[MPlayer-translations] r19580 - trunk/help/help_mp-ru.h

reimar subversion at mplayerhq.hu
Mon Aug 28 20:48:20 CEST 2006


Author: reimar
Date: Mon Aug 28 20:48:19 2006
New Revision: 19580

Modified:
   trunk/help/help_mp-ru.h

Log:
Part of radio patch by Vladimir Voroshilov (voroshil gmail com) that did not apply cleanly before.


Modified: trunk/help/help_mp-ru.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-ru.h	(original)
+++ trunk/help/help_mp-ru.h	Mon Aug 28 20:48:19 2006
@@ -1174,6 +1174,48 @@
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrControlBelow "%s: ÷ÈÏÄÎÏÊ ÐÁÒÁÍÅÔÒ #%d ÍÅÎØÛÅ ÎÉÖÎÅÊ ÇÒÁÎÉÃÙ %0.4f.\n"
 #define MSGTR_AF_LADSPA_ErrControlAbove "%s: ÷ÈÏÄÎÏÊ ÐÁÒÁÍÅÔÒ #%d ÂÏÌØÛÅ ×ÅÒÈÎÅÊ ÇÒÁÎÉÃÙ %0.4f.\n"
 
+// stream/stream_radio.c
+
+#define MSGTR_RADIO_ChannelNamesDetected "[radio] ïÂÎÁÒÕÖÅÎÙ ÉÍÅÎÁ ÒÁÄÉÏÓÔÁÎÃÉÊ.\n"
+#define MSGTR_RADIO_WrongFreqForChannel "[radio] îÅ×ÅÒÎÁÑ ÞÁÓÔÏÔÁ ÄÌÑ ÓÔÁÎÃÉÉ %s\n"
+#define MSGTR_RADIO_WrongChannelNumberFloat "[radio] îÅ×ÅÒÎÙÊ ÎÏÍÅÒ ÓÔÁÎÃÉÉ: %.2f\n"
+#define MSGTR_RADIO_WrongChannelNumberInt "[radio] îÅ×ÅÒÎÙÊ ÎÏÍÅÒ ÓÔÁÎÃÉÉ: %d\n"
+#define MSGTR_RADIO_FreqParameterDetected "[radio] ÷ ÐÁÒÁÍÅÔÒÁÈ ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÁ ÞÁÓÔÏÔÁ.\n"
+#define MSGTR_RADIO_DoneParsingChannels "[radio] òÁÚÂÏÒ ÉÍÅÎ ÒÁÄÉÏÓÔÁÎÃÉÊ ÚÁ×ÅÒÛÅÎ\n"
+#define MSGTR_RADIO_GetTunerFailed "[radio] ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ:ÓÂÏÊ ×ÙÚÏ×Á ioctl get tuner : %s. frac ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎ × %d\n"
+#define MSGTR_RADIO_NotRadioDevice "[radio] %s ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×ÏÍ ÒÁÄÉÏ!\n"
+#define MSGTR_RADIO_TunerCapLowYes "[radio] ÎÉÚËÏÞÁÓÔÏÔÎÙÊ ÔÀÎÅÒ:ÄÁ frac=%d\n"
+#define MSGTR_RADIO_TunerCapLowNo "[radio] ÎÉÚËÏÞÁÓÔÏÔÎÙÊ ÔÀÎÅÒ:ÎÅÔ frac=%d\n"
+#define MSGTR_RADIO_SetFreqFailed "[radio] ÓÂÏÊ ×ÙÚÏ×Á ioctl set frequency 0x%x (%.2f): %s\n"
+#define MSGTR_RADIO_GetFreqFailed "[radio] ÓÂÏÊ ×ÙÚÏ×Á ioctl get frequency: %s\n"
+#define MSGTR_RADIO_SetMuteFailed "[radio] ÓÂÏÊ ×ÙÚÏ×Á ioctl set mute: %s\n"
+#define MSGTR_RADIO_QueryControlFailed "[radio] ÓÂÏÊ ×ÙÚÏ×Á ioctl query control %s\n"
+#define MSGTR_RADIO_GetVolumeFailed "[radio] ÓÂÏÊ ×ÙÚÏ×Á ioctl get volume: %s\n"
+#define MSGTR_RADIO_SetVolumeFailed "[radio] ÓÂÏÊ ×ÙÚÏ×Á ioctl set volume: %s\n"
+#define MSGTR_RADIO_DroppingFrame "\n[radio] ÐÏÔÅÒÑÎ ÁÕÄÉÏ ÆÒÅÊÍ (ÂÁÊÔ: %d)!\n"
+#define MSGTR_RADIO_BufferEmpty "[radio] grab_audio_frame: ÂÕÆÅÒ ÐÕÓÔ, ÏÖÉÄÁÎÉÅ ÄÁÎÎÙÈ. ÂÁÊÔ: %d \n"
+#define MSGTR_RADIO_AudioInitFailed "[radio] ÓÂÏÊ ×ÙÚÏ×Á audio_in_init: %s\n"
+#define MSGTR_RADIO_AudioBuffer "[radio] áÕÄÉÏ ÚÁÈ×ÁÔ - ÂÕÆÅÒ=%d ÂÁÊÔ (ÂÌÏË: %d ÂÁÊÔ).\n"
+#define MSGTR_RADIO_AllocateBufferFailed "[radio] îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÁÕÄÉÏ ÂÕÆÅÒ (ÂÌÏË=%d,ÒÁÚÍÅÒ=%d): %s\n"
+#define MSGTR_RADIO_CurrentFreq "[radio] ôÅËÕÝÁÑ ÞÁÓÔÏÔÁ: %.2f\n"
+#define MSGTR_RADIO_SelectedChannel "[radio] ÷ÙÂÒÁÎÁ ÓÔÁÎÃÉÑ: %d - %s (ÞÁÓÔÏÔÁ: %.2f)\n"
+#define MSGTR_RADIO_ChangeChannelNoChannelList "[radio] îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÉÚÍÅÎÉÔØ ÓÔÁÎÃÉÀ: ÎÅ ÐÅÒÅÄÁÎ ÓÐÉÓÏË ÒÁÄÉÏÓÔÁÎÃÉÊ\n"
+#define MSGTR_RADIO_UnableOpenDevice "[radio] îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ '%s': %s\n"
+#define MSGTR_RADIO_RadioDevice "[radio] Radio fd: %d, %s\n"
+#define MSGTR_RADIO_InitFracFailed "[radio] ÓÂÏÊ ×ÙÚÏ×Á init_frac\n"
+#define MSGTR_RADIO_WrongFreq "[radio] îÅ×ÅÒÎÁÑ ÞÁÓÔÏÔÁ: %.2f\n"
+#define MSGTR_RADIO_UsingFreq "[radio] éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÞÁÓÔÏÔÁ: %.2f.\n"
+#define MSGTR_RADIO_AudioInInitFailed "[radio] ÓÂÏÊ ×ÙÚÏ×Á audio_in_init\n"
+#define MSGTR_RADIO_BufferString "[radio] %s: × ÂÕÆÅÒÅ: %d ÐÏÔÅÒÑÎÏ:%d\n"
+#define MSGTR_RADIO_AudioInSetupFailed "[radio] ÓÂÏÊ ×ÙÚÏ×Á audio_in_setup: %s\n"
+#define MSGTR_RADIO_CaptureStarting "[radio] úÁÐÕÓË ÍÏÄÕÌÑ ÚÁÈ×ÁÔÁ\n"
+#define MSGTR_RADIO_ClearBufferFailed "[radio] ïÛÉÂËÁ ÏÞÉÓÔËÉ ÂÕÆÅÒÁ: %s\n"
+#define MSGTR_RADIO_StreamEnableCacheFailed "[radio] ïÛÉÂËÁ ×ÙÚÏ×Á stream_enable_cache: %s\n"
+#define MSGTR_RADIO_DriverUnknownId "[radio] îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉÐ ÄÒÁ×ÅÒÁ: %d\n"
+#define MSGTR_RADIO_DriverUnknownStr "[radio] îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÄÒÁÊ×ÅÒ: %s\n"
+#define MSGTR_RADIO_DriverV4L "[radio] éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ V4Lv1 ÒÁÄÉÏ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ\n"
+#define MSGTR_RADIO_DriverV4L2 "[radio] éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ V4Lv2 ÒÁÄÉÏ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ\n"
+
 // format.c
 
 #define MSGTR_AF_FORMAT_UnknownFormat "ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ "More information about the MPlayer-translations mailing list