[MPlayer-translations] r22981 - trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

voroshil subversion at mplayerhq.hu
Thu Apr 12 18:33:48 CEST 2007


Author: voroshil
Date: Thu Apr 12 18:33:48 2007
New Revision: 22981

Modified:
   trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

Log:
r22975: cosmetics: remove trailing white space


Modified: trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	Thu Apr 12 18:33:48 2007
@@ -2,7 +2,7 @@
 .\" This man page was/is done by Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
 .\" Translated by Vladimir Voroshilov <voroshil at gmail.com>
 .\" Encoding: koi8-r
-.\" synced with r22949
+.\" synced with r22975
 .
 .\" --------------------------------------------------------------------------
 .\" ïÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÍÁËÒÏÓÏ×
@@ -1675,7 +1675,7 @@ RTP ÐÁËÅÔÙ ÎÁ ÎÕÖÎÙÊ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ. åÓÌÉ ÎÅ×
 .I úáíåþáîéå:
 äÌÑ bsdbt848 ÄÒÁÊ×ÅÒÁ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÕËÁÚÁÔØ ËÁË bktr, ÔÁË É tuner ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï,
 ÒÁÚÄÅÌÉ× ÉÈ ÚÁÐÑÔÏÊ, tuner ÐÏÓÌÅ 
-bktr (ÎÁÐÒÉÍÅÒ, -tv device=/dev/bktr1,/dev/tuner1)
+bktr (ÎÁÐÒÉÍÅÒ, -tv device=/dev/bktr1,/dev/tuner1).
 .IPs input=<ÚÎÁÞÅÎÉÅ>
 õËÁÚÙ×ÁÅÔ ÉÓÔÏÞÎÉË (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: 0 (TV), ÓÍÏÔÒÉÔÅ ËÏÎÓÏÌØÎÙÊ ×Ù×ÏÄ ÄÌÑ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÄÏÓÔÕÐÎÙÈ 
 ÉÓÔÏÞÎÉËÏ×).More information about the MPlayer-translations mailing list