[MPlayer-translations] r19734 - in trunk/DOCS/xml/ru: documentation.xml faq.xml mail-lists.xml

voroshil subversion at mplayerhq.hu
Thu Sep 7 17:50:41 CEST 2006


Author: voroshil
Date: Thu Sep  7 17:50:36 2006
New Revision: 19734

Removed:
   trunk/DOCS/xml/ru/mail-lists.xml
Modified:
   trunk/DOCS/xml/ru/documentation.xml
   trunk/DOCS/xml/ru/faq.xml

Log:
r19732: Mailing list descriptions are on homepage, remove from here
r19733: (hopefully last) mplayer lists link fix


Modified: trunk/DOCS/xml/ru/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/ru/documentation.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/ru/documentation.xml	Thu Sep  7 17:50:36 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="KOI8-R"?>
-<!-- synced with r19620 -->
+<!-- synced with r19733 -->
 
 <bookinfo id="toc">
 <title><application>MPlayer</application> - The Movie Player</title>
@@ -46,9 +46,13 @@
 ×ÏÐÒÏÓÙ, ×ÅÒÎÉÔÅÓØ Ë <link linkend="toc">ïÇÌÁ×ÌÅÎÉÀ</link> É ÐÏÉÝÉÔÅ ÔÁÍ, 
 ÐÒÏÞÔÉÔÅ <xref linkend="faq"/>, ÉÌÉ ÐÏÐÙÔÁÊÔÅÓØ ÐÒÏ'grep'ÐÉÔØ ÆÁÊÌÙ.
 îÁ ÂÏÌØÛÕÀ ÞÁÓÔØ ×ÏÐÒÏÓÏ× ÷Ù ÎÁÊÄ£ÔÅ ÏÔ×ÅÔÙ ÚÄÅÓØ, Á ÏÓÔÁÌØÎÙÅ, ÎÁ×ÅÒÎÏÅ, ÕÖÅ
-ÓÐÒÁÛÉ×ÁÌÉÓØ × ÎÁÛÉÈ <link linkend="mailinglists">ÒÁÓÓÙÌËÁÈ</link>. ðÒÏ×ÅÒØÔÅ
-<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi">ÐÏ ÁÒÈÉ×ÁÍ</ulink>, ×
+ÓÐÒÁÛÉ×ÁÌÉÓØ × ÎÁÛÉÈ 
+<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/design7/info.html#mailing_lists">ÒÁÓÓÙÌËÁÈ</ulink>. 
+<!-- FIXME: This refers to nonexistent links
+ðÒÏ×ÅÒØÔÅ
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi">ÐÏ ÁÒÈÉ×ÁÍ</ulink>, ×
 ËÏÔÏÒÙÈ ÍÏÖÎÏ ÎÁÊÔÉ ÍÎÏÇÏ ÃÅÎÎÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ.
+-->
 </para>
 </preface>
 
@@ -194,7 +198,6 @@
 &ports.xml;
 &mencoder.xml;
 &encoding-guide.xml;
-&mail-lists.xml;
 &bugreports.xml;
 &bugs.xml;
 &skin.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/ru/faq.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/ru/faq.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/ru/faq.xml	Thu Sep  7 17:50:36 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="koi8-r"?>
-<!-- synced with  r19719  -->
+<!-- synced with  r19732  -->
 <chapter id="faq" xreflabel="FAQ">
 <title>þÁÓÔÏ úÁÄÁ×ÁÅÍÙÅ ×ÏÐÒÏÓÙ</title>
 
@@ -194,7 +194,8 @@
 åÓÔØ ÌÉ ÓÐÉÓËÉ ÒÁÓÓÙÌËÉ, ÐÏÓ×ÑÝÅÎÎÙÅ <application>MPlayer</application>?
 </para></question>
 <answer><para>
-äÁ. óÍÏÔÒÉÔÅ ÒÁÚÄÅÌ <link linkend="mailinglists">ÓÐÉÓËÉ ÒÁÓÓÙÌËÉ</link>.
+äÁ. óÍÏÔÒÉÔÅ ÒÁÚÄÅÌ <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/design7/info.html#mailing_lists">ÓÐÉÓËÉ ÒÁÓÓÙÌËÉ</ulink>
+ÎÁÛÅÇÏ ÓÁÊÔÁ.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 More information about the MPlayer-translations mailing list