[MPlayer-translations] r36828 - in trunk/help: help_mp-bg.h help_mp-cs.h help_mp-da.h help_mp-de.h help_mp-el.h help_mp-en.h help_mp-es.h help_mp-fr.h help_mp-hu.h help_mp-it.h help_mp-ja.h help_mp-ko.h help_mp-mk.h help...

ib subversion at mplayerhq.hu
Thu Feb 13 12:47:50 CET 2014


Author: ib
Date: Thu Feb 13 12:47:50 2014
New Revision: 36828

Log:
Remove console messages that are no longer needed.

Modified:
  trunk/help/help_mp-bg.h
  trunk/help/help_mp-cs.h
  trunk/help/help_mp-da.h
  trunk/help/help_mp-de.h
  trunk/help/help_mp-el.h
  trunk/help/help_mp-es.h
  trunk/help/help_mp-fr.h
  trunk/help/help_mp-hu.h
  trunk/help/help_mp-it.h
  trunk/help/help_mp-ja.h
  trunk/help/help_mp-ko.h
  trunk/help/help_mp-mk.h
  trunk/help/help_mp-nb.h
  trunk/help/help_mp-nl.h
  trunk/help/help_mp-pl.h
  trunk/help/help_mp-pt_BR.h
  trunk/help/help_mp-ro.h
  trunk/help/help_mp-ru.h
  trunk/help/help_mp-sk.h
  trunk/help/help_mp-sv.h
  trunk/help/help_mp-tr.h
  trunk/help/help_mp-uk.h
  trunk/help/help_mp-zh_CN.h
  trunk/help/help_mp-zh_TW.h

Changes in other areas also in this revision:
Modified:
  trunk/help/help_mp-en.h

Modified: trunk/help/help_mp-bg.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-bg.h	Thu Feb 13 12:12:29 2014	(r36827)
+++ trunk/help/help_mp-bg.h	Thu Feb 13 12:47:50 2014	(r36828)
@@ -146,38 +146,20 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 " и няма да помогнем, ако не осигурите тази информация, когато съобщавате за бъг.\n"
 #define MSGTR_LoadingConfig "Зарежда се конфигурационен файл '%s'\n"
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "SUB: добавен е файл със субтитри (%d): %s\n"
-#define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Грешка при отваряне на файла [%s] за запис!\n"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Грешка при отваряне на %s: %s (необходими са права за четене).\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Linux RTC грешка при инициализация в ioctl (rtc_irqp_set кд%lu): %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Добавете \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" към системните стартови скриптове.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Linux RTC init грешка в ioctl (rtc_pie_on): %s\n"
-#define MSGTR_UsingTimingType "използва се %s таймер.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "Внимание: Функцията getch2_init е извикана двукратно!\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "Видео филтъра libmenu не може да бъде отворен без root меню %s.\n"
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Грешка при предварителна инициализация на аудио филтрите!\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "Linux RTC грешка при четене: %s\n"
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Внимание! Softsleep underflow!\n"
-#define MSGTR_DvdnavNullEvent "DVDNAV Събитие NULL?!\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "DVDNAV Събитие: Highlight event broken\n"
-#define MSGTR_DvdnavEvent "DVDNAV Събитие: %s\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightHide "DVDNAV Събитие: Highlight Hide\n"
-#define MSGTR_DvdnavStillFrame "###################################### DVDNAV Събитие: Неподвижен кадър: %d сек\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavStop "DVDNAV Събитие: Nav Стоп\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavNOP "DVDNAV Събитие: Nav NOP\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChangeVerbose "DVDNAV Събитие: Nav Смяна на SPU Поток: физ: %d/%d/%d лог: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChange "DVDNAV Събитие: Nav Смяна на SPU Поток: физ: %d лог: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavAudioStreamChange "DVDNAV Събитие: Nav Смяна на Аудио Поток: физ: %d лог: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavVTSChange "DVDNAV Събитие: Nav Смяна на VTS\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavCellChange "DVDNAV Събитие: Nav Смяна на Клетка\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuClutChange "DVDNAV Събитие: Nav Смяна на SPU CLUT\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "DVDNAV Събитие: Nav Превъртането Приключено\n"
-#define MSGTR_MenuCall "Menu call\n"
 
 #define MSGTR_EdlOutOfMem "Не може да се задели достатъчно памет за EDL данните.\n"
 #define MSGTR_EdlRecordsNo "Прочетени са %d EDL действия.\n"
 #define MSGTR_EdlQueueEmpty "Няма EDL действия, които да бъдат извършени.\n"
 #define MSGTR_EdlCantOpenForWrite "EDL файла [%s] не може да бъде отворен за запис.\n"
-#define MSGTR_EdlCantOpenForRead "EDL файла [%s] не може да бъде отворен за четене.\n"
 #define MSGTR_EdlNOsh_video "EDL не може да се ползва без видео, изключва се.\n"
 #define MSGTR_EdlNOValidLine "Невалиден ред в EDL: %s\n"
 #define MSGTR_EdlBadlyFormattedLine "Зле форматиран EDL ред [%d] Отхвърля се.\n"
@@ -210,9 +192,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OpenedStream "успех: формат: %d данни: 0x%X - 0x%x\n"
 #define MSGTR_VCodecFramecopy "videocodec: framecopy (%dx%d %dbpp fourcc=%x)\n"
 #define MSGTR_ACodecFramecopy "audiocodec: framecopy (format=%x chans=%d rate=%d bits=%d B/s=%d sample-%d)\n"
-#define MSGTR_CBRPCMAudioSelected "Избрано е CBR (постоянен битрейт) PCM аудио\n"
 #define MSGTR_MP3AudioSelected "Избрано е MP3 аудио\n"
-#define MSGTR_CannotAllocateBytes "Не може да се заделят %d байта\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "АУДИО ЗАКЪСНЕНИЕТО е настроено на %5.3f\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Предварителното аудио зареждане е ограничено на 0.4с\n"
 #define MSGTR_IncreasingAudioDensity "Гъстотата на звука е увеличена на 4\n"
@@ -325,7 +305,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_ErrorParsingCommandLine "грешка при обработката на командния ред"
 #define MSGTR_VideoStreamRequired "Задължително е да има видео поток!\n"
 #define MSGTR_ForcingInputFPS "Входящите кадри в секунда ще се интерпретират като %5.3f\n"
-#define MSGTR_RawvideoDoesNotSupportAudio "Изходния формат RAWVIDEO не поддържа аудио - звука се премахва\n"
 #define MSGTR_DemuxerDoesntSupportNosound "Tози разпределител все още не поддържа -nosound .\n"
 #define MSGTR_MemAllocFailed "не може да задели памет"
 #define MSGTR_NoMatchingFilter "Не може да бъде намерен подходящ филтър/изходен аудио формат!\n"
@@ -412,7 +391,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OutdatedCodecsConf "Tози codecs.conf е твърде стар и несъвместим с тази версия на MPlayer!"
 
 // fifo.c
-#define MSGTR_CannotMakePipe "Не може да се създаде програмен канал (PIPE)!\n"
 
 // m_config.c
 #define MSGTR_SaveSlotTooOld "Твърде стар save slot е открит в lvl %d: %d !!!\n"
@@ -428,19 +406,14 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CdDevNotfound "CD-ROM устройство '%s' не е открито.\n"
 #define MSGTR_ErrTrackSelect "Грешка при избор на VCD пътечка."
 #define MSGTR_ReadSTDIN "Четене от стандартния вход (stdin)...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "URL адреса не може да бъде отворен: %s\n"
-#define MSGTR_ConnToServer "Установена е връзка със сървъра: %s\n"
 #define MSGTR_FileNotFound "Файла не е намерен: '%s'\n"
 
 #define MSGTR_SMBInitError "Библиотеката libsmbclient не може да бъде инициализирана: %d\n"
 #define MSGTR_SMBFileNotFound "'%s' не може да бъде отворен през LAN\n"
-#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer не е компилиран със поддръжка на четене от SMB.\n"
 
 #define MSGTR_CantOpenDVD "Не може да бъде отворено DVD устройство: %s (%s)\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "Има %d заглавия на това DVD.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "Невалиден номер на DVD заглавие: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumChapters "Има %d раздела в това DVD заглавие.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Невалиден номер на DVD раздел: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnumAngles "Има %d гледни точки в това DVD заглавие..\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidAngle "Невалиден номер на гледна точка: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnoIFO "Не може да бъде отворен IFO файла на това DVD заглавие %d.\n"
@@ -455,8 +428,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
            "За AVI файлове, опитайте да наложите non-interleaved режим със опцията -ni.\n"
 #define MSGTR_SwitchToNi "\nЗле структуриран AVI файл - превключване към -ni режим...\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "%s формат.\n"
-#define MSGTR_DetectedAudiofile "Аудио файл.\n"
-#define MSGTR_InvalidMPEGES "Невалиден MPEG-ES поток??? Свържете се с автора, може да е бъг :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "============ За съжаление, този формат не се разпознава/поддържа =============\n"\
                  "=== Ако този файл е AVI, ASF или MPEG поток, моля уведомете автора! ===\n"
 #define MSGTR_MissingVideoStream "Не е открит видео поток.\n"
@@ -477,7 +448,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Поддръжката на компресирани хедъри изисква ZLIB!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: ВНИМАНИЕ: Открит е променлив FOURCC код!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: ВНИМАНИЕ: твърде много пътечки"
-#define MSGTR_DetectedTV "Открита е телевизия! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Не може да бъде отворен ogg разпределител.\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Не може да се отвори звуков поток: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Не могат да бъдат отворени субтитри: %s\n"
@@ -529,7 +499,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CannotFindColorspace "Не може да бъде открит съответстващ цветови формат, дори с вмъкване на 'scale':(\n"
 
 // vd.c
-#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: Кодекът не е указал sh->disp_w и sh->disp_h, опит за решение.\n"
 #define MSGTR_CouldNotFindColorspace "Не е открит подходящ цветови формат - повторен опит с -vf scale...\n"
 #define MSGTR_MovieAspectIsSet "Пропорциите на филма са %.2f:1 - мащабиране до правилните пропорции .\n"
 #define MSGTR_MovieAspectUndefined "Не са дефинирани пропорции - без предварително мащабиране.\n"
@@ -753,8 +722,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_VO_CantCreateFile "Файлът не може да бъде създаден."
 #define MSGTR_VO_DirectoryCreateSuccess "Директорията е успешно създадена."
 #define MSGTR_VO_ValueOutOfRange "Стойността е извън допустимите граници"
-#define MSGTR_VO_NoValueSpecified "Не е указана стойност."
-#define MSGTR_VO_UnknownSuboptions "Неизвестна подопция(и)"
 
 // vo_aa.c
 
@@ -782,7 +749,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // vo_yuv4mpeg.c
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedHeightDivisibleBy4 "Режимът interlaced изисква височината на образа да е кратна на 4."
-#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedLineBufAllocFail "Не може да се задели буфер за редовете за interlaced режим."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_WidthDivisibleBy2 "Широчината на образа трябва да е кратна на 2."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileOpenError "Не е получена памет или файлов манипулатор за запис \"%s\"!"
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileWriteError "Грешка при извеждане на изображението!"
@@ -808,7 +774,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_OSS_ChanNotFound "[AO OSS] audio_setup:\nСмесителят на звуковата карта няма канал '%s', използва се подразбиращ се.\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantOpenDev "[AO OSS] audio_setup: Аудио устройство %s не може да бъде отворено: %s\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantMakeFd "[AO OSS] audio_setup: Не може да бъде създаден файлов дескриптор: %s\n"
-//#define MSGTR_AO_OSS_CantSetAC3 "[AO OSS] Не може да се зададе за устройство %s формат AC3, опит с S16...\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantSet "[AO OSS] Аудио устройство %s не може да бъде настроено за %s извеждане, проба с %s...\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantSetChans "[AO OSS] audio_setup: Не може да настрои звуковата карта за %d канала.\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantUseGetospace "[AO OSS] audio_setup: драйверът не поддържа SNDCTL_DSP_GETOSPACE :-(\n"
@@ -870,12 +835,9 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: провал на записа."
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] Не може да бъде отворено устройство %s, %s -> без звук.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] audio_setup: вашата звукова карта не поддържа %d канал, %s, %d Hz честота.\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** Вашият аудио драйвер НЕ поддържа функцията select() ***\nРекомпилирайте MPlayer с #undef HAVE_AUDIO_SELECT в config.h !\n\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantReopenReset "[AO SUN]Фатална грешка:\n *** АУДИО УСТРОЙСТВОТО (%s) НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕ-ОТВОРЕНО/РЕСТАРТИРАНО ***\n"
 
 // ao_plugin.c
 
-#define MSGTR_AO_PLUGIN_InvalidPlugin "[AO PLUGIN] невалиден плъгин: %s\n"
 
 // ======================= AF Audio Filters ================================
 
@@ -883,7 +845,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 #define MSGTR_AF_LADSPA_AvailableLabels "достъпни етикети в"
 #define MSGTR_AF_LADSPA_WarnNoInputs "ВНИМАНИЕ! Този LADSPA плъгин не приема аудио.\n Пристигащият аудио сигнал ще бъде загубен."
-#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrMultiChannel "Многоканални (>2) плъгини не се поддържат (все още).\n Използвайте само моно и стерео плъгини."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoOutputs "Този LADSPA плъгин не извежда звук."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrInOutDiff "Броя на аудио входовете на този LADSPA плъгин се различава от броя на аудио изходите."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrFailedToLoad "не може да се зареди"

Modified: trunk/help/help_mp-cs.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-cs.h	Thu Feb 13 12:12:29 2014	(r36827)
+++ trunk/help/help_mp-cs.h	Thu Feb 13 12:47:50 2014	(r36828)
@@ -149,40 +149,21 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LoadingExtensionProfile "Načítám profil rozšíření '%s'\n"
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "SUB: Přidán soubor s titulky (%d): %s\n"
 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "SUB: Odebrán soubor s titulky (%d): %s\n"
-#define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Chyba při otevírání souboru [%s] pro zápis!\n"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Selhalo otevření %s: %s (by mělo být čitelné uživatelem.)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Chyba inicializace Linuxových RTC v ioctl (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Zkuste přidat \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" do startovacích\n skriptů vašeho systému.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Chyba inicializace Linuxových RTC v ioctl (rtc_pie_on): %s\n"
-#define MSGTR_UsingTimingType "Používám %s časování.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "VAROVÁNÍ: getch2_init volána dvakrát!\n"
-#define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Nemohu uložit (dump) tento proud - žádný deskriptor souboru není dostupný.\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "Nemohu otevřít video filtr libmenu s kořenovým menu %s.\n"
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Chyba při předinicializaci řetězce audio filtrů!\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "Chyba při čtení z Linuxových RTC: %s\n"
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Varování! Podtečení softsleep!\n"
-#define MSGTR_DvdnavNullEvent "Nedefinovaná DVDNAV událost?!\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "DVDNAV událost: Vadné zvýrazňování událostí\n"
-#define MSGTR_DvdnavEvent "DVDNAV událost: %s\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightHide "DVDNAV událost: Highlight Hide\n"
-#define MSGTR_DvdnavStillFrame "######################################## DVDNAV událost: Stojící snímek: %d sek.\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavStop "DVDNAV událost: Nav Stop\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavNOP "DVDNAV událost: Nav NOP\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChangeVerbose "DVDNAV událost: Nav Změna SPU proudu: fyz: %d/%d/%d logický: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChange "DVDNAV událost: Nav Změna SPU proudu: fyz: %d logický: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavAudioStreamChange "DVDNAV událost: Nav Změna audio proudu: fyz: %d logický: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavVTSChange "DVDNAV událost: Nav Změna VTS\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavCellChange "DVDNAV událost: Nav Cell Change\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuClutChange "DVDNAV událost: Nav Změna SPU CLUT\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "DVDNAV událost: Nav Převíjení Dokončeno\n"
-#define MSGTR_MenuCall "Volání menu\n"
 
 // --- edit decision lists (seznamy editačních zásahů)
 #define MSGTR_EdlOutOfMem "Nelze alokovat dostatek paměti pro vložení EDL dat.\n"
 #define MSGTR_EdlRecordsNo "Načítám %d EDL akcí.\n"
 #define MSGTR_EdlQueueEmpty "Veškeré EDL akce již byly provedeny.\n"
 #define MSGTR_EdlCantOpenForWrite "Nelze otevřít EDL soubor [%s] pro zápis.\n"
-#define MSGTR_EdlCantOpenForRead "Nelze otevřít EDL soubor [%s] pro čtení.\n"
 #define MSGTR_EdlNOsh_video "EDL nelze použít bez videa, vypínám.\n"
 #define MSGTR_EdlNOValidLine "Chybná EDL na řádku: %s\n"
 #define MSGTR_EdlBadlyFormattedLine "Špatně formátovaná EDL na řádku [%d], zahazuji.\n"
@@ -197,7 +178,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OSDenabled "zapnuto"
 #define MSGTR_OSDdisabled "vypnuto"
 #define MSGTR_OSDAudio "Zvuk: %s"
-#define MSGTR_OSDVideo "Video: %s"
 #define MSGTR_OSDChannel "Kanál: %s"
 #define MSGTR_OSDSubDelay "Zpoždění tit: %d ms"
 #define MSGTR_OSDSpeed "Rychlost: x %6.2f"
@@ -278,9 +258,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OpenedStream "úspěch: formát: %d data: 0x%X - 0x%x\n"
 #define MSGTR_VCodecFramecopy "videokodek: framecopy (%dx%d %dbpp fourcc=%x)\n"
 #define MSGTR_ACodecFramecopy "audiokodek: framecopy (formát=%x kanálů=%d frekvence=%d bitů=%d B/s=%d vzorek-%d)\n"
-#define MSGTR_CBRPCMAudioSelected "Vybrán CBR PCM zvuk.\n"
 #define MSGTR_MP3AudioSelected "Vybrán MP3 zvuk.\n"
-#define MSGTR_CannotAllocateBytes "Nelze alokovat %d bajtů.\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "Nastavuji zpoždění zvuku na %5.3fs.\n"
 #define MSGTR_SettingVideoDelay "Nastavuji zpoždění videa na %5.3fs.\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Omezuji přednačítání zvuku na 0.4s.\n"
@@ -396,7 +374,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_ErrorParsingCommandLine "chyba při zpracovávání příkazového řádku"
 #define MSGTR_VideoStreamRequired "Videoproud je povinný!\n"
 #define MSGTR_ForcingInputFPS "Vstupní fps bude interpretováno jako %5.3f\n"
-#define MSGTR_RawvideoDoesNotSupportAudio "Výstupní formát souboru RAWVIDEO nepodporuje zvuk - vypínám ho.\n"
 #define MSGTR_DemuxerDoesntSupportNosound "Tento demuxer zatím nepodporuje -nosound.\n"
 #define MSGTR_MemAllocFailed "Alokace paměti selhala.\n"
 #define MSGTR_NoMatchingFilter "Nemohu najít odpovídající filtr/ao formát!\n"
@@ -483,7 +460,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OutdatedCodecsConf "Tento codecs.conf je příliš starý a nekompatibilní s tímto sestavením MPlayeru!"
 
 // fifo.c
-#define MSGTR_CannotMakePipe "Nelze vytvořit ROURU!\n"
 
 // parser-mecmd.c, parser-mpcmd.c
 #define MSGTR_NoFileGivenOnCommandLine "'--' označuje konec voleb, ale nebyl zadán žádný název souboru na příkazovém řádku.\n"
@@ -741,8 +717,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_VO_CantCreateFile "Nelze vytvořit výstupní soubor."
 #define MSGTR_VO_DirectoryCreateSuccess "Úspěšně vytvořen výstupní adresář."
 #define MSGTR_VO_ValueOutOfRange "hodnota mimo rozsah"
-#define MSGTR_VO_NoValueSpecified "Nebyla zadána hodnota."
-#define MSGTR_VO_UnknownSuboptions "neznámá(é) podvolba(y)"
 
 // aspect.c
 #define MSGTR_LIBVO_ASPECT_NoSuitableNewResFound "[ASPECT] Varování: Nenalezeno vhodné nové rozlišení!\n"
@@ -878,8 +852,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // vo_sdl.c
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_CouldntGetAnyAcceptableSDLModeForOutput "[VO_SDL] Nelze získat přijatelný SDL Mode pro výstup.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SDL_SetVideoModeFailed "[VO_SDL] set_video_mode: SDL_SetVideoMode selhalo: %s.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SDL_MappingI420ToIYUV "[VO_SDL] Mapuji I420 na IYUV.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_UnsupportedImageFormat "[VO_SDL] Nepodporovaný formát obrazu (0x%X).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_InfoPleaseUseVmOrZoom "[VO_SDL] Info - použijte prosím -vm nebo -zoom pro přepnutí do nejlepřího rozlišení.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_FailedToSetVideoMode "[VO_SDL] Selhalo nbastavení video režimu: %s.\n"
@@ -987,10 +959,8 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LIBVO_VESA_IncompatibleDriverVersion "[VESA_LVO] Verze vašeho fb_vid ovladače je nekompatibilní s touto verzí MPlayeru!\n"
 
 // vo_x11.c
-#define MSGTR_LIBVO_X11_DrawFrameCalled "[VO_X11] draw_frame() zavolána!!!!!!\n"
 
 // vo_xv.c
-#define MSGTR_LIBVO_XV_DrawFrameCalled "[VO_XV] draw_frame() zavolána!!!!!!\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_SharedMemoryNotSupported "[VO_XV] Sdílená paměť není podporována\nVracím se k běžnému Xv.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_XvNotSupportedByX11 "[VO_XV] Promiňte, Xv není touto verzí/ovladačem X11 podporováno\n[VO_XV] ******** Zkuste -vo x11 or -vo sdl *********\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_XvQueryAdaptorsFailed "[VO_XV] XvQueryAdaptors selhalo.\n"
@@ -1008,7 +978,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // vo_yuv4mpeg.c
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedHeightDivisibleBy4 "Prokládaný režim obrazu vyžaduje výšku obrazu dělitelnou 4."
-#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedLineBufAllocFail "Nelze alokovat řádkovou vyrovnávací paměť pro režim prokládaného obrazu."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_WidthDivisibleBy2 "Šířka obrazu musí být dělitelná 2."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileOpenError "Nelze získat paměť nebo ukazatel souboru pro zápis \"%s\"!"
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileWriteError "Chyba při zápisu obrázku na výstup!"
@@ -1022,20 +991,17 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantStopPlayback "[VO_SUB_VIDIX] Nelze skončit přehrávání: %s\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_InterleavedUvForYuv410pNotSupported "[VO_SUB_VIDIX] Prokládané UV pro YUV410P není podporováno.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DummyVidixdrawsliceWasCalled "[VO_SUB_VIDIX] Dummy vidix_draw_slice() zavolána.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DummyVidixdrawframeWasCalled "[VO_SUB_VIDIX] Dummy vidix_draw_frame() zavolána.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_UnsupportedFourccForThisVidixDriver "[VO_SUB_VIDIX] Nepodporované FourCC pro tento VIDIX ovladač: %x (%s).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_VideoServerHasUnsupportedResolution "[VO_SUB_VIDIX] Video server nepodporuje rozlišení (%dx%d), podporuje: %dx%d-%dx%d.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_VideoServerHasUnsupportedColorDepth "[VO_SUB_VIDIX] Video server nepodporuje ve vidix barevnou hloubku (%d).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DriverCantUpscaleImage "[VO_SUB_VIDIX] VIDIX ovladač nemůže zvětšit obraz (%d%d -> %d%d).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DriverCantDownscaleImage "[VO_SUB_VIDIX] VIDIX ovladač nemůže zmenšit obraz (%d%d -> %d%d).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantConfigurePlayback "[VO_SUB_VIDIX] Nelze konfigurovat přehrávání: %s.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_YouHaveWrongVersionOfVidixLibrary "[VO_SUB_VIDIX] Máte špatnou verzi knihovny VIDIX.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CouldntFindWorkingVidixDriver "[VO_SUB_VIDIX] Nelze najít funkční VIDIX ovladač.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CouldntGetCapability "[VO_SUB_VIDIX] Nelze získat schopnost: %s.\n"
 
 // x11_common.c
 #define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: Nelze odeslat událost EWMH fullscreen!\n"
-#define MSGTR_CouldNotFindXScreenSaver "xscreensaver_disable: Nelze nalézt okno XScreenSaveru.\n"
 #define MSGTR_SelectedVideoMode "XF86VM: Vybraný video režim %dx%d pro velikost obrazu %dx%d.\n"
 
 #define MSGTR_InsertingAfVolume "[Mixer] Hardwarová mixáž není k dispozici, vkládám filtr volume.\n"
@@ -1118,8 +1084,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: zápis selhal.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] Nelze otevřít zvukové zařízení %s, %s -> nebude zvuk.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] audio_setup: Vaše karta nepodporuje %d kanálové, %s, %d Hz vzorkování.\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** Ovladač Vaší zvukové karty NEPODPORUJE select() ***\n Překompilujte MPlayer s #undef HAVE_AUDIO_SELECT v config.h !\n\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantReopenReset "[AO SUN]\nKritická chyba: *** NELZE ZNOVUOTEVŘÍT / RESTARTOVAT ZVUKOVÉ ZAŘÍZENÍ (%s) ***\n"
 
 // ao_alsa.c
 #define MSGTR_AO_ALSA_InvalidMixerIndexDefaultingToZero "[AO_ALSA] Neplatný index směšovačů. Používám výchozí 0.\n"
@@ -1155,7 +1119,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetHwParameters "[AO_ALSA] Nelze nastavit hw parametry: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetBufferSize "[AO_ALSA] Nelze získat velikost bufferu: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetSwParameters "[AO_ALSA] Nelze získat sw parametry: %s\n"
-#define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetSwParameters "[AO_ALSA] Nelze nastavit sw parametry: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetBoundary "[AO_ALSA] Nelze získat boundary: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetStartThreshold "[AO_ALSA] Nelze nastavit startovací práh: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetStopThreshold "[AO_ALSA] Nelze nastavit stop práh: %s\n"
@@ -1173,7 +1136,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_ALSA_CannotGetPcmStatus "[AO_ALSA] Nelze získat status pcm: %s\n"
 
 // ao_plugin.c
-#define MSGTR_AO_PLUGIN_InvalidPlugin "[AO PLUGIN] neplatný zásuvný modul: %s\n"
 
 
 // ======================= audio filters ================================
@@ -1184,7 +1146,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // af_ladspa.c
 #define MSGTR_AF_LADSPA_AvailableLabels "dostupné názvy v"
 #define MSGTR_AF_LADSPA_WarnNoInputs "VAROVÁNÍ! Tento LADSPA plugin nemá audio vstupy.\n Vstupní audio signál bude ztracen."
-#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrMultiChannel "Vícekanálové (>2) pluginy nejsou podporovány (zatím).\n Používejte pouze mono a stereo pluginy."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoOutputs "Tento LADSPA plugin nemá audio výstupy."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrInOutDiff "Počet audio vstupů LADSPA pluginu je odlišný od počtu audio výstupů."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrFailedToLoad "selhalo načtení"
@@ -1231,11 +1192,9 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrOnCmdFd "Chyba na cmd fd %d\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrReadingInputConfig "Chyba při čtení input konfiguračního souboru %s: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnknownKey "Neznámá klávesa '%s'\n"
-#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnfinishedBinding "Nedokončené přiřazení %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrBuffer2SmallForKeyName "Příliš malá vyrovnávací paměť pro tento název klávesy: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrNoCmdForKey "Nenalezen příkaz pro tlačítko %s"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrBuffer2SmallForCmd "Příliš malá vyrovnávací paměť pro příkaz %s\n"
-#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrWhyHere "Co tady děláme?\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitJoystick "Nelze inicializovat vstupní joystick\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantOpenFile "Nelze otevřít %s: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitAppleRemote "Nelze inicializovat vstupní Apple Remote.\n"
@@ -1271,8 +1230,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_InvalidAudioStreamUsingDefault "AVI: neplatný video proud ID: %d - ignoruji (používám výchozí)\n"
 #define MSGTR_ON2AviFormat "ON2 AVI formát"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Detekován formát souboru %s.\n"
-#define MSGTR_DetectedAudiofile "Detekován zvukový soubor.\n"
-#define MSGTR_InvalidMPEGES "Špatný MPEG-ES proud??? Kontaktujte autora, možná to je chyba :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "======= Bohužel, formát tohoto souboru nebyl rozpoznán/není podporován =======\n"\
                  "==== Pokud je soubor AVI, ASF nebo MPEG proud, kontaktujte prosím autora! ====\n"
 #define MSGTR_SettingProcessPriority "Nastavuji prioritu procesu: %s\n"
@@ -1296,7 +1253,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Komprimované hlavičky vyžadují ZLIB!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: VAROVÁNÍ: Proměnná FourCC detekována!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: VAROVÁNÍ: příliš mnoho stop"
-#define MSGTR_DetectedTV "Detekována TV! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Nelze otevřít Ogg demuxer.\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Nemohu otevřít audio proud: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Nemohu otevřít proud s titulky: %s\n"
@@ -1352,7 +1308,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // demux_mkv.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_ZlibInitializationFailed "[mkv] inicializace zlib selhala.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_ZlibDecompressionFailed "[mkv] zlib dekomprese selhala.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_LzoInitializationFailed "[mkv] inicializace lzo selhala.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_LzoDecompressionFailed "[mkv] lzo dekomprese selhala.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TrackEncrypted "[mkv] Stopa číslo %u byla zašifrována a dešifrování nebylo dosud\n[mkv] implementováno. Přeskakuji stopu.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_UnknownContentEncoding "[mkv] Nezanámý typ enkódování stopy %u. Přeskakuji stopu.\n"
@@ -1367,13 +1322,9 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_WillPlayVideoTrack "[mkv] Budu přehrávat video stopu %u.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoVideoTrackFound "[mkv] Žádná video stopa nenalezena/požadována.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoAudioTrackFound "[mkv] Žádná audio stopa nenalezena/požadována.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_WillDisplaySubtitleTrack "[mkv] Budu zobrazovat titulkovou stopu %u.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoBlockDurationForSubtitleTrackFound "[mkv] Varování: Nebylo nalezeno žádné BlockDuration pro titulkovou stopu.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TooManySublines "[mkv] Varování: příliš mnoho titulků k renderování, přeskakuji.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TooManySublinesSkippingAfterFirst "\n[mkv] Varování: příliš mnoho titulků k renderování, přeskakuji po prvních %i.\n"
 
 // demux_nuv.c
-#define MSGTR_MPDEMUX_NUV_NoVideoBlocksInFile "V souboru nejsou žádné bloky videa.\n"
 
 // demux_xmms.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_XMMS_FoundPlugin "Nalezen plugin: %s (%s).\n"
@@ -1479,7 +1430,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPCODECS_AudioFramesizeDiffers "[AD_LIBDV] Varování! Velikost rámce zvuku se liší! přečteno=%d hlavička=%d.\n"
 
 // vd.c
-#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDek: Kodek nenastavil sh->disp_w a sh->disp_h, pokouším se to obejít.\n"
 #define MSGTR_CouldNotFindColorspace "Nemohu nalézt společný barevný prostor - zkouším to znovu s -vf scale...\n"
 #define MSGTR_MovieAspectIsSet "Poměr stran obrazu filmu je %.2f:1 - škáluji na správný poměr.\n"
 #define MSGTR_MovieAspectUndefined "Poměr stran obrazu filmu není definován - neměním velikost.\n"
@@ -1491,15 +1441,12 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCinepakCodec "[VD_DMO] Nemohu alokovat obraz pro kodek cinepak.\n"
 
 // libmpcodecs/vd_ffmpeg.c
-#define MSGTR_MPCODECS_XVMCAcceleratedCodec "[VD_FFMPEG] XVMC akcelerovaný kodek.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_ArithmeticMeanOfQP "[VD_FFMPEG] Aritmetický průměr QP: %2.4f, harmonický průměr QP: %2.4f\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_DRIFailure "[VD_FFMPEG] DRI selhalo.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCodec "[VD_FFMPEG] Nemohu alokovat obraz pro kodek.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_XVMCAcceleratedMPEG2 "[VD_FFMPEG] XVMC-akcelerovaný MPEG-2.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_TryingPixfmt "[VD_FFMPEG] Zkouším pixfmt=%d.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_McGetBufferShouldWorkOnlyWithXVMC "[VD_FFMPEG] mc_get_buffer by mělo fungovat jen s XVMC akcelerací!"
-#define MSGTR_MPCODECS_UnexpectedInitVoError "[VD_FFMPEG] Neočekávaná chyba init_vo.\n"
-#define MSGTR_MPCODECS_UnrecoverableErrorRenderBuffersNotTaken "[VD_FFMPEG] Neodstranitelná chyba, vykreslovací buffery nepoužity.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_OnlyBuffersAllocatedByVoXvmcAllowed "[VD_FFMPEG] Povoleny jsou jen buffery alokované pomocí vo_xvmc.\n"
 
 // libmpcodecs/ve_lavc.c
@@ -1537,7 +1484,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // libmpcodecs/vf_expand.c
 #define MSGTR_MPCODECS_FullDRNotPossible "Plný DR není možný, zkouším místo něj SLICES!\n"
-#define MSGTR_MPCODECS_WarnNextFilterDoesntSupportSlices "Varování! Další filtr nepodporuje SLICES, očekávejte sig11...\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_FunWhydowegetNULL "Proč jsme dostali NULL??\n"
 
 // libmpcodecs/vf_test.c, vf_yuy2.c, vf_yvu9.c
@@ -1546,68 +1492,18 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // ================================== LIBASS ====================================
 
 // ass_bitmap.c
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Glyph_To_BitmapError "[ass] FT_Glyph_To_Bitmap chyba %d \n"
-#define MSGTR_LIBASS_UnsupportedPixelMode "[ass] Nepodporovaný pixelový režim: %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphBBoxTooLarge "[ass] Příliš velký Glyph bounding box: %dx%dpx\n"
 
 // ass.c
-#define MSGTR_LIBASS_NoStyleNamedXFoundUsingY "[ass] [%p] Varování: nenalezen styl jménem '%s', používám '%s'\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadTimestamp "[ass] špatná časová značka\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadEncodedDataSize "[ass] špatně enkódovaný rozměr dat\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FontLineTooLong "[ass] Řádek fontu je příliš dlouhý: %d, %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EventFormatHeaderMissing "[ass] Chybí hlavička formátu události\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningIconvDescriptor "[ass] chyba otevření iconv deskriptoru.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorRecodingFile "[ass] chyba překódování souboru.\n"
 #define MSGTR_LIBASS_FopenFailed "[ass] ass_read_file(%s): fopen selhalo\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FseekFailed "[ass] ass_read_file(%s): fseek selhalo\n"
 #define MSGTR_LIBASS_RefusingToLoadSubtitlesLargerThan100M "[ass] ass_read_file(%s): Odmítám nahrát titulky delší než 100M\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ReadFailed "Čtení selhalo, %d: %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_AddedSubtitleFileMemory "[ass] Přidán soubos s titulky: <memory> (%d stylů, %d událostí)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_AddedSubtitleFileFname "[ass] Přidán soubos s titulky: %s (%d stylů, %d událostí)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FailedToCreateDirectory "[ass] Selhalo vytvoření adresáře %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NotADirectory "[ass] Není adresář: %s\n"
 
 // ass_cache.c
-#define MSGTR_LIBASS_TooManyFonts "[ass] Příliš mnoho fontů\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningFont "[ass] Chyba otevření fontů: %s, %d\n"
 
 // ass_fontconfig.c
-#define MSGTR_LIBASS_SelectedFontFamilyIsNotTheRequestedOne "[ass] fontconfig: Vybraná rodina fontu není tou požadovanou: '%s' != '%s'\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingDefaultFontFamily "[ass] fontconfig_select: Používám výchozí rodinu fontu: (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingDefaultFont "[ass] fontconfig_select: Používám výchozí font: (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingArialFontFamily "[ass] fontconfig_select: Používám rodinu fontu 'Arial': (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcInitLoadConfigAndFontsFailed "[ass] FcInitLoadConfigAndFonts selhalo.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UpdatingFontCache "[ass] Aktualizuji cache fontu.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BetaVersionsOfFontconfigAreNotSupported "[ass] Beta verze fontconfigu nejsou podporovány.\n[ass] Aktualizujte před hlášením jakýchkoli chyb.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcStrSetAddFailed "[ass] FcStrSetAdd selhalo.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcDirScanFailed "[ass] FcDirScan selhalo.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcDirSave "[ass] FcDirSave selhalo.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcConfigAppFontAddDirFailed "[ass] FcConfigAppFontAddDir selhalo\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FontconfigDisabledDefaultFontWillBeUsed "[ass] Fontconfig zakázán, bude použit jen výchozí font.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FunctionCallFailed "[ass] %s selhalo\n"
 
 // ass_render.c
-#define MSGTR_LIBASS_NeitherPlayResXNorPlayResYDefined "[ass] Není definována PlayResX ani PlayResY. Předpokládám 384x288.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_PlayResYUndefinedSettingY "[ass] PlayResY nedefinována, nastavuji %d.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_PlayResXUndefinedSettingX "[ass] PlayResX nedefinována, nastavuji %d.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Init_FreeTypeFailed "[ass] FT_Init_FreeType selhalo.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_Init "[ass] Init\n"
-#define MSGTR_LIBASS_InitFailed "[ass] Init selhal.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadCommand "[ass] Špatný příkaz: %c%c\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorLoadingGlyph "[ass] Chyba nahrání glyfu.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Glyph_Stroke_Error "[ass] FT_Glyph_Stroke chyba %d \n"
-#define MSGTR_LIBASS_UnknownEffectType_InternalError "[ass] Neznámý typ efektu (interní chyba)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoStyleFound "[ass] Žádný styl nenalezen!\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EmptyEvent "[ass] Prázdná událost!\n"
-#define MSGTR_LIBASS_MAX_GLYPHS_Reached "[ass] Dosaženo MAX_GLYPHS: událost %d, start = %llu, trvání = %llu\n Text = %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EventHeightHasChanged "[ass] Varování! Změněna výška události! \n"
 
 // ass_font.c
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphNotFoundReselectingFont "[ass] Glyf 0x%X nenalezen, měním font pro (%s, %d, %d)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphNotFound "[ass] Glyf 0x%X nenalezen ve fontu pro (%s, %d, %d)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningMemoryFont "[ass] Chyba otevření fontu v paměti: %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoCharmaps "[ass] řez fontu bez tabulek znaků\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoCharmapAutodetected "[ass] žádná tabulka znaků nedetekována automaticky, zkouším první\n"
 
 
 // ================================== stream ====================================
@@ -1673,14 +1569,11 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_BufferMallocFailed "Chyba: nelze alokovat %d bajtů vyrovnávací paměti.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingNetworkStream "Chyba při čtení proudu ze sítě.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrChunk2Small "Chyba: chunk je příliš malý.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrSubChunkNumberInvalid "Chyba: počet sub chunků je nesprávný.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallCannotPlay "Příliš malá přenosová rychlost, soubor nelze přehrávat!\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallDeselectedAudio "Příliš malá přenosová rychlost, odvolaný audio proud.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallDeselectedVideo "Příliš malá přenosová rychlost, odvolaný video proud.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InvalidLenInHeader "Nesprávná délka v ASF hlavičce!\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingChunkHeader "Chyba při čtení hlavičky chunku.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrChunkBiggerThanPacket "Chyba: chunk_size > packet_size\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingChunk "Chyba při čtení chunku.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ASFRedirector "=====> ASF Redirector\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InvalidProxyURL "neplatná proxy URL\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_UnknownASFStreamType "neznámý typ ASF proudu\n"
@@ -1701,8 +1594,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_AUDIOIN_NotEnoughSamples "\nNedostatek audio vzorků!\n"
 
 // cache2.c
-#define MSGTR_MPDEMUX_CACHE2_NonCacheableStream "\rTento proud nelze ukládat do vyrovnávací paměti.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_CACHE2_ReadFileposDiffers "!!! read_filepos se liší !!! Ohlaste tuto chybu...\n"
 
 // network.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_NW_UnknownAF "Neznámá rodina adres %d\n"
@@ -1732,13 +1623,10 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CdDevNotfound "CD-ROM zařízení '%s' nebylo nalezeno.\n"
 #define MSGTR_ErrTrackSelect "Chyba při výběru VCD stopy."
 #define MSGTR_ReadSTDIN "Čtu ze std. vstupu...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "Nelze otevřít URL: %s\n"
-#define MSGTR_ConnToServer "Připojeno k serveru: %s\n"
 #define MSGTR_FileNotFound "Soubor nenalezen: '%s'\n"
 
 #define MSGTR_SMBInitError "Nelze inicializovat knihovnu libsmbclient: %d\n"
 #define MSGTR_SMBFileNotFound "Nemohu otevřít soubor ze sítě: '%s'\n"
-#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer nebyl přeložen s podporou čtení SMB.\n"
 
 #define MSGTR_CantOpenDVD "Nelze otevřít DVD zařízení: %s (%s)\n"
 
@@ -1766,7 +1654,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_ParseOKFoundAlbumTitle "Parsování OK, nalezeno: %s\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_AlbumNotFound "Album nenalezeno.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_ServerReturnsCommandSyntaxErr "Server vrátil: Syntaktická chyba příkazu\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoSitesInfoAvailable "Nejsou informace o sitech (serverech).\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_FailedToGetProtocolLevel "Selhalo získání úrovně protokolu.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoCDInDrive "V mechanice není CD.\n"
 
@@ -1793,10 +1680,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_NoDVDSupport "MPlayer byl zkompilován bez podpory DVD, končím.\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "Na tomto DVD je %d titul(ů).\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "Neplatné číslo DVD titulu: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumChapters "V tomto DVD titulu je %d kapitol.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Neplatné číslo DVD kapitoly: %d\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidChapterRange "Nesprávně nastavený rozsah kapitol %s\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidLastChapter "Neplatné číslo poslední DVD kapitoly: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnumAngles "Tento DVD titul má %d úhlů pohledu.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidAngle "Neplatné číslo DVD úhlu pohledu: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnoIFO "Nelze otevřít IFO soubor pro DVD titul %d.\n"
@@ -1826,15 +1710,11 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_RADIO_QueryControlFailed "[radio] ioctl query control selhala: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetVolumeFailed "[radio] ioctl get volume selhala: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetVolumeFailed "[radio] ioctl set volume selhala: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_DroppingFrame "\n[radio] příliš špatné - zahazuji audio rámec (%d bajtů)!\n"
-#define MSGTR_RADIO_BufferEmpty "[radio] grab_audio_frame: prázdná vyrovnávací paměť, čekám na %d bajtů dat.\n"
-#define MSGTR_RADIO_AudioInitFailed "[radio] audio_in_init selhala: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_AllocateBufferFailed "[radio] nemohu alokovat vyrovnávací paměť zvuku (blok=%d,buf=%d): %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_CurrentFreq "[radio] Současná frekvence: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_SelectedChannel "[radio] Zvolený kanál: %d - %s (frekv: %.2f)\n"
 #define MSGTR_RADIO_ChangeChannelNoChannelList "[radio] Nelze změnit kanál: nezadán seznam kanálů.\n"
 #define MSGTR_RADIO_UnableOpenDevice "[radio] Nelze otevřít '%s': %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_InitFracFailed "[radio] init_frac selhala.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreq "[radio] Špatná frekvence: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_UsingFreq "[radio] Používám frekvuenci: %.2f.\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInInitFailed "[radio] audio_in_init selhala.\n"
@@ -1884,7 +1764,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_TV_Bt848MmapFailed "tvi_bsdbt848: mmap selhala. Chyba: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848FrameBufAllocFailed "tvi_bsdbt848: Alokace Frame bufferu selhala. Chyba: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848ErrorSettingWidth "tvi_bsdbt848: Chyba nastavení šířky obrazu. Chyba: %s\n"
-#define MSGTR_TV_Bt848ErrorSettingHeight "tvi_bsdbt848: Chyba nastavení výšky obrazu. Chyba: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848UnableToStopCapture "tvi_bsdbt848: Nelze zastavit zachytávání. Chyba: %s\n"
 #define MSGTR_TV_TTSupportedLanguages "Podporované jazyky teletextu:\n"
 #define MSGTR_TV_TTSelectedLanguage "Vybraný výchozí jazyk teletextu: %s\n"
@@ -1917,8 +1796,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_TVI_DS_ErrorParsingVideoFormatStruct "tvi_dshow: Nelze parsovat strukturu video formátu.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableSetAudioMode "tvi_dshow: Nelze nastavit audio režim %d. Chyba:0x%x\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnsupportedMediaType "tvi_dshow: Nepodporovaný typ média předán do %s\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_UnableGetsupportedVideoFormats "tvi_dshow: Nelze získat podporované formáty médií z video pinu. Chyba:0x%x\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_UnableGetsupportedAudioFormats "tvi_dshow: Nelze získat podporované formáty médií z audio pinu. Chyba:0x%x Disabling audio.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableFindNearestChannel "tvi_dshow: Nelze najít nejbližší kanál v systémové kmitočtové tabulce\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableToSetChannel "tvi_dshow: Nelze přepnout na nejbližší kanál ze systémové kmitočtové tabulky. Chyba:0x%x\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableTerminateVPPin "tvi_dshow: Nelze ukončit VideoPort pin s jakýmkoli filtrem v graphu. Chyba:0x%x\n"

Modified: trunk/help/help_mp-da.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-da.h	Thu Feb 13 12:12:29 2014	(r36827)
+++ trunk/help/help_mp-da.h	Thu Feb 13 12:47:50 2014	(r36828)
@@ -219,19 +219,14 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CdDevNotfound "CD-ROM drev '%s' ikke fundet!\n"
 #define MSGTR_ErrTrackSelect "Fejl i valg af VCD nummer!"
 #define MSGTR_ReadSTDIN "Læser fra stdin...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "Kunne ikke åbne adressen: %s\n"
-#define MSGTR_ConnToServer "Forbundet til serveren: %s\n"
 #define MSGTR_FileNotFound "Filen blev ikke fundet: '%s'\n"
 
 #define MSGTR_SMBInitError "Kunne ikke initialisere libsmbclient bibliotek: %d\n"
 #define MSGTR_SMBFileNotFound "Kunne ikke åbne netværksadressen '%s'\n"
-#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer er ikke blevet kompileret med SMB læse-understøttelse\n"
 
 #define MSGTR_CantOpenDVD "Kunne ikke åbne DVD drev: %s (%s)\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "Der er %d titler på denne DVD.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "Ugyldig DVD-titel: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumChapters "Der er %d kapitler i denne DVD-titel.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Ugyldigt DVD-kapitel: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnumAngles "Der er %d vinkler i denne DVD-titel.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidAngle "Ugyldig DVD-vinkel: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnoIFO "Kunne ikke finde IFO filen for DVD-titel %d.\n"
@@ -246,8 +241,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
            "For AVI filer, prøv at påtvinge non-interleaved tilstand med -ni.\n"
 #define MSGTR_SwitchToNi "\nDefekt .AVI - skifter til ikke-interleaved (-ni)...\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Filformat er %s\n"
-#define MSGTR_DetectedAudiofile "Filen er en lydfil!\n"
-#define MSGTR_InvalidMPEGES "Ugyldig MPEG-ES stream??? Rapporter venligst dette, det kunne være en fejl i programmet :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "============ Desværre, dette filformat kunne ikke genkendes =================\n"\
 "=== Er denne fil af typen AVI, ASF eller MPEG, så rapporter venligst dette, det kan skyldes en fejl. ==\n"
 #define MSGTR_MissingVideoStream "Ingen videospor fundet.\n"
@@ -268,7 +261,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Komprimerede headers (endnu) ikke understøttet!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: Advarsel! variabel FOURCC!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: Advarsel! For mange spor"
-#define MSGTR_DetectedTV "TV genkendt! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Kan ikke åbne ogg demuxe.r\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Kan ikke åbne lydsspor: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Kan ikke åbne spor %s af underteksterne\n"
@@ -318,7 +310,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CannotFindColorspace "Kunne ikke finde fælles colorspace, selv med 'scale' :(\n"
 
 // vd.c
-#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDek: codec satte ikke sh->disp_w og sh->disp_h, prøver en anden løsning!\n"
 #define MSGTR_CouldNotFindColorspace "Kunne ikke finde colorspace som matcher - prøver med -vf scale...\n"
 #define MSGTR_MovieAspectIsSet "Størrelsesforhold er %.2f:1 - præskalerer for at rette størrelsesforholdet.\n"
 #define MSGTR_MovieAspectUndefined "Størrelsesforholdet er ikke defineret - ingen præskalering benyttet.\n"

Modified: trunk/help/help_mp-de.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-de.h	Thu Feb 13 12:12:29 2014	(r36827)
+++ trunk/help/help_mp-de.h	Thu Feb 13 12:47:50 2014	(r36828)
@@ -168,33 +168,15 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LoadingExtensionProfile "Lade erweiterungseigenes Profil '%s'\n"
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "SUB: Untertiteldatei (%d) hinzugefügt: %s\n"
 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "SUB: Untertiteldatei (%d) entfernt: %s\n"
-#define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Fehler beim Öffnen von Datei [%s] zum Schreiben!\n"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Konnte %s nicht öffnen: %s (sollte für den Benutzer lesbar sein).\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Linux-RTC-Initialisierungsfehler in ioctl (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Versuche, \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" zu deinen Systemstartskripten hinzuzufügen.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Linux-RTC-Initialisierungsfehler in ioctl (rtc_pie_on): %s\n"
-#define MSGTR_UsingTimingType "Benutze %s-Zeitgeber.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "WARNUNG: getch2_init doppelt aufgerufen!\n"
-#define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Kann Dump dieses Streams nicht anlegen - kein 'fd' verfügbar.\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "Kann den libmenu-Videofilter nicht mit dem Ursprungsmenü %s öffnen.\n"
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Fehler bei der Vorinitialisierung der Audiofilterkette!\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "Linux-RTC-Lesefehler: %s\n"
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Warnung! Unterlauf des Softsleep!\n"
-#define MSGTR_DvdnavNullEvent "DVDNAV-Ereignis NULL?!\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "DVDNAV-Ereignis: Hervorhebungs-Ereignis kaputt\n"
-#define MSGTR_DvdnavEvent "DVDNAV-Ereignis: %s\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightHide "DVDNAV-Ereignis: Hervorhebung verbergen\n"
-#define MSGTR_DvdnavStillFrame "######################################## DVDNAV-Ereignis: Standbild: %d Sekunde(n)\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavStop "DVDNAV-Ereignis: Nav Stop\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavNOP "DVDNAV-Ereignis: Nav NOP\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChangeVerbose "DVDNAV-Ereignis: Nav SPU Stream Change: phys: %d/%d/%d logisch: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChange "DVDNAV-Ereignis: Nav SPU Stream-Änderung: phys: %d logisch: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavAudioStreamChange "DVDNAV-Ereignis: Nav Audio Stream-Änderung: phys: %d logisch: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavVTSChange "DVDNAV-Ereignis: Nav VTS-Änderung\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavCellChange "DVDNAV-Ereignis: Nav Cell-Änderung\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuClutChange "DVDNAV-Ereignis: Nav SPU CLUT-Änderung\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "DVDNAV-Ereignis: Nav Positionieren beendet.\n"
-#define MSGTR_MenuCall "Menü-Aufruf\n"
 #define MSGTR_MasterQuit "Option -udp-slave: Ende, weil Master endete\n"
 #define MSGTR_InvalidIP "Option -udp-ip: ungültige IP-Adresse\n"
 #define MSGTR_Forking "Fork wird ausgeführt ...\n"
@@ -216,7 +198,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_EdlRecordsNo "%d EDL-Aktionen gelesen.\n"
 #define MSGTR_EdlQueueEmpty "Es gibt keine auszuführenden EDL-Aktionen.\n"
 #define MSGTR_EdlCantOpenForWrite "Kann EDL-Datei [%s] nicht zum Schreiben öffnen.\n"
-#define MSGTR_EdlCantOpenForRead "Kann EDL-Datei [%s] nicht zum Lesen öffnen.\n"
 #define MSGTR_EdlNOsh_video "Kann EDL nicht ohne Video verwenden, deaktiviere.\n"
 #define MSGTR_EdlNOValidLine "Ungültige EDL-Zeile: %s\n"
 #define MSGTR_EdlBadlyFormattedLine "Schlecht formatierte EDL-Zeile [%d], verwerfe.\n"
@@ -231,7 +212,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OSDenabled "aktiviert"
 #define MSGTR_OSDdisabled "deaktiviert"
 #define MSGTR_OSDAudio "Ton: %s"
-#define MSGTR_OSDVideo "Video: %s"
 #define MSGTR_OSDChannel "Sender: %s"
 #define MSGTR_OSDSubDelay "Untertitelverzögerung: %dms"
 #define MSGTR_OSDSpeed "Geschwindigkeit: x %6.2f"
@@ -315,9 +295,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OpenedStream "Erfolg: Format: %d Daten: 0x%X - 0x%x\n"
 #define MSGTR_VCodecFramecopy "Videocodec: Framecopy (%dx%d %dbpp fourcc=%x)\n"
 #define MSGTR_ACodecFramecopy "Audiocodec: Framecopy (Format=%x chans=%d Rate=%d Bits=%d B/s=%d Sample-%d)\n"
-#define MSGTR_CBRPCMAudioSelected "CBR PCM Audio ausgewählt.\n"
 #define MSGTR_MP3AudioSelected "MP3 Audio ausgewählt.\n"
-#define MSGTR_CannotAllocateBytes "Konnte %d Bytes nicht reservieren.\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "Setze Audioverzögerung auf %5.3fs.\n"
 #define MSGTR_SettingVideoDelay "Setze Videoverzögerung auf %5.3fs.\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Limitiere Audio-Preload auf 0.4s.\n"
@@ -437,7 +415,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_ErrorParsingCommandLine "Fehler beim Parsen der Kommandozeile"
 #define MSGTR_VideoStreamRequired "Videostream zwingend notwendig!\n"
 #define MSGTR_ForcingInputFPS "Input-Framerate wird als statt dessen als %5.3f interpretiert.\n"
-#define MSGTR_RawvideoDoesNotSupportAudio "Ausgabedateiformat RAWVIDEO unterstützt kein Audio - Audio wird deaktiviert.\n"
 #define MSGTR_DemuxerDoesntSupportNosound "Dieser Demuxer unterstützt -nosound noch nicht.\n"
 #define MSGTR_MemAllocFailed "Speicherreservierung fehlgeschlagen.\n"
 #define MSGTR_NoMatchingFilter "Konnte passenden Filter/passendes ao-Format nicht finden!\n"
@@ -527,7 +504,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OutdatedCodecsConf "Diese codecs.conf ist zu alt und inkompatibel mit dieser Version von MPlayer!"
 
 // fifo.c
-#define MSGTR_CannotMakePipe "Kann PIPE nicht anlegen!\n"
 
 // parser-mecmd.c, parser-mpcmd.c
 #define MSGTR_NoFileGivenOnCommandLine "'--' weist auf weitere Optionen hin, auf der Kommandozeile wurde aber kein\nDateiname angegeben.\n"
@@ -561,13 +537,10 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CdDevNotfound "CDROM-Laufwerk '%s' nicht gefunden.\n"
 #define MSGTR_ErrTrackSelect "Fehler beim Auswählen des VCD Tracks."
 #define MSGTR_ReadSTDIN "Lese von Standardeingabe (stdin)...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "Kann URL nicht öffnen: %s\n"
-#define MSGTR_ConnToServer "Verbunden mit Server: %s\n"
 #define MSGTR_FileNotFound "Datei nicht gefunden: '%s'\n"
 
 #define MSGTR_SMBInitError "Kann die Bibliothek libsmbclient nicht öffnen: %d\n"
 #define MSGTR_SMBFileNotFound "Konnte '%s' nicht über das Netzwerk öffnen.\n"
-#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer wurde ohne SMB-Unterstützung kompiliert.\n"
 
 #define MSGTR_CantOpenBluray "Blu-ray-Laufwerk kann nicht geöffnet werden: %s\n"
 #define MSGTR_CantOpenDVD "DVD-Laufwerk kann nicht geöffnet werden: %s (%s)\n"
@@ -591,10 +564,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_NoDVDSupport "MPlayer wurde ohne DVD-Unterstützung übersetzt, beende.\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "Es sind %d Titel auf dieser DVD.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "Ungültige DVD-Titelnummer: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumChapters "Es sind %d Kapitel in diesem DVD-Titel.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Ungültige DVD-Kapitelnummer: %d\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidChapterRange "Ungültige Kapitelbereichsangabe: %s\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidLastChapter "Ungültiger Wert für das letzte DVD-Kapitel: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnumAngles "Es sind %d Kameraeinstellungen diesem DVD-Titel.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidAngle "Ungültige DVD-Kameraeinstellungsnummer %d.\n"
 #define MSGTR_DVDnoIFO "Kann die IFO-Datei für den DVD-Titel %d nicht öffnen.\n"
@@ -640,8 +610,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_InvalidAudioStreamUsingDefault "AVI: Ungültige Videostream-ID: %d - ignoriert (verwende Standard)\n"
 #define MSGTR_ON2AviFormat "ON2 AVI-Format"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "%s-Dateiformat erkannt!\n"
-#define MSGTR_DetectedAudiofile "Audiodatei erkannt!\n"
-#define MSGTR_InvalidMPEGES "Ungültiger MPEG-ES Stream??? Kontaktiere den Autor, das könnte ein Bug sein :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized \
 "========== Sorry, dieses Dateiformat wird nicht erkannt/unterstützt ==========\n"\
 "============== Sollte dies ein AVI, ASF oder MPEG Stream sein, ===============\n"\
@@ -667,7 +635,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: komprimierte Header benötigen ZLIB-Unterstützung.\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: Warnung: Variabler FourCC erkannt!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: WARNUNG: Zu viele Tracks."
-#define MSGTR_DetectedTV "TV erkannt! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Kann Ogg-Demuxer nicht öffnen.\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Kann Audiostream nicht öffnen: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Kann Untertitelstream nicht öffnen: %s\n"
@@ -730,7 +697,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CannotFindColorspace "Konnte keinen passenden Farbraum finden, auch nicht mit '-vf scale'. :-(\n"
 
 // vd.c
-#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: Codec hat sh->disp_w und sh->disp_h nicht gesetzt!\nVersuche Problem zu umgehen..\n"
 #define MSGTR_CouldNotFindColorspace "Konnte keinen passenden Farbraum finden - neuer Versuch mit '-vf scale'...\n"
 #define MSGTR_MovieAspectIsSet "Video-Aspekt ist %.2f:1 - Vorskalierung zur Korrektur der Seitenverhältnisse.\n"
 #define MSGTR_MovieAspectUndefined "Video-Aspekt ist undefiniert - keine Vorskalierung durchgeführt.\n"
@@ -740,7 +706,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // x11_common.c
 #define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: Konnte EWMH-Fullscreen-Event nicht senden!\n"
-#define MSGTR_CouldNotFindXScreenSaver "xscreensaver_disable: Konnte das XScreenSaver-Fenster nicht finden.\n"
 #define MSGTR_SelectedVideoMode "XF86VM: Ausgewählter Videomodus %dx%d für Bildgröße %dx%d.\n"
 #define MSGTR_X11Error "X11-Fehler: %s\n"
 #define MSGTR_CouldntFindUTF8Locale "Keine UTF-8-Locale gefunden, einige Tasten werden nicht erkannt werden.\n"
@@ -1095,8 +1060,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_VO_CantCreateFile "Kann Ausgabedatei nicht erstellen."
 #define MSGTR_VO_DirectoryCreateSuccess "Ausgabeverzeichnis erfolgreich erstellt."
 #define MSGTR_VO_ValueOutOfRange "Wert außerhalb des gültigen Bereichs"
-#define MSGTR_VO_NoValueSpecified "Kein Wert angegeben."
-#define MSGTR_VO_UnknownSuboptions "unbekannte Unteroption(en)"
 
 // vo_aa.c
 #define MSGTR_VO_AA_HelpHeader "\n\nDies sind die Unteroptionen von aalib vo_aa:\n"
@@ -1128,7 +1091,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // vo_yuv4mpeg.c
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedHeightDivisibleBy4 "Interlaced-Modus benötigt eine durch 4 teilbare Bildhöhe."
-#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedLineBufAllocFail "Kann Linien-Puffer für den Interlaced-Modus nicht allozieren."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_WidthDivisibleBy2 "Bildhöhe muss durch 2 teilbar sein."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileOpenError "Bekomme keinen Speicher oder Datei-Handle, um \"%s\" zu schreiben!"
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileWriteError "Fehler beim Schreiben des Bildes auf die Ausgabe!"
@@ -1241,10 +1203,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: Schreiben fehlgeschlagen.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] Kann Audiogerät %s nicht öffnen, %s  -> nosound.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] audio_setup: Deine Karte unterstützt %d Kanäle nicht, %s, %d Hz Samplerate.\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n" \
-"   *** Dein Audiotreiber unterstützt select() NICHT ***\n" \
-"Kompiliere MPlayer mit #undef HAVE_AUDIO_SELECT in der Datei config.h !\n\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantReopenReset "[AO SUN]\nKritischer Fehler: *** KANN AUDIO-GERÄT NICHT ERNEUT ÖFFNEN / ZURÜCKSETZEN *** %s\n"
 
 // ao_alsa.c
 #define MSGTR_AO_ALSA_InvalidMixerIndexDefaultingToZero "[AO_ALSA] Ungültiger Mixerindex. Verwende Standardwert 0.\n"
@@ -1280,7 +1238,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetHwParameters "[AO_ALSA] Kann Hardwareparameter nicht setzen: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetBufferSize "[AO_ALSA] Kann Puffergröße nicht ermitteln: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetSwParameters "[AO_ALSA] Kann Softwareparameter nicht ermitteln: %s\n"
-#define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetSwParameters "[AO_ALSA] Kann Softwareparameter nicht setzen: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetBoundary "[AO_ALSA] Kann Begrenzungen nicht ermitteln: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetStartThreshold "[AO_ALSA] Kann Startschwellenwert nicht setzen: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetStopThreshold "[AO_ALSA] Kann Stoppschwellenwert nicht setzen: %s\n"
@@ -1298,7 +1255,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_ALSA_CannotGetPcmStatus "[AO_ALSA] Kann pcm-Status nicht ermitteln: %s\n"
 
 // ao_plugin.c
-#define MSGTR_AO_PLUGIN_InvalidPlugin "[AO PLUGIN] ungültiges Plugin: %s\n"
 
 
 // ======================= Audiofilter ================================
@@ -1309,7 +1265,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // af_ladspa.c
 #define MSGTR_AF_LADSPA_AvailableLabels "verfügbare Label in"
 #define MSGTR_AF_LADSPA_WarnNoInputs "WARNUNG! Dieses LADSPA-Plugin hat keine Audio-Inputs.\n Das eingehende Audiosignal wird verlorengehen."
-#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrMultiChannel "Multichannel-Plugins (>2) werden (noch) nicht unterstützt.\n Benutze nur Mono- und Stereo-Plugins."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoOutputs "Dieses LADSPA-Plugin hat keine Audio-Outputs."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrInOutDiff "Die Anzahl der Audio-Inputs und Audio-Outputs des LADSPA-Plugins sind verschieden."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrFailedToLoad "Datei konnte nicht geladen werden:"
@@ -1357,11 +1312,9 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrOnCmdFd "Fehler beim Lesen von Kommandodateideskriptor %d.\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrReadingInputConfig "Fehler beim Lesen von Eingabekonfigurationsdatei '%s': %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnknownKey "Unbekannte Taste '%s'.\n"
-#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnfinishedBinding "Konnte Bindung '%s' nicht fertigstellen.\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrBuffer2SmallForKeyName "Der Puffer ist zu klein für diesen Tastennamen: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrNoCmdForKey "Kein Kommando für Taste '%s' gefunden."
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrBuffer2SmallForCmd "Der Puffer ist zu klein für Kommando '%s'.\n"
-#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrWhyHere "Interner Fehler: Was machen wir hier?\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitJoystick "Konnte Joystick nicht initialisieren.\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantOpenFile "Konnte Datei '%s' nicht öffnen: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitAppleRemote "Konnte Apple Remote Fernbedienung nicht initialisieren.\n"
@@ -1448,14 +1401,11 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_BufferMallocFailed "Konnte Puffer über %d Bytes nicht reservieren.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingNetworkStream "Fehler beim Lesen des Datenstroms über das Netzwerk.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrChunk2Small "Fehler: Block ist zu klein.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrSubChunkNumberInvalid "Fehler: Unterblocknummer ist ungültig.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallCannotPlay "Bandbreite reicht nicht aus, kann Datei nicht abspielen!\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallDeselectedAudio "Bandbreite reicht nicht aus, Tonspur deaktiviert.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallDeselectedVideo "Bandbreite reicht nicht aus, Videospur deaktiviert.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InvalidLenInHeader "Ungültige Längenangabe im ASF-Header!\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingChunkHeader "Fehler beim Lesen des Blockheaders.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrChunkBiggerThanPacket "Fehler: Blockgröße > Paketgröße.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingChunk "Fehler beim Lesen des Blocks.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ASFRedirector "=====> ASF Redirector\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InvalidProxyURL "ungültige Proxy-URL\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_UnknownASFStreamType "unbekannter ASF-Datenstromtyp\n"
@@ -1491,8 +1441,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_IdxFileSaved "Indexdatei '%s' gespeichert.\n"
 
 // cache2.c
-#define MSGTR_MPDEMUX_CACHE2_NonCacheableStream "\rDieser Datenstrom lässt sich nicht zwischenspeichern.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_CACHE2_ReadFileposDiffers "!!!Unterschied in read_filepos!!! Melde diesen Fehler...\n"
 
 // cdda.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDA_CantOpenCDDADevice "Kann CDDA-Gerät nicht öffnen.\n"
@@ -1518,7 +1466,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_ParseOKFoundAlbumTitle "Album '%s' gefunden.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_AlbumNotFound "Album nicht gefunden.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_ServerReturnsCommandSyntaxErr "Fehlercode des Servers: Kommandosyntaxfehler.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoSitesInfoAvailable "Keine Sites-Informationen verfügbar.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_FailedToGetProtocolLevel "Konnte aktuelle Protokollebene nicht ermitteln.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoCDInDrive "Keine CD im Laufwerk.\n"
 
@@ -1572,7 +1519,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // demux_mkv.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_ZlibInitializationFailed "[mkv] Initialisierung von zlib fehlgeschlagen.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_ZlibDecompressionFailed "[mkv] Dekomprimierung mit zlib fehlgeschlagen.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_LzoInitializationFailed "[mkv] Initialisierung von lzo fehlgeschlagen..\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_LzoDecompressionFailed "[mkv] Dekomprimierung mit lzo fehlgeschlagen.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TrackEncrypted "[mkv] Track Nummer %u wurde verschlüsselt, und Entschlüsselung wurde noch\n[mkv] nicht implementiert. Überspringe Track.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_UnknownContentEncoding "[mkv] Unbekannter Encoding-Typ des Inhalts von Track %u. Überspringe Track.\n"
@@ -1587,13 +1533,9 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_WillPlayVideoTrack "[mkv] Werde Video-Track %u abspielen.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoVideoTrackFound "[mkv] Kein Video-Track gefunden/gewünscht.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoAudioTrackFound "[mkv] Kein Audio-Track gefunden/gewünscht.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_WillDisplaySubtitleTrack "[mkv] Werde Untertitel-Track %u anzeigen.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoBlockDurationForSubtitleTrackFound "[mkv] Warnung: BlockDuration für Untertitel-Track nicht gefunden.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TooManySublines "[mkv] Warnung: Zu viele anzuzeigende Sublines, überspringe.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TooManySublinesSkippingAfterFirst "\n[mkv] Warnung: Zu viele anzuzeigende Sublines, überspringe nach den ersten %i.\n"
 
 // demux_nuv.c
-#define MSGTR_MPDEMUX_NUV_NoVideoBlocksInFile "Datei enthält keine Videoblöcke.\n"
 
 // demux_xmms.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_XMMS_FoundPlugin "Plugin gefunden: %s (%s).\n"
@@ -1671,15 +1613,12 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCinepakCodec "[VD_DMO] Konnte Bild für cinepak-Codec nicht allozieren.\n"
 
 // libmpcodecs/vd_ffmpeg.c
-#define MSGTR_MPCODECS_XVMCAcceleratedCodec "[VD_FFMPEG] XVMC-beschleunigter Codec.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_ArithmeticMeanOfQP "[VD_FFMPEG] Arithmetisches Mittel des QP: %2.4f, Harmonisches Mittel des QP: %2.4f\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_DRIFailure "[VD_FFMPEG] DRI-Versagen.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCodec "[VD_FFMPEG] Konnte Bild für Codec nicht allozieren.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_XVMCAcceleratedMPEG2 "[VD_FFMPEG] XVMC-beschleunigtes MPEG-2.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_TryingPixfmt "[VD_FFMPEG] Versuche pixfmt=%d.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_McGetBufferShouldWorkOnlyWithXVMC "[VD_FFMPEG] Der mc_get_buffer sollte nur mit XVMC-Beschleunigung funktionieren!!"
-#define MSGTR_MPCODECS_UnexpectedInitVoError "[VD_FFMPEG] Unerwarteter init_vo-Fehler.\n"
-#define MSGTR_MPCODECS_UnrecoverableErrorRenderBuffersNotTaken "[VD_FFMPEG] Nicht zu behebender Fehler, Puffer zum Zeichnen nicht genommen.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_OnlyBuffersAllocatedByVoXvmcAllowed "[VD_FFMPEG] Nur von vo_xvmc allozierte Puffer erlaubt.\n"
 
 // libmpcodecs/ve_lavc.c
@@ -1713,7 +1652,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // libmpcodecs/vf_expand.c
 #define MSGTR_MPCODECS_FullDRNotPossible "Vollständiges DR nicht möglich, versuche stattdessen SLICES!\n"
-#define MSGTR_MPCODECS_WarnNextFilterDoesntSupportSlices "WARNUNG! Nächster Filter unterstützt SLICES nicht, bereite dich auf sig11 vor...\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_FunWhydowegetNULL "Wieso bekommen wir NULL??\n"
 
 // libmpcodecs/vf_test.c, vf_yuy2.c, vf_yvu9.c
@@ -1835,8 +1773,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // libvo/vo_sdl.c
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_CouldntGetAnyAcceptableSDLModeForOutput "[VO_SDL] Konnte keinen akzeptierbaren SDL-Modus für die Ausgabe ermitteln.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SDL_SetVideoModeFailed "[VO_SDL] set_video_mode: SDL_SetVideoMode fehlgeschlagen: %s.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SDL_MappingI420ToIYUV "[VO_SDL] Abbildung von I420 auf IYUV.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_UnsupportedImageFormat "[VO_SDL] Nichtunterstütztes Bildformat (0x%X).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_InfoPleaseUseVmOrZoom "[VO_SDL] Info - bitte benutze -vm oder -zoom, um zur besten Auflösung zu wechseln.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_FailedToSetVideoMode "[VO_SDL] Konnte Videomodus nicht setzen: %s.\n"
@@ -1857,14 +1793,12 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantStopPlayback "[VO_SUB_VIDIX] Kann Wiedergabe nicht anhalten: %s\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_InterleavedUvForYuv410pNotSupported "[VO_SUB_VIDIX] Interleaved UV für YUV410P nicht unterstützt.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DummyVidixdrawsliceWasCalled "[VO_SUB_VIDIX] Dummy vidix_draw_slice() wurde aufgerufen.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DummyVidixdrawframeWasCalled "[VO_SUB_VIDIX] Dummy vidix_draw_frame() wurde aufgerufen.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_UnsupportedFourccForThisVidixDriver "[VO_SUB_VIDIX] Nichtunterstützter FourCC für folgenden VIDIX-Treiber: %x (%s).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_VideoServerHasUnsupportedResolution "[VO_SUB_VIDIX] Videoserver hat nichtunterstützte Auflösung (%dx%d), unterstützt: %dx%d-%dx%d.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_VideoServerHasUnsupportedColorDepth "[VO_SUB_VIDIX] Videoserver hat von vidix nichtunterstützte Farbtiefe (%d).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DriverCantUpscaleImage "[VO_SUB_VIDIX] VIDIX-Treiber kann Bild nicht hochskalieren (%d%d -> %d%d).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DriverCantDownscaleImage "[VO_SUB_VIDIX] VIDIX-Treiber kann Bild nicht herunterskalieren (%d%d -> %d%d).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantConfigurePlayback "[VO_SUB_VIDIX] Kann Wiedergabe nicht konfigurieren: %s.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_YouHaveWrongVersionOfVidixLibrary "[VO_SUB_VIDIX] Du hast die falsche Version der VIDIX-Bibliothek.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CouldntFindWorkingVidixDriver "[VO_SUB_VIDIX] Konnte keinen funktionierenden VIDIX-Treiber finden.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CouldntGetCapability "[VO_SUB_VIDIX] Konnte Fähigkeit nicht ermitteln: %s.\n"
 
@@ -1966,10 +1900,8 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LIBVO_VESA_InitializationComplete "[VO_VESA] VESA-Initialisierung abgeschlossen.\n"
 
 // libvo/vo_x11.c
-#define MSGTR_LIBVO_X11_DrawFrameCalled "[VO_X11] draw_frame() aufgerufen!!!!!!\n"
 
 // libvo/vo_xv.c
-#define MSGTR_LIBVO_XV_DrawFrameCalled "[VO_XV] draw_frame() aufgerufen!!!!!!\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_SharedMemoryNotSupported "[VO_XV] Shared Memory nicht unterstützt\nGreife auf normalen Xv zurück.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_XvNotSupportedByX11 "[VO_XV] Sorry, Xv von dieser X11-Version/diesem Treiber nicht unterstützt\n[VO_XV] *********** Probiere mit -vo x11 oder -vo sdl ***************\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_XvQueryAdaptorsFailed "[VO_XV] XvQueryAdaptors fehlgeschlagen.\n"
@@ -2003,15 +1935,11 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_RADIO_QueryControlFailed "[Radio] ioctl \"query control\" fehlgeschlagen: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetVolumeFailed "[Radio] ioctl \"get volume\" fehlgeschlagen: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetVolumeFailed "[Radio] ioctl \"set volume\" fehlgeschlagen: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_DroppingFrame "\n[Radio] zu schlecht - Audio-Frame ausgelassen (%d Bytes)!\n"
-#define MSGTR_RADIO_BufferEmpty "[Radio] grab_audio_frame: Puffer leer, warte auf %d Daten-Bytes.\n"
-#define MSGTR_RADIO_AudioInitFailed "[Radio] audio_in_init fehlgeschlagen: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_AllocateBufferFailed "[Radio] Kann Audiopuffer nicht allozieren (Block=%d,buf=%d): %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_CurrentFreq "[Radio] Momentane Frequenz: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_SelectedChannel "[Radio] Gewählter Sender: %d - %s (Freq: %.2f)\n"
 #define MSGTR_RADIO_ChangeChannelNoChannelList "[Radio] Sender kann nicht gewechselt werden: Keine Senderliste angegeben.\n"
 #define MSGTR_RADIO_UnableOpenDevice "[Radio] Kann '%s' nicht öffnen: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_InitFracFailed "[Radio] init_frac fehlgeschlagen.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreq "[Radio] Falsche Frequenz: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_UsingFreq "[Radio] Verwende Frequenz: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInInitFailed "[Radio] audio_in_init fehlgeschlagen.\n"
@@ -2027,68 +1955,18 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // ================================== LIBASS ====================================
 
 // ass_bitmap.c
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Glyph_To_BitmapError "[ass] Fehler %d in FT_Glyph_To_Bitmap\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UnsupportedPixelMode "[ass] Nichtunterstützter Pixelmodus: %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphBBoxTooLarge "[ass] Umgebender Rahmen für Glyph zu groß: %dx%dpx\n"
 
 // ass.c
-#define MSGTR_LIBASS_NoStyleNamedXFoundUsingY "[ass] [%p] Warnung: kein Style mit Namen '%s' gefunden, verwende '%s'\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadTimestamp "[ass] schlechter Zeitstempel\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadEncodedDataSize "[ass] schlecht encodierte Datengröße\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FontLineTooLong "[ass] Schriftzeile zu lang: %d, %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EventFormatHeaderMissing "[ass] fehlender Ereignisformat-Header\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningIconvDescriptor "[ass] Fehler beim Öffnen des iconv-Deskriptors.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorRecodingFile "[ass] Fehler bei Recodierung der Datei.\n"
 #define MSGTR_LIBASS_FopenFailed "[ass] ass_read_file(%s): fopen fehlgeschlagen\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FseekFailed "[ass] ass_read_file(%s): fseek fehlgeschlagen\n"
 #define MSGTR_LIBASS_RefusingToLoadSubtitlesLargerThan100M "[ass] ass_read_file(%s): Laden von Untertiteln größer als 100M verweigert.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ReadFailed "Lesen fehlgeschlagen, %d: %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_AddedSubtitleFileMemory "[ass] Hinzugefügte Untertiteldatei: <Speicher> (%d Styles, %d Ereignisse)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_AddedSubtitleFileFname "[ass] Hinzugefügte Untertiteldatei: %s (%d Styles, %d Ereignisse)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FailedToCreateDirectory "[ass] Fehler beim Erstellen des Verzeichnisses %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NotADirectory "[ass] Kein Verzeichnis: %s\n"
 
 // ass_cache.c
-#define MSGTR_LIBASS_TooManyFonts "[ass] Zu viele Schriften\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningFont "[ass] Fehler beim Öffnen der Schrift: %s, %d\n"
 
 // ass_fontconfig.c
-#define MSGTR_LIBASS_SelectedFontFamilyIsNotTheRequestedOne "[ass] fontconfig: Die gewählte Schrift ist nicht die angeforderte: '%s' != '%s'\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingDefaultFontFamily "[ass] fontconfig_select: Verwende Standardschriftfamilie: (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingDefaultFont "[ass] fontconfig_select: Verwende Standardschrift: (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingArialFontFamily "[ass] fontconfig_select: Verwende 'Arial'-Schriftfamilie: (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcInitLoadConfigAndFontsFailed "[ass] FcInitLoadConfigAndFonts fehlgeschlagen.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UpdatingFontCache "[ass] Aktualisiere Schriftzwischenspeicher.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BetaVersionsOfFontconfigAreNotSupported "[ass] Beta-Versionen von fontconfig werden nicht unterstützt.\n[ass] Bevor Du Bugs berichtest, mache ein Update.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcStrSetAddFailed "[ass] FcStrSetAdd fehlgeschlagen.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcDirScanFailed "[ass] FcDirScan fehlgeschlagen.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcDirSave "[ass] FcDirSave fehlgeschlagen.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcConfigAppFontAddDirFailed "[ass] FcConfigAppFontAddDir fehlgeschlagen\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FontconfigDisabledDefaultFontWillBeUsed "[ass] Fontconfig deaktiviert, es wird nur die Standardschrift verwendet werden.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FunctionCallFailed "[ass] %s fehlgeschlagen\n"
 
 // ass_render.c
-#define MSGTR_LIBASS_NeitherPlayResXNorPlayResYDefined "[ass] Weder PlayResX noch PlayResY definiert. Nehme 384x288 an.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_PlayResYUndefinedSettingY "[ass] PlayResY undefiniert, setze %d.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_PlayResXUndefinedSettingX "[ass] PlayResX undefiniert, setze %d.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Init_FreeTypeFailed "[ass] FT_Init_FreeType fehlgeschlagen.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_Init "[ass] Initialisierung\n"
-#define MSGTR_LIBASS_InitFailed "[ass] Initialisierung fehlgeschlagen.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadCommand "[ass] Schlechter Befehl: %c%c\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorLoadingGlyph "[ass] Fehler beim Laden der Glyphe.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Glyph_Stroke_Error "[ass] Fehler %d bei FT_Glyph_Stroke\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UnknownEffectType_InternalError "[ass] Unbekannter Effekttyp (interner Fehler)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoStyleFound "[ass] Kein Style gefunden!\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EmptyEvent "[ass] Leeres Ereignis!\n"
-#define MSGTR_LIBASS_MAX_GLYPHS_Reached "[ass] MAX_GLYPHS erreicht: Ereignis %d, Start = %llu, Dauer = %llu\n Text = %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EventHeightHasChanged "[ass] Warnung! Ereignishöhe geändert! \n"
 
 // ass_font.c
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphNotFoundReselectingFont "[ass] Glyph 0x%X nicht gefunden, wähle weitere Schrift für (%s, %d, %d)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphNotFound "[ass] Glyph 0x%X in Schrift für (%s, %d, %d) nicht gefunden\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningMemoryFont "[ass] Fehler beim Öffnen der Schrift im Speicher: %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoCharmaps "[ass] Schriftfläche ohne Zeichentabelle\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoCharmapAutodetected "[ass] keine Zeichentabelle automatisch erkennt, probiere die erste\n"
 
 //tv.c
 #define MSGTR_TV_BogusNormParameter "tv.c: norm_from_string(%s): Falscher Norm-Parameter, setze %s.\n"
@@ -2128,7 +2006,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_TV_Bt848MmapFailed "tvi_bsdbt848: mmap fehlgeschlagen. Fehler: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848FrameBufAllocFailed "tvi_bsdbt848: Allozierung des Framebuffers fehlgeschlagen. Fehler: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848ErrorSettingWidth "tvi_bsdbt848: Fehler beim Setzen der Bildbreite: %s\n"
-#define MSGTR_TV_Bt848ErrorSettingHeight "tvi_bsdbt848: Fehler beim Setzen der Bildhöhe: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848UnableToStopCapture "tvi_bsdbt848: Kann Aufnahme nicht stoppen. Fehler: %s\n"
 #define MSGTR_TV_TTSupportedLanguages "Unterstützte Videotextsprachen:\n"
 #define MSGTR_TV_TTSelectedLanguage "Gewählte Standardvideotextsprache: %s\n"
@@ -2161,8 +2038,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_TVI_DS_ErrorParsingVideoFormatStruct "tvi_dshow: Kann Struktur für Videoformat nicht parsen.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableSetAudioMode "tvi_dshow: Kann Audiomodus %d nicht setzen. Fehler:0x%x\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnsupportedMediaType "tvi_dshow: Nichtunterstützten Medientyp an %s übergeben\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_UnableGetsupportedVideoFormats "tvi_dshow: Kann vom Video-Pin unterstützte Medienformate nicht ermitteln.\nFehler:0x%x\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_UnableGetsupportedAudioFormats "tvi_dshow: Kann vom Audio-Pin unterstützte Medienformate nicht ermitteln.\nFehler:0x%x Deaktiviere Ton.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableFindNearestChannel "tvi_dshow: Nächstgelegener Sender in Systemfrequenztabelle kann nicht gefunden werden\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableToSetChannel "tvi_dshow: Es kann nicht auf den nächstgelegenen Sender aus der Systemfrequenztabelle\ngewechselt werden. Fehler:0x%x\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableTerminateVPPin "tvi_dshow: Kann VideoPort-Pin mit keinem Filter des Graphen terminieren. Fehler:0x%x\n"

Modified: trunk/help/help_mp-el.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-el.h	Thu Feb 13 12:12:29 2014	(r36827)
+++ trunk/help/help_mp-el.h	Thu Feb 13 12:47:50 2014	(r36828)
@@ -217,19 +217,14 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CdDevNotfound "Η CD-ROM συσκευή '%s' δεν βρέθηκε!\n"
 #define MSGTR_ErrTrackSelect "Σφάλμα στην επιλογή του VCD track!"
 #define MSGTR_ReadSTDIN "Διαβάζοντας από το stdin...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "Αδύνατο το άνοιγμα του URL: %s\n"
-#define MSGTR_ConnToServer "Πραγματοποιήθηκε σύνδεση με τον server: %s\n"
 #define MSGTR_FileNotFound "Το αρχείο: '%s' δεν βρέθηκε\n"
 
 #define MSGTR_SMBInitError "Αδύνατη η αρχικοποίηση της βιβλιοθήκης libsmbclient: %d\n"
 #define MSGTR_SMBFileNotFound "Δεν μπόρεσα να ανοίξω από το τοπικό δίκτυο: '%s'\n"
-#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer δεν μεταφράστηκε με υποστήριξη ανάγνωσης SMB\n"
 
 #define MSGTR_CantOpenDVD "Δεν μπόρεσα να ανοίξω την συσκευή DVD: %s (%s)\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "Υπάρχουν %d τίτλοι στο DVD.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "Άκυρος αριθμός για τον τίτλο του DVD: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumChapters "Υπάρχουν %d κεφάλαια σε αυτόν τον τίτλο του DVD.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Λάθος αριθμός των κεφαλαίων του DVD: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnumAngles "Υπάρχουν %d γωνίες σε αυτό τον τίτλο του DVD.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidAngle "Λάθος αριθμός των γωνιών του DVD: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnoIFO "Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του IFO αρχείο για τον τίτλο του DVD %d.\n"
@@ -244,8 +239,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
            "Για .AVI αρχεία, ενεργοποιήστε τη μέθοδο non-interleaved με την επιλογή -ni\n"
 #define MSGTR_SwitchToNi "\n Αναγνωρίστηκε λάθος interleaved .AVI - εναλλαγή στη μέθοδο -ni!\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Αναγνωρίστηκε αρχείο τύπου %s!\n"
-#define MSGTR_DetectedAudiofile "Αναγνωρίστηκε αρχείο ήχου!\n"
-#define MSGTR_InvalidMPEGES "Μη Αναγνωρίσιμο κανάλι MPEG-ES??? Επικοινώνησε με τον δημιουργό, μπορεί να είναι ένα bug :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "============= Λυπάμαι, αυτό το είδος αρχείου δεν αναγνωρίζεται/υποστηρίζεται ===============\n"\
                  "=== Αν το αρχείο είναι ένα AVI, ASF ή MPEG κανάλι, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον δημιουργό! ===\n"
 #define MSGTR_MissingVideoStream "Δεν βρέθηκε κανάλι βίντεο!\n"
@@ -266,7 +259,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Συμπιεσμένες επικεφαλίδες δεν υποστηρίζονται (ακόμα)!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! μεταβλητό FOURCC βρέθηκε!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: Προειδοποίηση! βρέθηκαν πολλά tracks!"
-#define MSGTR_DetectedTV "Βρέθηκε TV! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του ogg demuxer\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του καναλιού ήχου: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του καναλιού υποτίτλων: %s\n"
@@ -318,7 +310,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CannotFindColorspace "Αδύνατη εύρεση για colorspace, ακόμη και με την εισαγωγή 'scale' :(\n"
 
 // vd.c
-#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: το codec δεν όρισε sh->disp_w και sh->disp_h, προσπάθεια επίλυσης!\n"
 #define MSGTR_CouldNotFindColorspace "Δεν βρέθηκε αντίστοιχο colorspace - προσπάθεια με -vf scale...\n"
 #define MSGTR_MovieAspectIsSet "Η αναλογία της ταινίας είναι %.2f:1 - προκλιμάκωση για την διόρθωση της εμφάνισης της ταινίας.\n"
 #define MSGTR_MovieAspectUndefined "Η αναλογία της ταινίας δεν είναι ορισμένη - δεν εφαρμόζεται προκλιμάκωση.\n"

Modified: trunk/help/help_mp-es.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-es.h	Thu Feb 13 12:12:29 2014	(r36827)
+++ trunk/help/help_mp-es.h	Thu Feb 13 12:47:50 2014	(r36828)
@@ -165,33 +165,15 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LoadingExtensionProfile "Cargando el perfil relacionado con extensión '%s'\n"
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "SUB: añadí el fichero de subtítulos (%d): %s\n"
 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "SUB: eliminé el fichero de subtítulos (%d): %s\n"
-#define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Error al abrir el archivo [%s] en modo escritura\n"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "No pude abrir %s: %s (el usuario tiene que poder leerlo)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Error al iniciar Linux RTC en llamada a ioctl (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Intenta añadir \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" a los scripts de inicio del sistema.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Error al iniciar Linux RTC en llamada a ioctl (rtc_pie_on): %s\n"
-#define MSGTR_UsingTimingType "Usando temporización %s.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "ADVERTENCIA: se ha llamado a getch2_init dos veces\n"
-#define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "No puedo volcar este stream - no hay fichero descriptor.\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "No puedo abrir el filtro de vídeo libmenu con el menú raíz %s.\n"
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Error de pre-inicio en la cadena de filtros de audio\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "Error de lectura en Linux RTC: %s\n"
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Advertencia: underflow de softsleep\n"
-#define MSGTR_DvdnavNullEvent "¿Evento DVDNAV NULO?\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "Evento DVDNAV: roto el evento destacado\n"
-#define MSGTR_DvdnavEvent "Evento DVDNAV: %s\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightHide "Evento DVDNAV: ocultar destacado\n"
-#define MSGTR_DvdnavStillFrame "######################################## Evento DVDNAV: cuadro fijo: %d seg(s)\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavStop "Evento DVDNAV: Nav Stop\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavNOP "Evento DVDNAV: Nav NOP\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChangeVerbose "Evento DVDNAV: cambio de stream Nav SPU: phys: %d/%d/%d logical: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChange "Evento DVDNAV: cambio de stream Nav SPU: phys: %d logical: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavAudioStreamChange "Evento DVDNAV: cambio de stream Nav Audio: phys: %d logical: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavVTSChange "Evento DVDNAV: cambio de Nav VTS\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavCellChange "Evento DVDNAV: cambio de Nav Cell\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuClutChange "Evento DVDNAV: cambio de Nav SPU CLUT\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "Evento DVDNAV: búsqueda Nav terminda\n"
-#define MSGTR_MenuCall "Llamada a menú\n"
 #define MSGTR_MasterQuit "Opción -udp-slave: saliendo porque el maestro salió\n"
 #define MSGTR_InvalidIP "Opción -udp-ip: dirección IP no válida\n"
 #define MSGTR_Forking "Bifurcando...\n"
@@ -212,7 +194,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_EdlRecordsNo "Leídas %d acciones EDL.\n"
 #define MSGTR_EdlQueueEmpty "No hay acciones EDL de las que ocuparse.\n"
 #define MSGTR_EdlCantOpenForWrite "No puedo abrir el fichero EDL [%s] para escribir.\n"
-#define MSGTR_EdlCantOpenForRead "No puedo abrir el fichero EDL [%s] para leer.\n"
 #define MSGTR_EdlNOsh_video "No puedo usar EDL sin video, desactivándolo.\n"
 #define MSGTR_EdlNOValidLine "La linea EDL %s no es válida\n"
 #define MSGTR_EdlBadlyFormattedLine "La linea EDL [%d] está mal formateada, la descarto.\n"
@@ -227,7 +208,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OSDenabled "activado"
 #define MSGTR_OSDdisabled "desactivado"
 #define MSGTR_OSDAudio "Audio: %s"
-#define MSGTR_OSDVideo "Vídeo: %s"
 #define MSGTR_OSDChannel "Canal: %s"
 #define MSGTR_OSDSubDelay "Retraso sub: %d ms"
 #define MSGTR_OSDSpeed "Velocidad: x %6.2f"
@@ -311,9 +291,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OpenedStream "éxito: formato: %d datos: 0x%X - 0x%x\n"
 #define MSGTR_VCodecFramecopy "Códec de vídeo: framecopy (%dx%d %dbpp fourcc=%x)\n"
 #define MSGTR_ACodecFramecopy "Códec de audio: framecopy (formato=%x canales=%d tasa=%d bits=%d B/s=%d muestra-%d)\n"
-#define MSGTR_CBRPCMAudioSelected "Elegido audio PCM CBR.\n"
 #define MSGTR_MP3AudioSelected "Elegido audio MP3.\n"
-#define MSGTR_CannotAllocateBytes "No pude asignar %d bytes.\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "Ajustando retraso de audio a %5.3fs.\n"
 #define MSGTR_SettingVideoDelay "Ajustando retraso de vídeo a %5.3fs.\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Limitando la precarga de audio a 0.4s.\n"
@@ -428,7 +406,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_ErrorParsingCommandLine "error en parámetros de la línea de comando"
 #define MSGTR_VideoStreamRequired "El stream de vídeo es obligatorio\n"
 #define MSGTR_ForcingInputFPS "Las fps de entrada se interpretarán como %5.3f.\n"
-#define MSGTR_RawvideoDoesNotSupportAudio "El formato de fichero de salida RAWVIDEO no admite audio - desactivando el audio.\n"
 #define MSGTR_DemuxerDoesntSupportNosound "Este demuxer aún no admite -nosound.\n"
 #define MSGTR_MemAllocFailed "La asignación de memoria ha fallado.\n"
 #define MSGTR_NoMatchingFilter "No encontré un filtro o formato de salida coincidente\n"
@@ -516,7 +493,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OutdatedCodecsConf "¡El archivo codecs.conf es demasiado viejo y es incompatible con esta versión de MPlayer!"
 
 // fifo.c
-#define MSGTR_CannotMakePipe "No puedo hacer un PIPE!\n"
 
 // parser-mecmd.c, parser-mpcmd.c
 #define MSGTR_NoFileGivenOnCommandLine "'--' indica que no hay más opciones, pero no se ha especificado el nombre de ningún fichero en la línea de comandos\n"
@@ -771,8 +747,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_VO_CantCreateFile "No es posible crear archivo de salida."
 #define MSGTR_VO_DirectoryCreateSuccess "Directorio de salida creado exitosamente."
 #define MSGTR_VO_ValueOutOfRange "Valor fuera de rango"
-#define MSGTR_VO_NoValueSpecified "Valor no especificado."
-#define MSGTR_VO_UnknownSuboptions "Subopción(es) desconocida(s)"
 
 // aspect.c
 #define MSGTR_LIBVO_ASPECT_NoSuitableNewResFound "[ASPECT] Aviso: ¡No se ha encontrado ninguna resolución nueva adecuada!\n"
@@ -908,8 +882,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // vo_sdl.c
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_CouldntGetAnyAcceptableSDLModeForOutput "[VO_SDL] No pude obtener ni un solo modo SDL aceptable para la salida.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SDL_SetVideoModeFailed "[VO_SDL] set_video_mode: SDL_SetVideoMode fallido: %s.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SDL_MappingI420ToIYUV "[VO_SDL] Mapeando I420 a IYUV.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_UnsupportedImageFormat "[VO_SDL] Formato de imagen no soportado (0x%X).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_InfoPleaseUseVmOrZoom "[VO_SDL] Info - por favor utiliza -vm ó -zoom para cambiar a la mejor resolución.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_FailedToSetVideoMode "[VO_SDL] Fallè tratando de setear el modo de video: %s.\n"
@@ -1017,10 +989,8 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LIBVO_VESA_IncompatibleDriverVersion "[VESA_LVO] La version de tu driver fb_vid no es compatible con esta versión de MPlayer!\n"
 
 // vo_x11.c
-#define MSGTR_LIBVO_X11_DrawFrameCalled "[VO_X11] draw_frame() llamada!!!!!!\n"
 
 // vo_xv.c
-#define MSGTR_LIBVO_XV_DrawFrameCalled "[VO_XV] draw_frame() llamada!!!!!!\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_SharedMemoryNotSupported "[VO_XV] Memoria compartida no soportada\nVolviendo al Xv normal.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_XvNotSupportedByX11 "[VO_XV] Perdone, Xv no está soportado por esta versión/driver de X11\n[VO_XV] ******** Pruebe con -vo x11 o -vo sdl *********\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_XvQueryAdaptorsFailed "[VO_XV] XvQueryAdaptors ha fallado.\n"
@@ -1038,7 +1008,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // vo_yuv4mpeg.c
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedHeightDivisibleBy4 "Modo interlaceado requiere que la altura de la imagen sea divisible por 4."
-#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedLineBufAllocFail "No se pudo reservar buffer de línea para el modo interlaceado."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_WidthDivisibleBy2 "El ancho de la imagen debe ser divisible por 2."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileOpenError "Imposible obtener memoria o descriptor de archivos para escribir \"%s\"!"
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileWriteError "Error escribiendo imagen a la salida!"
@@ -1052,20 +1021,17 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantStopPlayback "[VO_SUB_VIDIX] No puedo parar la reproducción: %s\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_InterleavedUvForYuv410pNotSupported "[VO_SUB_VIDIX] Interleaved uv para yuv410p no soportado.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DummyVidixdrawsliceWasCalled "[VO_SUB_VIDIX] Dummy vidix_draw_slice() fue llamada.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DummyVidixdrawframeWasCalled "[VO_SUB_VIDIX] Dummy vidix_draw_frame() fue llamada.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_UnsupportedFourccForThisVidixDriver "[VO_SUB_VIDIX] fourcc no soportado para este driver vidix: %x (%s).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_VideoServerHasUnsupportedResolution "[VO_SUB_VIDIX] El servidor de video server tiene una resolución no soportada (%dx%d), soportadas: %dx%d-%dx%d.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_VideoServerHasUnsupportedColorDepth "[VO_SUB_VIDIX] Video server has unsupported color depth by vidix (%d).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DriverCantUpscaleImage "[VO_SUB_VIDIX] El driver Vidix no puede ampliar la imagen (%d%d -> %d%d).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DriverCantDownscaleImage "[VO_SUB_VIDIX] El driver Vidix no puede reducir la imagen (%d%d -> %d%d).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantConfigurePlayback "[VO_SUB_VIDIX] No pude configurar la reproducción: %s.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_YouHaveWrongVersionOfVidixLibrary "[VO_SUB_VIDIX] Tienes una versión erronea de la librería VIDIX.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CouldntFindWorkingVidixDriver "[VO_SUB_VIDIX] No pude encontrar un driver VIDIX que funcione.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CouldntGetCapability "[VO_SUB_VIDIX] No pude obtener la capacidad: %s.\n"
 
 // x11_common.c
 #define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: ¡No se pudo enviar evento de pantalla completa EWMH!\n"
-#define MSGTR_CouldNotFindXScreenSaver "xscreensaver_disable: no se pudo encontrar ventana XScreenSaver.\n"
 #define MSGTR_SelectedVideoMode "XF86VM: Modo de video seleccionado %dx%d para tamaño de imagen %dx%d.\n"
 #define MSGTR_InsertingAfVolume "[Mixer] No se ecnontró mezclador de volumen por hardware, insertando filtro de volumen.\n"
 #define MSGTR_NoVolume "[Mixer] No hay un control de volumen disponible.\n"
@@ -1147,8 +1113,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: Fallo escribiendo."
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] Imposible abrir dispositivo de audio %s, %s -> nosound.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] audio_setup: Su tarjeta no soporta el canal %d, %s, %d Hz samplerate.\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** Su controlador de audio no soporta select() ***\nRecompile MPlayer con #undef HAVE_AUDIO_SELECT en config.h !\n\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantReopenReset "[AO SUN]\nError fatal: *** IMPOSIBLE RE-ABRIR / RESETEAR DISPOSITIVO DE AUDIO (%s) ***\n"
 
 // ao_alsa.c
 #define MSGTR_AO_ALSA_InvalidMixerIndexDefaultingToZero "[AO_ALSA] Índice del mezclador inválido. Usando 0.\n"
@@ -1184,7 +1148,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetHwParameters "[AO_ALSA] Incapaz de establecer parámatros de hw: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetBufferSize "[AO_ALSA] Incapaz de obtener el tamaño del buffer: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetSwParameters "[AO_ALSA] Incapaz de obtener parámatros de sw: %s\n"
-#define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetSwParameters "[AO_ALSA] Incapaz de establecer parámetros de sw: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetBoundary "[AO_ALSA] Incapaz de obtener el límite: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetStartThreshold "[AO_ALSA] Incapaz de establecer el umbral de comienzo: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetStopThreshold "[AO_ALSA] Incapaz de establecer el umbral de parada: %s\n"
@@ -1202,7 +1165,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_ALSA_CannotGetPcmStatus "[AO_ALSA] No se puede obtener el estado pcm: %s\n"
 
 // ao_plugin.c
-#define MSGTR_AO_PLUGIN_InvalidPlugin "[AO PLUGIN] Plugin inválido: %s\n"
 
 
 // ======================= audio filters ================================
@@ -1213,7 +1175,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // af_ladspa.c
 #define MSGTR_AF_LADSPA_AvailableLabels "Etiquetas disponibles en"
 #define MSGTR_AF_LADSPA_WarnNoInputs "ADVERTENCIA! Este plugin LADSPA no tiene entradas de audio.\n La señal de entrada de audio se perderá."
-#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrMultiChannel "Plugins Multi-canal (>2) no están soportados (todavía).\n Use solo plugins mono y estereo."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoOutputs "Este plugín LADSPA no tiene salidas de audio."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrInOutDiff "El número de entradas y de salidas de audio de este plugin LADSPA son distintas."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrFailedToLoad "Fallo la carga."
@@ -1260,11 +1221,9 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrOnCmdFd "Error en fd de comandos %d\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrReadingInputConfig "Error leyendo archivo de configuración de input %s: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnknownKey "Tecla desconocida '%s'\n"
-#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnfinishedBinding "Asignación no terminada %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrBuffer2SmallForKeyName "El buffer es demaciado pequeño para este nombre de tecla: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrNoCmdForKey "No se econtró un comando para la tecla %s"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrBuffer2SmallForCmd "Buffer demaciado pequeño para el comando %s\n"
-#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrWhyHere "Que estamos haciendo aqui?\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitJoystick "No se puede inicializar la entrada del joystick\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantOpenFile "No se puede abrir %s: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitAppleRemote "No se puede inicializar la entrada del Apple Remote.\n"
@@ -1300,8 +1259,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_InvalidAudioStreamUsingDefault "AVI: flujo de audio inválido ID: %d - ignorado (usando default)\n"
 #define MSGTR_ON2AviFormat "Formato ON2 AVI"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Detectado formato de archivo %s.\n"
-#define MSGTR_DetectedAudiofile "Detectado archivo de audio.\n"
-#define MSGTR_InvalidMPEGES "Stream MPEG-ES inválido? Contacta con el autor, podría ser un fallo.\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "Este formato no está soportado o reconocido. Si este archivo es un AVI, ASF o MPEG, por favor contacte con el autor.\n"
 #define MSGTR_SettingProcessPriority "Estableciendo la prioridad del proceso: %s\n"
 #define MSGTR_FilefmtFourccSizeFpsFtime "[V] filefmt:%d fourcc:0x%X tamaño:%dx%d fps:%5.3f ftime:=%6.4f\n"
@@ -1323,7 +1280,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: ¡Soporte de Cabecera comprimida requiere ZLIB!.\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: Advertencia. ¡Variable FOURCC detectada!\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: Advertencia. ¡Demasiadas pistas!"
-#define MSGTR_DetectedTV "Detectado TV.\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "No se puede abrir el demuxer ogg.\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "No se puede abrir stream de audio: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "No se puede abrir stream de subtítulos: %s\n"
@@ -1376,7 +1332,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // demux_mkv.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_ZlibInitializationFailed "[mkv] zlib la inicialización ha fallado.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_ZlibDecompressionFailed "[mkv] zlib la descompresión ha fallado.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_LzoInitializationFailed "[mkv] lzo la inicialización ha fallado.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_LzoDecompressionFailed "[mkv] lzo la descompresión ha fallado.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TrackEncrypted "[mkv] La pista número %u ha sido encriptada y la desencriptación no ha sido\n[mkv] todavía implementada. Omitiendo la pista.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_UnknownContentEncoding "[mkv] Tipo de codificación desconocida para la pista %u. Omitiendo la pista.\n"
@@ -1391,13 +1346,9 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_WillPlayVideoTrack "[mkv] Reproducirá la pista de vídeo %u.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoVideoTrackFound "[mkv] Ninguna pista de vídeo encontrada/deseada.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoAudioTrackFound "[mkv] Ninguna pista de sonido encontrada/deseada.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_WillDisplaySubtitleTrack "[mkv] Mostrará la pista de subtítulos %u.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoBlockDurationForSubtitleTrackFound "[mkv] Aviso: No se ha encontrado la duración del bloque para los subtítulos de la pista.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TooManySublines "[mkv] Aviso: demasiados líneas para renderizar, omitiendo.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TooManySublinesSkippingAfterFirst "\n[mkv] Aviso: demasiadas líneas para renderizar, omitiendo depués de la primera %i.\n"
 
 // demux_nuv.c
-#define MSGTR_MPDEMUX_NUV_NoVideoBlocksInFile "Este archivo no tiene blocks de video.\n"
 
 // demux_xmms.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_XMMS_FoundPlugin "Plugin encontrado: %s (%s).\n"
@@ -1408,13 +1359,10 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CdDevNotfound "Dispositivo de CD-ROM '%s' no encontrado.\n"
 #define MSGTR_ErrTrackSelect "Error seleccionando la pista de VCD!"
 #define MSGTR_ReadSTDIN "Leyendo desde la entrada estándar (stdin)...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "No se puede abrir URL: %s\n"
-#define MSGTR_ConnToServer "Connectado al servidor: %s\n"
 #define MSGTR_FileNotFound "Archivo no encontrado: '%s'\n"
 
 #define MSGTR_SMBInitError "No se puede inicializar la librería libsmbclient: %d\n"
 #define MSGTR_SMBFileNotFound "No se puede abrir desde la RED: '%s'\n"
-#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer no fue compilado con soporte de lectura de SMB.\n"
 
 #define MSGTR_CantOpenDVD "No se puede abrir el dispositivo de DVD: %s (%s)\n"
 
@@ -1427,10 +1375,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_NoDVDSupport "MPlayer fue compilado sin soporte para DVD, saliendo.\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "Hay %d títulos en este DVD.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "Número de título de DVD inválido: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumChapters "Hay %d capítulos en este título de DVD.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Número de capítulo de DVD inválido: %d\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidChapterRange "Especificación inválida de rango de capítulos %s\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidLastChapter "Número del último capítulo del DVD inválido: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnumAngles "Hay %d ángulos en este título de DVD.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidAngle "Número de ángulo de DVD inválido: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnoIFO "No se pudo abrir archivo IFO para el título de DVD %d.\n"
@@ -1484,7 +1429,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CannotFindColorspace "No se pudo encontrar espacio de color concordante, ni siquiera insertando 'scale' :(.\n"
 
 // vd.c
-#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: el codec no declaró sh->disp_w y sh->disp_h, intentando solucionarlo!\n"
 #define MSGTR_CouldNotFindColorspace "No se pudo encontrar colorspace concordante - reintentando escalado -vf...\n"
 #define MSGTR_MovieAspectIsSet "Aspecto es %.2f:1 - prescalando a aspecto correcto.\n"
 #define MSGTR_MovieAspectUndefined "Aspecto de película no es definido - no se ha aplicado prescalado.\n"
@@ -1560,14 +1504,11 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_BufferMallocFailed "Error imposible obtener un buffer de %d bytes\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingNetworkStream "Error leyendo el network stream\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrChunk2Small "Error, el chunk es muy pequeño\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrSubChunkNumberInvalid "Error, el número de sub chunks es inválido.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallCannotPlay "Imposible mostrarte este archivo con tu bandwidth!\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallDeselectedAudio "Bandwidth muy pequeño, deselecionando este stream de audio.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallDeselectedVideo "Bandwidth muy pequeño, deselecionando este stream de video.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InvalidLenInHeader "Largo inválido den cabecera ASF!\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingChunkHeader "Error mientras leía la cabecera del chunk.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrChunkBiggerThanPacket "Error chunk_size > packet_size.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingChunk "Error mientras leía el chunk\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ASFRedirector "=====> Redireccionador ASF\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InvalidProxyURL "URL del proxy inválida.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_UnknownASFStreamType "Tipo de ASF stream desconocido.\n"
@@ -1590,8 +1531,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // cache2.c
 
-#define MSGTR_MPDEMUX_CACHE2_NonCacheableStream "\rEste stream no es cacheable.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_CACHE2_ReadFileposDiffers "!!! read_filepos diffiere!!! reporta este bug...\n"
 
 // cdda.c
 
@@ -1619,7 +1558,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_ParseOKFoundAlbumTitle "Procesado OK, encontrado: %s\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_AlbumNotFound "No encontré el album.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_ServerReturnsCommandSyntaxErr "El servidor retornó: Error en la sintaxis del comando.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoSitesInfoAvailable "No hay disponible información sobre los sitios.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_FailedToGetProtocolLevel "Fallé tratando de obtener el nivel del protocolo.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoCDInDrive "No hay un CD en la unidad.\n"
 
@@ -1733,15 +1671,12 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCinepakCodec "[VD_DMO] No pude disponer imagen para el códec cinepak.\n"
 
 // libmpcodecs/vd_ffmpeg.c
-#define MSGTR_MPCODECS_XVMCAcceleratedCodec "[VD_FFMPEG] Códec acelerado con XVMC.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_ArithmeticMeanOfQP "[VD_FFMPEG] Significado aritmético de QP: %2.4f, significado armónico de QP: %2.4f\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_DRIFailure "[VD_FFMPEG] Falla DRI.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCodec "[VD_FFMPEG] No pude disponer imagen para el códec.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_XVMCAcceleratedMPEG2 "[VD_FFMPEG] MPEG-2 acelerado con XVMC.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_TryingPixfmt "[VD_FFMPEG] Intentando pixfmt=%d.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_McGetBufferShouldWorkOnlyWithXVMC "[VD_FFMPEG] El mc_get_buffer funcionará solo con aceleración XVMC!!"
-#define MSGTR_MPCODECS_UnexpectedInitVoError "[VD_FFMPEG] Error inesperado en init_vo.\n"
-#define MSGTR_MPCODECS_UnrecoverableErrorRenderBuffersNotTaken "[VD_FFMPEG] Error insalvable, no se tomaron los render buffers.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_OnlyBuffersAllocatedByVoXvmcAllowed "[VD_FFMPEG] Solo buffers dispuestos por vo_xvmc estan permitidos.\n"
 
 // libmpcodecs/ve_lavc.c
@@ -1773,7 +1708,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // libmpcodecs/vf_expand.c
 #define MSGTR_MPCODECS_FullDRNotPossible "DR completo imposible, tratando con SLICES en su lugar!\n"
-#define MSGTR_MPCODECS_WarnNextFilterDoesntSupportSlices "Advertencia! El próximo filtro no soporta SLICES, preparate para el sig11 (SEGV)...\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_FunWhydowegetNULL "Por qué obtenemos NULL??\n"
 
 
@@ -1798,15 +1732,11 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_RADIO_QueryControlFailed "[radio] ioctl query control fallido: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetVolumeFailed "[radio] ioctl get volume fallido: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetVolumeFailed "[radio] ioctl set volume fallido: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_DroppingFrame "\n[radio] Muy malo - desechando frame de audio(%d bytes)!\n"
-#define MSGTR_RADIO_BufferEmpty "[radio] grab_audio_frame: buffer vacio, esperando por %d bytes de datos.\n"
-#define MSGTR_RADIO_AudioInitFailed "[radio] audio_in_init fallido: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_AllocateBufferFailed "[radio] Imposible reservar buffer de audio (bloque=%d,buf=%d): %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_CurrentFreq "[radio] Frecuencia actual: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_SelectedChannel "[radio] Canal seleccionado: %d - %s (freq: %.2f)\n"
 #define MSGTR_RADIO_ChangeChannelNoChannelList "[radio] No puedo cambiar canal, no se ha entregado una lista de canales.\n"
 #define MSGTR_RADIO_UnableOpenDevice "[radio] Imposible abrir '%s': %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_InitFracFailed "[radio] init_frac fallido.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreq "[radio] Frecuencia erronea: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_UsingFreq "[radio] Utilizando frecuencia: %.2f.\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInInitFailed "[radio] audio_in_init fallido.\n"
@@ -1857,7 +1787,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_TV_Bt848MmapFailed "tvi_bsdbt848: mmap fallido. Error: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848FrameBufAllocFailed "tvi_bsdbt848: Fallo al reservar frame buffer (allocation failed). Error: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848ErrorSettingWidth "tvi_bsdbt848: Error configurando el ancho del picture. Error: %s\n"
-#define MSGTR_TV_Bt848ErrorSettingHeight "tvi_bsdbt848: Error configurando el alto del picture. Error: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848UnableToStopCapture "tvi_bsdbt848: Imposible detener la captura. Error: %s\n"
 #define MSGTR_TV_TTSupportedLanguages "Idiomas de teletexto soportados:\n"
 #define MSGTR_TV_TTSelectedLanguage "Se seleccionó el idioma de teletexto por omisión: %s\n"
@@ -1888,8 +1817,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_TVI_DS_ErrorParsingVideoFormatStruct "tvi_dshow: Imposible procesar la estructura del formato de video.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableSetAudioMode "tvi_dshow: Imposible seleccionar modo de audio %d. Error:0x%x\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnsupportedMediaType "tvi_dshow: A %s se le ha pasado un tipo de medios no soportado.\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_UnableGetsupportedVideoFormats "tvi_dshow: Imposible obtener los formatos de medios soportados desde el video pin. Error:0x%x\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_UnableGetsupportedAudioFormats "tvi_dshow: Imposible obtener los formatos de medios soportados desde el audio pin. Error:0x%x Desabilitando audio.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableFindNearestChannel "tvi_dshow: Imposible encontrar el canal más cercano en la tabla de frecuencias del sistema\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableToSetChannel "tvi_dshow: Imposible cambiar al canal más cercano en la tabla de frecuencias del sistema. Error:0x%x\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableTerminateVPPin "tvi_dshow: Imposible terminar pin VideoPort con cualquiera de los filtros en el graph. Error:0x%x\n"
@@ -1905,66 +1832,16 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // ================================== LIBASS ====================================
 
 // ass_bitmap.c
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Glyph_To_BitmapError "[ass] FT_Glyph_To_Bitmap error %d \n"
-#define MSGTR_LIBASS_UnsupportedPixelMode "[ass] Modo píxel no soportado: %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphBBoxTooLarge "[ass] Glyph bounding box muy grande: %dx%dpx\n"
 
 
 // ass.c
-#define MSGTR_LIBASS_NoStyleNamedXFoundUsingY "[ass] [%p] Aviso: no se ha encontrado ningun estilo llamado '%s', usando '%s'\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadTimestamp "[ass] fecha/hora errónea\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadEncodedDataSize "[ass] tamaño de datos erróneamente codificado\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FontLineTooLong "[ass] Línea demasiado grande para la fuente actual: %d, %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EventFormatHeaderMissing "[ass] No se encuentra el formato de la cabecera del evento\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningIconvDescriptor "[ass] error abriendo el descriptor iconv.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorRecodingFile "[ass] error recodificando el fichero.\n"
 #define MSGTR_LIBASS_FopenFailed "[ass] ass_read_file(%s): fopen ha fallado\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FseekFailed "[ass] ass_read_file(%s): fseek ha fallado\n"
 #define MSGTR_LIBASS_RefusingToLoadSubtitlesLargerThan100M "[ass] ass_read_file(%s): No se pueden cargar ficheros de subtítulos mayores de 100M\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ReadFailed "La lectura ha fallado, %d: %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_AddedSubtitleFileMemory "[ass] Añadido fichero de subtítulos: <memoria> (%d estilos, %d eventos)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_AddedSubtitleFileFname "[ass] Añadido fichero de subtítulos: %s (%d estilos, %d eventos)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FailedToCreateDirectory "[ass] Ha fallado la creación del directorio %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NotADirectory "[ass] No es un directorio: %s\n"
 
 // ass_cache.c
-#define MSGTR_LIBASS_TooManyFonts "[ass] Demasiadas fuentes\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningFont "[ass] Error abriendo la fuente: %s, %d\n"
 
 // ass_fontconfig.c
-#define MSGTR_LIBASS_SelectedFontFamilyIsNotTheRequestedOne "[ass] fontconfig: La familia de la fuente seleccionada no es la que se ha pedido: '%s' != '%s'\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingDefaultFontFamily "[ass] fontconfig_select: Usando el grupo de fuentes por defecto: (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingDefaultFont "[ass] fontconfig_select: Usando la fuente por defecto : (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingArialFontFamily "[ass] fontconfig_select: Usando el grupo de fuentes 'Arial': (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcInitLoadConfigAndFontsFailed "[ass] FcInitLoadConfigAndFonts ha fallado.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UpdatingFontCache "[ass] Actualizando la caché de la fuente.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BetaVersionsOfFontconfigAreNotSupported "[ass] Las versiones Beta de fontconfig no están soportadas.\n[ass] Actualiza la version antes de enviar ningún fallo.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcStrSetAddFailed "[ass] FcStrSetAdd ha fallado.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcDirScanFailed "[ass] FcDirScan ha fallado.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcDirSave "[ass] FcDirSave ha fallado.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcConfigAppFontAddDirFailed "[ass] FcConfigAppFontAddDir ha fallado\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FontconfigDisabledDefaultFontWillBeUsed "[ass] Fontconfig deshabilitado, sólo se utilizará la fuente por defecto.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FunctionCallFailed "[ass] %s ha fallado\n"
 
 // ass_render.c
-#define MSGTR_LIBASS_NeitherPlayResXNorPlayResYDefined "[ass] Ni PlayResX ni PlayResY están definidos. Asumiendo 384x288.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_PlayResYUndefinedSettingY "[ass] PlayResY no está definido, estableciendo %d.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_PlayResXUndefinedSettingX "[ass] PlayResX no está definido, estableciendo %d.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Init_FreeTypeFailed "[ass] FT_Init_FreeType ha fallado.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_Init "[ass] Inicialización\n"
-#define MSGTR_LIBASS_InitFailed "[ass] La inicialización ha fallado.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadCommand "[ass] Comando erróneo: %c%c\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorLoadingGlyph "[ass] Error cargando el glifo.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Glyph_Stroke_Error "[ass] FT_Glyph_Stroke error %d \n"
-#define MSGTR_LIBASS_UnknownEffectType_InternalError "[ass] Tipo de efecto desconocido (error interno)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoStyleFound "[ass] No se ha encontrado ningún estilo!\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EmptyEvent "[ass] Evento vacío!\n"
-#define MSGTR_LIBASS_MAX_GLYPHS_Reached "[ass] MAX_GLYPHS alcanzado: evento %d, comienzo = %llu, duración = %llu\n Texto = %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EventHeightHasChanged "[ass] ¡Aviso! ¡El tamaño del evento ha cambiado! \n"
 
 // ass_font.c
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphNotFoundReselectingFont "[ass] Glifo 0x%X no encontrado, seleccionando la fuente para (%s, %d, %d)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphNotFound "[ass] No se ha encontrado el glifo 0x%X en la fuente para (%s, %d, %d)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningMemoryFont "[ass] Error abriendo la fuente en memoria: %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoCharmaps "[ass] Este font face no tiene charmaps\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoCharmapAutodetected "[ass] No se detectó un charmap automaticamente, probando con el primero\n"

Modified: trunk/help/help_mp-fr.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-fr.h	Thu Feb 13 12:12:29 2014	(r36827)
+++ trunk/help/help_mp-fr.h	Thu Feb 13 12:47:50 2014	(r36828)
@@ -152,39 +152,20 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LoadingExtensionProfile "Chargement du profil d'extension '%s'\n"
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "SUB : fichier sous-titres ajouté (%d): %s\n"
 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "SUB : fichier sous-titres enlevé (%d): %s\n"
-#define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Erreur d'ouverture du fichier [%s] en écriture !\n"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Échec à l'ouverture de %s : %s (devrait être lisible par l'utilisateur.)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Erreur init RTC Linux dans ioctl (rtc_irqp_set %lu) : %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Essayer ajout \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" au script de démarrage de votre système.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Erreur init RTC Linux dans ioctl (rtc_pie_on) : %s\n"
-#define MSGTR_UsingTimingType "Utilisation de minuterie %s.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "ATTENTION : getch2_init appelé deux fois !\n"
-#define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Impossible de vider ce flux - Aucun descripteur de fichier disponible.\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "Impossible d'ouvrir filtre vidéo libmenu avec menu root %s.\n"
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Erreur de pré-initialisation de la chaîne de filtres audio !\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "Erreur de lecture horloge temps réel (RTC) Linux : %s\n"
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Attention ! Soupassement sommeil léger (time_frame négatif)!\n"
-#define MSGTR_DvdnavNullEvent "Événement DVDNAV NUL ?!\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "Événement DVDNAV : Événement surbrillance rompu\n"
-#define MSGTR_DvdnavEvent "Événement DVDNAV : %s\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightHide "Événement DVDNAV : Cache surbrillance\n"
-#define MSGTR_DvdnavStillFrame "#################################### Événement DVDNAV : Image fixe : %d sec(s)\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavStop "Événement DVDNAV : Arret de navigation \n"
-#define MSGTR_DvdnavNavNOP "Événement DVDNAV : Pas d'opération (NOP) navigation \n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChangeVerbose "Événement DVDNAV : Changement flux SPU nav : phys : %d/%d/%d log : %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChange "Événement DVDNAV : Changement de flux de navigation SPU : phys: %d logique : %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavAudioStreamChange "Événement DVDNAV : Changement de flux de navigation Audio : phys : %d logique : %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavVTSChange "Événement DVDNAV : Changement de navigation VTS\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavCellChange "Événement DVDNAV : Changement de cellule de navigation\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuClutChange "Événement DVDNAV : Changement de navigation SPU CLUT\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "Événement DVDNAV : Cherche navigation faite\n"
-#define MSGTR_MenuCall "Appel menu\n"
 
 #define MSGTR_EdlOutOfMem "Impossible d'allouer assez de mémoire pour contenir les données EDL.\n"
 #define MSGTR_EdlRecordsNo "Lu %d actions EDL.\n"
 #define MSGTR_EdlQueueEmpty "Aucune action EDL à gérer.\n"
 #define MSGTR_EdlCantOpenForWrite "Impossible d'ouvrir fichier EDL [%s] en écriture.\n"
-#define MSGTR_EdlCantOpenForRead "Impossible d'ouvrir fichier EDL [%s] en lecture.\n"
 #define MSGTR_EdlNOsh_video "Impossible d'utiliser EDL sans video, désactive.\n"
 #define MSGTR_EdlNOValidLine "Ligne EDL invalide : %s\n"
 #define MSGTR_EdlBadlyFormattedLine "Ligne EDL mal formatée [%d] Rejet.\n"
@@ -201,7 +182,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OSDenabled "activé"
 #define MSGTR_OSDdisabled "désactivé"
 #define MSGTR_OSDAudio "Audio : %s"
-#define MSGTR_OSDVideo "Vidéo : %s"
 #define MSGTR_OSDChannel "Canal : %s"
 #define MSGTR_OSDSubDelay "Décalage : %d ms"
 #define MSGTR_OSDSpeed "Vitesse : x %6.2f"
@@ -281,9 +261,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OpenedStream "succès : format : %d data : 0x%X - 0x%x\n"
 #define MSGTR_VCodecFramecopy "codec vidéo : copie de trame (%dx%d %dbpp fourcc=%x)\n"
 #define MSGTR_ACodecFramecopy "codec audio : copie img (format=%x canaux=%d taux=%d bits=%d B/s=%d échant-%d)\n"
-#define MSGTR_CBRPCMAudioSelected "Audio CBR PCM selectionné\n"
 #define MSGTR_MP3AudioSelected "Audio MP3 sélectionné\n"
-#define MSGTR_CannotAllocateBytes "N'a pu allouer %d octets\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "Réglage du délai audio à %5.3fs\n"
 #define MSGTR_SettingVideoDelay "Réglage du délai vidéo à %5.3fs\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Limitation du préchargement audio à 0.4s\n"
@@ -399,7 +377,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_ErrorParsingCommandLine "Erreur en analysant la ligne de commande"
 #define MSGTR_VideoStreamRequired "La présence d'un flux vidéo est obligatoire !\n"
 #define MSGTR_ForcingInputFPS "Le fps d'entrée sera plutôt interprété comme %5.3f\n"
-#define MSGTR_RawvideoDoesNotSupportAudio "Le format de sortie RAWVIDEO ne supporte pas l'audio - audio désactivé\n"
 #define MSGTR_DemuxerDoesntSupportNosound "Ce demuxer ne supporte pas encore l'option -nosound.\n"
 #define MSGTR_MemAllocFailed "Une allocation mémoire a échoué\n"
 #define MSGTR_NoMatchingFilter "N'a pas pu trouver une correspondance filtre/ao !\n"
@@ -487,7 +464,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OutdatedCodecsConf "Ce fichier codecs.conf est trop vieux et est incompatible avec cette version de MPlayer !"
 
 // fifo.c
-#define MSGTR_CannotMakePipe "Ne peux créer de canal de communication (pipe) !\n"
 
 // parser-mecmd.c, parser-mpcmd.c
 #define MSGTR_NoFileGivenOnCommandLine "'--' indique la fin des options, mais aucun nom de fichier fourni dans la commande.\n"
@@ -519,13 +495,10 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CdDevNotfound "Lecteur CD-ROM '%s' non trouvé.\n"
 #define MSGTR_ErrTrackSelect "Erreur lors du choix de la piste VCD.\n"
 #define MSGTR_ReadSTDIN "Lecture depuis stdin...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "Impossible d'ouvrir l'URL : %s\n"
-#define MSGTR_ConnToServer "Connecté au serveur : %s\n"
 #define MSGTR_FileNotFound "Fichier non trouvé : '%s'\n"
 
 #define MSGTR_SMBInitError "Impossible d'initialiser libsmbclient : %d\n"
 #define MSGTR_SMBFileNotFound "Impossible d'ouvrir depuis le réseau local : '%s'\n"
-#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer n'a pas été compilé avec le support de lecture SMB\n"
 
 #define MSGTR_CantOpenDVD "Impossible d'ouvrir le lecteur DVD : %s (%s)\n"
 
@@ -538,10 +511,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_NoDVDSupport "MPlayer a été compilé sans support pour les DVD - terminaison\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "Il y a %d titres sur ce DVD.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "Numéro de titre DVD invalide : %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumChapters "Il y a %d chapitres sur ce titre DVD.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Numéro de chapitre DVD invalide : %d\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidChapterRange "Intervalle des chapitre invalide %s\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidLastChapter "Numéro de dernier chapitre du DVD invalide : %d\n"
 #define MSGTR_DVDnumAngles "Il y a %d angles sur ce titre DVD.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidAngle "Numéro d'angle DVD invalide : %d\n"
 #define MSGTR_DVDnoIFO "Impossible d'ouvrir le fichier IFO pour le titre DVD %d.\n"
@@ -580,8 +550,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_InvalidAudioStreamUsingDefault "AVI : ID de flux vidéo invalide : %d - ignorer (utilise défaut)\n"
 #define MSGTR_ON2AviFormat "Format ON2 AVI"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Fichier de type %s détecté.\n"
-#define MSGTR_DetectedAudiofile "Fichier audio détecté.\n"
-#define MSGTR_InvalidMPEGES "Flux MPEG-ES invalide ??? Contactez l'auteur, c'est peut-être un bogue :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "========== Désolé, ce format de fichier n'est pas reconnu/supporté ============\n"\
                  "== Si ce fichier est un flux AVI, ASF ou MPEG, merci de contacter l'auteur ! ==\n"
 #define MSGTR_SettingProcessPriority "Réglage de la priorité du process: %s\n"
@@ -605,7 +573,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV : Le support d'entêtes compressées nécessite ZLIB !\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV : ATTENTION : FOURCC Variable détecté !?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV : ATTENTION : Trop de pistes"
-#define MSGTR_DetectedTV "TV détectée ! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Impossible d'ouvrir le demuxer Ogg\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Impossible d'ouvrir le flux audio : %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Impossible d'ouvrir le flux des sous-titres : %s\n"
@@ -667,7 +634,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CannotFindColorspace "Impossible de trouver espace colorimétrique assorti, même en utilisant 'scale' :(\n"
 
 // vd.c
-#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec : le codec n'a pas défini sh->disp_w et sh->disp_h, essai de contournement !\n"
 #define MSGTR_CouldNotFindColorspace "N'a pas pu trouver espace colorimétrique correspondant - nouvel essai avec -vf scale...\n"
 #define MSGTR_MovieAspectIsSet "L'aspect du film est %.2f:1 - pré-redimensionnement à l'aspect correct.\n"
 #define MSGTR_MovieAspectUndefined "L'aspect du film est indéfini - pas de pré-dimensionnement appliqué.\n"
@@ -676,7 +642,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // x11_common.c
 #define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11 : n'a pas pu envoyer l'événement EWMH pour passer en plein écran !\n"
-#define MSGTR_CouldNotFindXScreenSaver "xscreensaver_disable : n'a pas pu trouver de fenêtre XScreenSaver.\n"
 #define MSGTR_SelectedVideoMode "XF86VM : le mode vidéo %dx%d a été choisi pour une taille d'image %dx%d.\n"
 
 #define MSGTR_InsertingAfVolume "[Mixer] Pas de support matériel pour le mixage, insertion du filtre logiciel de volume.\n"
@@ -906,8 +871,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_VO_CantCreateFile "Impossible de créer fichier de sortie."
 #define MSGTR_VO_DirectoryCreateSuccess "Répertoire de sortie créé avec succès."
 #define MSGTR_VO_ValueOutOfRange "Valeur hors plage"
-#define MSGTR_VO_NoValueSpecified "Aucune valeur spécifiée."
-#define MSGTR_VO_UnknownSuboptions "Sous-option(s) inconnue(s)"
 
 // vo_aa.c
 
@@ -934,7 +897,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // vo_yuv4mpeg.c
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedHeightDivisibleBy4 "Mode entrelacé requiert hauteur d'image divisible par 4."
-#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedLineBufAllocFail "Impossible d'allouer tampon de ligne pour mode entrelacé."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_WidthDivisibleBy2 "Largeur d'image doit être divisible par 2."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileOpenError "Impossible d'obtenir ident. de fichier ou mémoire pour écriture \"%s\" !"
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileWriteError "Erreur d'écriture d'image vers sortie !"
@@ -1040,8 +1002,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc : échec écriture.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] Impossible d'ouvrir périphérique audio %s, %s -> aucun son.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] audio_setup : votre carte ne supporte pas canal %d, %s, %d Hz échantillonnage.\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** Votre pilote audio ne supporte PAS select() ***\nRecompiler MPlayer avec #undef HAVE_AUDIO_SELECT dans config.h !\n\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantReopenReset "[AO SUN]\nÉrreur fatale : *** IMPOSSIBLE DE RÉOUVRIR/REPARTIR PÉRIPHÉRIQUE AUDIO (%s) ***\n"
 
 // ao_alsa.c
 #define MSGTR_AO_ALSA_InvalidMixerIndexDefaultingToZero "[AO_ALSA] Index du mixeur invalide. Défaut à 0.\n"
@@ -1077,7 +1037,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetHwParameters "[AO_ALSA] Impossible de fixer hw-parameters : %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetBufferSize "[AO_ALSA] Obtention impossible de la taille du tampon : %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetSwParameters "[AO_ALSA] Obtention impossible de sw-parameters : %s\n"
-#define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetSwParameters "[AO_ALSA] Impossible de fixer sw-parameters : %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetBoundary "[AO_ALSA] Obtention impossible de la limite : %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetStartThreshold "[AO_ALSA] Impossible de fixer le seuil de départ : %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetStopThreshold "[AO_ALSA] Impossible de fixer le seuil d'arrêt : %s\n"
@@ -1097,7 +1056,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // ao_plugin.c
 
-#define MSGTR_AO_PLUGIN_InvalidPlugin "[AO PLUGIN] plugiciel invalide : %s\n"
 
 // ======================= AF Filtres Audio ================================
 
@@ -1108,7 +1066,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 #define MSGTR_AF_LADSPA_AvailableLabels "Labels disponibles dans"
 #define MSGTR_AF_LADSPA_WarnNoInputs "AVERTISSEMENT ! Plugin LADSPA sans entrée audio.\n Le signal entrée audio sera perdu."
-#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrMultiChannel "Plugins multi-canal (>2) non (encore) supportés.\n Utiliser plugins mono ou stéréo."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoOutputs "Plugin LADSPA sans sortie audio."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrInOutDiff "Désaccord entre le nombre d'entrées et de sorties audio du plugin LADSPA."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrFailedToLoad "Echec de chargement"
@@ -1158,11 +1115,9 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrOnCmdFd "Erreur sur descripteur fichier commande %d\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrReadingInputConfig "Erreur lecture fichier config entré %s : %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnknownKey "Clé inconnue '%s'\n"
-#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnfinishedBinding "Liaison non terminée %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrBuffer2SmallForKeyName "Tampon trop petit pour nom de touche : %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrNoCmdForKey "Aucune commande trouvée pour touche %s"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrBuffer2SmallForCmd "Tampon trop petit pour commande %s\n"
-#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrWhyHere "Que faisons-nous ici ?\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitJoystick "Impossible d'initier manette entrée\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantOpenFile "Impossible ouvrir %s : %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitAppleRemote "Impossible d'initier télécommande Apple Remote.\n"
@@ -1251,14 +1206,11 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_BufferMallocFailed "Erreur : ne peux allouer tampon %d octets\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingNetworkStream "Erreur lecture flux réseau\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrChunk2Small "Erreur morceau trop petit\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrSubChunkNumberInvalid "Erreur nombre sous-morceaus invalide\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallCannotPlay "Bande passante trop petite, ne peux lire fichier !\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallDeselectedAudio "Bande passante trop petite, flux audio désélectionné\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallDeselectedVideo "Bande passante trop petite, flux vidéo désélectionné\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InvalidLenInHeader "Longueur entête ASF invalide !\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingChunkHeader "Erreur lecture entête morceau\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrChunkBiggerThanPacket "Erreur grandeur morceau > grandeur paquet\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingChunk "Erreur lecture morceau\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ASFRedirector "=====> Redirecteur ASF\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InvalidProxyURL "Proxy URL invalide\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_UnknownASFStreamType "Genre de flux asf inconnu\n"
@@ -1297,8 +1249,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // cache2.c
 
-#define MSGTR_MPDEMUX_CACHE2_NonCacheableStream "\rFlux non enrégistrable en mémoire cache.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_CACHE2_ReadFileposDiffers "!!! diff lecture position fichier !!! rapporter ce bogue...\n"
 
 // cdda.c
 
@@ -1326,7 +1276,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_ParseOKFoundAlbumTitle "Analyse OK, trouvé : %s\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_AlbumNotFound "Album non trouvé\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_ServerReturnsCommandSyntaxErr "Réponse serveur : Erreur syntaxe commande\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoSitesInfoAvailable "Aucune information sites disponible\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_FailedToGetProtocolLevel "Échec obtention niveau de protocol\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoCDInDrive "Aucun CD dans lecteur\n"
 
@@ -1381,7 +1330,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // demux_mkv.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_ZlibInitializationFailed "[mkv] Echec initialisation de zlib.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_ZlibDecompressionFailed "[mkv] Echec décompression de zlib.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_LzoInitializationFailed "[mkv] Echec initialisation de lzo.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_LzoDecompressionFailed "[mkv] Echec décompression de lzo.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TrackEncrypted "[mkv] Le n° de piste %u a été encrypté et le décryptage n'a pas encore été\n[mkv] mis en place. Saut de piste.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_UnknownContentEncoding "[mkv] Unknown content encoding type for track %u. Saut de piste.\n"
@@ -1396,14 +1344,10 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_WillPlayVideoTrack "[mkv] Jouera piste vidéo %u.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoVideoTrackFound "[mkv] Pas de piste vidéo trouvée/voulue.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoAudioTrackFound "[mkv] Pas de piste audio trouvée/voulue.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_WillDisplaySubtitleTrack "[mkv] Affichera piste sous-titre %u.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoBlockDurationForSubtitleTrackFound "[mkv] Attention : aucun \"BlockDuration\" pour piste sous-titre trouvé.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TooManySublines "[mkv] Attention : trop de \"sublines\" à restituer, passe.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TooManySublinesSkippingAfterFirst "\n[mkv] Attention : trop de \"sublines\" à restituer, passe après premier %i.\n"
 
 // demux_nuv.c
 
-#define MSGTR_MPDEMUX_NUV_NoVideoBlocksInFile "Pas de blocs video dans le fichier.\n"
 
 // demux_xmms.c
 
@@ -1480,15 +1424,12 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCinepakCodec "[VD_DMO] Impossible d'allouer image pour codec cinepak.\n"
 
 // libmpcodecs/vd_ffmpeg.c
-#define MSGTR_MPCODECS_XVMCAcceleratedCodec "[VD_FFMPEG] codec accéléré XVMC .\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_ArithmeticMeanOfQP "[VD_FFMPEG] Moyenne arithmétique de QP : %2.4f, moyenne harmonique de QP : %2.4f\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_DRIFailure "[VD_FFMPEG] Échec DRI.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCodec "[VD_FFMPEG] Impossible d'allouer image pour codec.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_XVMCAcceleratedMPEG2 "[VD_FFMPEG] MPEG2 accéléré XVMC.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_TryingPixfmt "[VD_FFMPEG] Essaie pixfmt=%d.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_McGetBufferShouldWorkOnlyWithXVMC "[VD_FFMPEG] Le mc_get_buffer devrait fonctionner seulement avec accélération XVMC !!"
-#define MSGTR_MPCODECS_UnexpectedInitVoError "[VD_FFMPEG] Erreur init_vo inattendue.\n"
-#define MSGTR_MPCODECS_UnrecoverableErrorRenderBuffersNotTaken "[VD_FFMPEG] Erreur fatale, tampons de rendement non pris.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_OnlyBuffersAllocatedByVoXvmcAllowed "[VD_FFMPEG] Seuls les tampons alloués par vo_xvmc permis.\n"
 
 // libmpcodecs/ve_lavc.c
@@ -1520,7 +1461,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // libmpcodecs/vf_expand.c
 #define MSGTR_MPCODECS_FullDRNotPossible "Plein DR impossible, essaie plutôt TRANCHES !\n"
-#define MSGTR_MPCODECS_WarnNextFilterDoesntSupportSlices "Alerte ! Filtre suivant ne supporte pas TRANCHES, gare au sig11...\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_FunWhydowegetNULL "Pourquoi ce NULL ??\n"
 
 // libmpcodecs/vf_test.c, vf_yuy2.c, vf_yvu9.c
@@ -1640,8 +1580,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // libvo/vo_sdl.c
 
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_CouldntGetAnyAcceptableSDLModeForOutput "[VO_SDL] Impossible d'avoir un mode SDL acceptable en sortie.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SDL_SetVideoModeFailed "[VO_SDL] set_video_mode : Echec SDL_SetVideoMode : %s.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SDL_MappingI420ToIYUV "[VO_SDL] Cartographie I420 à IYUV.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_UnsupportedImageFormat "[VO_SDL] Format d'image non supporté (0x%X).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_InfoPleaseUseVmOrZoom "[VO_SDL] Info - veuillez utiliser -vm ou -zoom pour permuter vers la meilleure résolution.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_FailedToSetVideoMode "[VO_SDL] Impossible de fixer mode vidéo : %s.\n"
@@ -1659,14 +1597,12 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantStopPlayback "[VO_SUB_VIDIX] Arrêt lecture impossible : %s\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_InterleavedUvForYuv410pNotSupported "[VO_SUB_VIDIX] UV entrelacé pour YUV410P non supporté.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DummyVidixdrawsliceWasCalled "[VO_SUB_VIDIX] vidix_draw_slice() factice appelé.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DummyVidixdrawframeWasCalled "[VO_SUB_VIDIX] vidix_draw_frame() factice appelé.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_UnsupportedFourccForThisVidixDriver "[VO_SUB_VIDIX] FourCC non supporté pour ce pilote VIDIX : %x (%s).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_VideoServerHasUnsupportedResolution "[VO_SUB_VIDIX] Serveur vidéo a une résolution non supportée (%dx%d), supportée : %dx%d-%dx%d.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_VideoServerHasUnsupportedColorDepth "[VO_SUB_VIDIX] Serveur vidéo a une profondeur de couleur non supportée par VIDIX (%d).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DriverCantUpscaleImage "[VO_SUB_VIDIX] Le pilote VIDIX ne peut agrandir image (%d%d -> %d%d).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DriverCantDownscaleImage "[VO_SUB_VIDIX] Le pilote VIDIX ne peut réduire image (%d%d -> %d%d).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantConfigurePlayback "[VO_SUB_VIDIX] Configuration de la lecture impossible : %s.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_YouHaveWrongVersionOfVidixLibrary "[VO_SUB_VIDIX] Vous avez une mauvaise version de la lib VIDIX.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CouldntFindWorkingVidixDriver "[VO_SUB_VIDIX] Impossible de trouver un pilote VIDIX qui marche.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CouldntGetCapability "[VO_SUB_VIDIX] Obtention de la capabilité impossible : %s.\n"
 
@@ -1766,11 +1702,9 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // libvo/vo_x11.c
 
-#define MSGTR_LIBVO_X11_DrawFrameCalled "[VO_X11] draw_frame() appelé !!!!!!\n"
 
 // libvo/vo_xv.c
 
-#define MSGTR_LIBVO_XV_DrawFrameCalled "[VO_XV] draw_frame() appelé !!!!!!\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_SharedMemoryNotSupported "[VO_XV] Mémoire partagée non supportée\nRetour vers normal Xv.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_XvNotSupportedByX11 "[VO_XV] Désolé, Xv non supporté par cette version X11/pilote\n[VO_XV] ******** Essayez avec -vo x11 ou -vo sdl *********\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_XvQueryAdaptorsFailed "[VO_XV] Echec XvQueryAdaptors.\n"
@@ -1806,15 +1740,11 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_RADIO_QueryControlFailed "[radio] Echec contrôle de requête ioctl : %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetVolumeFailed "[radio] Echec ioctl récupère le volume : %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetVolumeFailed "[radio] Echec ioctl met le volume: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_DroppingFrame "\n[radio] Dommage - perte de frame audio (%d bytes) !\n"
-#define MSGTR_RADIO_BufferEmpty "[radio] grab_audio_frame : tampon vide, attente de %d bytes de données.\n"
-#define MSGTR_RADIO_AudioInitFailed "[radio] Echec audio_in_init : %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_AllocateBufferFailed "[radio] Ne peux allouer de tampon audio (bloc=%d,buf=%d) : %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_CurrentFreq "[radio] Fréquence actuelle : %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_SelectedChannel "[radio] Canal sélectionné : %d - %s (fréq : %.2f)\n"
 #define MSGTR_RADIO_ChangeChannelNoChannelList "[radio] Ne peux changer de canal : Aucune liste de canals donnée.\n"
 #define MSGTR_RADIO_UnableOpenDevice "[radio] Impossible d'ouvrir '%s': %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_InitFracFailed "[radio] Echec init_frac.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreq "[radio] Mauvaise fréquence : %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_UsingFreq "[radio] Utilise fréquence : %.2f.\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInInitFailed "[radio] Echec audio_in_init.\n"
@@ -1829,66 +1759,20 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // ================================== LIBASS ====================================
 
 // ass_bitmap.c
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Glyph_To_BitmapError "[ass] Erreur FT_Glyph_To_Bitmap %d \n"
-#define MSGTR_LIBASS_UnsupportedPixelMode "[ass] Mode pixel non supporté : %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphBBoxTooLarge "[ass] Cadre du caractère trop grand: %dx%dpx\n"
 
 // ass.c
-#define MSGTR_LIBASS_NoStyleNamedXFoundUsingY "[ass] [%p] Avertissement: aucun style nommé '%s' trouvé, utilise '%s'\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadTimestamp "[ass] mauvais marqueur de temps\n"
 
 
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningIconvDescriptor "[ass] erreur lors de l'ouverture du descripteur de conversion.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorRecodingFile "[ass] erreur lors de l'enregistrement du fichier.\n"
 #define MSGTR_LIBASS_FopenFailed "[ass] ass_read_file(%s) : fopen a échoué\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FseekFailed "[ass] ass_read_file(%s) : fseek à échoué\n"
 #define MSGTR_LIBASS_RefusingToLoadSubtitlesLargerThan100M "[ass] ass_read_file(%s) : Chargement des fichiers plus grands que 100Mo refusé\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ReadFailed "Lecture impossible, %d: %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_AddedSubtitleFileMemory "[ass] Ajout d'un fichier de sous-titres : <memory> (%d styles, %d évènements)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_AddedSubtitleFileFname "[ass] Ajout d'un fichier de sous-titres : %s (%d styles, %d events)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FailedToCreateDirectory "[ass] Impossible de créer le répertoire %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NotADirectory "[ass] Pas un répertoire : %s\n"
 
 // ass_cache.c
-#define MSGTR_LIBASS_TooManyFonts "[ass] Trop de polices de caractères\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningFont "[ass] Erreur à l'ouverture de la police de caractère : %s, %d\n"
 
 // ass_fontconfig.c
-#define MSGTR_LIBASS_SelectedFontFamilyIsNotTheRequestedOne "[ass] fontconfig : La police sélectionnée n'est pas celle demandée : '%s' != '%s'\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingDefaultFontFamily "[ass] fontconfig_select : Utilise la famille de police par defaut: (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingDefaultFont "[ass] fontconfig_select : Utilise la police par defaut : (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingArialFontFamily "[ass] fontconfig_select : Utilise la famille de fonte 'Arial' : (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcInitLoadConfigAndFontsFailed "[ass] FcInitLoadConfigAndFonts a échoué.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UpdatingFontCache "[ass] Mise à jour du cache des polices.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BetaVersionsOfFontconfigAreNotSupported "[ass] Les versions Beta de fontconfig ne sont pas supportées.\n[ass] Effectuez une mise à jours avant de soumettre un rapport de bug.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcStrSetAddFailed "[ass] FcStrSetAdd a échoué.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcDirScanFailed "[ass] FcDirScan a échoué.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcDirSave "[ass] FcDirSave a échoué.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcConfigAppFontAddDirFailed "[ass] FcConfigAppFontAddDir a échoué\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FontconfigDisabledDefaultFontWillBeUsed "[ass] Fontconfig desactivé, seule la police par defaut sera utilisée.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FunctionCallFailed "[ass] %s a échoué\n"
 
 // ass_render.c
-#define MSGTR_LIBASS_NeitherPlayResXNorPlayResYDefined "[ass] Ni PlayResX, ni PlayResY ne sont définis. Suppose 384x288.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_PlayResYUndefinedSettingY "[ass] PlayResY non défini, ajuste à %d.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_PlayResXUndefinedSettingX "[ass] PlayResX non défini, ajuste à %d.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Init_FreeTypeFailed "[ass] FT_Init_FreeType a échoué.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_Init "[ass] Initialisation\n"
-#define MSGTR_LIBASS_InitFailed "[ass] L'initialisation a échoué.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadCommand "[ass] Mauvaise commande: %c%c\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorLoadingGlyph "[ass] Erreur au chargement du caractère.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Glyph_Stroke_Error "[ass] Erreur FT_Glyph_Stroke %d \n"
-#define MSGTR_LIBASS_UnknownEffectType_InternalError "[ass] Type d'erreur inconnu (erreur interne)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoStyleFound "[ass] Aucun style trouvé !\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EmptyEvent "[ass] Évènement vide !\n"
-#define MSGTR_LIBASS_MAX_GLYPHS_Reached "[ass] MAX_GLYPHS atteint: évènement %d, début = %llu, durée = %llu\n Texte = %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EventHeightHasChanged "[ass] Avertissement! La hauteur de l'évènement a changé !\n"
 
 // ass_font.c
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphNotFoundReselectingFont "[ass] Caractère 0x%X introuvable. Sélectionne une police supplémentaire pour (%s, %d, %d)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphNotFound "[ass] Caractère 0x%X introuvable dans la police pour (%s, %d, %d)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoCharmaps "[ass] Famille de police sans description de table de caractères\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoCharmapAutodetected "[ass] Pas de description de table de caractères détectée automatiquement. Essai de la première\n"
 
 //tv.c
 #define MSGTR_TV_BogusNormParameter "tv.c: norm_from_string(%s) : paramètre de norme bogué. Ajuste à %s.\n"
@@ -1928,7 +1812,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_TV_Bt848MmapFailed "tvi_bsdbt848: mmap a échoué. Erreur : %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848FrameBufAllocFailed "tvi_bsdbt848: L'allocation du buffer de trame a échoué. Erreur : %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848ErrorSettingWidth "tvi_bsdbt848: Erreur du réglage de la largeur de l'image. Erreur : %s\n"
-#define MSGTR_TV_Bt848ErrorSettingHeight "tvi_bsdbt848: Erreur du réglage de la hauteur de l'image. Erreur : %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848UnableToStopCapture "tvi_bsdbt848: Impossible d'arréter la capture. Erreur : %s\n"
 #define MSGTR_TV_TTSupportedLanguages "Langues supportées par le télétexte:\n"
 #define MSGTR_TV_TTSelectedLanguage "Langue sélectionnée par defaut pour le télétexte : %s\n"

Modified: trunk/help/help_mp-hu.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-hu.h	Thu Feb 13 12:12:29 2014	(r36827)
+++ trunk/help/help_mp-hu.h	Thu Feb 13 12:47:50 2014	(r36828)
@@ -154,33 +154,15 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LoadingExtensionProfile "'%s' kiterjesztés-függő profil betöltése\n"
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "SUB: Felirat fájl (%d) hozzáadva: %s\n"
 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "SUB: Felirat fájl (%d) eltávolítva: %s\n"
-#define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Hiba a(z) [%s] fájl írásakor!\n"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "%s megnyitása nem sikerült: %s (a felhasználó által olvashatónak kell lennie.)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Linux RTC inicializálási hiba az ioctl-ben (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Próbáld ki ezt: \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" hozzáadni a rendszer indító script-jeidhez!\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Linux RTC inicializálási hiba az ioctl-ben (rtc_pie_on): %s\n"
-#define MSGTR_UsingTimingType "%s időzítés használata.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "FIGYELEM: getch2_init kétszer lett meghívva!\n"
-#define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Ezt a folyamot nem lehet dump-olni - a fájlleíró nem elérhető.\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "A libmenu video szűrőt nem sikerült a(z) %s főmenüvel megnyitni.\n"
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Hiba az audio szűrő lánc elő-inicializálásában!\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "Linux RTC olvasási hiba: %s\n"
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Figyelem! Softsleep alulcsordulás!\n"
-#define MSGTR_DvdnavNullEvent "DVDNAV esemény NULL (NINCS)?!\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "DVDNAV esemény: Kiemelés esemény hibás\n"
-#define MSGTR_DvdnavEvent "DVDNAV esemény: %s\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightHide "DVDNAV esemény: Kiemelés elrejtése\n"
-#define MSGTR_DvdnavStillFrame "######################################## DVDNAV esemény: Still Frame: %d mp\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavStop "DVDNAV esemény: Nav Stop\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavNOP "DVDNAV esemény: Nav NOP\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChangeVerbose "DVDNAV esemény: Nav SPU folyam váltás: fizikai: %d/%d/%d logikai: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChange "DVDNAV esemény: Nav SPU folyam váltás: fizikai: %d logikai: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavAudioStreamChange "DVDNAV esemény: Nav Audio folyam váltás: fizikai: %d logikai: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavVTSChange "DVDNAV esemény: Nav VTS váltás\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavCellChange "DVDNAV esemény: Nav cella váltás\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuClutChange "DVDNAV esemény: Nav SPU CLUT váltás\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "DVDNAV esemény: Nav keresés kész\n"
-#define MSGTR_MenuCall "Menü hívás\n"
 #define MSGTR_MasterQuit "-udp_slave kapcsoló: kilépés, mivel a mester kilépett\n"
 #define MSGTR_InvalidIP "-udp-ip kapcsoló: helytelen IP cím\n"
 
@@ -191,7 +173,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_EdlRecordsNo "%d EDL akciók olvasása.\n"
 #define MSGTR_EdlQueueEmpty "Nincs olyan EDL akció, amivel foglalkozni kellene.\n"
 #define MSGTR_EdlCantOpenForWrite "Az EDL fájlba [%s] nem lehet írni.\n"
-#define MSGTR_EdlCantOpenForRead "Az EDL fájlt [%s] nem lehet olvasni.\n"
 #define MSGTR_EdlNOsh_video "Az EDL nem használható video nélkül, letiltva.\n"
 #define MSGTR_EdlNOValidLine "Hibás EDL sor: %s\n"
 #define MSGTR_EdlBadlyFormattedLine "Hibás formátumú EDL sor [%d], kihagyva.\n"
@@ -206,7 +187,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OSDenabled "bekapcsolva"
 #define MSGTR_OSDdisabled "kikapcsolva"
 #define MSGTR_OSDAudio "Audió: %s"
-#define MSGTR_OSDVideo "Videó: %s"
 #define MSGTR_OSDChannel "Csatorna: %s"
 #define MSGTR_OSDSubDelay "Felirat késés: %d ms"
 #define MSGTR_OSDSpeed "Sebesség: x %6.2f"
@@ -290,9 +270,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OpenedStream "sikeres: formátum: %d adat: 0x%X - 0x%x\n"
 #define MSGTR_VCodecFramecopy "videocodec: framecopy (%dx%d %dbpp fourcc=%x)\n"
 #define MSGTR_ACodecFramecopy "audiocodec: framecopy (formátum=%x csati=%d ráta=%d bit=%d B/s=%d sample-%d)\n"
-#define MSGTR_CBRPCMAudioSelected "CBR PCM audió kiválasztva.\n"
 #define MSGTR_MP3AudioSelected "MP3 audió kiválasztva.\n"
-#define MSGTR_CannotAllocateBytes "%d byte nem foglalható le.\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "Audió késleltetés beállítása: %5.3fs.\n"
 #define MSGTR_SettingVideoDelay "Videó késleltetés beállítása: %5.3fs.\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Audió előretöltés korlátozva 0.4 mp-re.\n"
@@ -409,7 +387,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_ErrorParsingCommandLine "hiba a parancssor értelmezésekor"
 #define MSGTR_VideoStreamRequired "Video stream szükséges!\n"
 #define MSGTR_ForcingInputFPS "Az input fps inkább %5.3f-ként lesz értelmezve.\n"
-#define MSGTR_RawvideoDoesNotSupportAudio "A RAWVIDEO kimeneti fájl formátum nem támogatja a hangot - audió letiltva.\n"
 #define MSGTR_DemuxerDoesntSupportNosound "Ez a demuxer még nem támogatja a -nosound kapcsolót.\n"
 #define MSGTR_MemAllocFailed "Nem sikerült a memóriafoglalás.\n"
 #define MSGTR_NoMatchingFilter "Nem találtam megfelelő szűrőt/ao formátumot!\n"
@@ -496,7 +473,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OutdatedCodecsConf "Ez a codecs.conf túl régi és nem kompatibilis az MPlayer ezen kiadásával!"
 
 // fifo.c
-#define MSGTR_CannotMakePipe "Nem hozható létre PIPE!\n"
 
 // parser-mecmd.c, parser-mpcmd.c
 #define MSGTR_NoFileGivenOnCommandLine "'--' azt jelöli, hogy nincs több opció, de nincs fájlnév megadva a parancssorban.\n"
@@ -754,8 +730,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_VO_CantCreateFile "A kimeneti fájl nem hozható létre."
 #define MSGTR_VO_DirectoryCreateSuccess "A célkönyvtárat sikeresen létrehoztam."
 #define MSGTR_VO_ValueOutOfRange "érték határon kívül"
-#define MSGTR_VO_NoValueSpecified "Nincs érték megadva."
-#define MSGTR_VO_UnknownSuboptions "ismeretlen alopció(k)"
 
 // aspect.c
 #define MSGTR_LIBVO_ASPECT_NoSuitableNewResFound "[ASPECT] Figyelem: Nem található megfelelő új felbontás!\n"
@@ -892,8 +866,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // vo_sdl.c
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_CouldntGetAnyAcceptableSDLModeForOutput "[VO_SDL] Sikertelen bármilyen elfogadható SDL mód lekérdezése a kimenethez.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SDL_SetVideoModeFailed "[VO_SDL] set_video_mode: SDL_SetVideoMode sikertelen: %s.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SDL_MappingI420ToIYUV "[VO_SDL] I420 mappolása IYUV.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_UnsupportedImageFormat "[VO_SDL] Nem támogatott kép formátum (0x%X).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_InfoPleaseUseVmOrZoom "[VO_SDL] Infó - Kérlek használd a -vm vagy -zoom opciót a legjobb felbontásra váltáshoz.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_FailedToSetVideoMode "[VO_SDL] Sikertelen a videó mód beállítása: %s.\n"
@@ -1001,10 +973,8 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LIBVO_VESA_IncompatibleDriverVersion "[VESA_LVO] Az fb_vid vezérlőd verziója nem kompatibilis ezzel az MPlayer verzióval!\n"
 
 // vo_x11.c
-#define MSGTR_LIBVO_X11_DrawFrameCalled "[VO_X11] draw_frame() meghívva!!!!!!\n"
 
 // vo_xv.c
-#define MSGTR_LIBVO_XV_DrawFrameCalled "[VO_XV] draw_frame() meghívva!!!!!!\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_SharedMemoryNotSupported "[VO_XV] Az osztott memória nem támogatott\nVisszatérés a normál Xv-hez.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_XvNotSupportedByX11 "[VO_XV] Bocs, az Xv nem támogatott ezen X11 verzióval/vezérlővel\n[VO_XV] ******** Próbáld ki: -vo x11 vagy -vo sdl *********\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_XvQueryAdaptorsFailed "[VO_XV] XvQueryAdaptors sikertelen.\n"
@@ -1022,7 +992,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // vo_yuv4mpeg.c
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedHeightDivisibleBy4 "Az interlaced módhoz néggyel osztható kép magasság szükséges."
-#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedLineBufAllocFail "Nem sikerült sor buffert foglalni az interlaced módhoz."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_WidthDivisibleBy2 "A kép szélességnek kettővel oszthatónak kell lennie."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileOpenError "Nincs elegendő memória vagy fájl handle a(z) \"%s\" írásához!"
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileWriteError "Hiba a kép kimenetre írása közben!"
@@ -1036,20 +1005,17 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantStopPlayback "[VO_SUB_VIDIX] Nem állítható meg a lejátszás: %s\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_InterleavedUvForYuv410pNotSupported "[VO_SUB_VIDIX] Az átlapolt UV a YUV410P-hez nem támogatott.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DummyVidixdrawsliceWasCalled "[VO_SUB_VIDIX] Üres vidix_draw_slice() meghívva.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DummyVidixdrawframeWasCalled "[VO_SUB_VIDIX] Üres vidix_draw_frame() meghívva.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_UnsupportedFourccForThisVidixDriver "[VO_SUB_VIDIX] Nem támogatott FourCC ehhez a VIDIX vezérlőhöz: %x (%s).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_VideoServerHasUnsupportedResolution "[VO_SUB_VIDIX] A videó szerver felbontása (%dx%d) nem támogatott, a támogatott: %dx%d-%dx%d.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_VideoServerHasUnsupportedColorDepth "[VO_SUB_VIDIX] A videó szerver vidix által nem támogatott színmélységet használ (%d).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DriverCantUpscaleImage "[VO_SUB_VIDIX] A VIDIX vezérlő nem tudja felméretezni a képet (%d%d -> %d%d).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DriverCantDownscaleImage "[VO_SUB_VIDIX] A VIDIX vezérlő nem tudja leméretezni a képet (%d%d -> %d%d).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantConfigurePlayback "[VO_SUB_VIDIX] Nem állítható be a lejátszás: %s.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_YouHaveWrongVersionOfVidixLibrary "[VO_SUB_VIDIX] Rossz verziójú VIDIX függvénykönyvtárad van.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CouldntFindWorkingVidixDriver "[VO_SUB_VIDIX] Nem található működő VIDIX vezérlő.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CouldntGetCapability "[VO_SUB_VIDIX] Nem elérhető képesség: %s.\n"
 
 // x11_common.c
 #define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: Nem lehet EWMH fullscreen eseményt küldeni!\n"
-#define MSGTR_CouldNotFindXScreenSaver "xscreensaver_disable: Nem található az XScreenSaver ablak.\n"
 #define MSGTR_SelectedVideoMode "XF86VM: %dx%d kiválasztott videó mód a(z) %dx%d képmérethez.\n"
 
 #define MSGTR_InsertingAfVolume "[Mixer] Nincs hardveres keverés, hangerő szűrő használata.\n"
@@ -1132,8 +1098,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: írás sikertelen.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] %s audio eszköz nem elérhető, %s -> nincs hang.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] audio_setup: a kártyád nem támogat %d csatornát, %s, %d Hz samplerate-t.\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** A hangkártyád NEM támogatja a select()-et ***\nFordítsd újra az MPlayer-t az #undef HAVE_AUDIO_SELECT sorral a config.h-ban !\n\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantReopenReset "[AO SUN]\nVégzetes hiba: *** NEM LEHET ÚJRA MEGNYITNI / BEÁLLÍTANI AZ AUDIO ESZKÖZT (%s) ***\n"
 
 // ao_alsa.c
 #define MSGTR_AO_ALSA_InvalidMixerIndexDefaultingToZero "[AO_ALSA] Hibás mixer index. Alapértelmezés 0-ra.\n"
@@ -1169,7 +1133,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetHwParameters "[AO_ALSA] Sikerteln a hw-paraméter-ek beállítása: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetBufferSize "[AO_ALSA] Sikerteln a buffer méret lekérdezése: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetSwParameters "[AO_ALSA] Sikertelen az sw-paraméterek lekérdezése: %s\n"
-#define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetSwParameters "[AO_ALSA] Sikertelen az sw-paraméterek beállítása: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetBoundary "[AO_ALSA] Sikertelen a határ lekérdezése: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetStartThreshold "[AO_ALSA] Sikertelen a kezdei küszöb beállítása: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetStopThreshold "[AO_ALSA] Sikertelen a befejezési küszöb beállítása: %s\n"
@@ -1187,7 +1150,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_ALSA_CannotGetPcmStatus "[AO_ALSA] A pcm állapot nem kérdezhető le: %s\n"
 
 // ao_plugin.c
-#define MSGTR_AO_PLUGIN_InvalidPlugin "[AO PLUGIN] hibás plugin: %s\n"
 
 
 // ======================= audio filters ================================
@@ -1198,7 +1160,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // af_ladspa.c
 #define MSGTR_AF_LADSPA_AvailableLabels "használható cimkék"
 #define MSGTR_AF_LADSPA_WarnNoInputs "FIGYELEM! Ennek a LADSPA pluginnak nincsenek audio bemenetei.\n A bejövő audió jelek elvesznek."
-#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrMultiChannel "A több-csatornás (>2) plugin (még) nem támogatott.\n Csak a mono és sztereo plugin-okat használd."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoOutputs "Ennek a LADSPA pluginnak nincsenek audió bemenetei."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrInOutDiff "Különbözik a LADSPA plugin audió bemenetek és kimenetek száma."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrFailedToLoad "nem sikerült betölteni"
@@ -1245,11 +1206,9 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrOnCmdFd "Hiba a(z) %d parancs fájlleíróban\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrReadingInputConfig "Hiba a(z) %s input konfigurációs fájl olvasása közben: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnknownKey "Ismeretlen gomb '%s'\n"
-#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnfinishedBinding "Nem befejezett hozzárendelés: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrBuffer2SmallForKeyName "A buffer túl kicsi ehhez a gomb névhez: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrNoCmdForKey "A(z) %s gombhoz nem található parancs"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrBuffer2SmallForCmd "A buffer túl kicsi a(z) %s parancshoz\n"
-#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrWhyHere "Mit keresünk mi itt?\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitJoystick "A bemeneti borkormány inicializálása nem sikerült\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantOpenFile "Nem nyitható meg %s: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitAppleRemote "Apple Remote inicializálása nem sikerült.\n"
@@ -1285,8 +1244,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_InvalidAudioStreamUsingDefault "AVI: hibás videó folyam ID: %d - figyelmen kívül hagyva (alapértelmezett használata)\n"
 #define MSGTR_ON2AviFormat "ON2 AVI formátum"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Ez egy %s formátumú fájl!\n"
-#define MSGTR_DetectedAudiofile "Audio fájl detektálva!\n"
-#define MSGTR_InvalidMPEGES "Hibás MPEG-ES-folyam? Lépj kapcsolatba a készítőkkel, lehet, hogy hiba!\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "========= Sajnos ez a fájlformátum ismeretlen vagy nem támogatott ===========\n"\
                  "= Ha ez egy AVI, ASF vagy MPEG fájl, lépj kapcsolatba a készítőkkel (hiba)! =\n"
 #define MSGTR_SettingProcessPriority "Folyamat priorításának beállítása: %s\n"
@@ -1310,7 +1267,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: A tömörített fejlécek támogatásához ZLIB kell!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: Vigyázat: változó FourCC detektálva!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: Vigyázat: túl sok sáv!"
-#define MSGTR_DetectedTV "TV detektálva! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Ogg demuxer meghívása nem sikerült.\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Audio folyam megnyitása sikertelen: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Felirat folyam megnyitása sikertelen: %s\n"
@@ -1366,7 +1322,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // demux_mkv.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_ZlibInitializationFailed "[mkv] zlib inicializálás sikertelen.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_ZlibDecompressionFailed "[mkv] zlib kicsomagolás sikertelen.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_LzoInitializationFailed "[mkv] lzo inicializálás sikertelen.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_LzoDecompressionFailed "[mkv] lzo kicsomagolás sikertelen.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TrackEncrypted "[mkv] A(z) %u. sorszámú sáv titkosított, a visszakódolás pedig még\n[mkv] nem támogatott. Sáv kihagyása.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_UnknownContentEncoding "[mkv] Ismeretlen tartalom kódolási típus a(z) %u. sávban. Sáv kihagyása.\n"
@@ -1381,13 +1336,9 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_WillPlayVideoTrack "[mkv] %u. videó sáv lejátszása.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoVideoTrackFound "[mkv] Nem található/nincs kiválasztott videó sáv.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoAudioTrackFound "[mkv] Nem található/nincs kiválasztott audió sáv.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_WillDisplaySubtitleTrack "[mkv] %u. felirat sáv megjelenítése.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoBlockDurationForSubtitleTrackFound "[mkv] Figyelmeztetés: Nem található BlockDuration a felirat sávban.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TooManySublines "[mkv] Figyelmeztetés: túl sok renderelendő subline, kihagyás.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TooManySublinesSkippingAfterFirst "\n[mkv] Figyelmeztetés: túl sok renderelendő subline, kihagyva az első %i után.\n"
 
 // demux_nuv.c
-#define MSGTR_MPDEMUX_NUV_NoVideoBlocksInFile "Nincs videó blokk a fájlban.\n"
 
 // demux_xmms.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_XMMS_FoundPlugin "Megtalált plugin: %s (%s).\n"
@@ -1493,7 +1444,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPCODECS_AudioFramesizeDiffers "[AD_LIBDV] Figyelem! Az audió keretméret különböző! read=%d hdr=%d.\n"
 
 // vd.c
-#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: a codec nem állította be az sh->disp_w és az sh_disp_h izéket, megpróbálom workaroundolni!\n"
 #define MSGTR_CouldNotFindColorspace "Nem találok egyező colorspace-t - újra próbálom a -vf scale filterrel...\n"
 #define MSGTR_MovieAspectIsSet "A film aspect értéke %.2f:1 - aspect arány javítása.\n"
 #define MSGTR_MovieAspectUndefined "A film aspect értéke nem definiált - nincs arányjavítás.\n"
@@ -1505,15 +1455,12 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCinepakCodec "[VD_DMO] Nem foglalható le a kép a cinepak codec-hez.\n"
 
 // libmpcodecs/vd_ffmpeg.c
-#define MSGTR_MPCODECS_XVMCAcceleratedCodec "[VD_FFMPEG] XVMC-vel gyorsított codec.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_ArithmeticMeanOfQP "[VD_FFMPEG] QP aritmetikus közepe: %2.4f, QP harmonikus közepe: %2.4f\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_DRIFailure "[VD_FFMPEG] DRI hiba.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCodec "[VD_FFMPEG] Nem sikerült a kép lefoglalása a codec-hez.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_XVMCAcceleratedMPEG2 "[VD_FFMPEG] XVMC-vel gyorsított MPEG-2.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_TryingPixfmt "[VD_FFMPEG] pixfmt=%d kipróbálása.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_McGetBufferShouldWorkOnlyWithXVMC "[VD_FFMPEG] Az mc_get_buffer csak XVMC gyorsítással működik!!"
-#define MSGTR_MPCODECS_UnexpectedInitVoError "[VD_FFMPEG] Váratlan init_vo hiba.\n"
-#define MSGTR_MPCODECS_UnrecoverableErrorRenderBuffersNotTaken "[VD_FFMPEG] Helyrehozhatatlan hiba, a render bufferek nincsenek meg.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_OnlyBuffersAllocatedByVoXvmcAllowed "[VD_FFMPEG] Csak a vo_xvmc által lefoglalt bufferek használhatóak.\n"
 
 // libmpcodecs/ve_lavc.c
@@ -1551,7 +1498,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // libmpcodecs/vf_expand.c
 #define MSGTR_MPCODECS_FullDRNotPossible "A teljes DR nem lehetséges, inkább SLICES-t próbálok helyette!\n"
-#define MSGTR_MPCODECS_WarnNextFilterDoesntSupportSlices "FIGYELEM! A következő szűrő nem támogatja a SLICES-t, készülj a sig11-re...\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_FunWhydowegetNULL "Miért kaptunk itt NULL-t??\n"
 
 // libmpcodecs/vf_test.c, vf_yuy2.c, vf_yvu9.c
@@ -1561,68 +1507,18 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // ================================== LIBASS ====================================
 
 // ass_bitmap.c
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Glyph_To_BitmapError "[ass] FT_Glyph_To_Bitmap hiba %d \n"
-#define MSGTR_LIBASS_UnsupportedPixelMode "[ass] Nem támogatott pixel mód: %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphBBoxTooLarge "[ass] Glyph határoló doboz túl nagy: %dx%dpx\n"
 
 // ass.c
-#define MSGTR_LIBASS_NoStyleNamedXFoundUsingY "[ass] [%p] Figyelmeztetés: nincs '%s' nevű stílus, '%s' használata\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadTimestamp "[ass] hibás időbélyeg\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadEncodedDataSize "[ass] rossz kódolt adatméret\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FontLineTooLong "[ass] Betűtípus sor túl hosszú: %d, %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EventFormatHeaderMissing "[ass] Esemény formátum fejléc hiányzik\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningIconvDescriptor "[ass] hiba az iconv leíró megnyitásakor.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorRecodingFile "[ass] hiba a fájl rögzítésekor.\n"
 #define MSGTR_LIBASS_FopenFailed "[ass] ass_read_file(%s): fopen sikertelen\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FseekFailed "[ass] ass_read_file(%s): fseek sikertelen\n"
 #define MSGTR_LIBASS_RefusingToLoadSubtitlesLargerThan100M "[ass] ass_read_file(%s): 100M-nél nagyobb felirat fájl betöltése visszautasítva\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ReadFailed "Olvasás sikertelen, %d: %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_AddedSubtitleFileMemory "[ass] Felirat fájl hozzáadása: <memória> (%d stílus, %d esemény)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_AddedSubtitleFileFname "[ass] Felirat fájl hozzáadása: %s (%d stílus, %d esemény)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FailedToCreateDirectory "[ass] Sikertelen a(z) %s könyvtár létrehozása\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NotADirectory "[ass] Nem könyvtár: %s\n"
 
 // ass_cache.c
-#define MSGTR_LIBASS_TooManyFonts "[ass] Túl sok betűtípus\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningFont "[ass] Hiba a betűtípus megnyitásakor: %s, %d\n"
 
 // ass_fontconfig.c
-#define MSGTR_LIBASS_SelectedFontFamilyIsNotTheRequestedOne "[ass] fontconfig: A kiválasztott betűtípus nem a kért: '%s' != '%s'\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingDefaultFontFamily "[ass] fontconfig_select: Alapértelmezett betűtípus család használata: (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingDefaultFont "[ass] fontconfig_select: Alapértelmezett betűtípus használata: (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingArialFontFamily "[ass] fontconfig_select: 'Arial' betűtípus család használata: (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcInitLoadConfigAndFontsFailed "[ass] FcInitLoadConfigAndFonts sikertelen.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UpdatingFontCache "[ass] Betűtípus cache frissítése.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BetaVersionsOfFontconfigAreNotSupported "[ass] A fontconfig béta verziói nem támogatottak.\n[ass] Frissíts, mielőtt hibát jelentesz.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcStrSetAddFailed "[ass] FcStrSetAdd sikertelen.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcDirScanFailed "[ass] FcDirScan sikertelen.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcDirSave "[ass] FcDirSave sikertelen.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcConfigAppFontAddDirFailed "[ass] FcConfigAppFontAddDir sikertelen\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FontconfigDisabledDefaultFontWillBeUsed "[ass] Fontconfig letiltva, csak az alapértelmezett betűtípus használható.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FunctionCallFailed "[ass] %s sikertelen\n"
 
 // ass_render.c
-#define MSGTR_LIBASS_NeitherPlayResXNorPlayResYDefined "[ass] Sem a PlayResX sem a PlayResY nincs definiálva. 384x288 a feltételezett.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_PlayResYUndefinedSettingY "[ass] PlayResY nem definiált, beállított érték: %d.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_PlayResXUndefinedSettingX "[ass] PlayResX nem definiált, beállított érték: %d.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Init_FreeTypeFailed "[ass] FT_Init_FreeType sikertelen.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_Init "[ass] Inicializálás\n"
-#define MSGTR_LIBASS_InitFailed "[ass] Inicializálás sikertelen.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadCommand "[ass] Hibás parancs: %c%c\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorLoadingGlyph "[ass] Hiba a jel betöltésekor.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Glyph_Stroke_Error "[ass] FT_Glyph_Stroke %d hiba \n"
-#define MSGTR_LIBASS_UnknownEffectType_InternalError "[ass] Ismeretlen effekt típus (belső hiba)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoStyleFound "[ass] Nem található stílus!\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EmptyEvent "[ass] Üres esemény!\n"
-#define MSGTR_LIBASS_MAX_GLYPHS_Reached "[ass] MAX_GLYPHS elérve: %d esemény, start = %llu, tartam = %llu\n Szöveg = %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EventHeightHasChanged "[ass] Figyelem! Esemény magassága megváltozott! \n"
 
 // ass_font.c
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphNotFoundReselectingFont "[ass] 0x%X jel nem található, még egy betűtípus választása ehhez: (%s, %d, %d)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphNotFound "[ass] 0x%X jel nem található a betűtípusban ehhez: (%s, %d, %d)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningMemoryFont "[ass] Hiba a betűtípus memóriában történő megnyitásakor: %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoCharmaps "[ass] betűtípus leírás karaktertábla nélkül\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoCharmapAutodetected "[ass] nincs alapértelmezetten megtalált karaktertábla, az elsőt próbálom\n"
 
 // ================================== stream ====================================
 
@@ -1687,14 +1583,11 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_BufferMallocFailed "Hiba, nem lehet allokálni %d bájtos buffert.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingNetworkStream "Hiba a hálózati folyam olvasása közben.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrChunk2Small "Hiba, a chunk túl kicsi.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrSubChunkNumberInvalid "Hiba, az al-chunk-ok száma helytelen.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallCannotPlay "Kicsi a sávszélesség, a fájl nem lejátszható!\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallDeselectedAudio "A sávszélesség túl kicsi, audió folyam kikapcsolva.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallDeselectedVideo "A sávszélesség túl kicsi, videó folyam kikapcsolva.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InvalidLenInHeader "Hibás hossz az ASF fejlécben!\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingChunkHeader "Hiba a chunk fejlécének olvasásakor.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrChunkBiggerThanPacket "Hiba: chunk_size > packet_size\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingChunk "Hiba a chunk olvasása közben.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ASFRedirector "=====> ASF Redirector\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InvalidProxyURL "hibás proxy URL\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_UnknownASFStreamType "Ismeretlen ASF folyam típus\n"
@@ -1715,8 +1608,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_AUDIOIN_NotEnoughSamples "\nNincs elég audió minta!\n"
 
 // cache2.c
-#define MSGTR_MPDEMUX_CACHE2_NonCacheableStream "\rEz a folyam nem cache-elhető.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_CACHE2_ReadFileposDiffers "!!! read_filepos különbözik!!! Jelezd ezt a hibát...\n"
 
 // network.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_NW_UnknownAF "Ismeretlen címosztály: %d\n"
@@ -1746,13 +1637,10 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CdDevNotfound "A CD-ROM meghajtó (%s) nem található!\n"
 #define MSGTR_ErrTrackSelect "Hiba a VCD-sáv kiválasztásakor!"
 #define MSGTR_ReadSTDIN "Olvasás a szabványos bemenetről (stdin)...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "Nem megnyitható az URL: %s\n"
-#define MSGTR_ConnToServer "Csatlakozom a szerverhez: %s\n"
 #define MSGTR_FileNotFound "A fájl nem található: '%s'\n"
 
 #define MSGTR_SMBInitError "Samba kliens könyvtár nem inicializálható: %d\n"
 #define MSGTR_SMBFileNotFound "Nem nyitható meg a hálózatról: '%s'\n"
-#define MSGTR_SMBNotCompiled "Nincs befordítva az MPlayerbe az SMB támogatás\n"
 
 #define MSGTR_CantOpenBluray "Nem tudom megnyitni a Blu-ray eszközt: %s\n"
 #define MSGTR_CantOpenDVD "Nem tudom megnyitni a DVD eszközt: %s (%s)\n"
@@ -1781,7 +1669,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_ParseOKFoundAlbumTitle "Értelmezés OK, találtam: %s\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_AlbumNotFound "Album nem található.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_ServerReturnsCommandSyntaxErr "Szerver válasza: Parancs szintaxis hibás\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoSitesInfoAvailable "Nincs elérhető oldal információ.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_FailedToGetProtocolLevel "Sikertelen a protokol szint lekérdezése.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoCDInDrive "Nincs CD a meghajtóban.\n"
 
@@ -1808,10 +1695,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_NoDVDSupport "Az MPlayer DVD támogatás nélkül lett lefordítva, kilépés.\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "%d sáv van a DVD-n.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "Helytelen DVD sáv: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumChapters "Az adott DVD sávban %d fejezet van.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Helytelen DVD fejezet: %d\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidChapterRange "Helytelen fejezet tartomány specifikáció: %s\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidLastChapter "Helytelen DVD utolsó fejezet szám: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnumAngles "%d darab kameraállás van ezen a DVD sávon.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidAngle "Helytelen DVD kameraállás: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnoIFO "Nem tudom a(z) %d. DVD sávhoz megnyitni az IFO fájlt.\n"
@@ -1845,15 +1729,11 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_RADIO_QueryControlFailed "[radio] ioctl query control sikertelen: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetVolumeFailed "[radio] ioctl get volume sikertelen: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetVolumeFailed "[radio] ioctl set volume sikertelen: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_DroppingFrame "\n[radio] túl rossz - audió keret eldobása (%d bájt)!\n"
-#define MSGTR_RADIO_BufferEmpty "[radio] grab_audio_frame: üres a buffer, várakozás %d adat bájtra.\n"
-#define MSGTR_RADIO_AudioInitFailed "[radio] audio_in_init sikertelen: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_AllocateBufferFailed "[radio] az audió buffer nem foglalható le (block=%d,buf=%d): %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_CurrentFreq "[radio] Jelenlegi frekvencia: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_SelectedChannel "[radio] Kiválasztott csatorna: %d - %s (freq: %.2f)\n"
 #define MSGTR_RADIO_ChangeChannelNoChannelList "[radio] Nem lehet csatornát választani: nincs csatornalista megadva.\n"
 #define MSGTR_RADIO_UnableOpenDevice "[radio] '%s' nem nyitható meg: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_InitFracFailed "[radio] init_frac sikertelen.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreq "[radio] Hibás frekvencia: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_UsingFreq "[radio] Használt frekvencia: %.2f.\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInInitFailed "[radio] audio_in_init sikertelen.\n"
@@ -1903,7 +1783,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_TV_Bt848MmapFailed "tvi_bsdbt848: mmap sikertelen. Hiba: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848FrameBufAllocFailed "tvi_bsdbt848: Frame buffer lefoglalása sikertelen. Hiba: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848ErrorSettingWidth "tvi_bsdbt848: Hiba a kép szélesség beállításakor. Hiba: %s\n"
-#define MSGTR_TV_Bt848ErrorSettingHeight "tvi_bsdbt848: Hiba a kép magasság beállításakor. Hiba: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848UnableToStopCapture "tvi_bsdbt848: Nem lehet leállítani a mentést. Hiba: %s\n"
 #define MSGTR_TV_TTSupportedLanguages "Támogatott Teletext nyelvek:\n"
 #define MSGTR_TV_TTSelectedLanguage "Kiválasztott alapértelmezett teletext nyelv: %s\n"
@@ -1936,8 +1815,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_TVI_DS_ErrorParsingVideoFormatStruct "tvi_dshow: Nem értelmezhető a videó formátum struktúrája.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableSetAudioMode "tvi_dshow: %d audió mód beállítása sikertelen. Hiba:0x%x\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnsupportedMediaType "tvi_dshow: Nem támogatott média típus átadva ide: %s\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_UnableGetsupportedVideoFormats "tvi_dshow: Nem lehet lekérdezni a támogatott média formátumokat a video pin-ről. Hiba:0x%x\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_UnableGetsupportedAudioFormats "tvi_dshow: Nem lehet lekérdezni a támogatott média formátumokat az audio pin-ről. Hiba:0x%x Audió letiltva.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableFindNearestChannel "tvi_dshow: Nem található a legközelebbi csatorna a rendszer frekvencia táblázatában\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableToSetChannel "tvi_dshow: Nem lehet a legközelebbi csatornára váltani a rendszer frekvencia táblázatában. Hiba:0x%x\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableTerminateVPPin "tvi_dshow: A VideoPort pin nem szakítható meg, ha szűrő van a graph-on. Hiba:0x%x\n"

Modified: trunk/help/help_mp-it.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-it.h	Thu Feb 13 12:12:29 2014	(r36827)
+++ trunk/help/help_mp-it.h	Thu Feb 13 12:47:50 2014	(r36828)
@@ -154,35 +154,17 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LoadingExtensionProfile "Carico il profilo '%s' riguardante l'estensione\n"
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "SUB: Aggiunto file sottotitoli (%d): %s\n"
 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "SUB: Rimosso file sottotitoli (%d): %s\n"
-#define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Errore durante l'apertura del file [%s] per la scrittura!\n"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Apertura di %s fallita: %s (dovrebbe esser leggibile dall'utente.)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Linux RTC: errore di init in ioctl (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Prova aggiungendo \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\"\n"\
 "agli script di avvio del sistema.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Linux RTC: errore di init in ioctl (rtc_pie_on): %s\n"
-#define MSGTR_UsingTimingType "Uso la temporizzazione %s.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "WARNING: getch2_init chiamata 2 volte!\n"
-#define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Non posso fare il dump di questo flusso - nessun descrittore file disponibile.\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "Non riesco ad aprire il filtro video libmenu col menu base %s.\n"
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Errore nel pre-init della sequenza di filtri audio!\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "Linux RTC: errore di lettura: %s\n"
 // TODO: softsleep underflow ???
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Attenzione! Softsleep underflow!\n"
-#define MSGTR_DvdnavNullEvent "DVDNAV Evento NULL?!\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "DVDNAV Evento: Evento Highlight bacato\n"
-#define MSGTR_DvdnavEvent "DVDNAV Evento: %s\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightHide "DVDNAV Evento: Nascondo Highlight\n"
-#define MSGTR_DvdnavStillFrame "######################################## DVDNAV Evento: Still Frame: %d sec(s)\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavStop "DVDNAV Evento: Nav Stop\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavNOP "DVDNAV Evento: Nav NOP\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChangeVerbose "DVDNAV Evento: Nav Cambio Flusso SPU: phys: %d/%d/%d logico: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChange "DVDNAV Evento: Nav Cambio Flusso SPU: phys: %d logico: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavAudioStreamChange "DVDNAV Evento: Nav Cambio Flusso Audio: phys: %d logico: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavVTSChange "DVDNAV Evento: Nav Cambio VTS\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavCellChange "DVDNAV Evento: Nav Cambio Cella\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuClutChange "DVDNAV Evento: Nav Cambio CLUT SPU\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "DVDNAV Evento: Nev Ricerca eseguita\n"
-#define MSGTR_MenuCall "Chiamata a Menu\n"
 #define MSGTR_MasterQuit "Opzione -udp-slave: in chiusura causata dalla chiusura del master\n"
 #define MSGTR_InvalidIP "Opzione -udp-ip: indirizzo IP non valido\n"
 
@@ -192,7 +174,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_EdlRecordsNo "Lette azioni EDL %d.\n"
 #define MSGTR_EdlQueueEmpty "Non ci sono azioni EDL di cui curarsi.\n"
 #define MSGTR_EdlCantOpenForWrite "Non posso aprire il file EDL [%s] per la scrittura.\n"
-#define MSGTR_EdlCantOpenForRead "Non posso aprire il file EDL [%s] per la lettura.\n"
 #define MSGTR_EdlNOsh_video "Non posso usare EDL senza video, disabilitate.\n"
 #define MSGTR_EdlNOValidLine "Linea EDL invalida: %s\n"
 #define MSGTR_EdlBadlyFormattedLine "Linea EDL scritta male [%d], la ignoro.\n"
@@ -207,7 +188,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OSDenabled "abilitat"
 #define MSGTR_OSDdisabled "disabilitat"
 #define MSGTR_OSDAudio "Audio: %s"
-#define MSGTR_OSDVideo "Video: %s"
 #define MSGTR_OSDChannel "Canale: %s"
 #define MSGTR_OSDSubDelay "Ritardo sottotitoli: %d ms"
 #define MSGTR_OSDSpeed "Velocità: x %6.2f"
@@ -288,9 +268,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OpenedStream "successo: formato: %d dati: 0x%X - 0x%x\n"
 #define MSGTR_VCodecFramecopy "videocodec: framecopy (%dx%d %dbpp fourcc=%x)\n"
 #define MSGTR_ACodecFramecopy "audiocodec: framecopy (format=%x chans=%d rate=%d bits=%d B/s=%d sample-%d)\n"
-#define MSGTR_CBRPCMAudioSelected "CBR PCM audio selezionato.\n"
 #define MSGTR_MP3AudioSelected "MP3 audio selezionato.\n"
-#define MSGTR_CannotAllocateBytes "Non posso allocare %d byte.\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "Imposto il ritardo audio a %5.3f.\n"
 #define MSGTR_SettingVideoDelay "Imposto il ritardo video a %5.3f.\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Limito il preload audio a 0.4s.\n"
@@ -409,7 +387,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_ErrorParsingCommandLine "errore leggendo la riga comando"
 #define MSGTR_VideoStreamRequired "Il flusso video è obbligatorio!\n"
 #define MSGTR_ForcingInputFPS "i fps saranno interpretati come %5.3f.\n"
-#define MSGTR_RawvideoDoesNotSupportAudio "Il formato output RAWVIDEO non supporta l'audio - lo disabilito.\n"
 #define MSGTR_DemuxerDoesntSupportNosound "Questo demuxer non supporta ancora -nosound.\n"
 #define MSGTR_MemAllocFailed "Allocazione memoria non riuscita.\n"
 #define MSGTR_NoMatchingFilter "Non trovo il filtro/il formato ao corrispondente!\n"
@@ -496,7 +473,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OutdatedCodecsConf "Il codecs.conf è troppo vecchio/incompatibile con questa versione di MPlayer!"
 
 // fifo.c
-#define MSGTR_CannotMakePipe "Non posso costruire una PIPE!\n"
 
 // parser-mecmd.c, parser-mpcmd.c
 #define MSGTR_NoFileGivenOnCommandLine "'--' indica la fine opzioni, ma nessun nome file è stato fornito sulla riga comando.\n"
@@ -754,8 +730,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_VO_CantCreateFile "Non posso creare il file di output."
 #define MSGTR_VO_DirectoryCreateSuccess "Directory di output creata con successo."
 #define MSGTR_VO_ValueOutOfRange "Valore fuori gamma"
-#define MSGTR_VO_NoValueSpecified "Nessun valore specificato."
-#define MSGTR_VO_UnknownSuboptions "Sottoopzione/i sconosciuta/e"
 
 
 // aspect.c
@@ -894,8 +868,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // vo_sdl.c
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_CouldntGetAnyAcceptableSDLModeForOutput "[VO_SDL] Impossibile ottenere una modalità SDL accettabile per l'output.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SDL_SetVideoModeFailed "[VO_SDL] set_video_mode: SDL_SetVideoMode fallito: %s.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SDL_MappingI420ToIYUV "[VO_SDL] Mappo I420 su IYUV.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_UnsupportedImageFormat "[VO_SDL] Formato immagine non supportato (0x%X).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_InfoPleaseUseVmOrZoom "[VO_SDL] Info - per favore usa -vm or -zoom per passare alla risoluzione migliore.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_FailedToSetVideoMode "[VO_SDL] Impossibile impostare la modalità video: %s.\n"
@@ -996,10 +968,8 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LIBVO_VESA_IncompatibleDriverVersion "[VESA_LVO] La versione del tuo driver fb_vid è incompatibile con questo MPlayer!\n"
 
 // vo_x11.c
-#define MSGTR_LIBVO_X11_DrawFrameCalled "[VO_X11] chiamata a draw_frame()!!!!!!\n"
 
 // vo_xv.c
-#define MSGTR_LIBVO_XV_DrawFrameCalled "[VO_XV] chiamata a draw_frame()!!!!!!\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_SharedMemoryNotSupported "[VO_XV] Memoria condivisa non supportata\nRitorno a Xv normale.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_XvNotSupportedByX11 "[VO_XV] Scusa, Xv non è gestito dalla versione/driver di X11 corrente\n[VO_XV] ******** Prova con -vo x11 o -vo sdl *********\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_XvQueryAdaptorsFailed "[VO_XV] Funzione XvQueryAdaptors fallita.\n"
@@ -1018,7 +988,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // vo_yuv4mpeg.c
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedHeightDivisibleBy4 "La modalità interlacciata richiede l'altezza immagine divisibile per 4."
-#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedLineBufAllocFail "Impossibile allocare il buffer di linea per la modalità interlacciata."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_WidthDivisibleBy2 "La larghezza immagine dev'essere divisibile per 2."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileOpenError "Non posso allocare memoria o spazio per scrivere \"%s\"!"
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileWriteError "Errore di scrittura dell'immagine in uscita!"
@@ -1034,20 +1003,17 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantStopPlayback "[VO_SUB_VIDIX] Impossibile terminare la riproduzione: %s\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_InterleavedUvForYuv410pNotSupported "[VO_SUB_VIDIX] UV interlacciato per YUV410P non supportato.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DummyVidixdrawsliceWasCalled "[VO_SUB_VIDIX] Chiamata alla funzione posticcia vidix_draw_slice().\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DummyVidixdrawframeWasCalled "[VO_SUB_VIDIX] Chiamata alla funzione posticcia vidix_draw_frame().\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_UnsupportedFourccForThisVidixDriver "[VO_SUB_VIDIX] FourCC non supportato per questo driver VIDIX: %x (%s).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_VideoServerHasUnsupportedResolution "[VO_SUB_VIDIX] Il server grafico ha una risoluzione non supportata (%dx%d), supportate: %dx%d-%dx%d.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_VideoServerHasUnsupportedColorDepth "[VO_SUB_VIDIX] Il server grafico ha una profondità colore non supportata da vidix (%d).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DriverCantUpscaleImage "[VO_SUB_VIDIX] Il driver VIDIX non può ingrandire l'immagine (%d%d -> %d%d).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DriverCantDownscaleImage "[VO_SUB_VIDIX] Il driver VIDIX non può rimpicciolire l'immagine (%d%d -> %d%d).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantConfigurePlayback "[VO_SUB_VIDIX] Impossibile configurare la riproduzione: %s.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_YouHaveWrongVersionOfVidixLibrary "[VO_SUB_VIDIX] Hai la versione errata della libreria VIDIX.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CouldntFindWorkingVidixDriver "[VO_SUB_VIDIX] Impossibile trovare un driver VIDIX che possa funzionare.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CouldntGetCapability "[VO_SUB_VIDIX] Impossibile ricavare caratteristiche: %s.\n"
 
 // x11_common.c
 #define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: Impossibile inviare l'evento schermo pieno EWMH!\n"
-#define MSGTR_CouldNotFindXScreenSaver "xscreensaver_disable: Non riesco a trovare la finestra di XScreenSaver.\n"
 #define MSGTR_SelectedVideoMode "XF86VM: Scelta modalità video %dx%d per la dimensione immagine %dx%d.\n"
 
 #define MSGTR_InsertingAfVolume "[Mixer] Nessun mixer hardware, filtro volume inserito automaticamente.\n"
@@ -1131,8 +1097,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: scrittura fallita."
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] Non posso aprire il dispositivo audio %s, %s -> no audio.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] audio_setup: la tua scheda non supporta il canale %d, %s, %d Hz samplerate.\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** Il tuo driver audio NON supporta select() ***\n Ricompila MPlayer con #undef HAVE_AUDIO_SELECT in config.h !\n\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantReopenReset "[AO SUN]\nErrore fatale: *** NON POSSO RIAPRIRE / RESETTARE IL DEVICE AUDIO *** %s\n"
 
 // ao_alsa.c
 #define MSGTR_AO_ALSA_InvalidMixerIndexDefaultingToZero "[AO_ALSA] Indice mixer non valido. Uso il default 0.\n"
@@ -1169,7 +1133,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetHwParameters "[AO_ALSA] Impossibile impostare hw-parameters: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetBufferSize "[AO_ALSA] Impossibile ricavare buffersize: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetSwParameters "[AO_ALSA] Impossibile ricavare sw-parameters: %s\n"
-#define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetSwParameters "[AO_ALSA] Impossibile impostare sw-parameters: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetBoundary "[AO_ALSA] Impossibile ricavare boundary: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetStartThreshold "[AO_ALSA] Impossibile impostare soglia d'inizio: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetStopThreshold "[AO_ALSA] Impossibile impostare soglia di termine: %s\n"
@@ -1187,7 +1150,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_ALSA_CannotGetPcmStatus "[AO_ALSA] Impossibile ricavare lo stato pcm: %s\n"
 
 // ao_plugin.c
-#define MSGTR_AO_PLUGIN_InvalidPlugin "[AO PLUGIN] plugin non valido: %s\n"
 
 
 // ======================= audio filters ================================
@@ -1198,7 +1160,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // af_ladspa.c
 #define MSGTR_AF_LADSPA_AvailableLabels "etichette disponibili in"
 #define MSGTR_AF_LADSPA_WarnNoInputs "WARNING! Questo plugin LADSPA non ha entrate audio.\n Il segnale audio in entrata verrà perso."
-#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrMultiChannel "I plugin multi-canale (>2) non sono supportati (finora).\n Usare solo i plugin mono e stereo."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoOutputs "Questo plugin LADSPA non ha uscite audio."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrInOutDiff "Il numero delle entrate e uscite audio del plugin LADSPA differiscono."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrFailedToLoad "fallimento nel caricare"
@@ -1245,11 +1206,9 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrOnCmdFd "Errore nel descrittore comando %d\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrReadingInputConfig "Fallimento nella lettura del file di configurazione dell'input %s: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnknownKey "Il tasto '%s' è sconosciuto\n"
-#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnfinishedBinding "Legame %s non completato\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrBuffer2SmallForKeyName "Il buffer è troppo piccolo per questo nome tasto: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrNoCmdForKey "Nessun comando trovato per il tasto %s"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrBuffer2SmallForCmd "Il buffer è troppo piccolo per il comando %s\n"
-#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrWhyHere "Cosa ci stiamo facendo qui?\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitJoystick "Impossibile inizializzare i controlli del joystick\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantOpenFile "Impossibile aprire %s: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitAppleRemote "Impossibile inizializzare l'Apple Remote.\n"
@@ -1287,8 +1246,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_InvalidAudioStreamUsingDefault "AVI: ID flusso video invalido: %d - lo ignoro (uso il default)\n"
 #define MSGTR_ON2AviFormat "Formato AVI ON2"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Rilevato formato file %s!\n"
-#define MSGTR_DetectedAudiofile "Rilevato file audio!\n"
-#define MSGTR_InvalidMPEGES "Flusso MPEG-ES non valido??? Contatta l'autore, può essere un baco :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "===== Mi dispiace, questo formato file non è riconosciuto/supportato ======\n"\
                  "=== Se questo è un file AVI, ASF o MPEG, per favore contatta l'autore! ===\n"
 #define MSGTR_SettingProcessPriority "Imposto la priorità del processo: %s\n"
@@ -1311,7 +1268,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Il supporto delle intestazioni compresse richiede ZLIB!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: Avvertimento! Rilevato FourCC variabile!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: Avvertimento! troppe tracce!"
-#define MSGTR_DetectedTV "Ho trovato una TV! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Impossibile aprire il demuxer Ogg.\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Impossibile aprire il flusso audio: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Impossibile aprire il flusso dei sottotitoli: %s\n"
@@ -1368,7 +1324,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // demux_mkv.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_ZlibInitializationFailed "[mkv] inizializzazione zlib fallita.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_ZlibDecompressionFailed "[mkv] decompressione zlib fallita.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_LzoInitializationFailed "[mkv] inizializzazione lzo fallita.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_LzoDecompressionFailed "[mkv] decompressione lzo fallita.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TrackEncrypted "[mkv] La traccia numero %u è criptata e la decodifica non è stata ancora\n[mkv] implementata. Ignoro la traccia.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_UnknownContentEncoding "[mkv] Tipo di codifica sconosciuto per la traccia %u. Ignoro la traccia.\n"
@@ -1381,13 +1336,9 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_WillPlayVideoTrack "[mkv] Riprodurrò la traccia video %u.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoVideoTrackFound "[mkv] Nessuna traccia video trovata/voluta.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoAudioTrackFound "[mkv] Nessuna traccia audio trovata/voluta.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_WillDisplaySubtitleTrack "[mkv] Mostrerò la traccia sottotitoli %u.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoBlockDurationForSubtitleTrackFound "[mkv] Attenzione: Non trovata BlockDuration per la traccia sottotitoli.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TooManySublines "[mkv] Attenzione: troppe sottolinee da visualizzare, le salto.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TooManySublinesSkippingAfterFirst "\n[mkv] Attenzione: troppe sottolinee da visualizzare, le salto dopo le prime %i.\n"
 
 // demux_nuv.c
-#define MSGTR_MPDEMUX_NUV_NoVideoBlocksInFile "Nessun blocco video nel file.\n"
 
 // demux_xmms.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_XMMS_FoundPlugin "Trovato plugin: %s (%s).\n"
@@ -1493,7 +1444,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPCODECS_AudioFramesizeDiffers "[AD_LIBDV] Attenzione! Dimensione frame audio diversa! letta=%d hdr=%d.\n"
 
 // vd.c
-#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: Il codec non ha impostato sh->disp_w and sh->disp_h, tento di risolvere.\n"
 #define MSGTR_CouldNotFindColorspace "Impossibile trovare uno spazio colore adatto - riprovo con -vf scale...\n"
 #define MSGTR_MovieAspectIsSet "Movie-Aspect è %.2f:1 - riscalo per ottenere un rapporto corretto.\n"
 #define MSGTR_MovieAspectUndefined "Movie-Aspect non definito - nessuna scalatura.\n"
@@ -1505,15 +1455,12 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCinepakCodec "[VD_DMO] Impossibile allocare l'immagine per il codec cinepak.\n"
 
 // libmpcodecs/vd_ffmpeg.c
-#define MSGTR_MPCODECS_XVMCAcceleratedCodec "[VD_FFMPEG] Codec XVMC accellerato.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_ArithmeticMeanOfQP "[VD_FFMPEG] Significato aritmetico di QP: %2.4f, significato armonico di QP: %2.4f\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_DRIFailure "[VD_FFMPEG] Errore DRI.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCodec "[VD_FFMPEG] Impossibile allocare l'immagine per il codec.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_XVMCAcceleratedMPEG2 "[VD_FFMPEG] XVMC accellerato MPEG-2.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_TryingPixfmt "[VD_FFMPEG] Provo pixfmt=%d.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_McGetBufferShouldWorkOnlyWithXVMC "[VD_FFMPEG] mc_get_buffer dovrebbe funzionare solo con accelerazione XVMC!!"
-#define MSGTR_MPCODECS_UnexpectedInitVoError "[VD_FFMPEG] Errore inatteso in init_vo.\n"
-#define MSGTR_MPCODECS_UnrecoverableErrorRenderBuffersNotTaken "[VD_FFMPEG] Errore irrecuperabile, buffer di renderizzazione non occupati.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_OnlyBuffersAllocatedByVoXvmcAllowed "[VD_FFMPEG] Sono permessi solo i buffer allocati da vo_xvmc.\n"
 
 // libmpcodecs/ve_lavc.c
@@ -1551,7 +1498,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // libmpcodecs/vf_expand.c
 #define MSGTR_MPCODECS_FullDRNotPossible "DR completo non possibile, provo invece gli SLICES!\n"
-#define MSGTR_MPCODECS_WarnNextFilterDoesntSupportSlices "ATTENZIONE! Il filtro successivo non supporta gli SLICES, aspettati un sig11...\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_FunWhydowegetNULL "Perché abbiamo avuto un NULL??\n"
 
 // libmpcodecs/vf_test.c, vf_yuy2.c, vf_yvu9.c
@@ -1561,68 +1507,18 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // ================================== LIBASS ====================================
 
 // ass_bitmap.c
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Glyph_To_BitmapError "[ass] Errore FT_Glyph_To_Bitmap %d \n"
-#define MSGTR_LIBASS_UnsupportedPixelMode "[ass] Modalità pixel non supportata: %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphBBoxTooLarge "[ass] Glyph Bounding Box troppo ampio: %dx%dpx\n"
 
 // ass.c
-#define MSGTR_LIBASS_NoStyleNamedXFoundUsingY "[ass] [%p] Attenzione: non trovato alcuno stile chiamato '%s', uso '%s'\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadTimestamp "[ass] timestamp errato\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadEncodedDataSize "[ass] dimensione dati codificati errata\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FontLineTooLong "[ass] Linea font troppo lunga: %d, %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EventFormatHeaderMissing "[ass] Testata formato eventi mancante\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningIconvDescriptor "[ass] errore nell'apertura del descrittore iconv.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorRecodingFile "[ass] errore ricodificando il file.\n"
 #define MSGTR_LIBASS_FopenFailed "[ass] ass_read_file(%s): fopen fallita\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FseekFailed "[ass] ass_read_file(%s): fseek fallita\n"
 #define MSGTR_LIBASS_RefusingToLoadSubtitlesLargerThan100M "[ass] ass_read_file(%s): Mi rifiuto di caricare sottotitoli più grandi di 100M\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ReadFailed "Lettura fallita, %d: %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_AddedSubtitleFileMemory "[ass] Aggiunto file sottotitoli: <memoria> (%d stili, %d eventi)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_AddedSubtitleFileFname "[ass] Added subtitle file: %s (%d stili, %d eventi)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FailedToCreateDirectory "[ass] Impossibile creare la directory %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NotADirectory "[ass] Non è una directory: %s\n"
 
 // ass_cache.c
-#define MSGTR_LIBASS_TooManyFonts "[ass] Troppi font\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningFont "[ass] Errore aprendo il font: %s, %d\n"
 
 // ass_fontconfig.c
-#define MSGTR_LIBASS_SelectedFontFamilyIsNotTheRequestedOne "[ass] fontconfig: Il font selezionato non è quello richiesto: '%s' != '%s'\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingDefaultFontFamily "[ass] fontconfig_select: Uso la famiglia di default dei font: (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingDefaultFont "[ass] fontconfig_select: Uso il font di default: (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingArialFontFamily "[ass] fontconfig_select: Uso la famiglia dei font 'Arial': (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcInitLoadConfigAndFontsFailed "[ass] FcInitLoadConfigAndFonts fallita.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UpdatingFontCache "[ass] Aggiornamento cache dei font.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BetaVersionsOfFontconfigAreNotSupported "[ass] Le versioni beta di fontconfig non sono supportate.\n[ass] Esegui un aggiornamento prima di riportare dei bug.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcStrSetAddFailed "[ass] FcStrSetAdd fallita.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcDirScanFailed "[ass] FcDirScan fallita.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcDirSave "[ass] FcDirSave fallita.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcConfigAppFontAddDirFailed "[ass] FcConfigAppFontAddDir fallita\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FontconfigDisabledDefaultFontWillBeUsed "[ass] Fontconfig disabilitato, sarà usato solo il font di default.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FunctionCallFailed "[ass] %s fallita\n"
 
 // ass_render.c
-#define MSGTR_LIBASS_NeitherPlayResXNorPlayResYDefined "[ass] Non son definite PlayResX né PlayResY. Assumo 384x288.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_PlayResYUndefinedSettingY "[ass] PlayResY non definita, la imposto a %d.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_PlayResXUndefinedSettingX "[ass] PlayResX non definita, la imposto a %d.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Init_FreeTypeFailed "[ass] FT_Init_FreeType fallita.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_Init "[ass] Init\n"
-#define MSGTR_LIBASS_InitFailed "[ass] Init fallito.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadCommand "[ass] Comando errato: %c%c\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorLoadingGlyph "[ass] Errore nel carcamento glifo.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Glyph_Stroke_Error "[ass] errore %d in FT_Glyph_Stroke\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UnknownEffectType_InternalError "[ass] Tipo di effetto sconosciuto (errore interno)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoStyleFound "[ass] Nessuno stile trovato!\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EmptyEvent "[ass] Evento vuoto!\n"
-#define MSGTR_LIBASS_MAX_GLYPHS_Reached "[ass] Raggiunto MAX_GLYPHS: evento %d, inizio = %llu, durata = %llu\n Testo = %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EventHeightHasChanged "[ass] Attenzione! L'evento altezza è cambiato! \n"
 
 // ass_font.c
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphNotFoundReselectingFont "[ass] Glifo 0x%X non trovato, seleziono un altro font per (%s, %d, %d)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphNotFound "[ass] Glifo 0x%X non trovato nel font per (%s, %d, %d)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningMemoryFont "[ass] Errore aprendo il font in memoria: %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoCharmaps "[ass] font face senza alcuna mappa caratteri\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoCharmapAutodetected "[ass] nessuna mappa caratteri rilevata automaticamente, provo la prima\n"
 
 
 // ================================== stream ====================================
@@ -1688,14 +1584,11 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_BufferMallocFailed "Errore non posso allocare un buffer di %d byte.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingNetworkStream "Errore durante la lettura del flusso via rete.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrChunk2Small "Errore chunk troppo piccolo.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrSubChunkNumberInvalid "Errore il numero delle sotto-parti non è valido.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallCannotPlay "banda troppo piccola, il file non può esser riprodotto!\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallDeselectedAudio "banda troppo piccola, deselezionato flusso audio.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallDeselectedVideo "banda troppo piccola, deselezionato flusso video.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InvalidLenInHeader "Lunghezza non valida nell'intestazione ASF!\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingChunkHeader "Errore durante la lettura di una parte di intestazione.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrChunkBiggerThanPacket "Errore chunk_size > packet_size\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingChunk "Errore durante la lettura di una parte (chunk).\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ASFRedirector "=====> ASF Ridirezionatore\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InvalidProxyURL "URL proxy non valido\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_UnknownASFStreamType "Tipo del flusso asf sconosciuto\n"
@@ -1716,8 +1609,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_AUDIOIN_NotEnoughSamples "\nnon ci sono abbastanza parti audio!\n"
 
 // cache2.c
-#define MSGTR_MPDEMUX_CACHE2_NonCacheableStream "\rNon posso riempire la cache per questo flusso.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_CACHE2_ReadFileposDiffers "!!! read_filepos è differente!!! Riporta questo errore...\n"
 
 // network.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_NW_UnknownAF "Famiglia d'indirizzi %d sconosciuta\n"
@@ -1745,13 +1636,10 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CdDevNotfound "Dispositivo CD-ROM '%s' non trovato!\n"
 #define MSGTR_ErrTrackSelect "Errore nella selezione della traccia del VCD!"
 #define MSGTR_ReadSTDIN "Leggo da stdin...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "Impossibile aprire l'URL: %s\n"
-#define MSGTR_ConnToServer "Connesso al server: %s\n"
 #define MSGTR_FileNotFound "File non trovato: '%s'\n"
 
 #define MSGTR_SMBInitError "Impossibile inizializzare la libreria libsmbclient: %d\n"
 #define MSGTR_SMBFileNotFound "Impossibile aprire dalla rete: '%s'\n"
-#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer non è stato compilato con supporto di lettura da SMB.\n"
 
 #define MSGTR_CantOpenBluray "Impossibile aprire il dispositivo Blu-ray: %s\n"
 #define MSGTR_CantOpenDVD "Impossibile aprire il dispositivo DVD: %s (%s)\n"
@@ -1780,7 +1668,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_ParseOKFoundAlbumTitle "Lettura OK, trovato: %s\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_AlbumNotFound "Album non trovato.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_ServerReturnsCommandSyntaxErr "Il server ha risposto: Errore sintassi comando ('Command syntax error')\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoSitesInfoAvailable "Nessuna informazione disponibile sul sito.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_FailedToGetProtocolLevel "Fallimento nell'ottenere il livello del protocollo.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoCDInDrive "Nessun CD nel lettore.\n"
 
@@ -1807,10 +1694,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_NoDVDSupport "MPlayer è stato compilato senza il supporto per DVD, esco\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "Ci sono %d titolo/i su questo DVD.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "Numero del titolo del DVD non valido: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumChapters "Ci sono %d capitolo/i in questo titolo del DVD.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Numero del capitolo del DVD non valido: %d\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidChapterRange "Intervallo dei capitoli indicato non valido: %s\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidLastChapter "Numero del capitolo finale del DVD non valido: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnumAngles "Ci sono %d angolazione/i in questo titolo del DVD.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidAngle "Numero delle angolazioni del DVD non valido: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnoIFO "Impossibile aprire il file IFO per il titolo del DVD %d.\n"
@@ -1844,15 +1728,11 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_RADIO_QueryControlFailed "[radio] ioctl query control fallito: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetVolumeFailed "[radio] ioctl irilevazione volume fallito: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetVolumeFailed "[radio] ioctl impostazione volume fallito: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_DroppingFrame "\n[radio] too bad - dropping audio frame (%d byte)!\n"
-#define MSGTR_RADIO_BufferEmpty "[radio] grab_audio_frame: buffer vuoto, aspetto %d byte di dati.\n"
-#define MSGTR_RADIO_AudioInitFailed "[radio] audio_in_init fallito: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_AllocateBufferFailed "[radio] impossibile allocare il buffer audio (blocco=%d,buf=%d): %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_CurrentFreq "[radio] Frequenza attuale: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_SelectedChannel "[radio] Canale selezionato: %d - %s (freq: %.2f)\n"
 #define MSGTR_RADIO_ChangeChannelNoChannelList "[radio] Impossibile cambiare canale: nessuna lista canali fornita.\n"
 #define MSGTR_RADIO_UnableOpenDevice "[radio] Impossibile aprire '%s': %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_InitFracFailed "[radio] init_frac fallito.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreq "[radio] Frequenza errata: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_UsingFreq "[radio] Uso la frequenza: %.2f.\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInInitFailed "[radio] audio_in_init fallito.\n"
@@ -1902,7 +1782,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_TV_Bt848MmapFailed "tvi_bsdbt848: mmap fallita. Errore: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848FrameBufAllocFailed "tvi_bsdbt848: Allocazione frame buffer non riuscita. Errore: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848ErrorSettingWidth "tvi_bsdbt848: Errore impostando la larghezza immagine. Errore: %s\n"
-#define MSGTR_TV_Bt848ErrorSettingHeight "tvi_bsdbt848: Errore impostando l'altezza immagine. Errore: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848UnableToStopCapture "tvi_bsdbt848: Impossibile interrompere l'aquisizione. Errore: %s\n"
 #define MSGTR_TV_TTSupportedLanguages "Lingue del televideo utilizzabili:\n"
 #define MSGTR_TV_TTSelectedLanguage "Selezionata la lingua di default del televideo: %s\n"
@@ -1935,8 +1814,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_TVI_DS_ErrorParsingVideoFormatStruct "tvi_dshow: Impossibile interpretare la struttura del formato video.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableSetAudioMode "tvi_dshow: Impossibile impostare la modalità audio %d. Errore:0x%x\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnsupportedMediaType "tvi_dshow: Tipo di media non gestibile passato a %s\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_UnableGetsupportedVideoFormats "tvi_dshow: Impossibile ricavare dal pin video i formati media supportati. Errore:0x%x\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_UnableGetsupportedAudioFormats "tvi_dshow: Impossibile ricavare dal pin audio i formati media supportati. Errore:0x%x Disabilito l'audio.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableFindNearestChannel "tvi_dshow: Impossibile trovare il prossimo canale nella tabella di frequenze di sistema.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableToSetChannel "tvi_dshow: Impossibile passare al prossimo canale nella tabella di frequenze di sistema. Errore:0x%x\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableTerminateVPPin "tvi_dshow: Impossibile chiudere il pin VideoPort pin con alcun filtro in graph. Errore:0x%x\n"

Modified: trunk/help/help_mp-ja.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-ja.h	Thu Feb 13 12:12:29 2014	(r36827)
+++ trunk/help/help_mp-ja.h	Thu Feb 13 12:47:50 2014	(r36828)
@@ -163,19 +163,14 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // open.c, stream.c:
 #define MSGTR_CdDevNotfound "CD-ROM デバイス '%s' が存在しません.\n"
 #define MSGTR_ReadSTDIN "標準入力から読み込んでいます...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "指定されたURLを読み込めません: %s\n"
-#define MSGTR_ConnToServer "サーバに接続中: %s\n"
 #define MSGTR_FileNotFound "ファイルが存在しません: '%s'\n"
 
 #define MSGTR_SMBInitError "libsmbclient の初期化失敗: %d\n"
 #define MSGTR_SMBFileNotFound "ローカルエリアネットワークから開くことが出来ませんでした: '%s'\n"
-#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer はSMB reading support を無効にしてコンパイルされています\n"
 
 #define MSGTR_CantOpenDVD "DVDデバイスを開くことが出来ませんでした: %s (%s)\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "このDVDには %d タイトル記録されています.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "不正な DVD タイトル番号です: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumChapters "このDVDは %d キャプターあります.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "不正なDVDキャプター番号ですr: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnumAngles "このDVDには %d アングルあります.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidAngle "不正なDVDアングル番号です: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnoIFO "Cannot open the IFO file for DVD title %d.\n"
@@ -194,7 +189,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_TooManyAudioInBuffer "\nバッファに多過ぎる音声パケットが与えられてます: (%d in %d bytes).\n"
 #define MSGTR_TooManyVideoInBuffer "\nバッファに多過ぎる映像パケットが与えられてます: (%d in %d bytes).\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "%s ファイルフォーマットと判断.\n"
-#define MSGTR_DetectedAudiofile "音声ファイルと判断.\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "============ このファイルフォーマットは サポートしていません =============\n"\
                  "======= もしこのファイルが AVI、ASF、MPEGなら作成者に連絡して下さい ======\n"
 #define MSGTR_MissingVideoStream "映像ストリームが存在しません.\n"
@@ -213,7 +207,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: 圧縮されたヘッダ(Compressed headers)をサポートするには ZLIB が必要です\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: 警告: Variable FOURCC detected!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: 警告: too many tracks"
-#define MSGTR_DetectedTV "TV detected! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "ogg demuxer を開くことが出来ません.\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "音声ストリームを開くことが出来ません: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "サブタイトルストリームを開くことが出来ません: %s\n"

Modified: trunk/help/help_mp-ko.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-ko.h	Thu Feb 13 12:12:29 2014	(r36827)
+++ trunk/help/help_mp-ko.h	Thu Feb 13 12:47:50 2014	(r36828)
@@ -216,19 +216,14 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CdDevNotfound "CD-ROM 장치 '%s'를 찾을 수 없습니다!\n"
 #define MSGTR_ErrTrackSelect "VCD 트랙을 선택하는 도중 에러가 발생했습니다."
 #define MSGTR_ReadSTDIN "표준입력(stdin)으로 부터 읽고 있습니다...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "URL을 열 수 없습니다.: %s\n"
-#define MSGTR_ConnToServer "서버에 연결되었습니다.: %s\n"
 #define MSGTR_FileNotFound "파일을 찾을 수 없습니다.: '%s'\n"
 
 #define MSGTR_SMBInitError "libsmbclient 라이브러리를 초기화할 수 없습니다.: %d\n"
 #define MSGTR_SMBFileNotFound "lan으로 부터 열 수 없습니다.: '%s'\n"
-#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer가 SMB읽기를 할 수 있도록 컴파일되지 않았습니다.\n"
 
 #define MSGTR_CantOpenDVD "DVD 장치를 열 수 없습니다.: %s (%s)\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "이 DVD에는 %d개의 타이틀이 있습니다.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "유효하지 않은 DVD 타이틀 번호입니다.: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumChapters "이 DVD 타이틀에는 %d개의 챕터가 있습니다.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "유효하지 않은 DVD 챕터 번호입니다.: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnumAngles "이 DVD 타이틀에는 %d개의 앵글이 있습니다.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidAngle "유효하지 않은 DVD 앵글 번호입니다.: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnoIFO "DVD 타이틀 %d를 위한 IFO파일을 열 수 없습니다.\n"
@@ -243,8 +238,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
            "AVI 파일의 경우, -ni 옵션으로 non-interleaved 모드로 강제 시도해보세요.\n"
 #define MSGTR_SwitchToNi "\n잘못된 interleaved AVI 파일을 발견했습니다. -ni 모드로 변경합니다...\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "%s 파일 형식을 발견했습니다.\n"
-#define MSGTR_DetectedAudiofile "오디오 파일을 감지하였습니다.\n"
-#define MSGTR_InvalidMPEGES "유효하지 않은 MPEG-ES 스트림??? 저작자에게 문의하세요, 버그일지도 모릅니다. :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "============= 죄송합니다. 이 파일형식을 인식하지못했거나 지원하지않습니다 ===============\n"\
                  "=== 만약 이 파일이 AVI, ASF 또는 MPEG 스트림이라면, 저작자에게 문의하세요! ===\n"
 #define MSGTR_MissingVideoStream "비디오 스트림을 찾지 못했습니다.\n"
@@ -265,7 +258,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: 압축된 헤더는 (아직) 지원되지않습니다.\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: 경고: 가변적인 FOURCC 발견!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: 경고: 트랙이 너무 많습니다."
-#define MSGTR_DetectedTV "TV를 발견하였습니다! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "ogg 해석기를 열 수 없습니다.\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "오디오 스트림을 열 수 없습니다.: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "자막 스트림을 열 수 없습니다.: %s\n"
@@ -317,7 +309,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CannotFindColorspace "'scale'을 시도했지만, 맞는 컬러공간을 찾을 수 없습니다. :(\n"
 
 // vd.c
-#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: 코덱이 sh->disp_w와 sh->disp_h로 설정되지 않아서, 다시 시도합니다.\n"
 #define MSGTR_CouldNotFindColorspace "어울리는 컬러공간을 찾을 수 없습니다. -vf 크기조절로 다시 시도합니다...\n"
 #define MSGTR_MovieAspectIsSet "화면비율이 %.2f:1 입니다. - 화면비율을 조정하기위해 사전 크기조절을 합니다.\n"
 #define MSGTR_MovieAspectUndefined "화면비율이 정의되지 않았습니다. - 사전 크기조절이 적용되지 않았습니다.\n"

Modified: trunk/help/help_mp-mk.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-mk.h	Thu Feb 13 12:12:29 2014	(r36827)
+++ trunk/help/help_mp-mk.h	Thu Feb 13 12:47:50 2014	(r36828)
@@ -217,19 +217,14 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CdDevNotfound "CD-ROM Уредот '%s' не е пронајден.\n"
 #define MSGTR_ErrTrackSelect "Грешка во избирањето на VCD датотеката."
 #define MSGTR_ReadSTDIN "Читање од stdin...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "Не може да се отвори URL: %s\n"
-#define MSGTR_ConnToServer "Поврзан со серверот: %s\n"
 #define MSGTR_FileNotFound "Датотеката не е пронајдена: '%s'\n"
 
 #define MSGTR_SMBInitError "Не може да ја иницијализира libsmbclient библиотеката: %d\n"
 #define MSGTR_SMBFileNotFound "Не може да отвори од локалната мрежа: '%s'\n"
-#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer не е компајлиран со подршка за SMB читање\n"
 
 #define MSGTR_CantOpenDVD "Не можеше да се отвори DVD уредот: %s (%s)\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "Има %d наслови на ова DVD.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "Невалиден DVD број на насловот: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumChapters "Има %d поглавја на овој DVD наслов.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Невалиден DVD број на поглавјето: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnumAngles "Има %d агли на овој DVD наслов.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidAngle "Невалиден DVD број на аголот: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnoIFO "Не може да ја отвори IFO датотеката за DVD насловот %d.\n"
@@ -244,8 +239,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
            "За AVI датотеки, обиди се да го присилиш непреклопувачкиот мод со опцијата -ni.\n"
 #define MSGTR_SwitchToNi "\nОткриена е лошо преклопена AVI датотека - се префрла на модот -ni...\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Пронајден е %s формат на датотеката.\n"
-#define MSGTR_DetectedAudiofile "Пронајдена е аудио датотека.\n"
-#define MSGTR_InvalidMPEGES "Невалиден MPEG-ES проток??? Контактирајте со авторот, можеби е баг :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "============ Извинете, овој формат на датотеката не е пропознат/подржан =============\n"\
                  "=== Ако оваа датотека е AVI, ASF или MPEG проток, ве молиме контактирајте со авторот! ===\n"
 #define MSGTR_MissingVideoStream "Не е пронајден видео проток.\n"
@@ -266,7 +259,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: За подршка на компресирани хедери потребно е ZLIB!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Откриено е променливо FOURCC!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: премногу траки"
-#define MSGTR_DetectedTV "Пронајден е ТВ! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Не може да се отвори ogg демуксерот.\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Не може да се отвори аудио протокот: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Не може да се отвори протокот за преводи: %s\n"
@@ -318,7 +310,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CannotFindColorspace "Не може да се пронајде заеднички простор за боја, дури ни со внесување на 'нијанса' :(\n"
 
 // vd.c
-#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: Кодекот не ги подеси sh->disp_w и sh->disp_h, се обидува да заобиколи.\n"
 #define MSGTR_CouldNotFindColorspace "Не може да се пронајде соодветен простор за боја - се обидува повторно со -vf scale...\n"
 #define MSGTR_MovieAspectIsSet "Аспектот на Филмот е %.2f:1 - се преместува на точниот аспект на филмот.\n"
 #define MSGTR_MovieAspectUndefined "Аспектот на филмот не е дефиниран - не е применето преместување.\n"

Modified: trunk/help/help_mp-nb.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-nb.h	Thu Feb 13 12:12:29 2014	(r36827)
+++ trunk/help/help_mp-nb.h	Thu Feb 13 12:47:50 2014	(r36828)
@@ -104,15 +104,11 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CdDevNotfound "CD-ROM enhet '%s' ikke funnet!\n"
 #define MSGTR_ErrTrackSelect "Feil under valg av VCD spor!"
 #define MSGTR_ReadSTDIN "Leser fra stdin...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "Kan ikke åpne URL: %s\n"
-#define MSGTR_ConnToServer "Koblet til server: %s\n"
 #define MSGTR_FileNotFound "Finner ikke filen: '%s'\n"
 
 #define MSGTR_CantOpenDVD "Kan ikke åpne DVD enhet: %s (%s)\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "Det er %d titler på denne DVD.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "Ugyldig DVD tittelnummer: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumChapters "Det er %d kapitler i denne DVD tittelen.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Ugyldig DVD kapittelnummer: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnumAngles "Det er %d vinkler i denne DVD tittelen.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidAngle "Ugyldig DVD vinkel nummer: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnoIFO "Kan ikke åpne IFO filen for DVD tittel %d.\n"
@@ -125,7 +121,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_TooManyVideoInBuffer "\nDEMUXER: For mange (%d i %d bytes) video pakker i bufferen!\n"
 #define MSGTR_MaybeNI "(kanskje du spiller av en ikke-interleaved stream/fil eller codec'en feilet)\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Detekterte %s filformat!\n"
-#define MSGTR_InvalidMPEGES "Ugyldig MPEG-ES stream??? kontakt utvikleren, det kan være en feil :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "======== Beklager, dette filformatet er ikke gjenkjent/støttet ===============\n"\
                  "=== Hvis det er en AVI, ASF eller MPEG stream, kontakt utvikleren! ===\n"
 #define MSGTR_MissingVideoStream "Ingen video stream funnet!\n"

Modified: trunk/help/help_mp-nl.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-nl.h	Thu Feb 13 12:12:29 2014	(r36827)
+++ trunk/help/help_mp-nl.h	Thu Feb 13 12:47:50 2014	(r36828)
@@ -143,38 +143,19 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 #define MSGTR_LoadingConfig "Bezig met het laden van de configuratie '%s'\n"
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "SUB: bestand met ondertitels toegevoegd (%d): %s\n"
-#define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Fout bij het openen van het bestand [%s]! Geen schrijfrechten!\n"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Kon %s niet openen: %s (moet leesbaar zijn voor deze gebruiker.)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Linux RTC initialisatiefout in ioctl (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Probeer \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" toe te voegen in de opstartbestanden van uw systeem.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Linux RTC initialisatiefout in ioctl (rtc_pie_on): %s\n"
-#define MSGTR_UsingTimingType "Gebruikt %s timing.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "WAARSCHUWING: getch2_init is twee maal opgeroepen!\n"
-#define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Deze stream can niet opgeslagen worde - geen bestandsomschrijving (file descriptor) beschikbaar.\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "Kan de libmenu video filter niet openen met het root menu %s.\n"
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Er is een fout opgetreden bijde pre-initialisatie van de audio filter!\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "Linux RTC leesfout: %s\n"
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Waarschuwing! Softsleep underflow!\n"
-#define MSGTR_DvdnavNullEvent "DVDNAV Event NULL?!\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "DVDNAV Event: Highlight event broken\n"
-#define MSGTR_DvdnavEvent "DVDNAV Event: %s\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightHide "DVDNAV Event: Highlight Hide\n"
-#define MSGTR_DvdnavStillFrame "######################################## DVDNAV Event: Still Frame: %d sec(s)\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavStop "DVDNAV Event: Nav Stop\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavNOP "DVDNAV Event: Nav NOP\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChangeVerbose "DVDNAV Event: Nav SPU Stream Change: phys: %d/%d/%d logical: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChange "DVDNAV Event: Nav SPU Stream Change: phys: %d logical: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavAudioStreamChange "DVDNAV Event: Nav Audio Stream Change: phys: %d logical: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavVTSChange "DVDNAV Event: Nav VTS Change\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavCellChange "DVDNAV Event: Nav Cell Change\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuClutChange "DVDNAV Event: Nav SPU CLUT Change\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "DVDNAV Event: Nav Seek Done\n"
-#define MSGTR_MenuCall "Menu call\n"
 #define MSGTR_EdlOutOfMem "Kan niet genoeg geheugen toewijzen voor de EDL data.\n"
 #define MSGTR_EdlRecordsNo "Bezig met het lezen van %d EDL acties.\n"
 #define MSGTR_EdlQueueEmpty "Er zijn geen EDL acties meer te verwerken.\n"
 #define MSGTR_EdlCantOpenForWrite "Kan het EDL bestand [%s] niet openen om te schrijven.\n"
-#define MSGTR_EdlCantOpenForRead "Kan het EDL bestand [%s] niet openen om te lezen.\n"
 #define MSGTR_EdlNOsh_video "Kan EDl niet gebruiken zonder video, daarom wordt het uitgeschakeld.\n"
 #define MSGTR_EdlNOValidLine "Ongeldige EDL lijn: %s\n"
 #define MSGTR_EdlBadlyFormattedLine "Slecht geformatteerde EDL lijn [%d] Deze wordt niet gebruikt.\n"
@@ -202,9 +183,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OpenedStream "succes: formaat: %d data: 0x%X - 0x%x\n"
 #define MSGTR_VCodecFramecopy "videocodec: framecopy (%dx%d %dbpp fourcc=%x)\n"
 #define MSGTR_ACodecFramecopy "audiocodec: framecopy (formaat=%x chans=%d rate=%d bits=%d B/s=%d sample-%d)\n"
-#define MSGTR_CBRPCMAudioSelected "CBR PCM audio geselecteerd\n"
 #define MSGTR_MP3AudioSelected "MP3 audio geselecteerd\n"
-#define MSGTR_CannotAllocateBytes "Kon %d bytes niet toewijzen\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay " AUDIO DELAY wordt gezet op %5.3f\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Audio audio preload wordt beperkt tot 0.4s\n"
 #define MSGTR_IncreasingAudioDensity "Audio densiteit wordt opgevoerd tot 4\n"
@@ -313,7 +292,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_ErrorParsingCommandLine "Fout bij het analyseren van de commandoregel"
 #define MSGTR_VideoStreamRequired "Een Video stream is verplicht!\n"
 #define MSGTR_ForcingInputFPS "input fps zal geinterpreteerd worden als %5.3f \n"
-#define MSGTR_RawvideoDoesNotSupportAudio "Het output bestandsformaat RAWVIDEO ondersteunt geen audio - geluid \n"
 #define MSGTR_DemuxerDoesntSupportNosound "Deze demuxer ondersteunt -nosound nog niet.\n"
 #define MSGTR_MemAllocFailed "geheugentoewijzing gefaald"
 #define MSGTR_NoMatchingFilter "Kon geen geldig(e) filter/ao formaat vinden!\n"
@@ -399,7 +377,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CodecDefinitionIncorrect "De codec is niet correct gedefinieerd."
 #define MSGTR_OutdatedCodecsConf "Dit codecs.conf bestand is te oud en incompatibel met deze versie van MPlayer!"
 
-#define MSGTR_CannotMakePipe "Kan geen PIPE aanmaken!\n"
 #define MSGTR_SaveSlotTooOld "Een te oud save slot voor lvl %d gevonden: %d !!!\n"
 #define MSGTR_InvalidCfgfileOption "De %s optie kan niet gebruikt worden in het configuratie bestand.\n"
 #define MSGTR_InvalidCmdlineOption "De %s optie kan niet gebruikt worden op de commandoregel.\n"
@@ -413,19 +390,14 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CdDevNotfound "CD-ROM Device '%s' niet gevonden!\n"
 #define MSGTR_ErrTrackSelect "Fout bij het selecteren van VCD track!"
 #define MSGTR_ReadSTDIN "Lezen van stdin...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "Onmogelijk om URL te openen: %s\n"
-#define MSGTR_ConnToServer "Verbonden met server: %s\n"
 #define MSGTR_FileNotFound "Bestand niet gevonden: '%s'\n"
 
 #define MSGTR_SMBInitError "Kon de libsmbclient bibliotheek niet initialiseren: %d\n"
 #define MSGTR_SMBFileNotFound "Kon netwerkbestand '%s' niet openen\n"
-#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer werd niet gecompileerd met SMB leesondersteuning\n"
 
 #define MSGTR_CantOpenDVD "Kon DVD device niet openen: %s (%s)\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "Er zijn %d titels op deze DVD.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "Foutieve DVD titelnummer: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumChapters "Er zijn %d hoofdstukken in deze DVD titel.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Foutief DVD hoofdstuknummer: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnumAngles "Er zijn %d gezichtspunten in deze DVD titel.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidAngle "Foutief DVD gezichtspuntnummer: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnoIFO "Kan het IFO bestand voor DVD titel %d niet openen.\n"
@@ -440,8 +412,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
            "Voor .AVI bestanden probeer je best non-interleaved mode met de optie -ni\n"
 #define MSGTR_SwitchToNi "\nSlecht geinterleaved .AVI bestand gedetecteerd - schakel om naar -ni mode!\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "%s bestandsformaat gedetecteerd!\n"
-#define MSGTR_DetectedAudiofile "Audio bestandsformaat gedetecteerd!\n"
-#define MSGTR_InvalidMPEGES "Invalid MPEG-ES stream??? Contacteer de auteur, het zou een bug kunnen zijn :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "============= Sorry, dit bestandsformaat niet herkend/ondersteund ===============\n"\
                  "=== Als dit een AVI bestand, ASF bestand of MPEG stream is, contacteer dan aub de auteur! ===\n"
 #define MSGTR_MissingVideoStream "Geen video stream gevonden!\n"
@@ -462,7 +432,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Gecomprimeerde headers (nog) niet ondersteund!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: Waarschuwing! variabele FOURCC gedetecteerd!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: Waarschuwing! te veel tracks!"
-#define MSGTR_DetectedTV "TV gedetecteerd! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Kan de Ogg demuxer niet openen\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Kan audio stream niet openen: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Kan ondertitelingstream niet openen: %s\n"
@@ -514,7 +483,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CannotFindColorspace "Kan geen gemeenschappelijke colorspace vinden, zelfs bij gebruik van 'scale' :(\n"
 
 // vd.c
-#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: codec stelde sh->disp_w en sh->disp_h niet in, ik probeer het probleem te omzeilen!\n"
 #define MSGTR_CouldNotFindColorspace "Kon geen bijpassende kleurenruimte vinden - ik probeer opnieuw met -vf scale...\n"
 #define MSGTR_MovieAspectIsSet "Film-Aspect is %.2f:1 - voorscalering naar het correcte film-aspect.\n"
 #define MSGTR_MovieAspectUndefined "Movie-Aspect is niet gedefinieerd - geen voorscalering toegepast.\n"
@@ -719,8 +687,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_VO_CantCreateFile "Kan het output bestand niet aanmaken."
 #define MSGTR_VO_DirectoryCreateSuccess "Output directory succesvol aangemaakt."
 #define MSGTR_VO_ValueOutOfRange "Waarde buiten het bereik"
-#define MSGTR_VO_NoValueSpecified "Geen waarde opgegeven."
-#define MSGTR_VO_UnknownSuboptions "Onbekende suboptie(s)"
 
 // vo_jpeg.c
 #define MSGTR_VO_JPEG_ProgressiveJPEG "Progressieve JPEG geactiveerd."
@@ -737,7 +703,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // vo_yuv4mpeg.c
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedHeightDivisibleBy4 "De interlaced mode vereist een beeldhoogte die deelbaar is door vier."
-#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedLineBufAllocFail "Kan geen \"lijn\" buffer toewijzen voor de interlaced mode."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_WidthDivisibleBy2 "De beeldbreedte moet deelbaar zijn door twee."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileOpenError "Kan geen geheugen of \"file handle\" verkrijgen om de \"%s\" te schrijven!"
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileWriteError "Fout bij het schrijven van het beeld naar de output!"
@@ -819,7 +784,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // ao_plugin.c
 
-#define MSGTR_AO_PLUGIN_InvalidPlugin "[AO PLUGIN] ongeldige plugin: %s\n"
 
 // ========================== LIBMPCODECS ===================================
 

Modified: trunk/help/help_mp-pl.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-pl.h	Thu Feb 13 12:12:29 2014	(r36827)
+++ trunk/help/help_mp-pl.h	Thu Feb 13 12:47:50 2014	(r36828)
@@ -146,39 +146,20 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LoadingConfig "Wczytuję konfigurację '%s'\n"
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "SUB: Dodaje plik z napisami (%d): %s\n"
 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "SUB: Usuwam plik z napisami (%d): %s\n"
-#define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Błąd przy otwieraniu pliku [%s] do zapisu!\n"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Nie moge otworzyć %s: %s (użytkownik powinien mieć prawo odczytu.)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Błąd RTC Linuxa w ioctl (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Spróbuj dodać \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" do skryptów startowych swojego systemu.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Błąd RTC Linuxa w ioctl (rtc_pie_on): %s\n"
-#define MSGTR_UsingTimingType "Używam synchronizacji %s.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "UWAGA: getch2_init wywołany dwukrotnie!\n"
-#define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Nie mogę zrzucić strumienia - brak deskryptora pliku\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "Nie mogę otworzyć filtru video libmenu z głownym menu %s.\n"
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Błąd preinicjalizacji łańcucha filtru audio!\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "Błąd odczytu RTC Linuxa : %s\n"
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Uwaga! niedomiar softsleep !\n"
-#define MSGTR_DvdnavNullEvent "Zdarzenie DVDNAV NULL?!\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "Zdarzenie DVDNAV: Zepsute podświetlenie\n"
-#define MSGTR_DvdnavEvent "Zdarzenie DVDNAV: %s\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightHide "Zdarzenie DVDNAV: Podświetlenie ukryte\n"
-#define MSGTR_DvdnavStillFrame "######################################## Zdarzenie DVDNAV: Zatrzymana klatka: %d sek\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavStop "Zdarzenie DVDNAV: Nav Stop\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavNOP "Zdarzenie DVDNAV: Nav NOP\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChangeVerbose "Zdarzenie DVDNAV: Zmiana strumienia Nav SPU: fiz: %d/%d/%d log: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChange "Zdarzenie DVDNAV: Zmiana strumienia Nav SPU: fiz: %d log: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavAudioStreamChange "Zdarzenie DVDNAV: Zmiana strumienia dźwiękowego Nav: fiz: %d log: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavVTSChange "Zdarzenie DVDNAV: Zmiana Nav VTS\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavCellChange "Zdarzenie DVDNAV: Zmiana komórki Nav\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuClutChange "Zdarzenie DVDNAV: Zmiana Nav SPU CLUT\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "Zdarzenie DVDNAV: Przeszukiwanie Nav zakończone\n"
-#define MSGTR_MenuCall "Wywołanie menu\n"
 
 #define MSGTR_EdlOutOfMem "Nie mogę zaalokowac wystarczająco pamięci na dane EDL.\n"
 #define MSGTR_EdlRecordsNo "Wczytuję akcje %d.\n"
 #define MSGTR_EdlQueueEmpty "Nie ma akcji EDL.\n"
 #define MSGTR_EdlCantOpenForWrite "Nie mogę otworzyć pliku EDL [%s] do zapisu.\n"
-#define MSGTR_EdlCantOpenForRead "Nie mogę otworzyć pliku EDL [%s] do odczytu.\n"
 #define MSGTR_EdlNOsh_video "Nie moge użyć EDL bez obrazu, wyłączam.\n"
 #define MSGTR_EdlNOValidLine "Błędny wiersz EDL: %s\n"
 #define MSGTR_EdlBadlyFormattedLine "Źle sformatowany wiersz EDL [%d], pomijam.\n"
@@ -264,9 +245,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OpenedStream "sukces: format: %d dane: 0x%X - 0x%x\n"
 #define MSGTR_VCodecFramecopy "kodek video: framecopy (%dx%d %dbpp fourcc=%x)\n"
 #define MSGTR_ACodecFramecopy "kodek audio: framecopy (format=%x chans=%d rate=%d bits=%d B/s=%d sample-%d)\n"
-#define MSGTR_CBRPCMAudioSelected "Wybrano dźwięk CBR PCM.\n"
 #define MSGTR_MP3AudioSelected "Wybrano dźwięk MP3.\n"
-#define MSGTR_CannotAllocateBytes "Nie mogę zaalokować %d bajtów.\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "Ustawiam opóźnienie audio na %5.3fs.\n"
 #define MSGTR_SettingVideoDelay "Ustawiam opóźnienie video na %5.3fs.\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Ograniczam buforowanie audio do 0.4s.\n"
@@ -380,7 +359,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_ErrorParsingCommandLine "błąd w przetwarzaniu wiersza poleceń"
 #define MSGTR_VideoStreamRequired "Wymagany jest strumień video!\n"
 #define MSGTR_ForcingInputFPS "Wejściowa wartość FPS zostanie zinterpretowana jako %5.3f.\n"
-#define MSGTR_RawvideoDoesNotSupportAudio "Wyjściowy format RAWVIDEO nie obsługuje dźwięku - wyłączam dźwięk.\n"
 #define MSGTR_DemuxerDoesntSupportNosound "Ten demuxer jeszcze nie obsługuje opcji -nosound.\n"
 #define MSGTR_MemAllocFailed "Alokacja pamięci nie powiodła się.\n"
 #define MSGTR_NoMatchingFilter "Nie mogę znaleźć pasującego formatu ao/filtra!\n"
@@ -468,7 +446,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OutdatedCodecsConf "Plik codecs.conf jest za stary i niekompatybilny z tym wydaniem MPlayer!"
 
 // fifo.c
-#define MSGTR_CannotMakePipe "Nie mogę utworzyć PIPE!\n"
 
 // m_config.c
 #define MSGTR_SaveSlotTooOld "Zapis znaleziony w lvl %d jest za stary: %d !!!\n"
@@ -494,13 +471,10 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CdDevNotfound "Nie znaleziono CD-ROMu '%s'.\n"
 #define MSGTR_ErrTrackSelect "Błąd wybierania ścieżki VCD."
 #define MSGTR_ReadSTDIN "Czytam ze standardowego wejścia...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "Nie mogę otworzyć URL: %s\n"
-#define MSGTR_ConnToServer "Połączony z serwerem: %s\n"
 #define MSGTR_FileNotFound "Brak pliku: '%s'\n"
 
 #define MSGTR_SMBInitError "Nie mogę zainicjować biblioteki libsmbclient: %d\n"
 #define MSGTR_SMBFileNotFound "Nie mogę otworzyć z sieci lokalnej (LAN): '%s'\n"
-#define MSGTR_SMBNotCompiled "Brak wkompilowanej obsługi zasobów SMB.\n"
 
 #define MSGTR_CantOpenDVD "Nie znaleziono DVD: %s (%s)\n"
 
@@ -508,10 +482,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_NoDVDSupport "MPlayer został skompilowany bez obsługi DVD support, wychodzę.\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "Na DVD znajduje się %d tytył(ów).\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "Błędny numer tytułu DVD: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumChapters "To DVD ma %d rozdziałów.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Błędny numer rozdziału DVD: %d\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidChapterRange "Niepoprawny zakres rozdziałów %s\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidLastChapter "Niepoprawny numer ostatniego rozdziału DVD: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnumAngles "To DVD ma %d kątów.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidAngle "Niepoprawny numer kąta: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnoIFO "Nie mogę otworzyć pliku IFO dla DVD %d.\n"
@@ -547,8 +518,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
            "Spróbuj wymusić tryb bez przeplotu dla plików AVI opcją -ni.\n"
 #define MSGTR_SwitchToNi "\nWykryłem plik AVI z błędnym przeplotem - przełączam na tryb -ni...\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Wykryto format pliku %s.\n"
-#define MSGTR_DetectedAudiofile "Wykryto plik audio.\n"
-#define MSGTR_InvalidMPEGES "Błędny strumień MPEG-ES??? Skontaktuj się z autorem, to może być błąd :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "============ Niestety, ten format pliku jest nieobsługiwany =============\n"\
                  "=== Jeśli plik to AVI lub strumień ASF, MPEG proszę skontaktuj się z autorem! ===\n"
 #define MSGTR_MissingVideoStream "Brak strumienia video.\n"
@@ -569,7 +538,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: obsługiwanie skompresowanych nagłówków wymaga ZLIB!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: UWAGA: Wykryto zmienny FourCC!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: UWAGA: za dużo ścieżek"
-#define MSGTR_DetectedTV "Wykryłem TV! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Błąd otwierania Ogg demuxer.\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Nie mogę otworzyć strumienia audio: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Nie mogę otworzyć strumienia z napisami: %s\n"
@@ -630,7 +598,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CannotFindColorspace "Nie mogę znaleźć odpowiedniej przestrzenii kolorów, nawet poprzez wstawienie 'scale' :(\n"
 
 // vd.c
-#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: Kodek nie ustawił sh->disp_w i sh->disp_h, próbuję obejścia.\n"
 #define MSGTR_CouldNotFindColorspace "Nie mogłem odnaleźć pasującej przestrzeni kolorów - próbuję ponownie z opcją -vf scale...\n"
 #define MSGTR_MovieAspectIsSet "Format filmu to %.2f:1 - zmieniam do poprawnego formatu filmu.\n"
 #define MSGTR_MovieAspectUndefined "Format filmu nie zdefiniowany - nie stosuję zmiany formatu.\n"
@@ -640,7 +607,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // x11_common.c
 #define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: Nie mogłem wysłać zdarzenia pełnoekranowego EWMH !\n"
-#define MSGTR_CouldNotFindXScreenSaver "xscreensaver_disable: Nie mogłem odnaleźć okna XScreenSaver.\n"
 #define MSGTR_SelectedVideoMode "XF86VM: Wybrano tryb video %dx%d dla obrazu %dx%d.\n"
 
 #define MSGTR_InsertingAfVolume "[Mixer] Brak sprzętowego mixowania, włączam filtr głośności.\n"
@@ -868,8 +834,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_VO_CantCreateFile "Nie mogę stworzyć pliku wyjściowego."
 #define MSGTR_VO_DirectoryCreateSuccess "Folder wyjściowy utworzony pomyślnie."
 #define MSGTR_VO_ValueOutOfRange "wartość poza zakresem."
-#define MSGTR_VO_NoValueSpecified "Nie podano wartości."
-#define MSGTR_VO_UnknownSuboptions "nieznana podopcja(e)"
 
 // vo_aa.c
 
@@ -896,7 +860,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // vo_yuv4mpeg.c
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedHeightDivisibleBy4 "Tryb przeplotu wymaga aby wysokość obrazu była podzielna przez 4."
-#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedLineBufAllocFail "Nie mogę zaalokować bufora lini dla trybu przeplotu."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_WidthDivisibleBy2 "Szerokość obrazu musi być podzielna przez 2."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileOpenError "Nie mogę dostać pamięci lub pliku aby zapisać \"%s\"!"
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileWriteError "Błąd zapisu pliku na wyjście!"
@@ -1000,12 +963,9 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: zapis nie powiódł się.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] Nie mogę otworzyć urządzenia audio %s, %s -> brak dźwięku.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] audio_setup: Twoja karta nie obsługuje %d kanałów, %s, częstotliwości próbkowania %d Hz.\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** Twój sterownik dźwięku NIE OBSŁUGUJE select() ***\nPrzekompiluj MPlayer z opcją #undef HAVE_AUDIO_SELECT w config.h !\n\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantReopenReset "[AO SUN]\nFatal error: *** Nie mogę otworzyć ponownie/zresetować urządzenia audio (%s) ***\n"
 
 // ao_plugin.c
 
-#define MSGTR_AO_PLUGIN_InvalidPlugin "[AO PLUGIN] nieprawidłowa wtyczka: %s\n"
 
 // ======================= AF Audio Filters ================================
 
@@ -1015,7 +975,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 #define MSGTR_AF_LADSPA_AvailableLabels "dostępne etykiety w"
 #define MSGTR_AF_LADSPA_WarnNoInputs "UWAGA! Ta wtyczka LADSPA nie ma wejść dźwięku.\n Wchodzący sygnał dźwiękowy zostanie utracony."
-#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrMultiChannel "Wtyczki wielokanałowe (>2) nie są (jeszcze) obsługiwane).\n Używaj tylko wtyczek mono lub stereo."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoOutputs "Ta wtyczka LADSPA nie posiada wyjścia dźwieku."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrInOutDiff "Liczba wejść i wyjść dźwięku dla wtyczki LADSPA różni się."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrFailedToLoad "nie udało się wczytać"
@@ -1061,11 +1020,9 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrOnCmdFd "Błąd polecenia deskryptora pliku %d\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrReadingInputConfig "Błąd odczytu wejściowego pliku konfiguracyjnego %s: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnknownKey "Nieznany klawisz '%s'\n"
-#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnfinishedBinding "Niedokończone wiązanie %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrBuffer2SmallForKeyName "Bufor jest za mały na nazwe tego klawisza: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrNoCmdForKey "Brak polecenia przypisanego do klawisza %s"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrBuffer2SmallForCmd "Bufor jest za mały na polecenie %s\n"
-#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrWhyHere "Co my robimy??\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitJoystick "Nie mogę zainicjować dżojstika\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantOpenFile "Nie moge otworzyć %s: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitAppleRemote "Nie mogę zainicjować Apple Remote.\n"
@@ -1152,15 +1109,12 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_BufferMallocFailed "Błąd: Nie mogę zaalokowac %d bajtowego bufora.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingNetworkStream "Błąd podczas odczytu strumienia sieciowego.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrChunk2Small "Błąd: Zbyt mały kawałek danych.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrSubChunkNumberInvalid "Błąd: nieprawidłowy numer podkawałka danych.\n"
 //brzmi tragicznie:|
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallCannotPlay "Za mała przepustowość, plik nie może zostać odtworzony!\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallDeselectedAudio "Za mała przepustowość, wyłaczam strumień audio.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallDeselectedVideo "Za mała przepustowość, wyłaczam strumień video.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InvalidLenInHeader "Nieprawidłowa długość w nagłówku ASF!\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingChunkHeader "Błąd odczytu kawałka nagłówka.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrChunkBiggerThanPacket "Błąd: chunk_size > packet_size\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingChunk "Błąd odczytu kawałka danych.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ASFRedirector "=====> Przekierowanie ASF\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InvalidProxyURL "Nieprawidłowy URL serwera proxy\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_UnknownASFStreamType "nieznany typ strumienia ASF\n"
@@ -1199,8 +1153,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // cache2.c
 
-#define MSGTR_MPDEMUX_CACHE2_NonCacheableStream "\rTego strumienia nie da się zapisywać w pamięci podręcznej (cache).\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_CACHE2_ReadFileposDiffers "!!! read_filepos różni się!!! Powiadom o tym błędzie...\n"
 
 // cdda.c
 
@@ -1228,7 +1180,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_ParseOKFoundAlbumTitle "Interpretowanie OK, znalazłem: %s\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_AlbumNotFound "Album nie odnaleziony.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_ServerReturnsCommandSyntaxErr "Serwer zwrócił: Błąd składni polecenia\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoSitesInfoAvailable "Brak dostępnych informacji o stronach.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_FailedToGetProtocolLevel "Błąd pobierania poziomu protokołu.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoCDInDrive "Brak płyty CD w napędzie.\n"
 
@@ -1282,7 +1233,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // demux_nuv.c
 
-#define MSGTR_MPDEMUX_NUV_NoVideoBlocksInFile "Brak danych video w pliku.\n"
 
 // demux_xmms.c
 
@@ -1360,15 +1310,12 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCinepakCodec "[VD_DMO] Nie mogłem zaalokować obrazu dla kodeka cinepak.\n"
 
 // libmpcodecs/vd_ffmpeg.c
-#define MSGTR_MPCODECS_XVMCAcceleratedCodec "[VD_FFMPEG] Kodek przyspieszony przez XVMC.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_ArithmeticMeanOfQP "[VD_FFMPEG] Średnia arytmetyczna QP: %2.4f, Średnia harmoniczna QP: %2.4f\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_DRIFailure "[VD_FFMPEG] błąd DRI.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCodec "[VD_FFMPEG] Nie mogłem zaalokować obrazu dla kodeka.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_XVMCAcceleratedMPEG2 "[VD_FFMPEG] MPEG-2 przyspieszony przez XVMC.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_TryingPixfmt "[VD_FFMPEG] Próbuję pixfmt=%d.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_McGetBufferShouldWorkOnlyWithXVMC "[VD_FFMPEG] mc_get_buffer powinien działać tylko z przyspieszeniem XVMC!!"
-#define MSGTR_MPCODECS_UnexpectedInitVoError "[VD_FFMPEG] Nieoczekiwany błąd init_vo.\n"
-#define MSGTR_MPCODECS_UnrecoverableErrorRenderBuffersNotTaken "[VD_FFMPEG] Nieodzyskiwalny błąd, bufory renderowania nie użyte.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_OnlyBuffersAllocatedByVoXvmcAllowed "[VD_FFMPEG] Dozwolone tylko bufory zaalokowane przez vo_xvmc.\n"
 
 // libmpcodecs/ve_lavc.c
@@ -1400,7 +1347,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // libmpcodecs/vf_expand.c
 #define MSGTR_MPCODECS_FullDRNotPossible "Pełny DR niemożliwy, próbuję SLICES(części) zamiast!\n"
-#define MSGTR_MPCODECS_WarnNextFilterDoesntSupportSlices "UWAGA! Następny filtr nie obsługuje SLICES, przygotuj się na sig11...\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_FunWhydowegetNULL "Dlaczego dostaliśmy NULL??\n"
 
 // libmpcodecs/vf_test.c, vf_yuy2.c, vf_yvu9.c
@@ -1504,8 +1450,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // libvo/vo_sdl.c
 
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_CouldntGetAnyAcceptableSDLModeForOutput "[VO_SDL] Nie mogłem pobrać żadnego akceptowalnego trybu SDL dla wyjścia.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SDL_SetVideoModeFailed "[VO_SDL] set_video_mode: SDL_SetVideoMode nie powiodło się: %s.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SDL_MappingI420ToIYUV "[VO_SDL] Mapuję I420 do IYUV.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_UnsupportedImageFormat "[VO_SDL] Nieobsługiwany format obrazka (0x%X).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_InfoPleaseUseVmOrZoom "[VO_SDL] Info - prosze użyj -vm lub -zoom by przełączyć na najlepszą rozdzielczość.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_FailedToSetVideoMode "[VO_SDL] Nie udało się ustawić trybu video: %s.\n"
@@ -1524,14 +1468,12 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantStopPlayback "[VO_SUB_VIDIX] Nie mogę zatrzymać odtwarzania: %s\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_InterleavedUvForYuv410pNotSupported "[VO_SUB_VIDIX] UV z przeplotem dla YUV410P jest nieobsługiwany.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DummyVidixdrawsliceWasCalled "[VO_SUB_VIDIX] Odwołanie do sztucznego vidix_draw_slice().\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DummyVidixdrawframeWasCalled "[VO_SUB_VIDIX] Odwołanie do sztucznego vidix_draw_frame().\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_UnsupportedFourccForThisVidixDriver "[VO_SUB_VIDIX] Nieobsługiwany FourCC dla tego sterownika VIDIX: %x (%s).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_VideoServerHasUnsupportedResolution "[VO_SUB_VIDIX] Serwer video używa nieobsługiwanej rozdzielczości (%dx%d), obsługiwana: %dx%d-%dx%d.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_VideoServerHasUnsupportedColorDepth "[VO_SUB_VIDIX] Serwer video używa nieobsługiwanej głębi kolorów w vidix (%d).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DriverCantUpscaleImage "[VO_SUB_VIDIX] Sterownik VIDIX nie może powiększyć obrazu (%d%d -> %d%d).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DriverCantDownscaleImage "[VO_SUB_VIDIX] Sterownik VIDIX nie może pomniejszyć obrazu (%d%d -> %d%d).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantConfigurePlayback "[VO_SUB_VIDIX] Nie mogę skonfigurować odtwarzania: %s.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_YouHaveWrongVersionOfVidixLibrary "[VO_SUB_VIDIX] Masz nieprawidłową wersję biblioteki VIDIX.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CouldntFindWorkingVidixDriver "[VO_SUB_VIDIX] Nie odnalazłem działającego sterownika VIDIX.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CouldntGetCapability "[VO_SUB_VIDIX] Nie mogłem pobrać możliwości: %s.\n"
 
@@ -1633,11 +1575,9 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // libvo/vo_x11.c
 
-#define MSGTR_LIBVO_X11_DrawFrameCalled "[VO_X11] wywołano draw_frame()!!!!!!\n"
 
 // libvo/vo_xv.c
 
-#define MSGTR_LIBVO_XV_DrawFrameCalled "[VO_XV] wywołano draw_frame()!!!!!!\n"
 
 // stream/stream_radio.c
 
@@ -1655,15 +1595,11 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_RADIO_QueryControlFailed "[radio] ioctl query control nie powiodło się: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetVolumeFailed "[radio] ioctl get volume nie powiodło się: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetVolumeFailed "[radio] ioctl set volume nie powiodło się: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_DroppingFrame "\n[radio] szkoda - opuszczam klatkę dźwiękową (%d bajtów)!\n"
-#define MSGTR_RADIO_BufferEmpty "[radio] grab_audio_frame: bufor pusty, czekam na %d bajtów danych.\n"
-#define MSGTR_RADIO_AudioInitFailed "[radio] audio_in_init nie powiodło się: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_AllocateBufferFailed "[radio] nie mogę zaalokować bufora audio (blok=%d,buf=%d): %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_CurrentFreq "[radio] Obecna częstotliwość: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_SelectedChannel "[radio] Wybrano kanał: %d - %s (częstotliwość: %.2f)\n"
 #define MSGTR_RADIO_ChangeChannelNoChannelList "[radio] Nie mogę zmienić kanału: nie podano listy kanałów .\n"
 #define MSGTR_RADIO_UnableOpenDevice "[radio] Nie mogę otworzyć'%s': %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_InitFracFailed "[radio] init_frac nie powiodło się.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreq "[radio] Nieprawidłowa częstotliwość: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_UsingFreq "[radio] Używam częstotliwości: %.2f.\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInInitFailed "[radio] audio_in_init nie powiodło się.\n"

Modified: trunk/help/help_mp-pt_BR.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-pt_BR.h	Thu Feb 13 12:12:29 2014	(r36827)
+++ trunk/help/help_mp-pt_BR.h	Thu Feb 13 12:47:50 2014	(r36828)
@@ -224,19 +224,14 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CdDevNotfound "Dispositivo de CD-ROM '%s' não encontrado!\n"
 #define MSGTR_ErrTrackSelect "Erro selecionando trilha do VCD!"
 #define MSGTR_ReadSTDIN "Lendo de stdin...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "Impossível abrir URL: %s\n"
-#define MSGTR_ConnToServer "Conecatado ao servidor: %s\n"
 #define MSGTR_FileNotFound "Arquivo não encontrado: '%s'\n"
 
 #define MSGTR_SMBInitError "Impossível inicializar biblioteca libsmbclient: %d\n"
 #define MSGTR_SMBFileNotFound "Impossível abrir da \"lan\": '%s'\n"
-#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer não foi compilado com suporte a leitura de SMB\n"
 
 #define MSGTR_CantOpenDVD "Impossível abrir dispositivo de DVD: %s (%s)\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "Existem %d títulos neste DVD.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "Número do título do DVD inválido: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumChapters "Existem %d capítulos neste título de DVD.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Número do capítulo do DVD inválido: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnumAngles "Existem %d anglos neste título de DVD.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidAngle "Número do anglo do DVD inválido: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnoIFO "Impossível abrir o arquivo IFO para o título de DVD %d.\n"
@@ -251,8 +246,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
            "Para arquivos .AVI, tente forçar um modo não-entrelaçado com a opção -ni.\n"
 #define MSGTR_SwitchToNi "\nDetectado .AVI mau entrelaçado - mudando para o modo -ni!\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Detectado formato de arquivo %s!\n"
-#define MSGTR_DetectedAudiofile "Detectado arquivo de audio!\n"
-#define MSGTR_InvalidMPEGES "Fluxo MPEG-ES inválido??? Contacte o autor, pode ser um bug :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "======= Desculpe, este formato de arquivo não é reconhecido/suportado ========\n"\
                  "== Se este arquivo é um fluxo AVI, ASF ou MPEG, por favor contacte o autor ==\n"
 #define MSGTR_MissingVideoStream "Nenhuma trilha de vídeo encontrado!\n"
@@ -273,7 +266,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Cabeçalhos comprimidos não suportados (ainda)!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: Advertência! Variável FOURCC detectada!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: Advertência! Trilhas demais!"
-#define MSGTR_DetectedTV "TV detectada! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Impossível abrir o demuxer ogg\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Impossível abrir trilha de audio: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Impossível abrir trilha de legendas: %s\n"
@@ -323,7 +315,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CannotFindColorspace "Impossível encontrar um \"colorspace\" comum, mesmo inserindo \"scale\" :(\n"
 
 // vd.c
-#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: codec não configurou sh->disp_w e sh->disp_h, tentando solução alternativa!\n"
 #define MSGTR_CouldNotFindColorspace "Impossível encotrar \"colorspace\" similar - retentando com -vf scale...\n"
 #define MSGTR_MovieAspectIsSet "Aspecto do filme é %.2f:1 - pré-redimensionando para corrigir o aspecto do filme.\n"
 #define MSGTR_MovieAspectUndefined "Aspecto do filme é indefinido - nenhum pré-redimensionamento aplicado.\n"

Modified: trunk/help/help_mp-ro.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-ro.h	Thu Feb 13 12:12:29 2014	(r36827)
+++ trunk/help/help_mp-ro.h	Thu Feb 13 12:47:50 2014	(r36828)
@@ -208,8 +208,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CdDevNotfound "Nu gãsesc CD-ROM-ul '%s'.\n"
 #define MSGTR_ErrTrackSelect "Eroare la alegerea pistei VCD."
 #define MSGTR_ReadSTDIN "Citesc din stdin...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "Nu pot deschide URL-ul: %s\n"
-#define MSGTR_ConnToServer "Conectat la serverul: %s\n"
 #define MSGTR_FileNotFound "Nu gãsesc fiºierul: '%s'\n"
 
 #define MSGTR_SMBFileNotFound "Nu pot deschide de pe LAN: '%s'\n"
@@ -217,8 +215,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CantOpenDVD "Nu pot deschide DVD-ul: %s (%s)\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "Sunt %d titluri pe acest DVD.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "Numãrul titlului DVD greºit: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumChapters "Sunt %d capitole în acest titlu.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Numãrul capitolului e greºit: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnumAngles "Sunt %d unghiuri în acest titlu DVD.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidAngle "Numãrul unghiului greºit: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnoIFO "Nu pot deschide fiºierul IFO pentru titlul %d.\n"
@@ -246,7 +242,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Pentru a folosi headere compresate e nevoie de ZLIB!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: ATENTIE: Am detectat FOURCC variabil!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: ATENTIE: prea multe piste"
-#define MSGTR_DetectedTV "TV detectat! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Nu pot deschide demultiplexorul ogg.\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Nu pot deschide canalul audio: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Nu pot deschide canalul de subtitrare: %s\n"

Modified: trunk/help/help_mp-ru.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-ru.h	Thu Feb 13 12:12:29 2014	(r36827)
+++ trunk/help/help_mp-ru.h	Thu Feb 13 12:47:50 2014	(r36828)
@@ -150,39 +150,20 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LoadingExtensionProfile "Загружаю профиль для расширения '%s'\n"
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "СУБТИТРЫ: добавлен файл субтитров (%d): %s\n"
 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "СУБТИТРЫ: Удалён файл субтитров (%d): %s\n"
-#define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Ошибка открытия файла [%s] для записи!\n"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Не могу открыть %s: %s (пользователь должен обладать правом чтения на этот файл).\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Ошибка инициализации Linux RTC в ioctl (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Попробуйте добавить \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" \nв загрузочные скрипты Вашей системы.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Ошибка инициализации Linux RTC в ioctl (rtc_pie_on): %s\n"
-#define MSGTR_UsingTimingType "Используется %s синхронизация.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: getch2_init вызван дважды!\n"
-#define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Не могу создать дамп этого потока - нет доступных файловых описателей.\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "Не могу открыть видеофильтр libmenu с этим корневым меню %s.\n"
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Ошибка в цепочке pre-init аудиофильтра!\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "Ошибка чтения Linux RTC: %s\n"
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Предупреждение! Недопустимо низкое значение программной задержки!\n"
-#define MSGTR_DvdnavNullEvent "Событие DVDNAV NULL?!\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "Событие DVDNAV: Событие выделения сломано\n"
-#define MSGTR_DvdnavEvent "Событие DVDNAV: %s\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightHide "Событие DVDNAV: Выделение скрыто\n"
-#define MSGTR_DvdnavStillFrame "######################################## Событие DVDNAV: Стоп-кадр: %d сек\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavStop "Событие DVDNAV: Остановка Nav \n"
-#define MSGTR_DvdnavNavNOP "Событие DVDNAV: Nav NOP\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChangeVerbose "Событие DVDNAV: Изменение SPU-потока Nav: физически: %d/%d/%d логически: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChange "Событие DVDNAV: Изменение SPU-потока Nav: физически: %d логически: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavAudioStreamChange "Событие DVDNAV: Изменение аудиопотока Nav: физически: %d логически: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavVTSChange "Событие DVDNAV: Изменение Nav VTS\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavCellChange "Событие DVDNAV: Изменение ячейки Nav\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuClutChange "Событие DVDNAV: Изменение Nav SPU CLUT\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "Событие DVDNAV: Завершено позиционирование Nav\n"
-#define MSGTR_MenuCall "Вызов меню\n"
 
 #define MSGTR_EdlOutOfMem "Не могу выделить достаточный объём памяти для хранения данных EDL.\n"
 #define MSGTR_EdlRecordsNo "Чтение %d EDL действий.\n"
 #define MSGTR_EdlQueueEmpty "Нет действий EDL, которые следует исполнить (очередь пуста).\n"
 #define MSGTR_EdlCantOpenForWrite "Не могу открыть файл EDL [%s] для записи.\n"
-#define MSGTR_EdlCantOpenForRead "Не могу открыть файл EDL [%s] для чтения.\n"
 #define MSGTR_EdlNOsh_video "Нельзя использовать EDL без видео, отключаю.\n"
 #define MSGTR_EdlNOValidLine "Неверная строка EDL: %s\n"
 #define MSGTR_EdlBadlyFormattedLine "Плохо форматированная строка EDL [%d]. Пропускаю.\n"
@@ -197,7 +178,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OSDenabled "включено"
 #define MSGTR_OSDdisabled "выключено"
 #define MSGTR_OSDAudio "Аудио: %s"
-#define MSGTR_OSDVideo "Видео: %s"
 #define MSGTR_OSDChannel "Канал: %s"
 #define MSGTR_OSDSubDelay "Задержка субтитров: %d мс"
 #define MSGTR_OSDSpeed "Скорость: x %6.2f"
@@ -278,9 +258,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OpenedStream "успех: формат: %d данные: 0x%X - 0x%x\n"
 #define MSGTR_VCodecFramecopy "видеокодек: копирование кадров (%dx%d %dbpp fourcc=%x)\n"
 #define MSGTR_ACodecFramecopy "аудиокодек: копирование кадров (формат=%x цепочек=%d скорость=%d битов=%d Б/с=%d образец=%d)\n"
-#define MSGTR_CBRPCMAudioSelected "Выбрано CBR PCM аудио\n"
 #define MSGTR_MP3AudioSelected "Выбрано MP3 аудио\n"
-#define MSGTR_CannotAllocateBytes "Не могу выделить память для %d байт\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "Устанавливаю задержку аудио в %5.3f\n"
 #define MSGTR_SettingVideoDelay "Устанавливаю задержку видео в %5.3fs.\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Ограничиваю предварительную загрузку аудио до 0.4с\n"
@@ -397,7 +375,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_ErrorParsingCommandLine "ошибка анализа командной строки"
 #define MSGTR_VideoStreamRequired "Наличие потока видео обязательно!\n"
 #define MSGTR_ForcingInputFPS "входные кадры/сек будут заменены на %5.3f\n"
-#define MSGTR_RawvideoDoesNotSupportAudio "Выходной формат файла RAWVIDEO не поддерживает аудио - отключаю аудио\n"
 #define MSGTR_DemuxerDoesntSupportNosound "Этот демультиплексор пока что не поддерживает -nosound.\n"
 #define MSGTR_MemAllocFailed "не могу выделить память"
 #define MSGTR_NoMatchingFilter "Не могу найти соответствующий фильтр/формат_аудиовывода!\n"
@@ -484,7 +461,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OutdatedCodecsConf "Этот codecs.conf слишком стар и несовместим с данным релизом MPlayer!"
 
 // fifo.c
-#define MSGTR_CannotMakePipe "Не могу создать канал!\n"
 
 // parser-mecmd.c, parser-mpcmd.c
 #define MSGTR_NoFileGivenOnCommandLine "'--' означает конец опций, но имя файла в командной строке не указано.\n"
@@ -742,8 +718,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_VO_CantCreateFile "Не могу создать выходной файл."
 #define MSGTR_VO_DirectoryCreateSuccess "Директория вывода успешно создана."
 #define MSGTR_VO_ValueOutOfRange "значение вне допустимого диапазона"
-#define MSGTR_VO_NoValueSpecified "Значение не указано."
-#define MSGTR_VO_UnknownSuboptions "Неизвестная(ые) субопция(и)"
 
 // libvo/aspect.c
 #define MSGTR_LIBVO_ASPECT_NoSuitableNewResFound "[ASPECT] Предупреждение: Не найдено подходящего разрешения!\n"
@@ -879,8 +853,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // libvo/vo_sdl.c
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_CouldntGetAnyAcceptableSDLModeForOutput "[VO_SDL] Не могу получить какой-либо приемлемый режим SDL для вывода.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SDL_SetVideoModeFailed "[VO_SDL] set_video_mode: Сбой SDL_SetVideoMode: %s.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SDL_MappingI420ToIYUV "[VO_SDL] Отображение I420 в IYUV.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_UnsupportedImageFormat "[VO_SDL] Неподдерживаемый формат изображения (0x%X).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_InfoPleaseUseVmOrZoom "[VO_SDL] Информация: используйте -vm или -zoom для переключения\nв лучшее разрешение.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_FailedToSetVideoMode "[VO_SDL] Не могу установить видеорежим: %s.\n"
@@ -988,10 +960,8 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LIBVO_VESA_IncompatibleDriverVersion "[VESA_LVO] Версия вашего драйвера fb_vid несовместима с этой версией MPlayer!\n"
 
 // libvo/vo_x11.c
-#define MSGTR_LIBVO_X11_DrawFrameCalled "[VO_X11] Вызван draw_frame()!!!!!!\n"
 
 // libvo/vo_xv.c
-#define MSGTR_LIBVO_XV_DrawFrameCalled "[VO_XV] Вызван draw_frame()!!!!!!\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_SharedMemoryNotSupported "[VO_XV] Разделяемая память не поддерживается\nВозврат к обычному Xv.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_XvNotSupportedByX11 "[VO_XV] Извините, Xv не поддерживается этой версией/драйвером X11\n[VO_XV] ******** Попробуйте -vo x11 или -vo sdl *********\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_XvQueryAdaptorsFailed "[VO_XV] Ошибка XvQueryAdaptors.\n"
@@ -1009,7 +979,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // vo_yuv4mpeg.c
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedHeightDivisibleBy4 "Для режима c чересстрочной развёрткой необходимо, чтобы высота изображения\nделилась на 4."
-#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedLineBufAllocFail "Не могу выделить память для линейного буфера в режиме чересстрочной развёртки."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_WidthDivisibleBy2 "Ширина изображения должна делиться на 2."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileOpenError "Не могу выделить память или файловый описатель для записи \"%s\"!"
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileWriteError "Ошибка записи изображения в вывод!"
@@ -1023,20 +992,17 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantStopPlayback "[VO_SUB_VIDIX] Не могу остановить воспроизведение: %s\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_InterleavedUvForYuv410pNotSupported "[VO_SUB_VIDIX] Слоёный UV для YUV410P не поддерживается.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DummyVidixdrawsliceWasCalled "[VO_SUB_VIDIX] Был вызван фиктивный vidix_draw_slice().\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DummyVidixdrawframeWasCalled "[VO_SUB_VIDIX] Был вызван фиктивный vidix_draw_frame().\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_UnsupportedFourccForThisVidixDriver "[VO_SUB_VIDIX] Неподдерживаемый FourCC для этого драйвера VIDIX: %x (%s).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_VideoServerHasUnsupportedResolution "[VO_SUB_VIDIX] У сервера видео разрешение (%dx%d) не поддерживается,\nподдерживаемое: %dx%d-%dx%d.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_VideoServerHasUnsupportedColorDepth "[VO_SUB_VIDIX] Сервер видео не поддерживает глубину цвета vidix (%d).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DriverCantUpscaleImage "[VO_SUB_VIDIX] Драйвер VIDIX не может увеличить изображение (%d%d -> %d%d).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DriverCantDownscaleImage "[VO_SUB_VIDIX] Драйвер VIDIX не может уменьшить изображение (%d%d -> %d%d).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantConfigurePlayback "[VO_SUB_VIDIX] Не могу настроить воспроизведение: %s.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_YouHaveWrongVersionOfVidixLibrary "[VO_SUB_VIDIX] У Вас неверная версия библиотеки VIDIX.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CouldntFindWorkingVidixDriver "[VO_SUB_VIDIX] Не могу найти работающий драйвер VIDIX.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CouldntGetCapability "[VO_SUB_VIDIX] Не могу получить возможность: %s.\n"
 
 // x11_common.c
 #define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: Не могу послать событие EWMH fullscreen!\n"
-#define MSGTR_CouldNotFindXScreenSaver "xscreensaver_disable: Не могу найти окно XScreenSaver'а.\n"
 #define MSGTR_SelectedVideoMode "XF86VM: Выбран видеорежим %dx%d для размера изображения %dx%d.\n"
 
 #define MSGTR_InsertingAfVolume "[Микшер] Нет аппаратного микширования, вставляю фильтр громкости.\n"
@@ -1119,8 +1085,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: запись не удалась."
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] Не могу открыть аудиоустройство %s, %s -> нет звука.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] инициализация аудио: ваша карта не поддерживает канал %d,\n%s, частоту дискретизации %d Гц.\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** Ваш аудиодрайвер НЕ поддерживает select() ***\nПерекомпилируйте MPlayer с #undef HAVE_AUDIO_SELECT в config.h !\n\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantReopenReset "[AO SUN] Фатальная ошибка:\n*** НЕ МОГУ ПОВТОРНО ОТКРЫТЬ / СБРОСИТЬ АУДИОУСТРОЙСТВО (%s) ***\n"
 
 // ao_alsa.c
 #define MSGTR_AO_ALSA_InvalidMixerIndexDefaultingToZero "[AO_ALSA] Неверный индекс микшера. Возврат к 0.\n"
@@ -1156,7 +1120,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetHwParameters "[AO_ALSA] Невозможно установить hw-параметры: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetBufferSize "[AO_ALSA] Невозможно получить размер буфера: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetSwParameters "[AO_ALSA] Невозможно получить sw-параметры: %s\n"
-#define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetSwParameters "[AO_ALSA] Невозможно установить sw-параметры: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetBoundary "[AO_ALSA] Невозможно получить границу: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetStartThreshold "[AO_ALSA] Невозможно установить порог запуска: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetStopThreshold "[AO_ALSA] Невозможно установить порог останова: %s\n"
@@ -1174,7 +1137,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_ALSA_CannotGetPcmStatus "[AO_ALSA] Невозможно получить pcm статус: %s\n"
 
 // ao_plugin.c
-#define MSGTR_AO_PLUGIN_InvalidPlugin "[AO ПЛАГИН] неверный плагин: %s\n"
 
 
 // ======================= audio filters ================================
@@ -1185,7 +1147,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // af_ladspa.c
 #define MSGTR_AF_LADSPA_AvailableLabels "доступные метки в"
 #define MSGTR_AF_LADSPA_WarnNoInputs "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! У этого LADSPA плагина отсутствуют аудиовходы.\n Входящий сигнал аудио будет потерян."
-#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrMultiChannel "Мультиканальные (>2) плагины пока что не поддерживаются.\n Используйте только моно- и стереоплагины."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoOutputs "У этого LADSPA плагина отсутствуют выходы аудио."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrInOutDiff "Число аудиовходов и аудиовыходов у LADSPA плагина отличается."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrFailedToLoad "не могу загрузить"
@@ -1232,11 +1193,9 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrOnCmdFd "Ошибка в описателе %d файла команд\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrReadingInputConfig "Ошибка чтения конфигурационного файла ввода %s: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnknownKey "Неизвестная клавиша '%s'\n"
-#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnfinishedBinding "Неоконченная привязка %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrBuffer2SmallForKeyName "Буфер слишком мал для названия этой клавиши: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrNoCmdForKey "Не найдено команды для клавиши %s"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrBuffer2SmallForCmd "Буфер слишком мал для команды %s\n"
-#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrWhyHere "Что мы здесь делаем?\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitJoystick "Не могу инициализировать джойстик ввода\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantOpenFile "Не могу выполнить open %s: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitAppleRemote "Не могу инициализировать Пульт ДУ Apple Remote.\n"
@@ -1272,8 +1231,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_InvalidAudioStreamUsingDefault "AVI: неверный ID видео потока: %d - игнорирование (используется значение по-умолчанию)\n"
 #define MSGTR_ON2AviFormat "ON2 AVI формат"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Обнаружен %s формат файла!\n"
-#define MSGTR_DetectedAudiofile "Обнаружен аудиофайл.\n"
-#define MSGTR_InvalidMPEGES "Недопустимый MPEG-ES поток??? свяжитесь с автором, это может быть ошибкой :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "======= Извините, формат этого файла не распознан/не поддерживается ==========\n"\
                  "===== Если это AVI, ASF или MPEG поток, пожалуйста свяжитесь с автором! ======\n"
 #define MSGTR_SettingProcessPriority "Устанавливаю приоритет процесса: %s\n"
@@ -1297,7 +1254,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Для поддержки сжатых заголовков необходим zlib!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: Предупреждение! Обнаружен переменный FOURCC!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: Предупреждение! слишком много треков!"
-#define MSGTR_DetectedTV "Найден ТВ! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Не могу открыть демультиплексор ogg.\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Не могу открыть аудиопоток: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Не могу открыть поток субтитров: %s\n"
@@ -1348,13 +1304,10 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CdDevNotfound "CD-ROM '%s' не найден!\n"
 #define MSGTR_ErrTrackSelect "Ошибка выбора дорожки VCD!"
 #define MSGTR_ReadSTDIN "Чтение из stdin (со стандартного входа)...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "Не могу открыть URL: %s\n"
-#define MSGTR_ConnToServer "Соединение с сервером: %s\n"
 #define MSGTR_FileNotFound "Файл не найден: '%s'\n"
 
 #define MSGTR_SMBInitError "Не могу инициализировать библиотеку libsmbclient: %d\n"
 #define MSGTR_SMBFileNotFound "Не могу открыть по сети: '%s'\n"
-#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer не был скомпилирован с поддержкой чтения SMB.\n"
 
 #define MSGTR_CantOpenDVD "Не могу открыть DVD: %s (%s)\n"
 
@@ -1391,7 +1344,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // demux_mkv.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_ZlibInitializationFailed "[mkv] ошибка инициализации zlib.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_ZlibDecompressionFailed "[mkv] ошибка zlib распаковки.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_LzoInitializationFailed "[mkv] ошибка инициализации lzo.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_LzoDecompressionFailed "[mkv] ошибка lzo распаковки.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TrackEncrypted "[mkv] Дорожка номер %u зашифрована, а расшифровка еще не \n[mkv] реализована. Пропуск дорожки.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_UnknownContentEncoding "[mkv] Неизвестный тип шифрования содержимого для дорожки %u. Пропуск дорожки.\n"
@@ -1406,13 +1358,9 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_WillPlayVideoTrack "[mkv] Будет воспроизводиться дорожка %u.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoVideoTrackFound "[mkv] Не найдена/не требуется видео дорожка.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoAudioTrackFound "[mkv] Не найдена/не требуется аудио дорожка.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_WillDisplaySubtitleTrack "[mkv] Будет отображаться дорожка субтитров %u.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoBlockDurationForSubtitleTrackFound "[mkv] Предупреждение: Не найдена длительность блока трека субтитров.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TooManySublines "[mkv] Внимание: слишком много строк для рендеринга, пропущены.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TooManySublinesSkippingAfterFirst "\n[mkv] Предупреждение: слишком много строк для рендеринга,\nпропущены все кроме первой %i.\n"
 
 // demux_nuv.c
-#define MSGTR_MPDEMUX_NUV_NoVideoBlocksInFile "В файле нет блоков видео.\n"
 
 // demux_xmms.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_XMMS_FoundPlugin "Найден плагин: %s (%s).\n"
@@ -1518,7 +1466,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPCODECS_AudioFramesizeDiffers "[AD_LIBDV] Предупреждение! Размер фрейма аудио отличается! read=%d hdr=%d.\n"
 
 // vd.c
-#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: Кодек не установил sh->disp_w и sh->disp_h, пытаюсь обойти.\n"
 #define MSGTR_CouldNotFindColorspace "Не могу найти подходящее цветовое пространство - попытаюсь с -vf scale...\n"
 #define MSGTR_MovieAspectIsSet "Movie-Aspect - %.2f:1 - выполняю предварительное масштабирование\nдля коррекции соотношения сторон фильма.\n"
 #define MSGTR_MovieAspectUndefined "Movie-Aspect не определён - предварительное масштабирование не применяется.\n"
@@ -1530,15 +1477,12 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCinepakCodec "[VD_DMO] Не могу выделить изображение для кодека cinepak.\n"
 
 // libmpcodecs/vd_ffmpeg.c
-#define MSGTR_MPCODECS_XVMCAcceleratedCodec "[VD_FFMPEG] XVMC ускоренный кодек.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_ArithmeticMeanOfQP "[VD_FFMPEG] Арифметическое среднее QP: %2.4f, Гармоническое среднее QP: %2.4f\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_DRIFailure "[VD_FFMPEG] Сбой DRI.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCodec "[VD_FFMPEG] Не могу выделить изображения для кодека.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_XVMCAcceleratedMPEG2 "[VD_FFMPEG] XVMC-ускоренный MPEG-2.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_TryingPixfmt "[VD_FFMPEG] Пробую pixfmt=%d.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_McGetBufferShouldWorkOnlyWithXVMC "[VD_FFMPEG] Буфер mc_get_buffer должен использоваться только с XVMC ускорением!!"
-#define MSGTR_MPCODECS_UnexpectedInitVoError "[VD_FFMPEG] Неожиданная ошибка init_vo.\n"
-#define MSGTR_MPCODECS_UnrecoverableErrorRenderBuffersNotTaken "[VD_FFMPEG] Невосстановимая ошибка: не получены буферы рендеринга.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_OnlyBuffersAllocatedByVoXvmcAllowed "[VD_FFMPEG] Разрешены только буферы, выделенные vo_xvmc.\n"
 
 // libmpcodecs/ve_lavc.c
@@ -1576,7 +1520,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // libmpcodecs/vf_expand.c
 #define MSGTR_MPCODECS_FullDRNotPossible "Полный DR невозможен, пробую SLICES взамен!\n"
-#define MSGTR_MPCODECS_WarnNextFilterDoesntSupportSlices "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Следующий фильтр не поддерживает SLICES,\nприготовьтесь к ошибке сегментации памяти (sig11)...\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_FunWhydowegetNULL "Почему мы получили NULL??\n"
 
 // libmpcodecs/vf_test.c, vf_yuy2.c, vf_yvu9.c
@@ -1586,69 +1529,19 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // ================================== LIBASS ====================================
 
 // ass_bitmap.c
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Glyph_To_BitmapError "[ass] Сбой FT_Glyph_To_Bitmap %d \n"
-#define MSGTR_LIBASS_UnsupportedPixelMode "[ass] Неподдерживаемый пиксельный режим: %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphBBoxTooLarge "[ass] Рамка, ограничивающая символ, слишком велика: %dx%dpx\n"
 
 // ass.c
-#define MSGTR_LIBASS_NoStyleNamedXFoundUsingY "[ass] [%p] Внимание: стиль '%s' не найден, использую '%s'\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadTimestamp "[ass] неверная временная метка\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadEncodedDataSize "[ass] неверный размер кодированный данных\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FontLineTooLong "[ass] Линия шрифта слишком длинна: %d, %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EventFormatHeaderMissing "[ass] Отсутствует заголовок формата событий\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningIconvDescriptor "[ass] ошибка открытия дескриптора iconv\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorRecodingFile "[ass] ошибка записи файла.\n"
 #define MSGTR_LIBASS_FopenFailed "[ass] ass_read_file(%s): сбой fopen\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FseekFailed "[ass] ass_read_file(%s): сбой fseek\n"
 #define MSGTR_LIBASS_RefusingToLoadSubtitlesLargerThan100M "[ass] ass_read_file(%s): Отклонение загрузки субтитров больше 100M\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ReadFailed "Ошибка чтения, %d: %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_AddedSubtitleFileMemory "[ass] Добавлен файл субтитров: <память> (стилей: %d, событий: %d)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_AddedSubtitleFileFname "[ass] Добавлен файл субтитров: %s (стилей: %d, событий: %d)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FailedToCreateDirectory "[ass] Ошибка создания каталога %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NotADirectory "[ass] Не каталог: %s\n"
 
 // ass_cache.c
-#define MSGTR_LIBASS_TooManyFonts "[ass] Слишком много шрифтов\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningFont "[ass] Ошибка открытия шрифта: %s, %d\n"
 
 // ass_fontconfig.c
-#define MSGTR_LIBASS_SelectedFontFamilyIsNotTheRequestedOne "[ass] fontconfig: Выбранный шрифт не совпадает с запрошенным: '%s' != '%s'\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingDefaultFontFamily "[ass] fontconfig_select: Используется семейство шрифтов по-умолчанию: (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingDefaultFont "[ass] fontconfig_select: Используется шрифт по-умолчанию: (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingArialFontFamily "[ass] fontconfig_select: Используется семейство шрифтов 'Arial': (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcInitLoadConfigAndFontsFailed "[ass] Сбой FcInitLoadConfigAndFonts.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UpdatingFontCache "[ass] Обновление кеша шрифтов.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BetaVersionsOfFontconfigAreNotSupported "[ass] Бета версии fontconfig не поддерживаются.\n[ass] Обновитесь прежде чем отсылать отчеты о любых ошибках.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcStrSetAddFailed "[ass] Сбой FcStrSetAdd.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcDirScanFailed "[ass] Сбой FcDirScan.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcDirSave "[ass] Сбой FcDirSave.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcConfigAppFontAddDirFailed "[ass] Сбой FcConfigAppFontAddDir\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FontconfigDisabledDefaultFontWillBeUsed "[ass] Fontconfig отключен, будет использоваться только шрифт по-умолчанию.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FunctionCallFailed "[ass] Сбой %s\n"
 
 // ass_render.c
-#define MSGTR_LIBASS_NeitherPlayResXNorPlayResYDefined "[ass] Не определены ни PlayResX, ни PlayResY. Предполагаю 384x288.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_PlayResYUndefinedSettingY "[ass] PlayResY не определено, устанавливаю %d.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_PlayResXUndefinedSettingX "[ass] PlayResX не определено, устанавливаю %d.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Init_FreeTypeFailed "[ass] Сбой FT_Init_FreeType.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_Init "[ass] Инициализация.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_InitFailed "[ass] Сбой инициализации.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadCommand "[ass] Неверная команда: %c%c\n"
 //FIXME glyph
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorLoadingGlyph "[ass] Ошибка загрузки глифа [glyph].\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Glyph_Stroke_Error "[ass] Ошибка FT_Glyph_Stroke %d \n"
-#define MSGTR_LIBASS_UnknownEffectType_InternalError "[ass] Неизвестный тип эффекта (внутренняя ошибка)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoStyleFound "[ass] Стили не найдены!\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EmptyEvent "[ass] Пустое событие!\n"
-#define MSGTR_LIBASS_MAX_GLYPHS_Reached "[ass] Достигнуто значение MAX_GLYPHS: событие %d, начало = %llu, длительность = %llu\n Текст = %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EventHeightHasChanged "[ass] Внимание! Высота события изменилась! \n"
 
 // ass_font.c
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphNotFoundReselectingFont "[ass] Глиф 0x%X не найден, выбираю еще один шрифт для (%s, %d, %d)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphNotFound "[ass] В шрифте не найден глиф 0x%X для (%s, %d, %d)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningMemoryFont "[ass] Ошибка открытия шрифта в памяти: %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoCharmaps "[ass] шрифт без таблиц символов\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoCharmapAutodetected "[ass] автоматически определить таблицу символов не удалось, пробуется первая доступная\n"
 
 
 // ================================== stream ====================================
@@ -1714,14 +1607,11 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_BufferMallocFailed "Ошибка: Не могу выделить буфер в %d байт(а/ов).\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingNetworkStream "Ошибка чтения сетевого потока.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrChunk2Small "Ошибка: Звено слишком мало.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrSubChunkNumberInvalid "Ошибка: Номер подцепочки неверен.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallCannotPlay "Скорость передачи слишком мала, файл не может быть проигран!\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallDeselectedAudio "Скорость передачи слишком мала, отключаю аудиопоток.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallDeselectedVideo "Скорость передачи слишком мала, отключаю видеопоток.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InvalidLenInHeader "Неверная длина в заголовке ASF!\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingChunkHeader "Ошибка чтения заголовка звена.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrChunkBiggerThanPacket "Ошибка: chunk_size > packet_size\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingChunk "Ошибка чтения звена.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ASFRedirector "=====> Перенаправитель ASF\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InvalidProxyURL "неверный URL прокси\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_UnknownASFStreamType "неизвестный тип потока ASF\n"
@@ -1742,8 +1632,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_AUDIOIN_NotEnoughSamples "\nНедостаточная выборка аудио!\n"
 
 // cache2.c
-#define MSGTR_MPDEMUX_CACHE2_NonCacheableStream "\rЭтот поток не кэшируем.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_CACHE2_ReadFileposDiffers "!!! read_filepos различаются!!! Сообщите об этой ошибке...\n"
 
 // stream_cdda.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDA_CantOpenCDDADevice "Не могу открыть устройство CDDA.\n"
@@ -1769,7 +1657,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_ParseOKFoundAlbumTitle "Анализ успешен, найдено: %s\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_AlbumNotFound "Альбом не найден.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_ServerReturnsCommandSyntaxErr "Сервер вернул: ошибка синтаксиса команды\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoSitesInfoAvailable "Недоступна информация о сайте.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_FailedToGetProtocolLevel "Не могу получить уровень протокола.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoCDInDrive "Нет CD в приводе.\n"
 
@@ -1796,10 +1683,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_NoDVDSupport "MPlayer был скомпилирован без поддержки DVD, выходим.\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "На этом DVD %d роликов.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "Недопустимый номер DVD ролика: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumChapters "В этом DVD ролике %d раздел[а/ов].\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Недопустимый номер раздела DVD: %d\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidChapterRange "Неверное описание диапазона раздела %s\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidLastChapter "Неверный номер последнего раздела DVD: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnumAngles "В этом DVD ролике %d углов.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidAngle "Недопустимый номер DVD угла: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnoIFO "Не могу открыть IFO файл для DVD ролика %d.\n"
@@ -1829,15 +1713,11 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_RADIO_QueryControlFailed "[radio] сбой вызова ioctl query control: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetVolumeFailed "[radio] сбой вызова ioctl get volume: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetVolumeFailed "[radio] сбой вызова ioctl set volume: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_DroppingFrame "\n[radio] потерян аудио фрейм (байт: %d)!\n"
-#define MSGTR_RADIO_BufferEmpty "[radio] grab_audio_frame: буфер пуст, ожидание данных. байт: %d.\n"
-#define MSGTR_RADIO_AudioInitFailed "[radio] сбой вызова audio_in_init: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_AllocateBufferFailed "[radio] Невозможно создать аудио буфер (блок=%d,размер=%d): %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_CurrentFreq "[radio] Текущая частота: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_SelectedChannel "[radio] Выбрана станция: %d - %s (частота: %.2f)\n"
 #define MSGTR_RADIO_ChangeChannelNoChannelList "[radio] Невозможно изменить станцию: не передан список радиостанций.\n"
 #define MSGTR_RADIO_UnableOpenDevice "[radio] Невозможно открыть '%s': %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_InitFracFailed "[radio] сбой вызова init_frac\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreq "[radio] Неверная частота: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_UsingFreq "[radio] Используется частота: %.2f.\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInInitFailed "[radio] сбой вызова audio_in_init\n"
@@ -1888,7 +1768,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_TV_Bt848MmapFailed "tvi_bsdbt848: Сбой mmap. Ошибка: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848FrameBufAllocFailed "tvi_bsdbt848: Ошибка выделения памяти для кадрового буфера. Ошибка: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848ErrorSettingWidth "tvi_bsdbt848: Невозможно установить ширину изображения. Ошибка: %s\n"
-#define MSGTR_TV_Bt848ErrorSettingHeight "tvi_bsdbt848: Невозможно установить высоту изображения. Ошибка: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848UnableToStopCapture "tvi_bsdbt848: Невозможно остановить захват. Ошибка: %s\n"
 #define MSGTR_TV_TTSupportedLanguages "Поддерживаемые языки Телетекста:\n"
 #define MSGTR_TV_TTSelectedLanguage "Выбран язык Телетекста по умолчанию: %s\n"
@@ -1921,8 +1800,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_TVI_DS_ErrorParsingVideoFormatStruct "tvi_dshow: Невозможно разобрать структуру видео формата.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableSetAudioMode "tvi_dshow: Невозможно установить аудио режим %d. Ошибка:0x%x\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnsupportedMediaType "tvi_dshow: Неподдерживаемый медиа тип передан в %s\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_UnableGetsupportedVideoFormats "tvi_dshow: Невозможно получить поддерживаемые медиа форматы у видео коннектора. Ошибка:0x%x\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_UnableGetsupportedAudioFormats "tvi_dshow: Невозможно получить поддерживаемые медиа форматы у аудио коннектора. Ошибка:0x%x Отключение аудио.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableFindNearestChannel "tvi_dshow: Невозможно найти ближайший канал в системной таблице частот\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableToSetChannel "tvi_dshow: Невозможно переключиться на ближайший канал в системой таблице частот. Ошибка:0x%x\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableTerminateVPPin "tvi_dshow: Невозможно подсоединить к VideoPort коннектору ни один фильтр из графа. Ошибка:0x%x\n"

Modified: trunk/help/help_mp-sk.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-sk.h	Thu Feb 13 12:12:29 2014	(r36827)
+++ trunk/help/help_mp-sk.h	Thu Feb 13 12:47:50 2014	(r36828)
@@ -147,39 +147,20 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LoadingConfig "Čítam konfiguráciu '%s'\n"
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "SUB: pridaný súbor titulkov (%d): %s\n"
 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "SUB: odobratý súbor titulkov (%d): %s\n"
-#define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Chyba pri otváraní súboru [%s] pre zápis!\n"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Nepodarilo sa otvoriť %s: %s (malo by to byť čitateľné pre používateľa.)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Chyba pri inicializácii Linuxových RTC v ioctl (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Skúste pridať \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" do štartovacích skriptov vášho systému.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Chyba pri inicializácii Linuxových RTC v ioctl (rtc_pie_on): %s\n"
-#define MSGTR_UsingTimingType "Používam %s časovanie.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "VAROVANIE: getch2_init je volaná dvakrát!\n"
-#define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Nemôžem uložiť (dump) tento prúd - nie je dostupný žiaden deskriptor súboru.\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "Nemôžem otvoriť video filter libmenu s koreňovým menu %s.\n"
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Chyba pri predinicializácii reťazca audio filtrov!\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "Chyba pri čítaní z Linuxových RTC: %s\n"
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Pozor! Podtečenie softsleep!\n"
-#define MSGTR_DvdnavNullEvent "DVDNAV udalosť NULL?!\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "DVDNAV udalosť: Vadné zvýraznenie udalostí\n"
-#define MSGTR_DvdnavEvent "DVDNAV udalosť: %s\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightHide "DVDNAV udalosť: skryť zvýraznenie\n"
-#define MSGTR_DvdnavStillFrame "######################################## DVDNAV udalosť: Stojací snímok: %d sec(s)\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavStop "DVDNAV udalosť: Nav Stop\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavNOP "DVDNAV udalosť: Nav NOP\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChangeVerbose "DVDNAV udalosť: Zmena Nav SPU prúdu: fyz: %d/%d/%d logicky: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChange "DVDNAV udalosť: Zmena Nav SPU prúdu: fyz: %d logicky: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavAudioStreamChange "DVDNAV udalosť: Zmena Nav Audio prúdu: fyz: %d logicky: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavVTSChange "DVDNAV udalosť: Zmena Nav VTS\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavCellChange "DVDNAV udalosť: Zmena Nav bunky \n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuClutChange "DVDNAV udalosť: Zmena Nav SPU CLUT\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "DVDNAV udalosť: Prevíjanie Nav dokončené\n"
-#define MSGTR_MenuCall "Volanie menu\n"
 
 #define MSGTR_EdlOutOfMem "Nedá sa alokovať dostatok pamäte pre EDL dáta.\n"
 #define MSGTR_EdlRecordsNo "Čítam %d EDL akcie.\n"
 #define MSGTR_EdlQueueEmpty "Všetky EDL akcie boly už vykonané.\n"
 #define MSGTR_EdlCantOpenForWrite "Nedá sa otvoriť EDL súbor [%s] pre zápis.\n"
-#define MSGTR_EdlCantOpenForRead "Nedá sa otvoriť EDL súbor [%s] na čítanie.\n"
 #define MSGTR_EdlNOsh_video "EDL sa nedá použiť bez videa, vypínam.\n"
 #define MSGTR_EdlNOValidLine "Chyba EDL na riadku: %s\n"
 #define MSGTR_EdlBadlyFormattedLine "Zle formátovaný EDL riadok [%d] Zahadzujem.\n"
@@ -260,9 +241,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OpenedStream "úspech: formát: %d dáta: 0x%X - 0x%x\n"
 #define MSGTR_VCodecFramecopy "videokódek: framecopy (%dx%d %dbpp fourcc=%x)\n"
 #define MSGTR_ACodecFramecopy "audiokódek: framecopy (formát=%x kanálov=%d frekvencia=%d bitov=%d B/s=%d vzorka-%d)\n"
-#define MSGTR_CBRPCMAudioSelected "zvolený CBR PCM zvuk\n"
 #define MSGTR_MP3AudioSelected "zvolený MP3 zvuk\n"
-#define MSGTR_CannotAllocateBytes "Nedá sa alokovať %d bajtov\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "Nastavujem spozdenie zvuku na %5.3f\n"
 #define MSGTR_SettingVideoDelay "Nastavujem spozděnie videa na %5.3fs\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Obmedzujem prednačítanie zvuku na 0.4s\n"
@@ -376,7 +355,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_ErrorParsingCommandLine "chyba pri spracovávaní príkazového riadku"
 #define MSGTR_VideoStreamRequired "Video prúd je povinný!\n"
 #define MSGTR_ForcingInputFPS "vstupné fps bude interpretované ako %5.3f\n"
-#define MSGTR_RawvideoDoesNotSupportAudio "Výstupný formát súboru RAWVIDEO nepodporuje zvuk - vypínam ho\n"
 #define MSGTR_DemuxerDoesntSupportNosound "Tento demuxer zatiaľ nepodporuje -nosound.\n"
 #define MSGTR_MemAllocFailed "Alokácia pamäte zlyhala\n"
 #define MSGTR_NoMatchingFilter "Nemožem nájsť zodpovedajúci filter/ao formát!\n"
@@ -464,7 +442,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OutdatedCodecsConf "Súbor codecs.conf je príliš starý a nekompatibilný s touto verziou MPlayer-u!"
 
 // fifo.c
-#define MSGTR_CannotMakePipe "Nedá sa vytvoriť PIPE!\n"
 
 // m_config.c
 #define MSGTR_SaveSlotTooOld "Príliš starý save slot nájdený z lvl %d: %d !!!\n"
@@ -489,22 +466,16 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CdDevNotfound "CD-ROM zariadenie '%s' nenájdené!\n"
 #define MSGTR_ErrTrackSelect "Chyba pri výbere VCD stopy!"
 #define MSGTR_ReadSTDIN "Čítam z stdin...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "Nejde otvoriť URL: %s\n"
-#define MSGTR_ConnToServer "Pripojený k servru: %s\n"
 #define MSGTR_FileNotFound "Súbor nenájdený: '%s'\n"
 
 #define MSGTR_SMBInitError "Nemôžem inicializovať knižnicu libsmbclient: %d\n"
 #define MSGTR_SMBFileNotFound "Nemôžem otvoriť z LAN: '%s'\n"
-#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer mebol skompilovaný s podporou čítania z SMB\n"
 
 #define MSGTR_CantOpenDVD "Nejde otvoriť DVD zariadenie: %s (%s)\n"
 #define MSGTR_NoDVDSupport "MPlayer bol skompilovaný bez podpory DVD, koniec\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "Na tomto DVD je %d titulov.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "Neplatné číslo DVD titulu: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumChapters "Na tomto DVD je %d kapitol.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Neplatné číslo kapitoly DVD: %d\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidChapterRange "Nesprávně nastavený rozsah kapitol %s\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidLastChapter "Neplatné číslo poslednej DVD kapitoly: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnumAngles "Na tomto DVD je %d uhlov pohľadov.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidAngle "Neplatné číslo uhlu pohľadu DVD: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnoIFO "Nemôžem otvoriť súbor IFO pre DVD titul %d.\n"
@@ -535,8 +506,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
            "Pre .AVI súbory skúste vynútiť neprekladaný mód voľbou -ni\n"
 #define MSGTR_SwitchToNi "\nDetekovaný zle prekladaný .AVI - prepnite -ni mód!\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Detekovaný %s formát súboru!\n"
-#define MSGTR_DetectedAudiofile "Detekovaný audio súbor!\n"
-#define MSGTR_InvalidMPEGES "Neplatný MPEG-ES prúd??? kontaktujte autora, možno je to chyba (bug) :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "========== Žiaľ, tento formát súboru nie je rozpoznaný/podporovaný =======\n"\
                  "==== Pokiaľ je tento súbor AVI, ASF alebo MPEG prúd, kontaktujte autora! ====\n"
 #define MSGTR_MissingVideoStream "Žiadny video prúd nenájdený!\n"
@@ -557,7 +526,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Komprimované hlavičky nie sú (ešte) podporované!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: Upozornenie! premenná FOURCC detekovaná!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: Upozornenie! Príliš veľa stôp!"
-#define MSGTR_DetectedTV "TV detekovaný! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Nemôžem otvoriť ogg demuxer\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Nemôžem otvoriť audio prúd: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Nemôžem otvoriť prúd titulkov: %s\n"
@@ -615,7 +583,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CannotFindColorspace "Nemôžem nájsť bežný priestor farieb, ani vložením 'scale' :(\n"
 
 // vd.c
-#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: kodek nenastavil sh->disp_w a sh->disp_h, skúšam to obísť!\n"
 #define MSGTR_CouldNotFindColorspace "Nemôžem nájsť zhodný priestor farieb - skúšam znova s -vf scale...\n"
 #define MSGTR_MovieAspectIsSet "Movie-Aspect je %.2f:1 - mením rozmery na správne.\n"
 #define MSGTR_MovieAspectUndefined "Movie-Aspect je nedefinovný - nemenia sa rozmery.\n"
@@ -625,7 +592,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // x11_common.c
 #define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: Nemôžem poslať udalosť EWMH fullscreen!\n"
-#define MSGTR_CouldNotFindXScreenSaver "xscreensaver_disable: Nedá sa nájsť XScreenSaveru.\n"
 #define MSGTR_SelectedVideoMode "XF86VM: Zvolený videorežim %dx%d pre obraz velkosti %dx%d.\n"
 
 #define MSGTR_InsertingAfVolume "[Mixer] Hardvérový mixér nie je k dispozicí, vkladám filter pre hlasitosť.\n"

Modified: trunk/help/help_mp-sv.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-sv.h	Thu Feb 13 12:12:29 2014	(r36827)
+++ trunk/help/help_mp-sv.h	Thu Feb 13 12:47:50 2014	(r36828)
@@ -144,42 +144,23 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 " du rapporterar en trolig bugg.\n"
 #define MSGTR_LoadingConfig "Laddar konfiguration '%s'\n"
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "SUB: lade till textningsfil %d: %s \n"
-#define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Fel vid öppning av fil [%s] för skrivning!\n"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Misslyckades att öppna %s: %s (den borde vara läsbar av användaren.)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "'Linux RTC' initieringsfel i 'ioctl' rtc_irqp_set %lu: %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Försök lägg till \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" till ditt systems uppstartningsscript.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "'Linux RTC init' fel i 'ioctl' [rtc_pie_on]: %s\n"
-#define MSGTR_UsingTimingType "Använder %s tidtagning.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "VARNING: getch2_init anropad dubbelt!\n"
-#define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Kan inte dumpa denna ström - ingen 'fd' tillgänglig.\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "Kan inte öppna 'libmenu video filter' med rotmeny %s.\n"
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Fel vid förinitiering av audiofilter!\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "'Linux RTC' läsfel: %s\n"
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Varning! Softsleep underflow!\n"
-#define MSGTR_DvdnavNullEvent "DVDNAV-händelse NULL?!\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "DVDNAV-händelse: Highlight-händelse trasig\n" // FIXME highlight
-#define MSGTR_DvdnavEvent "DVDNAV-händelse Event: %s\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightHide "DVDNAV-händelse: Highlight gömd\n"
-#define MSGTR_DvdnavStillFrame "######################################## DVDNAV-händelse: Fortfarande bildruta: %d sekunder\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavStop "DVDNAV-händelse: Nav Stop\n" // FIXME Nav Stop?
-#define MSGTR_DvdnavNavNOP "DVDNAV-händelse: Nav NOP\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChangeVerbose "DVDNAV-händelse: 'Nav SPU'-strömningsändring: fysisk: %d/%d/%d logisk: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChange "DVDNAV-händelse: 'Nav SPU'-strömningsändring: fysisk: %d logisk: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavAudioStreamChange "DVDNAV-händelse: 'Nav Audio'-strömningsändring: fysisk: %d logisk: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavVTSChange "DVDNAV-händelse: 'Nav VTS' ändrad\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavCellChange "DVDNAV-händelse: 'Nav Cell' ändrad\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuClutChange "DVDNAV-händelse: 'Nav SPU CLUT' ändrad\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "DVDNAV-händelse: 'Nav Seek' ändrad\n"
 /*
 * FIXME A lot of shorted words, not translating atm
 */
-#define MSGTR_MenuCall "Menyanrop\n"
 
 #define MSGTR_EdlOutOfMem "Kan inte allokera tillräckligt med minne för att hålla EDL-data.\n"
 #define MSGTR_EdlRecordsNo "Läst %d EDL-funtioner.\n"
 #define MSGTR_EdlQueueEmpty "Det är inga EDL-funktioner att ta hand om.\n"
 #define MSGTR_EdlCantOpenForWrite "Kan inte öppna EDL-fil [%s] för skrivning.\n"
-#define MSGTR_EdlCantOpenForRead "Kan inte öppna EDL-fil [%s] för läsning.\n"
 #define MSGTR_EdlNOsh_video "Kan inte använda EDL utan video, inaktiverar.\n"
 #define MSGTR_EdlNOValidLine "Icke godkänd EDL-rad: %s\n"
 #define MSGTR_EdlBadlyFormattedLine "Dåligt formaterad EDL-rad [%d]. Kastar bort.\n"
@@ -207,9 +188,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OpenedStream "klart: format: %d data: 0x%X - 0x%x\n"
 #define MSGTR_VCodecFramecopy "videocodec: framecopy (%dx%d %dbpp fourcc=%x)\n" // FIXME translate?
 #define MSGTR_ACodecFramecopy "audiocodec: framecopy (format=%x chans=%d rate=%d bits=%d B/s=%d sample-%d)\n" // -''-
-#define MSGTR_CBRPCMAudioSelected "CBR PCM audio valt\n"
 #define MSGTR_MP3AudioSelected "MP3 audio valt\n"
-#define MSGTR_CannotAllocateBytes "Kunde inte allokera %d byte\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "Sätter AUDIO DELAY till %5.3f\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Begränsar audioförinladdning till 0.4s\n" // preload?
 #define MSGTR_IncreasingAudioDensity "Höjer audiodensitet till 4\n"
@@ -320,7 +299,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_ErrorParsingCommandLine "fel vid tolkning av cmdline"
 #define MSGTR_VideoStreamRequired "Videoström är obligatoriskt!\n"
 #define MSGTR_ForcingInputFPS "'input fps' kommer att bli tolkad som %5.3f istället\n"
-#define MSGTR_RawvideoDoesNotSupportAudio "Ut-filformat RAWVIDEO stödjer inte audio - deaktiverar audio\n"
 #define MSGTR_DemuxerDoesntSupportNosound "Denna demuxer stödjer inte -nosound ännu.\n"
 #define MSGTR_MemAllocFailed "minnesallokering misslyckades"
 #define MSGTR_NoMatchingFilter "Kunde inte finna matchande filter/ao-format!\n"
@@ -407,7 +385,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OutdatedCodecsConf "Denna codecs.conf är för gammal och inkompatibel med denna MPlayer version!" // release is more like 'släpp', sounds wrong, using version instead
 
 // fifo.c
-#define MSGTR_CannotMakePipe "Kan inte skapa en PIPE!\n" // FIXME make?
 
 // m_config.c
 #define MSGTR_SaveSlotTooOld "Allt för gammal sparningsslottar funna från nivå %d: %d !!!\n" // FIXME slot?
@@ -423,19 +400,14 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CdDevNotfound "CD-ROM-enhet '%s' ej funnet.\n"
 #define MSGTR_ErrTrackSelect "Fel vid val av VCD-spår."
 #define MSGTR_ReadSTDIN "Läser från stdin...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "Oförmögen att öppna URL: %s\n"
-#define MSGTR_ConnToServer "Ansluten till server: %s\n"
 #define MSGTR_FileNotFound "Fil ej funnen: '%s'\n"
 
 #define MSGTR_SMBInitError "Kan inte initiera libsmbclient-bilioteket: %d\n"
 #define MSGTR_SMBFileNotFound "Kunde inte öppna från LAN: '%s'\n"
-#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer var inte kompilerad med SMB-lässtöd.\n"
 
 #define MSGTR_CantOpenDVD "Kunde inte öppna DVD-enhet: %s (%s)\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "Det är %d titlar på denna DVD.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "Icke godkänt DVD-titelnummer: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumChapters "Der är %d kapitel på denna DVD-titel.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Ej godkänt DVD-kapitelnummer: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnumAngles "Det är %d vinkar på denna DVD-titel.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidAngle "Ej godkänd DVD-vinkelsnummer: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnoIFO "Kan inte öppna IFO-fil för DVD-titel %d.\n"
@@ -450,8 +422,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
            "För AVI-filer, försök med att forcera icke-interleaved-lägen med -ni argumentet.\n" // FIXME non-interleaved
 #define MSGTR_SwitchToNi "\nSvårt interleaved AVI-fil detekterad, går över till '-ni'-läge...\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "%s filformat detekterat.\n"
-#define MSGTR_DetectedAudiofile "Audiofilformat detekterat.\n"
-#define MSGTR_InvalidMPEGES "Icke godkänd 'MPEG-ES'-ström??? Kontakta upphovsmannen, det kanske är en bugg :(\n" //FIXME author???
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "================ Tyvärr, detta filformat är inte rekogniserbart/stött ==================\n"\
                  "=== Om denna fil är en AVi, ASF eller MPEG-ström, var vänlig kontakta upphovsmannen! ===\n" //FIXME author???
 #define MSGTR_MissingVideoStream "Ingen videoström funnen.\n"
@@ -472,7 +442,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: filhuvudkomprimeringssupport kräver ZLIB!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: VARNING: Variabel FOURCC påvisad!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: VARNING: allt förmånga spår"
-#define MSGTR_DetectedTV "TV påvisad! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Oförmögen att öppna oggdemuxern.\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Kan inte öppna audioström: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Kan inte öppna textningsström: %s\n"
@@ -524,7 +493,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CannotFindColorspace "Kunde inte hitta matchande färgrymder, t.o.m. vid insättning av 'scale' :(\n" // FIXME colorspace
 
 // vd.c
-#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: Codec satt inte sh->disp_w samt sh->disp_h, försöker gå runt problemet.\n"
 #define MSGTR_CouldNotFindColorspace "Kunde inte finna matchande färgrymder - försöker åter med -vf scale...\n" // -''-
 #define MSGTR_MovieAspectIsSet "Movie-Aspect är %.2f:1 - prescaling till korrekt film-aspect.\n"
 #define MSGTR_MovieAspectUndefined "Film-Aspect är ej definerad - ingen prescaling kommer att äga rum.\n"
@@ -731,8 +699,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_VO_CantCreateFile "Oförmögen att skapa utfil."
 #define MSGTR_VO_DirectoryCreateSuccess "Ut-katalog skapad."
 #define MSGTR_VO_ValueOutOfRange "Värden utanför godkänd rymd"
-#define MSGTR_VO_NoValueSpecified "Inget värde angett."
-#define MSGTR_VO_UnknownSuboptions "Okänd suboption" // -''-
 
 // vo_jpeg.c
 #define MSGTR_VO_JPEG_ProgressiveJPEG "'Progressive JPEG' aktiverat."
@@ -749,7 +715,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // vo_yuv4mpeg.c
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedHeightDivisibleBy4 "'Interlaced'-mode kräver bildhöjd som är delbar med 4." // FIXME interlaced?
-#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedLineBufAllocFail "Oförmögen att allokera linjebufferrt för interlaced-mode."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_WidthDivisibleBy2 "Bildbredd måste vara delbart med 2."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileOpenError "Kan inte få minnes- eller filhanterare att skriva till \"%s\"!"
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileWriteError "Fel vid skrivning av bild till ut!" // FIXME output here?
@@ -837,12 +802,9 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: skrivning misslyckades."
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] Kan inte öppna audioenhet %s, %s -> inget ljud.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] audio_setup: ditt kort hanterar inte %d kanaler, %s, %d Hz samplerate.\n" // FIXME samplerate
-#define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** Din ljudkortsenhet hanterar inte select() ***\nKompilera om med '#undef HAVE_AUDIO_SELECT' i config.h !\n\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantReopenReset "[AO SUN]\nFatalt fel: *** KAN INTE ÅTERÖPPNA / ÅTERSTÄLLA AUDIOENHET (%s) ***\n"
 
 // ao_plugin.c
 
-#define MSGTR_AO_PLUGIN_InvalidPlugin "[AO PLUGIN] icke godkänd plugin: %s\n" // FIXME plugin - translate?
 
 // ========================== LIBMPCODECS ===================================
 

Modified: trunk/help/help_mp-tr.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-tr.h	Thu Feb 13 12:12:29 2014	(r36827)
+++ trunk/help/help_mp-tr.h	Thu Feb 13 12:47:50 2014	(r36828)
@@ -150,39 +150,20 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LoadingExtensionProfile "Uzantıya bağlı profil yükleniyor '%s'\n"
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "ALTYAZI: (%d) altyazı dosyası eklendi : %s\n"
 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "ALTYAZI: (%d) altyazı dosyası kaldırıldı: %s\n"
-#define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Yazma esnasında [%s] dosyası açılış hatası!\n"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "%s dosyası açılamadı: %s (kullanıcı için okunabilir olmalı)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "ioctl'de Linux RTC açılış hatası (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "\"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" seçeneğini sistem açılış betiklerine eklemeyi deneyiniz.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "ioctl'de Linux RTC açılış hatası (rtc_pie_on): %s\n"
-#define MSGTR_UsingTimingType "%s zamanlaması kullanılıyor.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "UYARI:getch2_init iki defa çağırıldı!\n"
-#define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Bu yayın dökülemez (dump) - kullanılabilir dosya tanımlayıcısı yok.\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "%s root menüsü ile libmenu video filtresi açılamaz.\n"
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Ses filtresi zincirinde başlama öncesi hata!\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "Linux RTC okuma hatası: %s\n"
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Uyarı! softsleep underflow!\n"
-#define MSGTR_DvdnavNullEvent "DVDNAV Olayı NULL?!\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "DVDNAV Olayı: Vurgu olayı bozuk\n"
-#define MSGTR_DvdnavEvent "DVDNAV Olayı: %s\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightHide "DVDNAV Olayı: Vurgu Saklı\n"
-#define MSGTR_DvdnavStillFrame "########################## DVDNAV Olayı: Hareketsiz kare: %d sn\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavStop "DVDNAV Olayı: Nav Duruş DVDNAV\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavNOP "DVDNAV Olayı: Nav NOP\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChangeVerbose "DVDNAV Olayı: Nav SPU yayın değişimi: fzksel: %d/%d/%d mntksal: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChange "DVDNAV Olayı: Nav SPU yayın değişimi: fzksel: %d mntksal: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavAudioStreamChange "DVDNAV Olayı: Nav ses yayın değişimi: fzksel: %d mntksal: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavVTSChange "DVDNAV Olayı: Nav VTS Değişimi\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavCellChange "DVDNAV Olayı: Nav Hücre Değişimi\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuClutChange "DVDNAV Olayı: Nav SPU CLUT değişimi\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "DVDNAV Olayı: Nav Araması Tamam\n"
-#define MSGTR_MenuCall "Menü Çağrısı\n"
 
 #define MSGTR_EdlOutOfMem "EDl verisini tutmak için yeterli bellek atanamıyor.\n"
 #define MSGTR_EdlRecordsNo "%d EDL hareketlerini Oku.\n"
 #define MSGTR_EdlQueueEmpty "Dikkat edilecek herhangi EDL hareketi yok.\n"
 #define MSGTR_EdlCantOpenForWrite "Yazma esnasında [%s] EDL dosyası açılamaz.\n"
-#define MSGTR_EdlCantOpenForRead "Okuma esnasında [%s] EDL dosyası açılamaz.\n"
 #define MSGTR_EdlNOsh_video "Video olmadan EDL kullanılamaz, devredışı bırakılıyor.\n"
 #define MSGTR_EdlNOValidLine "Geçersiz EDL satırı: %s\n"
 #define MSGTR_EdlBadlyFormattedLine "[%d] EDL satırı hatalı düzenlenmiş, çıkarılıyor.\n"
@@ -199,7 +180,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OSDenabled "etkin"
 #define MSGTR_OSDdisabled "etkisiz"
 #define MSGTR_OSDAudio "Ses: %s"
-#define MSGTR_OSDVideo "Görüntü: %s"
 #define MSGTR_OSDChannel "Kanal: %s"
 #define MSGTR_OSDSubDelay "Altyazı gecikmesi: %d ms"
 #define MSGTR_OSDSpeed "Hız: x %6.2f"
@@ -281,9 +261,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OpenedStream "başarım: biçim: %d veri: 0x%X - 0x%x\n"
 #define MSGTR_VCodecFramecopy "videocodec: framecopy (%dx%d %dbpp fourcc=%x)\n"
 #define MSGTR_ACodecFramecopy "audiocodec: framecopy (biçim=%x chens=%d rate=%d bits=%d B/s=%d sample-%d)\n"
-#define MSGTR_CBRPCMAudioSelected "CBR PCM ses seçili\n"
 #define MSGTR_MP3AudioSelected "MP3 ses seçili\n"
-#define MSGTR_CannotAllocateBytes "%d bayt atanamadı\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "Ses gecikmesi %5.3fs olarak ayarlanıyor.\n"
 #define MSGTR_SettingVideoDelay "Video gecikmesi %5.3fs olarak ayarlanıyor.\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Ses önyüklemesi 0.4s olarak sınırlanıyor\n"
@@ -400,7 +378,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_ErrorParsingCommandLine "komutsatırı ayrıştırma hatası"
 #define MSGTR_VideoStreamRequired "Video yayını(stream) zorunlu!\n"
 #define MSGTR_ForcingInputFPS "girdi fps değeri %5.3f olarak yorumlanacak\n"
-#define MSGTR_RawvideoDoesNotSupportAudio "Çıktı dosyası RAWVIDEO biçimi sesi desteklemiyor - ses devre dışı bırakılıyor\n"
 #define MSGTR_DemuxerDoesntSupportNosound "Ayrıştırıcı -nosound seçeneğini henüz desteklemiyor.\n"
 #define MSGTR_MemAllocFailed "Bellek atanamadı\n"
 #define MSGTR_NoMatchingFilter "filter/ao biçimi eşleşmesi bulunamadı!\n"
@@ -488,7 +465,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OutdatedCodecsConf "Bu codecs.conf dosyası çok eski ve bu Mplayer sürümü ile bağdaşmıyor."
 
 // fifo.c
-#define MSGTR_CannotMakePipe "PIPE yapılamıyor!\n"
 
 // parser-mecmd.c, parser-mpcmd.c
 #define MSGTR_NoFileGivenOnCommandLine "'--' daha fazlaseçenek yok demektir, fakat komut satırında\n"\
@@ -523,13 +499,10 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CdDevNotfound "CD-ROM Sürücüsü '%s' bulunamadı!\n"
 #define MSGTR_ErrTrackSelect "VCD seçilirken hata!"
 #define MSGTR_ReadSTDIN "Standart girdiden okunuyor...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "URL adresi açılamadı: %s\n"
-#define MSGTR_ConnToServer "Sunucuya bağlanıldı: %s\n"
 #define MSGTR_FileNotFound "Dosya bulunamadı: '%s'\n"
 
 #define MSGTR_SMBInitError "libsmbclient kütüphanesi başlatılamadı: %d\n"
 #define MSGTR_SMBFileNotFound "Yerel ağdan açılamadı: '%s'\n"
-#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer SMB okuma desteği ile derlenilmedi.\n"
 
 #define MSGTR_CantOpenDVD "DVD sürücüsü açılamadı: %s (%s)\n"
 
@@ -542,10 +515,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_NoDVDSupport "Mplayer DVD desteği olmadan derlendi, çık\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "Bu DVD üzerinde %d tane başlık var.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "Geçersiz DVD başlık numarası: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumChapters "Bu DVD başlığında %d bölüm var.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Geçersiz DVD bölüm numarası: %d\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidChapterRange "%s özelliği geçersiz bölüm aralığı\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidLastChapter "Geçersiz DVD son bölüm numarası: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnumAngles "Bu DVD başlığında %d angle var.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidAngle "Yanlış DVD angle numarası: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnoIFO "DVD Başlığı için IFO dosyası açılamıyor %d.\n"
@@ -586,8 +556,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 " (varsayılan kullanılıyor)\n"
 #define MSGTR_ON2AviFormat "ON2 AVI biçimi"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "%s dosya biçimi bulundu!\n"
-#define MSGTR_DetectedAudiofile "Ses dosyası bulundu !\n"
-#define MSGTR_InvalidMPEGES "Geçersiz MPEG-ES biçimi??? Geliştiricilere bildiriniz, bu bir hata olabilir.:(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "============ Üzgünüm, bu dosya biçimi desteklenmiyor ===========\n"\
                  "=== Dosya bir AVI,ASF veya MPEG yayın biçimi ise, lütfen geliştiricilere bildiriniz. ===\n"
 #define MSGTR_SettingProcessPriority "İşlem önceliği ayarlanıyor: %s\n"
@@ -611,7 +579,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Sıkıştırılmış başlık desteği ZLIB gerektiriyor!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: UYARI: Değişken FOURCC bulundu!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: UYARI: Çok sayıda parça!"
-#define MSGTR_DetectedTV "TV Bulundu! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "ogg ayrıştırıcısı açılamadı\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Ses yayını açılamıyor: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Altyazı yayını açılamıyor: %s\n"
@@ -674,7 +641,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CannotFindColorspace "Eşlenen renk biçimi bulunamadı, hatta 'scale' seçeneği eklensede :(\n"
 
 // vd.c
-#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: Kodek ayarlanamadı: sh->disp_w ve sh->disp_h, çözülmeye çalışılıyor!\n"
 #define MSGTR_CouldNotFindColorspace "Renk biçimi bulunamadı. -vf scale ile tekrar deneniyor...\n"
 #define MSGTR_MovieAspectIsSet "Video-Görünümü: %.2f:1 - doğru video görünümü için önölçekleniyor.\n"
 #define MSGTR_MovieAspectUndefined "Video-Görünümü tanımsız - önölçekleme onaylanamadı.\n"
@@ -684,7 +650,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // x11_common.c
 #define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: EWMH tam ekran sonucu gönderilemedi!\n"
-#define MSGTR_CouldNotFindXScreenSaver "xscreensaver_disable: X Ekran Koruyucu penceresi bulunamadı.\n"
 #define MSGTR_SelectedVideoMode "XF86VM: Seçili video modu %dx%d: %dx%d görüntü boyutuna göre. \n"
 
 #define MSGTR_InsertingAfVolume "[Karıştırıcı] Karıştırma donanımı yok, ses filtresi ekleniyor.\n"
@@ -914,8 +879,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_VO_CantCreateFile "Çıktı dosyası oluşturulamıyor."
 #define MSGTR_VO_DirectoryCreateSuccess "Çıktı dizini başarıyla oluşturuldu."
 #define MSGTR_VO_ValueOutOfRange "Değer erişim dışı"
-#define MSGTR_VO_NoValueSpecified "Değer tanımlanmadı."
-#define MSGTR_VO_UnknownSuboptions "Bilinmeyen altseçenek(ler)"
 
 // vo_aa.c
 
@@ -942,7 +905,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // vo_yuv4mpeg.c
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedHeightDivisibleBy4 "Örme(interlaced) modu 4'e bölünebilme için görüntü yüksekliğini gerektiriyor."
-#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedLineBufAllocFail "Örme (interlaced) modu için ilerleme tamponu atanamıyor."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_WidthDivisibleBy2 "Görüntü genişliği 2 ile bölünür olmalıdır."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileOpenError " \"%s\" yazılması için bellek veya dosya kimlikleyiciye ulaşılamıyor!"
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileWriteError "Çıktıya görüntü yazma hatası!"
@@ -1048,8 +1010,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: yazılamadı.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] %s ses aygıtı açılamıyor, %s -> ses yok.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] ses_kurulumu: ses kartınız %d kanalını, %s, %d Hz örnekleme oranını desteklemiyor.\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** Ses sürücünüzün select() desteği YOK ***\nconfig.h dosyasında #undef HAVE_AUDIO_SELECT ile Mplayer'ı yeniden derleyiniz!\n\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantReopenReset "[AO SUN]\nÖnemli Hata: ***SES AYGITI TEKRAR AÇILAMIYOR (%s) ***\n"
 
 // ao_alsa.c
 #define MSGTR_AO_ALSA_InvalidMixerIndexDefaultingToZero "[AO_ALSA] Geçersiz karıştırıcı içeriği. Varsayılan olarak 0. yapılıyor\n"
@@ -1085,7 +1045,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetHwParameters "[AO_ALSA] hw-parameters ayarlanamıyor: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetBufferSize "[AO_ALSA] buffersize alınamıyor: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetSwParameters "[AO_ALSA] sw-parameters alınamıyor: %s\n"
-#define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetSwParameters "[AO_ALSA] sw-parameters ayarlanamıyor: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetBoundary "[AO_ALSA] Sınır alınamıyor: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetStartThreshold "[AO_ALSA] Eşik başlaması ayarlanamıyor: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetStopThreshold "[AO_ALSA] Eşik bitişi ayarlanamıyor: %s\n"
@@ -1104,7 +1063,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // ao_plugin.c
 
-#define MSGTR_AO_PLUGIN_InvalidPlugin "[AO PLUGIN] geçersiz ekyazılım(plugin): %s\n"
 
 // ======================= AF Audio Filters ================================
 
@@ -1115,7 +1073,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 #define MSGTR_AF_LADSPA_AvailableLabels "kullanılabilir etiketler"
 #define MSGTR_AF_LADSPA_WarnNoInputs "UYARI! Bu LADSPA ekyazılımı(plugin) ses girdileri içermiyor.\n Gelen ses sinyali kaybedilecek."
-#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrMultiChannel "Çoklu-kanal (>2) ekyazılımları(plugins) henüz desteklenmiyor.\n Sadece mono ve stereo ekyazılımlarını kullanınız."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoOutputs "Bu LADSPA ekyazılımı(plugin) ses çıktıları içermiyor."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrInOutDiff "LADSPA ekyazılımı(plugin) ses girdisi ve çıktısının numaraları farklı."
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrFailedToLoad "yüklenemedi"
@@ -1161,11 +1118,9 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrOnCmdFd "%d komut dosya tanımlayıcısında hata\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrReadingInputConfig "%s ayar dosyası girdi okumasında hata: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnknownKey "Bilinmeyen tuş '%s'\n"
-#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnfinishedBinding "Tamamlanmamış %s bağlayıcısı\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrBuffer2SmallForKeyName "Bu tuş adı için tampon çok küçük: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrNoCmdForKey "%s tuşu için komut bulunamadı"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrBuffer2SmallForCmd "%s komutu için tampon çok küçük\n"
-#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrWhyHere "Burada ne yapıyoruz?\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitJoystick "Kumanda kolu girdisi açılamıyor\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantOpenFile "%s açılamıyor: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitAppleRemote "Apple Remote açılamıyor.\n"
@@ -1254,14 +1209,11 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_BufferMallocFailed "Hata: %d bayt tampon atanamıyor\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingNetworkStream "Ağ yayını okunurken hata\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrChunk2Small "Hata: Yığın(chunk) çok küçük\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrSubChunkNumberInvalid "Hata: alt yığın(sub chunks) numaraları geçersiz\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallCannotPlay "Bant genişliği çok küçük, dosya oynatılamıyor!\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallDeselectedAudio "Bant genişliği çok küçük, ses yayın seçimini kaldırınız.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallDeselectedVideo "Bant genişliği çok küçük, video yayın seçimini kaldırınız\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InvalidLenInHeader "ASF başlığında geçersiz uzunluk!\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingChunkHeader "Yığın(chunk) başlığı okunurken hata\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrChunkBiggerThanPacket "Hata: yığın_boyutu > paket_boyutu\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingChunk "Yığın(chunk) okunurken hata\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ASFRedirector "=====> ASF yönlendirici\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InvalidProxyURL "Geçersiz vekil sunucu URL'si\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_UnknownASFStreamType "Bilinmeyen asf yayın türü\n"
@@ -1300,8 +1252,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // cache2.c
 
-#define MSGTR_MPDEMUX_CACHE2_NonCacheableStream "\rBu yayın(stream) önbelleklenebilir değil.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_CACHE2_ReadFileposDiffers "!!! read_filepos farklılık gösteriyor!!! bu hatayı bildiriniz...\n"
 
 // cdda.c
 
@@ -1329,7 +1279,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_ParseOKFoundAlbumTitle "Ayrıştırma TAMAM, bulunan: %s\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_AlbumNotFound "Albüm bulunamadı\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_ServerReturnsCommandSyntaxErr "Sunucu dönüşleri: komut sözdizim hatası\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoSitesInfoAvailable "Site bilgisi kullanılabilir değil\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_FailedToGetProtocolLevel "Protokol seviyesi alınamadı\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoCDInDrive "Sürücüde CD yok\n"
 
@@ -1384,7 +1333,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // demux_mkv.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_ZlibInitializationFailed "[mkv] zlib başlatması başarısız.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_ZlibDecompressionFailed "[mkv] zlib çıkarması başarısız.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_LzoInitializationFailed "[mkv] lzo başlatması başarısız.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_LzoDecompressionFailed "[mkv] lzo çıkarması başarısız.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TrackEncrypted "[mkv] %u numaralı parça şifrelenmiş ve şifre çözümü henüz\n[mkv] içeriğe alnmamış. Parça atlanıyor.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_UnknownContentEncoding "[mkv] %u numaralı parça için bilinmeyen içerik şifrelemesi. Parça atlanıyor.\n"
@@ -1399,14 +1347,10 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_WillPlayVideoTrack "[mkv] %u numaralı görüntü parçası çalınacak.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoVideoTrackFound "[mkv] Hiçbir görüntü parçası bulunmadı/istenmedi.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoAudioTrackFound "[mkv] Hiçbir ses parçası bulunmadı/istenmedi.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_WillDisplaySubtitleTrack "[mkv] %u numaralı altyazı parçası görüntülenecek.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoBlockDurationForSubtitleTrackFound "[mkv] Uyarı: Altyazı parçası için hiçbir BlockDuration bulunamadı.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TooManySublines "[mkv] Uyarı: İşlenecek çok fazla altyazı var, atlanıyor.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TooManySublinesSkippingAfterFirst "\n[mkv] Uyarı: İşlenecek çok fazla altyazı var, ilk %i den sonra atlanıyor.\n"
 
 // demux_nuv.c
 
-#define MSGTR_MPDEMUX_NUV_NoVideoBlocksInFile "Dosyada video blokları yok.\n"
 
 // demux_xmms.c
 
@@ -1484,15 +1428,12 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCinepakCodec "[VD_DMO] cinepak kodeğine görüntü atanamadı.\n"
 
 // libmpcodecs/vd_ffmpeg.c
-#define MSGTR_MPCODECS_XVMCAcceleratedCodec "[VD_FFMPEG] XVMC hızlı kodek.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_ArithmeticMeanOfQP "[VD_FFMPEG] QP'nin aritmetik karşılığı : %2.4f, QP'nin harmonik karşılığı: %2.4f\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_DRIFailure "[VD_FFMPEG] DRI hatası.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCodec "[VD_FFMPEG] Kodeğine görüntü atanmadı.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_XVMCAcceleratedMPEG2 "[VD_FFMPEG] XVMC hızlı MPEG2.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_TryingPixfmt "[VD_FFMPEG] Deneyiniz pixfmt=%d.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_McGetBufferShouldWorkOnlyWithXVMC "[VD_FFMPEG] mc_get_buffer sadece XVMC hızlandırmasıyla çalışmalı!!"
-#define MSGTR_MPCODECS_UnexpectedInitVoError "[VD_FFMPEG] Beklenmeyen açılış_vo hatası.\n"
-#define MSGTR_MPCODECS_UnrecoverableErrorRenderBuffersNotTaken "[VD_FFMPEG] Kurtarılamaz hata, imge oluşturma tamponları alınamadı.\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_OnlyBuffersAllocatedByVoXvmcAllowed "[VD_FFMPEG] Sadece izin verilen vo_xvmc ile tamponlar atandı.\n"
 
 // libmpcodecs/ve_lavc.c
@@ -1524,7 +1465,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // libmpcodecs/vf_expand.c
 #define MSGTR_MPCODECS_FullDRNotPossible "Tam DR olanaksız, yerine SLICES seçeneğini deneyiniz!\n"
-#define MSGTR_MPCODECS_WarnNextFilterDoesntSupportSlices "UYARI! Sonraki filtre SLICES desteklemiyor,  sig11 için hazırlayınız...\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_FunWhydowegetNULL "Neden NULL ulaşıyoruz??\n"
 
 // libmpcodecs/vf_test.c, vf_yuy2.c, vf_yvu9.c
@@ -1643,8 +1583,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // libvo/vo_sdl.c
 
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_CouldntGetAnyAcceptableSDLModeForOutput "[VO_SDL] Çıktı için herhangi uyumlu SDL moduna ulaşılamadı.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SDL_SetVideoModeFailed "[VO_SDL] video_mod_ayarlama: SDL_SetVideoMode başarısız: %s.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SDL_MappingI420ToIYUV "[VO_SDL] I420 IYUV ile eşleniyor.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_UnsupportedImageFormat "[VO_SDL] Desteklenmeyen görüntü biçimi (0x%X).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_InfoPleaseUseVmOrZoom "[VO_SDL] Bilgi: En iyi çözünürlük için lütfen -vm veya -zoom kullanınız.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_FailedToSetVideoMode "[VO_SDL] Video modu ayarlanamadı: %s.\n"
@@ -1662,14 +1600,12 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantStopPlayback "[VO_SUB_VIDIX] playback durdurulamıyor: %s\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_InterleavedUvForYuv410pNotSupported "[VO_SUB_VIDIX] YUV410P için boşluklu UV desteklenmiyor.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DummyVidixdrawsliceWasCalled "[VO_SUB_VIDIX] Yapay vidix_draw_slice() çağrıldı.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DummyVidixdrawframeWasCalled "[VO_SUB_VIDIX] Yapay vidix_draw_frame() çağrıldı.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_UnsupportedFourccForThisVidixDriver "[VO_SUB_VIDIX] Bu VIDIX sürücüsü için FourCC desteklenmiyor: %x (%s).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_VideoServerHasUnsupportedResolution "[VO_SUB_VIDIX] Video sunucusu (%dx%d) çözünürlüğünü desteklemiyor, desteklenen: %dx%d-%dx%d.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_VideoServerHasUnsupportedColorDepth "[VO_SUB_VIDIX] Video sunucusu vidix (%d) ile renk derinliğini desteklemiyor.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DriverCantUpscaleImage "[VO_SUB_VIDIX] VIDIX sürücüsü ile görüntü yukarı ölçeklenemiyor (%d%d -> %d%d).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DriverCantDownscaleImage "[VO_SUB_VIDIX] VIDIX sürücüsü ile görüntü aşağı ölçeklenemiyor(%d%d -> %d%d).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantConfigurePlayback "[VO_SUB_VIDIX] playback ayarlanamıyor: %s.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_YouHaveWrongVersionOfVidixLibrary "[VO_SUB_VIDIX] VIDIX kütüphanesinin yanlış sürümüne sahipsiniz.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CouldntFindWorkingVidixDriver "[VO_SUB_VIDIX] Çalışan VIDIX sürücüsü bulunamadı.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CouldntGetCapability "[VO_SUB_VIDIX] Kapasiteye ulaşılamadı: %s.\n"
 
@@ -1769,11 +1705,9 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // libvo/vo_x11.c
 
-#define MSGTR_LIBVO_X11_DrawFrameCalled "[VO_X11] draw_frame() çağrıldı!!!!!!\n"
 
 // libvo/vo_xv.c
 
-#define MSGTR_LIBVO_XV_DrawFrameCalled "[VO_XV] draw_frame() çağrıldı!!!!!!\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_SharedMemoryNotSupported "[VO_XV] Bellek paylaşımı desteklenmiyor\nNormale döndürülüyor Xv.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_XvNotSupportedByX11 "[VO_XV] Özür, Xv bu X11 versiyonu/sürücüsü tarafından desteklenmiyor\n[VO_XV] ******** -vo x11 veya -vo sdl ile deneyin *********\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_XvQueryAdaptorsFailed "[VO_XV] XvQueryAdaptors başarısız.\n"
@@ -1811,15 +1745,11 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_RADIO_QueryControlFailed "[radio] ioctl sorgu kontrolü, %s başarısız\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetVolumeFailed "[radio] ioctl sesi al, %s\n başarısız."
 #define MSGTR_RADIO_SetVolumeFailed "[radio] ioctl sesi ayarla, %s\n başarısız."
-#define MSGTR_RADIO_DroppingFrame "\n[radio] çok kötü - ses çerçevesinden (%d bytes) atılıyor!\n"
-#define MSGTR_RADIO_BufferEmpty "[radio] grab_audio_frame: ara bellek boş, %d bilgi bytes için bekleniyor.\n"
-#define MSGTR_RADIO_AudioInitFailed "[radio] audio_in_init: %s\n başarısız."
 #define MSGTR_RADIO_AllocateBufferFailed "[radio] ses için ara bellek bulanamadı (blok=%d,arabel=%d): %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_CurrentFreq "[radio] Mevcut frekans: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_SelectedChannel "[radio] Seçilen kanal: %d - %s (frek: %.2f)\n"
 #define MSGTR_RADIO_ChangeChannelNoChannelList "[radio] Kanal değiştirelemez: Kanal listesine kanal verilmedi.\n"
 #define MSGTR_RADIO_UnableOpenDevice "[radio] '%s': %s açılamadı.\n"
-#define MSGTR_RADIO_InitFracFailed "[radio] init_frac başarılamadı.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreq "[radio] %.2f : Frekansı yanlış.\n"
 #define MSGTR_RADIO_UsingFreq "[radio] %.2f: Frekansı kullanılıyor\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInInitFailed "[radio] audio_in_init başarılamadı.\n"
@@ -1834,68 +1764,18 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // ================================== LIBASS ====================================
 
 // ass_bitmap.c
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Glyph_To_BitmapError "[ass] FT_Glyph_To_Bitmap hatası %d \n"
-#define MSGTR_LIBASS_UnsupportedPixelMode "[ass] Desteklenmeyen piksel modu: %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphBBoxTooLarge "[ass] Glyph sınırlandırıcı kutusu çok büyük: %dx%dpx\n"
 
 // ass.c
-#define MSGTR_LIBASS_NoStyleNamedXFoundUsingY "[ass] [%p] Uyarı: '%s' isminde bir tarz bulunamadı, '%s' kullanılıyor\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadTimestamp "[ass] Bozuk zaman damgası\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadEncodedDataSize "[ass] Bozuk şifreli veri boyutu\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FontLineTooLong "[ass] Yazıtipi çizgisi çok uzun: %d, %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EventFormatHeaderMissing "[ass] Olay biçim başlığı eksik\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningIconvDescriptor "[ass] iconv tanımlayıcısını açmada hata.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorRecodingFile "[ass] Dosyayı tekrar kodlamada hata.\n"
 #define MSGTR_LIBASS_FopenFailed "[ass] ass_read_file(%s): fopen başarısız\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FseekFailed "[ass] ass_read_file(%s): fseek başarısız\n"
 #define MSGTR_LIBASS_RefusingToLoadSubtitlesLargerThan100M "[ass] ass_read_file(%s): 100 megabayttan büyük altyazıları yüklemeyi reddediyor\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ReadFailed "Okuma başarısız, %d: %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_AddedSubtitleFileMemory "[ass] Altyazı dosyasını ekledi: <bellek> (%d tarz, %d olay)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_AddedSubtitleFileFname "[ass] Altyazı dosyasını ekledi: %s (%d tarz, %d olay)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FailedToCreateDirectory "[ass] Klasör oluşturulamadı %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NotADirectory "[ass] Klasör değil: %s\n"
 
 // ass_cache.c
-#define MSGTR_LIBASS_TooManyFonts "[ass] Çok fazla yazıtipi\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningFont "[ass] Yazıtipini açarken hata: %s, %d\n"
 
 // ass_fontconfig.c
-#define MSGTR_LIBASS_SelectedFontFamilyIsNotTheRequestedOne "[ass] fontconfig: Seçilen yazıtipi ailesi istek yapılan değil: '%s' != '%s'\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingDefaultFontFamily "[ass] fontconfig_select: Varsayılan yazıtipi ailesi kullanılıyor: (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingDefaultFont "[ass] fontconfig_select: Varsayılan yazıtipi kullanılıyor: (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingArialFontFamily "[ass] fontconfig_select: 'Arial' yazıtipi ailesi kullanılıyor: (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcInitLoadConfigAndFontsFailed "[ass] FcInitLoadConfigAndFonts başarısız.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UpdatingFontCache "[ass] Yazıtipi tampon belleği güncelleniyor.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BetaVersionsOfFontconfigAreNotSupported "[ass] fontconfig'in beta versiyonları desteklenmiyor.\n[ass] Hata rapor etmeden önce güncelleyin.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcStrSetAddFailed "[ass] FcStrSetAdd başarısız.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcDirScanFailed "[ass] FcDirScan başarısız.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcDirSave "[ass] FcDirSave başarısız.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcConfigAppFontAddDirFailed "[ass] FcConfigAppFontAddDir başarısız\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FontconfigDisabledDefaultFontWillBeUsed "[ass] Fontconfig devre dışı, sadece varsayılan yazıtipi kullanılacak.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FunctionCallFailed "[ass] %s başarısız\n"
 
 // ass_render.c
-#define MSGTR_LIBASS_NeitherPlayResXNorPlayResYDefined "[ass] Ne PlayResX, ne de PlayResY tanımlanmış. 384x288 varsayılıyor.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_PlayResYUndefinedSettingY "[ass] PlayResY tanımsız, %d yapılıyor.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_PlayResXUndefinedSettingX "[ass] PlayResX tanımsız, %d yapılıyor.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Init_FreeTypeFailed "[ass] FT_Init_FreeType başarısız.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_Init "[ass] Init\n"
-#define MSGTR_LIBASS_InitFailed "[ass] Init başarısız.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadCommand "[ass] Bozuk komut: %c%c\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorLoadingGlyph "[ass] glyph yüklenirken hata.\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Glyph_Stroke_Error "[ass] FT_Glyph_Stroke hatası %d \n"
-#define MSGTR_LIBASS_UnknownEffectType_InternalError "[ass] Bilinmeyen etki türü (dahili hata)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoStyleFound "[ass] Hiçbir tarz bulunamadı!\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EmptyEvent "[ass] Boş olay!\n"
-#define MSGTR_LIBASS_MAX_GLYPHS_Reached "[ass] MAX_GLYPHS'e ulaşıldı: olay %d, başlama = %llu, süre = %llu\n Metin = %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EventHeightHasChanged "[ass] Uyarı! Olay yüksekliği değişti! \n"
 
 // ass_font.c
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphNotFoundReselectingFont "[ass] Glyph 0x%X bulunamadı, (%s, %d, %d) için tekrar yazıtipi seçiliyor\n"
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphNotFound "[ass] Glyph 0x%X yazıtipinde bulunamadı, şunun için (%s, %d, %d) \n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningMemoryFont "[ass] Belleği açmada hata, yazıtipi: %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoCharmaps "[ass] yazıtipinin karakter haritası yok\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoCharmapAutodetected "[ass] Hiçbir karakter haritası algılanmadı, ilki deneniyor\n"
 
 //tv.c
 #define MSGTR_TV_BogusNormParameter "tv.c: norm_from_string(%s): Dandik norm parametresi, %s olarak ayarlanıyor.\n"
@@ -1935,7 +1815,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_TV_Bt848MmapFailed "tvi_bsdbt848: mmap başarısız. Hata: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848FrameBufAllocFailed "tvi_bsdbt848: Kare(frame) buffer ataması başarısız. Hata: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848ErrorSettingWidth "tvi_bsdbt848: Resim genişliğini ayarlamada hata. Hata: %s\n"
-#define MSGTR_TV_Bt848ErrorSettingHeight "tvi_bsdbt848: Resim yüksekliğini ayarlamada hata. Hata: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848UnableToStopCapture "tvi_bsdbt848: Yakalama durdurulamıyor. Hata: %s\n"
 #define MSGTR_TV_TTSupportedLanguages "Desteklenen Teletext dilleri:\n"
 #define MSGTR_TV_TTSelectedLanguage "Seçilen Teletext dili: %s\n"
@@ -1968,8 +1847,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_TVI_DS_ErrorParsingVideoFormatStruct "tvi_dshow: Görüntü biçimi yapısı ayrıştırılamadı.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableSetAudioMode "tvi_dshow: Ses modu ayarlanamadı: %d. Hata:0x%x\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnsupportedMediaType "tvi_dshow: Desteklenmeyen ortam tipi şuraya gönderildi: %s\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_UnableGetsupportedVideoFormats "tvi_dshow: Görüntü pininden desteklenen ortam biçimleri alınamadı. Hata:0x%x\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_UnableGetsupportedAudioFormats "tvi_dshow: Ses pininden desteklenen ortam biçimleri alınamadı. Hata:0x%x Disabling audio.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableFindNearestChannel "tvi_dshow: Sistem frekans tablosunda en yakın kanal bulunamadı.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableToSetChannel "tvi_dshow: Sistem frekans tablosundan en yakın kanala geçiş yapılamadı. Hata:0x%x\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableTerminateVPPin "tvi_dshow: VideoPort pini grafikte filtrelerle bitirilemedi. Hata:0x%x\n"

Modified: trunk/help/help_mp-uk.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-uk.h	Thu Feb 13 12:12:29 2014	(r36827)
+++ trunk/help/help_mp-uk.h	Thu Feb 13 12:47:50 2014	(r36828)
@@ -144,40 +144,21 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LoadingExtensionProfile "Завантаження профілю для розширення '%s'\n"
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "СУБТИТРИ: Додано файл субтитрів (%d): %s\n"
 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "СУБТИТРИ: Видалено файл субтитрів (%d): %s\n"
-#define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Помилка при відкритті файлу [%s] для запису!\n"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Не можу відкрити %s: %s (користувач повинен мати права читання для файлу.)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Помилка ініцілізації Linux RTC у ioctl (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Спробуйте додати \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" до скриптів запуску системи.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Помилка ініціалізації Linux RTC у ioctl (rtc_pie_on): %s\n"
-#define MSGTR_UsingTimingType "Використовую %s синхронізацію.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "ПОПЕРЕДЖЕННЯ: getch2_init визвано двічі!\n"
-#define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Не можу створити дамп цього потоку - не має доступного дексриптору.\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "Не можу відкрити відео фільтр libmenu з цим кореневим меню %s.\n"
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Помилка у ланці pre-init аудіо фільтру!\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "Помилка читання Linux RTC: %s\n"
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Попередження! Недупустиме низьке значення затримки програми!\n"
-#define MSGTR_DvdnavNullEvent "Подія DVDNAV NULL?!\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "Подія DVDNAV: Подія виділення зламана\n"
-#define MSGTR_DvdnavEvent "Подія DVDNAV: %s\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightHide "Подія DVDNAV: Виділення сховано\n"
-#define MSGTR_DvdnavStillFrame "######################################## Подія DVDNAV: Стоп-кадр: %d сек\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavStop "Подія DVDNAV: Зупинка Nav\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavNOP "Подія DVDNAV: Nav NOP\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChangeVerbose "Подія DVDNAV: Зміна SPU потоку Nav: фізично: %d/%d/%d логічно: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChange "Подія DVDNAV: Зміна SPU потоку Nav: фізично: %d логічно: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavAudioStreamChange "Подія DVDNAV: Зміна Аудіо потоку Nav: фізично: %d логічно: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavVTSChange "Подія DVDNAV: Зміна Nav VTS\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavCellChange "Подія DVDNAV: Зміна Nav Cell\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuClutChange "Подія DVDNAV: Зміна Nav SPU CLUT\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "Подія DVDNAV: Nav Seek зроблено\n"
-#define MSGTR_MenuCall "Виклик меню\n"
 
 // --- edit decision lists
 #define MSGTR_EdlOutOfMem "Не можу виділити достатньо пам'яті для збереження даних EDL.\n"
 #define MSGTR_EdlRecordsNo "Читання %d EDL дій.\n"
 #define MSGTR_EdlQueueEmpty "Немає дій EDL які треба виконати.\n"
 #define MSGTR_EdlCantOpenForWrite "Не може відкрити EDL файл [%s] для запису.\n"
-#define MSGTR_EdlCantOpenForRead "Не може відкрити EDL файл [%s] для читання.\n"
 #define MSGTR_EdlNOsh_video "Не можу використати EDL без відео, вимикаю.\n"
 #define MSGTR_EdlNOValidLine "Невірний рядок EDL: %s\n"
 #define MSGTR_EdlBadlyFormattedLine "Погано відформатований EDL рядок [%d], пропускаю.\n"
@@ -192,7 +173,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OSDenabled "увімкнено"
 #define MSGTR_OSDdisabled "вимкнено"
 #define MSGTR_OSDAudio "Аудіо: %s"
-#define MSGTR_OSDVideo "Відео: %s"
 #define MSGTR_OSDChannel "Канал: %s"
 #define MSGTR_OSDSubDelay "Затримка субтитрыв: %d мс"
 #define MSGTR_OSDSpeed "Швидкість: x %6.2f"
@@ -273,9 +253,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OpenedStream "вдало: формат: %d дані: 0x%X - 0x%x\n"
 #define MSGTR_VCodecFramecopy "відеокодек: копія кадрів (%dx%d %dbpp fourcc=%x)\n"
 #define MSGTR_ACodecFramecopy "аудіокодек: копія кадрів (формат=%x каналів=%d швидкість=%d бітів=%d Б/с=%d приклад-%d)\n"
-#define MSGTR_CBRPCMAudioSelected "Вибрано CBR PCM аудіо.\n"
 #define MSGTR_MP3AudioSelected "Вибрано MP3 аудіо.\n"
-#define MSGTR_CannotAllocateBytes "Не можу виділити пам'ять для %d байтів.\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "Встановлюю аудіо затримку у %5.3fс.\n"
 #define MSGTR_SettingVideoDelay "Встановлюю відео затримку у %5.3fс.\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Обмежити підвантаження аудіо до 0.4с.\n"
@@ -392,7 +370,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_ErrorParsingCommandLine "помилка аналізу командного рядка"
 #define MSGTR_VideoStreamRequired "Вивід відео обов'язковий!\n"
 #define MSGTR_ForcingInputFPS "Вхідні кадри/сек будуть замінені на %5.3f.\n"
-#define MSGTR_RawvideoDoesNotSupportAudio "Вихідний формат файлу RAWVIDEO не підтримує аудіо - вимикаю відео.\n"
 #define MSGTR_DemuxerDoesntSupportNosound "Цей демультиплексор поки не підтримується -nosound.\n"
 #define MSGTR_MemAllocFailed "Не можу виділити пам'ять.\n"
 #define MSGTR_NoMatchingFilter "Не можу знайти потрібний фільтр/формат аудіовиводу!\n"
@@ -479,7 +456,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OutdatedCodecsConf "Цей codecs.conf застарий та несумісний із цим релізом MPlayer!"
 
 // fifo.c
-#define MSGTR_CannotMakePipe "Не можу створити канал!\n"
 
 // parser-mecmd.c, parser-mpcmd.c
 #define MSGTR_NoFileGivenOnCommandLine "'--' означає кінець опцій, але не було вказано назви файлу у команд. рядку.\n"
@@ -736,8 +712,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_VO_CantCreateFile "Не можу створити файл виводу."
 #define MSGTR_VO_DirectoryCreateSuccess "Директорія виводу успішно створена."
 #define MSGTR_VO_ValueOutOfRange "значення за межами доступного діапазону"
-#define MSGTR_VO_NoValueSpecified "Не вказано значення."
-#define MSGTR_VO_UnknownSuboptions "невідома(і) субопція(ї)"
 
 // aspect.c
 #define MSGTR_LIBVO_ASPECT_NoSuitableNewResFound "[ASPECT] Попередження: Не знайдено потрібного розширення!\n"
@@ -874,8 +848,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // vo_sdl.c
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_CouldntGetAnyAcceptableSDLModeForOutput "[VO_SDL] Не можу вивести прийнятний SDL Mode.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SDL_SetVideoModeFailed "[VO_SDL] set_video_mode: Збій SDL_SetVideoMode: %s.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SDL_MappingI420ToIYUV "[VO_SDL] Показую I420 у IYUV.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_UnsupportedImageFormat "[VO_SDL] Формат картинки не підтримується (0x%X).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_InfoPleaseUseVmOrZoom "[VO_SDL] Інфо - спробуйте -vm чи -zoom щоб перейти до найкращої роздільної здатності.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_FailedToSetVideoMode "[VO_SDL] Не вдалося встановити відео режим: %s.\n"
@@ -980,18 +952,13 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CdDevNotfound "Компактовід \"%s\" не знайдений!\n"
 #define MSGTR_ErrTrackSelect "Помилка вибору треку на VCD!"
 #define MSGTR_ReadSTDIN "Читання з stdin...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "Не можу відкрити URL: %s\n"
-#define MSGTR_ConnToServer "З'єднання з сервером: %s\n"
 #define MSGTR_FileNotFound "Файл не знайдений: '%s'\n"
 
 #define MSGTR_SMBFileNotFound "Помилка відкриття з мережі: '%s'\n"
-#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer не має вкомпільованої підтримки SMB\n"
 
 #define MSGTR_CantOpenDVD "Не зміг відкрити DVD: %s (%s)\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "Є %d доріжок з титрами на цьому DVD.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "Неприпустимий номер доріжки титрів на DVD: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumChapters "Є %d розділів на цій доріжці з DVD титрами.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Неприпустимий номер DVD розділу: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnumAngles "Є %d кутів на цій доріжці з DVD титрами.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidAngle "Неприпустимий номер DVD кута: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnoIFO "Не можу відкрити IFO файл для DVD титрів %d.\n"
@@ -1005,7 +972,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MaybeNI "(можливо ви програєте неперемежений потік/файл або невдалий кодек)\n"
 #define MSGTR_SwitchToNi "\nДетектовано погано перемежений AVI файл - переходжу в -ni режим...\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Знайдений %s формат файлу!\n"
-#define MSGTR_DetectedAudiofile "Аудіо файл детектовано.\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "========= Вибачте, формат цього файлу не розпізнаний чи не підтримується ===========\n"\
                  "===== Якщо це AVI, ASF або MPEG потік, будь ласка зв'яжіться з автором! ======\n"
 #define MSGTR_MissingVideoStream "Відео потік не знайдений!\n"
@@ -1026,7 +992,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Стиснуті заголовки (поки що) не підтримуються!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: Попередження! Знайдено перемінний FOURCC!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: Попередження! надто багато треків!"
-#define MSGTR_DetectedTV "Детектовано ТВ! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Неможливо відкрити ogg demuxer.\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Неможливо відкрити аудіо потік: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Неможливо відкрити потік субтитрів: %s\n"
@@ -1076,7 +1041,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CannotFindColorspace "Не можу підібрати загальну схему кольорів, навіть додавши 'scale' :(\n"
 
 // vd.c
-#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: Кодек не встановив sh->disp_w та sh->disp_h, спробую обійти це.\n"
 #define MSGTR_CouldNotFindColorspace "Не можу підібрати підходящу схему кольорів - повтор з -vf scale...\n"
 #define MSGTR_MovieAspectIsSet "Відношення сторін %.2f:1 - масштабую аби скоректувати.\n"
 #define MSGTR_MovieAspectUndefined "Відношення сторін не вказано - масштабування не використовується.\n"

Modified: trunk/help/help_mp-zh_CN.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-zh_CN.h	Thu Feb 13 12:12:29 2014	(r36827)
+++ trunk/help/help_mp-zh_CN.h	Thu Feb 13 12:47:50 2014	(r36828)
@@ -158,33 +158,15 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LoadingExtensionProfile "加载扩展组件相关的配置集‘%s’\n"
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "字幕:添加字幕文件(%d):%s\n"
 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "字幕:移除字幕文件(%d): %s\n"
-#define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "未能以写入方式打开文件 [%s]!\n"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "未能打开 %s:%s(用户应当有权限读取该设备。)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "ioctl (rtc_irqp_set %lu) 中出现 Linux RTC 初始化错误:%s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "尝试添加 \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" 到你的系统启动脚本中。\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "ioctl (rtc_pie_on) 中出现 Linux RTC 初始置错误:%s\n"
-#define MSGTR_UsingTimingType "正在使用 %s 计时。\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "警告:getch2_init 被两次调用!\n"
-#define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "无法导出该数据流 - 没有可用的文件描述符。\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "无法用根菜单 %s 打开 libmenu 视频过滤器。\n"
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "音频过滤器链预初始化错误!\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "Linux RTC 读取错误:%s\n"
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "警告!Softsleep 数值下溢!\n"
-#define MSGTR_DvdnavNullEvent "DVDNAV 事件为空?!\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "DVDNAV 事件:重要事件损坏\n"
-#define MSGTR_DvdnavEvent "DVDNAV 事件:%s\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightHide "DVDNAV 事件:重要事件隐藏\n"
-#define MSGTR_DvdnavStillFrame "######################################## DVDNAV 事件:静止帧:%d 秒\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavStop "DVDNAV 事件:Nav 停止\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavNOP "DVDNAV 事件:Nav 无操作\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChangeVerbose "DVDNAV 事件:Nav SPU 数据流切换:物理位置:%d/%d/%d 逻辑位置:%d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChange "DVDNAV 事件:Nav SPU 数据流切换:物理位置:%d 逻辑位置:%d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavAudioStreamChange "DVDNAV 事件:Nav 音频流切换:物理位置:%d 逻辑位置:%d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavVTSChange "DVDNAV 事件:Nav VTS 切换\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavCellChange "DVDNAV 事件:Nav Cell 切换\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuClutChange "DVDNAV 事件:Nav SPU CLUT 切换\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "DVDNAV 事件:Nav 定位完成\n"
-#define MSGTR_MenuCall "菜单调用\n"
 #define MSGTR_MasterQuit "选项 -udp-slave:因主动方中止而中止\n"
 #define MSGTR_InvalidIP "选项 -udp-ip:无效的 IP 地址\n"
 #define MSGTR_Forking "正在创建子进程...\n"
@@ -206,7 +188,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_EdlRecordsNo "读取 %d 个 EDL 行为。\n"
 #define MSGTR_EdlQueueEmpty "没有 EDL 行为要处理。\n"
 #define MSGTR_EdlCantOpenForWrite "无法打开并写入 EDL 文件 [%s]。\n"
-#define MSGTR_EdlCantOpenForRead "无法打开并读取 EDL 文件 [%s]。\n"
 #define MSGTR_EdlNOsh_video "无视频流时无法使用 EDL,禁用该功能。\n"
 #define MSGTR_EdlNOValidLine "无效的一行 EDL 文本:%s\n"
 #define MSGTR_EdlBadlyFormattedLine "格式错误的一行 EDL 文本 [%d],丢弃该行。\n"
@@ -221,7 +202,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OSDenabled "已启用"
 #define MSGTR_OSDdisabled "已停用"
 #define MSGTR_OSDAudio "音频:%s"
-#define MSGTR_OSDVideo "视频:%s"
 #define MSGTR_OSDChannel "频道:%s"
 #define MSGTR_OSDSubDelay "字幕延迟:%d 毫秒"
 #define MSGTR_OSDSpeed "播放速度:x %6.2f"
@@ -305,9 +285,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OpenedStream "成功:格式:%d 数据:0x%X - 0x%x\n"
 #define MSGTR_VCodecFramecopy "视频编解码器:复制帧(%dx%d %dbpp fourcc=%x)\n"
 #define MSGTR_ACodecFramecopy "音频编解码器:复制帧(format=%x chans=%d rate=%d bits=%d B/s=%d sample-%d)\n"
-#define MSGTR_CBRPCMAudioSelected "已选择 CBR PCM 音频。\n"
 #define MSGTR_MP3AudioSelected "已选择 MP3音频。\n"
-#define MSGTR_CannotAllocateBytes "无法分配出 %d 字节。\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "设置音频延迟为 %5.3fs。\n"
 #define MSGTR_SettingVideoDelay "设置视频延迟为 %5.3fs。\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "限制音频预加载长度为 0.4s。\n"
@@ -424,7 +402,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_ErrorParsingCommandLine "解析命令行错误"
 #define MSGTR_VideoStreamRequired "必须有视频流!\n"
 #define MSGTR_ForcingInputFPS "输入帧率将视为 %5.3f。\n"
-#define MSGTR_RawvideoDoesNotSupportAudio "RAWVIDEO 输出文件格式不支持音频 - 禁用音频。\n"
 #define MSGTR_DemuxerDoesntSupportNosound "该流分离器还不支持 -nosound。\n"
 #define MSGTR_MemAllocFailed "内存分配失败。\n"
 #define MSGTR_NoMatchingFilter "没找到匹配的过滤器/音频输出格式!\n"
@@ -511,7 +488,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OutdatedCodecsConf "此 codecs.conf 太旧,与当前发布的 MPlayer 版本不兼容!"
 
 // fifo.c
-#define MSGTR_CannotMakePipe "无法创建通信管道!\n"
 
 // parser-mecmd.c, parser-mpcmd.c
 #define MSGTR_NoFileGivenOnCommandLine "‘--’表示不再给出更多选项,但命令行上没有给出文件名。\n"
@@ -875,8 +851,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_VO_CantCreateFile "无法创建输出文件。"
 #define MSGTR_VO_DirectoryCreateSuccess "输出目录创建成功。"
 #define MSGTR_VO_ValueOutOfRange "值超出范围"
-#define MSGTR_VO_NoValueSpecified "未指定值。"
-#define MSGTR_VO_UnknownSuboptions "未知子选项"
 
 // aspect.c
 #define MSGTR_LIBVO_ASPECT_NoSuitableNewResFound "[ASPECT] 警告:无法找到新的合适的分辨率!\n"
@@ -1013,8 +987,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // vo_sdl.c
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_CouldntGetAnyAcceptableSDLModeForOutput "[VO_SDL] 无法获得可接受的 SDL 模式以用于输出。\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SDL_SetVideoModeFailed "[VO_SDL] set_video_mode:SDL_SetVideoMode 失败:%s。\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SDL_MappingI420ToIYUV "[VO_SDL] 将 I420 映射到 IYUV。\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_UnsupportedImageFormat "[VO_SDL] 不支持的图像格式(0x%X)。\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_InfoPleaseUseVmOrZoom "[VO_SDL] 信息 - 请使用 -vm 或 -zoom 切换到最佳分辨率。\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_FailedToSetVideoMode "[VO_SDL] 设置视频模式失败:%s。\n"
@@ -1122,10 +1094,8 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LIBVO_VESA_IncompatibleDriverVersion "[VESA_LVO] fb_vid 驱动版本与该版本 MPlayer 不兼容!\n"
 
 // vo_x11.c
-#define MSGTR_LIBVO_X11_DrawFrameCalled "[VO_X11] 已调用 draw_frame()!!!\n"
 
 // vo_xv.c
-#define MSGTR_LIBVO_XV_DrawFrameCalled "[VO_XV] 已调用 draw_frame()!!!\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_SharedMemoryNotSupported "[VO_XV] 不支持共享内存模式\n回复到正常 Xv 模式。\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_XvNotSupportedByX11 "[VO_XV] 对不起,该 X11 版本/驱动不支持 Xv\n[VO_XV] ******** 请尝试使用 -vo x11 或 -vo sdl *********\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_XvQueryAdaptorsFailed "[VO_XV] XvQueryAdaptors 失败。\n"
@@ -1143,7 +1113,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // vo_yuv4mpeg.c
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedHeightDivisibleBy4 "隔行扫描模式要求图像高度能被 4 整除。"
-#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedLineBufAllocFail "无法为隔行扫描模式分配扫描行缓冲。"
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_WidthDivisibleBy2 "图像宽度必须能被 2 整除。"
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileOpenError "无法获取内存或文件句柄以写入“%s”!"
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileWriteError "图像写入输出错误!"
@@ -1157,20 +1126,17 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantStopPlayback "[VO_SUB_VIDIX] 无法停止播放:%s\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_InterleavedUvForYuv410pNotSupported "[VO_SUB_VIDIX] 不支持 YUV410P 下的交错 UV 模式。\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DummyVidixdrawsliceWasCalled "[VO_SUB_VIDIX] 调用伪 vidix_draw_slice()。\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DummyVidixdrawframeWasCalled "[VO_SUB_VIDIX] 调用伪 vidix_draw_frame()。\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_UnsupportedFourccForThisVidixDriver "[VO_SUB_VIDIX] 该 VIDIX 驱动不支持的 FourCC 代码:%x (%s)。\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_VideoServerHasUnsupportedResolution "[VO_SUB_VIDIX] 视频服务器使用了不支持分辨率(%dx%d),支持的分辨率:%dx%d-%dx%d。\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_VideoServerHasUnsupportedColorDepth "[VO_SUB_VIDIX] 视频服务器使用了 VIDIX 不支持的色彩深度(%d)。\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DriverCantUpscaleImage "[VO_SUB_VIDIX] VIDIX 驱动无法放大图像(%d%d -> %d%d)。\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DriverCantDownscaleImage "[VO_SUB_VIDIX] VIDIX 驱动无法缩小图像(%d%d -> %d%d)。\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantConfigurePlayback "[VO_SUB_VIDIX] 无法配置播放功能:%s。\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_YouHaveWrongVersionOfVidixLibrary "[VO_SUB_VIDIX] VIDIX 库版本错误。\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CouldntFindWorkingVidixDriver "[VO_SUB_VIDIX] 无法找到可用的 VIDIX 驱动。\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CouldntGetCapability "[VO_SUB_VIDIX] 无法获得性能信息:%s。\n"
 
 // x11_common.c
 #define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11:无法发送 EWMH 全屏事件消息!\n"
-#define MSGTR_CouldNotFindXScreenSaver "xscreensaver_disable:无法找到 XScreenSaver 窗口。\n"
 #define MSGTR_SelectedVideoMode "XF86VM:已选择视频模式 %dx%d(图像大小 %dx%d)。\n"
 
 #define MSGTR_InsertingAfVolume "[混音器] 没有硬件混音支持,插入音量过滤器。\n"
@@ -1254,8 +1220,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc:写入失败。\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] 无法打开音频设备 %s,%s -> nosound。\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] 音频设置:你的声卡不支持 %d 声道,%s,%d Hz 采样率。\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** 你的音频驱动不支持 select() ***\n需要在 config.h 中设置 #undef HAVE_AUDIO_SELECT 并重新编译 MPlayer!\n\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantReopenReset "[AO SUN]\n致命错误:*** 无法重新打开/重启音频设备(%s)***\n"
 
 // ao_alsa.c
 #define MSGTR_AO_ALSA_InvalidMixerIndexDefaultingToZero "[AO_ALSA] 无效的混音器索引号。取默认值 0。\n"
@@ -1291,7 +1255,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetHwParameters "[AO_ALSA] 无法设置 hw-parameters:%s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetBufferSize "[AO_ALSA] 无法获得缓冲大小:%s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetSwParameters "[AO_ALSA] 无法获得 sw-parameters:%s\n"
-#define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetSwParameters "[AO_ALSA] 无法设置 sw-parameters:%s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetBoundary "[AO_ALSA] 无法获得边界信息:%s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetStartThreshold "[AO_ALSA] 无法设置开始阈值:%s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetStopThreshold "[AO_ALSA] 无法设置停止阈值:%s\n"
@@ -1309,7 +1272,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_ALSA_CannotGetPcmStatus "[AO_ALSA] 无法获得 pcm 状态:%s\n"
 
 // ao_plugin.c
-#define MSGTR_AO_PLUGIN_InvalidPlugin "[AO PLUGIN] 无效插件:%s\n"
 
 
 // ======================= audio filters ================================
@@ -1320,7 +1282,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // af_ladspa.c
 #define MSGTR_AF_LADSPA_AvailableLabels "可用标签"
 #define MSGTR_AF_LADSPA_WarnNoInputs "警告!该 LADSPA 插件没有音频输入。\n输入的音频信号将会丢失。"
-#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrMultiChannel "尚未支持多声道(>2)插件。\n只使用单声道或立体声插件。"
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoOutputs "该 LADSPA 插件没有音频输出。"
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrInOutDiff "LADSPA 插件的音频输入和音频输出的数目不相等。"
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrFailedToLoad "装载失败"
@@ -1367,11 +1328,9 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrOnCmdFd "命令文件描述符 %d 错误\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrReadingInputConfig "读取输入配置文件 %s 时发生错误: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnknownKey "未知键‘%s’\n"
-#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnfinishedBinding "未完成的绑定 %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrBuffer2SmallForKeyName "此按键名的缓冲太小:%s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrNoCmdForKey "未找到按键 %s 的命令"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrBuffer2SmallForCmd "命令 %s 的缓冲过小\n"
-#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrWhyHere "怎么会执行到这里了?\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitJoystick "无法初始化输入操纵杆\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantOpenFile "无法打开 %s:%s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitAppleRemote "无法初始化 Apple Remote 遥控器。\n"
@@ -1407,8 +1366,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_InvalidAudioStreamUsingDefault "AVI: 无效的视频流 ID:%d - 忽略(使用默认值)\n"
 #define MSGTR_ON2AviFormat "ON2 AVI 格式"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "检测到文件格式 %s。\n"
-#define MSGTR_DetectedAudiofile "检测到音频文件。\n"
-#define MSGTR_InvalidMPEGES "无法的 MPEG-ES 媒体流???请联系开发者,这可能是软件的缺陷 :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "============= 抱歉, 此文件格式无法辨认或支持 ===============\n"\
                  "===   如果此文件是 AVI、ASF 或 MPEG 媒体流,请联系开发者!  ===\n"
 #define MSGTR_SettingProcessPriority "设置进程优先级:%s\n"
@@ -1432,7 +1389,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV:需要 ZLIB 以支持经过压缩的文件头!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV:警告:检测到可变的 FourCC 代码!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV:警告:轨道太多。"
-#define MSGTR_DetectedTV "检测到电视信号!;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "无法打开 Ogg 流分离器。\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "无法打开音频流:%s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "无法打开字幕流:%s\n"
@@ -1490,7 +1446,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // demux_mkv.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_ZlibInitializationFailed "[mkv] zlib 初始化失败。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_ZlibDecompressionFailed "[mkv] zlib 解压失败。\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_LzoInitializationFailed "[mkv] lzo 初始化失败。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_LzoDecompressionFailed "[mkv] lzo 解压失败。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TrackEncrypted "[mkv] 轨道 %u 已加密,但解密还未实现。跳过该轨道。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_UnknownContentEncoding "[mkv] 轨道 %u 内容的编码类型未知。跳过该轨道。\n"
@@ -1505,13 +1460,9 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_WillPlayVideoTrack "[mkv] 将播放视频轨道 %u。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoVideoTrackFound "[mkv] 未找到/不需要视频轨道。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoAudioTrackFound "[mkv] 未找到/不需要音频轨道。\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_WillDisplaySubtitleTrack "[mkv] 将播放字幕轨道 %u。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoBlockDurationForSubtitleTrackFound "[mkv] 警告:所找到的字幕轨道没有字幕段持续时间信息。\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TooManySublines "[mkv] Warning:需渲染的字幕过多,跳过。\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TooManySublinesSkippingAfterFirst "\n[mkv] 警告:需渲染的字幕过多,路过前 %i 个后的字幕。n"
 
 // demux_nuv.c
-#define MSGTR_MPDEMUX_NUV_NoVideoBlocksInFile "文件中没有视频数据段。\n"
 
 // demux_xmms.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_XMMS_FoundPlugin "找到插件:%s(%s)。\n"
@@ -1617,7 +1568,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPCODECS_AudioFramesizeDiffers "[AD_LIBDV] 警告!音频帧大小不一致!read=%d hdr=%d。\n"
 
 // vd.c
-#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec:编解码器无法设置 sh->disp_w 和 sh->disp_h,尝试使用替代方法。\n"
 #define MSGTR_CouldNotFindColorspace "无法找到匹配的色彩空间 - 使用 -vf scale 重试...\n"
 #define MSGTR_MovieAspectIsSet "电影宽高比为 %.2f:1 - 预先放大到正确的电影宽高比。\n"
 #define MSGTR_MovieAspectUndefined "电影宽高比未定义 - 没有使用预先放大功能。\n"
@@ -1629,15 +1579,12 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCinepakCodec "[VD_DMO] 无法为 cinepak 编解码器分配进程映像。\n"
 
 // libmpcodecs/vd_ffmpeg.c
-#define MSGTR_MPCODECS_XVMCAcceleratedCodec "[VD_FFMPEG] 经 XVMC 加速的编解码器。\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_ArithmeticMeanOfQP "[VD_FFMPEG] QP 的算术平均值:%2.4f,QP 的调和平均值:%2.4f\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_DRIFailure "[VD_FFMPEG] DRI 失败。\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCodec "[VD_FFMPEG] 无法为编解码器分配进程镜像。\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_XVMCAcceleratedMPEG2 "[VD_FFMPEG] 经 XVMC 加速的 MPEG-2。\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_TryingPixfmt "[VD_FFMPEG] 尝试 pixfmt=%d。\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_McGetBufferShouldWorkOnlyWithXVMC "[VD_FFMPEG] Mc_get_buffer 只能用于 XVMC 加速!!"
-#define MSGTR_MPCODECS_UnexpectedInitVoError "[VD_FFMPEG] 预料外的 Init_vo 错误。\n"
-#define MSGTR_MPCODECS_UnrecoverableErrorRenderBuffersNotTaken "[VD_FFMPEG] 无法恢复的错误,未获得渲染缓冲。\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_OnlyBuffersAllocatedByVoXvmcAllowed "[VD_FFMPEG] 只允许 vo_xvmc 分配的缓冲。\n"
 
 // libmpcodecs/ve_lavc.c
@@ -1675,7 +1622,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // libmpcodecs/vf_expand.c
 #define MSGTR_MPCODECS_FullDRNotPossible "无法使用完全 DR 模式,尝试使用 SLICES!\n"
-#define MSGTR_MPCODECS_WarnNextFilterDoesntSupportSlices "警告!下一个滤镜不支持 SLICES,准备使用 sig11...\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_FunWhydowegetNULL "为什么返回的是 NULL??\n"
 
 // libmpcodecs/vf_test.c, vf_yuy2.c, vf_yvu9.c
@@ -1685,68 +1631,18 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // ================================== LIBASS ====================================
 
 // ass_bitmap.c
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Glyph_To_BitmapError "[ass] FT_Glyph_To_Bitmap 出错 %d \n"
-#define MSGTR_LIBASS_UnsupportedPixelMode "[ass] 该像素模式不支持:%d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphBBoxTooLarge "[ass] 文本边界框太大:%dx%dpx\n"
 
 // ass.c
-#define MSGTR_LIBASS_NoStyleNamedXFoundUsingY "[ass] [%p] 警告:未找到样式‘%s’,将使用‘%s’\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadTimestamp "[ass] 时间戳错误\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadEncodedDataSize "[ass] 编码数据大小错误\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FontLineTooLong "[ass] 字体的行高太长:%d, %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EventFormatHeaderMissing "[ass] 事件格式头部数据不存在\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningIconvDescriptor "[ass] 打开 iconv 描述符出错。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorRecodingFile "[ass] 记录到文件时出错。\n"
 #define MSGTR_LIBASS_FopenFailed "[ass] ass_read_file(%s):fopen 失败\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FseekFailed "[ass] ass_read_file(%s):fseek 失败\n"
 #define MSGTR_LIBASS_RefusingToLoadSubtitlesLargerThan100M "[ass] ass_read_file(%s):拒绝装入大于 100M 的字幕\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ReadFailed "读取失败,%d:%s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_AddedSubtitleFileMemory "[ass] 已添加字幕文件:<内存> (%d 个样式, %d 个事件)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_AddedSubtitleFileFname "[ass] 已添加字幕文件:%s (%d 个样式, %d 个事件)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FailedToCreateDirectory "[ass] 创建目录失败 %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NotADirectory "[ass] 这不是目录:%s\n"
 
 // ass_cache.c
-#define MSGTR_LIBASS_TooManyFonts "[ass] 字体太多\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningFont "[ass] 打开字体出错:%s, %d\n"
 
 // ass_fontconfig.c
-#define MSGTR_LIBASS_SelectedFontFamilyIsNotTheRequestedOne "[ass] fontconfig:所选字体不是所要求使用的:'%s' != '%s'\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingDefaultFontFamily "[ass] fontconfig_select:使用默认的字体类:(%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingDefaultFont "[ass] fontconfig_select: 使用缺省字体: (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingArialFontFamily "[ass] fontconfig_select:使用‘Arial’字体类:(%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcInitLoadConfigAndFontsFailed "[ass] FcInitLoadConfigAndFonts 失败。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UpdatingFontCache "[ass] 更新字体缓冲。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BetaVersionsOfFontconfigAreNotSupported "[ass] 不支持测试版本的 fontconfig。\n[ass] 在报告该缺陷前请先更新至最新版。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcStrSetAddFailed "[ass] FcStrSetAdd 失败。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcDirScanFailed "[ass] FcDirScan 失败。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcDirSave "[ass] FcDirSave 失败。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcConfigAppFontAddDirFailed "[ass] FcConfigAppFontAddDir 失败\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FontconfigDisabledDefaultFontWillBeUsed "[ass] Fontconfig 已禁用,将只使用默认字体。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FunctionCallFailed "[ass] %s 失败\n"
 
 // ass_render.c
-#define MSGTR_LIBASS_NeitherPlayResXNorPlayResYDefined "[ass] PlayResX 和 PlayResY 均未定义,使用 384x288。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_PlayResYUndefinedSettingY "[ass] PlayResY 未定义,设为 %d。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_PlayResXUndefinedSettingX "[ass] PlayResX 未定义,设为 %d。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Init_FreeTypeFailed "[ass] FT_Init_FreeType 失败。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_Init "[ass] 初始化\n"
-#define MSGTR_LIBASS_InitFailed "[ass] 初始化失败。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadCommand "[ass] 命令无效:%c%c\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorLoadingGlyph "[ass] 装入字形出错。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Glyph_Stroke_Error "[ass] FT_Glyph_Stroke 错误 %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UnknownEffectType_InternalError "[ass] 未知的效果类型 (内部错误)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoStyleFound "[ass] 未找到样式!\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EmptyEvent "[ass] 空事件!\n"
-#define MSGTR_LIBASS_MAX_GLYPHS_Reached "[ass] 到达 MAX_GLYPHS 上限:事件 %d, 开始 = %llu, 持续时长 = %llu\n 文本 = %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EventHeightHasChanged "[ass] 警告!事件高度已改变!\n"
 
 // ass_font.c
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphNotFoundReselectingFont "[ass] 未找到字形 0x%X,(%s, %d, %d) 选用另一种字体\n"
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphNotFound "[ass] 未在字体中找到字形 0x%X 以用于 (%s, %d, %d)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningMemoryFont "[ass] 打开内存字体出错:%s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoCharmaps "[ass] 字体缺少字符映射表\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoCharmapAutodetected "[ass] 未自动测出字符映射表,尝试用第一个。\n"
 
 
 // ================================== stream ====================================
@@ -1812,14 +1708,11 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_BufferMallocFailed "错误:无法分配长度为 %d 字节的缓冲。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingNetworkStream "读取网络流时出错。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrChunk2Small "错误:区块太小。\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrSubChunkNumberInvalid "错误:子区块号无效。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallCannotPlay "带宽太小,无法播放文件!\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallDeselectedAudio "带宽太小,取消选定的音频流。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallDeselectedVideo "带宽太小,取消选定的视频流。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InvalidLenInHeader "ASF 头部数据长度无效!\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingChunkHeader "读取区块的头部数据时出错。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrChunkBiggerThanPacket "错误:chunk_size > packet_size\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingChunk "读取数据区块时出错。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ASFRedirector "=====> ASF 重定向器\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InvalidProxyURL "代理 URL 无效\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_UnknownASFStreamType "未知的 ASF 流类型\n"
@@ -1840,8 +1733,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_AUDIOIN_NotEnoughSamples "\n音频采样数据不足!\n"
 
 // cache2.c
-#define MSGTR_MPDEMUX_CACHE2_NonCacheableStream "\r该媒体流不可缓存。\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_CACHE2_ReadFileposDiffers "!!! read_filepos 有出入!!! 请报告该缺陷...\n"
 
 // network.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_NW_UnknownAF "未知网络地址类 %d\n"
@@ -1871,13 +1762,10 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CdDevNotfound "未找到 CD-ROM 设备‘%s’。\n"
 #define MSGTR_ErrTrackSelect "选择 VCD 轨道出错。"
 #define MSGTR_ReadSTDIN "正在从标准输入中读取...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "无法打开 URL:%s\n"
-#define MSGTR_ConnToServer "已连接到服务器:%s\n"
 #define MSGTR_FileNotFound "未找到文件:‘%s’\n"
 
 #define MSGTR_SMBInitError "无法初始化 libsmbclient 库:%d\n"
 #define MSGTR_SMBFileNotFound "无法通过局域网打开:‘%s’\n"
-#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer 编译时未包含 SMB 读取的支持。\n"
 
 #define MSGTR_CantOpenBluray "无法打开蓝光设备:%s\n"
 #define MSGTR_CantOpenDVD "无法打开 DVD 设备:%s(%s)\n"
@@ -1916,7 +1804,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_ParseOKFoundAlbumTitle "解析成功,找到:%s\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_AlbumNotFound "未找到专辑。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_ServerReturnsCommandSyntaxErr "服务器返回内容:命令语法错误\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoSitesInfoAvailable "无可用的站点信息。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_FailedToGetProtocolLevel "获得协议级别失败。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoCDInDrive "驱动器里没有 CD。\n"
 
@@ -1943,10 +1830,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_NoDVDSupport "MPlayer 编译时未包括对 DVD 的支持,正在退出。\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "该 DVD 有 %d 个标题。\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "DVD 标题编号无效:%d\n"
-#define MSGTR_DVDnumChapters "该 DVD 标题有 %d 章节。\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "DVD 章节编号无效:%d\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidChapterRange "章节范围的说明数据无效 %s\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidLastChapter "上次播放的 DVD 章节编号无效:%d\n"
 #define MSGTR_DVDnumAngles "该 DVD 标题有 %d 个视角。\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidAngle "DVD 视角编号无效:%d\n"
 #define MSGTR_DVDnoIFO "无法打开 DVD 标题 %d 的 IFO 文件。\n"
@@ -1980,15 +1864,11 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_RADIO_QueryControlFailed "[radio] ioctl 查询控制状态失败:%s\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetVolumeFailed "[radio] ioctl 获取音量失败:%s\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetVolumeFailed "[radio] ioctl 设置音量失败:%s\n"
-#define MSGTR_RADIO_DroppingFrame "\n[radio] 太糟了 - 丢弃音频帧(%d 字节)!\n"
-#define MSGTR_RADIO_BufferEmpty "[radio] grab_audio_frame:缓冲为空,等待 %d 字节的数据。\n"
-#define MSGTR_RADIO_AudioInitFailed "[radio] audio_in_init 失败:%s\n"
 #define MSGTR_RADIO_AllocateBufferFailed "[radio] 无法分配音频缓冲 (block=%d,buf=%d):%s\n"
 #define MSGTR_RADIO_CurrentFreq "[radio] 当前频率:%.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_SelectedChannel "[radio] 已选择频道:%d - %s(频率:%.2f)\n"
 #define MSGTR_RADIO_ChangeChannelNoChannelList "[radio] 无法切换频道:未给出的频道列表。\n"
 #define MSGTR_RADIO_UnableOpenDevice "[radio] 无法打开‘%s’:%s\n"
-#define MSGTR_RADIO_InitFracFailed "[radio] init_frac 失败。\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreq "[radio] 频率错误:%.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_UsingFreq "[radio] 使用频率:%.2f。\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInInitFailed "[radio] audio_in_init 失败。\n"
@@ -2038,7 +1918,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_TV_Bt848MmapFailed "tvi_bsdbt848:调用 mmap 失败。错误信息:%s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848FrameBufAllocFailed "tvi_bsdbt848:分配帧缓冲失败。错误信息:%s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848ErrorSettingWidth "tvi_bsdbt848:设置画面宽度出错。错误信息:%s\n"
-#define MSGTR_TV_Bt848ErrorSettingHeight "tvi_bsdbt848:设置画面高度出错。错误信息:%s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848UnableToStopCapture "tvi_bsdbt848:无法停止捕捉视频。错误信息:%s\n"
 #define MSGTR_TV_TTSupportedLanguages "支持的图文电视语言:\n"
 #define MSGTR_TV_TTSelectedLanguage "已选择默认图文电视语言:%s\n"
@@ -2070,8 +1949,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_TVI_DS_ErrorParsingVideoFormatStruct "tvi_dshow:无法解析视频格式的结构。\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableSetAudioMode "tvi_dshow:无法设置音频模式 %d。错误代码:0x%x\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnsupportedMediaType "tvi_dshow:传递至 %s 的媒体格式不支持\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_UnableGetsupportedVideoFormats "tvi_dshow:无法从视频端获取可支持的媒体格式。错误代码:0x%x\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_UnableGetsupportedAudioFormats "tvi_dshow:无法从音频端获取可支持的媒体格式。错误代码:0x%x 禁用音频。\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableFindNearestChannel "tvi_dshow:无法在系统频率对照表中找到最接近的频道\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableToSetChannel "tvi_dshow:无法切换至系统频率对照表所标出的最接近的频道。错误代码:0x%x\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableTerminateVPPin "tvi_dshow:无法使用流程图中的任何过滤器终止 VideoPort 端。错误代码:0x%x\n"

Modified: trunk/help/help_mp-zh_TW.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-zh_TW.h	Thu Feb 13 12:12:29 2014	(r36827)
+++ trunk/help/help_mp-zh_TW.h	Thu Feb 13 12:47:50 2014	(r36828)
@@ -150,39 +150,20 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LoadingConfig "正在裝載配置文件 '%s'\n"
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "字幕: 添加字幕文件 (%d): %s\n"
 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "字幕: 删除字幕文件 (%d): %s\n"
-#define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "打開寫入文件 [%s] 失敗!\n"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "打開 %s 失敗: %s (此文件應該能被用户讀取。)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Linux RTC 初始化錯誤在 ioctl (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "試圖添加 \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" 到你的係統啟動脚本。\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Linux RTC 初始化錯誤在 ioctl (rtc_pie_on): %s\n"
-#define MSGTR_UsingTimingType "正在使用 %s 計時。\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "警告: getch2_init 被調用兩次!\n"
-#define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "無法轉儲此流 - 没有可用的文件描述符。\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "不能用根菜單 %s 打開 libmenu 視頻過濾器。\n"
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "音頻過濾器鏈預啟動錯誤!\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCReadError "Linux RTC 讀取錯誤: %s\n"
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "警告! Softsleep 嚮下溢出!\n"
-#define MSGTR_DvdnavNullEvent "DVDNAV 事件為空?!\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "DVDNAV 事件: 高亮事件損壞\n"
-#define MSGTR_DvdnavEvent "DVDNAV 事件: %s\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightHide "DVDNAV 事件: 高亮隱藏\n"
-#define MSGTR_DvdnavStillFrame "######################################## DVDNAV 事件: 靜止幀: %d秒\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavStop "DVDNAV 事件: Nav停止\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavNOP "DVDNAV 事件: Nav無操作\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChangeVerbose "DVDNAV 事件: Nav SPU 流改變: 物理: %d/%d/%d 邏輯: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChange "DVDNAV 事件: Nav SPU 流改變: 物理: %d 邏輯: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavAudioStreamChange "DVDNAV 事件: Nav 音頻流改變: 物理: %d 邏輯: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavVTSChange "DVDNAV 事件: Nav VTS 改變\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavCellChange "DVDNAV 事件: Nav Cell 改變\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuClutChange "DVDNAV 事件: Nav SPU CLUT 改變\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "DVDNAV 事件: Nav 搜尋完成\n"
-#define MSGTR_MenuCall "菜單調用\n"
 
 #define MSGTR_EdlOutOfMem "不能分配足够的内存來保持 EDL 數據。\n"
 #define MSGTR_EdlRecordsNo "讀取 %d EDL 動作。\n"
 #define MSGTR_EdlQueueEmpty "没有 EDL 動作要處理。\n"
 #define MSGTR_EdlCantOpenForWrite "打不開 EDL 文件 [%s] 寫入。\n"
-#define MSGTR_EdlCantOpenForRead "打不開 EDL 文件 [%s] 讀取。\n"
 #define MSGTR_EdlNOsh_video "没有視頻不能使用 EDL, 取消中。\n"
 #define MSGTR_EdlNOValidLine "無效 EDL 綫: %s\n"
 #define MSGTR_EdlBadlyFormattedLine "錯誤格式的 EDL 綫 [%d], 丢棄。\n"
@@ -198,7 +179,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OSDenabled "已啟用"
 #define MSGTR_OSDdisabled "已停用"
 #define MSGTR_OSDAudio "音頻: %s"
-#define MSGTR_OSDVideo "視頻: %s"
 #define MSGTR_OSDChannel "頻道: %s"
 #define MSGTR_OSDSubDelay "字幕延遲: %d 毫秒"
 #define MSGTR_OSDSpeed "速度: x %6.2f"
@@ -272,9 +252,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OpenedStream "成功: 格式: %d數據: 0x%X - 0x%x\n"
 #define MSGTR_VCodecFramecopy "視頻編解碼器: 幀複製 (%dx%d %dbpp fourcc=%x)\n"
 #define MSGTR_ACodecFramecopy "音頻編解碼器: 幀複製 (format=%x chans=%d rate=%d bits=%d B/s=%d sample-%d)\n"
-#define MSGTR_CBRPCMAudioSelected "已選 CBR PCM 音頻。\n"
 #define MSGTR_MP3AudioSelected "已選 MP3音頻。\n"
-#define MSGTR_CannotAllocateBytes "不能分配 %d 字節。\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "設置音頻延遲為 %5.3fs。\n"
 #define MSGTR_SettingVideoDelay "設置視頻延遲為 %5.3fs。\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "限製音頻預載值為 0.4s。\n"
@@ -381,7 +359,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_ErrorParsingCommandLine "解析命令行錯誤"
 #define MSGTR_VideoStreamRequired "視頻流是必須的!\n"
 #define MSGTR_ForcingInputFPS "輸入幀率將被替換為 %5.3f。\n"
-#define MSGTR_RawvideoDoesNotSupportAudio "RAWVIDEO 輸出文件格式不支持音頻 - 停用音頻。\n"
 #define MSGTR_DemuxerDoesntSupportNosound "目前此分路器還不支持 -nosound。\n"
 #define MSGTR_MemAllocFailed "内存分配失敗。\n"
 #define MSGTR_NoMatchingFilter "没找到匹配的 filter/ao 格式!\n"
@@ -469,7 +446,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_OutdatedCodecsConf "此 codecs.conf 太舊,與當前的 MPlayer 不兼容!"
 
 // fifo.c
-#define MSGTR_CannotMakePipe "不能建立 PIPE!\n"
 
 // parser-mecmd.c, parser-mpcmd.c
 #define MSGTR_NoFileGivenOnCommandLine "'--' 表示没有更多選項, 但命令行没有給出文件名。\n"
@@ -503,13 +479,10 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CdDevNotfound "找不到 CD-ROM 設備 '%s'。\n"
 #define MSGTR_ErrTrackSelect "選擇 VCD 軌迹出錯。"
 #define MSGTR_ReadSTDIN "從標凖輸入中讀取...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "無法打開 URL: %s\n"
-#define MSGTR_ConnToServer "連接到服務器: %s\n"
 #define MSGTR_FileNotFound "找不到文件: '%s'\n"
 
 #define MSGTR_SMBInitError "不能初始 libsmbclient 庫: %d\n"
 #define MSGTR_SMBFileNotFound "打不開局域網内的: '%s'\n"
-#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer 没有編譯成支持 SMB 的讀取。\n"
 
 #define MSGTR_CantOpenDVD "打不開 DVD 設備: %s (%s)\n"
 
@@ -522,10 +495,7 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_NoDVDSupport "MPlayer 編譯成不支持 DVD,退出中。\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "此 DVD 有 %d 個標題。\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "無效的 DVD 標題號: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumChapters "此 DVD 標題有 %d 章節。\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "無效的 DVD 章節號: %d\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidChapterRange "無效的章節範圍 %s\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidLastChapter "上次無效的 DVD 章節號: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnumAngles "此 DVD 標題有 %d 個視角。\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidAngle "無效的 DVD 視角號: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnoIFO "打不開 DVD 標題 %d 的 IFO 文件。\n"
@@ -564,8 +534,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_InvalidAudioStreamUsingDefault "AVI: 無效的視頻流 ID: %d - 忽略 (使用默認值)\n"
 #define MSGTR_ON2AviFormat "ON2 AVI 格式"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "檢測到 %s 文件格式。\n"
-#define MSGTR_DetectedAudiofile "檢測到音頻文件。\n"
-#define MSGTR_InvalidMPEGES "MPEG-ES 流無效??? 請聯係作者, 這可能是個錯誤:(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "============= 抱歉, 此文件格式無法辨認或支持 ===============\n"\
                  "===   如果此文件是一個 AVI, ASF 或 MPEG 流, 請聯係作者!  ===\n"
 #define MSGTR_SettingProcessPriority "設置進程優先級: %s\n"
@@ -589,7 +557,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: 支持壓縮的文件頭需要 ZLIB!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: 警告: 檢測到可變的 FourCC!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: 警告: 軌迹太多。"
-#define MSGTR_DetectedTV "檢測到 TV! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "無法打開 Ogg 分路器。\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "打不開音頻流: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "打不開字幕流: %s\n"
@@ -648,7 +615,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_CannotFindColorspace "找不到匹配的色彩空間, 甚至靠插入 'scale' 也不行 :(\n"
 
 // vd.c
-#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: 編解碼器無法設置 sh->disp_w 和 sh->disp_h, 嘗試繞過。\n"
 #define MSGTR_CouldNotFindColorspace "找不到匹配的色彩空間 - 重新嘗試 -vf scale...\n"
 #define MSGTR_MovieAspectIsSet "電影寬高比為 %.2f:1 - 預放大到正確的電影寬高比。\n"
 #define MSGTR_MovieAspectUndefined "電影寬高比未定義 - 没使用預放大。\n"
@@ -658,7 +624,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // x11_common.c
 #define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: 不能發送 EWMH 全屏事件!\n"
-#define MSGTR_CouldNotFindXScreenSaver "xscreensaver_disable: 找不到屏保(XScreenSaver)窗口。\n"
 #define MSGTR_SelectedVideoMode "XF86VM: 已選視頻模式 %dx%d (圖像大小 %dx%d)。\n"
 
 #define MSGTR_InsertingAfVolume "[混音器] 没有硬件混音, 插入音量過濾器。\n"
@@ -886,8 +851,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_VO_CantCreateFile "無法創建輸出文件。"
 #define MSGTR_VO_DirectoryCreateSuccess "輸出目録創建成功。"
 #define MSGTR_VO_ValueOutOfRange "值超出範圍"
-#define MSGTR_VO_NoValueSpecified "没有指定值。"
-#define MSGTR_VO_UnknownSuboptions "未知子選項"
 
 // vo_aa.c
 
@@ -914,7 +877,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // vo_yuv4mpeg.c
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedHeightDivisibleBy4 "交錯模式要求圖像高度能被 4 整除。"
-#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedLineBufAllocFail "無法為交錯模式分配綫緩衝。"
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_WidthDivisibleBy2 "圖像寬度必須能被 2 整除。"
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileOpenError "不能取得内存或文件句柄以寫入 \"%s\"!"
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileWriteError "圖像寫到輸出錯誤!"
@@ -1019,8 +981,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: 寫失敗。\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] 無法打開音頻設備 %s, %s -> 没聲音。\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] 音頻設置: 你的聲卡不支持 %d 通道, %s, %d Hz 采様率。\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** 你的音頻驅動不支持 select() ***\n用 config.h 中的 #undef HAVE_AUDIO_SELECT 重新編譯 MPlayer!\n\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_CantReopenReset "[AO SUN]\n致命錯誤: *** 無法重新打開或重設音頻設備 (%s) ***\n"
 
 // ao_alsa.c
 #define MSGTR_AO_ALSA_InvalidMixerIndexDefaultingToZero "[AO_ALSA] 無效的混音索引。取默認值 0。\n"
@@ -1056,7 +1016,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetHwParameters "[AO_ALSA] 無法設置 hw-parameters: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetBufferSize "[AO_ALSA] 無法取得緩衝大小: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetSwParameters "[AO_ALSA] 無法取得 sw-parameters: %s\n"
-#define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetSwParameters "[AO_ALSA] 無法設置 sw-parameters: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToGetBoundary "[AO_ALSA] 無法取得邊界: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetStartThreshold "[AO_ALSA] 無法設置開始點: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA_UnableToSetStopThreshold "[AO_ALSA] 無法設置停止點: %s\n"
@@ -1075,7 +1034,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // ao_plugin.c
 
-#define MSGTR_AO_PLUGIN_InvalidPlugin "[AO PLUGIN] 無效插件: %s\n"
 
 // ======================= AF Audio Filters ================================
 
@@ -1085,7 +1043,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 #define MSGTR_AF_LADSPA_AvailableLabels "可用的標簽"
 #define MSGTR_AF_LADSPA_WarnNoInputs "警告! 此 LADSPA 插件没有音頻輸入。\n 以後的音頻信號將會丢失。"
-#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrMultiChannel "現在還不支持多通道(>2)插件。\n 祇能使用單聲道或立體聲道插件。"
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoOutputs "此 LADSPA 插件没有音頻輸出。"
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrInOutDiff "LADSPA 插件的音頻輸入和音頻輸出的數目不相等。"
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrFailedToLoad "裝載失敗"
@@ -1131,11 +1088,9 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrOnCmdFd "命令文件描述符 %d 發生錯誤\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrReadingInputConfig "當讀取輸入配置文件 %s 時發生錯誤: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnknownKey "未知鍵 '%s'\n"
-#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnfinishedBinding "未完成的綁定 %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrBuffer2SmallForKeyName "此鍵名的緩存太小: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrNoCmdForKey "找不到鍵 %s 的命令"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrBuffer2SmallForCmd "此命令的緩存太小: %s\n"
-#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrWhyHere "怎麼會運行到這裏了?\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitJoystick "不能初始華輸入法操縱杆\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantOpenFile "打不開 %s: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitAppleRemote "不能初始化 Apple Remote 遙控器。\n"
@@ -1222,14 +1177,11 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_BufferMallocFailed "不能分配 %d 字節的緩衝。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingNetworkStream "讀網絡流時發生錯誤。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrChunk2Small "錯誤: 區塊太小。\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrSubChunkNumberInvalid "錯誤: 子區塊號無效。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallCannotPlay "帶寬太小, 文件不能播放!\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallDeselectedAudio "帶寬太小, 取消選定音頻流。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallDeselectedVideo "帶寬太小, 取消選定視頻流。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InvalidLenInHeader "無效的 ASF 頭部長度!\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingChunkHeader "讀區塊頭部時發生錯誤。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrChunkBiggerThanPacket "錯誤: chunk_size > packet_size\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingChunk "讀區塊時發生錯誤。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ASFRedirector "=====> ASF 轉嚮器\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InvalidProxyURL "無效的代理 URL\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_UnknownASFStreamType "未知的 ASF 流類型\n"
@@ -1268,8 +1220,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // cache2.c
 
-#define MSGTR_MPDEMUX_CACHE2_NonCacheableStream "\r此流不可緩存。\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_CACHE2_ReadFileposDiffers "!!! read_filepos 不同!!! 請報告此錯誤...\n"
 
 // cdda.c
 
@@ -1297,7 +1247,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_ParseOKFoundAlbumTitle "解析完成,找到: %s\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_AlbumNotFound "没發現專輯。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_ServerReturnsCommandSyntaxErr "服務器返回: 命令語法錯誤\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoSitesInfoAvailable "没有可用的站點信息。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_FailedToGetProtocolLevel "獲得協議級别失敗。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoCDInDrive "驅動器裏没有 CD。\n"
 
@@ -1352,7 +1301,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // demux_mkv.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_ZlibInitializationFailed "[mkv] zlib 初始化失敗。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_ZlibDecompressionFailed "[mkv] zlib 解壓失敗。\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_LzoInitializationFailed "[mkv] lzo 初始化失敗。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_LzoDecompressionFailed "[mkv] lzo 解壓失敗。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TrackEncrypted "[mkv] 軌迹號 %u 已加密但解密還没\n[mkv] 實現。跳過軌迹。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_UnknownContentEncoding "[mkv] 軌迹 %u 的内容編碼類型未知。跳過軌迹。\n"
@@ -1367,14 +1315,10 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_WillPlayVideoTrack "[mkv] 將播放視頻軌迹 %u。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoVideoTrackFound "[mkv] 没有找到/所要的視頻軌迹。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoAudioTrackFound "[mkv] 没有找到/所要的音頻軌迹。\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_WillDisplaySubtitleTrack "[mkv] 將播放字幕軌迹 %u。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_MKV_NoBlockDurationForSubtitleTrackFound "[mkv] 警告: 對于所找到的字幕軌迹没有 BlockDuration。\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TooManySublines "[mkv] Warning: 太多的字幕要渲染, 跳過。\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_MKV_TooManySublinesSkippingAfterFirst "\n[mkv] 警告: 太多的字幕要渲染, %i 以後跳過。n"
 
 // demux_nuv.c
 
-#define MSGTR_MPDEMUX_NUV_NoVideoBlocksInFile "文件中没有視頻塊。\n"
 
 // demux_xmms.c
 
@@ -1450,15 +1394,12 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCinepakCodec "[VD_DMO] 無法為 cinepak 編解碼器分配圖像。\n"
 
 // libmpcodecs/vd_ffmpeg.c
-#define MSGTR_MPCODECS_XVMCAcceleratedCodec "[VD_FFMPEG] XVMC 加速的編解碼器。\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_ArithmeticMeanOfQP "[VD_FFMPEG] QP 的算術平均值: %2.4f, QP 的調和平均值: %2.4f\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_DRIFailure "[VD_FFMPEG] DRI 失敗。\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCodec "[VD_FFMPEG] 無法為編解碼器分配圖像。\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_XVMCAcceleratedMPEG2 "[VD_FFMPEG] XVMC-加速的 MPEG-2。\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_TryingPixfmt "[VD_FFMPEG] 嘗試 pixfmt=%d。\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_McGetBufferShouldWorkOnlyWithXVMC "[VD_FFMPEG] Mc_get_buffer 祇能用于 XVMC 加速!!"
-#define MSGTR_MPCODECS_UnexpectedInitVoError "[VD_FFMPEG] Init_vo 意外錯誤。\n"
-#define MSGTR_MPCODECS_UnrecoverableErrorRenderBuffersNotTaken "[VD_FFMPEG] 無法恢複的錯誤, 渲染緩衝無法獲得。\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_OnlyBuffersAllocatedByVoXvmcAllowed "[VD_FFMPEG] 祇允許 vo_xvmc 分配的緩衝。\n"
 
 // libmpcodecs/ve_lavc.c
@@ -1490,7 +1431,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // libmpcodecs/vf_expand.c
 #define MSGTR_MPCODECS_FullDRNotPossible "無法完全使用 DR, 嘗試使用 SLICES!\n"
-#define MSGTR_MPCODECS_WarnNextFilterDoesntSupportSlices "警告! 下一個濾鏡不支持 SLICES, 等着 sig11...\n"
 #define MSGTR_MPCODECS_FunWhydowegetNULL "為什麼我們得到了 NULL??\n"
 
 // libmpcodecs/vf_test.c, vf_yuy2.c, vf_yvu9.c
@@ -1598,8 +1538,6 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // libvo/vo_sdl.c
 
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_CouldntGetAnyAcceptableSDLModeForOutput "[VO_SDL] 無法獲得可用的 SDL 輸出模式。\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SDL_SetVideoModeFailed "[VO_SDL] set_video_mode: SDL_SetVideoMode 失敗: %s。\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SDL_MappingI420ToIYUV "[VO_SDL] I420 映射到 IYUV。\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_UnsupportedImageFormat "[VO_SDL] 不支持的圖像格式 (0x%X)。\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_InfoPleaseUseVmOrZoom "[VO_SDL] 信息 - 請使用 -vm 或 -zoom 切換到最佳分辨率。\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_FailedToSetVideoMode "[VO_SDL] 設置視頻模式失敗: %s。\n"
@@ -1617,14 +1555,12 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantStopPlayback "[VO_SUB_VIDIX] 不能停止播放: %s\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_InterleavedUvForYuv410pNotSupported "[VO_SUB_VIDIX] YUV410P 不支持交錯的 UV。\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DummyVidixdrawsliceWasCalled "[VO_SUB_VIDIX] 調用 dummy vidix_draw_slice()。\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DummyVidixdrawframeWasCalled "[VO_SUB_VIDIX] 調用 dummy vidix_draw_frame()。\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_UnsupportedFourccForThisVidixDriver "[VO_SUB_VIDIX] 此 VIDIX 驅動不支持 FourCC: %x (%s)。\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_VideoServerHasUnsupportedResolution "[VO_SUB_VIDIX] 視頻服務器不支持分辨率 (%dx%d), 支持的分辨率: %dx%d-%dx%d。\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_VideoServerHasUnsupportedColorDepth "[VO_SUB_VIDIX] VIDIX 不支持視頻服務器的色深 (%d)。\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DriverCantUpscaleImage "[VO_SUB_VIDIX] VIDIX 驅動不能放大圖像 (%d%d -> %d%d)。\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DriverCantDownscaleImage "[VO_SUB_VIDIX] VIDIX 驅動不能縮小圖像 (%d%d -> %d%d)。\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantConfigurePlayback "[VO_SUB_VIDIX] 不能配置回放: %s。\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_YouHaveWrongVersionOfVidixLibrary "[VO_SUB_VIDIX] VIDIX 庫版本錯誤。\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CouldntFindWorkingVidixDriver "[VO_SUB_VIDIX] 無法找到能工作的 VIDIX 驅動。\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CouldntGetCapability "[VO_SUB_VIDIX] 無法獲得兼容性: %s。\n"
 
@@ -1724,11 +1660,9 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 
 // libvo/vo_x11.c
 
-#define MSGTR_LIBVO_X11_DrawFrameCalled "[VO_X11] 調用 draw_frame()!!!!!!\n"
 
 // libvo/vo_xv.c
 
-#define MSGTR_LIBVO_XV_DrawFrameCalled "[VO_XV] 調用 draw_frame()!!!!!!\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_SharedMemoryNotSupported "[VO_XV] 不支持共享内存\n回複到正常 Xv。\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_XvNotSupportedByX11 "[VO_XV] 對不起, 此 X11 版本/驅動不支持 Xv\n[VO_XV] ******** 試試使用 -vo x11 或 -vo sdl *********\n"
 #define MSGTR_LIBVO_XV_XvQueryAdaptorsFailed "[VO_XV] XvQueryAdaptors 失敗.\n"
@@ -1764,15 +1698,11 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 #define MSGTR_RADIO_QueryControlFailed "[radio] ioctl 查詢控製失敗: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetVolumeFailed "[radio] ioctl 獲取音量失敗: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetVolumeFailed "[radio] ioctl 設定音量失敗: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_DroppingFrame "\n[radio] 太糟糕 - 丢失音頻幀 (%d 字節)!\n"
-#define MSGTR_RADIO_BufferEmpty "[radio] grab_audio_frame: 緩衝為空, 等待 %d 字節數據。\n"
-#define MSGTR_RADIO_AudioInitFailed "[radio] audio_in_init 失敗: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_AllocateBufferFailed "[radio] 不能分配音頻緩衝 (block=%d,buf=%d): %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_CurrentFreq "[radio] 當前頻率: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_SelectedChannel "[radio] 已選通道: %d - %s (freq: %.2f)\n"
 #define MSGTR_RADIO_ChangeChannelNoChannelList "[radio] 不能改變通道: 無給定的通道列表。\n"
 #define MSGTR_RADIO_UnableOpenDevice "[radio] 無法打開 '%s': %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_InitFracFailed "[radio] init_frac 失敗。\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreq "[radio] 錯誤頻率: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_UsingFreq "[radio] 使用頻率: %.2f。\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInInitFailed "[radio] audio_in_init 失敗。\n"
@@ -1787,62 +1717,15 @@ static const char help_text[] = MSGTR_He
 // ================================== LIBASS ====================================
 
 // ass_bitmap.c
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Glyph_To_BitmapError "[ass] FT_Glyph_To_Bitmap 出錯 %d \n"
-#define MSGTR_LIBASS_UnsupportedPixelMode "[ass] 不支持的象素模式: %d\n"
 
 // ass.c
-#define MSGTR_LIBASS_NoStyleNamedXFoundUsingY "[ass] [%p] 警告: 没有找到風格(style) '%s', 將使用 '%s'\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadTimestamp "[ass] 錯誤的時間戳\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadEncodedDataSize "[ass] 錯誤的編碼數據大小\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FontLineTooLong "[ass] 字體行太長: %d, %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EventFormatHeaderMissing "[ass] 未找到事件格式頭\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningIconvDescriptor "[ass] 打開iconv描述符出錯。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorRecodingFile "[ass] 記録到文件出錯。\n"
 #define MSGTR_LIBASS_FopenFailed "[ass] ass_read_file(%s): 文件打開(fopen)失敗\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FseekFailed "[ass] ass_read_file(%s): 文件定位(fseek)失敗\n"
 #define MSGTR_LIBASS_RefusingToLoadSubtitlesLargerThan100M "[ass] ass_read_file(%s): 拒絶裝入大于100M的字幕\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ReadFailed "讀失敗, %d: %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_AddedSubtitleFileMemory "[ass] 已加入字幕文件: <内存> (%d styles, %d events)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_AddedSubtitleFileFname "[ass] 已加入字幕文件: %s (%d styles, %d events)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FailedToCreateDirectory "[ass] 創建目録失敗 %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NotADirectory "[ass] 不是一個目録: %s\n"
 
 // ass_cache.c
-#define MSGTR_LIBASS_TooManyFonts "[ass] 太多字體\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningFont "[ass] 打開字體出錯: %s, %d\n"
 
 // ass_fontconfig.c
-#define MSGTR_LIBASS_SelectedFontFamilyIsNotTheRequestedOne "[ass] fontconfig: 選中的字體家族不是要求的: '%s' != '%s'\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingDefaultFontFamily "[ass] fontconfig_select: 使用缺省字體家族: (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingDefaultFont "[ass] fontconfig_select: 使用缺省字體: (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UsingArialFontFamily "[ass] fontconfig_select: 使用 'Arial' 字體家族: (%s, %d, %d) -> %s, %d\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcInitLoadConfigAndFontsFailed "[ass] FcInitLoadConfigAndFonts 失敗。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_UpdatingFontCache "[ass] 更新字體緩存區。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BetaVersionsOfFontconfigAreNotSupported "[ass] 不支持測試版的fontconfig。\n[ass] 在報告bug前請先更新。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcStrSetAddFailed "[ass] FcStrSetAdd 失敗。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcDirScanFailed "[ass] FcDirScan 失敗。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcDirSave "[ass] FcDirSave 失敗。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FcConfigAppFontAddDirFailed "[ass] FcConfigAppFontAddDir 失敗\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FontconfigDisabledDefaultFontWillBeUsed "[ass] Fontconfig 已禁用, 將祇使用缺省字體。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FunctionCallFailed "[ass] %s 失敗\n"
 
 // ass_render.c
-#define MSGTR_LIBASS_NeitherPlayResXNorPlayResYDefined "[ass] PlayResX 和 PlayResY 都没有定義. 假定為 384x288。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_PlayResYUndefinedSettingY "[ass] PlayResY 未定義, 設為 %d。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_PlayResXUndefinedSettingX "[ass] PlayResX 未定義, 設為 %d。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Init_FreeTypeFailed "[ass] FT_Init_FreeType 失敗。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_Init "[ass] 初始化\n"
-#define MSGTR_LIBASS_InitFailed "[ass] 初始化失敗。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_BadCommand "[ass] 錯誤的命令: %c%c\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorLoadingGlyph "[ass] 裝入字形出錯。\n"
-#define MSGTR_LIBASS_FT_Glyph_Stroke_Error "[ass] FT_Glyph_Stroke 錯誤 %d \n"
-#define MSGTR_LIBASS_UnknownEffectType_InternalError "[ass] 未知的效果類型 (内部錯誤)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_NoStyleFound "[ass] 找不到風格(style)!\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EmptyEvent "[ass] 空事件!\n"
-#define MSGTR_LIBASS_MAX_GLYPHS_Reached "[ass] 達到了字形最大值: 事件 %d, 開始 = %llu, 時長 = %llu\n 文本 = %s\n"
-#define MSGTR_LIBASS_EventHeightHasChanged "[ass] 警告! 事件高度(height) 已改變! \n"
 
 // ass_font.c
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphNotFoundReselectingFont "[ass] 字形 0x%X 未找到, 重新選擇字體 (%s, %d, %d)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_GlyphNotFound "[ass] 字形 0x%X 未在字體中找到 (%s, %d, %d)\n"
-#define MSGTR_LIBASS_ErrorOpeningMemoryFont "[ass] 打開内存字體出錯: %s\n"


More information about the MPlayer-translations mailing list