[MPlayer-translations] r21762 - trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

voroshil subversion at mplayerhq.hu
Sun Dec 24 06:47:51 CET 2006


Author: voroshil
Date: Sun Dec 24 06:47:51 2006
New Revision: 21762

Modified:
   trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

Log:
r21758: Subtitle formats are listed in subreader.h, not libmpdemux/demuxer.h.


Modified: trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	Sun Dec 24 06:47:51 2006
@@ -2,7 +2,7 @@
 .\" This man page was/is done by Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
 .\" Translated by Vladimir Voroshilov <voroshil at gmail.com>
 .\" Encoding: koi8-r
-.\" synced with r21727
+.\" synced with r21758
 .
 .\" --------------------------------------------------------------------------
 .\" ïÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÍÁËÒÏÓÏ×
@@ -2074,7 +2074,7 @@
 ÐÒÏÐÕÓÔÉÔ ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÐÒÏ×ÅÒËÉ!
 õËÁÚÙ×ÁÊÔÅ ÎÁÚ×ÁÎÉÅ ÄÅÍÕÌØÔÐÌÅËÓÏÒÁ ÔÁËÉÍ, ËÁË ÏÎÏ ×Ù×ÏÄÉÔÓÑ ÏÐÃÉÅÊ \-sub-demuxer help.
 äÌÑ ÏÂÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ ÔÁËÖÅ ÄÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ ID ÄÅÍÕÌØÔÐÌÅËÓÏÒÁ, ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÎÙÊ × 
-libmpdemux/\:demuxer.h.
+subreader.h.
 .
 .TP
 .B \-sub-fuzziness <ÒÅÖÉÍ>More information about the MPlayer-translations mailing list