[MPlayer-translations] CVS: main/help help_mp-bg.h, 1.39, 1.40 help_mp-cs.h, 1.81, 1.82 help_mp-de.h, 1.163, 1.164 help_mp-dk.h, 1.43, 1.44 help_mp-el.h, 1.39, 1.40 help_mp-es.h, 1.65, 1.66

Reynaldo H. Verdejo CVS syncmail at mplayerhq.hu
Wed May 17 07:18:19 CEST 2006


CVS change done by Reynaldo H. Verdejo CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/help
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv1239/help

Modified Files:
	help_mp-bg.h help_mp-cs.h help_mp-de.h help_mp-dk.h 
	help_mp-el.h help_mp-es.h 
Log Message:
fix extras and maformed translation messages, check done with uau's brand new TOOLS/ script, PART 1 of 3

Index: help_mp-bg.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-bg.h,v
retrieving revision 1.39
retrieving revision 1.40
diff -u -r1.39 -r1.40
--- help_mp-bg.h	28 Apr 2006 23:06:36 -0000	1.39
+++ help_mp-bg.h	17 May 2006 05:18:16 -0000	1.40
@@ -179,7 +179,6 @@
 #define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "DVDNAV Ñúáèòèå: Nav Ïðåâúðòàíåòî Ïðèêëþ÷åíî\n"
 #define MSGTR_MenuCall "Menu call\n"
 
-#define MSGTR_EdlCantUseBothModes "Íå ñå äîïóñêà -edl è -edlout äà ñå èçïîëçâàò åäíîâðåìåííî.\n"
 #define MSGTR_EdlOutOfMem "Íå ìîæå äà ñå çàäåëè äîñòàòú÷íî ïàìåò çà EDL äàííèòå.\n"
 #define MSGTR_EdlRecordsNo "Ïðî÷åòåíè ñà %d EDL äåéñòâèÿ.\n"
 #define MSGTR_EdlQueueEmpty "Íÿìà EDL äåéñòâèÿ, êîèòî äà áúäàò èçâúðøåíè.\n"
@@ -203,7 +202,6 @@
 #define MSGTR_CannotOpenOutputFile "Èçõîäíèÿ ôàéë '%s'íå ìîæå äà áúäå îòâîðåí.\n"
 #define MSGTR_EncoderOpenFailed "Åíêîäåðúò íå ìîæå äà áúäå îòâîðåí.\n"
 #define MSGTR_ForcingOutputFourcc "Íàëàãàíå íà èçõîäíèÿ fourcc êîä äà áúäå %x [%.4s]\n"
-#define MSGTR_WritingAVIHeader "Çàïèñ íà AVI header...\n"
 #define MSGTR_DuplicateFrames "\n%d äóáëèðàùè ñå êàäúðà!\n"
 #define MSGTR_SkipFrame "\nÏðåñêî÷åí êàäúð!\n"
 #define MSGTR_ResolutionDoesntMatch "\nÍîâèÿò âèäåî ôàéë èìà ðàçëè÷íà ðåçîëþöèÿ èëè öâåòîâè ôîðìàò îò ïðåäèøíèÿ.\n" 
@@ -212,14 +210,12 @@
 #define MSGTR_NoSpeedWithFrameCopy "ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ: -speed íå ðàáîòè ãàðàíòèðàíî ïðàâèëíî ñ -oac copy!\n"\
 "Êîäèðàíåòî âè ìîæå äà ñå îêàæå ïîâðåäåíî!\n"
 #define MSGTR_ErrorWritingFile "%s: Ãðåøêà ïðè çàïèñ íà ôàéëà.\n"
-#define MSGTR_WritingAVIIndex "\nÇàïèñâà ñå AVI èíäåêñ...\n"
-#define MSGTR_FixupAVIHeader "Ïîïðàâêà íà AVI header...\n"
 #define MSGTR_RecommendedVideoBitrate "Ïðåïîðú÷èòåëåí áèòðåéò çà %s CD: %d\n"
 #define MSGTR_VideoStreamResult "\nÂèäåî ïîòîê: %8.3f Êáèòà/ñ (%d B/s) ðàçìåð: %"PRIu64" áàéòà %5.3f ñåê. %d êàäúðà\n"
 #define MSGTR_AudioStreamResult "\nÀóäèî ïîòîê: %8.3f Êáèòà/ñ (%d B/s) ðàçìåð: %"PRIu64" áàéòà %5.3f ñåê.\n"
 #define MSGTR_OpenedStream "óñïåõ: ôîðìàò: %d äàííè: 0x%X - 0x%x\n"
 #define MSGTR_VCodecFramecopy "videocodec: framecopy (%dx%d %dbpp fourcc=%x)\n"
-#define MSGTR_ACodecFramecopy "audiocodec: framecopy (format=%x chans=%d rate=%ld bits=%d B/s=%ld sample-%ld)\n"
+#define MSGTR_ACodecFramecopy "audiocodec: framecopy (format=%x chans=%d rate=%d bits=%d B/s=%d sample-%d)\n"
 #define MSGTR_CBRPCMAudioSelected "Èçáðàíî å CBR (ïîñòîÿíåí áèòðåéò) PCM àóäèî\n"
 #define MSGTR_MP3AudioSelected "Èçáðàíî å MP3 àóäèî\n"
 #define MSGTR_CannotAllocateBytes "Íå ìîæå äà ñå çàäåëÿò %d áàéòà\n"
@@ -229,7 +225,7 @@
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Ïðåäâàðèòåëíîòî àóäèî çàðåæäàíå å îãðàíè÷åíî íà 0.4ñ\n"
 #define MSGTR_IncreasingAudioDensity "Ãúñòîòàòà íà çâóêà å óâåëè÷åíà íà 4\n"
 #define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "Íàëàãàíå íà íóëåâî ïðåäâàðèòåëíî àóäèî çàðåæäàíå, max pts correction to 0\n"
-#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nCBR àóäèî: %ld áàéòà/ñåê, %d áàéòà çà áëîê\n"
+#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nCBR àóäèî: %d áàéòà/ñåê, %d áàéòà çà áëîê\n"
 #define MSGTR_LameVersion "LAME âåðñèÿ %s (%s)\n\n"
 #define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "Ãðåøêà: Óêàçàíèÿò áèòðåéò å èçâúí äîïóñòèìèòå ãðàíèöè çà òîçè ïðîôèë\n"\
 "\n"\
@@ -820,9 +816,6 @@
 #define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Ïîêàçâàíå íà âèäåî ïðîçîðåöà ïðè íåàêòèâíîñò"
 
 #define MSGTR_ABOUT_UHU "Ðàçðàáîòêàòà íà ãðàôè÷íèÿ èíòåðôåéñ ñå ñïîíñîðèðà îò UHU Linux\n"
-#define MSGTR_ABOUT_CoreTeam "  MPlayer îñíîâíè ðàçðàáîò÷èöè:\n"
-#define MSGTR_ABOUT_AdditionalCoders "  Äîïúëíèòåëíè ïðîãðàìèñòè:\n"
-#define MSGTR_ABOUT_MainTesters "  Îñíîâíè òåñòåðè:\n"
 
 // --- messagebox
 #define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Ôàòàëíà ãðåøêà!"

Index: help_mp-cs.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-cs.h,v
retrieving revision 1.81
retrieving revision 1.82
diff -u -r1.81 -r1.82
--- help_mp-cs.h	4 May 2006 03:00:39 -0000	1.81
+++ help_mp-cs.h	17 May 2006 05:18:16 -0000	1.82
@@ -1633,7 +1633,6 @@
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_UsingDepthColorspaceConversion "[VO_SDL] Pou¾ívám konverzi hloubky/barevného prostoru, co¾ zpomaluje (%ibpp -> %ibpp).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_UnsupportedImageFormatInDrawslice "[VO_SDL] Ve draw_slice se vyskytl nepodporovaný obrazový formát, kontaktujte vývojáøe MPlayeru!\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_BlitFailed "[VO_SDL] Blit selhal: %s.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SDL_InitializingOfSDLFailed "[VO_SDL] Inicializace SDL selhala: %s.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SDL_UsingDriver "[VO_SDL] Pou¾ívám ovladaè: %s.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantStartPlayback "[VO_SUB_VIDIX] Nemohu spustit pøehrávání: %s\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantStopPlayback "[VO_SUB_VIDIX] Nemohu zastavit pøehrávání: %s\n"
@@ -1657,7 +1656,6 @@
 #define MSGTR_LIBVO_SVGA_VgasetmodeFailed "[VO_SVGA] Vga_setmode(%d) selhal.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SVGA_VideoModeIsLinearAndMemcpyCouldBeUsed "[VO_SVGA] Grafický re¾im je lineární a mù¾eme pou¾ít k pøenosu obrazu memcpy.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SVGA_VideoModeHasHardwareAcceleration "[VO_SVGA] Grafický re¾im má hardwarovou akceleraci a mù¾eme pou¾ít put_image.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SVGA_IfItWorksForYouIWouldLineToKnow "[VO_SVGA] Pokud vám to funguje, dejte mi vìdìt. \n[VO_SVGA] (po¹lete záznam z `mplayer test.avi -v -v -v -v &> svga.log`). Díky.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SVGA_VideoModeHas "[VO_SVGA] Grafický re¾im má %d stránek.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SVGA_CenteringImageStartAt "[VO_SVGA] Vystøeïuji obraz, zaèátek na (%d,%d)\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SVGA_UsingVidix "[VO_SVGA] Pou¾ívám VIDIX. w=%i h=%i mw=%i mh=%i\n"
@@ -1674,7 +1672,6 @@
 #define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_CantOpen "[VO_TDFXFB] Nemohu otevøít %s: %s.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_ProblemWithFbitgetFscreenInfo "[VO_TDFXFB] Problém s ioctl FBITGET_FSCREENINFO: %s.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_ProblemWithFbitgetVscreenInfo "[VO_TDFXFB] Problém s ioctl FBITGET_VSCREENINFO: %s.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_ThisDriverIsOnlySupports "[VO_TDFXFB] Ovladaè podporuje jen 3Dfx Banshee, Voodoo3 and Voodoo 5.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_OutputIsNotSupported "[VO_TDFXFB] %d bpp výstup není podporován.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_CouldntMapMemoryAreas "[VO_TDFXFB] Nemohu namapovat pamì»ové bloky: %s.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_BppOutputIsNotSupported "[VO_TDFXFB] %d bpp výstup není podporován. (To by se nemìlo nikdy stát.)\n"
@@ -1700,11 +1697,9 @@
 #define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_AgpMoveFailedOnYPlane "[VO_TDFXVID] AGP pøesun selhal na Y pláni.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_AgpMoveFailedOnUPlane "[VO_TDFXVID] AGP pøesun selhal na U pláni.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_AgpMoveFailedOnVPlane "[VO_TDFXVID] AGP pøesun selhal na V pláni.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_WhatsThatForAFormat "[VO_TDFXVID] Co má tohle spoleèného s formátem 0x%x?\n"
 #define MSGTR_LIBVO_TGA_UnknownSubdevice "[VO_TGA] Neznáme podzaøízení: %s.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_VESA_FatalErrorOccurred "[VO_VESA] Nastala záva¾ná chyba! Nemohu pokraèovat.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_VESA_UnkownSubdevice "[VO_VESA] Neznámé podzaøízení: '%s'.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_VESA_YourHaveTooSmallSizeOfVideoMemory "[VO_VESA] Na tento re¾im máte málo video pamìti:\n[VO_VESA] Po¾adováno: %08lX dostupné: %08lX.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_VESA_YouHaveToSpecifyTheCapabilitiesOfTheMonitor "[VO_VESA] Mìl byste specifikovat mo¾nosti monitoru. Nebudu mìnit obnovovací frekvenci.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_VESA_UnableToFitTheMode "[VO_VESA] Nemohu se s re¾imem vejít do limitù monitoru. Nebudu mìnit obnovovací frekvenci.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_VESA_DetectedInternalFatalError "[VO_VESA] Byla zji¹tìna záva¾ná chyba: init byl zavolán pøed preinit.\n"

Index: help_mp-de.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-de.h,v
retrieving revision 1.163
retrieving revision 1.164
diff -u -r1.163 -r1.164
--- help_mp-de.h	13 May 2006 09:17:21 -0000	1.163
+++ help_mp-de.h	17 May 2006 05:18:16 -0000	1.164
@@ -206,9 +206,6 @@
 
 #define MSGTR_OSDenabled "aktiviert"
 #define MSGTR_OSDdisabled "deaktiviert"
-#define MSGTR_OSDnone "nicht verfügbar"
-#define MSGTR_OSDunknown "unbekannt"
-#define MSGTR_OSDDVDNAV "DVDNAV: %s"
 #define MSGTR_OSDChannel "Kanal: %s"
 #define MSGTR_OSDSubDelay "Untertitelverzögerung: %dms"
 #define MSGTR_OSDSpeed "Geschwindigkeit: x %6.2f"
@@ -740,7 +737,7 @@
 // --- skin loader error messages
 #define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[Skin] Fehler in Skin-Konfigurationsdatei in Zeile %d: %s" 
 #define MSGTR_SKIN_WARNING1 "[Skin] Warnung: in Skin-Konfigurationsdatei in Zeile %d:\nWidget (%s) gefunden, aber davor wurde \"section\" nicht gefunden"
-#define MSGTR_SKIN_WARNING2 "[Skin] Warnung: in Skin-Konfigurationsdatei in Zeile %d:\nWidget (%s) gefunden, aber davor wurde \"subsection\" nicht gefunden (%s)"
+#define MSGTR_SKIN_WARNING2 "[Skin] Warnung: in Skin-Konfigurationsdatei in Zeile %d:\nWidget (%s) gefunden, aber davor wurde \"subsection\" nicht gefunden."
 #define MSGTR_SKIN_WARNING3 "[skin] Warnung: in Skin-Konfigurationsdatei in Zeile %d:\nDiese Untersektion wird vom Widget nicht unterstützt (%s)."
 #define MSGTR_SKIN_SkinFileNotFound "[skin] Datei ( %s ) nicht gefunden.\n"
 #define MSGTR_SKIN_SkinFileNotReadable "[skin] Datei ( %s ) nicht lesbar.\n"
@@ -1747,9 +1744,6 @@
 #define MSGTR_LIBVO_SVGA_VideoModeHasHardwareAcceleration \
 "[VO_SVGA] Videomodus besitzt Hardwarebeschleunigung, und put_image könnte \n" \
 "     benutzt werden.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SVGA_IfItWorksForYouIWouldLineToKnow \
-"[VO_SVGA] Wenn es für dich funktioniert, würde ich das gerne wissen.\n " \
-"[VO_SVGA] (sende Log mit `mplayer test.avi -v -v -v -v &> svga.log`). Danke!\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SVGA_VideoModeHas "[VO_SVGA] Videomodus hat %d Seite(n).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SVGA_CenteringImageStartAt "[VO_SVGA] Zentriere Bild. Starte bei (%d,%d)\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SVGA_UsingVidix "[VO_SVGA] Benutze VIDIX. b=%i h=%i mb=%i mh=%i\n"

Index: help_mp-dk.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-dk.h,v
retrieving revision 1.43
retrieving revision 1.44
diff -u -r1.43 -r1.44
--- help_mp-dk.h	28 Apr 2006 23:06:37 -0000	1.43
+++ help_mp-dk.h	17 May 2006 05:18:16 -0000	1.44
@@ -155,12 +155,9 @@
 #define MSGTR_CannotOpenOutputFile "Kunne ikke åbne '%s' til skrivning\n"
 #define MSGTR_EncoderOpenFailed "Kunne ikke åbne enkoderen\n"
 #define MSGTR_ForcingOutputFourcc "Tvinger udgangskode (fourcc) til %x [%.4s]\n"
-#define MSGTR_WritingAVIHeader "Skriver AVI header...\n"
 #define MSGTR_DuplicateFrames "\n%d ens billede(r)!!!  \n"
 #define MSGTR_SkipFrame "\nSpringer over billede!!!  \n"
 #define MSGTR_ErrorWritingFile "%s: Fejl ved skrivning til fil.\n"
-#define MSGTR_WritingAVIIndex "\nSkriver AVI index...\n"
-#define MSGTR_FixupAVIHeader "Fixup AVI header...\n"
 #define MSGTR_RecommendedVideoBitrate "Anbefalet video bitrate til %s CD: %d\n"
 #define MSGTR_VideoStreamResult "\nVideospor: %8.3f kbit/s (%d B/s) størrelse: %"PRIu64" bytes %5.3f sek. %d billeder\n"
 #define MSGTR_AudioStreamResult "\nAudiospor: %8.3f kbit/s (%d B/s) størrelse: %"PRIu64" bytes %5.3f sek.\n"
@@ -565,9 +562,6 @@
 #define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Vis video vindue når inaktiv"
 
 #define MSGTR_ABOUT_UHU "GUI udvikling sponsereret af UHU Linux\n"
-#define MSGTR_ABOUT_CoreTeam "  MPlayer kernen:\n"
-#define MSGTR_ABOUT_AdditionalCoders "  Yderligere kodere:\n"
-#define MSGTR_ABOUT_MainTesters "  Hovedtestere:\n"
 
 // --- messagebox
 #define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Fatal fejl!"

Index: help_mp-el.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-el.h,v
retrieving revision 1.39
retrieving revision 1.40
diff -u -r1.39 -r1.40
--- help_mp-el.h	28 Apr 2006 23:06:37 -0000	1.39
+++ help_mp-el.h	17 May 2006 05:18:16 -0000	1.40
@@ -67,10 +67,10 @@
 #define MSGTR_CantOpenDumpfile "Áäýíáôï ôï Üíïéãìá ôïõ dump áñ÷åßïõ!!!\n"
 #define MSGTR_CoreDumped "core dumped :)\n"
 #define MSGTR_FPSnotspecified "Ìç ïñéóìÝíá FPS (Þ ëÜèïò) óôçí åðéêåöáëßäá! ×ñçóéìïðïéÞóôå ôçí åðéëïãÞ -fps!\n"
-#define MSGTR_TryForceAudioFmtStr "ÐñïóðÜèåéá åðéâïëÞò ôçò ïéêïãÝíåéáò ôïõ ïäçãïý ôïõ Þ÷ïõ %d...\n"
+#define MSGTR_TryForceAudioFmtStr "ÐñïóðÜèåéá åðéâïëÞò ôçò ïéêïãÝíåéáò ôïõ ïäçãïý ôïõ Þ÷ïõ %s...\n"
 #define MSGTR_CantFindAudioCodec "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åýñåóç ôïõ format ôïõ ïäçãïý ôïõ Þ÷ïõ 0x%X!\n"
 #define MSGTR_RTFMCodecs "ÄéáâÜóôå DOCS/HTML/en/codecs.html!\n"
-#define MSGTR_TryForceVideoFmtStr "ÐñïóðÜèåéá åðéâïëÞò ôçò ïéêïãÝíåéáò ôïõ ïäçãïý ôïõ âßíôåï %d...\n"
+#define MSGTR_TryForceVideoFmtStr "ÐñïóðÜèåéá åðéâïëÞò ôçò ïéêïãÝíåéáò ôïõ ïäçãïý ôïõ âßíôåï %s...\n"
 #define MSGTR_CantFindVideoCodec "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åýñåóç ôïõ ïäçãïý ãéá ôïí óõãêåêñéìÝíï -vo êáé ôï format ôïõ âßíôåï 0x%X!\n"
 #define MSGTR_VOincompCodec "ËõðÜìáé, ç åðéëåãìÝíç óõóêåõÞ video_out äåí åßíáé óõìâáôÞ ìå áõôü ôïí ïäçãü.\n"
 #define MSGTR_CannotInitVO "ÓöÜëìá: Áäýíáôç ç áñ÷éêïðïßçóç ôïõ ïäçãïý ôïõ âßíôåï!\n"
@@ -154,12 +154,9 @@
 #define MSGTR_CannotOpenOutputFile "Áäýíáôï ôï Üíïéãìá ôïõ áñ÷åßïõ åîüäïõ '%s'\n"
 #define MSGTR_EncoderOpenFailed "Áðïôõ÷ßá êáôÜ ôï Üíïéãìá ôïõ êùäéêïðïéçôÞ \n"
 #define MSGTR_ForcingOutputFourcc "Åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò åîüäïõ fourcc óå %x [%.4s]\n"
-#define MSGTR_WritingAVIHeader "ÅããñáöÞ åðéêåöáëßäáò ôïõ AVI...\n"
 #define MSGTR_DuplicateFrames "\n äéðëáóéáóìüò %d êáñÝ!!!  \n"
 #define MSGTR_SkipFrame "\n ðáñÜëåéøç êáñÝ!!!  \n"
 #define MSGTR_ErrorWritingFile "%s: óöÜëìá åããñáöÞò áñ÷åßïõ.\n"
-#define MSGTR_WritingAVIIndex "\n ÅããñáöÞ ôïõ index ôïõ AVI...\n"
-#define MSGTR_FixupAVIHeader "Äéüñèùóç åðéêåöáëßäáò ôïõ AVI...\n"
 #define MSGTR_RecommendedVideoBitrate "Ðñïôåéíüìåíï bitrate ôïõ âßíôåï ãéá %s CD: %d\n"
 #define MSGTR_VideoStreamResult "\n ÊáíÜëé âßíôåï: %8.3f kbit/s (%d B/s) ìÝãåèïò: %"PRIu64" bytes %5.3f äåõôåñüëåðôá %d êáñÝ\n"
 #define MSGTR_AudioStreamResult "\n ÊáíÜëé Þ÷ïõ: %8.3f kbit/s (%d B/s) ìÝãåèïò: %"PRIu64" bytes %5.3f äåõôåñüëåðôá\n"
@@ -310,12 +307,12 @@
 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] ×ñÞóç åîùôåñéêïý ößëôñïõ ðñïåðåîåñãáóßáò, ìÝãéóôï q = %d\n"
 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] ×ñÞóç ößëôñïõ ðñïåðåîåñãáóßáò ãéá ôï codec, ìÝãéóôï q = %d\n"
 #define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "Ç éäéüôçôá ãéá ôï âßíôåï '%s' äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï åðéëåãìÝíï vo êáé vd! \n"
-#define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Ç áßôçóç ãéá ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ codec âßíôåï [%s] (vfm=%d) äåí äéáôßèåôáé (åíåñãïðïéÞóôå ôï êáôÜ ôçí ìåôÜöñáóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò!)\n"
-#define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Ç áßôçóç ãéá ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ codec Þ÷ïõ [%s] (afm=%d) äåí äéáôßèåôáé (åíåñãïðïéÞóôå ôï êáôÜ ôçí ìåôÜöñáóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò!)\n"
+#define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Ç áßôçóç ãéá ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ codec âßíôåï [%s] (vfm=%s) äåí äéáôßèåôáé (åíåñãïðïéÞóôå ôï êáôÜ ôçí ìåôÜöñáóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò!)\n"
+#define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Ç áßôçóç ãéá ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ codec Þ÷ïõ [%s] (afm=%s) äåí äéáôßèåôáé (åíåñãïðïéÞóôå ôï êáôÜ ôçí ìåôÜöñáóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò!)\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "¶íïéãìá áðïêùäéêïðïéçôÞ âßíôåï: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "¶íïéãìá áðïêùäéêïðïéçôÞ Þ÷ïõ: [%s] %s\n"
-#define MSGTR_UninitVideoStr "uninit âßíôåï: %d \n"
-#define MSGTR_UninitAudioStr "uninit Þ÷ï: %d \n"
+#define MSGTR_UninitVideoStr "uninit âßíôåï: %s \n"
+#define MSGTR_UninitAudioStr "uninit Þ÷ï: %s \n"
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "Áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôïõ VDecoder :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "Áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôïõ ADecoder :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "Áðïôõ÷ßá ðñïáñ÷éêïðïßçóçò ôïõ ADecoder :(\n"
@@ -575,9 +572,6 @@
 #define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "ÅìöÜíéóç ôïõ Video Window üôáí äåí åßíáé åíåñãïðïéçìÝíï"
 
 #define MSGTR_ABOUT_UHU "Ç áíÜðôõîç ôïõ GUI ðñïùèåßôáé áðü ôçí UHU Linux\n"
-#define MSGTR_ABOUT_CoreTeam "  Êýñéá ïìÜäá ôïõ MPlayer:\n"
-#define MSGTR_ABOUT_AdditionalCoders "  ÅðéðëÝïí ðñïãñáììáôéóôÝò:\n"
-#define MSGTR_ABOUT_MainTesters "  Âáóéêïß äïêéìáóôÝò:\n"
 
 // --- messagebox
 #define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Êñßóéìï óöÜëìá..."

Index: help_mp-es.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-es.h,v
retrieving revision 1.65
retrieving revision 1.66
diff -u -r1.65 -r1.66
--- help_mp-es.h	12 May 2006 05:50:13 -0000	1.65
+++ help_mp-es.h	17 May 2006 05:18:16 -0000	1.66
@@ -80,10 +80,10 @@
 #define MSGTR_CantOpenDumpfile "No se puede abrir el archivo de dump.\n"
 #define MSGTR_CoreDumped "Core dumped ;)\n"
 #define MSGTR_FPSnotspecified "FPS no especificado (o inválido) en la cabecera! Usa la opción -fps.\n"
-#define MSGTR_TryForceAudioFmtStr "Tratando de forzar la familia de codecs de audio %d...\n"
+#define MSGTR_TryForceAudioFmtStr "Tratando de forzar la familia de codecs de audio %s...\n"
 #define MSGTR_RTFMCodecs "Lee el archivo DOCS/HTML/es/codecs.html!\n"
 #define MSGTR_CantFindAudioCodec "No se encuentra codec para el formato de audio 0x%X!\n"
-#define MSGTR_TryForceVideoFmtStr "Tratando de forzar la familia de codecs de video %d...\n"
+#define MSGTR_TryForceVideoFmtStr "Tratando de forzar la familia de codecs de video %s...\n"
 #define MSGTR_CantFindVideoCodec "No se encuentra codec para el formato de video 0x%X!\n"
 #define MSGTR_CannotInitVO "FATAL: No se puede inicializar el driver de video!\n"
 #define MSGTR_CannotInitAO "No se puede abrir o inicializar dispositivo de audio, no se reproducirá sonido.\n"
@@ -190,8 +190,6 @@
 #define MSGTR_DvdnavNavSpuClutChange "Evento DVDNAV: Cambio de Nav SPU CLUT\n"
 #define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "Evento DVDNAV: Busqueda Nav hecha\n"
 #define MSGTR_MenuCall "Llamada a menú\n"
-
-#define MSGTR_EdlCantUseBothModes "Imposible usar -edl y -edlout al mismo tiempo.\n"
 #define MSGTR_EdlOutOfMem "No hay memoria suficiente para almacenar los datos EDL.\n"
 #define MSGTR_EdlRecordsNo "Leidas %d acciones EDL.\n"
 #define MSGTR_EdlQueueEmpty "No hay acciones EDL de las que ocuparse.\n"
@@ -217,7 +215,6 @@
 #define MSGTR_CannotOpenOutputFile "No se puede abrir el archivo de salida'%s'.\n"
 #define MSGTR_EncoderOpenFailed "No pude abrir el codificador.\n"
 #define MSGTR_ForcingOutputFourcc "Forzando salida fourcc a %x [%.4s].\n"
-#define MSGTR_WritingAVIHeader "Escribiendo cabecera AVI...\n"
 #define MSGTR_DuplicateFrames "\n%d frame(s) duplicados.\n"
 #define MSGTR_SkipFrame "\nse salta frame...\n"
 #define MSGTR_ResolutionDoesntMatch "\nEl nuevo archivo de video tiene diferente resolución o espacio de colores que el anterior.\n"
@@ -227,14 +224,12 @@
 #define MSGTR_NoSpeedWithFrameCopy "ADVERTENCIA: No se garantiza que -speed funcione adecuadamente con -oac copy!\n"\
 "Su codificación puede salir mal!\n"
 #define MSGTR_ErrorWritingFile "%s: error escribiendo el archivo.\n"
-#define MSGTR_WritingAVIIndex "\nEscribiendo index AVI...\n"
-#define MSGTR_FixupAVIHeader "Arreglando cabecera AVI..\n"
 #define MSGTR_RecommendedVideoBitrate "Bitrate recomendado para %s CD: %d.\n"
 #define MSGTR_VideoStreamResult "\nStream de video: %8.3f kbit/s (%d B/s), tamaño: %"PRIu64" bytes, %5.3f segundos, %d frames\n"
 #define MSGTR_AudioStreamResult "\nStream de audio: %8.3f kbit/s (%d B/s), tamaño: %"PRIu64" bytes, %5.3f segundos\n"
 #define MSGTR_OpenedStream "exito: formato: %d datos: 0x%X - 0x%x\n"
 #define MSGTR_VCodecFramecopy "Codec de video: framecopy (%dx%d %dbpp fourcc=%x)\n"
-#define MSGTR_ACodecFramecopy "Codec de audio: framecopy (formato=%x canales=%d razón=%ld bits=%d B/s=%ld muestra-%ld)\n"
+#define MSGTR_ACodecFramecopy "Codec de audio: framecopy (formato=%x canales=%d razón=%d bits=%d B/s=%d muestra-%d)\n"
 #define MSGTR_CBRPCMAudioSelected "Audio PCM CBR seleccionado\n"
 #define MSGTR_MP3AudioSelected "Audio MP3 seleccionado\n"
 #define MSGTR_CannotAllocateBytes "No se pueden asignar %d bytes\n"
@@ -244,7 +239,7 @@
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Limitando la pre-carda de audio a 0.4s\n"
 #define MSGTR_IncreasingAudioDensity "Incrementando la densidad de audio a 4\n"
 #define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "Forzando la precarga de audio a 0, corrección pts a 0\n"
-#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\naudio CBR: %ld bytes/seg, %d bytes/bloque\n"
+#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\naudio CBR: %d bytes/seg, %d bytes/bloque\n"
 #define MSGTR_LameVersion "Versión de LAME %s (%s)\n\n"
 #define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "Error: La tasa de bits especificada esta fuera de los rangos de valor para esta preconfiguración\n"\
 "\n"\
@@ -546,7 +541,7 @@
 
 #define MSGTR_LeaveTelecineMode "\ndemux_mpg: contenido NTSC de 30000/1001cps detectado, cambiando cuadros por segundo.\n"
 #define MSGTR_EnterTelecineMode "\ndemux_mpg: contenido NTSC progresivo de 24000/1001cps detectado, cambiando cuadros por segundo.\n"
-#define MSGTR_CacheFill "\rLlenando cache: %5.2f%% (%d bytes)  "
+#define MSGTR_CacheFill "\rLlenando cache: %5.2f%% (%"PRId64" bytes)  "
 #define MSGTR_NoBindFound "No se econtró una asignación para la tecla '%s'"
 #define MSGTR_FailedToOpen "No se pudo abrir %s\n"
 
@@ -861,9 +856,6 @@
 #define MSGTR_PREFERENCES_ArtsBroken "Las versiones nuevas de aRts no son compatibles con GTK 1.x y botan GMPlayer!"
 
 #define MSGTR_ABOUT_UHU " Desarrollo de GUI patrocinado por UHU Linux\n"
-#define MSGTR_ABOUT_CoreTeam "  Equipo principal de MPlayer:\n"
-#define MSGTR_ABOUT_AdditionalCoders "  Otros programadores:\n"
-#define MSGTR_ABOUT_MainTesters "  Testeadores más importantes:\n"
 
 // --- messagebox
 #define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Error fatal"
@@ -957,7 +949,7 @@
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedInputNotRGB "Entrada no es RGB, imposible separar crominancia por campos!"
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_WidthDivisibleBy2 "El ancho de la imagen debe ser divisible por 2."
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_NoMemRGBFrameBuf "No hay memoria suficiente para reservar framebuffer RGB."
-#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileOpenError "Imposible obtener memoria o descriptor de archivos para escribir \"stream.yuv\"!"
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileOpenError "Imposible obtener memoria o descriptor de archivos para escribir \"%s\"!"
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileWriteError "Error escribiendo imagen a la salida!"
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_UnknownSubDev "Se desconoce el subdevice: %s"
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedTFFMode "Usando modo de salida interlaceado, top-field primero."
@@ -981,7 +973,6 @@
 #define MSGTR_AO_OSS_ChanNotFound "[AO OSS] audio_setup: El mezclador de la tarjeta de audio no tiene el canal '%s' usando valor por omisión.\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantOpenDev "[AO OSS] audio_setup: Imposible abrir dispositivo de audio %s: %s\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantMakeFd "[AO OSS] audio_setup: Imposible crear descriptor de archivo, bloqueando: %s\n"
-#define MSGTR_AO_OSS_CantSetAC3 "[AO OSS] Imposible configurar dispositivo de audio %s a salida AC3, tratando S16...\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantSetChans "[AO OSS] audio_setup: Imposible configurar dispositivo de audio a %d channels.\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantUseGetospace "[AO OSS] audio_setup: El controlador no soporta SNDCTL_DSP_GETOSPACE :-(\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantUseSelect "[AO OSS]\n  *** Su controlador de audio no soporta select() ***\n Recompile MPlayer con #undef HAVE_AUDIO_SELECT en config.h !\n\n"
@@ -1613,7 +1604,6 @@
 #define MSGTR_LIBVO_SVGA_VgasetmodeFailed "[VO_SVGA] Vga_setmode(%d) fallido.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SVGA_VideoModeIsLinearAndMemcpyCouldBeUsed "[VO_SVGA] El modo de video es lineal y memcpy puede ser usado para la transferencia de imagenes.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SVGA_VideoModeHasHardwareAcceleration "[VO_SVGA] El modo de video dispone de aceleración por hardware y put_image puede ser utilizada.\n"
-#define MSGTR_LIBVO_SVGA_IfItWorksForYouIWouldLineToKnow "[VO_SVGA] Si funciona para ti, me gustaria que me contaras. \n[VO_SVGA] (envía un log con `mplayer test.avi -v -v -v -v &> svga.log`). Gracias.\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SVGA_VideoModeHas "[VO_SVGA] El modo de video tiene %d pagina(s).\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SVGA_CenteringImageStartAt "[VO_SVGA] Centrando imagén, comenzando en (%d,%d)\n"
 #define MSGTR_LIBVO_SVGA_UsingVidix "[VO_SVGA] Utilizando VIDIX. w=%i h=%i mw=%i mh=%i\n"
More information about the MPlayer-translations mailing list