[MPlayer-translations] r18760 - trunk/help/help_mp-tr.h

gpoirier subversion at mplayerhq.hu
Mon Jun 19 22:29:51 CEST 2006


Author: gpoirier
Date: Mon Jun 19 22:29:44 2006
New Revision: 18760

Modified:
  trunk/help/help_mp-tr.h

Log:
Full sync to r18498


Modified: trunk/help/help_mp-tr.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-tr.h	(original)
+++ trunk/help/help_mp-tr.h	Mon Jun 19 22:29:44 2006
@@ -1,479 +1,1809 @@
 // MPlayer Turkish Translation
-// Translated by: "heart_of_the_ocean" Murat ALKAN <oceanrat at gmail.com>
+// Translated by: Tuncer Altay, tunceraltay (at) yahoo.com
 // synced with help_mp-en.h r18498
 
 // ========================= MPlayer help ===========================
 
 #ifdef HELP_MP_DEFINE_STATIC
 static char help_text[]=
-"Kullaným:  mplayer [options] [adres|yer/]dosyaismi\n"
+"Kullanım: mplayer [seçenekler] [url|yol/]dosya_adı\n"
 "\n"
-"Genel seçenekler: (Tüm seçenekleri görmek için man sayfalarýna bakýn)\n"
-" -vo <drv[:aygýt]> video çýkýþ sürücüsünü & aygýtýný seçin ('-vo help' ile listeyi görebilirsiniz)\n"
-" -ao <drv[:aygýt]> ses çýkýþ sürücüsünü & aygýtýný seçin ('-ao help' ile listeyi görebilirsiniz)\n"
+"Genel seçenekler: (Tüm seçenekler için man sayfalarına bakınız)\n"
+" -vo <drv>     video çıkış sürücüsü ve aygıtını seçer ('-vo help' ile listeyi görebilirsiniz)\n"
+" -ao <drv>     ses çıkış sürücüsü ve aygıtını seçer ('-ao help' ile listeyi görebilirsiniz)\n"
 #ifdef HAVE_VCD
-" vcd://<trackno> vcd yi Çalmaya baþlar. (Video CD) VCD track numarasýný girebilirsiniz\n"
+" vcd://<parçano>  (S) VCD oynatır (Süper Video CD) VCD parça(track) numarasını girebilirsiniz\n"
 #endif
 #ifdef USE_DVDREAD
-" dvd://<baþlýkno> DVD baþlýðý çal. Baþlýk numarasýný gireblirsiniz.\n"
-" -alang/-slang  DVD dublaj/altyazý dili seçin (2-char country codu tarafýndan)\n"
+" dvd://<başlıkno>  Dosya yerine aygıttan DVD başlığını oynatır. Başlık numarasını girebilirsiniz.\n"
+" -alang/-slang   DVD ses/altyazı dili seçilir (2 karakterli ülke kodu ile)\n"
 #endif
-" -ss <zamanpoz>  Verilmiþ pozisyonu ara (saniye yada hh:mm:ss)\n"
-" -nosound     Sesleri çalmaz\n"
-" -fs -vm -zoom   Tam ekran çalýþtýrma seçenekleri (fullscr,vidmode chg,softw.scale)\n"
-" -x <x> -y <y>   Ekran çözünürlülüðünü ayarlar (-vm veya -zoom kullanýmý için)\n"
-" -sub <dosya>   Kullanmak için bir altyazi seçer (-subfps, -subdelay ada bakýn)\n"
-" -playlist <dosya> Playlist dosyasý seç\n"
-" -vid x -aid y   Video seçmek için seçenekler (x) ve ses seçmek için seçenkler (y)\n"
-" -fps x -srate y  Video deðiþtirmek için seçenekler (x fps) ve ses (y Hz) oraný\n"
-" -pp <kalite>   postprocessing filtresini aktifleþtirir (detaylar için man sayfalarýna bakýn)\n"
-" -framedrop    frame dropping i aktifleþtirir (yavaþ bilgisayarlar için)\n"
+" -ss <zamankon>   Verilen konumu arar (saniye veya hh:mm:ss ;saat-dakika-saniye olarak)\n"
+" -nosound      Sesleri çalmaz\n"
+" -fs -vm -zoom   Tam ekran çalıştırma seçenekleri (fullscr,vidmode chg,softw.scale)\n"
+" -x <x> -y <y>   Ekran çözünürlüğünü ayarlar (-vm veya -zoom kullanımı için)\n"
+" -sub <dosya>    Kullanılacak altyazı dosyasını seçer (-subfps, -subdelay seçeneklerine bakınız)\n"
+" -playlist <dosya> Çalma listesi dosyasını seçer\n"
+" -vid x -aid y   Oynatılacak video (x) ve çalınacak ses (y) yayınını(stream) seçer\n"
+" -fps x -srate y  Video (x) biçimini fps olarak ve ses (y) biçimini Hz olarak değiştirir\n"
+" -pp <kalite>    postprocessing filtresini etkinleştirir (ayrıntılar için man sayfalarına bakınız)\n"
+" -framedrop     kare(frame) atlamayı etkinleştirir (yavaş bilgisayarlar için)\n"
 "\n"
-"Baþlýca Tuþlar: (tüm liste için man sayfalarýna bakýn, input.conf'u kontrol edin)\n"
-" <- veya ->    geri sar/ileri sar (10 saniye)\n"
-" yukarý veya asaðý geri sar/ileri sar (1 dakika)\n"
+"Başlıca Tuşlar: (tüm liste man sayfasındadır, ayrıca input.conf dosyasını kontrol ediniz)\n"
+" <- veya ->    geri sar/ileri sar (10 saniye )\n"
+" yukarı veya aşağı geri sar/ileri sar (1 dakika)\n"
 " pgup veya pgdown  geri sar/ileri sar (10 dakika)\n"
-" < veya >      Playlist te ileri/geri sar\n"
-" p veya BOÞLUK   Çalmayý duraklat (devam ettirmek için bir tuþa basýn)\n"
-" q veya ESC     Çalmayý durdur ve çýk\n"
-" + veya -      Ses gecikmesini uygun hale getir +/- 0.1 saniye\n"
-" o         OSD moduna geç: none / seekbar / seekbar+timer\n"
-" * veya /      Sesi yükselt yada alçat\n"
-" z veya x      Altyazý gecikmesini uygun hale getir +/- 0.1 saniye\n"
-" r veya t      Altyazi pozisyonunu uygun hale getir ,-vf expand 'ada bakýn\n"
+" < veya >      çalma listesinde önceki/sonraki \n"
+" p veya BOŞLUK   duraklat (devam etmek için herhangi bir tuşa basınız)\n"
+" q veya ESC     durdur ve uygulamadan çık\n"
+" + veya -      ses gecikmesini +/- 0.1 saniye olarak ayarla\n"
+" o         OSD modunu değiştir: yok / oynatma imi / oynatma imi + zamanlayıcı\n"
+" * veya /      sesi yükselt veya alçalt\n"
+" z veya x      altyazı gecikmesini +/- 0.1 saniye olarak ayarla\n"
+" r veya t      altyazı konumunu yukarı/aşağı ayarla, -vf expand seçeneğinede bakınız\n"
 "\n"
-" * * * DETAYLAR ÝÇÝN MAN SAYFALARINA BAKIN, GELÝÞMÝÞ TUÞLARI VE SEÇENEKLERÝ BULABÝLÝRSÝNÝZ * * *\n"
+" * * AYRINTILAR İÇİN MAN SAYFALARINA BAKINIZ, DAHA FAZLA (İLERİ) SEÇENEKLER VE TUŞLAR BULABİLİRSİNİZ * *\n"
 "\n";
 #endif
 
+// libmpcodecs/ad_dvdpcm.c:
+#define MSGTR_SamplesWanted "Bu şekildeki örnekler için geliştirme desteği gerekiyor. Lütfen geliştiricilerle bağlantı kurunuz.\n"
+
 // ========================= MPlayer messages ===========================
 
 // mplayer.c:
 
-#define MSGTR_Exiting "\nÇýkýlýyor...\n"
-#define MSGTR_ExitingHow "\nÇýkýlýyor... (%s)\n"
-#define MSGTR_Exit_quit "Çýkýþ"
-#define MSGTR_Exit_eof "Dosyanýn Sonu"
-#define MSGTR_Exit_error "Ölümcül Hata"
-#define MSGTR_IntBySignal "\nMPlayer %d hatasý ile %s modülünde kapandý\n"
-#define MSGTR_NoHomeDir "ANADÝZÝN bulunumadý\n"
+#define MSGTR_Exiting "\nÇıkılıyor...\n"
+#define MSGTR_ExitingHow "\n(%s) Çıkılıyor... \n"
+#define MSGTR_Exit_quit "Çık"
+#define MSGTR_Exit_eof "Dosya sonu"
+#define MSGTR_Exit_error "Önemli Hata"
+#define MSGTR_IntBySignal "\nMPlayer %d hatası yüzünden kapandı, modül: %s\n"
+#define MSGTR_NoHomeDir "Anadizin bulunamıyor\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "get_path(\"config\") problemi\n"
-#define MSGTR_CreatingCfgFile "Ayar dosyasý oluþturuluyor: %s\n"
-#define MSGTR_CopyCodecsConf "(etc/codecs.conf'u (MPlayer kaynak aðacýndan) ~/.mplayer/codecs.conf a kopyalayýn/bað yapýn)\n"
-#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Gömülü codecs.conf dosyasý kullanýlýyor\n"
-#define MSGTR_CantLoadFont "Yazýtipi açýlamadý: %s\n"
-#define MSGTR_CantLoadSub "Altyazý açýlamadý: %s\n"
-#define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "boþaltým: ÖLÜMCÜL: seçili format hatalý!\n"
-#define MSGTR_CantOpenDumpfile "dump(boþaltým) dosyasý açýlamadý!!!\n"
-#define MSGTR_CoreDumped "Program kapandý :)\n"
-#define MSGTR_FPSnotspecified "Baþlýktaki FPS seçili deðil (veya hatalý)! -fps komutunu kullanýn!\n"
-#define MSGTR_TryForceAudioFmtStr "Ses codecleri sürücü ailesi çalýþmaya zorlanýyor %s...\n"
-#define MSGTR_CantFindAudioCodec "0x%X! Ses formatý için codec bulunamadý\n"
-#define MSGTR_TryForceVideoFmtStr "Video codec sürücüsü zorlanmaya çalýþýlýyor %s...\n"
-#define MSGTR_CantFindVideoCodec "Seçilmiþ -vo sürücüsü ve video formatý 0x%X için Codec bulunamadý!\n"
-#define MSGTR_VOincompCodec "Üzgünüz, seçili video_çýkýþ sürücüsü bu codec ile çakýþýyor.\n"
-#define MSGTR_CannotInitVO "ÖLÜMCÜL: Video sürücüsü yüklenemedi!\n"
-#define MSGTR_CannotInitAO " Ses sürücüsü açýlamadý/çaliþmadý -> ses yok\n"
-#define MSGTR_StartPlaying "Çalmaya baþlanýyor...\n"
+#define MSGTR_CreatingCfgFile "Ayar dosyası oluşturuluyor: %s\n"
+#define MSGTR_CopyCodecsConf "(MPlayer kaynağı etc/codecs.conf dosyasını ~/.mplayer/codecs.conf olarak kopyalayın/bağlayın)\n"
+#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Gömülü codecs.conf dosyası kullanılıyor\n"
+#define MSGTR_CantLoadFont "Yazıtipi açılamıyor: %s\n"
+#define MSGTR_CantLoadSub "Altyazı açılamıyor: %s\n"
+#define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "döküm: HATA:seçili yayın(stream) hatalı!\n"
+#define MSGTR_CantOpenDumpfile "döküm(dump) dosyası açılamıyor!!!\n"
+#define MSGTR_CoreDumped "Program kapandı :)\n"
+#define MSGTR_FPSnotspecified "Başlıktaki FPS belirsiz veya geçersiz, -fps seçeneğini kullanınız!\n"
+#define MSGTR_TryForceAudioFmtStr "%s ses kodek sürücülerini zorlama deneniyor...\n"
+#define MSGTR_CantFindAudioCodec "0x%X! ses biçimi için kodek bulunamıyor\n"
+#define MSGTR_RTFMCodecs "DOCS/HTML/en/codecs.html sayfasını okuyunuz!\n"
+#define MSGTR_TryForceVideoFmtStr "%s video kodek sürücülerini zorlama deneniyor...\n"
+#define MSGTR_CantFindVideoCodec "Seçili -vo sürücüsü ve 0x%X video biçimi için kodek bulunamadı!\n"
+#define MSGTR_CannotInitVO "HATA: Video sürücüsü başlatılamıyor!\n"
+#define MSGTR_CannotInitAO "Ses aygıtı açılamadı/başlatılamadı -> ses yok\n"
+#define MSGTR_StartPlaying "Yeniden başlatılıyor...\n"
 
 #define MSGTR_SystemTooSlow "\n\n"\
-"     ************************************************\n"\
-"     ****   Sisteminiz bunu çalmak için çok YAVAÞ!   ****\n"\
-"     ************************************************\n"\
-"!!! Muhtemel nedenler, problemler,Çözümleri: \n"\
-"- En genel: bozuk/hatalý _ses_ kartý. Çözüm: -ao sdl veya baþka birþey deneyin\n"\
-" ALSA 0.9 için ALSA 0.5 veya OSS emülasyonu. DOCS/HTML/en/audio.html dosyasýna gözatýn!\n"\
-" -autosync 30 veya baþka deðerlerle denemeler yapabilirsiniz.\n"\
-"- Yavaþ Video çýkýþý. -vo komutu ile baþka sürücü seçin(liste için: -vo help) veya\n"\
-" -framedrop ile deneyin! DOCS/HTML/en/video.html dosyasýna video hýzlandýrma için gözatýn.\n"\
-"- Yavaþ CPU. Büyük bir DVD/divx i yavaþ bir CPU ile çalýþtýrmayýn! -hardframedrop u\n"\
-"kullanýn. -Bozuk Dosya. Çeþitli seçenekler deneyin: -nobps -ni -mc 0 -forceidx gibi.\n"\
-"- Yavaþ sürücüden çalacaksanýz (nfs/smb aglarý, dvd, vcd v.b.) -cache 8192 i deneyin.\n"\
-"- -cache ile boþluklandýrýlmamiþ AVI dosyasýmý açýyorsunuz? -nocache ile kullanin.\n"\
-"Bunlari yaptýðýnýzda birþey deðiþmiyorsa, DOCS/HTML/en/bugreports.html dosyasýna gözatýn!\n\n"
-
-#define MSGTR_NoGui "MPlayer GRAFÝK ARABÝRÝMSÝZ seçeneðiyle oluþturulmuþ!\n"
-#define MSGTR_GuiNeedsX "MPlayer GRAFÝK ARABÝRÝMÝ X11 i gerektirir!\n"
-#define MSGTR_Playing "%s Çalýnýyor\n"
-#define MSGTR_NoSound "Ses: ses yok!!!\n"
-#define MSGTR_FPSforced "FPS %5.3f olmak zorunda(ftime: %5.3f)\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "MPlayer RUNTIME CPU Detection ile oluþturulmuþ. - dikkat, bu hýzlý deðildir! En iyi performansý alabilmek için, MPlayer ý -disable-runtime-cpudetection seçeneði ile tekrar compile edin.\n"
-#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "x86 CPU için eklerle oluþturulmuþ:"
-#define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Video Çýkýþ sürücüleri kullanýlabilir:\n"
-#define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Ses Çýkýþ sürücüleri kullanýlabilir:\n"
-#define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Ses codecleri kullanýlabilir:\n"
-#define MSGTR_AvailableVideoCodecs "Video Codecleri kullanýlabilir:\n"
-#define MSGTR_AvailableAudioFm "\nSes codec aileleri/sürücüleri (gömülü) kullanýlabilir:\n"
-#define MSGTR_AvailableVideoFm "\nVideo codec aileleri/sürücüleri (gömülü) kullanýlabilir:\n"
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "Linux sürücü RTC zamanlamasý kullanýlýyor(%ldHz)\n"
-#define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Video: özellikler okunamadý\n"
-#define MSGTR_NoStreamFound "Biçim bulunamadý\n"
-#define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Video çýkýþ (-vo) sürücüsünü açarken/yüklerken hata!\n"
-#define MSGTR_ForcedVideoCodec "Video codecine zorlandý: %s\n"
-#define MSGTR_ForcedAudioCodec "Ses codecine zorlandý: %s\n"
+"      ***************************************************\n"\
+"      *** Sisteminiz dosyayı oynatmak için çok YAVAŞ! ***\n"\
+"      ***************************************************\n\n"\
+" Olası nedenler, sorunlar , çözümler:\n"\
+"- Çoğu ortak: bozuk/hatalı _ses_ sürücüsü\n"\
+" - \"-ao sdl\" seçeneğini deneyiniz veya ALSA OSS emulasyonunu kullanınız.\n"\
+" - \"-autosync\" seçeneği için farklı değerler deneyiniz, 30 iyi bir başlangıçtır.\n"\
+"- Yavaş video çıktısı\n"\
+" - Farklı bir -vo sürücüsü deneyiniz (liste için -vo help) veya -framedrop seçeneğini deneyiniz!\n"\
+"- YavaÅŸ iÅŸlemci\n"\
+" - Yavaş bir işlemci ile büyük bir DVD/DivX oynatmayınız! Bazı lavdopts seçeneklerini deneyiniz,\n"\
+"   örn: vfm ffmpeg -lavdopts lowres=1:fast:skiploopfilter=all\n"\
+"- Bozuk dosya\n"\
+" - \"-nobps -ni -forceidx -mc 0\" seçeneğinin çeşitli bileşenlerini deneyiniz.\n"\
+"- Yavaş medya (NFS/SMB bağlamaları, DVD, VCD vb.)\n"\
+" - \"-cache 8192\" seçeneğini deneyiniz.\n"\
+"- Boşluksuz AVI dosyası oynatmak için -cache seçeneğini mi kullanıyorsunuz?\n"\
+" - \"-nocache\" seçeneğini deneyiniz.\n"\
+"Uyumlama/hızlandırma(tuning/speedup) ipuçları için DOCS/HTML/en/video.html sayfasını okuyunuz.\n"\
+"Bunların hiçbirisi size yardım etmiyorsa DOCS/HTML/en/bugreports.html sayfasını okuyunuz.\n\n"
+
+#define MSGTR_NoGui "MPlayer GRAFİK ARABİRİMSİZ seçeneğiyle oluşturulmuş!\n"
+#define MSGTR_GuiNeedsX "MPlayer grafik arabirimi grafik ortam gerektirir!\n"
+#define MSGTR_Playing "%s oynatılıyor\n"
+#define MSGTR_NoSound "Ses: ses yok!\n"
+#define MSGTR_FPSforced "FPS %5.3f olarak zorlandı (ftime: %5.3f)\n"
+#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "MPlayer runtime CPU detection ile derlendi. - Dikkat, bu özellik hızlı değildir! En iyi performansı alabilmek için, MPlayer'ı -disable-runtime-cpudetection seçeneği ile tekrar derleyiniz.\n"
+#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "x86 işlemci için eklerle derlendi:"
+#define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Kullanılabilir video çıktı sürücüleri:\n"
+#define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Kullanılabilir ses çıktı sürücüleri:\n"
+#define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Kullanılabilir ses kodekleri:\n"
+#define MSGTR_AvailableVideoCodecs "Kullanılabilir video kodekleri:\n"
+#define MSGTR_AvailableAudioFm "\nKullanılabilir ses kodek sınıfları/sürücüleri (gömülü):\n"
+#define MSGTR_AvailableVideoFm "\nKullanılabilir video kodek sınıfları/sürücüleri (gömülü):\n"
+#define MSGTR_AvailableFsType "Kullanılabilir tamekran değiştirme modları:\n"
+#define MSGTR_UsingRTCTiming "Linux donanım RTC zamanlaması kullanılıyor(%ldHz)\n"
+#define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Video: Özellikler okunamıyor\n"
+#define MSGTR_NoStreamFound "Yayın(stream) bulunamadı\n"
+#define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Video çıkış (-vo) aygıtı açılış/başlatma hatası!\n"
+#define MSGTR_ForcedVideoCodec "Video kodeği zorlandı: %s\n"
+#define MSGTR_ForcedAudioCodec "Ses kodeği zorlandı: %s\n"
 #define MSGTR_Video_NoVideo "Video: video yok!!!\n"
-#define MSGTR_NotInitializeVOPorVO "\nÖLÜMCÜL: Video Filtreleri (-vf) veya video çýkýþý (-vo) yüklenemedi!\n"
-#define MSGTR_Paused "\n------ DURAKLADI -------\r"
-#define MSGTR_PlaylistLoadUnable "\nPlaylist yüklenemedi %s\n"
+#define MSGTR_NotInitializeVOPorVO "\nHATA: Video filtreleri (-vf) veya video çıkışı (-vo) yüklenemedi!\n"
+#define MSGTR_Paused "\n--------  DURAKLADI  --------\r"
+#define MSGTR_PlaylistLoadUnable "\n%s çalma listesi yüklenemedi.\n"
+#define MSGTR_Exit_SIGILL_RTCpuSel \
+"- 'Geçersiz Komut' nedeniyle MPlayer çöktü.\n"\
+" Yeni runtime CPU-detection kodlarımızda bir hata olabilir...\n"\
+" Lütfen DOCS/HTML/en/bugreports.html sayfasını okuyunuz.\n"
+#define MSGTR_Exit_SIGILL \
+"- 'Geçersiz Komut' nedeniyle MPlayer çöktü.\n"\
+" Genellikle uygulamanın derlendiği/geliştirildiği işlemciden farklı bir işlemci üzerinde\n"\
+" MPlayer'ı çalıştırdığınızda bu hata oluşabilir.\n"\
+" Bu durumu kontrol ediniz!\n"
+#define MSGTR_Exit_SIGSEGV_SIGFPE \
+"- Mplayer CPU/FPU/RAM'in hatalı kullanımı nedeniyle çöktü.\n"\
+" Bir 'gdb' backtrace ve disassembly oluşturunuz. Mplayer'ı --enable-debug seçeneğiyle\n"\
+" yeniden derleyiniz. Ayrıntılar için DOCS/HTML/en/bugreports_what.html#bugreports_crash\n"
+#define MSGTR_Exit_SIGCRASH \
+"- Mplayer çöktü. Bu durum oluşmamalıydı.\n"\
+" MPlayer kodları, gcc sürümünüz veya sürücülerinizde bir hata olabilir. Mplayer hatası \n"\
+" olduğunu düşünüyorsanız, lütfen DOCS/HTML/en/bugreports.html sayfasını okuyunuz \n"\
+" ve yönergeleri izleyiniz. Muhtemel bir hata bildirirken bu bilgileri sağlayamazsanız \n"\
+" yardım edemeyiz ve etmeyeceğiz.\n"
+#define MSGTR_LoadingConfig "'%s' ayarı yükleniyor\n"
+#define MSGTR_AddedSubtitleFile "ALTYAZI: (%d) altyazı dosyası eklendi : %s\n"
+#define MSGTR_RemovedSubtitleFile "ALTYAZI: (%d) altyazı dosyası kaldırıldı: %s\n"
+#define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Yazma esnasında [%s] dosyası açılış hatası!\n"
+#define MSGTR_CommandLine "KomutSatırı:"
+#define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "%s dosyası açılamadı: %s (kullanıcı için okunabilir olmalı)\n"
+#define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "ioctl'de Linux RTC açılış hatası (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
+#define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "\"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" seçeneğini sistem açılış betiklerine eklemeyi deneyiniz.\n"
+#define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "ioctl'de Linux RTC açılış hatası (rtc_pie_on): %s\n"
+#define MSGTR_UsingTimingType "%s zamanlaması kullanılıyor.\n"
+#define MSGTR_NoIdleAndGui "GMPlayer ile -idle seçeneği kullanılamaz.\n"
+#define MSGTR_MenuInitialized "Menü açıldı: %s\n"
+#define MSGTR_MenuInitFailed " Menü açılamadı.\n"
+#define MSGTR_Getch2InitializedTwice "UYARI:getch2_init iki defa adlandırıldı!\n"
+#define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Bu yayın dökülemez (dump) - kullanılabilir dosya tanımlayıcısı yok.\n"
+#define MSGTR_FallingBackOnPlaylist "%s çalma listesi ayrıştırma sınamasına başvuruluyor...\n"
+#define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "%s root menüsü ile libmenu video filtresi açılamaz.\n"
+#define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Ses filtresi ön-açılışında hata!\n"
+#define MSGTR_LinuxRTCReadError "Linux RTC okuma hatası: %s\n"
+#define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Uyarı! softsleep underflow!\n"
+#define MSGTR_DvdnavNullEvent "DVDNAV Olayı NULL?!\n"
+#define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "DVDNAV Olayı: Vurgu olayı bozuk\n"
+#define MSGTR_DvdnavEvent "DVDNAV Olayı: %s\n"
+#define MSGTR_DvdnavHighlightHide "DVDNAV Olayı: Vurgu Saklı?\n"
+#define MSGTR_DvdnavStillFrame "########################## DVDNAV Olayı: Hareketsiz kare: %d sn\n"
+#define MSGTR_DvdnavNavStop "DVDNAV Olayı: Nav Duruş DVDNAV\n"
+#define MSGTR_DvdnavNavNOP "DVDNAV Olayı: Nav NOP\n"
+#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChangeVerbose "DVDNAV Olayı: Nav SPU yayın değişimi: fzksel: %d/%d/%d mntksal: %d\n"
+#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChange "DVDNAV Olayı: Nav SPU yayın değişimi: fzksel: %d mntksal: %d\n"
+#define MSGTR_DvdnavNavAudioStreamChange "DVDNAV Olayı: Nav ses yayın değişimi: fzksel: %d mntksal: %d\n"
+#define MSGTR_DvdnavNavVTSChange "DVDNAV Olayı: Nav VTS Değişimi\n"
+#define MSGTR_DvdnavNavCellChange "DVDNAV Olayı: Nav Hücre Değişimi\n"
+#define MSGTR_DvdnavNavSpuClutChange "DVDNAV Olayı: Nav SPU CLUT değişimi\n"
+#define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "DVDNAV Olayı: Nav Araması Tamam\n"
+#define MSGTR_MenuCall "Menü Çağrısı\n"
+
+#define MSGTR_EdlOutOfMem "EDl verisini tutmak için yeterli bellek atanamıyor.\n"
+#define MSGTR_EdlRecordsNo "%d EDL hareketlerini Oku.\n"
+#define MSGTR_EdlQueueEmpty "Dikkat edilecek herhangi EDL hareketi yok.\n"
+#define MSGTR_EdlCantOpenForWrite "Yazma esnasında [%s] EDL dosyası açılamaz.\n"
+#define MSGTR_EdlCantOpenForRead "Okuma esnasında [%s] EDL dosyası açılamaz.\n"
+#define MSGTR_EdlNOsh_video "Video olmadan EDL kullanılamaz, devredışı bırakılıyor.\n"
+#define MSGTR_EdlNOValidLine "Geçersiz EDL satırı: %s\n"
+#define MSGTR_EdlBadlyFormattedLine "[%d] EDL satırı hatalı düzenlenmiş, çıkarılıyor.\n"
+#define MSGTR_EdlBadLineOverlap "Önceki duruş konumu [%f]; sonraki başlangıç "\
+"[%f]. Girişler kronolojik düzende olamalıdır, bindirme olamaz. Çıkarılıyor.\n"
+#define MSGTR_EdlBadLineBadStop "Duruş zamanı başlangıç zamanından sonra olmalıdır.\n"
+
+// mplayer.c OSD
+
+#define MSGTR_OSDenabled "etkin"
+#define MSGTR_OSDdisabled "etkisiz"
+#define MSGTR_OSDChannel "Kanal: %s"
+#define MSGTR_OSDSubDelay "Altyazı gecikmesi: %d ms"
+#define MSGTR_OSDSpeed "Hız: x %6.2f"
+#define MSGTR_OSDosd "OSD: %s"
+
+// property values
+#define MSGTR_Enabled "etkin"
+#define MSGTR_EnabledEdl "etkin(edl)"
+#define MSGTR_Disabled "etkisiz"
+#define MSGTR_HardFrameDrop "sabit"
+#define MSGTR_Unknown "bilinmeyen"
+#define MSGTR_Bottom "alt"
+#define MSGTR_Center "orta"
+#define MSGTR_Top "üst"
+
+// osd bar names
+#define MSGTR_Volume "Ses"
+#define MSGTR_Panscan "Yanaltarama"
+#define MSGTR_Gamma "Gama"
+#define MSGTR_Brightness "Parlaklık"
+#define MSGTR_Contrast " Karşıtlık"
+#define MSGTR_Saturation "Doygunluk"
+#define MSGTR_Hue "Renk"
+
+// property state
+#define MSGTR_MuteStatus " Sessiz: %s"
+#define MSGTR_AVDelayStatus "A-V gecikmesi: %s"
+#define MSGTR_OnTopStatus "Ãœstte kalma: %s"
+#define MSGTR_RootwinStatus "Ana pencere: %s"
+#define MSGTR_BorderStatus "Kenar: %s"
+#define MSGTR_FramedroppingStatus "Atlanan kare: %s"
+#define MSGTR_VSyncStatus "VSync: %s"
+#define MSGTR_SubSelectStatus "Altyazılar: %s"
+#define MSGTR_SubPosStatus "Altyazı konumu: %s/100"
+#define MSGTR_SubAlignStatus "Altyazı hizalama: %s"
+#define MSGTR_SubDelayStatus "Altyazı gecikmesi: %s"
+#define MSGTR_SubVisibleStatus "Altyazılar: %s"
+#define MSGTR_SubForcedOnlyStatus "Sadece zorunlu altyazı: %s"
 
 // mencoder.c:
 
-#define MSGTR_UsingPass3ControlFile "pass3 kontrol dosyasý kullanýlýyor: %s\n"
-#define MSGTR_MissingFilename "\nHatalý dosyaadý!\n\n"
-#define MSGTR_CannotOpenFile_Device "dosya/aygýt açýlamadý\n"
-#define MSGTR_CannotOpenDemuxer "Ayrýþtýrýcý açýlamadý\n"
-#define MSGTR_NoAudioEncoderSelected "\nSes çeviricisi (-oac) seçilmemiþ! Birtane seçin yada -nosound u kullanýn. Yardým için: -oac help \n"
-#define MSGTR_NoVideoEncoderSelected "\nVideo çeviricisi (-ovc) seçilmemiþ! Birtane seçin, Yardým için: -ovc help yazýn\n"
-#define MSGTR_CannotOpenOutputFile "Çýkýþ dosyasý açýlamadý '%s'\n"
-#define MSGTR_EncoderOpenFailed "Çevirici açýlamadý\n"
-#define MSGTR_ForcingOutputFourcc "Çýkýþ fourcc den zorlanýyor: %x [%.4s]'a\n"
-#define MSGTR_DuplicateFrames "\nçift %d çerçevesi/leri!!!  \n"
-#define MSGTR_SkipFrame "\nÇerçeve atla!!!  \n"
-#define MSGTR_ErrorWritingFile "%s: dosya yazarken hata.\n"
-#define MSGTR_RecommendedVideoBitrate "%s CD si için tavsiye edilen video bitrate: %d\n"
-#define MSGTR_VideoStreamResult "\nVideo biçimi: %8.3f kbit/s (%d B/s) boyut: %"PRIu64" byte %5.3f saniye %d çerçeve\n"
-#define MSGTR_AudioStreamResult "\nSes biçimi: %8.3f kbit/s (%d B/s) boyut: %"PRIu64" byte  %5.3f saniye\n"
+#define MSGTR_UsingPass3ControlFile "pass3 kontrol dosyası kullanılıyor: %s\n"
+#define MSGTR_MissingFilename "\nHatalı dosya_adı!\n\n"
+#define MSGTR_CannotOpenFile_Device "dosya/aygıt açılamadı\n"
+#define MSGTR_CannotOpenDemuxer "Ayrıştırıcı açılamadı\n"
+#define MSGTR_NoAudioEncoderSelected "\nSeçili Ses kodlayıcı (-oac) yok! Birini seçin veya -nosound seçeneğini kullanınız. Yardım için: -oac help \n"
+#define MSGTR_NoVideoEncoderSelected "\nSeçili Video kodlayıcı (-ovc) yok! Birini seçin, yardım için: -ovc help yazınız\n"
+#define MSGTR_CannotOpenOutputFile "Çıktı dosyası açılamadı '%s'\n"
+#define MSGTR_EncoderOpenFailed "Kodlayıcı açılamadı\n"
+#define MSGTR_MencoderWrongFormatAVI "\nUYARI: ÇIKTI DOSYA BİÇİMİ _AVI_. yardım için: -of help yazınız.\n"
+#define MSGTR_MencoderWrongFormatMPG "\nUYARI: ÇIKTI DOSYA BİÇİMİ _MPEG_. yardım için: -of help yazın.\n"
+#define MSGTR_MissingOutputFilename "Çıktı dosyası belirtilmedi, Lütfen -o seçeneğine bakınız."
+#define MSGTR_ForcingOutputFourcc "fourcc çıktısı %x [%.4s] olarak zorlanıyor\n"
+#define MSGTR_ForcingOutputAudiofmtTag "Çıktı ses biçim etiketi 0x%x olarak zorlanıyor.\n"
+#define MSGTR_DuplicateFrames "\n%d çift kare!\n"
+#define MSGTR_SkipFrame "\nKare atlanıyor!  \n"
+#define MSGTR_ResolutionDoesntMatch "\nYeni video dosyası öncekinden farklı renk biçimi ve çözünürlüğe sahip.\n"
+#define MSGTR_FrameCopyFileMismatch "\nTüm video dosyaları -ovc kopyalamasına göre aynı fps, çözünürlük ve kodek içermelidir.\n"
+#define MSGTR_AudioCopyFileMismatch "\nTüm dosyalar -oac kopyalamasına göre aynı ses kodek ve biçimini içermelidir.\n"
+#define MSGTR_NoAudioFileMismatch "\nSes ve video dosyaları ile sadece video dosyaları karıştırılamaz. -nosound deneyiniz.\n"
+#define MSGTR_NoSpeedWithFrameCopy "UYARI:-oac kopyalama ile -speed seçeneğinin\n"\
+"sorunsuz çalıştığına güvence verilmiyor. Kodlamanız bozuk olabilir!\n"
+#define MSGTR_ErrorWritingFile "%s: dosya yazma hatası.\n"
+#define MSGTR_RecommendedVideoBitrate "%s CD'si için önerilen video bit oranı: %d\n"
+#define MSGTR_VideoStreamResult "\nVideo biçimi: %8.3f kbit/sn (%d bps) boyut: %"PRIu64" bayt %5.3f sn %d kare\n"
+#define MSGTR_AudioStreamResult "\nSes biçimi: %8.3f kbit/s (%d bps) boyut: %"PRIu64" bayt %5.3f sn\n"
+#define MSGTR_OpenedStream "başarım: biçim: %d veri: 0x%X - 0x%x\n"
+#define MSGTR_VCodecFramecopy "videocodec: framecopy (%dx%d %dbpp fourcc=%x)\n"
+#define MSGTR_ACodecFramecopy "audiocodec: framecopy (biçim=%x chens=%d rate=%d bits=%d B/s=%d sample-%d)\n"
+#define MSGTR_CBRPCMAudioSelected "CBR PCM ses seçili\n"
+#define MSGTR_MP3AudioSelected "MP3 ses seçili\n"
+#define MSGTR_CannotAllocateBytes "%d bayt atanamadı\n"
+#define MSGTR_SettingAudioDelay "Ses gecikmesi %5.3fs olarak ayarlanıyor.\n"
+#define MSGTR_SettingVideoDelay "Video gecikmesi %5.3fs olarak ayarlanıyor.\n"
+#define MSGTR_SettingAudioInputGain "Ses giriş kazancı %f olarak ayarlanıyor.\n"
+#define MSGTR_LamePresetEquals "\nönayarlama=%s\n\n" 
+#define MSGTR_LimitingAudioPreload "Ses önyüklemesi 0.4s olarak sınırlanıyor\n"
+#define MSGTR_IncreasingAudioDensity "Ses yoğunluğu 4 olarak artırılıyor.\n"
+#define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "Ses önyüklemesi 0 olarak, en yüksek pts düzeltmesi 0 olarak zorlanıyor.\n"
+#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nCBR ses: %d bayt/sn, %d bayt/blok\n"
+#define MSGTR_LameVersion "LAME sürümü %s (%s)\n\n"
+#define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "Hata: Saptanan bit oranı önayarlama için geçerli aralık dışındadır.\n"\
+"\n"\
+"Bu modu kullandığınızda \"8\" ve \"320\" arasında bir değer girmelisiniz.\n"\
+"\n"\
+"Daha fazla bilgi için verilen seçeneği deneyiniz: \"-lameopts preset=help\"\n"
+#define MSGTR_InvalidLamePresetOptions "Hata: Geçerli bir profil ve/veya önayarlama seçeneklerini girmediniz.\n"\
+"\n"\
+"Kullanılabilir profiller:\n"\
+"\n"\
+"  <fast>    standard\n"\
+"  <fast>    extreme\n"\
+"         insane\n"\
+"  <cbr> (ABR Mode) - ABR modu ima edilir. Kullanmak için\n"\
+"           sadece bir bit oranı belirleyin. Örneğin:\n"\
+"           \"preset=185\" bu önayarlamayı etkinleştirir\n"\
+"           ve kbps ortalamasını 185 olarak kullanır.\n"\
+"\n"\
+"   Bazı örnekler:\n"\
+"\n"\
+"  \"-lameopts fast:preset=standard \"\n"\
+" veya \"-lameopts cbr:preset=192    \"\n"\
+" veya \"-lameopts   preset=172    \"\n"\
+" veya \"-lameopts   preset=extreme  \"\n"\
+"\n"\
+"Daha fazla bilgi için deneyiniz: \"-lameopts preset=help\"\n"
+#define MSGTR_LamePresetsLongInfo "\n"\
+"Önayarlama düğmeleri en yüksek olası kaliteyi sağlamak içim tasarlanmıştır.\n"\
+"\n"\
+"Bu hedefi doğrulamak ve başarmak için dinleme testleri körlere benzer titizlikle\n"\
+"yapıldı ve önayarlama düğmeleri için çoğunlukla bu durumla karşı karşıya kalındı.\n"\
+"\n"\
+"Gerçekleşen en son gelişmelerle uyumlu hale getirmek için sürekli olarak bu düğmeler\n"\
+"güncellenir. Sonuç olarak önayarlama düğmeleri şu andaki LAME ile birlikte hemen hemen\n"\
+"en iyi kaliteyle size sağlanmalıdır.\n"\
+"\n"\
+"Bu önayarlamaları etkinleştirme:\n"\
+"\n"\
+"  VBR modları için (genellikle en yüksek kalite):\n"\
+"\n"\
+"   \"preset=standard\" Genellikle bu önayarlama çoğu müzik türünde\n"\
+"               bir çok insan için anlaşılır olmalıdır ve \n"\
+"               oldukça yüksek ses kalitesindedir.\n"\
+"\n"\
+"   \"preset=extreme\" Son derece iyi duyma yeteneÄŸine ve benzer\n"\
+"               donanıma sahipseniz, bu önayarlama genellikle\n"\
+"               \"standard\" moddan biraz daha yüksek ses \n"\
+"               kalitesi saÄŸlar.\n"\
+"\n"\
+"  CBR 320kbps için (Önayarlama düğmelerinde mümkün en yüksek kalite):\n"\
+"\n"\
+"   \"preset=insane\" Çoğunlukla bu önayarlama pek çok insan ve ortam \n"\
+"               için gereğinden fazla olacaktır. Ancak dosya boyutuna\n"\
+"               aldırmaksızın mutlak en yüksek ses kalitesine sahip \n"\
+"               olmalıysanız, bu tam size göredir.\n"\
+"\n"\
+"  ABR modu için (verilen bit oranına göre yüksek kalite ama VBR kadar yüksek değil):\n"\
+"\n"\
+"   \"preset=<kbps>\" Bu önayarlamanın kullanımı genellikle belirlenen bit \n"\
+"               oranında iyi kalite verecektir. Bu önayarlama \n"\
+"               girilen bit oranına göre özel durumlar için\n"\
+"               en uygun ayarları saptayacaktır. Bu yöntem \n"\
+"               çalışmasına karşın VBR kadar esnek değildir, ve \n"\
+"               daha yüksek bit oranlarında VBR gibi aynı kalite \n"\
+"               seviyesine eriÅŸemeyecektir.\n"\
+"\n"\
+" Aynı zamanda aşağıdaki seçenekler benzer profillerde de kullanılabilir:\n"\
+"\n"\
+"  <fast>    standard\n"\
+"  <fast>    extreme\n"\
+"         insane\n"\
+"  <cbr> (ABR Mode) - ABR modu ima edilir. Kullanmak için\n"\
+"           sadece bir bit oranı belirleyiniz. Örneğin:\n"\
+"           \"preset=185\" bu önayarlamayı etkinleştirir\n"\
+"           ve kbps ortalamasını 185 olarak kullanır.\n"\
+"\n"\
+"  \"fast\" - Özel bir profil için yeni, hızlı VBR'yi etkinleştirir. \n"\
+"       Hız düğmesinin sakıncası zamanı bit oranına göre \n"\
+"       ayarlamasıdır. Bu durum normal moddan biraz daha \n"\
+"       yüksek olacaktır ve aynı zamanda kalite biraz daha düşebilir.\n"\
+"  Uyarı: Geçerli sürüm ile hızlı önayarlamalar düzgün önayarlamalara \n"\
+"       kıyasla çok yüksek bit oranlarına neden olabilir. \n"\
+"\n"\
+"  \"cbr\" - 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 gibi belirgin bit \n"\
+"       oranlarıyla ABR modunu (yukarısını okuyun) kullanıyorsanız,\n"\
+"       standart abr mod yerine CBR mod kodlamasını zorlamak için\n"\
+"       \"cbr\" seçeneğini kullanabilirsiniz. ABR daha yüksek kalite \n"\
+"       sağlar ancak önemli olabilen internet üzerinden bir mp3 ile yayın \n"\
+"       işlemi (streaming) yaptığınız durumlarda CBR yararlı olabilir.\n"\
+"\n"\
+"  Örneğin:\n"\
+"\n"\
+"  \"-lameopts fast:preset=standard \"\n"\
+" veya \"-lameopts cbr:preset=192    \"\n"\
+" veya \"-lameopts   preset=172    \"\n"\
+" veya \"-lameopts   preset=extreme  \"\n"\
+"\n"\
+"\n"\
+" ABR modu için birkaç takma ad kullanılabilir:\n"\
+"phone => 16kbps/mono    phon+/lw/mw-eu/sw => 24kbps/mono\n"\
+"mw-us => 40kbps/mono    voice => 56kbps/mono\n"\
+"fm/radio/tape => 112kbps  hifi => 160kbps\n"\
+"cd => 192kbps        studio => 256kbps"
+#define MSGTR_LameCantInit \
+"LAME seçenekleri ayarlanamıyor, bit oranı/örnekleme oranını kontrol ediniz,\n"\
+"bazı düşük bit oranları (<32) daha düşük örnekleme oranını gerektiriyor. "\
+"(örn: -srate 8000). Başka bir sorun çıkarsa bir önayarlama deneyiniz. "
+#define MSGTR_ConfigFileError "ayar dosyası hatası"
+#define MSGTR_ErrorParsingCommandLine "komutsatırı ayrıştırma hatası"
+#define MSGTR_VideoStreamRequired "Video yayını(stream) zorunlu!\n"
+#define MSGTR_ForcingInputFPS "girdi fps deÄŸeri %5.2f olarak yorumlanacak\n"
+#define MSGTR_RawvideoDoesNotSupportAudio "Çıktı dosyası RAWVIDEO biçimi sesi desteklemiyor - ses devre dışı bırakılıyor\n"
+#define MSGTR_DemuxerDoesntSupportNosound "Ayrıştırıcı -nosound seçeneğini henüz desteklemiyor.\n"
+#define MSGTR_MemAllocFailed "Bellek atanamadı\n"
+#define MSGTR_NoMatchingFilter "filter/ao biçimi eşleşmesi bulunamadı!\n"
+#define MSGTR_MP3WaveFormatSizeNot30 "sizeof(MPEGLAYER3WAVEFORMAT)==%d!=30, C derleyicisi bozuk olabilir?\n"
+#define MSGTR_NoLavcAudioCodecName "LAVC Sesi, Hatalı kodek adı!\n"
+#define MSGTR_LavcAudioCodecNotFound "LAVC Sesi, %s kodek türü için kodlayıcı bulunmadı.\n"
+#define MSGTR_CouldntAllocateLavcContext "LAVC Sesi, bağlam atanamadı!\n"
+#define MSGTR_CouldntOpenCodec "%s kodeği açılamadı br=%d\n"
+#define MSGTR_CantCopyAudioFormat "0x%x ses biçimi -oac kopyalaması ile uyumsuz, lütfen önceki seçenek yerine '-oac pcm' seçeneğini deneyiniz veya üzerine yazmak için '-fafmttag' seçeneğini kullanınız.\n"
+
+// cfg-mencoder.h:
+
+#define MSGTR_MEncoderMP3LameHelp "\n\n"\
+" vbr=<0-4>    değişken bit oranı yöntemi\n"\
+"         0: cbr\n"\
+"         1: mt\n"\
+"         2: rh(default)\n"\
+"         3: abr\n"\
+"         4: mtrh\n"\
+"\n"\
+" abr       ortalama bit oranı\n"\
+"\n"\
+" cbr       sabit bit oranı\n"\
+"         Ayrıca sonraki ABR önayarlama modlarında CBR modu kodlaması zorlanır.\n"\
+"\n"\
+" br=<0-1024>   kBit olarak bit oranını belirleyin (sadece CBR ve ABR)\n"\
+"\n"\
+" q=<0-9>     kalite (0-en yüksek, 9-en düşük) (sadece VBR için)\n"\
+"\n"\
+" aq=<0-9>    algoritmik kalite (0-en iyi/en yavaş, 9-en kötü/en hızlı)\n"\
+"\n"\
+" ratio=<1-100>  sıkıştırma oranı\n"\
+"\n"\
+" vol=<0-10>   ses giriş kazancını ayarla\n"\
+"\n"\
+" mode=<0-3>   (varsayılan: otomatik)\n"\
+"         0: stereo\n"\
+"         1: joint-stereo\n"\
+"         2: dualchannel\n"\
+"         3: mono\n"\
+"\n"\
+" padding=<0-2>\n"\
+"         0: no\n"\
+"         1: all\n"\
+"         2: adjust\n"\
+"\n"\
+" fast      VBR önayarlama modlarında daha hızlı kodlamayı başlatır\n"\
+"         biraz daha düşük kalite ve daha yüksek bit oranları.\n"\
+"\n"\
+" preset=<value> En yüksek olası kalite ayarlarını sağlar.\n"\
+"         medium: VBR kodlaması, iyi kalite\n"\
+"         (150-180 kbps bit oran aralığı\n"\
+"         standard: VBR kodlaması, yüksek kalite\n"\
+"         (170-210 kbps bit oran aralığı)\n"\
+"         extreme: VBR kodlaması, çok yüksek kalite\n"\
+"         (200-240 kbps bit oran aralığı)\n"\
+"         insane: CBR kodlaması, en yüksek önayarlama kalitesi\n"\
+"         (320 kbps bit oranı)\n"\
+"         <8-320>: ABR kodlaması kbps olarak verilen ortalama bit oranında.\n\n"
+
+//codec-cfg.c:
+#define MSGTR_DuplicateFourcc "Birden fazla FourCC"
+#define MSGTR_TooManyFourccs "Çok sayıda FourCC/biçimleri..."
+#define MSGTR_ParseError "ayrıştırma hatası"
+#define MSGTR_ParseErrorFIDNotNumber "ayrıştırma hatası (ID biçimi bir sayı değil?)"
+#define MSGTR_ParseErrorFIDAliasNotNumber "ayrıştırma hatası (ID takma adı bir sayı değil?)"
+#define MSGTR_DuplicateFID "kopyalanan ID biçimi"
+#define MSGTR_TooManyOut "Çok sayıda hata..."
+#define MSGTR_InvalidCodecName "\nkodek(%s) adı geçersiz!\n"
+#define MSGTR_CodecLacksFourcc "\nkodek(%s) FourCC/biçiminde değil!\n"
+#define MSGTR_CodecLacksDriver "\nkodek(%s) bir sürücü içermiyorl!\n"
+#define MSGTR_CodecNeedsDLL "\nkodek(%s) için bir 'dll' dosyası gerekiyor!\n"
+#define MSGTR_CodecNeedsOutfmt "\nkodek(%s) için bir 'outfmt' gerekiyor!\n"
+#define MSGTR_CantAllocateComment "Açıklama için bellek atanamıyor."
+#define MSGTR_GetTokenMaxNotLessThanMAX_NR_TOKEN "get_token(): max >= MAX_MR_TOKEN!"
+#define MSGTR_ReadingFile "%s okunuyor: "
+#define MSGTR_CantOpenFileError "'%s' açılamıyor: %s\n"
+#define MSGTR_CantGetMemoryForLine "'satır' için belleğe ulaşılamıyor: %s\n"
+#define MSGTR_CantReallocCodecsp "'*codecsp': %s yeniden atanamıyor.\n"
+#define MSGTR_CodecNameNotUnique "'%s' adı benzersiz değil."
+#define MSGTR_CantStrdupName "Can't strdup -> 'name': %s\n"
+#define MSGTR_CantStrdupInfo "Can't strdup -> 'info': %s\n"
+#define MSGTR_CantStrdupDriver "Can't strdup -> 'driver': %s\n"
+#define MSGTR_CantStrdupDLL "Can't strdup -> 'dll': %s"
+#define MSGTR_AudioVideoCodecTotals "%d adet ses & %d adet video kodeÄŸi mevcut\n"
+#define MSGTR_CodecDefinitionIncorrect "Kodek doğru şekilde tanımlanmamış."
+#define MSGTR_OutdatedCodecsConf "Bu codecs.conf dosyası çok eski ve bu Mplayer sürümü ile bağdaşmıyor."
+
+// divx4_vbr.c:
+#define MSGTR_OutOfMemory "yetersiz bellek"
+#define MSGTR_OverridingTooLowBitrate "Belirlenen bit oranı bu klip için çok düşük.\n"\
+"Bu klip için en az olası bit oranı %.0f kbps. Kullanıcı tanımlı değer\n"\
+"atlanıyor. \n"
+
+// fifo.c
+#define MSGTR_CannotMakePipe "PIPE yapılamıyor!\n"
+
+// m_config.c
+#define MSGTR_SaveSlotTooOld "Bulunan çok eski kayıt boşluğu (slot) lvl %d: %d !!!\n"
+#define MSGTR_InvalidCfgfileOption "%s seçeneği bir ayar dosyasında kullanılamaz. \n"
+#define MSGTR_InvalidCmdlineOption "%s seçeneği komut satırında kullanılamaz. \n"
+#define MSGTR_InvalidSuboption "Hata: '%s' seçeneği '%s' altseçeneğini içermiyor.\n"
+#define MSGTR_MissingSuboptionParameter "Hata: '%s' altseçeneğinin '%s' seçeneği için bir parametresi olmalıdır!\n"
+#define MSGTR_MissingOptionParameter "Hata: '%s' seçeneği bir parametre içermelidir! \n"
+#define MSGTR_OptionListHeader "\n Ad          Tür       En az   En çok  Global CL  Cfg\n\n"
+#define MSGTR_TotalOptions "\nToplam: %d seçenekleri\n"
+#define MSGTR_ProfileInclusionTooDeep "UYARI: Çok karmaşık profil kalıntısı.\n"
+#define MSGTR_NoProfileDefined "Tanımlanmış profil(ler) yok.\n"
+#define MSGTR_AvailableProfiles "Kullanılabilir profiller:\n"
+#define MSGTR_UnknownProfile "Bilinmeyen profil '%s'.\n"
+#define MSGTR_Profile "%s profili: %s\n"
+
+// m_property.c
+#define MSGTR_PropertyListHeader "\n Ad          Tür       En az   En çok\n\n" 
+#define MSGTR_TotalProperties "\nToplam: %d özellikleri \n"
 
 // open.c, stream.c:
-#define MSGTR_CdDevNotfound "CD-ROM Sürücüsü '%s' bulunamadý!\n"
-#define MSGTR_ErrTrackSelect "VCD Track i seçilirken hata!"
-#define MSGTR_ReadSTDIN "stdin'den okunuyor...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "URL açýlamadý: %s\n"
-#define MSGTR_ConnToServer "Sunucuya baðlanýldý: %s\n"
-#define MSGTR_FileNotFound "Dosya bulunamadý: '%s'\n"
-
-#define MSGTR_SMBInitError "libsmbclient kütüphanesi çalýþtýrýlamadý: %d\n"
-#define MSGTR_SMBFileNotFound "Aðdan açýlamadý: '%s'\n"
-#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer SMB okuma desteði ile oluþturulmamýþ.\n"
-
-#define MSGTR_CantOpenDVD "DVD sürücüsü açýlamadý: %s\n"
-#define MSGTR_DVDwait "Disk yapýsý okunuyor, lütfen bekleyin...\n"
-#define MSGTR_DVDnumTitles "Bu DVD de %d baþlýklarý var.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidTitle "Yanlýþ DVD baþlýk numarasý: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumChapters "Bu DVD Baþlýðýnda de %d bölümleri var.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Yanlýþ DVD bölüm numarasý: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumAngles "Bu DVD baþlýðýnda %d angles larý var.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidAngle "Yanlýþ DVD angle numarasý: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnoIFO "DVD Baþlýðý için IFO dosyasý açýlamýyor %d.\n"
-#define MSGTR_DVDnoVOBs " VOBS Baþlýðý açýlmadý (VTS_%02d_1.VOB).\n"
-#define MSGTR_DVDopenOk "DVD baþarýyla açýldý!\n"
+#define MSGTR_CdDevNotfound "CD-ROM Sürücüsü '%s' bulunamadı!\n"
+#define MSGTR_ErrTrackSelect "VCD seçilirken hata!"
+#define MSGTR_ReadSTDIN "Standart girdiden okunuyor...\n"
+#define MSGTR_UnableOpenURL "URL adresi açılamadı: %s\n"
+#define MSGTR_ConnToServer "Sunucuya bağlanıldı: %s\n"
+#define MSGTR_FileNotFound "Dosya bulunamadı: '%s'\n"
+
+#define MSGTR_SMBInitError "libsmbclient kütüphanesi çalıştırılamadı: %d\n"
+#define MSGTR_SMBFileNotFound "Ağdan açılamadı: '%s'\n"
+#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer SMB okuma desteÄŸi ile derlenilmedi.\n"
+
+#define MSGTR_CantOpenDVD "DVD sürücüsü açılamadı: %s\n"
+#define MSGTR_NoDVDSupport "Mplayer DVD desteği olmadan derlendi, çık\n"
+#define MSGTR_DVDwait "Disk yapısı okunuyor, lütfen bekleyiniz...\n"
+#define MSGTR_DVDnumTitles "Bu DVD üzerinde %d başlıkları var.\n"
+#define MSGTR_DVDinvalidTitle "Geçersiz DVD başlık numarası: %d\n"
+#define MSGTR_DVDnumChapters "Bu DVD başlığında %d bölüm var.\n"
+#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Geçersiz DVD bölüm numarası: %d\n"
+#define MSGTR_DVDinvalidChapterRange "%s özelliği geçersiz bölüm aralığı\n"
+#define MSGTR_DVDinvalidLastChapter "Geçersiz DVD son bölüm numarası: %d\n"
+#define MSGTR_DVDnumAngles "Bu DVD başlığında %d angle var.\n"
+#define MSGTR_DVDinvalidAngle "Yanlış DVD angle numarası: %d\n"
+#define MSGTR_DVDnoIFO "DVD Başlığı için IFO dosyası açılamıyor %d.\n"
+#define MSGTR_DVDnoVMG "VMG info açılamıyor!\n"
+#define MSGTR_DVDnoVOBs "VOBS Başlığı açılamıyor (VTS_%02d_1.VOB).\n"
+#define MSGTR_DVDnoMatchingAudio "DVD seslendirme dil eşlemi bulunamadı!\n"
+#define MSGTR_DVDaudioChannel "Seçili DVD ses kanalı: %d dil: %c%c\n"
+#define MSGTR_DVDnoMatchingSubtitle "DVD altyazı dil eşlemi bulunamadı!\n"
+#define MSGTR_DVDsubtitleChannel "Seçili DVD altyazı kanalı: %dil: %c%c\n"
+#define MSGTR_DVDopenOk "DVD başarıyla açıldı!\n"
+
+// muxer.c, muxer_*.c:
+#define MSGTR_TooManyStreams "Çok sayıda yayın!"
+#define MSGTR_RawMuxerOnlyOneStream "Rawaudio muxer sadece bir ses yayınını destekliyor!\n"
+#define MSGTR_IgnoringVideoStream "video yayını yoksayılıyor!\n"
+#define MSGTR_UnknownStreamType "Uyarı! Bilinmeyen yayın türü: %d\n"
+#define MSGTR_WarningLenIsntDivisible "Uyarı! len samplesize ile bölünebilir değil!\n"
+#define MSGTR_MuxbufMallocErr "Karıştırıcı tamponu ile bellek atanamıyor!\n"
+#define MSGTR_MuxbufReallocErr "Karışıtırıcı tamponu ile bellek tekrar-atanamıyor!\n"
+#define MSGTR_MuxbufSending "Karıştırıcı tamponu karıştırıcıya %d kare gönderiyor.\n"
+#define MSGTR_WritingHeader "Başlık yazılıyor...\n"
+#define MSGTR_WritingTrailer "İndeks yazılıyor...\n"
 
 // demuxer.c, demux_*.c:
-#define MSGTR_AudioStreamRedefined "Dikkat! Ses biçim baþlýðý %d tekrar atandý!\n"
-#define MSGTR_VideoStreamRedefined "Dikkat! Video biçim baþlýðý %d tekrar atandý!\n"
-#define MSGTR_TooManyAudioInBuffer "\nDEMUXER: Buffer da birçok (%d in %d bytes) ses paketi var!\n"
-#define MSGTR_TooManyVideoInBuffer "\nDEMUXER: Buffer da birçok (%d in %d bytes) video packeti var!\n"
-#define MSGTR_MaybeNI "Belki boþluksuz biçim/dosya çalýyor olabilirsiniz veya codec hatalý?\n" \
-		   "-ni opsiyonuyla .AVI dosyalarý için, boþluksuz çalmayý modunu zorlayýn.\n"
-#define MSGTR_SwitchToNi "\nKötü boþluklandýrýlmýþ .AVI bulundu - -ni moduna geçiliyor!\n"
-#define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "%s Dosya formatý bulundu!\n"
-#define MSGTR_DetectedAudiofile "Ses dosyasý bulundu!\n"
-#define MSGTR_NotSystemStream "MPEG Sistemi Biçimi deðil... (belki Transport Biçimi?)\n"
-#define MSGTR_InvalidMPEGES "Yanlýþ MPEG-ES biçimi?? programcýlarla bildirin, bu bir hata olabilir :(\n"
-#define MSGTR_FormatNotRecognized "============ Üzgünüm, bu dosya biçimi desteklenmiyor =============\n"\
-				 "=== Eðer bu dosya bir AVI, ASF veta MPEG biçimi ise, program yazarlarýyla baðlantý kurun! ===\n"
-#define MSGTR_MissingVideoStream "Video biçimi bulunamadý!\n"
-#define MSGTR_MissingAudioStream "Ses biçimi bulunamadý... -> ses yok\n"
-#define MSGTR_MissingVideoStreamBug "Hatalý video biçimi!? Programcýlarla bildirin, bu bir hata olabilir :(\n"
+#define MSGTR_AudioStreamRedefined "UYARI: Ses yayın başlığı %d tekrar tanımlandı!\n"
+#define MSGTR_VideoStreamRedefined "UYARI: Video yayın başlığı %d tekrar tanımlandı!\n"
+#define MSGTR_TooManyAudioInBuffer "\nAYRIŞTIRICI: Tamponda birçok (%d - %d baytta) ses paketi var!\n"
+#define MSGTR_TooManyVideoInBuffer "\nAYRIŞTIRICI: Tamponda birçok (%d - %d baytta) video paketi var!\n"
+#define MSGTR_MaybeNI "Boşluksuz AVI yayını/dosyası oynatıyor olabilirsiniz veya kodek hatalı?\n" \
+		   "AVI dosyaları için -ni seçeneğiyle boşluksuz modu zorlamayı deneyiniz.\n"
+#define MSGTR_SwitchToNi "\nHatalı boşluklandırılmış .AVI saptandı -ni moduna geçiliyor...\n"
+#define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "%s dosya biçimi bulundu!\n"
+#define MSGTR_DetectedAudiofile "Ses dosyası bulundu !\n"
+#define MSGTR_NotSystemStream "MPEG Sistem Yayın biçimi değil...(İletim yayını olabilir?)\n"
+#define MSGTR_InvalidMPEGES "Geçersiz MPEG-ES biçimi??? Geliştiricilere bildiriniz, bu bir hata olabilir.:(\n"
+#define MSGTR_FormatNotRecognized "============ Üzgünüm, bu dosya biçimi desteklenmiyor ===========\n"\
+				 "=== Dosya bir AVI,ASF veya MPEG yayın biçimi ise, lütfen geliştiricilere bildiriniz. ===\n"
+#define MSGTR_MissingVideoStream "Video yayını bulunamadı!\n"
+#define MSGTR_MissingAudioStream "Ses yayını bulunamadı... -> ses yok\n"
+#define MSGTR_MissingVideoStreamBug "Hatalı video yayını! Lütfen geliştiricilere bildiriniz, bu bir hata olabilir. \n"
 
-#define MSGTR_DoesntContainSelectedStream "demux: Dosya seçili video/ses i içermiyor.\n"
+#define MSGTR_DoesntContainSelectedStream "ayrıştırma: Dosya seçili video veya ses yayınını içermiyor.\n"
 
-#define MSGTR_NI_Forced "Zorlandý"
+#define MSGTR_NI_Forced "Zorlandı"
 #define MSGTR_NI_Detected "Bulundu"
-#define MSGTR_NI_Message "%s BOÞLUKSUZ dosya-biçimi!\n"
+#define MSGTR_NI_Message "%s BOŞLUKSUZ AVI dosya biçimi.\n"
 
-#define MSGTR_UsingNINI "BOÞLUKSUZ Bozulma AVI dosya-biçimi kullanýlýyor!\n"
-#define MSGTR_CouldntDetFNo "Frame numaralarý bulunamadý (sade seek için) \n"
-#define MSGTR_CantSeekRawAVI "AVI Biçimleri Raw da aranamadý! (Index zorunlu, -idx komutuyla deneyin!) \n"
-#define MSGTR_CantSeekFile "Bu dosyada aranamaz! \n"
-
-#define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Þýkýþtýrýlmýþ biçimler (þimdilik) deskteklenmiyor!\n"
-#define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: Dikkat! FOURCC bulundu!?\n"
-#define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: Dikkat! Çok fazla track!"
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> Bulunan Ses Biçimi: %d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> Bulunan Video Biçimi: %d\n"
+#define MSGTR_UsingNINI "BOŞLUKSUZ bölünmüş AVI dosya-biçimi kullanılıyor!\n"
+#define MSGTR_CouldntDetFNo "Kare(Frame) numaraları saptanamadı (sadece arama için) \n"
+#define MSGTR_CantSeekRawAVI "Raw AVI yayınında aranamıyor! (İndeks zorunlu, -idx komutuyla deneyiniz!) \n"
+#define MSGTR_CantSeekFile "Bu dosyada aranamıyor! \n"
+
+#define MSGTR_EncryptedVOB "Şifreli VOB dosyası! DOCS/HTML/en/cd-dvd.html sayfasını okuyunuz.\n"
+
+#define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Sıkıştırılmış başlık desteği ZLIB gerektiriyor!\n"
+#define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: UYARI: DeÄŸiÅŸken FOURCC bulundu!?\n"
+#define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: UYARI: Çok sayıda parça!"
+#define MSGTR_FoundAudioStream "==> Bulunan Ses Yayını: %d\n"
+#define MSGTR_FoundVideoStream "==> Bulunan Video Yayını: %d\n"
 #define MSGTR_DetectedTV "TV Bulundu! ;-)\n"
-#define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "ogg ayrýþtýrýcýsý açýlamadý\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: Ses biçimi aranýyor (id:%d)\n"
-#define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Ses Biçimi açýlamadý: %s\n"
-#define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Altyazý Biçimi Açýlamadý: %s\n"
-#define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Ses ayrýþtýrýcýsý açýlýrken hata oluþtu: %s\n"
-#define MSGTR_OpeningSubtitlesDemuxerFailed "Altyazý Ayrýþtýrýcýsý açýlýrken hata oluþtu: %s\n"
-#define MSGTR_TVInputNotSeekable "TV çýkýþý aranabilir deðil! (Muhtemelen arama kanal deðiþtirmek için olacak ;)\n"
-#define MSGTR_DemuxerInfoAlreadyPresent "Ayrýþtýrýcý bilgisi %s önceden açýlmýþ!\n"
+#define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "ogg ayrıştırıcısı açılamadı\n"
+#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: Ses yayını aranıyor (id:%d)\n"
+#define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Ses yayını açılamıyor: %s\n"
+#define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Altyazı yayını açılamıyor: %s\n"
+#define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Ses ayrıştırıcısı açılamadı: %s\n"
+#define MSGTR_OpeningSubtitlesDemuxerFailed "Altyazı ayrıştırıcısı açılamadı: %s\n"
+#define MSGTR_TVInputNotSeekable "TV girdisi aranabilir değil! (Muhtemelen arama kanal değiştirmek için yapılacak ;)\n"
+#define MSGTR_DemuxerInfoAlreadyPresent "%s ayrıştırıcı bilgisi önceden sunulmuş!\n"
 #define MSGTR_ClipInfo "Klip bilgisi: \n"
 
+#define MSGTR_LeaveTelecineMode "\nBulunan içerik demux_mpg: 30000/1001fps NTSC, kare oranı değiştiriliyor.\n"
+#define MSGTR_EnterTelecineMode "\nBulunan içerik demux_mpg: 24000/1001fps progressive NTSC, kare oranı değiştirliyor.\n"
+
+#define MSGTR_CacheFill "\rÖnbellek doyumu: %5.2f%% (%"PRId64" bayt) "
+#define MSGTR_NoBindFound "'%s' tuşu için bağ bulunamadı "
+#define MSGTR_FailedToOpen "%s açılamadı\n"
+
 // dec_video.c & dec_audio.c:
-#define MSGTR_CantOpenCodec "codec açýlamadý\n"
-#define MSGTR_CantCloseCodec "codec kapatýlamadý\n"
+#define MSGTR_CantOpenCodec "kodek açılamadı\n"
+#define MSGTR_CantCloseCodec "kodek kapatılamadı\n"
 
-#define MSGTR_MissingDLLcodec "HATA: Gerekli olan DirectShow codeci açýlamadý: %s\n"
-#define MSGTR_ACMiniterror "Win32/ACM AUDIO codecleri yüklenemedi (DLL dosyasý eksik mi?)\n"
-#define MSGTR_MissingLAVCcodec " '%s' codec i libavcodec de bulunamadý...\n"
-
-#define MSGTR_MpegNoSequHdr "MPEG: ÖLÜMCÜL: Sýra baþlýðý için aranýrken EOF \n"
-#define MSGTR_CannotReadMpegSequHdr "ÖLÜMCÜL: Sýra baþlýðý okunamadý!\n"
-#define MSGTR_CannotReadMpegSequHdrEx "ÖLÜMCÜL: Sýra Baþlýðý eki okunamadý!\n"
-#define MSGTR_BadMpegSequHdr "MPEG: Hatalý sýra baþlýðý!\n"
-#define MSGTR_BadMpegSequHdrEx "MPEG: Hatalý sýra baþlýðý eki!\n"
-
-#define MSGTR_ShMemAllocFail "Paylaþýlmýþ hafýza yerleþtirilemedi\n"
-#define MSGTR_CantAllocAudioBuf "Ses çýkýþý bufferý yerleþtirilemedi\n"
-
-#define MSGTR_UnknownAudio "Bilinmeyen/hatalý ses biçimi -> ses yok\n"
-
-#define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Harici postprocessing filtresi kullanýlýyor, max q = %d\n"
-#define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Codeclerin postprocessing i kullanýlýyor, max q = %d\n"
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "Video Biçimi '%s' seçili vo & vd tarafýndan desteklenmýyor! \n"
-#define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Ýstenilen video codec ailesi [%s] (vfm=%s) kullanýlabilir deðil (compile ederken açýn!)\n"
-#define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Ýstenilen ses codec ailesi [%s] (afm=%s) kullanýlabilir deðil. (compile ederken açýn!)\n"
-#define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Video decoderi açýlýyor: [%s] %s\n"
-#define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Ses decoderi açýlýyor: [%s] %s\n"
+#define MSGTR_MissingDLLcodec "HATA: Gerekli %s DirectShow kodeği açılamadı. \n"
+#define MSGTR_ACMiniterror "Win32/ACM AUDIO kodeği yüklenemedi (dll dosyası hatalı mı?)\n"
+#define MSGTR_MissingLAVCcodec " '%s' kodeği libavcodec içinde bulunamadı...\n"
+
+#define MSGTR_MpegNoSequHdr "MPEG: HATA: Sıra başlığı arama esnasında EOF \n"
+#define MSGTR_CannotReadMpegSequHdr "HATA: Sıra başlığı okunamıyor!\n"
+#define MSGTR_CannotReadMpegSequHdrEx "HATA: Sıra başlığı eki okunamıyor!\n"
+#define MSGTR_BadMpegSequHdr "MPEG: Hatalı sıra başlığı!\n"
+#define MSGTR_BadMpegSequHdrEx "MPEG: Hatalı sıra başlığı eki!\n"
+
+#define MSGTR_ShMemAllocFail "Paylaşımlı bellek atanamadı\n"
+#define MSGTR_CantAllocAudioBuf "Ses çıkış tamponu atamadı\n"
+
+#define MSGTR_UnknownAudio "Bilinmeyen/hatalı ses biçimi -> ses yok\n"
+
+#define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Harici postprocessing filtresi kullanılıyor, max q = %d\n"
+#define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Kodeklerin postprocessing işlemi kullanılıyor, max q = %d\n"
+#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "'%s' video özelliği seçili vo & vd ile desteklenmiyor! \n"
+#define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "İstenilen video kodek sınıfı [%s] (vfm=%s) kullanılabilir değil.\n(derlerken etkinleştirin.\n"
+#define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "İstenilen ses kodek sınıfı [%s] (afm=%s) kullanılabilir değil.\n(derlerken etkinleştirin!)\n"
+#define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Video dekoderi açılıyor: [%s] %s\n"
+#define MSGTR_SelectedVideoCodec "Seçili video kodeği: [%s] vfm: %s (%s)\n"
+#define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Ses dekoderi açılıyor: [%s] %s\n"
+#define MSGTR_SelectedAudioCodec "Seçili ses kodeği: [%s] afm: %s (%s)\n"
+#define MSGTR_BuildingAudioFilterChain "%dHz/%dch/%s -> %dHz/%dch/%s için ses filtre zinciri oluşturuluyor...\n"
 #define MSGTR_UninitVideoStr "kapanan video: %s \n"
 #define MSGTR_UninitAudioStr "kapanan ses: %s \n"
-#define MSGTR_VDecoderInitFailed "VDecoder açýlýþý baþarýsýz :(\n"
-#define MSGTR_ADecoderInitFailed "ADecoder açýlýþý baþarýsýz :(\n"
-#define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "ADecoder önaçýlýþ baþarýsýz :(\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: Tayin ediliyor: %d byte(giriþ için)\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: Tayin ediliyor %d + %d = %d byte (çýkýþ buffer i için)\n"
+#define MSGTR_VDecoderInitFailed "Video Dekoderi açılamadı :(\n"
+#define MSGTR_ADecoderInitFailed "Ses Dekoderi açılamadı :(\n"
+#define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "Ses Dekoderi önaçılışı başarısız :(\n"
+#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dekod_ses: Girdi tamponu için %d bayt atanıyor\n"
+#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dekod_ses: Çıktı tamponu için %d + %d = %d bayt atanıyor\n"
 
 // LIRC:
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "lirc desteði ayarlanýyor...\n"
-#define MSGTR_LIRCdisabled "Uzaktan kontrol sistemini kullanamayacaksýnýz\n"
-#define MSGTR_LIRCopenfailed "lirc desteði açýlamadý!\n"
-#define MSGTR_LIRCcfgerr "LIRC ayar dosyasý okunamadý %s!\n"
+#define MSGTR_SettingUpLIRC "LIRC desteği ayarlanıyor...\n"
+#define MSGTR_LIRCdisabled "Uzaktan kumandanızı kullanamayacaksınız\n"
+#define MSGTR_LIRCopenfailed "LIRC desteği açılamadı!\n"
+#define MSGTR_LIRCcfgerr "%s LIRC ayar dosyası okunamadı!\n"
 
 // vf.c
-#define MSGTR_CouldNotFindVideoFilter "Video filtresi bulunamadý '%s'\n"
-#define MSGTR_CouldNotOpenVideoFilter "Video filtresi açýlamadý '%s'\n"
-#define MSGTR_OpeningVideoFilter "Video filtresi açýlýyor: "
-#define MSGTR_CannotFindColorspace "Genel renk seçimi bulunamadý, düzeltmek için 'scale' ekleniyor :(\n"
+#define MSGTR_CouldNotFindVideoFilter "'%s' video filtresi bulunamadı \n"
+#define MSGTR_CouldNotOpenVideoFilter "'%s' video filtresi açılamadı \n"
+#define MSGTR_OpeningVideoFilter "Video filtresi açılıyor: "
+#define MSGTR_CannotFindColorspace "Eşlenen renk biçimi bulunamadı, hatta 'scale' seçeneği eklensede :(\n"
 
 // vd.c
-#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: codec ayarlanamadý: sh->disp_w ve sh->disp_h, çözülmeye çalýþýlýyor!\n"
-#define MSGTR_VoConfigRequest "VDec: vo ayar isteði - %d x %d (preferred csp: %s)\n"
-#define MSGTR_CouldNotFindColorspace "Uyan renkler bulunamadý - -vf cetveli ile deneniyor...\n"
-#define MSGTR_MovieAspectIsSet "Movie-Görünümü: %.2f:1 - doðru movie görünüm için önderecelendirme.\n"
-#define MSGTR_MovieAspectUndefined "Movie-Görünümü atanmamýþ - önderecelerndirme uygulanmadý.\n"
+#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: Kodek ayarlanamadı: sh->disp_w ve sh->disp_h, çözülmeye çalışılıyor!\n"
+#define MSGTR_VoConfigRequest "VDec: vo ayar isteÄŸi - %d x %d (tercih csp: %s)\n"
+#define MSGTR_CouldNotFindColorspace "Renk biçimi bulunamadı. -vf scale ile tekrar deneniyor...\n"
+#define MSGTR_MovieAspectIsSet "Video-Görünümü: %.2f:1 - doğru video görünümü için önölçekleniyor.\n"
+#define MSGTR_MovieAspectUndefined "Video-Görünümü tanımsız - önölçekleme onaylanamadı.\n"
+
+// vd_dshow.c, vd_dmo.c
+#define MSGTR_DownloadCodecPackage "İkili kodek paketini yükseltmeniz/yüklemeniz gerekiyor.\n http://www.mplayerhq.hu/dload.html\n"
+#define MSGTR_DShowInitOK "BİLGİ: Win32/Dshow video kodek açılışı tamam.\n"
+#define MSGTR_DMOInitOK "BİLGİ: Win32/DMO video kodek açılışı tamam.\n"
+
+// x11_common.c
+#define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: EWMH tam ekran sonucu gönderilemedi!\n"
+#define MSGTR_CouldNotFindXScreenSaver "xscreensaver_disable: X Ekran Koruyucu penceresi bulunamadı.\n"
+#define MSGTR_SelectedVideoMode "XF86VM: Seçili video modu %dx%d: %dx%d görüntü boyutuna göre. \n"
+
+#define MSGTR_InsertingAfVolume "[Karıştırıcı] Karıştırma donanımı yok, ses filtresi ekleniyor.\n"
+#define MSGTR_NoVolume "[Karıştırıcı] Kullanılabilir ses kontrolü yok.\n"
 
 // ====================== GUI messages/buttons ========================
 
 #ifdef HAVE_NEW_GUI
 
 // --- labels ---
-#define MSGTR_About "Hakkýnda"
-#define MSGTR_FileSelect "Dosya Seç..."
-#define MSGTR_SubtitleSelect "Altyazý Seç..."
-#define MSGTR_OtherSelect "Seç..."
-#define MSGTR_AudioFileSelect "Ek ses kanalý seç..."
-#define MSGTR_FontSelect "Yazýtipi Seç..."
-#define MSGTR_PlayList "PlayList"
-#define MSGTR_Equalizer "Equalizer"
-#define MSGTR_SkinBrowser "Skin Tarayýcý"
-#define MSGTR_Network "Að biçimleri..."
-#define MSGTR_Preferences "Seçenekler"
-#define MSGTR_NoMediaOpened "Medya açýlmadý"
-#define MSGTR_VCDTrack "VCD track %d"
-#define MSGTR_NoChapter "bölüm yok"
-#define MSGTR_Chapter "bölüm %d"
-#define MSGTR_NoFileLoaded "dosya yüklenmedi"
+#define MSGTR_About "Hakkında"
+#define MSGTR_FileSelect "Dosya Seç..."
+#define MSGTR_SubtitleSelect "Altyazı Seç..."
+#define MSGTR_OtherSelect "Seç..."
+#define MSGTR_AudioFileSelect "Ek ses kanalı seç..."
+#define MSGTR_FontSelect "Yazıtipi Seç..."
+// Note: If you change MSGTR_PlayList please see if it still fits MSGTR_MENU_PlayList
+#define MSGTR_PlayList "Çalma listesi"
+#define MSGTR_Equalizer "Sentezleyici"
+#define MSGTR_ConfigureEqualizer "Sentezleyici Ayarları"
+#define MSGTR_SkinBrowser "Arayüz Seçici"
+#define MSGTR_Network "Ağ Yayın İşlemi..."
+// Note: If you change MSGTR_Preferences please see if it still fits MSGTR_MENU_Preferences
+#define MSGTR_Preferences "Tercihler"
+#define MSGTR_AudioPreferences "Ses sürücüsü ayarları"
+#define MSGTR_NoMediaOpened "Medya yok"
+#define MSGTR_VCDTrack "VCD parça %d"
+#define MSGTR_NoChapter "Bölüm yok"
+#define MSGTR_Chapter "Bölüm %d"
+#define MSGTR_NoFileLoaded "Dosya yüklenemedi"
 
 // --- buttons ---
 #define MSGTR_Ok "Tamam"
-#define MSGTR_Cancel "Ýptal"
+#define MSGTR_Cancel "Ä°ptal"
 #define MSGTR_Add "Ekle"
-#define MSGTR_Remove "Sil"
+#define MSGTR_Remove "Kaldır"
 #define MSGTR_Clear "Temizle"
 #define MSGTR_Config "Ayarla"
-#define MSGTR_ConfigDriver "Sürücüyü Ayarla"
-#define MSGTR_Browse "Gözat"
+#define MSGTR_ConfigDriver "Sürücüyü Ayarla"
+#define MSGTR_Browse "Gözat"
 
 // --- error messages ---
-#define MSGTR_NEMDB "Üzgünüm, buffer için yeterli hafýza yok."
-#define MSGTR_NEMFMR "Üzgünüm, menu iþlemesi için yeterli hafýza yok."
-#define MSGTR_IDFGCVD "Üzgünüm, GUI ile uyumlu video çýkýþ sürücüsü bulunamadý."
-#define MSGTR_NEEDLAVCFAME "Üzgünüm, MPEG olmayan dosyalarý DXR3/H+ aygýtýnýzla çalamazsýnýz. \nLütfen DXR3/H+ ayarlardaki lavc veya fame i etkinleþtirin."
+#define MSGTR_NEMDB "Üzgünüm, tampon için yeterli hafıza yok."
+#define MSGTR_NEMFMR "Üzgünüm, menü oluşturmak için yeterli hafıza yok."
+#define MSGTR_IDFGCVD "Üzgünüm, KGA ile uyumlu video çıkış sürücüsü bulunamadı."
+#define MSGTR_NEEDLAVCFAME "Üzgünüm, MPEG olmayan dosyaları DXR3/H+ aygıtınızla oynatamazsınız. \nLütfen DXR3/H+ ayarlarından lavc veya fame seçeneğini etkinleştirin."
+#define MSGTR_UNKNOWNWINDOWTYPE "Bilinmeyen pencere türü bulundu..."
 
 // --- skin loader error messages
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[skin] Hata : skin ayar dosyasý %d satýrý: %s"
-#define MSGTR_SKIN_WARNING1 "[skin] Dikkat: skin ayar dosyasý %d satýrý: widget bulundu ama \"section\" bulunamadý (%s)"
-#define MSGTR_SKIN_WARNING2 "[skin] Dikkat: skin ayar dosyasý %d satýrý: widget bulundu ama \"subsection\" bulunamadý (%s)"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "16 bit veya daha az resim desteklenmiyor (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "dosya bulunamadý (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_BMPReadError "BMP okuma hatasý (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_TGAReadError "TGA okuma hatasý (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "PNG okuma hatasý (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_RLENotSupported "RLE paket TGA desteklenmiyor (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_UnknownFileType "bilinmeyen dosya tipi (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "24 bit den 32 bit e çevirme hatasý (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_UnknownMessage "Bilinmeyen mesaj: %s\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NotEnoughtMemory "yetersiz hafýza\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "Çok fazla yazýtipi tanýtýldý\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "yazýtipi dosyasý bulunamadý\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "yazýtipi image dosyasý bulunamadý\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFontID "Varolmayan yazýtipi tanýtýcýsý (%s)\n"
+#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[arayüz] Hata : arayüz ayar dosyası %d satırı: %s"
+#define MSGTR_SKIN_WARNING1 "[arayüz] Uyarı: arayüz ayar dosyası %d satırı: widget (%s) bulundu ama \"section\" bulunamadı"
+#define MSGTR_SKIN_WARNING2 "[arayüz] Uyarı: arayüz ayar dosyası %d satırı: widget (%s) bulundu ama \"subsection\" bulunamadı "
+#define MSGTR_SKIN_WARNING3 "[arayüz] Uyarı: Ayar dosyasında satır %d\nbu altseçenek widget (%s) tarafından desteklenmiyor."
+#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotFound "[arayüz] ( %s ) dosyası bulunamadı.\n"
+#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotReadable "[arayüz] ( %s ) dosyası okunabilir değil.\n"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "16 bit veya daha az derinlikteki bitmap desteklenmiyor (%s).\n"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "( %s ) dosyası bulunamadı\n"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_BMPReadError "BMP okuma hatası (%s)\n"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_TGAReadError "TGA okuma hatası (%s)\n"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "PNG okuma hatası (%s)\n"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_RLENotSupported "RLE paketlenen TGA desteklemiyor (%s)\n"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_UnknownFileType "bilinmeyen dosya türü (%s)\n"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "24 bit --> 32 bit dönüştürme hatası (%s)\n"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_UnknownMessage "Bilinmeyen ileti: %s\n"
+#define MSGTR_SKIN_FONT_NotEnoughtMemory "yetersiz bellek\n"
+#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "Çok sayıda yazıtipi tanıtıldı\n"
+#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "yazıtipi dosyası bulunamadı\n"
+#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "yazıtipi görüntü dosyası bulunamadı\n"
+#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFontID "Varolmayan yazıtipi tanımlayıcısı (%s)\n"
 #define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "bilinmeyen parametre (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Skin bulunamadý (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinCfgReadError "Skin ayar dosyasý okuma hatasý (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "Skinler:"
+#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Arayüz bulunamadı (%s).\n"
+#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SelectedSkinNotFound "Seçili arayüz ( %s ) bulunamadı , 'varsayılan'ı deneyiniz...\n"
+#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinCfgReadError "Arayüz ayar dosyası okuma hatası (%s).\n"
+#define MSGTR_SKIN_LABEL "Arayüzler:"
 
 // --- gtk menus
-#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "MPlayer Hakkýnda"
-#define MSGTR_MENU_Open "Aç..."
-#define MSGTR_MENU_PlayFile "Dosya Çal..."
-#define MSGTR_MENU_PlayVCD "VCD Çal..."
-#define MSGTR_MENU_PlayDVD "DVD Çal..."
-#define MSGTR_MENU_PlayURL "URL Çal..."
-#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Altyazý yükle..."
-#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Altyazý býrak..."
-#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "Ek ses dosyasý yükle..."
-#define MSGTR_MENU_Playing "Çalýnýyor"
-#define MSGTR_MENU_Play "Çal"
+#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "MPlayer Hakkında"
+#define MSGTR_MENU_Open "Aç..."
+#define MSGTR_MENU_PlayFile "Dosya oynat..."
+#define MSGTR_MENU_PlayVCD "VCD oynat..."
+#define MSGTR_MENU_PlayDVD "DVD oynat..."
+#define MSGTR_MENU_PlayURL "URL oynat..."
+#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Altyazı yükle..."
+#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Altyazı kaldır..."
+#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "Ek ses dosyası yükle..."
+#define MSGTR_MENU_Playing "Oynatılıyor"
+#define MSGTR_MENU_Play "Oynat"
 #define MSGTR_MENU_Pause "Duraklat"
-#define MSGTR_MENU_Stop "Dur"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "Sonraki biçim"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "Önceki biçim"
+#define MSGTR_MENU_Stop "Durdur"
+#define MSGTR_MENU_NextStream "Sonraki yayın"
+#define MSGTR_MENU_PrevStream "Önceki yayın"
 #define MSGTR_MENU_Size "Boyut"
+#define MSGTR_MENU_HalfSize  "Küçük boyut"
 #define MSGTR_MENU_NormalSize "Normal boyut"
-#define MSGTR_MENU_DoubleSize "Büyük boyut"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "Tam Ekran"
+#define MSGTR_MENU_DoubleSize "Büyük boyut"
+#define MSGTR_MENU_FullScreen "Tam-Ekran"
 #define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
 #define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Çal..."
-#define MSGTR_MENU_ShowDVDMenu "DVD menüsünü göster"
-#define MSGTR_MENU_Titles "Baþlýklar"
-#define MSGTR_MENU_Title "Baþlýk %2d"
+#define MSGTR_MENU_PlayDisc "CD'yi aç..."
+#define MSGTR_MENU_ShowDVDMenu "DVD menüsünü göster"
+#define MSGTR_MENU_Titles "Başlıklar"
+#define MSGTR_MENU_Title "Başlık %2d"
 #define MSGTR_MENU_None "(yok)"
-#define MSGTR_MENU_Chapters "Bölümler"
-#define MSGTR_MENU_Chapter "Bölüm %2d"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Ses Dilleri"
-#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Altyazý Dilleri"
-// TODO: Why is this different from MSGTR_PlayList?
-#define MSGTR_MENU_PlayList "Playlist"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Skin seçici"
-#define MSGTR_MENU_Exit "Çýkýþ..."
-#define MSGTR_MENU_Mute "Sesi Kýs"
-#define MSGTR_MENU_Original "Orjinal"
-#define MSGTR_MENU_AspectRatio "Görünüþ Oraný"
-#define MSGTR_MENU_AudioTrack "Ses track"
-#define MSGTR_MENU_Track "Track %d"
-#define MSGTR_MENU_VideoTrack "Video track"
+#define MSGTR_MENU_Chapters "Bölümler"
+#define MSGTR_MENU_Chapter "Bölüm %2d"
+#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Seslendirme dili"
+#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Altyazı dili"
+#define MSGTR_MENU_PlayList MSGTR_PlayList
+#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Arayüz seçici"
+#define MSGTR_MENU_Preferences MSGTR_Preferences
+#define MSGTR_MENU_Exit "Çık..."
+#define MSGTR_MENU_Mute "Sessiz"
+#define MSGTR_MENU_Original "Normal"
+#define MSGTR_MENU_AspectRatio "Görünüm Oranı"
+#define MSGTR_MENU_AudioTrack "Ses parçası"
+#define MSGTR_MENU_Track "Parça %d"
+#define MSGTR_MENU_VideoTrack "Video parçası"
+#define MSGTR_MENU_Subtitles "Altyazılar"
 
 // --- equalizer
+// Note: If you change MSGTR_EQU_Audio please see if it still fits MSGTR_PREFERENCES_Audio
 #define MSGTR_EQU_Audio "Ses"
+// Note: If you change MSGTR_EQU_Video please see if it still fits MSGTR_PREFERENCES_Video
 #define MSGTR_EQU_Video "Video"
-#define MSGTR_EQU_Contrast "Kontrast: "
-#define MSGTR_EQU_Brightness "Açýklýk: "
-#define MSGTR_EQU_Hue "Hue: "
-#define MSGTR_EQU_Saturation "Saturation: "
-#define MSGTR_EQU_Front_Left "Ön Sol"
-#define MSGTR_EQU_Front_Right "Ön Sað"
+#define MSGTR_EQU_Contrast "Karşıtlık: "
+#define MSGTR_EQU_Brightness "Parlaklık: "
+#define MSGTR_EQU_Hue "Renk: "
+#define MSGTR_EQU_Saturation "Doygunluk: "
+#define MSGTR_EQU_Front_Left "Ön Sol"
+#define MSGTR_EQU_Front_Right "Ön Sağ"
 #define MSGTR_EQU_Back_Left "Arka Sol"
-#define MSGTR_EQU_Back_Right "Arka Sað"
+#define MSGTR_EQU_Back_Right "Arka SaÄŸ"
 #define MSGTR_EQU_Center "Merkez"
-#define MSGTR_EQU_Bass "Bass"
+#define MSGTR_EQU_Bass "Bas"
 #define MSGTR_EQU_All "Hepsi"
+#define MSGTR_EQU_Channel1 "Kanal 1:"
+#define MSGTR_EQU_Channel2 "Kanal 2:"
+#define MSGTR_EQU_Channel3 "Kanal 3:"
+#define MSGTR_EQU_Channel4 "Kanal 4:"
+#define MSGTR_EQU_Channel5 "Kanal 5:"
+#define MSGTR_EQU_Channel6 "Kanal 6:"
 
 // --- playlist
-#define MSGTR_PLAYLIST_Path "Yer"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "Seçili dosyalar"
+#define MSGTR_PLAYLIST_Path "Yol"
+#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "Seçili dosyalar"
 #define MSGTR_PLAYLIST_Files "Dosyalar"
-#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Dizin Aðacý"
+#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Dizin Ağacı"
 
 // --- preferences
-#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "Altyazý & OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "Çeþitli"
+#define MSGTR_PREFERENCES_Audio MSGTR_EQU_Audio
+#define MSGTR_PREFERENCES_Video MSGTR_EQU_Video
+#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "Altyazı & OSD"
+#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "Kodekler & Ayrıştırıcı"
+// Note: If you change MSGTR_PREFERENCES_Misc see if it still fits MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Misc
+#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "Çeşitli"
 
 #define MSGTR_PREFERENCES_None "Yok"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Kullanýlabilir sürücüler:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoNotPlaySound "Sesleri çalma"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Sesi normalle"
-#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "Equalizerý Aç"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Extra stereoyu aç"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Katsayý:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_DriverDefault "varsayılan sürücü"
+#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Kullanılabilir sürücüler:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_DoNotPlaySound "Sesleri çalma"
+#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Sesi öntanımla"
+#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "Sentezleyiciyi etkinleÅŸtir"
+#define MSGTR_PREFERENCES_SoftwareMixer "Karıştırıcıyı etkinleştir"
+#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Ek stereo etkinleÅŸtir"
+#define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Katsayı:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "Ses Gecikmesi"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Çifte bufferingi aç"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Direkt iþlemeyi aç"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "frame býrakmasýný aç"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "HARD frame býrakmasýný aç (tehlikeli)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "Resmi üstaraftan aþaðý yolla"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "Panscan: "
-#define MSGTR_PREFERENCES_OSDTimer "Zamanlayýcýlar ve Göstergeler"
-#define MSGTR_PREFERENCES_OSDProgress "Sadece Progressbarlar"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Altyazý:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Çift tamponlamayı etkinleştir"
+#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Doğrudan sağlamayı etkinleştir"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "Kare (frame) atlamayı etkinleştir"
+#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Ek kare (frame) atlamayı etkinleştir (tehlikeli)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "Görüntüyü ters çevir"
+#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "Yanaltarama: "
+#define MSGTR_PREFERENCES_OSDTimer "Zamanlayıcı ve göstergeler"
+#define MSGTR_PREFERENCES_OSDProgress "Sadece işlem çubukları"
+#define MSGTR_PREFERENCES_OSDTimerPercentageTotalTime "Zamanlayıcı, geçen ve toplam zaman"
+#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Altyazı:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Gecikme: "
 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "FPS:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Posizyon: "
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Altyazý otomatik yüklemesini kapat"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Unicode "Unicode altyazý"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "Mevcut altyazýyý MPlayer'ýn altyazý biçimine çevir"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "Mevcut altyazýyý zaman tabanlý SubViewer (SRT) biçimine çevir"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Font "Yazýtipi:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontFactor "Yazýtipi Faktörü:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "postprocessingi aç"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Otomatik Kalite: "
-#define MSGTR_PREFERENCES_NI "Boþluksuz AVIyi kullan"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Gerekli ise index-tablosunu yeniden oluþtur"
-#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "Video codec ailesi:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "Ses codec ailesi:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "OSD seviyesi"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "Altyazý"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "Yazýtipi"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "Postprocessing"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_CodecDemuxer "Codec & ayrýþtýrýcý"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "Tampon"
-// TODO: Why is this different from MSGTR_PREFERENCES_Misc?
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Misc "Diðer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Message "Yaptýðýnýz deðiþikliklerin çalýþabilmesi için lütfen MPlayerý yeniden baþlatýn!"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Video çeviricisi:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "LAVC kullan(FFmpeg)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Konum: "
+#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Altyazı otomatik yüklemesini kapat"
+#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Unicode "Unicode altyazı"
+#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "Mevcut altyazıyı MPlayer'ın altyazı biçimine çevir"
+#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "Mevcut altyazıyı zaman tabanlı SubViewer (SRT) biçimine çevir"
+#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "Altyazı bindirmesini sabitle"
+#define MSGTR_PREFERENCES_Font "Yazıtipi:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontFactor "Yazıtipi çarpanı:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "postprocessing filtresini etkinleÅŸtir"
+#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Otomatik kalite: "
+#define MSGTR_PREFERENCES_NI "Boşluksuz AVI dosyası kullan"
+#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Gerekirse indeks-tablosunu yeniden oluÅŸtur"
+#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "Video kodlama sınıfı:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "Ses kodlama sınıfı:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "OSD durumu"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "Altyazı"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "Yazıtipi"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "Postprocessing Filtre"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_CodecDemuxer "Kodek & Ayrıştırıcı"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "Önbellek"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Misc MSGTR_PREFERENCES_Misc
+#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Device "Aygıt:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Mixer "Karıştırıcı:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_MixerChannel "Karıştırıcı kanalı:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_Message "Yaptığınız değişiklikleri etkinleştirmek için lütfen Mplayer'ı yeniden başlatmayı unutmayınız."
+#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Video kodlayıcı:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "LAVC kullan (FFmpeg)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_FAME "FAME kullan"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Unicode"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "Batý Avrupa Dilleri (ISO-8859-1)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Euro ile Batý Avrupa dilleri(ISO-8859-15)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "Slavca/Orta avrupa dilleri (ISO-8859-2)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "Esperanto, Galician, Maltese, Türkçe (ISO-8859-3)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "Eski Baltik karakterseti (ISO-8859-4)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "Cyrillic (ISO-8859-5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "Arapça (ISO-8859-6)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "Batı Avrupa Dilleri (ISO-8859-1)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Batı Avrupa Dilleri ve Euro(ISO-8859-15)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "Slavca/Orta Avrupa Dilleri (ISO-8859-2)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "Esperanto, Galician, Malta dili, Türkçe (ISO-8859-3)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "Eski Baltık karakterseti (ISO-8859-4)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "Kiril (ISO-8859-5)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "Arapça (ISO-8859-6)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "Modern Yunanca (ISO-8859-7)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "Türkçe (ISO-8859-9)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "Baltýk (ISO-8859-13)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "Celtik (ISO-8859-14)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "Hebrew karaktersetleri (ISO-8859-8)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "Rusça (KOI8-R)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "Ukraynaca, Belarusça (KOI8-U/RU)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "Sade Çince karakterseti(CP936)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "Geleneksel Çince karakterseti (BIG5)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "Türkçe (ISO-8859-9)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "Baltık (ISO-8859-13)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "Seltik (ISO-8859-14)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "Ä°brani karakterseti (ISO-8859-8)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "Rusça (KOI8-R)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "Ukraynaca, Beyazrusça (KOI8-U/RU)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "Basit Çince karakterseti (CP936)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "Geleneksel Çince karakterseti (BIG5)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "Japonca karaktersetleri (SHIFT-JIS)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Korece karakter seti (CP949)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Thaice karakter seti (CP874)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Cyrillic Windows (CP1251)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "Slavca/Orta avrupa Windows (CP1250)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Otomatik Dereceleme Yapma"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Geniþliði orantýla"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Yüksekligi orantýla"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Köþegeni orantýla"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "Çevirme:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "Blur:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "AltýÇizili:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "Yazý derecesi:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "OSD derecesi:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Tampon açýk/kapalý"
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Tam Ekran olarak baþlat"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Tampon boyutu: "
-#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "XekranKoruyucusunu Durdur"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "AutoSync açýk/kapalý"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Autosync: "
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Korece karakterseti (CP949)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Tayca karakterseti (CP874)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Kiril Windows (CP1251)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "Slavca/Orta Avrupa Windows (CP1250)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Otomatik boyutlandırma yok"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Genişliği orantıla"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Yüksekligi orantıla"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Köşegeni orantıla"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "Karakterset:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "Bulanık:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "Altı çizili:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "Yazı boyutu:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "OSD boyutu:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Önbellek açık/kapalı"
+#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Önbellek boyutu: "
+#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Tam ekran baÅŸlat"
+#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "Pencere konumunu kaydet"
+#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "Ekran koruyucusunu kapat"
+#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "Oynatma çubuğunu etkinleştir"
+#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "Otomatik eşzamanlama açık/kapalı"
+#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Otomatik eÅŸzamanlama: "
+#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "CD-ROM aygıtı:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD aygıtı:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FPS "Video FPS:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Oynatım durduğunda video penceresini göster"
+#define MSGTR_PREFERENCES_ArtsBroken "Daha yeni aRts sürümleri GTK 1.x ile bağdaşmıyor. "\
+      "Gmplayer bu durumda çalışmaz!!"
+
+#define MSGTR_ABOUT_UHU " Grafik Arabirim'in geliştirilmesine UHU Linux\n"                               " sponsor olmaktadır.\n"
+#define MSGTR_ABOUT_Contributors " Kod ve belgelemeye katkıda bulunanlar\n"
+#define MSGTR_ABOUT_Codecs_libs_contributions " Kodekler ve üçüncü parti kütüphaneleri\n"
+#define MSGTR_ABOUT_Translations " Çeviriler\n"
+#define MSGTR_ABOUT_Skins " Arayüzler\n"
 
 // --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Ölümcül hata!"
+#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Önemli hata!"
 #define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "Hata!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "Dikkat!"
+#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "Uyarı!"
+
+// bitmap.c
+
+#define MSGTR_NotEnoughMemoryC32To1 "[c32to1] görüntü için yeterli bellek yok\n"
+#define MSGTR_NotEnoughMemoryC1To32 "[c1to32] görüntü için yeterli bellek yok\n"
+
+// cfg.c
+
+#define MSGTR_ConfigFileReadError "[cfg] ayar dosyası okuma hatası...\n"
+#define MSGTR_UnableToSaveOption "[cfg] '%s' seçeneği kaydedilemiyor.\n"
+
+// interface.c
+
+#define MSGTR_DeletingSubtitles "[GUI] Altyazılar siliniyor.\n"
+#define MSGTR_LoadingSubtitles "[GUI] Altyazılar yükleniyor: %s\n"
+#define MSGTR_AddingVideoFilter "[GUI] Video filtresi ekleniyor: %s\n"
+#define MSGTR_RemovingVideoFilter "[GUI] Video filtresi kaldırılıyor: %s\n"
+
+// mw.c
+
+#define MSGTR_NotAFile "Bu bir dosya olarak görünmüyor: %s !\n"
+
+// ws.c
+
+#define MSGTR_WS_CouldNotOpenDisplay "[ws] Gösterge açılamadı.\n"
+#define MSGTR_WS_RemoteDisplay "[ws] uzaktan kumanda göstergesi, XMITSHM devredışı bırakılıyor.\n"
+#define MSGTR_WS_NoXshm "[ws] Üzgünüm, sisteminiz X paylaşımlı bellek genişletmesini desteklemiyor.\n"
+#define MSGTR_WS_NoXshape "[ws] Üzgünüm, sisteminiz Xshape genişletmesini desteklemiyor.\n"
+#define MSGTR_WS_ColorDepthTooLow "[ws] Üzgünüm, renk derinliği çok düşük.\n"
+#define MSGTR_WS_TooManyOpenWindows "[ws] Çok sayıda açık pencere var.\n"
+#define MSGTR_WS_ShmError "[ws] paylaşımlı bellek genişletme hatası\n"
+#define MSGTR_WS_NotEnoughMemoryDrawBuffer "[ws] Üzgünüm, ilerleme tamponu için yeterli bellek yok.\n"
+#define MSGTR_WS_DpmsUnavailable "DPMS kullanılamıyor?\n"
+#define MSGTR_WS_DpmsNotEnabled "DPMS etkinleÅŸtirilimedi.\n"
+
+// wsxdnd.c
+
+#define MSGTR_WS_NotAFile " Bu bir dosya olarak görünmüyor...\n"
+#define MSGTR_WS_DDNothing "D&D: Hiçbirşey geri dönmedi!\n"
 
 #endif
 
+// ======================= VO Video Output drivers ========================
+
+#define MSGTR_VOincompCodec "Seçili video_çıkış aygıtı bu kodek ile bağdaşmıyor.\n"\
+         "scale filtresi eklemeyi deneyiniz, örn; -vf spp yerine -vf spp,scale.\n"
+#define MSGTR_VO_GenericError "Bu hata oluÅŸtu"
+#define MSGTR_VO_UnableToAccess "EriÅŸilemiyor"
+#define MSGTR_VO_ExistsButNoDirectory "zaten var, ancak bir dizin deÄŸil."
+#define MSGTR_VO_DirExistsButNotWritable "Çıktı dizini zaten var, ancak yazılabilir değil."
+#define MSGTR_VO_DirExistsAndIsWritable " Çıktı dizini zaten var ve yazılabilir."
+#define MSGTR_VO_CantCreateDirectory "Çıktı dizini oluşturulamıyor."
+#define MSGTR_VO_CantCreateFile "Çıktı dosyası oluşturulamıyor."
+#define MSGTR_VO_DirectoryCreateSuccess "Çıktı dizini başarıyla oluşturuldu."
+#define MSGTR_VO_ParsingSuboptions "Ayrıştırma altseçenekleri."
+#define MSGTR_VO_SuboptionsParsedOK "Altseçenekler ayrıştırıldı tamam."
+#define MSGTR_VO_ValueOutOfRange "Değer erişim dışı"
+#define MSGTR_VO_NoValueSpecified "Değer tanımlanmadı."
+#define MSGTR_VO_UnknownSuboptions "Bilinmeyen altseçenek(ler)"
+
+// vo_aa.c
+
+#define MSGTR_VO_AA_HelpHeader "\n\n aalib vo_aa altseçenekleri:\n"
+#define MSGTR_VO_AA_AdditionalOptions " vo_aa ek seçenekleri: Additional options vo_aa provides:\n" \
+" help    bu yardımı görüntüler\n" \
+" osdcolor  osd rengini ayarlar\n subcolor  altyazı rengini ayarlar\n" \
+"    renk parametreleri:\n      0 : normal\n" \
+"      1 : donuk\n      2 : keskin\n      3 : kalınyazıtipi\n" \
+"      4 : ters\n      5 : özel\n\n\n"
+
+// vo_jpeg.c
+#define MSGTR_VO_JPEG_ProgressiveJPEG "Aşamalı JPEG etkin."
+#define MSGTR_VO_JPEG_NoProgressiveJPEG "Aşamalı JPEG devredışı."
+#define MSGTR_VO_JPEG_BaselineJPEG "Anahat JPEG etkin."
+#define MSGTR_VO_JPEG_NoBaselineJPEG "Anahat JPEG devredışı."
+
+// vo_pnm.c
+#define MSGTR_VO_PNM_ASCIIMode "ASCII modu etkin."
+#define MSGTR_VO_PNM_RawMode "Raw modu etkin."
+#define MSGTR_VO_PNM_PPMType "PPM dosyaları (yazılacak)."
+#define MSGTR_VO_PNM_PGMType "PGM dosyaları (yazılacak)."
+#define MSGTR_VO_PNM_PGMYUVType "PGMYUV dosyaları (yazılacak)."
+
+// vo_yuv4mpeg.c
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedHeightDivisibleBy4 "Örme(interlaced) modu 4'e bölünebilme için görüntü yüksekliğini gerektiriyor."
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedLineBufAllocFail "Örme (interlaced) modu için ilerleme tamponu atanamıyor."
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedInputNotRGB "Girdi RGB değil, alanlar ile renkler ayrılamıyor.!"
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_WidthDivisibleBy2 "Görüntü genişliği 2 ile bölünür olmalıdır."
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_NoMemRGBFrameBuf "RGB kare(frame) tamponu atama için yeterli bellek."
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileOpenError " \"%s\" yazılması için bellek veya dosya kimlikleyiciye ulaşılamıyor!"
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileWriteError "Çıktıya görüntü yazma hatası!"
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_UnknownSubDev "Bilinmeyen alt-aygıt: %s"
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedTFFMode "Örme(interlaced) çıktı modu kullanılıyor, önce üst-alan."
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedBFFMode "Örme(interlaced) çıktı modu kullanılıyor, önce alt-alan."
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_ProgressiveMode "Aşamalı kare modu kullanılıyor (varsayılan)."
+
+// sub.c
+#define MSGTR_VO_SUB_Seekbar "Arama çubuğu"
+#define MSGTR_VO_SUB_Play "Oynat"
+#define MSGTR_VO_SUB_Pause "Duraklat"
+#define MSGTR_VO_SUB_Stop "Durdur"
+#define MSGTR_VO_SUB_Rewind "Geri Sar"
+#define MSGTR_VO_SUB_Forward "Ä°leri Sar"
+#define MSGTR_VO_SUB_Clock "Saat"
+#define MSGTR_VO_SUB_Contrast "Karşıtlık"
+#define MSGTR_VO_SUB_Saturation "Doygunluk"
+#define MSGTR_VO_SUB_Volume "Ses"
+#define MSGTR_VO_SUB_Brightness "Parlaklık"
+#define MSGTR_VO_SUB_Hue "Renk"
+
+// vo_xv.c
+#define MSGTR_VO_XV_ImagedimTooHigh "Kaynak görüntü boyutları çok yüksek: %ux%u (maximum is %ux%u)\n"
+
+// Old vo drivers that have been replaced
+
+#define MSGTR_VO_PGM_HasBeenReplaced "pgm video çıktı sürücüsü -vo pnm:pgmyuv ile değiştirildi.\n"
+#define MSGTR_VO_MD5_HasBeenReplaced "md5 video çıktı sürücüsü -vo md5sum ile değiştirildi.\n"
+
+// ======================= AO Audio Output drivers ========================
+
+// libao2 
+
+// audio_out.c
+#define MSGTR_AO_ALSA9_1x_Removed "ses_çıkışı: alsa9 ve alsa1x modülleri silindi, yerine -ao seçeneğini kullanınız.\n"
+
+// ao_oss.c
+#define MSGTR_AO_OSS_CantOpenMixer "[AO OSS] ses_kurulumu: %s karıştırıcı aygıtı açılamıyor: %s\n"
+#define MSGTR_AO_OSS_ChanNotFound "[AO OSS] ses_kurulumu: Ses kartı karıştırıcısı '%s' kanalına sahip değil, varsayılan kullanılıyor.\n"
+#define MSGTR_AO_OSS_CantOpenDev "[AO OSS] ses_kurulumu: %s ses aygıtı açılamıyor: %s\n"
+#define MSGTR_AO_OSS_CantMakeFd "[AO OSS] ses_kurulumu: Dosya tanımlayıcısı sağlanamıyor, engelleniyor: %s\n"
+#define MSGTR_AO_OSS_CantSet "[AO OSS] %s ses aygıtı %s çıktısı için ayarlanamıyor, %s deneyiniz...\n"
+#define MSGTR_AO_OSS_CantSetChans "[AO OSS] ses_kurulumu: %d kanalları için ses aygıtı ayarlanamadı.\n"
+#define MSGTR_AO_OSS_CantUseGetospace "[AO OSS] ses_kurulumu: sürücü SNDCTL_DSP_GETOSPACE özelliğini desteklemiyor :-(\n"
+#define MSGTR_AO_OSS_CantUseSelect "[AO OSS]\n  *** Ses sürücünüzün select() desteği YOK ***\nconfig.h dosyasında #undef HAVE_AUDIO_SELECT ile Mplayer'ı yeniden derleyiniz !\n\n"
+#define MSGTR_AO_OSS_CantReopen "[AO OSS]\nÖnemli Hata: *** SES AYGITI TEKRAR AÇILAMIYOR *** %s\n"
+#define MSGTR_AO_OSS_UnknownUnsupportedFormat "[AO OSS] Bilinmeyen/desteklenmeyen OSS biçimi: %x.\n"
+
+// ao_arts.c
+#define MSGTR_AO_ARTS_CantInit "[AO ARTS] %s\n"
+#define MSGTR_AO_ARTS_ServerConnect "[AO ARTS] Ses sunucusuna bağlanıldı.\n"
+#define MSGTR_AO_ARTS_CantOpenStream "[AO ARTS] Yayın açılamıyor.\n"
+#define MSGTR_AO_ARTS_StreamOpen "[AO ARTS] Yayın açıldı.\n"
+#define MSGTR_AO_ARTS_BufferSize "[AO ARTS] tampon boyutu: %d\n"
+
+// ao_dxr2.c
+#define MSGTR_AO_DXR2_SetVolFailed "[AO DXR2] %d : Ses ayarlanamadı.\n"
+#define MSGTR_AO_DXR2_UnsupSamplerate "[AO DXR2] %d Hz desteklenmiyor, yeniden örneklemeyi deneyiniz.\n"
+
+// ao_esd.c
+#define MSGTR_AO_ESD_CantOpenSound "[AO ESD] esd_açık_ses başarısız: %s \n"
+#define MSGTR_AO_ESD_LatencyInfo "[AO ESD] gecikme: [sunucu: %0.2fs, aÄŸ: %0.2fs] (ayar %0.2fs)\n"
+#define MSGTR_AO_ESD_CantOpenPBStream "[AO ESD] ESD playback yayını açılamadı: %s\n"
+
+// ao_mpegpes.c
+#define MSGTR_AO_MPEGPES_CantSetMixer "[AO MPEGPES] DVB ses karıştırıcısı başarısız: %s.\n"
+#define MSGTR_AO_MPEGPES_UnsupSamplerate "[AO MPEGPES] %d Hz desteklenmiyor, yeniden örneklemeyi deneyiniz.\n"
+
+// ao_null.c
+// This one desn't even have any mp_msg nor printf's?? [CHECK]
+
+// ao_pcm.c
+#define MSGTR_AO_PCM_FileInfo "[AO PCM] Dosya File: %s (%s)\nPCM: Örnekleme oranı: %iHz Kanallar: %s Biçim %s\n"
+#define MSGTR_AO_PCM_HintInfo "[AO PCM] Bilgi: Daha hızlı döküm -vc null -vo null -ao pcm:fast ile sağlanabilir.\n[AO PCM] Bilgi: WAVE dosyalarını yazmak için -ao pcm:waveheader (default) seçeneğini kullanınız.\n"
+#define MSGTR_AO_PCM_CantOpenOutputFile "[AO PCM] Yazma için %s açılamadı!\n"
+ 
+// ao_sdl.c
+#define MSGTR_AO_SDL_INFO "[AO SDL] Örnekleme oranı: %iHz Kanallar: %s Biçim %s\n"
+#define MSGTR_AO_SDL_DriverInfo "[AO SDL] %s ses sürücüsü kullanılıyor.\n"
+#define MSGTR_AO_SDL_UnsupportedAudioFmt "[AO SDL] Desteklenmeyen ses biçimi: 0x%x.\n"
+#define MSGTR_AO_SDL_CantInit "[AO SDL] SDL Ses başlatılamadı: %s\n"
+#define MSGTR_AO_SDL_CantOpenAudio "[AO SDL] Ses açılamıyor: %s\n"
+
+// ao_sgi.c
+#define MSGTR_AO_SGI_INFO "[AO SGI] kontrol.\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_InitInfo "[AO SGI] açılış: Örnekleme oranı: %iHz Kanallar: %s Biçim %s\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_InvalidDevice "[AO SGI] Oynat:geçersiz aygıt .\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_CantSetParms_Samplerate "[AO SGI] açılış: setparams başarısız: %s\nİstenen örnekleme oranı ayarlanamadı.\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_CantSetAlRate "[AO SGI] açılış: Verilen kaynakta AL_RATE onaylanmadı.\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_CantGetParms "[AO SGI] açılış: getparams başarısız: %s\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_SampleRateInfo "[AO SGI] açılış: örnekleme oranı şu anda %lf (istenen oran %lf)\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_InitConfigError "[AO SGI] açılış: %s\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_InitOpenAudioFailed "[AO SGI] açılış: Ses kanalı açılamıyor: %s\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_Uninit "[AO SGI] kapanış: ...\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_Reset "[AO SGI] sıfırla: ...\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_PauseInfo "[AO SGI] sesi_duraklat: \n"
+#define MSGTR_AO_SGI_ResumeInfo "[AO SGI] sesi_sürdür: \n"
+
+// ao_sun.c
+#define MSGTR_AO_SUN_RtscSetinfoFailed "[AO SUN] rtsc: SETINFO başarısız.\n"
+#define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: yazılamadı.\n"
+#define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] %s ses aygıtı açılamıyor, %s -> ses yok.\n"
+#define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] ses_kurulumu: ses kartınız %d kanalını, %s, %d Hz örnekleme oranını desteklemiyor.\n"
+#define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** Ses sürücünüzün select() desteği YOK ***\nconfig.h dosyasında #undef HAVE_AUDIO_SELECT ile Mplayer'ı yeniden derleyiniz!\n\n"
+#define MSGTR_AO_SUN_CantReopenReset "[AO SUN]\nÖnemli Hata: ***SES AYGITI TEKRAR AÇILAMIYOR (%s) ***\n"
+
+// ao_alsa5.c
+#define MSGTR_AO_ALSA5_InitInfo "[AO ALSA5] alsa-açılış: istenen biçim: %d Hz, %d kanalları, %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_SoundCardNotFound "[AO ALSA5] alsa-açılış: ses kartı bulunamadı.\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_InvalidFormatReq "[AO ALSA5] alsa-açılış: geçersiz biçim (%s) istenen - çıktı devredışı.\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_PlayBackError "[AO ALSA5] alsa-açılış: playback açma hatası: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_PcmInfoError "[AO ALSA5] alsa-açılış: pcm bilgi hatası: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_SoundcardsFound "[AO ALSA5] alsa-açılış: %d ses kart(lar)ı bulundu, kullanılan: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_PcmChanInfoError "[AO ALSA5] alsa-açılış: pcm kanal bilgi hatası: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_CantSetParms "[AO ALSA5] alsa-açılış: parametre ayarlama hatası: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_CantSetChan "[AO ALSA5] alsa-açılış: kanal kurulum hatası: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_ChanPrepareError "[AO ALSA5] alsa-açılış: kanal hazırlama hatası: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_DrainError "[AO ALSA5] alsa-kapanış: playback drain hatası: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_FlushError "[AO ALSA5] alsa-kapanış: playback flush hatası: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_PcmCloseError "[AO ALSA5] alsa-kapanış: pcm kapanış hatası: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_ResetDrainError "[AO ALSA5] alsa-sıfırla: playback drain hatası: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_ResetFlushError "[AO ALSA5] alsa-sıfırla: playback yayın flush hatası: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_ResetChanPrepareError "[AO ALSA5] alsa-sıfırla: kanal hazırlama hatası: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_PauseDrainError "[AO ALSA5] alsa-duraklat: playback drain hatası: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_PauseFlushError "[AO ALSA5] alsa-duraklat: playback flush hatası: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_ResumePrepareError "[AO ALSA5] alsa-sürdür: kanal hazırlama hatası: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_Underrun "[AO ALSA5] alsa-oynat: alsa underrun, yayın tekrar ayarlanıyor.\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_PlaybackPrepareError "[AO ALSA5] alsa-oynat: playback hazırlama hatası: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_WriteErrorAfterReset "[AO ALSA5] alsa-oynat: yeniden başlatma sonrası yazma hatası: %s - vazgeçiliyor.\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_OutPutError "[AO ALSA5] alsa-oynat: çıktı hatası: %s\n"
+
+// ao_plugin.c
+
+#define MSGTR_AO_PLUGIN_InvalidPlugin "[AO PLUGIN] geçersiz ekyazılım(plugin): %s\n"
+
+// ======================= AF Audio Filters ================================
+
+// libaf 
+
+// af_ladspa.c
+
+#define MSGTR_AF_LADSPA_AvailableLabels "kullanılabilir etiketler"
+#define MSGTR_AF_LADSPA_WarnNoInputs "UYARI! Bu LADSPA ekyazılımı(plugin) ses girdileri içermiyor.\n Gelen ses sinyali kaybedilecek."
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrMultiChannel "Çoklu-kanal (>2) ekyazılımları(plugins) henüz desteklenmiyor.\n Sadece mono ve stereo ekyazılımlarını kullanınız."
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoOutputs "Bu LADSPA ekyazılımı(plugin) ses çıktıları içermiyor."
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrInOutDiff "LADSPA ekyazılımı(plugin) ses girdisi ve çıktısının numaraları farklı."
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrFailedToLoad "yüklenemedi"
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoDescriptor "Belirlenen kütüphane dosyasında ladspa_descriptor() foksiyonu bulunamadı."
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrLabelNotFound "Ekyazılım(plugin) kütüphanesinde etiket bulunamadı."
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoSuboptions "Altseçenek belirlenmedi"
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoLibFile "Kütüphane dosyası belirlenmedi"
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoLabel "Filtre etiketi belirlenmedi"
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNotEnoughControls "Komut satırında tanımlı kontroller yeterli değil"
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrControlBelow "%s: #%d girdi denetimi %0.4f alt sınırının altında.\n"
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrControlAbove "%s: #%d girdi denetimi %0.4f üst sınırının üstünde.\n"
+
+// format.c
+
+#define MSGTR_AF_FORMAT_UnknownFormat "bilinmeyen-biçim"
+
+// ========================== INPUT =========================================
+
+// joystick.c
+
+#define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_Opening "%s kumanda kolu açılıyor.\n"
+#define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_CantOpen "%s kumanda kolu açılamadı: %s \n"
+#define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_ErrReading "Kumanda kolu okuma hatası: %s \n"
+#define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_LoosingBytes "Kumanda kolu: %d bayt veri serbest bırakılıyor.\n"
+#define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_WarnLostSync "Kumanda kolu : açılış işlemi uyarısı: sürücüyle eşleşme kaybedildi.\n"
+#define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_WarnUnknownEvent "Kumanda kolu uyarısı, bilinmeyen işlem türü %d\n"
+
+// input.c
+
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantRegister2ManyCmdFds "Çok sayıda komut dosya tanımlayıcısı, %d dosya tanımlayıcı kaydedilemiyor.\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantRegister2ManyKeyFds "Çok sayıda tuş dosya tanımlayıcısı, %d dosya tanımlayıcı kaydedilemiyor.\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrArgMustBeInt "%s komutu: %d değişkeni bir tamsayı değil.\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrArgMustBeFloat "%s komutu: %d deÄŸiÅŸkeni bir kayannokta deÄŸeri deÄŸil.\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnterminatedArg "%s komutu:%d deÄŸiÅŸkeni eksik.\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnknownArg "Bilinmeyen deÄŸiÅŸken %d\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_Err2FewArgs "%s komutu en az %d deÄŸiÅŸkenini gerektiriyor, sadece %d tane bulundu.\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrReadingCmdFd "Komut dosya tanımlayıcısı okuma hatası: %d: %s\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCmdBufferFullDroppingContent "%d dosya tanımlayıcısı komut tamponu dolu: içerik bırakılıyor.\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrInvalidCommandForKey "%s sekme tuşu için geçersiz komut"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrSelect "Seçim hatası: %s\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrOnKeyInFd " Tuş girdisi %d dosya tanımlayıcısında hata\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrDeadKeyOnFd "%d dosya tanımlayıcısında geçersiz tuş\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_Err2ManyKeyDowns "Çok sayıda aynı anda aşağı tuş işlemi\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrOnCmdFd "%d komut dosya tanımlayıcısında hata\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrReadingInputConfig "%s ayar dosyası girdi okumasında hata: %s\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnknownKey "Bilinmeyen tuÅŸ '%s'\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrUnfinishedBinding "Tamamlanmamış %s bağlayıcısı\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrBuffer2SmallForKeyName "Bu tuş adı için tampon çok küçük: %s\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrNoCmdForKey "%s tuşu için komut bulunamadı"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrBuffer2SmallForCmd "%s komutu için tampon çok küçük\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrWhyHere "Burada ne yapıyoruz?\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitJoystick "Kumanda kolu girdisi açılamıyor\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantStatFile " %s sabitlenemiyor: %s\n"
+#define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantOpenFile "%s açılamıyor: %s\n"
+
+// ========================== LIBMPDEMUX ===================================
+
+// url.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_URL_StringAlreadyEscaped "%c%c1%c2 url_atlamasında dizgi zaten atlatılmış görünüyor.\n"
+
+// ai_alsa1x.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA1X_CannotSetSamplerate "Örnekleme oranı ayarlanamıyor\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA1X_CannotSetBufferTime "Tampon zamanı ayarlanamıyor\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA1X_CannotSetPeriodTime "Zaman aralığı ayarlanamıyor\n"
+
+// ai_alsa1x.c / ai_alsa.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_PcmBrokenConfig "Bu PCM için bozuk ayar: kullanılabilir ayar yok\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_UnavailableAccessType "Erişim türü kullanılabilir değil\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_UnavailableSampleFmt "Örnek biçimi kullanılabilir değil\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_UnavailableChanCount "Kanal sıralama kullanılabilir değil - varsayılana dönülüyor: %d\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_CannotInstallHWParams "hw parametreleri yüklenemiyor: %s"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_PeriodEqualsBufferSize "Tampon boyutuna (%u == %lu) eşit zaman aralığı kullanılamıyor.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_CannotInstallSWParams "sw parametreleri yüklenemiyor:\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_ErrorOpeningAudio "Ses açılış hatası: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaStatusError "ALSA durum hatası: %s"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaXRUN "ALSA xrun!!! (en az %.3f ms uzunluÄŸunda)\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaStatus "ALSA Durumu:\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaXRUNPrepareError "ALSA xrun: hazırlama hatası: %s"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaReadWriteError "ALSA okuma/yazma hatası"
+
+// ai_oss.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIOSS_Unable2SetChanCount "Kanal sıralama ayarlanamıyor: %d\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIOSS_Unable2SetStereo "Stereo ayarlanamıyor: %d\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIOSS_Unable2Open "'%s' açılamıyor: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIOSS_UnsupportedFmt "Biçim desteklenmiyor.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIOSS_Unable2SetAudioFmt "Ses biçimi ayarlanamıyor."
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIOSS_Unable2SetSamplerate "Örnekleme oranı ayarlanamıyor: %d\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIOSS_Unable2SetTrigger "Başlatıcı ayarlanamıyor: %d\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIOSS_Unable2GetBlockSize "Blok boyutuna ulaşılamıyor!\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIOSS_AudioBlockSizeZero "Ses blok boyutu sıfır, %d olarak ayarlanıyor!\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AIOSS_AudioBlockSize2Low "Ses blok boyutu çok düşük, %d olarak ayarlanıyor!\n"
+
+// asfheader.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASFHDR_HeaderSizeOver1MB "HATA: Başlık boyutu 1 MB'tan daha büyük (%d)!\n Lütfen MPlayer geliştiricilerine bildiriniz, ve bu dosyayı gönderiniz.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASFHDR_HeaderMallocFailed "Başlık için %d bayt atanamadı\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASFHDR_EOFWhileReadingHeader "asf başlığı okunurken EOF, bozuk/hatalı dosya!\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASFHDR_DVRWantsLibavformat "Muhtemelen DVR sadece libavformat ile çalışacak, sorun çıkarsa -demuxer 35 seçeneğini deneyiniz.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASFHDR_NoDataChunkAfterHeader "Belirtilen başlık için yığın(chunk) verisi yok!\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASFHDR_AudioVideoHeaderNotFound "ASF: ses ve video başlıkları bulunamadı - bozuk dosya?\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASFHDR_InvalidLengthInASFHeader "ASF başlığında geçersiz uzunluk!\n"
+
+// asf_mmst_streaming.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_WriteError "Yazma hatası\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_EOFAlert "\nDikkat! EOF\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_PreHeaderReadFailed "ön-başlık okumamadı\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_InvalidHeaderSize "Geçersiz başlık boyutu, vazgeçiliyor\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_HeaderDataReadFailed "Başlık verisi okunamadı.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_packet_lenReadFailed "packet_len okunamadı\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_InvalidRTSPPacketSize "Geçersiz rtsp paket boyutu, vazgeçiliyor\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_CmdDataReadFailed "Komut verisi okunamadı\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_HeaderObject "Başlık nesnesi\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_DataObject "Veri nesnesi\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_FileObjectPacketLen "Dosya nesnesi, paket uzunluÄŸu=%d (%d)\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_StreamObjectStreamID "Yayın nesnesi, yayın id: %d\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_2ManyStreamID "Çok sayıda yayın, id atlanıldı."
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_UnknownObject "Bilinmeyen nesne\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_MediaDataReadFailed "Medya verisi okunamadı\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_MissingSignature "Hatalı imza\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_PatentedTechnologyJoke "Herşey tamam. Tescilli ve patentli teknoloji içeren bir medya dosyası indirdiğiniz için teşekkür ederiz.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_UnknownCmd "bilinmeyen komut %02x\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_GetMediaPacketErr "medya_paketine_ulaşma hatası : %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_MMST_Connected "Bağlanıldı\n"
+
+// asf_streaming.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_StreamChunkSize2Small "yayın_yığın boyutu çok düşük: %d\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_SizeConfirmMismatch "boyut_doÄŸrulama uyumsuz!: %d %d\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_WarnDropHeader "Uyarı: başlığı atla ????\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrorParsingChunkHeader "Yığın(chunk) başlığı ayrıştırma hatası\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_NoHeaderAtFirstChunk "Bir başlığı ilk yığın(chunk) olarak alma!!!!\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_BufferMallocFailed "Hata: %d bayt tampon atanamıyor\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingNetworkStream "Ağ yayını okunurken hata\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrChunk2Small "Hata: Yığın(chunk) çok küçük\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrSubChunkNumberInvalid "Hata: alt yığın(sub chunks) numaraları geçersiz\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallCannotPlay "Bant genişliği çok küçük, dosya oynatılamıyor!\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallDeselectedAudio "Bant genişliği çok küçük, ses yayın seçimini kaldırınız.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Bandwidth2SmallDeselectedVideo "Bant genişliği çok küçük, video yayın seçimini kaldırınız\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InvalidLenInHeader "ASF başlığında geçersiz uzunluk!\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingChunkHeader "Yığın(chunk) başlığı okunurken hata\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrChunkBiggerThanPacket "Hata: yığın_boyutu > paket_boyutu\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ErrReadingChunk "Yığın(chunk) okunurken hata\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ASFRedirector "=====> ASF yönlendirici\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InvalidProxyURL "Geçersiz vekil sunucu URL'si\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_UnknownASFStreamType "Bilinmeyen asf yayın türü\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Failed2ParseHTTPResponse "HTTP yanıtı ayrıştırılamadı\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ServerReturn "Sunucu dönüşü %d:%s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ASFHTTPParseWarnCuttedPragma "ASF HTTP AYRIÅžTIMA UYARISI : Pragma %s cuted from %d bytes to %d\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_SocketWriteError "Soket yazma hatası: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_HeaderParseFailed "Başlık ayrıştırılamadı\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_NoStreamFound "Yayın(stream) bulunamadı\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_UnknownASFStreamingType "Bilinmeyen ASF yayın türü\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_InfoStreamASFURL "STREAM_ASF, URL: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_StreamingFailed "Başarısız, çıkılıyor\n"
+
+// audio_in.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_AUDIOIN_ErrReadingAudio "\nSes okuma hatası: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AUDIOIN_XRUNSomeFramesMayBeLeftOut "Ters-çalışma'dan kurtarıldı, bazı kareler atlanabilir!\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AUDIOIN_ErrFatalCannotRecover "Önemli Hata, kurtarılamıyor!\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AUDIOIN_NotEnoughSamples "\nSes örnekleri yeterli değil!\n"
+
+// aviheader.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_EmptyList "** boÅŸ liste?!\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundMovieAt "Video bulundu 0x%X - 0x%X\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundBitmapInfoHeader "Boyutu %u bayt olan %d, 'bih' bulundu\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForMPG4V1 "M$ mpg4v1 videosu için keyframe tablosu yenileniyor.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForDIVX3 "DIVX3 videosu için keyframe tablosu yanileniyor.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForMPEG4 "MPEG4 video için keyframe tablosu yenileniyor.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundWaveFmt "%d bayt boyutunda ( %d ), 'wf' bulundu\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundAVIV2Header "AVI: dmlh bulundu (boyut=%d) (toplam_kare=%d)\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_ReadingIndexBlockChunksForFrames "INDEKS bloğu okunuyor, %d yığını %d karelerine ait (fpos=%"PRId64")\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_AdditionalRIFFHdr "Ek RIFF başlığı...\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_WarnNotExtendedAVIHdr "** uyarı: genişletilmiş AVI başlığı değil..\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BrokenChunk "Bozuk yığın? yığınboyutu=%d (id=%.4s)\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BuildingODMLidx "AVI: ODML: odml indeksi oluşturuluyor (%d süperindeksyığınları)\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BrokenODMLfile "AVI: ODML: Bozuk (eksik?) dosya saptandı. Olağan indeksleme kullanılacak\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_CantReadIdxFile "%s indeks dosyası okunamıyor: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_NotValidMPidxFile "%s geçerli bir MPlayer indeks dosyası değil\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FailedMallocForIdxFile "%s dosyası indeks verisine göre bellek atanamadı\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_PrematureEOF "%s indeks dosyası erken sonlandı\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_IdxFileLoaded "İndeks dosyası yüklendi: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_GeneratingIdx "Ä°ndeks yenileniyor: %3lu %s   \r"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_IdxGeneratedForHowManyChunks "AVI: %d yığını için indeks tablosu yenilendi!\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_Failed2WriteIdxFile "%s indeks dosyası yazılamadı: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_IdxFileSaved "İndeks dosyası kaydedildi: %s\n"
+
+// cache2.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_CACHE2_NonCacheableStream "\rBu yayın(stream) önbelleklenebilir değil.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CACHE2_ReadFileposDiffers "!!! read_filepos farklılık gösteriyor!!! bu hatayı bildiriniz...\n"
+
+// cdda.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDA_CantOpenCDDADevice "CDDA aygıtı açılamıyor.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDA_CantOpenDisc "CD açılamıyor.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDA_AudioCDFoundWithNTracks "%ld parça içeren ses CD'si bulundu.\n"
+
+// cddb.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_FailedToReadTOC "TOC okunamadı.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_FailedToOpenDevice "%s aygıtı açılamadı.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NotAValidURL "Geçerli bir URL değil\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_FailedToSendHTTPRequest "HTTP sorgusu gönderilemedi.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_FailedToReadHTTPResponse "HTTP yanıtı okunamadı.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_HTTPErrorNOTFOUND "Bulunamadı.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_HTTPErrorUnknown "Bilinmeyen Hata kodu\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoCacheFound "Önbellek bulunamadı.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NotAllXMCDFileHasBeenRead "Tüm xmcd dosyaları okunamadı.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_FailedToCreateDirectory "%s dizini oluşturulamadı.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NotAllXMCDFileHasBeenWritten "Tüm xmcd dosyaları yazılamadı.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_InvalidXMCDDatabaseReturned "Dönen xmcd veritabanı dosyası geçersiz.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_UnexpectedFIXME "Beklenmeyen FIXME\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_UnhandledCode "Yürütülmeyen kod\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_UnableToFindEOL "Satır sonu bulunamıyor\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_ParseOKFoundAlbumTitle "Ayrıştırma TAMAM, bulunan: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_AlbumNotFound "Albüm bulunamadı\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_ServerReturnsCommandSyntaxErr "Sunucu dönüşleri: komut sözdizim hatası\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoSitesInfoAvailable "Site bilgisi kullanılabilir değil\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_FailedToGetProtocolLevel "Protokol seviyesi alınamadı\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CDDB_NoCDInDrive "Sürücüde CD yok\n"
+
+// cue_read.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_CUEREAD_UnexpectedCuefileLine "[bincue] Beklenmeyen cue dosya satırı: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CUEREAD_BinFilenameTested "[bincue] bin dosya adı test edildi: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CUEREAD_CannotFindBinFile "[bincue] bin dosyası bulunamadı, vazgeçiliyor.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CUEREAD_UsingBinFile "[bincue] %s bin dosyası kullanılıyor\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CUEREAD_UnknownModeForBinfile "[bincue] bin dosyası için bilinmeyen mod. Bu olmamalıydı. Durduruluyor.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CUEREAD_CannotOpenCueFile "[bincue] %s açılamıyor\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CUEREAD_ErrReadingFromCueFile "[bincue] %s okuma hatası\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CUEREAD_ErrGettingBinFileSize "[bincue] bin dosya boyutuna ulaşım hatası\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CUEREAD_InfoTrackFormat "parça %02d: biçim=%d %02d:%02d:%02d\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CUEREAD_UnexpectedBinFileEOF "[bincue] beklenmeyen bin dosya sonu\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CUEREAD_CannotReadNBytesOfPayload "[bincue] Yüklemenin %d baytı okunamadı\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_CUEREAD_CueStreamInfo_FilenameTrackTracksavail "CUE yayın_açık, dosya adı=%s, parça =%d, mevcut parçalar: %d -> %d\n"
+
+// network.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_UnknownAF "Bilinmeyen adres sınıfı %d\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_ResolvingHostForAF "%s çözülüyor ( %s için )...\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_CantResolv "%s için ad çözülemedi: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_ConnectingToServer "%s[%s] sunucusuna bağlanılıyor: %d...\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_CantConnect2Server "%s ile sunucuya bağlanılamadı\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_SelectFailed "Seçim başarısız.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_ConnTimeout "Bağlantı zamanaşımı.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_GetSockOptFailed "getsockopt başarısız: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_ConnectError "Bağlantı hatası: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_InvalidProxySettingTryingWithout "Geçersiz vekil sunucu ayarı... Vekil sunucusuz deneyiniz.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_CantResolvTryingWithoutProxy "AF_INET için uzak host adı çözülemedi. Vekil sunucusuz deneyiniz.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_ErrSendingHTTPRequest "HTTP sorgu gönderme hatası: tüm sorgu göderilmedi.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_ReadFailed "Okunamadı.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_Read0CouldBeEOF "http_okuma_yanıtı 0 olarak okunuyor (yani EOF)\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_AuthFailed "Kimlik Denetimi yapılmadı. Lütfen URL listesi veya benzer biçime göre\n"\
+"kullanıcı adınıza/parolanıza ulaşmak için -user ve -passwd seçeneklerini kullanınız:\n"\
+"http://username:password@hostname/file\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_AuthRequiredFor "%s için kimlik denetimi gereklidir\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_AuthRequired "Kimlik denetimi gereklidir.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_NoPasswdProvidedTryingBlank "SaÄŸlanan parola yok, boÅŸ parola deneyiniz.\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_ErrServerReturned "Sunucu dönüşü %d: %s\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_NW_CacheSizeSetTo "Önbellek boyutu %d KBayt olarak ayarlanıyor.\n"
+
+// demux_audio.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_AUDIO_UnknownFormat "Ses ayrıştırıcısı: bilinmeyen biçim %d.\n"
+
+// demux_demuxers.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_DEMUXERS_FillBufferError "tampon_doyum hatası: hatalı ayrıştırıcı: vd değil, ad veya sd.\n"
+
+// demux_nuv.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_NUV_NoVideoBlocksInFile "Dosyada video blokları yok.\n"
+
+// demux_xmms.c
+
+#define MSGTR_MPDEMUX_XMMS_FoundPlugin "Ekyazılım(plugin) bulundu: %s (%s).\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_XMMS_ClosingPlugin "Ekyazılım(plugin) kapatılıyor: %s.\n"
+
+// ========================== LIBMPMENU ===================================
+
+// common
+
+#define MSGTR_LIBMENU_NoEntryFoundInTheMenuDefinition "[MENU] Menü tanımında giriş bulunamadı.\n"
+
+// libmenu/menu.c
+#define MSGTR_LIBMENU_SyntaxErrorAtLine "[MENU] Sözdizim hatası: %d\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_MenuDefinitionsNeedANameAttrib "[MENU] Menü tanımları için bir ad özelliği gerekiyor (satır %d)\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_BadAttrib "[MENU] Hatalı özellik %s=%s '%s' menüsünde %d satırında\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_UnknownMenuType "[MENU] Bilinmeyen menü türü '%s'  %d satırında \n"
+#define MSGTR_LIBMENU_CantOpenConfigFile "[MENU] Menü ayar dosyası açılamıyor: %s\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_ConfigFileIsTooBig "[MENU] Ayar dosyası çok büyük (> %d KB)\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_ConfigFileIsEmpty "[MENU] Ayar dosyası boş\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_MenuNotFound "[MENU] %s menüsü bulunamadı.\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_MenuInitFailed "[MENU] Menu '%s': Açılamadı.\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_UnsupportedOutformat "[MENU] Desteklenmeyen çıktı biçimi!!!!\n"
+
+// libmenu/menu_cmdlist.c
+#define MSGTR_LIBMENU_ListMenuEntryDefinitionsNeedAName "[MENU] Liste menüsü giriş tanımları için bir ad gerekiyor(satır %d).\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_ListMenuNeedsAnArgument "[MENU] Liste menüsü için bir değişken gerekiyor.\n"
+
+// libmenu/menu_console.c
+#define MSGTR_LIBMENU_WaitPidError "[MENU] Waitpid hatası: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_SelectError "[MENU] Seçim hatası.\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_ReadErrorOnChilds "[MENU] Alt süreçte okuma hatası: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_ConsoleRun "[MENU] Console iÅŸlemi: %s ...\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_AChildIsAlreadyRunning "[MENU] Bir alt süreç zaten çalışıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_ForkFailed "[MENU] Çatallama başarısız !!!\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_WriteError "[MENU] Yazma hatası.\n"
+
+// libmenu/menu_filesel.c
+#define MSGTR_LIBMENU_OpendirError "[MENU] Dizin açma hatası: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_ReallocError "[MENU] Tekrar atama hatası: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_MallocError "[MENU] Bellek atama hatası: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_ReaddirError "[MENU] Dizin okuma hatası: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_CantOpenDirectory "[MENU] %s dizini açılamıyor\n"
+
+// libmenu/menu_param.c
+#define MSGTR_LIBMENU_SubmenuDefinitionNeedAMenuAttribut "[MENU] Altmenü tanımı bir 'menü' özelliği gerektiriyor.\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_PrefMenuEntryDefinitionsNeed "[MENU] Tercihler menü girişi geçerli bir 'sahiplik' özelliği gerektiriyor. (satır %d).\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_PrefMenuNeedsAnArgument "[MENU] Tercihler menüsü için bir değişken gerekiyor.\n"
+
+// libmenu/menu_pt.c
+#define MSGTR_LIBMENU_CantfindTheTargetItem "[MENU] Hedef nesne bulunmadı ????\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_FailedToBuildCommand "[MENU] komut oluşturulamadı: %s.\n"
+
+// libmenu/menu_txt.c
+#define MSGTR_LIBMENU_MenuTxtNeedATxtFileName "[MENU] Metin menüsü bir txt dosya adı gerektiriyor. (parametre dosyası).\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_MenuTxtCantOpen "[MENU] Açılamıyor: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_WarningTooLongLineSplitting "[MENU] Uyarı!, satır çok uzun. Bölünüyor.\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_ParsedLines "[MENU] %d satırları ayrıştırıldı.\n"
+
+// libmenu/vf_menu.c
+#define MSGTR_LIBMENU_UnknownMenuCommand "[MENU] Bilinmeyen komut: '%s'.\n"
+#define MSGTR_LIBMENU_FailedToOpenMenu "[MENU] Menü açılamadı: '%s'.\n"
+
+// ========================== LIBMPCODECS ===================================
+
+// libmpcodecs/ad_libdv.c
+#define MSGTR_MPCODECS_AudioFramesizeDiffers "[AD_LIBDV] Uyarı! Ses veri boyutu farklılık gösteriyor.! okuma=%d hdr=%d.\n"
+
+// libmpcodecs/vd_dmo.c vd_dshow.c vd_vfw.c
+#define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCinepakCodec "[VD_DMO] cinepak kodeğine görüntü atanamadı.\n"
+
+// libmpcodecs/vd_ffmpeg.c
+#define MSGTR_MPCODECS_XVMCAcceleratedCodec "[VD_FFMPEG] XVMC hızlı kodek.\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_ArithmeticMeanOfQP "[VD_FFMPEG] QP'nin aritmetik karşılığı : %2.4f, QP'nin harmonik karşılığı: %2.4f\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_DRIFailure "[VD_FFMPEG] DRI hatası.\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCodec "[VD_FFMPEG] Kodeğine görüntü atanmadı.\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_XVMCAcceleratedMPEG2 "[VD_FFMPEG] XVMC hızlı MPEG2.\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_TryingPixfmt "[VD_FFMPEG] Deneyiniz pixfmt=%d.\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_McGetBufferShouldWorkOnlyWithXVMC "[VD_FFMPEG] mc_get_buffer sadece XVMC hızlandırmasıyla çalışmalı!!"
+#define MSGTR_MPCODECS_UnexpectedInitVoError "[VD_FFMPEG] Beklenmeyen açılış_vo hatası.\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_UnrecoverableErrorRenderBuffersNotTaken "[VD_FFMPEG] Kurtarılamaz hata, imge oluşturma tamponları alınamadı.\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_OnlyBuffersAllocatedByVoXvmcAllowed "[VD_FFMPEG] Sadece izin verilen vo_xvmc ile tamponlar atandı.\n"
+
+// libmpcodecs/ve_lavc.c
+#define MSGTR_MPCODECS_HighQualityEncodingSelected "[VE_LAVC] Yüksek kalite kodlama seçildi (gerçek zamanlı değil)!\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_UsingConstantQscale "[VE_LAVC] qscale = %f (VBR) sabiti kullanılıyor.\n"
+
+// libmpcodecs/ve_raw.c
+#define MSGTR_MPCODECS_OutputWithFourccNotSupported "[VE_RAW] fourcc [%x] ile raw çıktısı desteklenmiyor!\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_NoVfwCodecSpecified "[VE_RAW] Gerekli VfW kodeÄŸi belirlenmedi!\n"
+
+// libmpcodecs/vf_crop.c
+#define MSGTR_MPCODECS_CropBadPositionWidthHeight "[CROP] Hatalı konum/genişlik/yükseklik - Mevcut alanın dış bölümleri kırpıldı!\n"
+
+// libmpcodecs/vf_cropdetect.c
+#define MSGTR_MPCODECS_CropArea "[CROP] Kırpılan alan: X: %d..%d Y: %d..%d (-vf crop=%d:%d:%d:%d).\n"
+
+// libmpcodecs/vf_format.c, vf_palette.c, vf_noformat.c
+#define MSGTR_MPCODECS_UnknownFormatName "[VF_FORMAT] Bilinmeyen biçim adı: '%s'.\n"
+
+// libmpcodecs/vf_framestep.c vf_noformat.c vf_palette.c vf_tile.c
+#define MSGTR_MPCODECS_ErrorParsingArgument "[VF_FRAMESTEP] Değişken ayrıştırma hatası.\n"
+
+// libmpcodecs/ve_vfw.c
+#define MSGTR_MPCODECS_CompressorType "Sıkıştırıcı türü: %.4lx\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_CompressorSubtype "Sıkıştırıcı alttürü: %.4lx\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_CompressorFlags "Sıkıştırıcı etiketleri: %lu, sürüm %lu, ICM sürüm: %lu\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_Flags "Etiketler:"
+#define MSGTR_MPCODECS_Quality " kalite"
+
+// libmpcodecs/vf_expand.c
+#define MSGTR_MPCODECS_FullDRNotPossible "Tam DR olanaksız, yerine SLICES seçeneğini deneyiniz!\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_WarnNextFilterDoesntSupportSlices "UYARI! Sonraki filtre SLICES desteklemiyor,  sig11 için hazırlayınız...\n"
+#define MSGTR_MPCODECS_FunWhydowegetNULL "Neden NULL ulaşıyoruz??\n"
+
+// libmpcodecs/vf_fame.c
+#define MSGTR_MPCODECS_FatalCantOpenlibFAME "HATA: libFAME açılamıyor!\n"
+
+// libmpcodecs/vf_test.c, vf_yuy2.c, vf_yvu9.c
+#define MSGTR_MPCODECS_WarnNextFilterDoesntSupport "%s sonraki filtre/vo tarafından desteklenmiyor :(\n"
+
+// ================================== LIBMPVO ====================================
+
+// mga_common.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_MGA_ErrorInConfigIoctl "mga_video_ayarı'nda ioctl hatası (yanlış mga_vid.o sürümü?)"
+#define MSGTR_LIBVO_MGA_CouldNotGetLumaValuesFromTheKernelModule "Kernel modülünden luma değerlerine ulaşılamadı!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_MGA_CouldNotSetLumaValuesFromTheKernelModule "Kernel modülünden luma değerleri ayarlanamadı!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_MGA_ScreenWidthHeightUnknown "Ekran genişliği/yüksekliği bilinmiyor!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_MGA_InvalidOutputFormat "mga: geçersiz çıktı biçimi %0X\n"
+#define MSGTR_LIBVO_MGA_MgaInvalidOutputFormat "Geçersiz çıktı biçimi %0X.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_MGA_IncompatibleDriverVersion "mga_video sürücünüzün sürümü bu MPlayer sürümüyle bağdaşmıyor!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_MGA_UsingBuffers "%d tampon kullanılıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_MGA_CouldntOpen "Açılamadı: %s\n"
+
+// libvo/vesa_lvo.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_ThisBranchIsNoLongerSupported "[VESA_LVO] Bu sınıf artık desteklenmiyor.\n[VESA_LVO] Lütfen onun yerine -vo vesa:vidix kullanınız.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_CouldntOpen "[VESA_LVO] Açılamadı: '%s'\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_InvalidOutputFormat "[VESA_LVI] Geçersiz çıktı biçimi: %s(%0X)\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_IncompatibleDriverVersion "[VESA_LVO] fb_video sürücünüzün sürümü bu MPlayer sürümüyle bağdaşmıyor!\n"
+
+// libvo/vo_3dfx.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_3DFX_Only16BppSupported "[VO_3DFX] Sadece 16bpp destekleniyor!"
+#define MSGTR_LIBVO_3DFX_VisualIdIs "[VO_3DFX] Görsel ID %lx.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_3DFX_UnableToOpenDevice "[VO_3DFX] /dev/3dfx açılamadı.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_3DFX_Error "[VO_3DFX] Hata: %d.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_3DFX_CouldntMapMemoryArea "[VO_3DFX] 3dfx bellek alanları eşlenemedi: %p,%p,%d.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_3DFX_DisplayInitialized "[VO_3DFX] Başlatıldı: %p.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_3DFX_UnknownSubdevice "[VO_3DFX] Bilinmeyen altaygıt: %s.\n"
+
+// libvo/vo_dxr3.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToLoadNewSPUPalette "[VO_DXR3] Yeni SPU paleti yüklenemedi!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToSetPlaymode "[VO_DXR3] Oynatma modu ayarlanamadı!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToSetSubpictureMode "[VO_DXR3] Altresim modu ayarlanamadı!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToGetTVNorm "[VO_DXR3] TV standardına ulaşılamadı!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_AutoSelectedTVNormByFrameRate "[VO_DXR3] Kare oranına göre TV standardı otomatik seçildi: "
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToSetTVNorm "[VO_DXR3] TV standardı ayarlanamadı!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_SettingUpForNTSC "[VO_DXR3] NTSC için ayarlanıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_SettingUpForPALSECAM "[VO_DXR3] PAL/SECAM için ayarlanıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_SettingAspectRatioTo43 "[VO_DXR3] Görünüm oranı 4:3 olarak ayarlanıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_SettingAspectRatioTo169 "[VO_DXR3] Görünüm oranı 16:9 olarak ayarlanıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_OutOfMemory "[VO_DXR3] yetersiz bellek\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToAllocateKeycolor "[VO_DXR3] keycolor atanamadı!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToAllocateExactKeycolor "[VO_DXR3] Tam keycolor atanamadı, en yakın eşleşme kullanılıyor (0x%lx).\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_Uninitializing "[VO_DXR3] Kapatılıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedRestoringTVNorm "[VO_DXR3] TV standardı yenilenemedi!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_EnablingPrebuffering "[VO_DXR3] Öntamponlama etkinleştiriliyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_UsingNewSyncEngine "[VO_DXR3] Yeni eşzamanlama motoru kullanılıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_UsingOverlay "[VO_DXR3] Bindirme kullanılıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_ErrorYouNeedToCompileMplayerWithX11 "[VO_DXR3] Hata: Bindirme yüklü kütüphaneler/başlıklar ile derlemeyi gerektiriyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_WillSetTVNormTo "[VO_DXR3] TV standardı ayarlanıyor: "
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_AutoAdjustToMovieFrameRatePALPAL60 "video kare oranını (PAL/PAL-60) otomatik ayarla"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_AutoAdjustToMovieFrameRatePALNTSC "video kare oranını (PAL/NTSC) otomatik ayarla"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_UseCurrentNorm "Geçerli standardı kullan."
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_UseUnknownNormSuppliedCurrentNorm "Bilinmeyen standart sağlandı. Geçerli standardı kullan."
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_ErrorOpeningForWritingTrying "[VO_DXR3] Yazma esnasında %s açılış hatası, yerine /dev/em8300 deneyiniz.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_ErrorOpeningForWritingTryingMV "[VO_DXR3] Yazma esnasında %s açılış hatası, yerine /dev/em8300_mv deneyiniz.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_ErrorOpeningForWritingAsWell "[VO_DXR3] Yazma esnasında ayrıca /dev/em8300 açılış hatası!\n.Bırakılıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_ErrorOpeningForWritingAsWellMV "[VO_DXR3] Yazma esnasında ayrıca /dev/em8300_mv açılış hatası!\nBırakılıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_Opened "[VO_DXR3] Açıldı: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_ErrorOpeningForWritingTryingSP "[VO_DXR3] Yazma esnasında %s açılış hatası, yerine /dev/em8300_sp deneyiniz.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_ErrorOpeningForWritingAsWellSP "[VO_DXR3] Yazma esnasında ayrıca /dev/em8300_sp açılış hatası!\nBırakılıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToOpenDisplayDuringHackSetup "[VO_DXR3] Bindirme kaba kurulumu esnasında gösterge açılamadı!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_UnableToInitX11 "[VO_DXR3] X11 açılmadı!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedSettingOverlayAttribute "[VO_DXR3] Bindirme özelliği ayarlanamadı.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedSettingOverlayScreen "[VO_DXR3] Bindirme ekranı ayarlanamadı!\nÇıkılıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedEnablingOverlay "[VO_DXR3] Bindirme etkinleştirilemedi!\nÇıkılıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedResizingOverlayWindow "[VO_DXR3] Bindirme penceresi tekrar boyutlandırılamadı!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedSettingOverlayBcs "[VO_DXR3] bcs bindirmesi ayarlanamadı!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedGettingOverlayYOffsetValues "[VO_DXR3] Y-sapma değerleri bindirilemedi!\nÇıkılıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedGettingOverlayXOffsetValues "[VO_DXR3] X-sapma değerleri bindirilemedi!\nÇıkılıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedGettingOverlayXScaleCorrection "[VO_DXR3] X ölçek düzeltimi bindirilemedi!\nÇıkılıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_YOffset "[VO_DXR3] Y-sapması: %d.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_XOffset "[VO_DXR3] X-sapması: %d.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_XCorrection "[VO_DXR3] X-düzeltimi: %d.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_DXR3_FailedSetSignalMix "[VO_DXR3] Sinyal karıştırma ayarlanamadı!\n"
+
+// libvo/vo_mga.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_MGA_AspectResized "[VO_MGA] aspect(): %dx%d olarak tekrar boyutlandırılıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_MGA_Uninit "[VO] Kapat!\n"
+
+// libvo/vo_null.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_NULL_UnknownSubdevice "[VO_NULL] Bilinmeyen altaygıt: %s.\n"
+
+// libvo/vo_png.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_PNG_Warning1 "[VO_PNG] Uyarı: sıkıştırma seviyesi 0 olarak ayarlanıyor, sıkıştırma devre dışı!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_PNG_Warning2 "[VO_PNG] Bilgi: Sıkıştırma seviyesini 0'dan 9'a kadar ayarlamak için -vo png:z=<n> kullanınız.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_PNG_Warning3 "[VO_PNG] Bilgi: (0 = sıkıştırma yok, 1 = en düşük, en hızlı - 9 en iyi, en yavaş sıkıştırma)\n"
+#define MSGTR_LIBVO_PNG_ErrorOpeningForWriting "\n[VO_PNG] Yazma esnasında '%s' açılış hatası!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_PNG_ErrorInCreatePng "[VO_PNG] png_oluşturma hatası.\n"
+
+// libvo/vo_sdl.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_CouldntGetAnyAcceptableSDLModeForOutput "[VO_SDL] Çıktı için herhangi uyumlu SDL moduna ulaşılamadı.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_SetVideoModeFailed "[VO_SDL] video_mod_ayarlama: SDL_SetVideoMode başarısız: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_SetVideoModeFailedFull "[VO_SDL] tammod_ayarlama: SDL_SetVideoMode başarısız: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_MappingI420ToIYUV "[VO_SDL] I420 IYUV ile eÅŸleniyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_UnsupportedImageFormat "[VO_SDL] Desteklenmeyen görüntü biçimi (0x%X).\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_InfoPleaseUseVmOrZoom "[VO_SDL] Bilgi: En iyi çözünürlük için lütfen -vm veya -zoom kullanınız.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_FailedToSetVideoMode "[VO_SDL] Video modu ayarlanamadı: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_CouldntCreateAYUVOverlay "[VO_SDL] YUV bindirmesi oluşturulamadı: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_CouldntCreateARGBSurface "[VO_SDL] RGB görünümü oluşturulamadı: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_UsingDepthColorspaceConversion "[VO_SDL] Derinlik/renk biçimi dönüşümü kullanılıyor, Bu durum nesneleri yavaşlatacak (%ibpp -> %ibpp).\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_UnsupportedImageFormatInDrawslice "[VO_SDL] ilerleme_dilimi'nde desteklenmeyen görüntü biçimi, MPlayer geliştiricilerine bildiriniz!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_BlitFailed "[VO_SDL] Blit başarısız: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_InitializationFailed "[VO_SDL] SDL açılışı başarısız: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SDL_UsingDriver "[VO_SDL] Sürücü kullanılıyor: %s.\n"
+
+// libvo/vobsub_vidix.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantStartPlayback "[VO_SUB_VIDIX] playback başlatılamıyor: %s\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantStopPlayback "[VO_SUB_VIDIX] playback durdurulamıyor: %s\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_InterleavedUvForYuv410pNotSupported "[VO_SUB_VIDIX] YUV410P için boşluklu UV desteklenmiyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DummyVidixdrawsliceWasCalled "[VO_SUB_VIDIX] Yapay vidix_draw_slice() çağrıldı.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DummyVidixdrawframeWasCalled "[VO_SUB_VIDIX] Yapay vidix_draw_frame() çağrıldı.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_UnsupportedFourccForThisVidixDriver "[VO_SUB_VIDIX] Bu VIDIX sürücüsü için FourCC desteklenmiyor: %x (%s).\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_VideoServerHasUnsupportedResolution "[VO_SUB_VIDIX] Video sunucusu (%dx%d) çözünürlüğünü desteklemiyor, desteklenen: %dx%d-%dx%d.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_VideoServerHasUnsupportedColorDepth "[VO_SUB_VIDIX] Video sunucusu vidix (%d) ile renk derinliÄŸini desteklemiyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DriverCantUpscaleImage "[VO_SUB_VIDIX] VIDIX sürücüsü ile görüntü yukarı ölçeklenemiyor (%d%d -> %d%d).\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_DriverCantDownscaleImage "[VO_SUB_VIDIX] VIDIX sürücüsü ile görüntü aşağı ölçeklenemiyor(%d%d -> %d%d).\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CantConfigurePlayback "[VO_SUB_VIDIX] playback ayarlanamıyor: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_YouHaveWrongVersionOfVidixLibrary "[VO_SUB_VIDIX] VIDIX kütüphanesinin yanlış sürümüne sahipsiniz.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CouldntFindWorkingVidixDriver "[VO_SUB_VIDIX] Çalışan VIDIX sürücüsü bulunamadı.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_CouldntGetCapability "[VO_SUB_VIDIX] Kapasiteye ulaşılamadı: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_Description "[VO_SUB_VIDIX] Tanım: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SUB_VIDIX_Author "[VO_SUB_VIDIX] Yazar: %s.\n"
+
+// libvo/vo_svga.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_SVGA_ForcedVidmodeNotAvailable "[VO_SVGA] Zorlanan video_modu %d (%s) kullanılabilir değil.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SVGA_ForcedVidmodeTooSmall "[VO_SVGA] Zorlanan video_modu %d (%s) çok küçük.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SVGA_Vidmode "[VO_SVGA] Video_modu: %d, %dx%d %dbpp.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SVGA_VgasetmodeFailed "[VO_SVGA] Vga_setmode(%d) başarısız.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SVGA_VideoModeIsLinearAndMemcpyCouldBeUsed "[VO_SVGA] Video modu doğrusal(linear) ve görüntü aktarımı için memcpy kullanılabildi.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SVGA_VideoModeHasHardwareAcceleration "[VO_SVGA] Video modu donanım hızlandırma içeriyor ve put_image kullanılabildi.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SVGA_IfItWorksForYouIWouldLikeToKnow "[VO_SVGA] Sizde çalışıyorsa bilmek isterim.\n[VO_SVGA] (Lütfen komut çıktısını gönderiniz `mplayer test.avi -v -v -v -v &> svga.log`). Tşk!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SVGA_VideoModeHas "[VO_SVGA] Video modu %d sayfa(lar) içeriyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SVGA_CenteringImageStartAt "[VO_SVGA] Ortalanan görüntü. (%d,%d) ile başlatılıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SVGA_UsingVidix "[VO_SVGA] VIDIX kullanılıyor. w=%i h=%i mw=%i mh=%i\n"
+
+// libvo/vo_syncfb.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_SYNCFB_CouldntOpen "[VO_SYNCFB] /dev/syncfb veya /dev/mga_vid açılamadı.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SYNCFB_UsingPaletteYuv420p3 "[VO_SYNCFB] YUV420P3 paleti kullanılıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SYNCFB_UsingPaletteYuv420p2 "[VO_SYNCFB] YUV420P2 paleti kullanılıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SYNCFB_UsingPaletteYuv420 "[VO_SYNCFB] YUV420 paleti kullanılıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SYNCFB_NoSupportedPaletteFound "[VO_SYNCFB] Desteklenen palet bulunamadı.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SYNCFB_BesSourcerSize "[VO_SYNCFB] BES kaynaklayıcı boyutu: %d x %d.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SYNCFB_FramebufferMemory "[VO_SYNCFB] kare tamponu belleÄŸi: %ld in %ld buffers.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SYNCFB_RequestingFirstBuffer "[VO_SYNCFB] #%d ilk tampon sorgulanıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SYNCFB_GotFirstBuffer "[VO_SYNCFB] #%d ilk tampona ulaşıldı.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_SYNCFB_UnknownSubdevice "[VO_SYNCFB] bilinmeyen altaygıt: %s.\n"
+
+// libvo/vo_tdfxfb.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_CantOpen "[VO_TDFXFB] %s açılamıyor: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_ProblemWithFbitgetFscreenInfo "[VO_TDFXFB] FBITGET_FSCREENINFO ioctl ile problem: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_ProblemWithFbitgetVscreenInfo "[VO_TDFXFB] FBITGET_VSCREENINFO ioctl ile problem: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_ThisDriverOnlySupports "[VO_TDFXFB] Bu sürücü sadece 3Dfx Banshee, Voodoo3 and Voodoo 5'i destekliyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_OutputIsNotSupported "[VO_TDFXFB] %d bpp çıktısı desteklenmiyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_CouldntMapMemoryAreas "[VO_TDFXFB] Bellek alanları eşlenemedi: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_BppOutputIsNotSupported "[VO_TDFXFB] %d bpp çıktısı desteklenmiyor (Bu asla oluşmamalıydı).\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_SomethingIsWrongWithControl "[VO_TDFXFB] Eik! control() ile hatalı bir nesne.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_NotEnoughVideoMemoryToPlay "[VO_TDFXFB] Bu video'yu oynatmak için yeterli bellek yok. Düşük bir çözünürlükte deneyiniz.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXFB_ScreenIs "[VO_TDFXFB] %dx%d görüntüsü (%d bpp için), %dx%d ( %d bpp için), standart %dx%d.\n"
+
+// libvo/vo_tdfx_vid.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_Move "[VO_TDXVID] Yürüt %d(%d) x %d => %d.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_AGPMoveFailedToClearTheScreen "[VO_TDFXVID] Ekranı temizlemek için AGP yürütülemedi.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_BlitFailed "[VO_TDFXVID] Blit başarısız.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_NonNativeOverlayFormatNeedConversion "[VO_TDFXVID] Doğal olmayan bindirme biçimi dönüşüm gerektiriyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_UnsupportedInputFormat "[VO_TDFXVID] 0x%x girdi biçimi desteklenmiyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_OverlaySetupFailed "[VO_TDFXVID] Bindirme ayarlanamadı.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_OverlayOnFailed "[VO_TDFXVID] Bindirme açılışı başarısız.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_OverlayReady "[VO_TDFXVID] Bindirme hazır: %d(%d) x %d @ %d => %d(%d) x %d @ %d.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_TextureBlitReady "[VO_TDFXVID] Doku blit hazır: %d(%d) x %d @ %d => %d(%d) x %d @ %d.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_OverlayOffFailed "[VO_TDFXVID] Bindirme kapanışı başarısız\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_CantOpen "[VO_TDFXVID] %s açılamıyor: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_CantGetCurrentCfg "[VO_TDFXVID] Geçerli ayarlamaya ulaşılamıyor: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_MemmapFailed "[VO_TDFXVID] Memmap başarısız !!!!!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_GetImageTodo "İşlenecek görüntüye ulaş.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_AgpMoveFailed "[VO_TDFXVID] AGP yürütme başarısız.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_SetYuvFailed "[VO_TDFXVID] YUV ayarlanamadı.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_AgpMoveFailedOnYPlane "[VO_TDFXVID] Y düzleminde AGP yürütme başarısız.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_AgpMoveFailedOnUPlane "[VO_TDFXVID] U düzleminde AGP yürütme başarısız.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_AgpMoveFailedOnVPlane "[VO_TDFXVID] V düzleminde AGP yürütme başarısız.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_TDFXVID_UnknownFormat "[VO_TDFXVID] bilinmeyen biçim: 0x%x.\n"
+
+// libvo/vo_tga.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_TGA_UnknownSubdevice "[VO_TGA] Bilinmeyen altaygıt: %s.\n"
+
+// libvo/vo_vesa.c
+
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_FatalErrorOccurred "[VO_VESA] Önemli hata oluştu! Devam edilemiyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_UnkownSubdevice "[VO_VESA] bilinmeyen altaygıt: '%s'.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_YouHaveTooLittleVideoMemory "[VO_VESA] Bu mod için çok az video belleğiniz var:\n[VO_VESA] Gereken: %08lX Mevcut: %08lX.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_YouHaveToSpecifyTheCapabilitiesOfTheMonitor "[VO_VESA] Monitörünüzü özelliklerine göre tanımlamalısınız. Tazeleme oranı değiştirilemiyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_UnableToFitTheMode "[VO_VESA] Bu mod ile monitör sınırları uyarlanamaz. Tazeleme oranı değiştirilemiyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_DetectedInternalFatalError "[VO_VESA] Önemli hata bulundu: açılış daha önce önaçılış olarak adlandırılır.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_SwitchFlipIsNotSupported "[VO_VESA] -flip seçeneği desteklenmiyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_PossibleReasonNoVbe2BiosFound "[VO_VESA] Olası neden: VBE2 BIOS bulunamadı.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_FoundVesaVbeBiosVersion "[VO_VESA] VESA VBE BIOS Sürümü bulundu %x.%x Revizyon: %x.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_VideoMemory "[VO_VESA] Video belleÄŸi: %u Kb.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_Capabilites "[VO_VESA] VESA Yetenekleri: %s %s %s %s %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_BelowWillBePrintedOemInfo "[VO_VESA] !!! OEM bilgisi aşağıda görüntülenecek !!!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_YouShouldSee5OemRelatedLines "[VO_VESA] Aşağıdaki ilgili 5 OEM satırını görmelisiniz; Göremediyseniz vm86 bozuk olabilir..\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_OemInfo "[VO_VESA] OEM bilgisi: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_OemRevision "[VO_VESA] OEM Revizyonu: %x.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_OemVendor "[VO_VESA] OEM satıcısı: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_OemProductName "[VO_VESA] OEM Ürün adı: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_OemProductRev "[VO_VESA] OEM Ürün Revizyonu: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_Hint "[VO_VESA] İpucu: TV-Out çıkışı için TV konnektörüne sahip olmalısınız.\n"\
+"[VO_VESA] sistem açılış öncesi sadece POST esnasında VESA BIOS kendiliğinden başlar.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_UsingVesaMode "[VO_VESA] VESA modu kullanılıyor (%u) = %x [%ux%u@%u]\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_CantInitializeSwscaler "[VO_VESA] Yazılım ölçekleyici açılamadı.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_CantUseDga "[VO_VESA] DGA kullanılamıyor. Yığın anahtarlama modunu zorlayınız. :(\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_UsingDga "[VO_VESA] DGA kullanılıyor (fiziksel kaynaklar: %08lXh, %08lXh)"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_CantUseDoubleBuffering "[VO_VESA] Çifte tamponlama kullanılamıyor: video belleği yetersiz.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_CantFindNeitherDga "[VO_VESA] Ne DGA ne de tekrar yerleştirilebilir pencere bulunamadı.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_YouveForcedDga "[VO_VESA] DGA seçimini zorladınız. Çıkılıyor\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_CantFindValidWindowAddress "[VO_VESA] Geçerli pencere adresi bulunamadı.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_UsingBankSwitchingMode "[VO_VESA] Yığın anahtarlama modu kullanılıyor (fiziksel kaynaklar: %08lXh, %08lXh).\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_CantAllocateTemporaryBuffer "[VO_VESA] Geçici tampon atanamıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_SorryUnsupportedMode "[VO_VESA] Üzgünüm, desteklenmeyen mod -- deneyiniz -x 640 -zoom.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_OhYouReallyHavePictureOnTv "[VO_VESA] Gerçekten TV'nizde bir film var!\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_CantInitialozeLinuxVideoOverlay "[VO_VESA] Linux Video Bindirmesi başlatılamıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_UsingVideoOverlay "[VO_VESA] Video bindirme kullanılıyor: %s.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_CantInitializeVidixDriver "[VO_VESA] VIDIX sürücüsü açılamıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_UsingVidix "[VO_VESA] VIDIX kullanılıyor.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_CantFindModeFor "[VO_VESA] Mod bulunamıyor: %ux%u@%u.\n"
+#define MSGTR_LIBVO_VESA_InitializationComplete "[VO_VESA] VESA açılışı tamamlandı.\n"
 
+// libvo/vo_x11.c
 
+#define MSGTR_LIBVO_X11_DrawFrameCalled "[VO_X11] draw_frame() çağrıldı!!!!!!\n"
 
+// libvo/vo_xv.c
 
+#define MSGTR_LIBVO_XV_DrawFrameCalled "[VO_XV] draw_frame() çağrıldı!!!!!!\n"More information about the MPlayer-translations mailing list