu>
@@ -3118,13 +3118,13 @@
 .RE
 .PD 1
 .
-.B \-af-adv <force=(0\-3):list=(filters)> (sprawd¼ te¿ opcjê \-af)
+.B \-af-adv <force=(0\-3):list=(filters)> (zobacz tak¿e \-af)
 Podaje zaawansowane opcje filtrów audio:
 .RSs
 .IPs force=<0\-7>
 Wymusza jeden z trybów wstawiania filtrów audio:
 .RSss
-0: ca³kowicie automatyczne wstawianie filtrów (domy¶lnie)
+0: ca³kowicie automatyczne wstawianie filtrów (domy¶lne)
 .br
 1: Optymalizuje pod wzglêdem dok³adno¶ci.
 .br
@@ -3178,7 +3178,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-aspect <stosunek> (patrz te¿ \-zoom)
+.B \-aspect <stosunek> (zobacz tak¿e \-zoom)
 Zmienia proporcje filmu, w przypadku gdy nie ma ich w odtwarzanym pliku lub s±
 podane nieprawid³owe.
 .sp 1
@@ -3291,7 +3291,7 @@
 .br
 1: ostro¿ne (Powinna dzia³aæ z zepsutymi koderami.)
 .br
-2: normalne (domy¶lnie) (Dzia³a ze zgodnymi koderami.)
+2: normalne (domy¶lne) (Dzia³a ze zgodnymi koderami.)
 .br
 3: agresywne (Wiêcej testów, mo¿e jednak sprawiæ problemy nawet z poprawnymi
 strumieniami bitowymi.)
@@ -3374,7 +3374,7 @@
 0\-6, gdzie 0=wy³±czony, 6=powolny/\:najlepszy.
 .
 .TP
-.B \-pp <jako¶æ> (sprawd¼ tak¿e opcjê \-vf pp)
+.B \-pp <jako¶æ> (zobacz tak¿e \-vf pp)
 Ustawia poziom postprocessingu DLL.
 Ta opcja nie wp³ywa ju¿ na \-vf pp.
 Dzia³a tylko z Win32 DirectShow DLL, które maj± wewnêtrzny postprocessing.
@@ -3382,7 +3382,7 @@
 0\-6, gdzie 0=wy³±czony, 6=powolny/\:najlepszy.
 .
 .TP
-.B \-pphelp (sprawd¼ tak¿e opcjê \-vf pp)
+.B \-pphelp (zobacz tak¿e \-vf pp)
 Pokazuje streszczenie dostêpnych filtrów postprocesu i sposób ich u¿ycia.
 .
 .TP
@@ -3440,7 +3440,7 @@
 .IPs 1
 dwuliniowy
 .IPs 2
-dwukubiczny (dobra jako¶æ) (domy¶lnie)
+dwukubiczny (dobra jako¶æ) (domy¶lne)
 .IPs 3
 eksperymentalny
 .IPs 4
@@ -3513,7 +3513,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-x <x> (patrz te¿ \-zoom) (tylko MPlayer)
+.B \-x <x> (zobacz tak¿e \-zoom) (tylko MPlayer)
 Skaluje obraz do szeroko¶ci <x> (je¶li jest dostêpne skalowanie sprzêtowe lub
 programowe).
 Wy³±cza przeliczania proporcji.
@@ -3529,15 +3529,15 @@
 Wewnêtrzne filtry postprocesingu XviD:
 .PD 0
 .RSs
-.IPs deblock-chroma (patrz te¿ \-vf pp)
+.IPs deblock-chroma (zobacz tak¿e \-vf pp)
 filtr odblokowywania barwy
-.IPs deblock-luma (patrz te¿ \-vf pp)
+.IPs deblock-luma (zobacz tak¿e \-vf pp)
 filtr odblokowywania jasno¶ci
-.IPs dering-chroma (patrz te¿ \-vf pp)
+.IPs dering-chroma (zobacz tak¿e \-vf pp)
 filtr usuwania dzwonienia barwy
-.IPs dering-luma (patrz te¿ \-vf pp)
+.IPs dering-luma (zobacz tak¿e \-vf pp)
 filtr usuwania dzwonienia jasno¶ci
-.IPs filmeffect (patrz te¿ \-vf noise)
+.IPs filmeffect (zobacz tak¿e \-vf noise)
 Dodaje sztuczn± ziarnisto¶æ filmu do video.
 Mo¿e zwiêkszyæ postrzegaln± jako¶æ, jednocze¶nie obni¿aj±c prawdziw± jako¶æ.
 .RE
@@ -3555,7 +3555,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-xy <warto¶æ> (patrz tez \-zoom)
+.B \-xy <warto¶æ> (zobacz tak¿e \-zoom)
 .PD 0
 .RSs
 .IPs warto¶æ<=8
@@ -3567,7 +3567,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-y <y> (patrz te¿ \-zoom) (tylko MPlayer)
+.B \-y <y> (zobacz tak¿e \-zoom) (tylko MPlayer)
 Skaluje obraz do wysoko¶ci <y> (je¶li jest dostêpne skalowanie sprzêtowe lub
 programowe)
 Wy³±cza przeliczenia proporcji.
@@ -3767,7 +3767,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B format[=format] (zobacz równie¿ \-format)
+.B format[=format] (zobacz tak¿e \-format)
 Konwertuje format próbki.
 Uruchamiany automatycznie, je¿eli jest potrzebny przez kartê d¼wiêkow± lub
 inny filtr.
@@ -4171,14 +4171,14 @@
 .IPs <o>\ 
 wy¶wietlanie OSD/\:napisów
 .RSss
-0: wy³±czone (domy¶lnie)
+0: wy³±czone (domy¶lne)
 .br
 1: w³±czone
 .REss
 .RE
 .
 .TP
-.B flip (zobacz równie¿ opcjê \-flip)
+.B flip (zobacz tak¿e \-flip)
 Odwraca obraz do góry nogami.
 .
 .TP
@@ -4192,7 +4192,7 @@
 jest wy¿szy ni¿ szerszy.
 .RSs
 .IPs 0
-Obraca o 90 stopni w prawo i odbija (domy¶lnie)
+Obraca o 90 stopni w prawo i odbija (domy¶lne)
 .IPs 1
 Obraca o 90 stopni w prawo.
 .IPs 2
@@ -4204,7 +4204,7 @@
 .TP
 .B scale[=w:h[:przeplot[:pom_kol[:parametr[:parametr2[:presize]]]]]]
 Skaluje obraz (wolnym) programowym skalatorem i wykonuje konwersjê
-kolorów YUV<\->RGB (zobacz te¿ \-sws).
+kolorów YUV<\->RGB (zobacz tak¿e \-sws).
 .RSs
 .IPs <w>,<h>
 Przeskalowana szeroko¶æ/\:wysoko¶æ (domy¶lnie: oryginalna szeroko¶æ/\:wysoko¶æ)
@@ -4226,7 +4226,7 @@
 .IPs <przeplot>
 Prze³±cza skalowanie z przeplotem.
 .RSss
-0: wy³±czone (domy¶lnie)
+0: wy³±czone (domy¶lne)
 .br
 1: w³±czone
 .REss
@@ -4241,7 +4241,7 @@
 .br
 3: U¿yje tylko co 8m± liniê wej¶cia koloru.
 .REss
-.IPs "<parametr>[:<parametr2>] (zobacz równie¿ \-sws)"
+.IPs "<parametr>[:<parametr2>] (zobacz tak¿e \-sws)"
 Ustawia parametry skalowania zale¿nie od tego jaki skalator zosta³ wybrany
 przez \-sws.
 .RSss
@@ -4253,7 +4253,7 @@
 .br
 0.00:0.50 krzywa sklejana Catmull-Rom
 .br
-0.33: 0.33 krzywa sklejana Mitchell-Netravali
+0.33:0.33 krzywa sklejana Mitchell-Netravali
 .br
 1.00:0.00 sze¶cienna krzywa B-sklejana
 .br
@@ -4366,7 +4366,7 @@
 .IPs a/autoq
 Automatycznie wy³±cza filtr, je¶li procesor jest zbyt wolny.
 .IPs c/chrom
-Filtruje te¿ kolory (domy¶lnie).
+Filtruje te¿ kolory (domy¶lne).
 .IPs y/nochrom
 Wykonuje tylko filtrowanie jasno¶ci (nie filtruje barw).
 .RE
@@ -4546,8 +4546,8 @@
 U¿yteczne tylko w po³±czeniu z expand i scale.
 .RSs
 .IPs <aspekt>
-Kontroluje proporcje, wyliczane przez wzór DVB_HEIGHT*ASPECTRATIO (domy¶lnie:
-576*4/\:3=768), ustaw na 576*(16/\:9)=1024 dla TV 16:9.
+Kontroluje proporcje, wyliczane przez wzór DVB_HEIGHT*ASPECTRATIO
+(domy¶lnie: 576*4/\:3=768), ustaw na 576*(16/\:9)=1024 dla TV 16:9.
 .RE
 .sp 1
 .RS
@@ -4632,7 +4632,7 @@
 .IPs <0.1\-10>
 pocz±tkowa warto¶æ gamma (domy¶lnie: 1.0)
 .IPs <-2\-2>
-pocz±tkowy kontrast, ujemne warto¶ci daj± negatyw obrazu (domy¶lnie 1.0)
+pocz±tkowy kontrast, ujemne warto¶ci daj± negatyw obrazu (domy¶lnie: 1.0)
 .IPs <-1\-1>
 pocz±tkowa jasno¶æ (domy¶lnie: 1.0)
 .IPs <0\-3>
@@ -4702,7 +4702,7 @@
 0: tryb najbli¿szego s±siada (nearest-neighbor), który jest szybki,
 ale niepoprawny
 .br
-1: interpolacja liniowa (domy¶lnie)
+1: interpolacja liniowa (domy¶lne)
 .REss
 .RE
 .PD 1
@@ -4777,25 +4777,25 @@
 próg (domy¶lnie: 10)
 .IPs <mapa>
 .RSss
-0: Ignoruje piksele przekraczaj±ce próg (domy¶lnie).
+0: Ignoruje piksele przekraczaj±ce próg (domy¶lne).
 .br
 1: Koloruje piksele przekraczaj±ce próg na bia³o.
 .REss
 .IPs <kolejno¶æ>
 .RSss
-0: Pozostawia kolejno¶æ pól (domy¶lnie).
+0: Pozostawia kolejno¶æ pól (domy¶lne).
 .br
 1: Zamienia pola.
 .REss
 .IPs <ostr>
 .RSss
-0: Wy³±cza dodatkowe wyostrzanie (domy¶lnie).
+0: Wy³±cza dodatkowe wyostrzanie (domy¶lne).
 .br
 1: W³±cza dodatkowe wyostrzanie.
 .REss
 .IPs <dwustr>
 .RSss
-0: Wy³±cza dwukierunkowe wyostrzanie (domy¶lnie).
+0: Wy³±cza dwukierunkowe wyostrzanie (domy¶lne).
 .br
 1: W³±cza dwukierunkowe wyostrzanie.
 .REss
@@ -4892,7 +4892,7 @@
 .IPs <dr>\ 
 Ustawia tryb gubienia klatek.
 .RSss
-0: Nie usuwaæ klatek by utrzymaæ ustalon± wyj¶ciow± prêdko¶æ klatek (domy¶lnie).
+0: Nie usuwaæ klatek by utrzymaæ ustalon± wyj¶ciow± prêdko¶æ klatek (domy¶lne).
 .br
 1: Zawsze usuwaæ klatkê gdy nie by³o porzucania lub ³±czenia telecine
 w poprzednich 5 klatkach.
@@ -4908,7 +4908,7 @@
 .RSss
 0: Ustalony wzorzec z numerem klatki pocz±tkowej okre¶lonym przez <fr>
 .br
-1: agresywne szukanie wzorca telecine (domy¶lnie)
+1: agresywne szukanie wzorca telecine (domy¶lne)
 .REss
 .IPs <fr>\ 
 Ustawia numer pocz±tkowej klatki w sekwencji.
@@ -5103,7 +5103,7 @@
 wiêc je¿eli zachowasz wyj¶cie to otrzymasz w efekcie sta³a fazê.
 .IPs deghost=<warto¶æ>
 Ustawia próg deghostingu (0\-255 dla trybu jednoprzebiegowego, -255\-255 dla
-trybu dwuprzebiegowego, domy¶lnie 0).
+trybu dwuprzebiegowego, domy¶lnie: 0).
 Je¿eli warto¶æ jest ró¿na od 0, tryb deghostingu jest w³±czony.
 Opcja przeznaczona jest dla filmów, z których usuniêto przeplot poprzez
 zmieszanie pól, zamiast opuszczania jednego z nich.
@@ -5219,7 +5219,7 @@
 (bez przeskoków).
 .IPs 4
 Przesunie pola o 1/4 piksela z wykorzystaniem filtru 4tap (wysoka jako¶æ)
-(domy¶lnie).
+(domy¶lne).
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -5384,7 +5384,7 @@
 klatki kluczowe.
 Dla DVD oznacza to zwykle co 15/\:12 ramkê (IBBPBBPBBPBBPBB),
 a dla AVI ka¿d± zmianê sceny lub ka¿d± warto¶æ keyint (sprawd¼ warto¶æ
-\-lavcopts keyint= je¿eli korzystasz z MEncodera przy kodowaniu video).
+\-lavcopts keyint je¿eli korzystasz z MEncodera przy kodowaniu video).
 .sp 1
 Kiedy ramka kluczowa zostaje znaleziona, drukowany jest ci±g znaków "I!"
 i znak koñca wiersza, zostawiaj±c aktualn± liniê wyj¶cia MPlayera/\:MEncodera na
@@ -5499,7 +5499,7 @@
 Ustawia przerwê czasu buforowania audio (domy¶lnie: 0.5s).
 .
 .TP
-.B \-endpos <[[hh:]mm:]ss[.ms]|size[b|kb|mb]> (patrz te¿ opcja \-ss i \-sb)
+.B \-endpos <[[hh:]mm:]ss[.ms]|size[b|kb|mb]> (zobacz tak¿e \-ss i \-sb)
 Zatrzymuje kodowanie w podanym czasie lub pozycji bajtu.
 .br
 .I INFORMACJA:
@@ -6006,13 +6006,13 @@
 MPEG-2 video
 .IPs huffyuv
 HuffYUV
-.IPs ffvhuff (zobacz równie¿: vstrict)
+.IPs ffvhuff (zobacz tak¿e opcjê vstrict)
 niestandardowy, mniejszy o 20% HuffYUV wykorzystuj±cy YV12
 .IPs asv1\ 
 ASUS Video v1
 .IPs asv2\ 
 ASUS Video v2
-.IPs ffv1 (zobacz równie¿: vstrict)
+.IPs ffv1 (zobacz tak¿e opcjê vstrict)
 bezstratny kodek video FFmpeg
 .RE
 .PD 1
@@ -6077,7 +6077,7 @@
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 0
-brak klatek B (domy¶lnie)
+brak klatek B (domy¶lne)
 .IPs 0\-2
 rozs±dny zakres dla MPEG-4
 .RE
@@ -6126,7 +6126,7 @@
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 0
-Korzysta z mbcmp (domy¶lnie).
+Korzysta z mbcmp (domy¶lne).
 .IPs 1
 Wybiera tryb MB, który wymaga najmniejszej ilo¶ci bitów (=vhq).
 .IPs 2
@@ -6183,7 +6183,7 @@
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 0
-Zawsze u¿ywa maksymalnej ilo¶ci klatek B (domy¶lnie).
+Zawsze u¿ywa maksymalnej ilo¶ci klatek B (domy¶lne).
 .IPs 1
 Unika ramek B w scenach z du¿± ilo¶ci± ruchu.
 .RE
@@ -6196,7 +6196,7 @@
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 1
-pierwszy przebieg (sprawd¼ te¿ opcjê turbo)
+pierwszy przebieg (zobacz tak¿e opcjê turbo)
 .IPs 2
 drugi przebieg
 .IPs 3
@@ -6400,7 +6400,7 @@
 .IPs 1+(tex/\:avgTex-1)*qComp
 przybli¿one równanie starej kontroli tempa
 .IPs tex^qComp
-z qcomp 0.5 czy co¶ takiego (domy¶lnie)
+z qcomp 0.5 czy co¶ takiego (domy¶lne)
 .RE
 .PP
 .RS
@@ -6488,7 +6488,7 @@
 .IPs 0
 U¿ywa obcinania.
 .IPs 1
-U¿ywa ³adnej, ró¿niczkowalnej funkcji (domy¶lnie).
+U¿ywa ³adnej, ró¿niczkowalnej funkcji (domy¶lne).
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -6500,7 +6500,7 @@
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 0
-wy³±czony (domy¶lnie)
+wy³±czony (domy¶lne)
 .IPs -4
 zalecane przez JVT
 .RE
@@ -6514,7 +6514,7 @@
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 0
-wy³±czony (domy¶lnie)
+wy³±czony (domy¶lne)
 .IPs 7
 zalecane przez JVT
 .RE
@@ -6526,7 +6526,7 @@
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 0
-wy³±czona (domy¶lnie)
+wy³±czona (domy¶lne)
 .IPs 1
 Zalecane tylko w przypadku, je¿eli chcesz przekazaæ wyj¶cie do referencyjnego
 dekodera MPEG-4.
@@ -6561,12 +6561,12 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B vpsize=<0\-10000> (patrz te¿ vdpart)
+.B vpsize=<0\-10000> (zobacz tak¿e opcjê vdpart)
 Rozmiar pakietu video, poprawia odporno¶æ na b³êdy.
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 0\ \ \ \ 
-wy³±czone (domy¶lnie)
+wy³±czone (domy¶lne)
 .IPs 100-1000
 dobry wybór
 .RE
@@ -6586,7 +6586,7 @@
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 0
-Automatycznie wybiera dobry (domy¶lnie).
+Automatycznie wybiera dobry (domy¶lne).
 .IPs 1
 fast integer
 .IPs 2
@@ -6611,7 +6611,7 @@
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 0
-Automatycznie wybiera dobry (domy¶lnie).
+Automatycznie wybiera dobry (domy¶lne).
 .IPs 1
 referencjny dekoder JPEG
 .IPs 2
@@ -6650,7 +6650,7 @@
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 0.0\ \ 
-wy³±czone (domy¶lnie)
+wy³±czone (domy¶lne)
 .IPs 0.0\-0.3
 rozs±dny zakres
 .RE
@@ -6673,7 +6673,7 @@
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 0.0\ \ 
-wy³±czone (domy¶lnie)
+wy³±czone (domy¶lne)
 .IPs 0.0\-0.3
 rozs±dny zakres
 .RE
@@ -6711,7 +6711,7 @@
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 0.0\ \ 
-wy³±czone (domy¶lnie)
+wy³±czone (domy¶lne)
 .IPs 0.0\-0.5
 rozs±dny zakres
 .RE
@@ -6866,7 +6866,7 @@
 .PD 0
 .RSs
 .IPs "0 (SAD)"
-suma bezwzglêdnych ró¿nic, szybka (domy¶lnie)
+suma bezwzglêdnych ró¿nic, szybka (domy¶lne)
 .IPs "1 (SSE)"
 suma kwadratu b³êdów
 .IPs "2 (SATD)"
@@ -6953,7 +6953,7 @@
 .IPs -1
 trochê wyj±tkowy: Mo¿e byæ wolniejszy i/lub lepszy ni¿ dia=-2.
 .IPs  1
-normalny diament o rozmiarze=1 (domy¶lnie) =diament typu EPZS
+normalny diament o rozmiarze=1 (domy¶lny) =diament typu EPZS
 .nf
 .ne
       0
@@ -7014,7 +7014,7 @@
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 0
-(domy¶lnie)
+(domy¶lne)
 .IPs a
 Wykorzysta makroblokowy kwadrat o wymiarach 2a+1 x 2a+1 wektorów przewidywaczy
 ruchu z poprzedniej klatki.
@@ -7029,7 +7029,7 @@
 .IPs 0
 wy³±czone
 .IPs 1
-tylko po ramkach I (domy¶lnie)
+tylko po ramkach I (domy¶lne)
 .IPs 2
 zawsze
 .RE
@@ -7109,7 +7109,7 @@
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 0
-wy³±czone (domy¶lnie)
+wy³±czone (domy¶lne)
 .IPs 1
 Obni¿a tylko bezwzglêdn± warto¶æ wspó³czynników.
 .IPs 2
@@ -7170,7 +7170,7 @@
 .
 .TP
 .B lzo\ \ \ \ 
-W³±cza kompresjê LZO (domy¶lnie).
+W³±cza kompresjê LZO (domy¶lne).
 .
 .TP
 .B nolzo\ \ 
@@ -7186,7 +7186,7 @@
 .
 .TP
 .B rtjpeg\ 
-W³±cza kodowanie RTJPEG (domy¶lnie).
+W³±cza kodowanie RTJPEG (domy¶lne).
 .
 .
 .SS xvidenc (\-xvidencopts)
@@ -7489,9 +7489,9 @@
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 0
-wy³±czone (domy¶lnie)
+wy³±czone (domy¶lne)
 .IPs 1
-decyzja dotycz±ca trybu (inter/\:intra MB) (domy¶lnie)
+decyzja dotycz±ca trybu (inter/\:intra MB) (domy¶lne)
 .IPs 2
 ograniczone przeszukiwanie
 .IPs 3
@@ -7754,7 +7754,7 @@
 kodowana jako ramka I, ale nie zaczyna nowego GOPu.
 W H.264 ramki I niekoniecznie ograniczaj± zamkniêty GOP, poniewa¿
 ramka P mo¿e byæ przewidziana z wiêcej ni¿ jednej poprzedzaj±cej klatki
-(patrz te¿ opcja frameref).
+(zobacz tak¿e opcjê frameref).
 Dlatego te¿ niekoniecznie da siê przewijaæ do klatek I.
 Ramki IDR ograniczaj± odnoszenie siê ramki P do jakiejkolwiek ramki
 poprzedzaj±cej ramkê IDR.
@@ -8060,7 +8060,7 @@
 Muxer MPEG mo¿e generowaæ 5 typów strumieni, ka¿dy z nich z sensownymi
 domy¶lnymi parametrami które u¿ytkownik mo¿e zmieniæ.
 Ogólnie, przy generowaniu zbiorów mpeg zalecane jest wy³±czenie kodu
-przeskakiwania ramek MEncodera (patrz \-noskip, \-mc, jak równie¿ filtry
+przeskakiwania ramek MEncodera (zobacz tak¿e \-noskip, \-mc, jak równie¿ filtry
 obrazu harddup i softskip).
 .
 .TP
More information about the MPlayer-translations mailing list