[MPlayer-translations] r21878 - trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

voroshil subversion at mplayerhq.hu
Thu Jan 11 08:57:58 CET 2007


Author: voroshil
Date: Thu Jan 11 08:57:57 2007
New Revision: 21878

Modified:
   trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

Log:
Typo


Modified: trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	Thu Jan 11 08:57:57 2007
@@ -9382,7 +9382,7 @@
 × B- É P-ËÁÄÒÁÈ (ÐÏ-ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: 1).
 üÔÏ ÜÆÆÅËÔÉ×ÎÏ × ÁÎÉÍÅ, ÎÏ ÄÌÑ ÍÁÔÅÒÉÁÌÁ Ó ÏÂÙÞÎÙÍ Ä×ÉÖÅÎÉÅÍ, ÎÁÞÉÎÁÑ
 ÐÒÉÍÅÒÎÏ Ó 6 Ó×ÑÚÁÎÎÙÈ ËÁÄÒÏ×, ÕÌÕÞÛÅÎÉÑ ÏÞÅÎØ ÂÙÓÔÒÏ ÓÈÏÄÑÔ ÎÁ ÎÅÔ.
-üÔÁ ÏÐÃÉÑ ÎÅ ×ÌÉÑÅÔ ÎÁ ÓËÏÒÏÓÔØ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ, ÎÏ Õ×ÅÌÉÞÉ×ÁÅÔ  
+üÔÁ ÏÐÃÉÑ ÎÅ ×ÌÉÑÅÔ ÎÁ ÓËÏÒÏÓÔØ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ, ÎÏ Õ×ÅÌÉÞÉ×ÁÅÔ  
 ÒÁÚÍÅÒ ÐÁÍÑÔÉ, ÔÒÅÂÕÅÍÏÊ ÄÌÑ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ.
 îÅËÏÔÏÒÙÅ ÄÅËÏÄÅÒÙ ÍÏÇÕÔ ÏÂÒÁÂÏÔÁÔØ ÔÏÌØËÏ ÄÏ 15 Ó×ÑÚÁÎÎÙÈ ËÁÄÒÏ×.
 .More information about the MPlayer-translations mailing list