[MPlayer-translations] r21881 - trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

voroshil subversion at mplayerhq.hu
Thu Jan 11 19:26:44 CET 2007


Author: voroshil
Date: Thu Jan 11 19:26:44 2007
New Revision: 21881

Modified:
   trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

Log:
r21865: Audio track switching works with DVDs as well.
r21867: upgrade copyright years


Modified: trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	Thu Jan 11 19:26:44 2007
@@ -2,7 +2,7 @@
 .\" This man page was/is done by Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
 .\" Translated by Vladimir Voroshilov <voroshil at gmail.com>
 .\" Encoding: koi8-r
-.\" synced with r21848
+.\" synced with r21867
 .
 .\" --------------------------------------------------------------------------
 .\" ïÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÍÁËÒÏÓÏ×
@@ -243,7 +243,7 @@
 ÷ÙËÌÀÞÁÅÔ Ú×ÕË.
 .IPs "_ (ÔÏÌØËÏ MPEG-TS É libavformat)"
 ãÉËÌÉÞÅÓËÉ ÐÅÒÅËÌÀÞÁÅÔ ÄÏÓÔÕÐÎÙÅ ×ÉÄÅÏ ÄÏÒÏÖËÉ.
-.IPs "# (ÔÏÌØËÏ MPEG, Matroska, AVI É libavformat)"
+.IPs "# (ÔÏÌØËÏ DVD, MPEG, Matroska, AVI É libavformat)"
 ãÉËÌÉÞÅÓËÉ ÐÅÒÅËÌÀÞÁÅÔ ÄÏÓÔÕÐÎÙÅ ÁÕÄÉÏ ÄÏÒÏÖËÉ.
 .IPs "TAB (ÔÏÌØËÏ MPEG-TS)"
 ãÉËÌÉÞÅÓËÉ ÐÅÒÅËÌÀÞÁÅÔ ÄÏÓÔÕÐÎÙÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ.More information about the MPlayer-translations mailing list