[MPlayer-translations] r19105 - in trunk/DOCS/xml/pl: bugreports.xml codecs.xml faq.xml install.xml mencoder.xml ports.xml skin.xml video.xml

boskicinek subversion at mplayerhq.hu
Sat Jul 15 13:42:29 CEST 2006


Author: boskicinek
Date: Sat Jul 15 13:42:29 2006
New Revision: 19105

Modified:
  trunk/DOCS/xml/pl/bugreports.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/codecs.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/faq.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/install.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/mencoder.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/ports.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/skin.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/video.xml

Log:
- sync and fixes

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/bugreports.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/bugreports.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/bugreports.xml	Sat Jul 15 13:42:29 2006
@@ -1,6 +1,6 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
 <!-- synced with 1.13 (deprecated CVS)-->
-<!-- synced with 18552 (svn) -->
+<!-- synced with 19039 (svn) -->
 <!-- Opiekun: Boski -->
 <appendix id="bugreports">
 <title>Jak zg³aszaæ b³êdy</title>
@@ -30,7 +30,7 @@
 
 
 <sect1 id="bugreports_regression_test">
-	<title>Jak wykonaæ test regresji za pomoc± CVS</title>
+	<title>Jak wykonaæ test regresji za pomoc± Subversion</title>
 	<para>
 		Czasami zdarza siê problem typu "wcze¶niej dzia³a³o, a teraz przesta³o...".
 		Tutaj znajduje siê, opisana krok po kroku, procedura, której celem jest próba
@@ -39,16 +39,16 @@
 		dla przeciêtnego u¿ytkownika.
 	</para>
 	<para>
-		Najpierw nale¿y pobraæ ¼ród³a MPlayera z CVS-u.
+		Najpierw nale¿y pobraæ ¼ród³a MPlayera z SVN.
 		Wiêcej szczegó³ów na ten temat znajduje siê na 
 		<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/dload.html">tej stronie</ulink>.
 	</para>
 	<para>
-		W rezultacie w katalogu main/ znajdzie siê obraz drzewa CVS, po stronie klienta.
+		W rezultacie w katalogu mplayer/ znajdzie siê obraz drzewa Subversion, po stronie klienta.
 		Teraz zaktualizuj ten obraz do daty, która Ciê interesuje:
 		<screen>
-			cd main/
-			cvs update -PAd -D "2004-08-23"
+			cd mplayer/
+			svn update -r {"2004-08-23"}
 		</screen>
 		Format daty to RRRR-MM-DD GG:MM:SS.
 		U¿ywaj±c takiego formatu daty masz pewno¶æ, ¿e bêdziesz w stanie wyci±gaæ ³atki
@@ -86,9 +86,9 @@
 	<para>
 		Kiedy znajdziesz dzieñ w którym pojawi³ siê problem, kontynuuj szukanie
 		u¿ywaj±c archiwum mplayer-cvslog (uporz±dkowane wg daty) i bardziej
-		precyzyjnych aktualizacji obejmuj±cych godziny, minuty i sekundy:
+		precyzyjnych aktualizacji svn obejmuj±cych godziny, minuty i sekundy:
 		<screen>
-			cvs update -PAd -D "2004-08-23 15:17:25"
+			svn update -r {"2004-08-23 15:17:25"}
 		</screen>
 		To pomo¿e ci ³atwo znale¼æ ³atkê, która jest winowajc±.
 	</para>
@@ -109,14 +109,14 @@
 <sect1 id="bugreports_report">
 <title>Jak zg³aszaæ b³êdy</title>
 <para>
-Po pierwsze sprawd¼ najnowsz± wersjê CVS <application>MPlayera</application>,
+Po pierwsze sprawd¼ najnowsz± wersjê SVN <application>MPlayera</application>,
 poniewa¿ dany b³±d mo¿e byæ ju¿ w niej naprawiony. Rozwój
 <application>MPlayera</application> przebiega naprawdê szybko, wiêkszo¶æ
 problemów wystêpuj±cych w oficjalnych wydaniach jest zg³aszana w ci±gu kilku dni
 albo nawet godzin. Dlatego te¿ prosimy u¿ywaæ <emphasis role="bold">tylko wersji
-z CVSu</emphasis> do zg³aszania b³êdów. Dotyczy to g³ównie pakietów binarnych
-<application>MPlayera</application>. Instrukcje dotycz±ce CVSu znajduj± siê na
-dole <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/dload.html">tej strony</ulink>
+z Subversion</emphasis> do zg³aszania b³êdów. Dotyczy to g³ównie pakietów binarnych
+<application>MPlayera</application>. Instrukcje dotycz±ce Subversion znajduj± siê
+na dole <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/dload.html">tej strony</ulink>
 lub w pliku README. Je¿eli problem dalej wystêpuje prosimy sprawdziæ listê
 <link linkend="bugs">znanych b³êdów</link> i resztê dokumentacji. Je¿eli problem
 nie jest znany lub rozwi±zany przez nasz± dokumentacjê prosimy zg³osiæ b³±d.
@@ -325,13 +325,6 @@
 <listitem><para>config.h</para></listitem>
 <listitem><para>config.mak</para></listitem>
 </itemizedlist>
-Tylko je¿eli kompilacja siê nie powiedzie w którym¶ z tych katalogów, za³±cz
-nastêpuj±ce pliki:
-<itemizedlist>
-<listitem><para>Gui/config.mak</para></listitem>
-<listitem><para>libvo/config.mak</para></listitem>
-<listitem><para>libao2/config.mak</para></listitem>
-</itemizedlist>
 </para>
 </sect2>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/codecs.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/codecs.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/codecs.xml	Sat Jul 15 13:42:29 2006
@@ -1,6 +1,6 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
 <!-- synced with 1.75 (deprecated CVS)-->
-<!-- synced with 17433 (svn) -->
+<!-- synced with 19087 (svn) -->
 <!-- Opiekun: Boski -->
 <chapter id="codecs">
 <title>Obs³ugiwane kodeki</title>
@@ -76,128 +76,6 @@
 Win32-HOWTO</link> i pomó¿ nam dodaæ ich obs³ugê.
 </para>
 
-
-<sect2 id="divx4-5">
-<title>DivX4/DivX5</title>
-
-<para>
-Ta sekcja zawiera informacje o kodekach DivX4 i DivX5 z
-<ulink url="http://www.projectmayo.com">Project Mayo</ulink>.
-Ich pierwsz± dostêpn± wersj± by³ OpenDivX 4.0 alpha 47 i 48.
-Wsparcie dla nich zosta³o w³±czone do <application>MPlayera</application>
-w przesz³o¶ci i by³o domy¶lnie budowane podczas kompilacji.
-U¿ywali¶my tak¿e ich kodu postprocessingu do opcjonalnego polepszenia jako¶ci
-filmów zakodowanych w MPEG-1/2. Teraz u¿ywamy ju¿ naszego w³asnego kodu dla
-wszystkich typów plików.
-</para>
-
-<para>
-Nowa generacja tych kodeków nazywana jest DivX4 i mo¿e nawet dekodowaæ filmy
-zakodowane przy pomocy nies³awnych kodeków DivX! Na dodatek s± one znacznie
-szybsze od natywnych kodeków Win32 DivX DLLs, ale wolniejsze od
-<systemitem class="library">libavcodec</systemitem>. W zwi±zku z tym ich
-u¿ywanie do dekodowania jest
-<emphasis role="bold">odradzane</emphasis>. Jednak¿e przydaj± siê one do
-kodowania. Ich wad± jest fakt, i¿ nie s± udostêpnione na wolnej licencji.
-</para>
-
-<para>
-DivX4 pracuje w dwóch trybach:
-<variablelist>
-<varlistentry><term><option>-vc odivx</option></term>
-<listitem><simpara>
- U¿ywa kodeka w stylu OpenDivX. W tym przypadku tworzy on obraz YV12 we
- w³asnym buforze, a <application>MPlayer</application> dokonuje konwersji
- przestrzeni kolorów poprzez libvo.
- (<emphasis role="bold">Szybkie, zalecane!</emphasis>)
- </simpara></listitem>
-</varlistentry>
-<varlistentry><term><option>-vc divx4</option></term>
-<listitem><simpara>
- U¿ywa konwersji przestrzeni kolorów kodeka. W tym trybie mo¿na u¿ywaæ tak¿e
- YUY2/UYVY. (<emphasis role="bold">POWOLNE</emphasis>)
- </simpara></listitem>
-</varlistentry>
-</variablelist>
-</para>
-
-<para>
-Metoda <option>-vc odivx</option> jest zazwyczaj szybsza, poniewa¿ dokonuje ona
-transferu danych obrazu w formacie YV12 (planar YUV 4:2:0), który wymaga
-znacznie mniejszej przepustowo¶ci szyny. Dla pakowanych trybów YUV (YUY2, UYVY)
-u¿yj opcji <option>-vc divx4</option>. Dla trybów RGB prêdko¶æ jest w³a¶ciwie
-taka sama, ró¿ni±ca siê od najlepszej tylko przy zmianie g³êbi kolorów.
-<note>
-<para>
-Je¿eli twój sterownik <option>-vo</option> obs³uguje direct rendering,
-wydajniejszym albo nawet najbardziej wydajnym rozwi±zaniem mo¿e byæ u¿ycie
-<option>-vc divx4</option>.
-</para>
-
-<para>
-Binarn± bibliotekê kodeków DivX4/5 mo¿na ¶ci±gn±æ z
-<ulink url="http://avifile.sf.net">avifile</ulink> albo z
-<ulink url="http://www.divx.com">divx.com</ulink>
-Nale¿y j± rozpakowaæ, uruchomiæ jako root <filename>./install.sh</filename>
-i pamiêtaæ o dodaniu
-<filename class="directory">/usr/local/lib</filename> do twojego
-<filename>/etc/ld.so.conf</filename> i uruchomieniu <command>ldconfig</command>.
-</para>
-
-<para>
-Mo¿esz zdobyæ CVSow± wersjê STAREJ biblioteki OpenDivX (core library)
-w nastêpuj±cy sposób:
-</para>
-
-<procedure>
-<step><para>
-<screen>cvs -d:pserver:anonymous at cvs.projectmayo.com:/cvsroot login</screen>
-</para></step>
-<step><para>
-<screen>cvs -d:pserver:anonymous at cvs.projectmayo.com:/cvsroot co divxcore</screen>
-</para></step>
-<step><para>
-
-Biblioteka ta jest podzielona na biblioteki dekoduj±ce i koduj±ce, które musz±
-byæ kompilowane osobno. Dla biblioteki dekoduj±cej wpisz po prostu
-<screen>
-cd divxcore/decore/build/linux
-make
-cp libdivxdecore.so /usr/local/lib
-ln -s libdivxdecore.so /usr/local/lib/libdivxdecore.so.0
-cp ../../src/decore.h /usr/local/include
-</screen>
-</para></step>
-<step><para>
-Niestety dla biblioteki koduj±cej, Makefile dla Linuksa nie jest dostêpny i
-optymalizacja dla MMX dzia³a tylko pod Windows. Pomimo tych niedogodno¶ci,
-mo¿esz j± ci±gle skompilowaæ u¿ywaj±c tego
-<ulink url="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/contrib/divx-mf/Makefile">Makefile</ulink>.
-<screen>
-cd ../../../encore/build
-mkdir linux
-cd linux
-cp path/Makefile .
-make
-cp libdivxencore.so /usr/local/lib
-ln -s libdivxencore.so /usr/local/lib/libdivxencore.so.0
-cp ../../src/encore.h /usr/local/include
-</screen>
-</para></step>
-</procedure>
-
-<para>
-<application>MPlayer</application> automatycznie wykrywa DivX4/DivX5, je¿eli
-jest on prawid³owo zainstalowany. Po prostu kompiluj tak, jak robisz to zwykle.
-Je¿eli nie zostanie wykryty, znaczy to, ¿e nie zainstalowa³e¶/skonfigurowa³e¶
-go w prawid³owy sposób.
-</para>
-
-</note>
-</para>
-</sect2>
-
-
 <sect2 id="ffmpeg" xreflabel="FFmpeg/libavcodec">
 <title>FFmpeg/libavcodec</title>
 
@@ -230,58 +108,14 @@
 </para>
 
 <para>
-Je¿eli u¿ywasz którego¶ z wydañ <application>MPlayera</application>
-<systemitem class="library">libavcodec</systemitem> znajduje siê ju¿ w paczce.
-Po prostu kompiluj tak, jak zazwyczaj. Je¿eli u¿ywasz
-<application>MPlayera</application> z CVSu, musisz wyci±gn±æ
-<systemitem class="library">libavcodec</systemitem> z drzewa CVS FFmpega,
-poniewa¿ jego wydania ukazuj± siê bardzo rzadko. Wersja z CVSa jest
-w wiêkszo¶ci przypadków stabilna i oferuje wiêkszo¶æ funkcji. W celu zdobycia
-libavcodec wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:
+	Zarówno wydania <application>MPlayera</application>, jak i
+	wersje <application>MPlayera</application> z Subversion,
+	zawieraj± <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>,
+	wiêc nie musisz siê martwiæ o osobne sprawdzanie
+	<systemitem class="library">libavcodec</systemitem>.
+	Po prostu uruchom <filename>configure</filename> i kompiluj.
 </para>
 
-<procedure>
-<step><para>
- <screen>cvs -d:pserver:anonymous at mplayerhq.hu:/cvsroot/ffmpeg login</screen>
- </para></step>
-<step><para>
- <screen>cvs -z3 -d:pserver:anonymous at mplayerhq.hu:/cvsroot/ffmpeg co -P ffmpeg/libavcodec ffmpeg/libavutil</screen>
- </para></step>
-<step><para>
- Przenie¶ katalogi <filename>libavcodec</filename> i
- <filename>libavutil</filename> ze ¼róde³ FFmpega
- do katalogu g³ównego drzewa CVS <application>MPlayera</application>.
- Powinno to wygl±daæ w ten sposób:
- <filename class="directory">main/libavcodec</filename>
- <filename class="directory">main/libavutil</filename>
- </para><para>
- Utworzenie dowi±zañ symbolicznych (symlinków)
- <emphasis role="bold">nie</emphasis> wystarcza. Konieczne jest
- skopiowowanie/przeniesienie!
- </para></step>
-<step><para>
- Je¿eli chcesz uaktualniaæ <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
- razem z aktualizacj± CVSowej wersji <application>MPlayera</application>,
- dodaj nastêpuj±ce linie
- do pliku <filename>main/CVS/Entries</filename>:
- <screen>D/libavcodec////</screen>
- <screen>D/libavutil////</screen>
- </para></step>
-<step><para>
- Przejd¼ do kompilowania. <filename>configure</filename> powinien wykryæ
- problemy przed kompilacj±.
- </para></step>
-</procedure>
-
-<note>
-<para>
-<application>MPlayer</application> z CVSu zawiera podkatalog
-<filename>libavcodec</filename>, ale <emphasis role="bold">nie</emphasis>
-zawiera ¼róde³ <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>! ¯eby
-uzyskaæ ¼ród³a tej biblioteki musisz wykonaæ powy¿sze czynno¶ci.
-</para>
-</note>
-
 <para>
 Wykorzystuj±c FFmpega i mojego Matroksa G400, mogê ogl±daæ na moim
 K6-2 500 filmy DivX najwy¿szej rozdzielczo¶ci bez gubienia klatek.
@@ -526,7 +360,7 @@
 <procedure>
 <title>KOMPILOWANIE MPLAYERA ZE WSPARCIEM DLA BIBLIOTEK QUICKTIME</title>
 <note><para>Aktualnie obs³ugiwane s± tylko 32-bitowe platformy Intela.</para></note>
-<step><para>¶ci±gnij <application>MPlayera</application> z CVSu</para></step>
+<step><para>¶ci±gnij <application>MPlayera</application> z SVN</para></step>
 <step><para>pobierz pakiet QuickTime DLL z
 <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/"/>
 </para></step>
@@ -624,13 +458,13 @@
  do u¿ytku dekoder H.264 od oko³o czerwca 2004, ale od tego czasu wprowadzono
  wiele zmian i poprawek, zarówno pod wzglêdem obs³ugiwanej funkcjonalno¶ci
  jak i zu¿ycia CPU.
- Na wszelki wypadek lepiej jest u¿ywaæ ¶wie¿ej wersji CVS.
+ Na wszelki wypadek lepiej jest u¿ywaæ najnowszej wersji z Subversion.
 </para>
 <para>
  Je¶li chcesz szybki i ³atwy sposób na sprawdzenie czy by³y ostatnio zmiany
  w obs³udze H.264 w <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>,
  mo¿esz patrzeæ na
- <ulink url="http://mplayerhq.hu/cgi-bin/cvsweb.cgi/ffmpeg/libavcodec/h264.c?cvsroot=FFMpeg">interface sieciowy repozytorium CVS FFmpeg</ulink>
+ <ulink url="http://mplayerhq.hu/cgi-bin/cvsweb.cgi/ffmpeg/libavcodec/h264.c?cvsroot=FFMpeg">interfejs sieciowy repozytorium SVN FFmpega</ulink>
 </para>
 </sect3>
 
@@ -642,9 +476,9 @@
  <screen>
   svn co svn://svn.videolan.org/x264/trunk x264<!--
  --></screen>
- ¬ród³a <application>MPlayera</application> s± aktualizowane gdy tylko
- zmieni siê API <systemitem class="library">x264</systemitem>, wiêc zalecamy
- te¿ u¿ywanie <application>MPlayera</application> z CVS.
+ ¬ród³a <application>MPlayera</application> s± aktualizowane, gdy tylko
+ zmieni siê API <systemitem class="library">x264</systemitem>, wiêc zalecane
+ jest tak¿e u¿ywanie <application>MPlayera</application> z Subversion.
  Byæ mo¿e sytuacja siê zmieni je¶li i gdy nast±pi "wydanie"
  <systemitem class="library">x264</systemitem>.
  W miêdzyczasie <systemitem class="library">x264</systemitem> powinna byæ
@@ -718,6 +552,9 @@
  formaty alaw i ulaw, ró¿ne gsm, adpcm i pcm i inne stare, proste kodeki
  audio
  </simpara></listitem>
+ <listitem><simpara>
+	kodeki mowy Adaptive Multi-Rate (AMR)
+ </simpara></listitem>
 </itemizedlist>
 
 
@@ -866,7 +703,7 @@
 AAC (Advanced Audio Coding) jest kodekiem audio spotykanym czasami w plikach
 MOV i MP4. Otwarty dekoder nazywany FAAD dostêpny jest na stronie
 <ulink url="http://www.audiocoding.com"/>.
-<application>MPlayer</application> zawiera migawkê CVSu z
+<application>MPlayer</application> zawiera migawkê CVS z
 libfaad 2.1beta, wiêc nie musisz ¶ci±gaæ go oddzielnie.
 </para>
 
@@ -889,13 +726,44 @@
 </screen>
 Wersje binarne nie s± dostêpne na stronie audiocoding.com, ale mo¿esz
 ¶ci±gn±æ (apt-getem) Debianowe paczki z
-<ulink url="http://hpisi.nerim.net">domowej strony Christiana Marillata</ulink>,
-RPMy dla Mandrake/Mandriva ze strony <ulink url="http://plf.zarb.org">P.L.F</ulink>
-a RedHatowe RPMy z
+<ulink url="http://www.debian-multimedia.org/">domowej strony
+	Christiana Marillata</ulink>,
+RPM-y dla Mandrake/Mandriva ze strony <ulink url="http://plf.zarb.org">P.L.F</ulink>.
+a RedHatowe RPM-y z
 <ulink url="http://greysector.rangers.eu.org/">Grey Sector</ulink>.
 </para>
 </sect2>
 
+<sect2 id="amr">
+	<title>kodeki AMR</title>
+	<para>
+		kodeki mowy Adaptive Multi-Rate s± u¿ywane w telefonii komórkowej
+		trzeciej generacji (3G).
+		Opis implementacji udostêpniany jest przez
+		<ulink url="http://www.3gpp.org">The 3rd Generation Partnership Project</ulink>
+		(za darmo dla osób prywatnych).
+		</para>
+	<para>
+		¯eby uaktywniæ obs³ugê kodeków, pobierz ¼ród³a kodeków
+		<ulink url="http://www.3gpp.org/ftp/Specs/latest/Rel-6/26_series/26104-610.zip">
+			AMR-NB</ulink> i
+		<ulink url="http://www.3gpp.org/ftp/Specs/latest/Rel-6/26_series/26204-600.zip">
+			AMR-WB</ulink>,
+		umie¶æ je w katalogu do którego rozpakowa³e¶ ¼ród³a
+		<application>MPlayera</application> i wpisz nastêpuj±ce komendy:
+		<screen>
+			unzip 26104-610.zip
+			unzip 26104-610_ANSI_C_source_code.zip
+			mv c-code libavcodec/amr_float
+			unzip 26204-600.zip
+			unzip 26204-600_ANSI-C_source_code.zip
+			mv c-code libavcodec/amrwb_float
+			</screen>
+			Gdy ju¿ to zrobisz, kontynuuj <link linkend="features">budowanie</link>
+			<application>MPlayera</application> tak, jak zwykle.
+		</para>
+</sect2>
+
 </sect1>
 
 <!-- ********** -->

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/faq.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/faq.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/faq.xml	Sat Jul 15 13:42:29 2006
@@ -1,6 +1,6 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <!-- synced with 1.102 (deprecated CVS)-->
-<!-- synced with 17707 (svn) -->
+<!-- synced with 18930 (svn) -->
 <!-- Opiekun: Frogu -->
 <chapter id="faq" xreflabel="FAQ">
 <title>FAQ - Często Zadawane Pytania</title>
@@ -151,6 +151,50 @@
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
+
+<qandaentry>
+	<question><para>
+		Kompilowanie pod Mac OS 10.3 prowadzi do kilku błędów linkowania</para></question>
+	<answer><para>
+			Błąd linkowania, który się pojawia, wygląda najprawdopodobniej tak:
+			<screen>
+				ld: Undefined symbols:
+				_LLCStyleInfoCheckForOpenTypeTables referenced from QuartzCore expected to be defined in ApplicationServices
+				_LLCStyleInfoGetUserRunFeatures referenced from QuartzCore expected to be defined in ApplicationServices
+				</screen>
+			Problem ten wynika z faktu, że deweloperzy Apple używają MacOS 10.4 do
+			kompilowania swojego oprogramowania i dostarczajÄ… binaria
+			użytkownikom 10.3 poprzez Uaktualnienia Oprogramowania.
+			Niezdefiniowane symbole obecne sÄ… pod Mac OS 10.4,
+			ale nie pod 10.3.
+			Jednym z rozwiązań jest powrót do QuickTime w wersji 7.0.1.
+			Oto lepsze rozwiÄ…zanie.
+			</para><para>
+			Zdobądź <ulink url="http://rapidshare.de/files/20281171/CompatFrameworks.tgz.html">
+				starszą wersję szkieletów</ulink> (frameworks; jest lepsze tłumaczenie? - przyp. tłumacz).
+			Otrzymasz skompresowany plik zawierajÄ…cy QuickTime 7.0.1 Framework
+			i 10.3.9 QuartzCore Framework.
+			</para><para>
+				Rozpakuj pliki gdzieÅ› poza swoim katalogiem systemowym.
+				(nie instaluj szkieletów do swojego
+			<filename class="directory">/System/Library/Frameworks</filename>!
+			Używanie tej starszej kopii doprowadzi do otrzymywania błędów dowiązań!)
+			<screen>
+				gunzip &lt; CompatFrameworks.tgz | tar xvf -
+				</screen>
+			W pliku config.mak, dodaj
+			<systemitem>-F/ścieżka/do/rozpakowanego/archiwum</systemitem>
+			do zmiennej <systemitem>OPTFLAGS</systemitem>.
+			Jeżeli używasz <application>X-Code</application>, możesz po prostu
+			zaznaczyć te szkieletey, zamiast systemowych.
+			</para><para>
+			W rezultacie binarka <application>MPlayer</application> będzie
+			w rzeczywistości używać zainstalowanego w twoim systemie szkieletu poprzez
+			dynamiczne dowiÄ…zania, rozwiÄ…zywane przy uruchamianiu.
+			(Możesz to sprawdzić używając <systemitem>otool -l</systemitem>).
+			</para></answer>
+	</qandaentry>
+
 </qandadiv>
 
 <qandadiv id="faq-general">

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/install.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/install.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/install.xml	Sat Jul 15 13:42:29 2006
@@ -1,6 +1,6 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
 <!-- synced with 1.62 (deprecated CVS)-->
-<!-- synced with 17975 (svn) -->
+<!-- synced with 19087 (svn) -->
 <!-- Opiekun: brak (poprzednio Paszczi) -->
 <chapter id="install">
 <title>Instalacja</title>
@@ -198,28 +198,7 @@
  <emphasis role="bold">Kodeki QuickTime</emphasis>: na platformach x86 te kodeki
  mog± byæ u¿yte do dekodowania RPZA, innych sekwencji video QuickTime i
  strumieni audio QDesign. Instrukcjê instalacji mo¿esz znale¼æ w rozdziale
- <link linkend="sorenson">kodek video Sorenson</link>.
- </para></listitem>
-<listitem><para>
- <emphasis role="bold">DivX4/DivX5</emphasis>: informacje o tym kodeku s± dostêpne
- w rozdziale <link linkend="divx4-5">DivX4/DivX5</link>. Prawdopodobnie, nie chcesz
- tego kodeka jako, ¿e <emphasis role="bold"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></emphasis>
- (zobacz powy¿ej) jest o wiele szybszy i ma lepsz± jako¶æ, zarówno dla dekodowania i
- kodowania. Cechy:
- <itemizedlist>
- <listitem><simpara>
-  1 lub 2 przebiegowe kodowanie przy pomocy <link linkend="mencoder">
-  <application>MEncodera</application></link>
-  </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
-  mo¿e odtwarzaæ stare filmy <emphasis role="bold">DivX3</emphasis> znacznie szybciej
-  ni¿ biblioteki Win32 DLL, ale wolniej ni¿
-  <emphasis role="bold"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></emphasis>!
-  </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
-  ma zamkniête ¼ród³o i dostêpna jest tylko wersja na x86.
-  </simpara></listitem>
- </itemizedlist>
+ <link linkend="sorenson">kodeki video Sorenson</link>.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">XviD</emphasis>: Alternatywa do kodowania dla DivX4Linux

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/mencoder.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/mencoder.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/mencoder.xml	Sat Jul 15 13:42:29 2006
@@ -1,6 +1,6 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
 <!-- Synced with 1.101 (deprecated CVS)-->
-<!-- synced with 17595 (svn) -->
+<!-- synced with 18255 (svn) -->
 <!-- Opiekun: Qba -->
 <chapter id="mencoder">
 <title>Podstawy u¿ywania <application>MEncodera</application></title>
@@ -364,10 +364,22 @@
 </screen>
 </para>
 </informalexample>
+<note><title>Wskazówka:</title>
+	<para>
+		Je¿eli z jakiego¶ powodu nie satysfakcjonuje ciê jako¶æ wideo
+		z drugiego przebiegu, mo¿esz ponownie uruchomiæ kodowanie
+		swojego wideo z inn± docelow± szybko¶ci± transmisji (bitrate),
+		zak³adaj±c, ¿e zapisa³e¶ statystyki pliku z poprzedniego przebiegu.
+		Jest to mo¿liwe, poniewa¿ g³ównym celem pliku ze statystykami jest
+		zapamiêtanie z³o¿ono¶ci ka¿dej z ramek, co nie zale¿y zbyt mocno
+		od szybko¶ci transmisji. We¼ jednak pod uwagê, ¿e uzyskasz najlepsze
+		wyniki, je¿eli wszystkie przebiegi bêd± uruchomione z nieró¿ni±cymi
+		siê za bardzo docelowymi szybko¶ciami transmisji.
+	</para>
+</note>
 
 </sect1>
 
-
 <sect1 id="menc-feat-rescale">
 <title>Przeskalowywanie filmów</title>
 
@@ -608,9 +620,9 @@
 
 <para>
 MPEG-4 posiada unikaln± cechê: strumieñ video mo¿e posiadaæ swoj± warto¶æ proporcji obrazu.
-Tak, dok³adnie jak pliki MPEG-1/2 (DVD, SVCD) i H.263. Niestety, nie ma
-<emphasis role="bold">¿adnych</emphasis> odtwarzaczy video które by to wykorzystywa³y,
-oprócz <application>MPlayera</application>.
+Tak, dok³adnie jak pliki MPEG-1/2 (DVD, SVCD) i H.263. Niestety, istnieje tylko kilka
+odtwarzaczy wideo, pomijaj±c <application>MPlayera</application>, które
+obs³uguj± t± cechê MPEG-4.
 </para>
 
 <para>
@@ -618,7 +630,7 @@
 z biblioteki <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>.
 Pamiêtaj: chocia¿ <application>MPlayer</application>
 poprawnie odtworzy stworzone pliki, inne odtwarzacze
-u¿yj± z³ych proporcji obrazu (aspect ratio).
+mog± u¿yæ z³ych proporcji obrazu (aspect ratio).
 </para>
 
 <para>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/ports.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/ports.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/ports.xml	Sat Jul 15 13:42:29 2006
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
 <!-- synced with 1.80 (deprecated CVS)-->
-<!-- synced with 17707 (svn) -->
-<!-- Opiekun: brak (spadek po Paszczim) -->
+<!-- synced with 18923 (svn) -->
+<!-- Opiekun: brak (spadek po Paszczim); chwilowo boski -->
 <chapter id="ports" xreflabel="Ports">
 <title>Porty</title>
 
@@ -46,8 +46,8 @@
 <para>
 Christian Marillat buduje dla Debiana nieoficjalne paczki
 <application>MPlayera</application>, <application>MEncodera</application>
-i naszych czcionek bitmapowych ju¿ przez jaki¶ czas, mo¿esz je pobraæ (apt-get)
-z <ulink url="http://hpisi.nerim.net/">jego strony domowej</ulink>.
+i naszych czcionek bitmapowych ju¿ od jakiego¶ czasu, mo¿esz je pobraæ (apt-get)
+z <ulink url="http://www.debian-multimedia.org/">jego strony domowej</ulink>.
 </para>
 </sect2>
 
@@ -174,6 +174,23 @@
 <systemitem class="library">mLib</systemitem></ulink>.
 </para>
 
+<para><emphasis role="bold">Caveat:</emphasis></para>
+<itemizedlist>
+	<listitem><para><emphasis role="bold">mediaLib</emphasis> jest
+			<emphasis role="bold">aktualnie wy³±czone</emphasis> w domy¶lnej
+			konfiguracji <application>MPlayera</application>, z powodu b³êdów.
+			U¿ytkownicy SPARC-ów, którzy buduj± MPlayera z obs³ug± mediaLib
+			informowali o delikatnym, zielonymi miganiu wideo kodowane i dekodowanego
+			przez libavcodec. Mo¿esz w³±czyæ mediaLib, je¿eli chcesz u¿ywaj±c:
+			<screen>
+				$ ./configure --enable-mlib
+				</screen>
+			Robisz to na w³asne ryzyko. U¿ytkownicy x86 powinni
+			<emphasis role="bold">nigdy</emphasis> nie u¿ywaæ mediaLib,
+			poniewa¿ w efekcie otrzymaj± kiepsk± wydajno¶æ MPlayera.
+			</para></listitem>
+	</itemizedlist>
+
 <para>
 Aby zbudowaæ pakiet, bêdziesz potrzebowa³ GNU <application>make</application>
 (<filename>gmake</filename>, <filename>/opt/sfw/gmake</filename>), rdzenne make
@@ -206,9 +223,11 @@
 systemie).
 </para>
 
-<para>
-B³±d jaki wy¶wietli <filename>configure</filename> na Solarisie x86, u¿ywaj±cym GCC
-bez GNU assemblera:
+<para>Rozwi±zania najczêstszych problemów:</para>
+<itemizedlist>
+	<listitem><para>
+			B³±d jaki wy¶wietli <filename>configure</filename> na Solarisie x86,
+			u¿ywaj±cym GCC bez GNU assemblera:
 <screen>
  % configure
  ...
@@ -231,10 +250,35 @@
  ... more "Illegal mnemonic" and "Syntax error" errors ...
 </screen>
 </para>
+</listitem>
 
-<para>
-Ze wzglêdu na b³êdy wystêpuj±ce w Solarisie 8, mo¿esz nie byæ w stanie odtwarzaæ p³yt DVD
-o pojemno¶ci wiêkszej ni¿ 4 GB:
+<listitem><para><application>MPlayer</application> mo¿e siê wysypaæ
+		podczas dekodowania i kodowania wideo u¿ywaj±cych win32codecs:
+		<screen>
+			...
+			Trying to force audio codec driver family acm...
+			Opening audio decoder: [acm] Win32/ACM decoders
+			sysi86(SI86DSCR): Invalid argument
+			Couldn't install fs segment, expect segfault
+			
+			
+			MPlayer interrupted by signal 11 in module: init_audio_codec
+			...
+		</screen>
+		Dzieje siê tak z powodu zmian w sysi86() w Solaris 10 i wydaniach
+		pre-Solaris Nevada b31. Zosta³o to naprawione w Solaris Nevada b32;
+		jednak Sun nie przeniós³ jeszcze poprawki do Solarisa 10. Projekt
+		MPlayer poinformowa³ o tym problemie Sun i ³atka jest aktualnie
+		wprowadzana do Solarisa 10. Wiêcej informacji o tym b³êdzie mo¿e
+		zostaæ znaleziona na stronie:
+		<ulink
+			  url="http://bugs.opensolaris.org/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=6308413"/>.
+		</para>
+	</listitem>
+
+<listitem><para>
+		Ze wzglêdu na b³êdy wystêpuj±ce w Solarisie 8, mo¿esz nie byæ w stanie odtwarzaæ
+		p³yt DVD o pojemno¶ci wiêkszej ni¿ 4 GB:
 </para>
 
 <itemizedlist>
@@ -255,7 +299,8 @@
 Problem mo¿e byæ rozwi±zany przy pomocy ³atki 109764-04 (sparc) / 109765-04 (x86).
 </para></listitem>
 </itemizedlist>
-
+</listitem>
+</itemizedlist>
 </sect2>
 
 <sect2 id="irix">
@@ -432,6 +477,7 @@
 
 <itemizedlist>
 <listitem><para>604e</para></listitem>
+<listitem><para>POWER3</para></listitem>
 <listitem><para>POWER4</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
@@ -441,7 +487,6 @@
 <itemizedlist>
 <listitem><para>POWER</para></listitem>
 <listitem><para>POWER2</para></listitem>
-<listitem><para>POWER3</para></listitem>
 <listitem><para>POWER5</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
@@ -450,11 +495,39 @@
 zosta³a porzucona w AIX 5.1; dlatego te¿, jedynym wyj¶ciem jest korzystanie
 ze sterowników AIX Open Sound System (OSS) tworzonych przez 4Front Technologies,
 znajdziesz je na
-<ulink url="http://www.opensound.com/aix.html">http://www.opensound.com/aix.html</ulink>.
-4Front Technologies udostêpnia swoje sterowniki OSS za darmo do osobistego i niekomercyjnego
-zastosowania.
+<ulink url="http://www.opensound.com/aix.html">http://www.opensound.com/aix.html
+</ulink>.
+4Front Technologies udostêpnia swoje sterowniki OSS za darmo do niekomercyjnego
+zastosowania; jednak¿e, nie ma aktualnie sterowników wyj¶cia audio dla AIX 5.2 lub 5.3.
+Oznacza to, ¿e <emphasis role="bold">AIX 5.2 i 5.3 nie potrafi± aktualnie u¿ywaæ
+	wyj¶cia audio MPlayera.</emphasis>
 </para>
 
+<para>Rozwi±zania czêstych problemów:</para>
+
+<itemizedlist>
+	<listitem>
+		<para>
+			Je¿eli otrzymujesz od <filename>configure</filename> taki komunikat b³êdu:
+			<screen>
+				$ ./configure
+				...
+				Checking for iconv program ... no
+				No working iconv program found, use
+				--charset=US-ASCII to continue anyway.
+				Messages in the GTK-2 interface will be broken then.
+				</screen>
+				To dzieje siê tak dlatego, ¿e AIX u¿ywa nie standardowych
+				zestawów nazw znaków; dlatego te¿, konwersja wyj¶cia MPlayera
+				do innego zestawu znaków (kodowania) nie jest aktualnie obs³ugiwana.
+				Rozwi±zaniem jest u¿ycie:
+			<screen>
+				$ ./configure --charset=noconv
+				</screen>
+			</para>
+		</listitem>
+	</itemizedlist>
+
 </sect2>
 </sect1>
 
@@ -624,17 +697,67 @@
 </sect1>
 <sect1 id="macos">
 <title>Mac OS</title>
+
 <para>
 "Surowe" ¼ród³a <application>MPlayera</application> obs³uguj±
 tylko Mac OS X w wersjach 10.2 i wy¿szych. Mo¿esz spróbowaæ umo¿liwiæ
 obs³ugê starszych wersji Mac OS oraz przys³aæ nam ³aty!
 <application>MPlayer</application> nie dzia³a na Mac OS w wersjach ni¿szych ni¿
 10, jednak powinien skompilowaæ siê bez problemu na systemie Mac OS X 10.2 i
-wy¿szym. Zalecanym kompilatorem jest GCC 3.x w wersji Apple, je¿eli masz
-Mac OS X 10.3.9 lub pó¼niejszy i QuickTime 7, mo¿esz
-skorzystaæ z wyj¶cia video macosx.
+wy¿szym. Zalecanym kompilatorem jest GCC 3.x w wersji Apple.
+Mo¿esz otrzymaæ podstawowe ¶rodowisko do kompilacji, instaluj±c
+<ulink url="http://developer.apple.com/tools/download/">Xcode</ulink> od Apple.
+Je¿eli masz Mac OS X 10.3.9 lub pó¼niejszy i QuickTime 7, mo¿esz
+skorzystaæ ze sterownika wyj¶cia video <option>macosx</option>.
 </para>
 
+<para>
+	Niestety, to podstawowe ¶rodowisko ni epozwoli ci na skorzystanie ze
+	wszystkich fajnych mo¿liwo¶ci <application>MPlayera</application>.
+	Przyk³adowo, ¿eby uzyskaæ wkompilowan± obs³ugê OSD, bêdziesz
+	potrzebowa³ bibliotek <systemitem class="library">fontconfig</systemitem>
+	i <systemitem class="library">freetype</systemitem>
+	zainstalowanych na swojej maszynie.
+	W przeciwieñstwie do innych Uniksów, takich jak wiêkszo¶æ odmian
+	Linuksa i BSD, OS X nie ma systemu pakietów dostarczanego razem
+	z systemem.
+	</para>
+
+<para>
+	Mo¿na wybieraæ spo¶ród co najmniej dwóch systemów pakietów:
+	<ulink url="http://fink.sourceforge.net/">Fink</ulink> i
+	<ulink url="http://darwinports.opendarwin.org/">DarwinPorts</ulink>.\
+	Oba dostarczaj± takie same us³ugi (np. du¿o pakietów do wyboru,
+	rozwi±zywanie zale¿no¶ci, mo¿liwo¶æ ³atwego dodania/aktualizacji/usuniêcia
+	pakietów itp.).
+	Fink oferuje zarówno binarne pakiety, jak i mo¿liwo¶æ zbudowania wszystkiego
+	ze ¼róde³. Natomiast DarwinPorts pozwala tylko na budowanie ze ¼róde³.
+	Autorzy tego przewodnika wybrali DarwinPorts z powodu tej prostej przyczyny,
+	¿e jego podstawowa wersja by³a l¿ejsza.
+	Podane przyk³ady bêd± oparte na DarwinPorts.
+	</para>
+
+<para>
+	Przyk³adowo, ¿eby skomilowaæ <application>MPlayera</application> z obs³ug±
+	OSD:
+	<screen>sudo port install pkgconfig</screen>
+	Zainstaluje to <application>pkg-config</application>, który jest systemem
+	do zarz±dzania flagami kompilacji/dowi±zañ bibliotek.
+	<application>MPlayerowy</application> skrypt
+	<systemitem>configure</systemitem>u¿ywa go do prawid³owego
+	wykrywania bibliotek.
+	Nastêpnie mo¿esz zainstalowaæ <application>fontconfig</application>
+	w podobny sposób:
+	<screen>sudo port install fontconfig</screen>
+	Nastêpnie mo¿esz uruchomiæ <application>MPlayerowy</application> skrypt
+	<systemitem>configure</systemitem> (zapisz zmienne systemowe
+	<systemitem>PKG_CONFIG_PATH</systemitem>
+	i <systemitem>PATH</systemitem>, ¿eby
+	<systemitem>configure</systemitem> znalaz³ biblioteki zainstalowane
+	przez DarwinPorts):
+	<screen>PKG_CONFIG_PATH=/opt/local/lib/pkgconfig/ PATH=$PATH:/opt/local/bin/ ./configure</screen>
+	</para>
+
 <sect2 id="osx_gui">
 <title>MPlayer OS X GUI</title>
 <para>
@@ -665,10 +788,10 @@
 
 </para>
 <para>
-Aby pobraæ modu³ z repozytorium CVS wykonaj polecenia:
+Aby pobraæ modu³ z repozytorium SVN wykonaj polecenia:
 <screen>
-cvs -d:pserver:anonymous at mplayerhq.hu:/cvsroot/mplayer login
-cvs -z3 -d:pserver:anonymous at mplayerhq.hu:/cvsroot/mplayer co -P mplayerosx
+	svn checkout svn://svn.mplayerhq.hu/mplayerosx/trunk/ mplayerosx
+	svn checkout svn://svn.mplayerhq.hu/mplayer/trunk/ main
 </screen>
 </para>
 <para>
@@ -677,14 +800,13 @@
 <screen>
 katalog_¼ród³owy_MPlayera
  |
-  |--->main      (¼ród³a MPlayera z CVS)
+  |--->main      (¼ród³a MPlayera z Subversion)
  |
-  |--->main_noaltivec (¼ród³a MPlayera z CVS skonfigurowane z opcj± --disable-altivec)
+  |--->main_noaltivec (¼ród³a MPlayera z Subversion skonfigurowane z opcj± --disable-altivec)
  |
-  |--->mplayerosx   (¼ród³a MPlayer OS X z CVS)
+  |--->mplayerosx   (¼ród³a MPlayer OS X z Subversion)
 </screen>
 
-
 Najpierw musisz zbudowaæ main i main_noaltivec.
 </para>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/skin.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/skin.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/skin.xml	Sat Jul 15 13:42:29 2006
@@ -1,6 +1,6 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
 <!-- synced with 1.14 (deprecated CVS)-->
-<!-- synced with 18600 (svn) -->
+<!-- synced with 19081 (svn) -->
 <!-- Opiekun: Flex -->
 <appendix id="skin">
 <title>Format skórki <application>MPlayera</application></title>
@@ -789,10 +789,6 @@
 Tutaj znajduj± siê sygna³y, które mog± byæ generowane przez przyciski, suwaki
 i elementy menu.
 </para>
-<note><para>
-Niektóre sygna³y mog± nie dzia³aæ w oczekiwany sposób (lub nie dzia³aæ w ogóle).
-Jak wiadomo, GUI jest jeszcze w fazie rozwoju.
-</para></note>
 
 <variablelist>
 <title>Kontrola odtwarzania :</title>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/video.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/video.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/video.xml	Sat Jul 15 13:42:29 2006
@@ -1,6 +1,6 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <!-- synced with 1.85 (deprecated CVS)-->
-<!-- synced with 17560 (svn) -->
+<!-- synced with 19081 (svn) -->
 <!-- Opiekun: Frogu -->
 <chapter id="video">
 <title>Urządzenia wyjścia video</title>
@@ -194,6 +194,13 @@
 Jeżeli chodzi o S3 Virge: obsługuje ona Xv, ale jest bardzo wolna,
 więc najlepiej ją sprzedaj.
 </para>
+<para>
+	Teraz dostępny jest natywny sterownik bufora ramek (framebuffer) dla
+	kart S3 Virge, podobny do tdfxfb. Ustaw swój bufor ramek (np. dodaj
+	"<option>vga=792 video=vesa:mtrr</option>" do swojego kernela)
+	i używaj <option>-vo s3fb</option> (<option>-vf yuy2</option>
+	i <option>-dr</option> także mogą okazać się przydatne).
+</para>
 
 <note>
 <para>
@@ -828,7 +835,7 @@
 <varlistentry>
  <term><option>-fb</option></term>
  <listitem><simpara>
-  Określa urządzanie bufora ramki, którego użyć (<filename>/dev/fb0</filename>)
+  Określa urządzanie bufora ramki, którego użyć (domyślnie: <filename>/dev/fb0</filename>)
  </simpara></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
@@ -840,7 +847,7 @@
 <varlistentry>
  <term><option>-fbmodeconfig</option></term>
  <listitem><simpara>
-  Plik konfiguracyjny trybów (standardowo <filename>/etc/fb.modes</filename>)
+  Plik konfiguracyjny trybów (domyślnie: <filename>/etc/fb.modes</filename>)
  </simpara></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
@@ -904,9 +911,9 @@
 
 <para>
 Ta sekcja traktuje o obsłudze układu BES (Back-End Scaler) na kartach
-Matrox G200/G400/G450/G550 przez sterowniku mga_vid w jÄ…drze.
-Jest on aktywnie rozwijany przez A'rpiego i
-ma sprzętowy VSYNC z potrójnym buforowaniem.
+Matrox G200/G400/G450/G550 przez sterownik
+<systemitem>mga_vid</systemitem> z jÄ…dra.
+Ma on sprzętowy VSYNC z potrójnym buforowaniem.
 Działa na konsoli framebuffer oraz w X.
 </para>
 
@@ -1087,7 +1094,7 @@
 <varlistentry>
  <term><option>-aasubcolor=<replaceable>V</replaceable></option></term>
  <listitem><para>
-  zmiana koloru napisów
+  Zmiana koloru napisów
   </para><para>
   gdzie <replaceable>V</replaceable> jest jednym z:
   <literal>0</literal> (normalny),
@@ -1106,25 +1113,25 @@
 <varlistentry>
  <term><option>-aadriver</option></term>
  <listitem><simpara>
-  ustawia sugerowany sterownik aa (X11, curses, Linux)
+  Ustawia sugerowany sterownik aa (X11, curses, Linux)
  </simpara></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-aaextended</option></term>
  <listitem><simpara>
-  używa wszystkich 256 znaków.
+  Używa wszystkich 256 znaków.
  </simpara></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-aaeight</option></term>
  <listitem><simpara>
-  używa 8-bitowego ASCII
+  Używa 8-bitowego ASCII
  </simpara></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-aahelp</option></term>
  <listitem><simpara>
-  wyświetla wszystkie opcje aalib
+  Wyświetla wszystkie opcje aalib
  </simpara></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
@@ -1570,13 +1577,6 @@
 </para>
 
 <para>
-VIDIX jest nową technologią i jest bardzo możliwe, że nie będzie działał
-na Twoim systemie. W tym przypadku jedynym rozwiÄ…zaniem jest przeportowanie go
-(głównie libdha). Ale jest nadzieja, że będzie działać na tych systemach,
-na których działa X11.
-</para>
-
-<para>
 Ponieważ VIDIX wymaga bezpośredniego dostępu do sprzętu, musisz uruchamiać
 <application>MPlayera</application> jako root lub ustawić bit SUID na binarce
 <application>MPlayera</application>
@@ -1665,34 +1665,6 @@
 
 <sect3 id="vidix-nvidia">
 <title>Karty nVidia</title>
-<para>
-Dostępny jest stosunkowo nowy sterownik nVidia, działa na kartach Riva128, TNT
-i GeForce2. Doniesiono nam, że na innych też działa.
-</para>
-
-<itemizedlist spacing="compact">
-<title>OGRANICZENIA</title>
-<listitem><para>
- Wskazane jest używanie binarnych sterowników nVidia dla X zanim użyjesz tego
- sterownika VIDIX. Jest to spowodowane tym, że niektóre rejestry, które muszą
- być zainicjalizowane, nie zostały jeszcze odkryte, więc prawdopodobnie próba
- z otwartym sterownikiem XFree86
- <filename>nv.o</filename> także się nie powiedzie.
-</para></listitem>
-<listitem><para>
- Obecnie tylko kodeki zdolne do produkowania na wyjściu obrazu w
- przestrzeni kolorów UYVY mogą współpracować z tym sterownikiem.
- Niestety, żaden dekoder z rodziny
- <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> siÄ™ nie nadaje.
- Pozostają nam następujące popularne kodeki: <systemitem>cvid, divxds, xvid,
- divx4, wmv7, wmv8</systemitem> i kilka innych. Zauważ, że jest to tylko
- chwilowa niedogodność.
- składnia wygląda w ten sposób:
- <screen>
-  mplayer -vf format=uyvy -vc divxds <replaceable>plik_divx3.avi</replaceable>
- </screen>
-</para></listitem>
-</itemizedlist>
 
 <para>
 Unikalną cechą sterownika nvidia_vid jest jego zdolność do wyświetlania obrazu
@@ -1700,14 +1672,9 @@
 magicznych X, bufora ramki, czy czegokolwiek.
 W tym celu będziemy musieli użyć wyjścia video <option>cvidix</option>, jak
 w pokazuje poniższy przykład:
- <screen>
-  mplayer -vf format=uyvy -vc divxds -vo cvidix <replaceable>przykład.avi</replaceable>
- </screen>
+ <screen>mplayer -vo cvidix <replaceable>przyklad.avi</replaceable></screen>
 </para>
 
-<para>
-Czekamy na raporty!
-</para>
 </sect3>
 
 <sect3 id="vidix-sis">
@@ -2053,12 +2020,12 @@
 <title>ZASTOSOWANIE</title>
 <varlistentry>
 <term><option>-vo dxr2</option></term>
-<listitem><para>włącz wyjście TV</para></listitem>
+<listitem><para>Włącz wyjście TV.</para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
 <term><option>-vo dxr2:x11</option> lub <option>-vo dxr2:xv</option></term>
-<listitem><para>włącz wyjście nakładki w X11</para></listitem>
+<listitem><para>Włącz wyjście nakładki w X11.</para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
@@ -2589,7 +2556,6 @@
     Option     "ConnectedMonitor" "CRT, TV"
     Option     "TVStandard" "PAL-B"
     Option     "TVOutFormat" "Composite"
-
 EndSection
 </programlisting>
 </para>More information about the MPlayer-translations mailing list