[MPlayer-translations] r19493 - in trunk/DOCS/man: cs/mplayer.1 de/mplayer.1 en/mplayer.1 es/mplayer.1 fr/mplayer.1 hu/mplayer.1 it/mplayer.1 pl/mplayer.1 sv/mplayer.1

diego subversion at mplayerhq.hu
Tue Aug 22 12:10:36 CEST 2006


Author: diego
Date: Tue Aug 22 12:10:33 2006
New Revision: 19493

Modified:
  trunk/DOCS/man/cs/mplayer.1
  trunk/DOCS/man/de/mplayer.1
  trunk/DOCS/man/es/mplayer.1
  trunk/DOCS/man/fr/mplayer.1
  trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1
  trunk/DOCS/man/it/mplayer.1
  trunk/DOCS/man/pl/mplayer.1
  trunk/DOCS/man/sv/mplayer.1

Changes in other areas also in this revision:
Modified:
  trunk/DOCS/man/en/mplayer.1

Log:
Enclose all space padded headings with quotes.


Modified: trunk/DOCS/man/cs/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/cs/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/cs/mplayer.1	Tue Aug 22 12:10:33 2006
@@ -267,7 +267,7 @@
 Pøejde na dal¹í/\:pøedchozí alternativní zdroj.
 .IPs "p / MEZERNÍK"
 Pauza pøehrávání (dal¹í stisk odpauzuje).
-.IPs .\ \ \ \ 
+.IPs ".\ \ \ \ "
 Krok vpøed.
 Prvním stiskem pozastavíte pøehrávání, s ka¾dým dal¹ím stiskem se pøehraje jeden
 snímek a opìt zastaví (libovolná jiná klávesa odpauzuje).
@@ -279,31 +279,31 @@
 Ztlumení/\:zesílení hlasitosti
 .IP "9 a 0"
 Ztlumení/\:zesílení hlasitosti
-.IPs m\ \ \ \ 
+.IPs "m\ \ \ \ "
 Vypnutí zvuku.
 .IPs "# (pouze MPEG a Matroska)"
 Pøepíná mezi dostupnými zvukovými stopami.
-.IPs f\ \ \ \ 
+.IPs "f\ \ \ \ "
 Pøepínaè na celou obrazovku a zpìt (viz také volbu \-fs).
-.IPs T\ \ \ \ 
+.IPs "T\ \ \ \ "
 Pøepínaè funkce v¾dy-nahoøe (stay-on-top) (viz také volbu \-ontop).
 .IPs "w a e"
 Sní¾ení/\:zvý¹ení rozsahu pan-and-scan (lupa).
-.IPs o\ \ \ \ 
+.IPs "o\ \ \ \ "
 Pøepínaè zobrazení OSD: nic / posuvník / posuvník + èas /
 posuvník + èas + celkový èas.
-.IPs d\ \ \ \ 
+.IPs "d\ \ \ \ "
 Pøepínaè zahazování snímkù: nic / zru¹ zobrazení / zru¹ dekódování
 (viz volby \-framedrop a \-hardframedrop).
-.IPs v\ \ \ \ 
+.IPs "v\ \ \ \ "
 Pøepínaè viditelnosti titulkù.
 .IPs "b / j"
 Cykluje dostupné titulky.
 .IPs "y / g"
 Krok vpøed/zpìt v titulcích.
-.IP F\ \ \ \ 
+.IP "F\ \ \ \ "
 Pøepínaè zobrazení "vynucených titulkù".
-.IPs a\ \ \ \ 
+.IPs "a\ \ \ \ "
 Pøepínaè zarovnání titulkù: vrch / støed / spodek.
 .IPs "x a z"
 Nastavení zpo¾dìní titulkù po +/- 0.1 sekundy.
@@ -366,7 +366,7 @@
 .RS
 .IPs PAUSE
 Pauza.
-.IPs STOP\ 
+.IPs "STOP\ "
 Ukonèení pøehrávání a skonèí.
 .IPs "PØEDCHOZÍ a DAL©Í"
 Pøevíjení zpìt/\:vpøed o 1 minutu.
@@ -382,17 +382,17 @@
 .RS
 .IPs ENTER
 Start pøehrávání.
-.IPs ESC\ \ 
+.IPs "ESC\ \ "
 Stop pøehrávání.
-.IPs l\ \ \ \ 
+.IPs "l\ \ \ \ "
 Naètení souboru.
-.IPs t\ \ \ \ 
+.IPs "t\ \ \ \ "
 Naètení titulkù.
-.IPs c\ \ \ \ 
+.IPs "c\ \ \ \ "
 Otevøe voliè skinù.
-.IPs p\ \ \ \ 
+.IPs "p\ \ \ \ "
 Otevøe playlist.
-.IPs r\ \ \ \ 
+.IPs "r\ \ \ \ "
 Otevøe pøedvolby.
 .RE
 .PD 1
@@ -406,9 +406,9 @@
 .RS
 .IPs "h a k"
 Volba pøedchozího/\:dal¹ího kanálu.
-.IPs n\ \ \ \ 
+.IPs "n\ \ \ \ "
 Zmìna normy.
-.IPs u\ \ \ \ 
+.IPs "u\ \ \ \ "
 Zmìna seznamu kanálù.
 .RE
 .PD 1
@@ -635,7 +635,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-quiet\ 
+.B "\-quiet\ "
 Ménì upovídaný výstup na konzoli; konkrétnì potlaèí zobrazování stavového øádku
 (tedy\ A:  0.7 V:  0.6 A-V: 0.068 ...).
 Volba je u¾iteèná na pomalých nebo vadných terminálech, které nezvládají
@@ -668,7 +668,7 @@
 Vypí¹e popis a obsah profilu.
 .
 .TP
-.B \-v\ \ \ \ \ 
+.B "\-v\ \ \ \ \ "
 Zvy¹uje úroveò upovídanosti o jednu úroveò na ka¾dé \-v
 nalezené na pøíkazové øádce.
 .
@@ -1524,7 +1524,7 @@
 Nastavení datového toku (bitrate) zachytávaného zvuku.
 .IPs forceaudio
 Zachytávat zvuk i kdy¾ ve v4l nejsou k dispozici ¾ádné zdroje zvuku.
-.IPs alsa\ 
+.IPs "alsa\ "
 Zachytávat z ALSA.
 .IPs amode=<0\-3>
 Zvolí audio re¾im:
@@ -1877,7 +1877,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-subcc \ 
+.B "\-subcc \ "
 Zobrazovat DVD Closed Caption (CC) titulky.
 Toto
 .B nejsou
@@ -2010,7 +2010,7 @@
 Øekne MPlayeru aby zpracoval titulkový soubor jako unicode.
 .
 .TP
-.B \-utf8 \ \ 
+.B "\-utf8 \ \ "
 Øekne MPlayeru aby zpracoval titulkový soubor jako UTF-8.
 .
 .TP
@@ -2105,7 +2105,7 @@
 Dostupná zvukové výstupní rozhraní jsou:
 .
 .TP
-.B alsa\ \ \ 
+.B "alsa\ \ \ "
 Zvukové rozhraní ALSA 0.9/1.x
 .PD 0
 .RSs
@@ -2121,11 +2121,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B alsa5\ \ 
+.B "alsa5\ \ "
 Zvukové rozhraní ALSA 0.5.
 .
 .TP
-.B oss\ \ \ \ 
+.B "oss\ \ \ \ "
 Rozhraní OSS.
 .PD 0
 .RSs
@@ -2138,7 +2138,7 @@
 .RE
 .PD 1
 .TP
-.B sdl\ \ \ \ 
+.B "sdl\ \ \ \ "
 Zvukové rozhraní multiplatformní knihovny SDL (Simple Directmedia Layer).
 .PD 0
 .RSs
@@ -2148,11 +2148,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B arts\ \ \ 
+.B "arts\ \ \ "
 Zvukový výstup pøes aRts démona.
 .
 .TP
-.B esd\ \ \ \ 
+.B "esd\ \ \ \ "
 Zvukový výstup pøes ESD démona.
 .PD 0
 .RSs
@@ -2162,7 +2162,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B jack\ \ \ \ 
+.B "jack\ \ \ \ "
 Zvukový výstup pøes JACK (Jack Audio Connection Kit).
 .PD 0
 .RSs
@@ -2178,7 +2178,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B nas\ \ \ \ 
+.B "nas\ \ \ \ "
 Zvukový výstup pøes NAS.
 .
 .TP
@@ -2231,12 +2231,12 @@
 Vlastní ovladaè pro DVB.
 .
 .TP
-.B null\ \ \ 
+.B "null\ \ \ "
 Neprodukuje ¾ádný zvuk, rychlost pøehrávání videa je v¹ak zachována.
 Pro výkonnostní testy pou¾ijte \-nosound.
 .
 .TP
-.B pcm\ \ \ \ 
+.B "pcm\ \ \ \ "
 Zvukové rozhraní pro zápis surového PCM/\:wave proudu.
 .PD 0
 .RSs
@@ -2246,7 +2246,7 @@
 .IPs file=<soubor>
 Zapí¹e zvuk do <souboru> místo výchozího audiodump.wav.
 Pokud jste zadali nowaveheader, je výchozí audiodump.pcm.
-.IPs fast\ 
+.IPs "fast\ "
 Zkusí dumpovat rychleji ne¾ v reálném èase.
 Ujistìte se, ¾e nedojde k oøíznutí výstupu (obvykle se
 zprávou "Pøíli¹ mnoho paketù ve vyrovnávací pamìti").
@@ -2257,7 +2257,7 @@
 .TP
 .
 .TP
-.B plugin\ \ 
+.B "plugin\ \ "
 Plugin audio výstup.
 .
 .
@@ -2304,7 +2304,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-dr \ \ \ 
+.B "\-dr \ \ \ "
 Zapne direct rendering (není podporováno v¹emi kodeky a video rozhraními).
 .br
 .I VAROVÁNÍ:
@@ -2323,7 +2323,7 @@
 .IPs macrovision=<hodnota>
 re¾im macrovision (0 = vypnuto (výchozí), 1 = agc, 2 = agc 2 colorstripe,
 3 = agc 4 colorstripe)
-.IPs mute\ 
+.IPs "mute\ "
 vypnout zvukový výstup
 .IPs unmute
 zapnout zvukový výstup
@@ -2339,7 +2339,7 @@
 zapne 7.5 IRE výstupní re¾im
 .IPs no75ire
 vypne 7.5 IRE výstupní re¾im (výchozí)
-.IPs bw\ \ \ 
+.IPs "bw\ \ \ "
 èernobílý TV výstup
 .IPs color
 barevný TV výstup (výchozí)
@@ -2440,7 +2440,7 @@
 Pou¾ije _WIN_LAYER se zadanou hladinou.
 .IPs netwm
 Vynutí NETWM styl.
-.IPs none\ 
+.IPs "none\ "
 Nenastavovat hladinu pro celoobrazovkové okno.
 .IPs stays_on_top
 Pou¾ije _NETWM_STATE_STAYS_ON_TOP je-li k dispozici.
@@ -2480,7 +2480,7 @@
 Umístí okno na x=50, y=40.
 .IPs 50%:50%
 Umístí okno doprostøed obrazovky.
-.IPs 100%\ 
+.IPs "100%\ "
 Umístí okno doprostøed pravého okraje obrazovky.
 .IPs 100%:100%
 Umístí okno do pravého dolního rohu obrazovky.
@@ -2603,14 +2603,14 @@
 Pøi startu vypne xscreensaver a pøi skonèení jej zase zapne.
 .
 .TP
-.B \-vm \ \ \ 
+.B "\-vm \ \ \ "
 Zkusí zmìnit video re¾im.
 Funkce je podporována video rozhraními dga, x11, xv, sdl a directx.
 Je-li pou¾ita s directx video rozhraním, mù¾ete pou¾ít volby \-screenw,
 \-screenh, \-bpp a \-refreshrate pro nastavení nového video re¾imu.
 .
 .TP
-.B \-vsync \ \ 
+.B "\-vsync \ \ "
 Zapne synchronizaci na snímkový zpìtný bìh (VBI) pro video rozhraní vesa,
 dfbmga a svga.
 .
@@ -2822,7 +2822,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vidix\ \ 
+.B "vidix\ \ "
 VIDIX (VIDeo Interface for *niX) je rozhraním k video akcelerujícím
 vlastnostem rùzných grafických karet.
 Poskytuje velmi rychlý video výstup na kartách které jej podporují.
@@ -2847,7 +2847,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B cvidix\ 
+.B "cvidix\ "
 Obecný a platformnì nezávislý front-end k VIDIXu. Mù¾e dokonce pracovat
 v textové konzoli s nVidia kartami.
 .PD 0
@@ -2924,12 +2924,12 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vesa\ \ \ 
+.B "vesa\ \ \ "
 Obecné video rozhraní; funkèní s ka¾dou VESA VBE 2.0
 kompatibilní kartou.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs dga\ \ 
+.IPs "dga\ \ "
 Zapne DGA re¾im.
 .IPs nodga
 Vypne DGA re¾im.
@@ -2939,13 +2939,13 @@
 Aktivuje TV out na neomagicu a nastaví jej na normu NTSC.
 .IPs vidix
 Pou¾ije VIDIX ovladaè.
-.IPs lvo\ \ \ 
+.IPs "lvo\ \ \ "
 Aktivuje Linuxové pøekrývání videa (Linux Video Overlay) v re¾imu vesa.
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B svga\ \ \ 
+.B "svga\ \ \ "
 Pøehraje video s pomocí knihovny SVGA.
 .PD 0
 .RSs
@@ -2962,7 +2962,7 @@
 Vynutí zmìnu snímku a¾ v dobì snímkového zpìtného bìhu.
 Pou¾itelné pouze s volbou \-double.
 Má stejný efekt jako volba \-vsync.
-.IPs sq\ \ \ 
+.IPs "sq\ \ \ "
 Zkusí vybrat video re¾im se ètvercovými pixely.
 .IPs vidix
 Pou¾ije svga s VIDIX.
@@ -2970,7 +2970,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B gl\ \ \ \ \ 
+.B "gl\ \ \ \ \ "
 Video rozhraní OpenGL, jednoduchá verze.
 Rozmìry videa musí být men¹í ne¾ maximální
 velikost textury ve va¹í OpenGL implementaci.
@@ -3111,7 +3111,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B gl2\ \ \ \ 
+.B "gl2\ \ \ \ "
 Druhá generace OpenGL video rozhraní.
 Podporuje OSD a videa vìt¹í ne¾ maximální velikost textury.
 .PD 0
@@ -3126,22 +3126,22 @@
 .REss
 .
 .TP
-.B null\ \ \ 
+.B "null\ \ \ "
 Neprodukuje ¾ádné video.
 Pou¾itelné pro testy výkonu.
 .
 .TP
-.B aa\ \ \ \ \ 
+.B "aa\ \ \ \ \ "
 Výstupní video rozhraní do ASCII art pracující v textové konzoli.
 Seznam a vysvìtlivky dostupných podvoleb dostanete spu¹tìním
 .I mplayer \-vo aa:help
 .
 .TP
-.B caca\ \ \ 
+.B "caca\ \ \ "
 Barevné výstupní video rozhraní do ASCII art pracující v textové konzoli.
 .
 .TP
-.B bl\ \ \ \ \ 
+.B "bl\ \ \ \ \ "
 Pøehrávání videa UDP protokolem Blinkenlights.
 Toto rozhraní je velmi závislé na hardwaru.
 .PD 0
@@ -3155,7 +3155,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B ggi\ \ \ \ 
+.B "ggi\ \ \ \ "
 Video rozhraní pro grafický systém GGI.
 .PD 0
 .RSs
@@ -3193,7 +3193,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B dfbmga\ 
+.B "dfbmga\ "
 Výstupní video rozhraní pro Matrox G400/\:G450/\:G550 které pou¾ívá knihovnu
 DirectFB k zpøístupnìní speciálních hardwarových vlastností.
 Zapíná CRTC2 (druhý výstup), zobrazuje video nezávisle na prvním výstupu.
@@ -3248,7 +3248,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B syncfb\ 
+.B "syncfb\ "
 Video výstupní rozhraní jaderného modulu SyncFB, který zpøístupòuje speciální
 hardwarové vlastnosti karet Matrox Gxxx jako je hardwarové odstranìní prokladu,
 ¹kálování a synchronizace video výstupu s vertikálním kmitoètem monitoru.
@@ -3305,7 +3305,7 @@
 Aktivuje pøekrývání namísto TV-Outu.
 .IPs prebuf
 Zapíná ètení napøed do vyrovnávací pamìti.
-.IPs sync\ 
+.IPs "sync\ "
 Zapíná nový synchronizaèní modul.
 .IPs norm=<norma>
 Urèuje TV normu.
@@ -3360,7 +3360,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B md5sum\ 
+.B "md5sum\ "
 Spoèítá MD5 otisk jednotlivì pro v¹echny snímky a zapí¹e je do souboru.
 Podporuje barevné prostory RGB24 a YV12.
 Pou¾itelné pøi hledání chyb.
@@ -3398,7 +3398,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B gif89a\ 
+.B "gif89a\ "
 Vyexportuje v¹echny snímky do jediného animovaného GIF souboru v aktuálním adresáøi.
 Podporuje pouze RGB formát s barevnou hloubkou 24 bpp a výstup je pøeveden
 na 256 barev.
@@ -3425,7 +3425,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B jpeg\ \ \ 
+.B "jpeg\ \ \ "
 Vyexportuje ka¾dý snímek do JPEG souboru v aktuálním adresáøi.
 Ka¾dý soubor bude pojmenován èíslem snímku i s vodícími nulami.
 .PD 0
@@ -3452,22 +3452,22 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pnm\ \ \ \ 
+.B "pnm\ \ \ \ "
 Vyexportuje ka¾dý snímek do PNM souboru v aktuálním adresáøi.
 Ka¾dý ze souborù je pojmenován èíslem snímku vèetnì úvodních nul.
 Podporuje PPM, PGM a PGMYUV soubory v re¾imu raw i ASCII.
 Viz té¾ pnm (5), ppm (5) a pgm (5).
 .PD 0
 .RSs
-.IPs ppm\ \ 
+.IPs "ppm\ \ "
 Zapisuje PPM soubory (výchozí).
-.IPs pgm\ \ 
+.IPs "pgm\ \ "
 Zapisuje PGM soubory.
 .IPs pgmyuv
 Zapisuje PGMYUV soubory.
 PGMYUV jsou podobné PGM, ale zároveò obsahují U a V slo¾ku pøidanou na spodní
 okraj obrázku.
-.IPs raw\ \ 
+.IPs "raw\ \ "
 Zapisuje PNM soubory v raw re¾imu (výchozí).
 .IPs ascii
 Zapisuje PNM soubory v ASCII re¾imu.
@@ -3483,7 +3483,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B png\ \ \ \ 
+.B "png\ \ \ \ "
 Vyexportuje ka¾dý snímek do PNG souboru v aktuálním adresáøi.
 Ka¾dý soubor bude pojmenován èíslem snímku i s vodícími nulami.
 Podporuje formáty RGB a BGR, oba v 24bpp barevné hloubce.
@@ -3496,7 +3496,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B tga\ \ \ \ 
+.B "tga\ \ \ \ "
 Vyexportuje ka¾dý snímek do Targa souboru v aktuálním adresáøi.
 Ka¾dý soubor bude pojmenován èíslem snímku i s vodícími nulami.
 Úèel tohoto rozhraní je: mít jednoduchý bezztrátový zapisovaè obrázkù,
@@ -3616,7 +3616,7 @@
 Zaká¾e automatickou kompenzaci pomìru stran videa.
 .
 .TP
-.B \-flip \ 
+.B "\-flip \ "
 Pøevrátí obraz vzhùru nohama.
 .
 .TP
@@ -3729,7 +3729,7 @@
 problémy jako: zjednodu¹enou dekvantizaci, pøedpokládané pou¾ití výchozí
 kvantizaèní matice, pøedpokládaný YUV 4:2:0 a pøeskoèení nìkolika testù
 detekujících po¹kozené bitové proudy.
-.IPs gray\ 
+.IPs "gray\ "
 dekódování pouze èernobíle (o nìco rychlej¹í ne¾ barevnì)
 .IPs "idct=<0\-99> (viz \-lavcopts)"
 (viz lavcopts)
@@ -4007,7 +4007,7 @@
 .RE
 .PD 0
 .RSs
-.IPs dr2\ \ 
+.IPs "dr2\ \ "
 Aktivuje direct rendering metodu 2.
 .IPs nodr2
 Deaktivuje direct rendering metodu 2.
@@ -4033,7 +4033,7 @@
 Vypíná kalkulaci pomìru stran.
 .
 .TP
-.B \-zoom\ \ 
+.B "\-zoom\ \ "
 Umo¾ní softwarové ¹kálování, kdykoli je to mo¾né.
 Umo¾òuje ¹kálovat na výstupní rozhraní (jako x11, fbdev), které nepodporují
 hardwarové ¹kálování, u kterých MPlayer vypíná výchozí ¹kálování z výkonových
@@ -4229,7 +4229,7 @@
 .RSs
 .IPs <poèet_kanálù>
 poèet výstupních kanálù (1\-6)
-.IPs <poèet>\ 
+.IPs "<poèet>\ "
 poèet tras (1\-6)
 .IPs <od1:do1:od2:do2:od3:do3:...>
 Páry èísel mezi 0 a 5 které definují kam smìrovat který kanál.
@@ -4292,11 +4292,11 @@
 zvukový proud.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <v>\ \ 
+.IPs "<v>\ \ "
 Nastaví zamý¹lený zisk v dB pro v¹echny kanály v proudu
 od -200dB do +60dB, kde -200dB úplnì ztlumí zvuk
 a +60dB odpovídá tisícinásobnému zesílení (výchozí: 0).
-.IPs <sc>\ 
+.IPs "<sc>\ "
 Zapne (1) nebo vypne (0) jemnou kompresi dynamiky.
 Komprese dynamiky zjemní zvuk, pokud jsou pou¾ity vysoké hodnoty hlasitosti.
 Tuto volbu zapnìte pokud máte reproduktory s velmi nízkým dynamickým rozsahem.
@@ -4328,7 +4328,7 @@
 naleznete v sekci pøíklady poblí¾ konce.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <n>\ \ 
+.IPs "<n>\ \ "
 Poèet výstupních kanálù (1\-6).
 .IPs <lij>
 Jak velká èást hlasitosti vstupního kanálu i je mixována do výstupního kanálu j
@@ -4364,11 +4364,11 @@
 Digital 5.1 zvukem, jinak tento filtr znièí zvuk pro subwoofer.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <fc>\ 
+.IPs "<fc>\ "
 mezní kmitoèet pro dolní propust (20Hz a¾ 300Hz) (výchozí: 60Hz)
 Pro nejlep¹í výsledky nastavujte mezní kmitoèet co nejní¾e.
 Vylep¹í to zku¹enost se stereo nebo surround zvukem.
-.IPs <ch>\ 
+.IPs "<ch>\ "
 Nastaví èíslo kanálu do kterého bude vlo¾en zvuk pro subwoofer.
 Èíslo kanálu mu¾e být mezi 0 a 5 (výchozí: 5).
 V¹imnìte si, ¾e je poèet kanálù automaticky zvý¹en na <ch> podle potøeby.
@@ -4384,13 +4384,13 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B center\ 
+.B "center\ "
 Vytvoøí støední kanál za zadních kanálù. V souèasnosti mù¾e mít nízkou kvalitu,
 jeliko¾ zatím neimplementuje horní propust pro správnou extrakci, ale místo toho
 prùmìruje a pùlí kanály.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <k>\ 
+.IPs "<k>\ "
 Urèí èíslo kanálu, do kterého se vlo¾í støední kanál.
 èíslo kanálu mù¾e být mezi 0 a 5 (výchozí: 5).
 Poèet kanálù se automaticky zvý¹í na <k> podle potøeby.
@@ -4548,14 +4548,14 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B comp\ \ \ 
+.B "comp\ \ \ "
 Filtr Kompresor/expander pou¾itelný pro mikrofonní vstup.
 Potlaèuje zkreslení velmi hlasitých zvukù a zvy¹uje hlasitost velmi tichých
 zvukù.
 Tento filtr je netestován, mo¾ná dokonce nepou¾itelný.
 .
 .TP
-.B gate\ \ \ 
+.B "gate\ \ \ "
 Filtr Noise gate podobný zvukovému filtru comp.
 Tento filtr je netestován, mo¾ná dokonce nepou¾itelný.
 .
@@ -4690,14 +4690,14 @@
 .PD 1
 .IPs <x>,<y>
 pozice originálu v roz¹íøeném obrázku (výchozí: støed)
-.IPs <o>\ \ 
+.IPs "<o>\ \ "
 renderování OSD/\:titulkù
 .RSss
 0: vypnuto (výchozí)
 .br
 1: zapnuto
 .REss
-.IPs <a>\ \ 
+.IPs "<a>\ \ "
 Expanduje tak aby odpovídal pomìru stran, místo rozli¹ení (výchozí: 0).
 .sp 1
 .I PØÍKLAD:
@@ -4708,7 +4708,7 @@
 expanduje tak, aby dosáhl pomìru stran 4/3.
 .RE
 .PD 1
-.IPs <r>\ \ 
+.IPs "<r>\ \ "
 Zaokrouhluje tak, aby byla jak vý¹ka, tak ¹íøka beze zbytku dìlitelná <r>
 (výchozí: 1).
 .RE
@@ -4718,7 +4718,7 @@
 Pøevrátí obraz vzhùru nohama.
 .
 .TP
-.B mirror\ 
+.B "mirror\ "
 Pøevrátí obraz podle osy Y.
 .
 .TP
@@ -4881,22 +4881,22 @@
 zachován pomìr stran.
 .RE
 .PD 1
-.IPs <r>\ \ 
+.IPs "<r>\ \ "
 Zaokrouhlí nahoru na násobek <r> (výchozí: 1).
 .RE
 .
 .TP
-.B yuy2\ \ \ 
+.B "yuy2\ \ \ "
 Vynutí softwarovou konverzi YV12/\:I420/\:422P na YUY2.
 Pou¾itelné pro video karty/\:rozhraní s pomalým YV12 ale rychlým YUY2.
 .
 .TP
-.B yvu9\ \ \ 
+.B "yvu9\ \ \ "
 Vynutí softwarovou YVU9 do YV12 konverzi barevného prostoru.
 Nahrazeno pomocí softwarového ¹kálovaèe.
 .
 .TP
-.B yuvcsp\ 
+.B "yuvcsp\ "
 Pøizpùsobí YUV barevné hodnoty rozsahu CCIR 601 bez provedení skuteèné konverze.
 .
 .TP
@@ -4904,7 +4904,7 @@
 Konverze barevného prostoru: RGB 24/32 <\-> BGR 24/32.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs swap\ 
+.IPs "swap\ "
 Rovnì¾ zaji¹»uje zámìnu R <-> B.
 .RE
 .PD 1
@@ -5059,7 +5059,7 @@
 výchozí kombinace pp filtrù (hb:a,vb:a,dr:a)
 .IPs fa/fast
 rychlá kombinace pp filtrù (h1:a,v1:a,dr:a)
-.IPs ac\ \ \ 
+.IPs "ac\ \ \ "
 pp filtr vysoké kvality, kombinace (ha:a:128:7,va:a,dr:a)
 .RE
 .RS
@@ -5088,7 +5088,7 @@
 .RSs
 .IPs <kvalita>
 0\-6 (výchozí: 3)
-.IPs <qp>\ 
+.IPs "<qp>\ "
 Vynutí kvantizaèní parametr (výchozí: 0, pou¾ije QP z videa).
 .IPs <re¾im>
 0: ostrý práh (výchozí)
@@ -5111,7 +5111,7 @@
 .RSs
 .IPs <kvalita>
 0\-8 (výchozí: 3)
-.IPs <qp>\ 
+.IPs "<qp>\ "
 Vynutí kvantizaèní parametr (výchozí: 0, pou¾ije QP z videa).
 .RE
 .
@@ -5121,7 +5121,7 @@
 .RSs
 .IPs <kvalita>
 4\-5 (odpovídá spp; výchozí: 4)
-.IPs <qp>\ 
+.IPs "<qp>\ "
 Vynutí kvantizaèní parametr (výchozí: 0, pou¾ije QP z videa).
 .IPs <-15\-32>
 Síla filtru, ni¾¹í hodnoty zachovají více detailù, ale také více artefaktù,
@@ -5157,7 +5157,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B test\ \ \ 
+.B "test\ \ \ "
 Generuje rùzné testovací vzory.
 .
 .TP
@@ -5181,7 +5181,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B fame\ \ \ 
+.B "fame\ \ \ "
 Rychlá softwarová konverze YV12 do MPEG-1 pomocí libfame pro pou¾ití s DVB/\:DXR3.
 .
 .TP
@@ -5320,7 +5320,7 @@
 prokladu) s velmi malou re¾ií pro CPU.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <f>\ \ 
+.IPs "<f>\ \ "
 Ve výchozím stavu se pøi podvzorkování pakuje prùmìrná hodnota párovaných øádkù.
 Jakákoli hodnota jiná ne¾ 0 nebo 1 nastaví výchozí (prùmìrovací) chování.
 .RSss
@@ -5448,9 +5448,9 @@
 .B unsharp[=l|cWxH:amount[:l|cWxH:amount]]
 maska rozostøení / Gaussovo rozostøení
 .RSs
-.IPs l\ \ \ \ 
+.IPs "l\ \ \ \ "
 Aplikuje efekt na èernobílou slo¾ku.
-.IPs c\ \ \ \ 
+.IPs "c\ \ \ \ "
 Aplikuje efekt na barevnou slo¾ku.
 .IPs <¹íøka>x<vý¹ka>
 ¹íøka a vý¹ka matice, oba rozmìry musí být liché
@@ -5466,7 +5466,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B swapuv\ 
+.B "swapuv\ "
 Zamìní úrovnì U & V.
 .
 .TP
@@ -5530,7 +5530,7 @@
 a filmdint jsou ve vìt¹inì pøípadù lep¹í.
 Následující argumenty (syntax viz vý¹) mù¾ete pou¾ít k ovlivnìní chování detc:
 .RSs
-.IPs <dr>\ 
+.IPs "<dr>\ "
 Nastaví re¾im zahazování snímkù.
 .RSss
 0: Nezahazovat snímky abychom mìli pevnou snímkovou rychlostí (výchozí).
@@ -5543,14 +5543,14 @@
 .I POZNÁMKA:
 V MEncoderu pou¾ívejte módy 1 nebo 2.
 .REss
-.IPs <am>\ 
+.IPs "<am>\ "
 Analytický re¾im.
 .RSss
 0: Pevný vzor s poèáteèním èíslem snímku nastaveném ve <fr>.
 .br
 1: agresivní vyhledávání telecine vzoru (výchozí)
 .REss
-.IPs <fr>\ 
+.IPs "<fr>\ "
 Nastaví poèáteèní èíslo snímku v øadì.
 0\-2 jsou tøi èisté progresivní snímky; 3 a 4 jsou dva prokládané snímky.
 Výchozí hodnota -1 znamená 'není v telecine øadì'.
@@ -5903,7 +5903,7 @@
 3: velmi pomalý, jako 2 plus více referenèních snímkù
 .IPs <parita>
 0 nebo 1 vybírá, který pùlsnímek pou¾ít (poznámka: zatím ¾ádná autodetekce!).
-.IPs <qp>\ 
+.IPs "<qp>\ "
 Vy¹¹í hodnoty by mìly vést k hlad¹ímu vektoru pohybu pùlsnímku,
 ale ménì optimálním individuálním vektorùm.
 .RE
@@ -5928,7 +5928,7 @@
 .RSs
 .IPs <prùmìr>
 síla rozostøování (~0.1\-4.0) (èím vìt¹í, tím pomalej¹í)
-.IPs <pf>\ 
+.IPs "<pf>\ "
 síla pre-filtru (~0.1\-2.0)
 .IPs <rozdílBarev>
 maximální odli¹nost pixelù které je¹tì budou zapoèítávány (~0.1\-100.0)
@@ -5956,17 +5956,17 @@
 .RSs
 .IPs <x0>,<y0>,...
 souøadnice levého horního, pravého horního, levého dolního a pravého dolního rohu
-.IPs <t>\ \ 
+.IPs "<t>\ \ "
 lineární (0) nebo kubické pøevzorkování (1)
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B 2xsai\ \ 
+.B "2xsai\ \ "
 ©káluje a vyhladí obrázek pomocí algoritmu 2x scale s interpolací.
 .
 .TP
-.B 1bpp\ \ \ 
+.B "1bpp\ \ \ "
 Konvertuje jednobitovou bitmapu na YUV/\:BGR 8/\:15/\:16/\:32
 .
 .TP
@@ -6018,9 +6018,9 @@
 .IPs OPAQUE
 Zaká¾e ve¹kerou prùhlednost.
 Po¹lete "ALPHA 0 0 0 0 0" a¾ ji budete chtít znovu zapnout.
-.IPs HIDE\ 
+.IPs "HIDE\ "
 Skryje bitmapu.
-.IPs SHOW\ 
+.IPs "SHOW\ "
 Uká¾e bitmapu.
 .RE
 .PD 1
@@ -6283,7 +6283,7 @@
 .sp 1
 Dostupné volby jsou:
 .RSs
-.IPs help\ 
+.IPs "help\ "
 Zobrazí tuto nápovìdu.
 .IPs name=<hodnota>
 název díla
@@ -6446,7 +6446,7 @@
 voleb vùbec zmínìno.
 .
 .TP
-.B help\ \ \ 
+.B "help\ \ \ "
 nápovìda
 .
 .TP
@@ -6521,7 +6521,7 @@
 .SS lame (\-lameopts)
 .
 .TP
-.B help\ \ \ 
+.B "help\ \ \ "
 nápovìda
 .
 .TP
@@ -6543,11 +6543,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B abr\ \ \ \ 
+.B "abr\ \ \ \ "
 prùmìrný datový tok
 .
 .TP
-.B cbr\ \ \ \ 
+.B "cbr\ \ \ \ "
 pevný datový tok
 Vynutí CBR re¾im enkódování také v ní¾e uvedených pøednastavených ABR re¾imech.
 .
@@ -6601,7 +6601,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B fast\ \ \ 
+.B "fast\ \ \ "
 Zapne rychlej¹í enkódování v ní¾e uvedených VBR preset re¾imech. Výsledkem je
 ponìkud hor¹í kvalita a vy¹¹í datové toky.
 .
@@ -6623,7 +6623,7 @@
 .B preset=<hodnota>
 pøednastaví hodnoty
 .RSs
-.IPs help\ 
+.IPs "help\ "
 Vypí¹e dal¹í volby a informace o pøednastavených hodnotách.
 .IPs medium
 VBR enkódování, dobrá kvalita, datový tok 150\-180 kbps
@@ -6723,7 +6723,7 @@
 verze MPEG (výchozí: 4)
 .
 .TP
-.B tns\ \ \ \ 
+.B "tns\ \ \ \ "
 Zapne profilování promìnným ¹umem.
 .
 .TP
@@ -6731,7 +6731,7 @@
 mezní frekvence (výchozí: vzorkovací_kmitoèet/2)
 .
 .TP
-.B raw\ \ \ \ 
+.B "raw\ \ \ \ "
 Ukládá datový tok jako surová data s extra daty v hlavièce nosièe
 (výchozí: 0, odpovídá ADTS).
 Tento pøíznak nenastavujte, pokud není výslovnì vy¾adován, jinak nebudete
@@ -6757,15 +6757,15 @@
 audio kodek (výchozí: mp2)
 .PD 0
 .RSs
-.IPs mp2\ \ 
+.IPs "mp2\ \ "
 MPEG Layer 2
-.IPs mp3\ \ 
+.IPs "mp3\ \ "
 MPEG Layer 3
-.IPs ac3\ \ 
+.IPs "ac3\ \ "
 AC3
 .IPs adpcm_ima_wav
 IMA Adaptivní PCM (4bity na vzorek, komprese 4:1)
-.IPs sonic\ 
+.IPs "sonic\ "
 Experimentální ztrátový/bezztrátový kodek
 .RE
 .PD 1
@@ -6802,9 +6802,9 @@
 Motion JPEG
 .IPs ljpeg
 Bezztrátový JPEG
-.IPs h261\ 
+.IPs "h261\ "
 H.261
-.IPs h263\ 
+.IPs "h263\ "
 H.263
 .IPs h263p
 H.263+
@@ -6814,11 +6814,11 @@
 DivX 3
 .IPs msmpeg4v2
 MS MPEG4v2
-.IPs wmv1\ 
+.IPs "wmv1\ "
 Windows Media Video, verze 1 (alias WMV7)
-.IPs wmv2\ 
+.IPs "wmv2\ "
 Windows Media Video, verze 2 (alias WMV8)
-.IPs rv10\ 
+.IPs "rv10\ "
 starý RealVideo kodek
 .IPs mpeg1video
 MPEG-1 video
@@ -6828,17 +6828,17 @@
 HuffYUV
 .IPs ffvhuff (viz také: vstrict)
 nestandardní o 20% men¹í HuffYUV pou¾ívající YV12
-.IPs asv1\ 
+.IPs "asv1\ "
 ASUS Video v1
-.IPs asv2\ 
+.IPs "asv2\ "
 ASUS Video v2
 .IPs "ffv1 (viz také: vstrict)"
 bezztrátový video kodek z FFmpeg
-.IPs flv\ \ 
+.IPs "flv\ \ "
 Sorenson H.263 pou¾ívaný ve Flash Videu
 .IPs dvvideo
 Sony Digital Video
-.IPs svq1\ 
+.IPs "svq1\ "
 Apple Sorenson Video 1
 .IPs "snow (viz také: vstrict)"
 Experimentální kodek z FFmpeg zalo¾ený na vlnkové analýze (wavelet)
@@ -6963,20 +6963,20 @@
 .RE
 .PD 1
 .TP
-.B vhq\ \ \ \ 
+.B "vhq\ \ \ \ "
 Stejné jako mbd=1, zachováno z dùvodu kompatibility.
 .
 .TP
-.B v4mv\ \ \ 
+.B "v4mv\ \ \ "
 Povoleny 4 vektory pohybu na makroblok (o nìco lep¹í kvalita).
 Pracuje lépe v kombinaci s mbd>0.
 .
 .TP
-.B obmc\ \ \ 
+.B "obmc\ \ \ "
 kompenzace pohybu pøekrývajících se makroblokù (H.263+)
 .
 .TP
-.B loop\ \ \ 
+.B "loop\ \ \ "
 loop filtr (H.263+)
 pozor, tento je vadný
 .
@@ -7278,9 +7278,9 @@
 hlavní rovnice kontroly datového toku (prùchod\ 1/2)
 .RE
 .RSs
-.IPs 1\ \ \ \ 
+.IPs "1\ \ \ \ "
 konstantní datový tok
-.IPs tex\ \ 
+.IPs "tex\ \ "
 konstantní kvalita
 .IPs 1+(tex/\:avgTex-1)*qComp
 pøibli¾nì rovnice ze starého kódu øízení toku
@@ -7299,7 +7299,7 @@
 promìnné:
 .RE
 .RSs
-.IPs tex\ \ 
+.IPs "tex\ \ "
 komplexnost textury
 .IPs iTex,pTex
 komplexnost intra a ne-intra textury
@@ -7313,13 +7313,13 @@
 prùmìrná komplexnost ne-intra textury v P-snímcích
 .IPs avgBPTex
 prùmìrná komplexnost ne-intra textury v B-snímcích
-.IPs mv\ \ \ 
+.IPs "mv\ \ \ "
 poèet bitù pou¾itých na pohybové vektory
 .IPs fCode
 maximální délka vektoru pohybu v log2 ¹kále
 .IPs iCount
 poèet intra makroblokù / poèet makroblokù
-.IPs var\ \ 
+.IPs "var\ \ "
 prostorová komplexnost
 .IPs mcVar
 okam¾itá komplexnost
@@ -7327,7 +7327,7 @@
 qcomp z pøíkazového øádku
 .IPs "isI, isP, isB"
 Je rovno 1 pokud je obrázek typu I/P/B jinak je rovno 0
-.IPs Pi,E\ 
+.IPs "Pi,E\ "
 Viz va¹e oblíbená uèebnice matematiky
 .RE
 .PP
@@ -7425,7 +7425,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vdpart\ 
+.B "vdpart\ "
 Dìlení dat.
 Pøidá 2 Bajty ke ka¾dému video paketu, zvý¹í odolnost proti chybám pøi pøenosu
 nespolehlivými kanály (napø.\& streaming pøes internet).
@@ -7454,7 +7454,7 @@
 Velikost video paketu, zvy¹uje odolnost proti chybám.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0\ \ \ \ 
+.IPs "0\ \ \ \ "
 vypnuto (výchozí)
 .IPs 100\-1000
 dobrá volba
@@ -7462,11 +7462,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B ss\ \ \ \ \ 
+.B "ss\ \ \ \ \ "
 re¾im struktury malých plo¹ek pro H.263+
 .
 .TP
-.B gray\ \ \ 
+.B "gray\ \ \ "
 enkódování pouze v odstínech ¹edé (rychlej¹í)
 .
 .TP
@@ -7538,7 +7538,7 @@
 ale na jiných odpornì.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0.0\ \ 
+.IPs "0.0\ \ "
 vypnuto (výchozí)
 .IPs 0.0\-0.3
 rozumný rozsah
@@ -7561,7 +7561,7 @@
 ale na jiných odpornì.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0.0\ \ 
+.IPs "0.0\ \ "
 vypnuto (výchozí)
 .IPs 0.0\-0.3
 rozumný rozsah
@@ -7596,7 +7596,7 @@
 platí i bez pou¾ití scplx_mask).
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0.0\ \ 
+.IPs "0.0\ \ "
 vypnuto (výchozí)
 .IPs 0.0\-0.5
 rozumný rozsah
@@ -7625,26 +7625,26 @@
 pìtinu ¹íøky/vý¹ky obrazu od okraje, jeliko¾ jsou èasto ménì dùle¾ité.
 .
 .TP
-.B naq\ \ \ \ 
+.B "naq\ \ \ \ "
 Normalizuje adaptivní kvantizaci (experimentální).
 Kdy¾ pou¾íváte adaptivní kvantizaci (*_mask), prùmìrný kvantizer makroblokù
 nemusí ji¾ odpovídat po¾adovanému kvantizeru na úrovni celého snímku.
 Naq se pokusí upravit kvantizery makroblokù tak, aby mìly správný prùmìr.
 .
 .TP
-.B ildct\ \ 
+.B "ildct\ \ "
 Pou¾ije prokládanou DCT (Diskrétní Kosinova Transformace)
 .
 .TP
-.B ilme\ \ \ 
+.B "ilme\ \ \ "
 Pou¾ije prokládané odhadování pohybu (oboustranná exkluzivita s qpel).
 .
 .TP
-.B alt\ \ \ \ 
+.B "alt\ \ \ \ "
 Pou¾ije alternativní skenovací tabulku.
 .
 .TP
-.B top=<-1\-1>\ \ \ 
+.B "top=<-1\-1>\ \ \ "
 .PD 0
 .RSs
 .IPs -1
@@ -7660,11 +7660,11 @@
 .B format=<hodnota>
 .PD 1
 .RSs
-.IPs YV12\ 
+.IPs "YV12\ "
 výchozí
-.IPs 444P\ 
+.IPs "444P\ "
 pro ffv1
-.IPs 422P\ 
+.IPs "422P\ "
 pro HuffYUV, bezztrátový JPEG a ffv1
 .IPs 411P,YVU9
 pro bezztrátový JPEG a ffv1
@@ -7674,7 +7674,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pred\ \ \ 
+.B "pred\ \ \ "
 (pro HuffYUV)
 .PD 0
 .RSs
@@ -7688,7 +7688,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pred\ \ \ 
+.B "pred\ \ \ "
 (pro bezztrátový JPEG)
 .PD 0
 .RSs
@@ -7706,7 +7706,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B coder\ \ 
+.B "coder\ \ "
 (pro ffv1)
 .PD 0
 .RSs
@@ -7742,7 +7742,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B qpel\ \ \ 
+.B "qpel\ \ \ "
 Pou¾ít quarter pel kompenzaci pohybu (oboustranná exkluzivita s ilme).
 .br
 .I TIP:
@@ -7779,7 +7779,7 @@
 vlnka 5/3, pou¾ita pouze ve snow
 .IPs "12 (W97)"
 9/7 wavelet, pou¾ita pouze ve snow
-.IPs +256\ 
+.IPs "+256\ "
 Pou¾ije té¾ barvu, v souèasnosti nepracuje (správnì) s B-snímky.
 .RE
 .PD 1
@@ -7859,7 +7859,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B trell\ \ 
+.B "trell\ \ "
 Trellisova vyhledávací kvantizace.
 Nalezne optimální enkódování pro ka¾dý 8x8 blok.
 Trellisova vyhledávací kvantizace je zkrátka a dobøe optimální kvantizací
@@ -7870,7 +7870,7 @@
 .RSs
 .IPs lambda
 konstanta závislá na kvantizaèním parametru (QP)
-.IPs bits\ 
+.IPs "bits\ "
 mno¾ství bitù potøebných k zakódování bloku
 .IPs error
 souèet ètvereèkovaných chyb kvantizace
@@ -7878,13 +7878,13 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B cbp\ \ \ \ 
+.B "cbp\ \ \ \ "
 Vzor optimálnì zakódovaného a omezeným datovým tokem zkresleného bloku.
 Zvolí takový vzor bloku, který minimalizuje zkreslení + lambda*datový tok.
 Mù¾e být pou¾ívaný pouze spolu s Trellisovou kvantizací
 .
 .TP
-.B mv0\ \ \ \ 
+.B "mv0\ \ \ \ "
 Zkou¹í enkódovat ka¾dý MB s MV=<0,0> a vybere ten lep¹í.
 Nemá ¾ádný vliv pokud mbd=0.
 .
@@ -7948,7 +7948,7 @@
 (pouze Snow) (výchozí: 1)
 .
 .TP
-.B psnr\ \ \ 
+.B "psnr\ \ \ "
 vypí¹e PSNR (odstup signálu od ¹umu) pro celé video po skonèení enkódování
 a ulo¾í hodnotu PSNR pro ka¾dý snímek do souboru s názvem
 podobným 'psnr_hhmmss.log'.
@@ -7959,7 +7959,7 @@
 Pou¾ije MPEG kvantizery namísto H.263.
 .
 .TP
-.B aic\ \ \ \ 
+.B "aic\ \ \ \ "
 Zapíná AC predikci pro MPEG-4 nebo pokroèilou intra predikci pro H.263+.
 To malinko yvý¹í kvalitu (kolem 0.02 dB PSNR) a mírnì zpomalí
 enkódování (okolo 1%).
@@ -7968,11 +7968,11 @@
 vqmin by mìl být 8 nebo vìt¹í pro H.263+ AIC.
 .
 .TP
-.B aiv\ \ \ \ 
+.B "aiv\ \ \ \ "
 alternativní vnitøní vlc pro H.263+
 .
 .TP
-.B umv\ \ \ \ 
+.B "umv\ \ \ \ "
 neomezené MV (pouze H.263+)
 Umo¾òuje enkódovat libovolnì dlouhé MV.
 .
@@ -8047,7 +8047,7 @@
 experimentální modulace kvantizeru
 .
 .TP
-.B dc\ \ \ \ \ 
+.B "dc\ \ \ \ \ "
 intra pøesnost DC v bitech (výchozí: 8).
 Pokud zadáte vcodec=mpeg2video, pak mù¾e nabýt hodnotu 8, 9, 10 nebo 11.
 .
@@ -8099,11 +8099,11 @@
 práh jasu (výchozí: 1)
 .
 .TP
-.B lzo\ \ \ \ 
+.B "lzo\ \ \ \ "
 Zapne LZO kompresi (výchozí).
 .
 .TP
-.B nolzo\ \ 
+.B "nolzo\ \ "
 Vypnout LZO kompresi.
 .
 .TP
@@ -8111,11 +8111,11 @@
 úroveò kvality (výchozí: 255)
 .
 .TP
-.B raw \ \ \ 
+.B "raw \ \ \ "
 Vypnout RTJPEG enkódování.
 .
 .TP
-.B rtjpeg\ 
+.B "rtjpeg\ "
 Zapnout RTJPEG enkódování (výchozí).
 .
 .SS xvidenc (\-xvidencopts)
@@ -8195,7 +8195,7 @@
 mìniè velikosti, který mù¾ete aktivovat pomocí \-vf scale=<width>:<height>:1.
 .
 .TP
-.B 4mv\ \ \ \ 
+.B "4mv\ \ \ \ "
 Pou¾ije 4 vektory pohybu na makroblok.
 Mù¾e poskytnout lep¹í kompresi za cenu zpomalení enkódování.
 .br
@@ -8302,7 +8302,7 @@
 zapsána v poslední fázi enkódování.
 .
 .TP
-.B debug\ \ 
+.B "debug\ \ "
 Ukládat snímkové statistiky v xvid.dbg.
 (Toto NENÍ ovládací soubor dvouprùchodového re¾imu.)
 .RE
@@ -8573,25 +8573,25 @@
 .RSs
 .IPs unrestricted
 ¾ádné omezení (výchozí)
-.IPs sp0\ \ 
+.IPs "sp0\ \ "
 simple profil úrovnì 0
-.IPs sp1\ \ 
+.IPs "sp1\ \ "
 simple profil úrovnì 1
-.IPs sp2\ \ 
+.IPs "sp2\ \ "
 simple profil úrovnì 2
-.IPs sp3\ \ 
+.IPs "sp3\ \ "
 simple profil úrovnì 3
-.IPs asp0\ 
+.IPs "asp0\ "
 advanced simple profil úrovnì 0
-.IPs asp1\ 
+.IPs "asp1\ "
 advanced simple profil úrovnì 1
-.IPs asp2\ 
+.IPs "asp2\ "
 advanced simple profil úrovnì 2
-.IPs asp3\ 
+.IPs "asp3\ "
 advanced simple profil úrovnì 3
-.IPs asp4\ 
+.IPs "asp4\ "
 advanced simple profil úrovnì 4
-.IPs asp5\ 
+.IPs "asp5\ "
 advanced simple profil úrovnì 5
 .IPs dxnhandheld
 DXN handheld profil
@@ -8639,7 +8639,7 @@
 stejné jako viz vý¹
 .IPs ntsc169
 stejné jako viz vý¹ (Nezapomeòte zadat pøesný pomìr stran.)
-.IPs ext\ \ 
+.IPs "ext\ \ "
 Umo¾òuje nastavit vá¹ vlastní pomìr stran pixelu pomocí par_width a
 par_height.
 .RE
@@ -8672,7 +8672,7 @@
 provedeným ve filtrech.
 .
 .TP
-.B psnr\ \ \ 
+.B "psnr\ \ \ "
 Vypí¹e PSNR (odstup signálu od ¹umu) pro celé video po dokonèení enkódování a
 ulo¾í snímkové PSNR do souboru s názvem ve tvaru 'psnr_hhmmss.log' v aktuálním
 adresáøi.
@@ -9192,9 +9192,9 @@
 soubor formátu JM s maticí.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs flat\ 
+.IPs "flat\ "
 Pou¾ije se pøeddefinovaná flat 16 matice (výchozí).
-.IPs jvt\ \ 
+.IPs "jvt\ \ "
 Pou¾ije se pøeddefinovaná JVT matice.
 .IPs <soubor>
 Pou¾ije se zadaný soubor formátu JM s maticí.
@@ -9295,7 +9295,7 @@
 .RSs
 .IPs èervenì/rù¾ovì
 intra blok
-.IPs modøe\ 
+.IPs "modøe\ "
 inter blok
 .IPs zelenì
 pøeskoèený blok
@@ -9352,7 +9352,7 @@
 Bude zmìnìna podle potøeby v pøípadì ¾e 'format=mpeg1' nebo 'mpeg2'.
 .
 .TP
-.B tsaf\ \ \ 
+.B "tsaf\ \ \ "
 Nastaví èasovou znaèku v ka¾dém snímku, pokud je to mo¾né.
 .
 .TP
@@ -9369,7 +9369,7 @@
 pou¾ijte ji pokud chcete zpozdit video s ohledem na audio.
 .
 .TP
-.B drop\ \ \ 
+.B "drop\ \ \ "
 Je-li pou¾ito spolu s init_adelay, muxer zahodí tu èást audia, která pøeènívá.
 .
 .TP
@@ -9428,29 +9428,29 @@
 (výchozí: autodetekce z pøípony výstupního souboru).
 .PD 0
 .RSs
-.IPs mpg\ \ 
+.IPs "mpg\ \ "
 MPEG-1 systémy a MPEG-2 PS
-.IPs asf\ \ 
+.IPs "asf\ \ "
 Advanced Streaming Format
-.IPs avi\ \ 
+.IPs "avi\ \ "
 Soubor Audio Video Interleave
-.IPs wav\ \ 
+.IPs "wav\ \ "
 Waveform Audio
-.IPs swf\ \ 
+.IPs "swf\ \ "
 Macromedia Flash
-.IPs flv\ \ 
+.IPs "flv\ \ "
 Macromedia Flash video soubory
-.IPs rm\ \ \ 
+.IPs "rm\ \ \ "
 RealAudio a RealVideo
-.IPs au\ \ \ 
+.IPs "au\ \ \ "
 SUN AU formát
-.IPs nut\ \ 
+.IPs "nut\ \ "
 NUT Open container format (experimentální)
-.IPs mov\ \ 
+.IPs "mov\ \ "
 QuickTime
-.IPs mp4\ \ 
+.IPs "mp4\ \ "
 Formát MPEG-4
-.IPs dv\ \ \ 
+.IPs "dv\ \ \ "
 Sony Digital Video kontejner
 .RE
 .PD 1
@@ -9531,12 +9531,12 @@
 Mù¾e nabýt hodnoty title, key nebo disc.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs key\ \ 
+.IPs "key\ \ "
 je výchozí metoda.
 libdvdcss pou¾ije sadu vypoèítaných klíèù pøehrávaèe pro dosa¾ení
 klíèe disku.
 To mù¾e selhat, pokud mechanika nerozpozná ¾ádný z klíèù pøehrávaèe.
-.IPs disc\ 
+.IPs "disc\ "
 je záchytná metoda, pokud klíè sel¾e.
 Místo pou¾ití klíèù pøehrávaèe, libdvdcss získá klíè disku
 hrubou silou.

Modified: trunk/DOCS/man/de/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/de/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/de/mplayer.1	Tue Aug 22 12:10:33 2006
@@ -278,7 +278,7 @@
 nächste/\:vorige alternative Quelle
 .IPs "p / LEERTASTE"
 Wiedergabe pausieren (erneutes Drücken unterbricht die Pause).
-.IPs .\ \ \ \ 
+.IPs ".\ \ \ \ "
 Einen Schritt vorwärts.
 Einmaliges Drücken pausiert die Wiedergabe, jedes weitere wird einen Frame
 abspielen und die Wiedergabe erneut anhalten (jede andere Taste hebt die Pause
@@ -291,30 +291,30 @@
 Verringert/\:erhöht die Lautstärke.
 .IPs "9 und 0"
 Verringert/\:erhöht die Lautstärke.
-.IPs m\ \ \ \ 
+.IPs "m\ \ \ \ "
 Ton-Stummschaltung.
 .IPs "# (nur bei MPEG und Matroska)"
 Wechselt zwischen den verfügbaren Audiospuren.
-.IPs f\ \ \ \ 
+.IPs "f\ \ \ \ "
 Ändert Vollbild-Wiedergabe (ein/\:aus, siehe auch \-fs).
-.IPs T\ \ \ \ 
+.IPs "T\ \ \ \ "
 Ändert Stay-on-top-Eigenschaft (ein/\:aus, siehe auch \-fs).
 .IPs "w und e"
 Verringert/\:erhöht den Panscan-Bereich.
-.IPs o\ \ \ \ 
+.IPs "o\ \ \ \ "
 Wechselt zwischen OSD-Anzeigen: keine / Suche / Suche+Zeit /
 Suche+Zeit+Gesamtzeit.
-.IPs d\ \ \ \ 
+.IPs "d\ \ \ \ "
 Wechselt zwischen verschiedenen Framedropping-Einstellungen: keine /
 überspringe
 Display / überspringe Decodierung (siehe auch \-framedrop und \-hardframedrop).
-.IPs v\ \ \ \ 
+.IPs "v\ \ \ \ "
 Ändert Sichtbarkeit der Untertitel (aus/\:ein).
 .IPs "b / j"
 Wechselt durch die verfügbaren Untertitel.
-.IP F\ \ \ \ 
+.IP "F\ \ \ \ "
 Ändert die Anzeige der "erzwungenen Untertitel".
-.IPs a\ \ \ \ 
+.IPs "a\ \ \ \ "
 Ändert die Positionierung der Untertitel: oben / mitte / unten.
 .IPs "x und z"
 Passt die Untertitel-Anzeige um +/- 0.1 Sekunde an.
@@ -380,7 +380,7 @@
 .RSs
 .IPs PAUSE
 Pause.
-.IPs STOP\ 
+.IPs "STOP\ "
 Wiedergabe anhalten und beenden.
 .IPs "ZURÜCK und VORWÄRTS"
 Im Minutenschritt zurück-/\:vorwärtsspulen.
@@ -396,17 +396,17 @@
 .RSs
 .IPs ENTER
 Startet Wiedergabe.
-.IPs ESC\ \ 
+.IPs "ESC\ \ "
 Beendet die Wiedergabe.
-.IPs l\ \ \ \ 
+.IPs "l\ \ \ \ "
 Datei laden.
-.IPs t\ \ \ \ 
+.IPs "t\ \ \ \ "
 Untertitel laden.
-.IPs c\ \ \ \ 
+.IPs "c\ \ \ \ "
 Skinbrowser öffnen.
-.IPs p\ \ \ \ 
+.IPs "p\ \ \ \ "
 Playlist öffnen.
-.IPs r\ \ \ \ 
+.IPs "r\ \ \ \ "
 Konfigurationsdialog öffnen.
 .RE
 .PD 1
@@ -421,9 +421,9 @@
 .RSs
 .IPs "h und k"
 Wählt vorigen/\:nächsten Kanal.
-.IPs n\ \ \ \ 
+.IPs "n\ \ \ \ "
 Ändert Norm (PAL/\:NTSC).
-.IPs u\ \ \ \ 
+.IPs "u\ \ \ \ "
 Ändert die Anzeige der Liste der Kanäle.
 .RE
 .PD 1
@@ -662,7 +662,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-quiet \ 
+.B "\-quiet \ "
 Konsolenausgaben werden weniger ausführlich; insbesondere wird damit die
 Statuszeile (z.B.\& A:  0.7 V:  0.6 A-V: 0.068 ...) nicht angezeigt.
 Besonders nützlich ist dies bei langsamen Terminals oder fehlerhaften, die
@@ -696,7 +696,7 @@
 Zeige eine Beschreibung und den Inhalt eines Profils an.
 .
 .TP
-.B \-v\ \ \ \ \ 
+.B "\-v\ \ \ \ \ "
 Erhöht die Ausführlichkeit der Ausgaben um eine Stufe für jedes \-v auf der
 Kommandozeile.
 .
@@ -1700,7 +1700,7 @@
 Setzt die Audiobitrate für Capturing.
 .IPs forceaudio
 Capture auch dann Audio, wenn v4l keine Audioquellen zurückmeldet.
-.IPs alsa\ 
+.IPs "alsa\ "
 Benutze ALSA für Capturing.
 .IPs amode=<0\-3>
 Wählt einen Audiomodus:
@@ -2096,7 +2096,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-subcc \ 
+.B "\-subcc \ "
 Zeigt DVD-Closed-Caption-Untertitel (CC) an.
 Diese sind
 .B keine
@@ -2231,7 +2231,7 @@
 Weist MPlayer an, die Untertiteldatei als Unicode zu behandeln.
 .
 .TP
-.B \-utf8 \ \ 
+.B "\-utf8 \ \ "
 Weist MPlayer an, die Untertiteldatei als UTF-8 zu behandeln.
 .
 .TP
@@ -2331,7 +2331,7 @@
 Verfügbare Audioausgabetreiber sind folgende:
 .
 .TP
-.B alsa\ \ \ 
+.B "alsa\ \ \ "
 ALSA 0.9/1.x Audioausgabetreiber.
 .PD 0
 .RSs
@@ -2346,11 +2346,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B alsa5\ \ 
+.B "alsa5\ \ "
 ALSA 0.5 Audioausgabetreiber.
 .
 .TP
-.B oss\ \ \ \ 
+.B "oss\ \ \ \ "
 OSS Audioausgabetreiber.
 .PD 0
 .RSs
@@ -2364,7 +2364,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B sdl\ \ \ \ 
+.B "sdl\ \ \ \ "
 Audioausgabetreiber der größtenteils plattformunabhängigen SDL (Simple
 Directmedia Layer) Bibliothek.
 .PD 0
@@ -2375,11 +2375,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B arts\ \ \ 
+.B "arts\ \ \ "
 Audioausgabe über den aRts-Daemon.
 .
 .TP
-.B esd\ \ \ \ 
+.B "esd\ \ \ \ "
 Audioausgabe über den ESD-Daemon.
 .PD 0
 .RSs
@@ -2389,7 +2389,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B jack\ \ \ \ 
+.B "jack\ \ \ \ "
 Audioausgabe über JACK (Jack Audio Connection Kit)
 .PD 0
 .RSs
@@ -2407,7 +2407,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B nas\ \ \ \ 
+.B "nas\ \ \ \ "
 Audioausgabe über NAS
 .
 .TP
@@ -2470,12 +2470,12 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B null\ \ \ 
+.B "null\ \ \ "
 Produziert keine Audioausgabe, behält aber die Videoabspielgeschwindigkeit bei.
 Benutze \-nosound für Benchmarking-Zwecke.
 .
 .TP
-.B pcm\ \ \ \ 
+.B "pcm\ \ \ \ "
 Filewriter-Audioausgabe im raw-PCM/Wave-Format.
 .PD 0
 .RSs
@@ -2486,7 +2486,7 @@
 Schreibe den Sound nach <Dateiname> und nicht in die Standarddatei
 audiodump.wav.
 Wurde nowaveheader angegeben, ist der Standard audiodump.pcm.
-.IPs fast\ 
+.IPs "fast\ "
 Versuche, schneller als mit der eigentlichen Abspielgeschwindigkeit auszugeben.
 Stelle sicher, dass die Ausgabe nicht abgeschnitten wird (normalerweise mit
 der Nachricht "Zu viele Videopakete im Puffer").
@@ -2496,7 +2496,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B plugin\ \ 
+.B "plugin\ \ "
 Plugin-Audioausgabetreiber.
 .
 .
@@ -2545,7 +2545,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-dr \ \ \ 
+.B "\-dr \ \ \ "
 Schaltet direktes Rendern an (wird nicht von allen Codecs und
 Videoausgabetreibern unterstützt)
 .br
@@ -2566,7 +2566,7 @@
 .IPs macrovision=<Wert>
 Macrovision-Modus (0 = aus (Standard), 1 = agc, 2 = agc 2 colorstripe,
 3 = agc 4 colorstripe)
-.IPs mute\ 
+.IPs "mute\ "
 Stummschalten der Soundausgabe
 .IPs unmute
 Ausschalten der Stummschaltung der Soundausgabe
@@ -2582,7 +2582,7 @@
 Schaltet den 7.5 IRE-Ausgabemodus an
 .IPs no75ire
 Schaltet den 7.5 IRE-Ausgabemodus ab (Standard)
-.IPs bw\ \ \ 
+.IPs "bw\ \ \ "
 TV-Ausgabe in schwarz/weiß
 .IPs color
 TV-Ausgabe in Farbe (Standard)
@@ -2686,7 +2686,7 @@
 Benutze die _WIN_LAYER-Anweisung mit der angegebenen Layernummer.
 .IPs netwm
 Erzwinge den NETWM-Stil.
-.IPs none\ 
+.IPs "none\ "
 Richte den Vollbild-Fenster-Layer nicht ein.
 .IPs stays_on_top
 Benutze die _NETWM_STATE_STAYS_ON_TOP-Anweisung, falls verfügbar.
@@ -2730,7 +2730,7 @@
 Platziert das Fenster bei x=50, y=40.
 .IPs 50%:50%
 Platziert das Fenster in der Mitte des Bildschirms.
-.IPs 100%\ 
+.IPs "100%\ "
 Platziert das Fenster in der Mitte des rechten Randes des Bildschirmes.
 .IPs 100%:100%
 Platziert das Fenster in der unteren rechten Ecke des Bildschirmes.
@@ -2806,7 +2806,7 @@
 Fenster-Seitenverhältnis verstehen.
 .
 .TP
-.B \-ontop\ 
+.B "\-ontop\ "
 Sorgt dafür, daß das Abspielfenster oberhalb von anderen Fenstern bleibt.
 Wird unterstützt von Videoausgabetreibern, die X11 benutzen, außer SDL,
 außerdem directx, macosx, quartz, ggi und gl2.
@@ -2863,7 +2863,7 @@
 beim Beenden wieder.
 .
 .TP
-.B \-vm \ \ \ 
+.B "\-vm \ \ \ "
 Versucht, in einen anderen Videomodus zu wechseln.
 Unterstützt von dga-, x11, xv-, sdl- und directx-Videoausgabetreibern.
 In Verbindung mit dem directx-Videoausgabetreiber können die Optionen
@@ -2871,7 +2871,7 @@
 Anzeigemodus zu setzen.
 .
 .TP
-.B \-vsync \ \ 
+.B "\-vsync \ \ "
 Aktiviert VBI für vesa-, dfbmga- und svga-Videoausgabetreiber.
 .
 .TP
@@ -3101,7 +3101,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vidix\ \ 
+.B "vidix\ \ "
 VIDIX (VIDeo Interface für *niX) ist eine Schnittstelle zu den
 Videobeschleunigungsfunktionen verschiedener Grafikkarten.
 Sehr schneller Videoausgabetreiber bei Karten, die dies unterstützen.
@@ -3127,7 +3127,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B cvidix\ 
+.B "cvidix\ "
 Generisches, plattformunabhängiges VIDIX-Frontend, das mit nVidia-Karten sogar
 in der Konsole läuft.
 .PD 0
@@ -3206,12 +3206,12 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vesa\ \ \ 
+.B "vesa\ \ \ "
 Sehr genereller Videoausgabetreiber, der mit jeder VESA VBE 2.0-kompatiblen
 Karte funktionieren sollte.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs dga\ \ 
+.IPs "dga\ \ "
 Schaltet den DGA-Modus an.
 .IPs nodga
 Schaltet den DGA-Modus ab.
@@ -3221,13 +3221,13 @@
 Aktiviere die TV-Ausgabe von NeoMagic und setze die Norm auf NTSC.
 .IPs vidix
 Benutze den VIDIX-Treiber.
-.IPs lvo:\ \ \ 
+.IPs "lvo:\ \ \ "
 Aktiviere das auf dem VESA-Modus aufsetzende Linux-Video-Overlay.
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B svga\ \ \ 
+.B "svga\ \ \ "
 Gib das Video über die SVGA-Bibliothek aus.
 .PD 0
 .RSs
@@ -3244,7 +3244,7 @@
 Erzwingt Frame-Wechsel bei vertikalem Retrace.
 Nur benutzbar mit \-double.
 Dies hat denselben Effekt wie die Option \-vsync.
-.IPs sq\ \ \ 
+.IPs "sq\ \ \ "
 Versucht, einen Videomodus mit quadratischen Pixeln zu wählen.
 .IPs vidix
 Benutze svga mit VIDIX.
@@ -3252,7 +3252,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B gl\ \ \ \ \ 
+.B "gl\ \ \ \ \ "
 OpenGL-Videoausgabetreiber, einfache Version.
 Die Videogröße muß kleiner
 sein als die maximale Texturgröße deiner OpenGL-Implementierung.
@@ -3411,7 +3411,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B gl2\ \ \ \ 
+.B "gl2\ \ \ \ "
 OpenGL-Videoausgabetreiber, zweite Generation.
 Unterstützt OSD und Videos, die größer als die maximale Texturgröße sind.
 .PD 0
@@ -3426,22 +3426,22 @@
 .REss
 .
 .TP
-.B null\ \ \ 
+.B "null\ \ \ "
 Produziert keine Videoausgabe.
 Nützlich für Benchmarking-Zwecke.
 .
 .TP
-.B aa\ \ \ \ \ 
+.B "aa\ \ \ \ \ "
 ASCII-Art-Videoausgabetreiber, der auf einer Textkonsole funktioniert.
 Du bekommst eine Liste mit allen Optionen und ihren Erläuterungen mit
 .I mplayer \-vo aa:help
 .
 .TP
-.B caca\ \ \ 
+.B "caca\ \ \ "
 Farbiger ASCII-Art-Videoausgabetreiber, der auf einer Textkonsole funktioniert.
 .
 .TP
-.B bl\ \ \ \ \ 
+.B "bl\ \ \ \ \ "
 Videowiedergabe, die das Blinkenlights-UDP-Protokoll unterstützt.
 Dieser Treiber ist höchstgradig hardwarespezifisch.
 .PD 0
@@ -3455,7 +3455,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B ggi\ \ \ \ 
+.B "ggi\ \ \ \ "
 Videoausgabetreiber des GGI-Grafiksystems.
 .PD 0
 .RSs
@@ -3495,7 +3495,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B dfbmga\ 
+.B "dfbmga\ "
 Matrox G400/\:G450/\:G550-spezifische Videoausgabetreiber, die die
 DirectFB-Bibliothek benutzen, um von speziellen Hardware-Feeatures Gebrauch zu
 machen.
@@ -3554,7 +3554,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B syncfb\ 
+.B "syncfb\ "
 Videoausgabetreiber für das SyncFB-Kernelmodul, das spezielle
 Hardwareeigenschaften von Matrox Gxxx-Karten bereitstellt, wie
 Hardware-Deinterlacing, Skalierung und Synchronisation der Videoausgabe für
@@ -3613,7 +3613,7 @@
 Aktiviert Overlay anstelle von TV-Ausgabe.
 .IPs prebuf
 Schaltet Prebuffering ein.
-.IPs sync\ 
+.IPs "sync\ "
 Schaltet die neue Sync-Engine ein.
 .IPs norm=<Norm>
 Gibt die TV-Norm an.
@@ -3685,7 +3685,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B md5sum\ 
+.B "md5sum\ "
 Berechnet MD5-Summen von jedem Frame und schreibt sie in eine Datei.
 Unterstützt die Farbräume RGB24 und YV12.
 Nützlich für Debugging-Zwecke.
@@ -3725,7 +3725,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B gif89a\ 
+.B "gif89a\ "
 Gibt jeden Frame in eine animierte GIF-Datei im aktuellen Verzeichnis aus.
 Es unterstützt nur das RGB-Format (24 bpp), und die Ausgabe wird zu 256 Farben
 konvertiert.
@@ -3752,7 +3752,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B jpeg\ \ \ 
+.B "jpeg\ \ \ "
 Gibt jeden Frame in eine JPEG-Datei im aktuellen Verzeichnis aus.
 Jede Datei bekommt die Framenummer mit vorangestellt ergänzenden Nullen als
 Name.
@@ -3781,7 +3781,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pnm\ \ \ \ 
+.B "pnm\ \ \ \ "
 Gibt jeden Frame in eine PNM-Datei in das aktuelle Verzeichnis aus.
 Jede Datei bekommt die Frame-Nummer mit vorangestellt ergänzenden Nullen als
 Name.
@@ -3790,15 +3790,15 @@
 Siehe auch pnm(5), ppm(5) und pgm(5).
 .PD 0
 .RSs
-.IPs ppm\ \ 
+.IPs "ppm\ \ "
 Schreibe PPM-Dateien (Standard).
-.IPs pgm\ \ 
+.IPs "pgm\ \ "
 Schreibe PGM-Dateien.
 .IPs pgmyuv
 Schreibe PGMYUV-Dateien.
 PGMYUV ist wie PGM, enthält jedoch zusätzlich eine U- und V-Ebene, die am Bild
 unten angehängt werden.
-.IPs raw\ \ 
+.IPs "raw\ \ "
 Schreibe PNM-Dateien im raw-Modus (Standard).
 .IPs ascii
 Schreibe PNM-Dateien im ASCII-Modus.
@@ -3815,7 +3815,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B png\ \ \ \ 
+.B "png\ \ \ \ "
 Gibt jeden Frame in eine PNG-Datei im aktuellen Verzeichnis aus.
 Jede Datei bekommt die Frame-Nummer mit vorangestellt ergänzenden Nullen als
 Name.
@@ -3829,7 +3829,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B tga\ \ \ \ 
+.B "tga\ \ \ \ "
 Gibt jeden Frame in eine TGA-Datei im aktuellen Verzeichnis aus.
 Jede Datei bekommt die Frame-Nummer mit vorangestellt ergänzenden Nullen als
 Name.
@@ -3957,7 +3957,7 @@
 Deaktiviert die automatische Anpassung des Höhen-/\:Breitenverhältnisses.
 .
 .TP
-.B \-flip \ 
+.B "\-flip \ "
 Stellt das Bild auf den Kopf (horizontales Spiegeln).
 .
 .TP
@@ -4079,7 +4079,7 @@
 angenommen, dass YUV als 4:2:0 vorliegt, und das Überspringen von ein paar
 Überprüfungen, die sonst
 vorgenommen werden, um fehlerhafte Bitstreams zu erkennen.
-.IPs gray\ 
+.IPs "gray\ "
 Decodierung nur mit Graustufen (was ein bischen schneller als mit Farbe ist)
 .IPs "idct=<0\-99> (siehe \-lavcopts)"
 Um die beste Decodierqualität zu erreichen, benutze denselben IDCT-Algorithmus
@@ -4361,7 +4361,7 @@
 .RE
 .PD 0
 .RSs
-.IPs dr2\ \ 
+.IPs "dr2\ \ "
 Aktiviert direktes Rendern mit Methode 2.
 .IPs nodr2
 Deaktiviert direktes Rendern mit Methode 2.
@@ -4387,7 +4387,7 @@
 Deaktiviert die Berechnung des Höhen-/\:Breitenverhältnisses.
 .
 .TP
-.B \-zoom\ \ 
+.B "\-zoom\ \ "
 Lässt Softwareskalierung zu, wo sie verfügbar ist.
 Dies erlaubt Skalierung mit Videoausgabetreibern (wie x11, fbdev), die
 Hardwareskalierung nicht unterstützen und bei denen MPlayer skalieren aus
@@ -4589,7 +4589,7 @@
 .RSs
 .IPs <nch>
 Anzahl der Ausgabekanäle (1\-6)
-.IPs <nr>\ 
+.IPs "<nr>\ "
 Anzahl der Leitungen für das Routing (1\-6)
 .IPs <von1:bis1:von2:bis2:von3:bis3:...>
 Paare von Nummers zwischen 0 und 5, die festlegen, wo das Routing für jeden
@@ -4656,12 +4656,12 @@
 nur einmal pro Audiostream aufgerufen werden.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <v>\ \ 
+.IPs "<v>\ \ "
 Setzt die gewünschte Verstärkung in dB für alle Kanäle in diesem Stream.
 Die Verstärkung kann zwischen -200dB und +60dB liegen, wobei -200dB den
 Sound komplett verstummen lässt und +60dB einer 1000-fachen Verstärkung
 entspricht (Standard: 0).
-.IPs <sc>\ 
+.IPs "<sc>\ "
 Schaltet "Soft-Clipping" an (1) oder aus (0).
 Soft-Clipping kann den Klang weicher machen, wenn sehr hohe Lautstärken
 benutzt werden.
@@ -4699,7 +4699,7 @@
 der Manpage.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <n>\ \ 
+.IPs "<n>\ \ "
 Anzahl der Ausgabekanäle (1\-6).
 .IPs <Lij>
 Gibt an, wieviel vom Eingabekanal i in den Ausgabekanal j gemischt wird (0\-1).
@@ -4736,13 +4736,13 @@
 sonst wird dieser Filter den Klang des Subwoofers stören.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <fc>\ 
+.IPs "<fc>\ "
 Ab dieser Frequenz schneidet der Tiefpassfilter ab (20Hz bis 300Hz)
 (Standard: 60Hz).
 Versuche für beste Resultate die Frequenz, ab der abgeschnitten
 wird, so niedrig wie möglich zu setzten.
 Das wird den Stereo- oder Surroundsound-Genuß erhöhen.
-.IPs <ch>\ 
+.IPs "<ch>\ "
 Bestimmt die Kanalnummer, in die der Sub-Kanal eingefügt werden soll.
 Die Kanalnummer kann zwischen 0 und 5 liegen (Standard: 5).
 Beachte, dass die Anzahl der Kanäle automatisch auf <ch> erhöht wird, sollte
@@ -4760,14 +4760,14 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B center\ 
+.B "center\ "
 Erzeugt aus den vorderen Kanälen einen mittleren Kanal.
 Kann zur Zeit möglicherweise geringe Qualität liefern, da er keine
 Hochpassfilter für eine entsprechende Extraktion besitzt, sondern nur über die
 Kanäle mittelt und halbiert.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <ch>\ 
+.IPs "<ch>\ "
 Legt die Kanalnummer fest, in die der mittlere Kanal eingefügt werden soll.
 Die Kanalnummer kann zwischen 0 und 5 liegen (Standard: 5).
 Beachte dass die Anzahl der Kanäle automatisch auf <ch> erhöht wird, wenn es
@@ -4938,7 +4938,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B comp\ \ \ 
+.B "comp\ \ \ "
 Kompressor/Expandier-Filter, der bei Input von einem Mikrophon benutzt werden
 kann.
 Verhindert Artefakte bei sehr lautem Klang und erhöht die Lautstärke bei sehr
@@ -4946,7 +4946,7 @@
 Dieser Filter ist nicht getestet und möglicherweise unbrauchbar.
 .
 .TP
-.B gate\ \ \ 
+.B "gate\ \ \ "
 Ein das Rauschen beschränkender Filter, ähnlich dem Audiofilter comp.
 Dieser Filter ist nicht getestet und möglicherweise unbrauchbar.
 .
@@ -5088,14 +5088,14 @@
 .PD 1
 .IPs <x>,<y>
 Position des ursprünglichen Bildes im expandierten Bild (Standard: Mitte)
-.IPs <o>\ \ 
+.IPs "<o>\ \ "
 Anzeige von OSD/\:Untertiteln
 .RSss
 0: deaktiviert (Standard)
 .br
 1: aktiviert
 .REss
-.IPs <a>\ \ 
+.IPs "<a>\ \ "
 Expandiert angepasst an das Seitenverhältnis anstatt an die Auflösung
 (Standard: 0).
 .sp 1
@@ -5107,7 +5107,7 @@
 wird auf das Seitenverhältnis 4/3 erweitert.
 .RE
 .PD 1
-.IPs <r>\ \ 
+.IPs "<r>\ \ "
 Rundet Breite und Höhe auf Vielfache von <r> auf. (Standard: 1).
 .RE
 .
@@ -5116,7 +5116,7 @@
 Stellt das Bild auf den Kopf.
 .
 .TP
-.B mirror\ 
+.B "mirror\ "
 Spiegelt das Bild an der Y-Achse.
 .
 .TP
@@ -5291,23 +5291,23 @@
 beizubehalten.
 .RE
 .PD 1
-.IPs <r>\ \ 
+.IPs "<r>\ \ "
 Rundet Breite und Höhe auf ein Vielfaches von <r> auf (Standard: 1).
 .RE
 .
 .TP
-.B yuy2\ \ \ 
+.B "yuy2\ \ \ "
 Erzwingt Konvertierung von YV12/\:I420/\:422P nach YUY2 in Software.
 Nützlich bei Videokarten/\:Treibern mit langsamer YV12- aber
 schneller YUY2-Unterstützung.
 .
 .TP
-B yvu9\ \ \ 
+B "yvu9\ \ \ "
 Erzwingt eine Software-Farbraumkonvertierung von YVU9 nach YV12.
 Zu Gunsten des Softwareskalierers abgelehnt.
 .
 .TP
-.B yuvcsp\ 
+.B "yuvcsp\ "
 Zieht die YUV-Farbwerte auf den CCIR 601-Bereich zusammen, ohne eine
 wirkliche Konvertierung vorzunehmen.
 .
@@ -5316,7 +5316,7 @@
 Farbraumkonvertierung RGB 24/32 <\-> BGR 24/32
 .PD 0
 .RSs
-.IPs swap\ 
+.IPs "swap\ "
 Führe auch eine R <-> B-Vertauschung durch.
 .RE
 .PD 1
@@ -5478,7 +5478,7 @@
 Standard-pp-Filterkombination (hb:a,vb:a,dr:a)
 .IPs fa/fast
 schnelle pp-Filterkombination (h1:a,v1:a,dr:a)
-.IPs ac\ \ \ 
+.IPs "ac\ \ \ "
 hochqualitative pp-Filterkombination (ha:a:128:7,va:a,dr:a)
 .RE
 .RS
@@ -5508,7 +5508,7 @@
 .RSs
 .IPs <Qualität>
 0\-6 (Standard: 3)
-.IPs <qp>\ 
+.IPs "<qp>\ "
 Erzwinge Quantisierungsparameter (Standard: 0, benutze QP vom Video).
 .IPs <Modus>
 0: harter Schwellenwert (Standard)
@@ -5532,7 +5532,7 @@
 .RSs
 .IPs <Qualität>
 0\-8 (Standard: 3)
-.IPs <qp>\ 
+.IPs "<qp>\ "
 Erzwinge Quantisierungsparameter (Standard: 0, benutze QP vom Video).
 .RE
 .
@@ -5542,7 +5542,7 @@
 .RSs
 .IPs <Qualität>
 4\-5 (äquivalent zu spp; Standard: 4)
-.IPs <qp>\ 
+.IPs "<qp>\ "
 Erzwinge Quantisierungsparameter (Standard: 0, benutze QP vom Video).
 .IPs <Stärke> (-15\-32)
 Stärke des Filters, niedrigere Werte behalten mehr Details, aber auch mehr
@@ -5578,7 +5578,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B test\ \ \ 
+.B "test\ \ \ "
 Generiere verschiedene Testmuster.
 .
 .TP
@@ -5604,7 +5604,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B fame\ \ \ 
+.B "fame\ \ \ "
 Schnelle Softwarekonvertierung mit libfame für die Benutzung mit
 DVB/\:DXR3/IVTV.
 .
@@ -5750,7 +5750,7 @@
 Helligkeitsanteil arbeitet und sehr wenig CPU-Leistung erfordert.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <f>\ \ 
+.IPs "<f>\ \ "
 In der Voreinstellung bildet halfpack beim Downsampling den Durchschnitt
 von Zeilenpaaren.
 Jeder von 0 oder 1 verschiedene Wert liefert das
@@ -5890,9 +5890,9 @@
 .B "unsharp=l|cBxH:Menge[:l|cWxH:Menge]"
 Unschärfemaske / Gaußscher Weichzeichner
 .RS
-.IPs l\ \ \ \ 
+.IPs "l\ \ \ \ "
 Wendet den Effekt auf den Helligkeitsanteil an.
-.IPs c\ \ \ \ 
+.IPs "c\ \ \ \ "
 Wendet den Effekt auf den Farbanteil an.
 .IPs <Breite>x<Höhe>
 Breite und Höhe der Matrix, die in beide Richtungen
@@ -5909,7 +5909,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B swapuv\ 
+.B "swapuv\ "
 Vertauscht die U- und V-Ebene.
 .
 .TP
@@ -5976,7 +5976,7 @@
 Die folgenden Argumente (Syntax siehe oben) steuern das Verhalten des
 detc-Filters:
 .RSs
-.IPs <dr>\ 
+.IPs "<dr>\ "
 Setzt den Framedropping-Modus.
 .RSss
 0: Kein Frame wird ausgelassen, um eine feste Framerate der Ausgabe
@@ -5990,14 +5990,14 @@
 .I ANMERKUNG:
 Benutze Modus 1 oder 2 mit MEncoder.
 .REss
-.IPs <am>\ 
+.IPs "<am>\ "
 Analyse-Modus.
 .RSss
 0: Festgelegtes Muster mit initialer Anzahl der Frames angegeben durch <fr>.
 .br
 1: aggressive Suche nach Telecine-Muster (Standard).
 .REss
-.IPs <fr>\ 
+.IPs "<fr>\ "
 Setzt die initiale Anzahl der Frames in Folge.
 0\-2 sind die drei sauberen, progressiven Frames; 3 und 4 sind die beiden
 interlaced-Frames.
@@ -6399,7 +6399,7 @@
 .IPs <Parität>
 0 oder 1 bestimmt, welches Feld verwendet wird (Beachte: bisher keine
 automatische Erkennung!).
-.IPs <QP>\ 
+.IPs "<QP>\ "
 Höhere Werte sollten zu einem weicheren Bewegungsvektorfeld aber weniger
 optimalen individuellen Vektoren führen.
 .RE
@@ -6424,7 +6424,7 @@
 .RSs
 .IPs <Radius>
 Stärke des Glättungsfilters (~0.1\-4.0) (je größer desto langsamer)
-.IPs <pf>\ 
+.IPs "<pf>\ "
 Stärke der Vorfilterung (~0.1\-2.0)
 .IPs <colorDiff>
 maximale Differenz zwischen Pixeln, damit diese betrachtet werden
@@ -6455,18 +6455,18 @@
 .RSs
 .IPs <x0>,<y0>,...
 Koordinaten der Ecken links oben, rechts oben, links unten, rechts unten
-.IPs <t>\ \ 
+.IPs "<t>\ \ "
 lineare (0) oder kubische (1) Neuberechnung
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B 2xsai\ \ 
+.B "2xsai\ \ "
 Benutzt den 2x-Skalier- und Interpolationsalgorithmus für die Skalierung
 und Glättung des Bildes.
 .
 .TP
-.B 1bpp\ \ \ 
+.B "1bpp\ \ \ "
 Konvertierung von 1bpp-Bitmaps nach YUV/\:BGR 8/\:15/\:16/\:32
 .
 .TP
@@ -6520,9 +6520,9 @@
 .IPs OPAQUE
 Deaktiviert die Alpha-Transparenz.
 Schicke "ALPHA 0 0 0 0 0" an den FIFO, um sie wieder zu aktivieren.
-.IPs HIDE\ 
+.IPs "HIDE\ "
 Versteckt die Bitmap.
-.IPs SHOW\ 
+.IPs "SHOW\ "
 Zeigt die Bitmap an.
 .RE
 .PD 1
@@ -6694,7 +6694,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B ass\ \ \ \ 
+.B "ass\ \ \ \ "
 Verschiebt das Zeichnen der SSA/ASS-Untertitel an einen beliebigen Punkt in der
 Videofilterkette.
 Nur sinnvoll mit der Option \-ass.
@@ -6826,7 +6826,7 @@
 .sp 1
 Die verfügbaren Optionen sind:
 .RSs
-.IPs help\ 
+.IPs "help\ "
 Zeigt diese Beschreibung.
 .IPs name=<Wert>
 Titel des Films
@@ -6988,7 +6988,7 @@
 .SS lame (\-lameopts)
 .
 .TP
-.B help\ \ \ 
+.B "help\ \ \ "
 Liefert einen Hilfstext.
 .
 .TP
@@ -7010,11 +7010,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B abr\ \ \ \ 
+.B "abr\ \ \ \ "
 durchschnittliche (average) Bitrate
 .
 .TP
-.B cbr\ \ \ \ 
+.B "cbr\ \ \ \ "
 konstante Bitrate
 Dies erzwingt den CBR-Modus auch bei nachfolgenden Modi mit ABR-Presets.
 .
@@ -7069,7 +7069,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B fast\ \ \ 
+.B "fast\ \ \ "
 Aktiviert schnelles Encodieren bei nachfolgenden Modi mit VBR-Presets.
 Führt zu leicht schlechterer Qualität und höheren Bitraten.
 .
@@ -7091,7 +7091,7 @@
 .B preset=<Wert>
 Werte für verschiedene Presets
 .RSs
-.IPs help\ 
+.IPs "help\ "
 Gibt Informationen über die Presets und über weitere Optionen aus.
 .IPs medium
 VBR-Encodierung, gute Qualität, Bitrate im Rahmen von ca. 150\-180 kBit/s
@@ -7190,7 +7190,7 @@
 MPEG-Version (Standard: 4)
 .
 .TP
-.B tns\ \ \ \ 
+.B "tns\ \ \ \ "
 Aktiviert temporäre Rauschanpassung.
 .
 .TP
@@ -7198,7 +7198,7 @@
 Frequenz, ab der abgeschnitten wird (Standard: sampling_rate/2)
 .
 .TP
-.B raw\ \ \ \ 
+.B "raw\ \ \ \ "
 Speichert den Bitstream als reine Arbeitsdaten mit Extrainformationen im
 Dateikopf des Containers (Standard: 0, entspricht ADTS).
 Setze diese Option nicht, wenn du sie nicht unbedingt brauchst, sonst wirst
@@ -7223,11 +7223,11 @@
 Audiocodec (Standard: mp2)
 .PD 0
 .RSs
-.IPs mp2\ \ 
+.IPs "mp2\ \ "
 MPEG Layer 2
-.IPs mp3\ \ 
+.IPs "mp3\ \ "
 MPEG Layer 3
-.IPs ac3\ \ 
+.IPs "ac3\ \ "
 AC3
 .IPs adpcm_ima_wav
 IMA Adaptive PCM (4 Bits pro Sample, 4:1-Kompression)
@@ -7266,9 +7266,9 @@
 Motion-JPEG
 .IPs ljpeg
 Verlustfreies (lossless) JPEG
-.IPs h261\ 
+.IPs "h261\ "
 H.261
-.IPs h263\ 
+.IPs "h263\ "
 H.263
 .IPs h263p
 H.263+
@@ -7278,11 +7278,11 @@
 DivX 3
 .IPs msmpeg4v2
 MS MPEG4v2
-.IPs wmv1\ 
+.IPs "wmv1\ "
 Windows Media Video, Version 1 (WMV7)
-.IPs wmv2\ 
+.IPs "wmv2\ "
 Windows Media Video, Version 2 (WMV8)
-.IPs rv10\ 
+.IPs "rv10\ "
 ein alter RealVideo-Codec
 .IPs mpeg1video
 MPEG-1 Video
@@ -7292,17 +7292,17 @@
 HuffYUV
 .IPs ffvhuff (siehe auch: vstrict)
 nicht-standardkonformes, 20% kleineres HuffYUV, benutzt YV12
-.IPs asv1\ 
+.IPs "asv1\ "
 ASUS Video v1
-.IPs asv2\ 
+.IPs "asv2\ "
 ASUS Video v2
 .IPs "ffv1 (siehe auch: vstrict)"
 FFmpegs verlustfreier Videocodec
-.IPs flv\ \ 
+.IPs "flv\ \ "
 Sorenson H.263, der in Flash Videodateien benutzt wird
 .IPs dvvideo
 Sony Digital Video
-.IPs svq1\ 
+.IPs "svq1\ "
 Apple Sorenson Video 1
 .IPs "snow (siehe auch: vstrict)"
 FFmpeg's experimenteller Wavelet-basierter Codec
@@ -7436,20 +7436,20 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vhq\ \ \ \ 
+.B "vhq\ \ \ \ "
 Bewirkt das gleiche wie mbd=1, wird aus Kompatibilitätsgründen beibehalten.
 .
 .TP
-.B v4mv\ \ \ 
+.B "v4mv\ \ \ "
 Erlaubt 4 Motion-Vectors pro Macro-Block (leicht verbesserte Qualität).
 Arbeitet besser in Verbindung mit mbd > 0.
 .
 .TP
-.B obmc\ \ \ 
+.B "obmc\ \ \ "
 Bewegungskompensation überlappender Blöcke (H.263+)
 .
 .TP
-.B loop\ \ \ 
+.B "loop\ \ \ "
 Loop-Filter (H.263+)
 Beachte, dass diese Option nicht funktioniert.
 .
@@ -7783,9 +7783,9 @@
 Hauptsächlich verwendete Gleichung für die Bitratenkontrolle (Durchlauf 1/2):
 .RE
 .RSs
-.IPs 1\ \ \ \ 
+.IPs "1\ \ \ \ "
 konstante Bitrate
-.IPs tex\ \ 
+.IPs "tex\ \ "
 konstante Qualität
 .IPs 1+(tex/\:avgTex-1)*qComp
 ungefähr die Gleichung des Codes der alten Bitratenkontrolle
@@ -7804,7 +7804,7 @@
 Variablen:
 .RE
 .RSs
-.IPs tex\ \ 
+.IPs "tex\ \ "
 Texturkomplexität
 .IPs iTex,pTex
 Intra- und Nicht-Intra-Texturkomplexität
@@ -7818,13 +7818,13 @@
 durchschnittliche Nicht-Intra-Texturkomplexität bei P-Frames
 .IPs avgBPTex
 durchschnittliche Nicht-Intra-Texturkomplexität bei B-Frames
-.IPs mv\ \ \ 
+.IPs "mv\ \ \ "
 für Motion-Vectors verwendete Bits
 .IPs fCode
 maximale Länge der Motion-Vectors in log2-Skalierung
 .IPs iCount
 Anzahl der Intra-Macroblöcke /\: Anzahl der Macroblöcke
-.IPs var\ \ 
+.IPs "var\ \ "
 räumliche Komplexität
 .IPs mcVar
 zeitliche Komplexität
@@ -7832,7 +7832,7 @@
 auf der Kommandozeile angegebener Wert für qcomp
 .IPs "isI, isP, isB"
 Ist 1 bei einem Bildtyp I/P/B, sonst 0.
-.IPs Pi,E\ 
+.IPs "Pi,E\ "
 Schau in dein Lieblingsmathebuch.
 .RE
 .PP
@@ -7937,7 +7937,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vdpart\ 
+.B "vdpart\ "
 Datenpartitionierung.
 Fügt zwei Bytes pro Videopaket hinzu und erhöht die Fehlerresistenz beim
 Transfer über unzuverlässige Kanäle (z.B.\& Streaming über das Internet).
@@ -7967,7 +7967,7 @@
 Videopaketgröße, erhöht die Fehlerresistenz.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0\ \ \ \ 
+.IPs "0\ \ \ \ "
 deaktiviert (Standard)
 .IPs 100\-1000
 gute Wahl
@@ -7975,11 +7975,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B ss\ \ \ \ \ 
+.B "ss\ \ \ \ \ "
 slice-structured- (anteilig strukturierter) Modus für H.263+
 .
 .TP
-.B gray\ \ \ 
+.B "gray\ \ \ "
 Encodierung zu Graustufenbildern (schneller)
 .
 .TP
@@ -8053,7 +8053,7 @@
 auch schrecklich aussehen.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0.0\ \ 
+.IPs "0.0\ \ "
 deaktiviert (Standard)
 .IPs 0.0\-0.3
 sinnvoller Bereich
@@ -8079,7 +8079,7 @@
 Monitoren /\: dem Fernseher /\: TFTs aber auch schrecklich aussehen.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0.0\ \ 
+.IPs "0.0\ \ "
 deaktiviert (Standard)
 .IPs 0.0\-0.3
 sinnvoller Bereich
@@ -8116,7 +8116,7 @@
 Macroblöcke verringern (gilt auch ohne scplx_mask).
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0.0\ \ 
+.IPs "0.0\ \ "
 deaktiviert (Standard)
 .IPs 0.0\-0.5
 sinnvoller Bereich
@@ -8148,7 +8148,7 @@
 sind, da sie visuell oft weniger bedeutsam sind.
 .
 .TP
-.B naq\ \ \ \ 
+.B "naq\ \ \ \ "
 Normalisierte adaptive Quantisierung (experimentell).
 Wenn adaptive Quantisierung benutzt wird (*_mask), dann wird der
 durchschnittliche Quantisierungsparameter pro Macroblock eventuell
@@ -8157,19 +8157,19 @@
 anzupassen, um den geforderten Durchschnitt beizubehalten.
 .
 .TP
-.B ildct\ \ 
+.B "ildct\ \ "
 Benutze die interlaced DCT.
 .
 .TP
-.B ilme\ \ \ 
+.B "ilme\ \ \ "
 Benutze interlaced Bewegungsabschätzung (schließt qpel gegenseitig aus).
 .
 .TP
-.B alt\ \ \ \ 
+.B "alt\ \ \ \ "
 Benutzt eine alternative Suchtabelle.
 .
 .TP
-.B top=<-1\-1>\ \ \ 
+.B "top=<-1\-1>\ \ \ "
 .PD 0
 .RSs
 .IPs -1
@@ -8185,11 +8185,11 @@
 .B format=<Wert>
 .PD 0
 .RSs
-.IPs YV12\ 
+.IPs "YV12\ "
 Standard
-.IPs 444P\ 
+.IPs "444P\ "
 für ffv1
-.IPs 422P\ 
+.IPs "422P\ "
 für HuffYUV, verlustfreies JPEG und ffv1
 .IPs 411P,YVU9
 für verlustfreies JPEG und ffv1
@@ -8199,7 +8199,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pred\ \ \ 
+.B "pred\ \ \ "
 (für HuffYUV)
 .PD 0
 .RSs
@@ -8213,7 +8213,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pred\ \ \ 
+.B "pred\ \ \ "
 (für verlustfreies JPEG)
 .PD 0
 .RSs
@@ -8231,7 +8231,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B coder\ \ 
+.B "coder\ \ "
 (für ffv1)
 .PD 0
 .RSs
@@ -8267,7 +8267,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B qpel\ \ \ 
+.B "qpel\ \ \ "
 Benutze auf ein viertel Pixel ("quarter pel") genaue Bewegungsabschätzung
 (schließt ilme gegenseitig aus).
 .br
@@ -8306,7 +8306,7 @@
 5/\:3-Wavelet, wird nur bei snow verwendet
 .IPs "12 (W97)"
 9/\:7-Wavelet, wird nur bei snow verwendet
-.IPs +256\ 
+.IPs "+256\ "
 Benutze auch die Farbinformation, funktioniert momentan nicht (korrekt) mit
 B-Frames.
 .RE
@@ -8394,7 +8394,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B trell\ \ 
+.B "trell\ \ "
 Trellis-Quantisierung.
 Hiermit wird die optimale Encodierung für jeden 8x8-Block gefunden.
 Die Trellis-Quantisierung ist bei gegenseitiger Abschätzung von PSNR-Wert gegen
@@ -8405,7 +8405,7 @@
 .RSs
 .IPs lambda
 vom Quantisierungsparameter (QP) abhängige Konstante
-.IPs bits\ 
+.IPs "bits\ "
 Menge der für die Encodierung eines Blocks benötigten Bits
 .IPs error
 Summe der quadrierten Quantisierungsfehler
@@ -8413,14 +8413,14 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B cbp\ \ \ \ 
+.B "cbp\ \ \ \ "
 Ratenverzerrtes optimal codiertes Blockmuster (coded block pattern).
 Wird dasjenige codierte Blockmuster auswählen, das Verzerrung + lambda*Rate
 minimiert.
 Dies kann nur zusammen mit der Trellis-Quantisierung benutzt werden.
 .
 .TP
-.B mv0\ \ \ \ 
+.B "mv0\ \ \ \ "
 Versuche jeden Macroblock mit Motion-Vector=<0,0> zu encodieren und wähle
 den besseren.
 Dies hat keinen Effekt, falls mbd=0.
@@ -8486,7 +8486,7 @@
 werden sollen (nur bei Snow) (Standard: 1)
 .
 .TP
-.B psnr\ \ \ 
+.B "psnr\ \ \ "
 Gibt den maximalen Signal-zu-Rauschabstand (peak signal to noise ratio) für
 das komplette Video nach dem Encodieren aus und speichert die PSNR-Werte für
 jedes Bild in einer Datei der Form 'psnr_hhmmss.log'.
@@ -8497,7 +8497,7 @@
 Benutze MPEG-Quantisierungsparameter anstelle von H.263.
 .
 .TP
-.B aic\ \ \ \ 
+.B "aic\ \ \ \ "
 Aktiviere AC-Vorhersage für MPEG-4 oder fortgeschrittene Intra-Vorhersage
 (advanced intra prediction) für H.263+.
 Dies wird die Qualität leicht erhöhen (um die 0.02 dB PSNR) und die Encodierung
@@ -8507,11 +8507,11 @@
 vqmin sollte 8 oder höher sein für H.263+ AIC.
 .
 .TP
-.B aiv\ \ \ \ 
+.B "aiv\ \ \ \ "
 alternativer "inter vlc" für H.263+
 .
 .TP
-.B umv\ \ \ \ 
+.B "umv\ \ \ \ "
 unbegrenzte Motion-Vectors (unlimited MVs) (nur bei H.263+)
 Erlaubt die Encodierung von beliebig langen Motion-Vectors.
 .
@@ -8602,7 +8602,7 @@
 experimentelle Modulation des Quantisierungsparameters
 .
 .TP
-.B dc\ \ \ \ \ 
+.B "dc\ \ \ \ \ "
 Intra-DC-Genauigkeit in Bits (Standard: 8).
 Wenn du vcodec=mpeg2video angibst, kann dieser Wert 8, 9, 10 oder 11 sein.
 .
@@ -8654,11 +8654,11 @@
 Helligkeitsschwellenwert (Standard: 1)
 .
 .TP
-.B lzo\ \ \ \ 
+.B "lzo\ \ \ \ "
 Aktiviert LZO-Kompression (Standard).
 .
 .TP
-.B nolzo\ \ 
+.B "nolzo\ \ "
 Deaktiviert LZO-Kompression.
 .
 .TP
@@ -8666,11 +8666,11 @@
 Qualitätslevel (Standard: 255)
 .
 .TP
-.B raw \ \ \ 
+.B "raw \ \ \ "
 Deaktiviert RTJPEG-Encodierung.
 .
 .TP
-.B rtjpeg\ 
+.B "rtjpeg\ "
 Aktiviert RTJPEG-Encodierung (Standard).
 .
 .
@@ -8755,7 +8755,7 @@
 scale=<Breite>:<Höhe>:1' aktivieren.
 .
 .TP
-.B 4mv\ \ \ \ 
+.B "4mv\ \ \ \ "
 Benutzt vier Motion-Vectors pro Makroblock, was eine bessere Kompression
 auf Kosten der Encodiergeschwindigkeit bringen kann.
 .br
@@ -8867,7 +8867,7 @@
 der letzten Stufe der Encodierung einfach keine Farbdaten geschrieben.
 .
 .TP
-.B debug\ \ 
+.B "debug\ \ "
 Speichert Statistiken für jeden einzelnen Frame in ./\:xvid.dbg.
 (Dies ist nicht das Logfile des Modus mit zwei Durchläufen.)
 .RE
@@ -9164,25 +9164,25 @@
 .RSs
 .IPs unrestricted
 keine Beschränkungen (Standard)
-.IPs sp0\ \ 
+.IPs "sp0\ \ "
 Simple-Profil Level 0
-.IPs sp1\ \ 
+.IPs "sp1\ \ "
 Simple-Profil Level 1
-.IPs sp2\ \ 
+.IPs "sp2\ \ "
 Simple-Profil Level 2
-.IPs sp3\ \ 
+.IPs "sp3\ \ "
 Simple-Profil Level 3
-.IPs asp0\ 
+.IPs "asp0\ "
 Advanced-Simple-Profil Level 0
-.IPs asp1\ 
+.IPs "asp1\ "
 Advanced-Simple-Profil Level 1
-.IPs asp2\ 
+.IPs "asp2\ "
 Advanced-Simple-Profil Level 2
-.IPs asp3\ 
+.IPs "asp3\ "
 Advanced-Simple-Profil Level 3
-.IPs asp4\ 
+.IPs "asp4\ "
 Advanced-Simple-Profil Level 4
-.IPs asp5\ 
+.IPs "asp5\ "
 Advanced-Simple-Profil Level 5
 .IPs dxnhandheld
 DXN-Handheld-Profil
@@ -9232,7 +9232,7 @@
 das gleiche wie oben
 .IPs ntsc169
 das gleiche wie oben (Vergiss nicht, das genaue Verhältnis anzugeben.)
-.IPs ext\ \ 
+.IPs "ext\ \ "
 Erlaubt dir, einen eigenen Aspekt (PAR) mit par_width und par_height anzugeben.
 .RE
 .PD 1
@@ -9266,7 +9266,7 @@
 crop/\:expand/\:scale/\:etc.\& werden dabei berücksichtigt.
 .
 .TP
-.B psnr\ \ \ 
+.B "psnr\ \ \ "
 Gib den PSNR-Wert (Peak Signal to Noise Ratio) des kompletten Films nach dem
 Encodieren aus und speichere ihn für jeden einzelnen Frame in einer Datei der
 Form 'psnr_hhmmss.log' im aktuellen Verzeichnis.
@@ -9810,9 +9810,9 @@
 eine Matrixdatei im JM-Format.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs flat\ 
+.IPs "flat\ "
 Verwendet die vorgegebene Flache-16-Matrix (Standard).
-.IPs jvt\ \ 
+.IPs "jvt\ \ "
 Verwendet die JVT-Matrix.
 .IPs <Dateiname>
 Verwende die vorgegebene Matrixdatei im JM-Format.
@@ -9918,7 +9918,7 @@
 .RSs
 .IPs rot/pink
 Intra-Block
-.IPs blau\ 
+.IPs "blau\ "
 Inter-Block
 .IPs grün
 Skip-Block
@@ -9978,7 +9978,7 @@
 Wird nach Bedarf aktualisiert, im Falle 'format=mpeg1' oder 'mpeg2'.
 .
 .TP
-.B tsaf\ \ \ 
+.B "tsaf\ \ \ "
 Setzt Zeitstempel (timestamps) bei allen Frames, wenn möglich.
 .
 .TP
@@ -9996,7 +9996,7 @@
 0), benutze dies, um Video bezüglich Audio zu verzögern.
 .
 .TP
-.B drop\ \ \ 
+.B "drop\ \ \ "
 Bei Benutzung mit init_adelay verwirft der Muxer den Teil der Audiospur, der
 angepasst wurde.
 .
@@ -10065,29 +10065,29 @@
 automatische Erkennung anhand der Dateiendung).
 .PD 0
 .RSs
-.IPs mpg\ \ 
+.IPs "mpg\ \ "
 MPEG-1-Systeme und MPEG-2 PS
-.IPs asf\ \ 
+.IPs "asf\ \ "
 Advanced Streaming Format
-.IPs avi\ \ 
+.IPs "avi\ \ "
 Audio Video Interleave Datei
-.IPs wav\ \ 
+.IPs "wav\ \ "
 Waveform Audio
-.IPs swf\ \ 
+.IPs "swf\ \ "
 Macromedia Flash
-.IPs flv\ \ 
+.IPs "flv\ \ "
 Macromedia Flash Videodateien
-.IPs rm\ \ \ 
+.IPs "rm\ \ \ "
 RealAudio und RealVideo
-.IPs au\ \ \ 
+.IPs "au\ \ \ "
 SUN AU-Format
-.IPs nut\ \ 
+.IPs "nut\ \ "
 NUT offenes Containerformat (experimentell)
-.IPs mov\ \ 
+.IPs "mov\ \ "
 QuickTime
-.IPs mp4\ \ 
+.IPs "mp4\ \ "
 MPEG-4-Format
-.IPs dv\ \ \ 
+.IPs "dv\ \ \ "
 Sony Digital Video Container
 .RE
 .PD 1
@@ -10213,12 +10213,12 @@
 Mögliche Werte sind title, key oder disc.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs key\ \ 
+.IPs "key\ \ "
 Standardeinstellung, libdvdcss benutzt einen Satz vorberechneter
 Player-Schlüssel um zu Versuchen den Disc-Schlüssel zu bekommen.
 Dies kann fehlschlagen, wenn das Laufwerk keinen der Player-Schlüssel
 erkennt.
-.IPs disc\ 
+.IPs "disc\ "
 Ausweichmethode, wenn key fehlgeschlagen ist.
 Anstelle die Player-Schlüssel zu benutzen, knackt libdvdcss den
 Disc-Schlüssel mit einem Brute-Force-Algorithmus.

Modified: trunk/DOCS/man/es/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/es/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/es/mplayer.1	Tue Aug 22 12:10:33 2006
@@ -273,34 +273,34 @@
 Decrementa/\:incrementa el volumen.
 .IPs "9 and 0"
 Decrementa/\:incrementa el volumen.
-.IPs m\ \ \ \ 
+.IPs "m\ \ \ \ "
 Silencia el sonido.
-.IPs f\ \ \ \ 
+.IPs "f\ \ \ \ "
 Cambia el modo de pantalla completa.
-.IPs T\ \ \ \ 
+.IPs "T\ \ \ \ "
 Cambia el modo siempre-visible.
 .IPs "w y e"
 Decrementa/\:incrementa el rango de pan y scan.
-.IPs o\ \ \ \ 
+.IPs "o\ \ \ \ "
 Cambia entre los estados de OSD: nada / posición / posición + tiempo /
 posición + tiempo + tiempo total.
-.IPs d\ \ \ \ 
+.IPs "d\ \ \ \ "
 Cambia el saltarse imágenes.
 cambia entre los estados del salto de imágenes: nada / saltar el mostrar
 en pantalla / saltar decodificación (vea \-framedrop y \-hardframedrop).
-.IPs v\ \ \ \ 
+.IPs "v\ \ \ \ "
 Cambia la visibilidad de los subtítulos.
 .IPs "b/j"
 Cicla a través de los subtítulos disponibles.
-.IP F\ \ \ \ 
+.IP "F\ \ \ \ "
 Cambia la visibilidad de "subtítulos forzados".
-.IPs a\ \ \ \ 
+.IPs "a\ \ \ \ "
 Cambia la alineación de los subtítulos: arriba/\:enmedio/\:abajo.
 .IPs "z y x"
 Ajusta el retardo de subtítulos por +/\:- 0.1 segundos.
 .IPs "r y t"
 Mueve los subtítulos arriba/\:abajo.
-.IPs i\ \ \ \ 
+.IPs "i\ \ \ \ "
 Establece una marca EDL.
 .RE
 .PD 1
@@ -329,13 +329,13 @@
 .RSs
 .IPs ENTER
 Inicia la reproducción.
-.IPs s\ \ \ \ 
+.IPs "s\ \ \ \ "
 Detiene la reproducción.
-.IPs l\ \ \ \ 
+.IPs "l\ \ \ \ "
 Darga un archivo.
-.IPs c\ \ \ \ 
+.IPs "c\ \ \ \ "
 Navegador de pieles.
-.IPs p\ \ \ \ 
+.IPs "p\ \ \ \ "
 Cambia a lista de reproducción.
 .RE
 .PD 1
@@ -346,9 +346,9 @@
 .RSs
 .IPs "h y k"
 Selecciona canal previo/\:siguiente.
-.IPs n\ \ \ \ 
+.IPs "n\ \ \ \ "
 Cambia la norma.
-.IPs u\ \ \ \ 
+.IPs "u\ \ \ \ "
 Cambia la lista de canales.
 .RE
 .PD 1
@@ -413,7 +413,7 @@
 defecto.
 .
 .TP
-.B \-quiet\ \ 
+.B "\-quiet\ \ "
 Hace que MPlayer muestre menos información; en particular oculta la línea de
 estado (i.e.\& A: 0.7 V: 0.6 A-V: 0.068 ...) que no será mostrada.
 Es particularmente útil en terminales lentos o donde no funciona bien el manejo
@@ -571,7 +571,7 @@
 .IPs js-dev
 Especifica el dispositivo de palanca de juegos a usar (por defecto:
 /dev/\:input/\:js0).
-.IPs archivo\ 
+.IPs "archivo\ "
 Lee comandos desde el archivo dado.
 Esto es más útil con un fifo.
 .br
@@ -1034,7 +1034,7 @@
 .sp 1
 .PD 0
 .RSs
-.IPs on\ \ \ 
+.IPs "on\ \ \ "
 Usa demuxer de audio raw.
 .IPs channels=<valor>
 número de canales
@@ -1057,7 +1057,7 @@
 .sp 1
 .PD 0
 .RSs
-.IPs on\ \ \ 
+.IPs "on\ \ \ "
 Usa demuxer de video raw.
 .IPs fps=<valor>
 razón en imágenes por segundo (por defecto: 25.0)
@@ -1199,7 +1199,7 @@
 Establece la razón de captura de audio.
 .IPs forceaudio
 Captura audio incluso si no hay origen de audio reportado por v4l.
-.IPs alsa\ 
+.IPs "alsa\ "
 Captura desde ALSA.
 .IPs amode=<0\-3>
 Selecciona un modo de audio:
@@ -1535,7 +1535,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-subcc \ 
+.B "\-subcc \ "
 Muestra subtículos de DVD Closed Caption (CC).
 Esto no es los subtítulos VOB, son subtítulos especiales ASCII codificados
 para el que no oye bien en el flujo de datos de usuario VOB en la mayoría de los
@@ -1654,7 +1654,7 @@
 Le dice a MPlayer que maneje los archivos de subtítulos como unicode.
 .
 .TP
-.B \-utf8 \ \ 
+.B "\-utf8 \ \ "
 Le dice a MPlayer que maneje los archivos de subtítulos como UTF-8.
 .
 .TP
@@ -1803,11 +1803,11 @@
 Los controladores de audio disponibles son:
 .
 .TP
-.B alsa\ \ \ 
+.B "alsa\ \ \ "
 Controlador de salida de audio ALSA 0.9/\:1.x.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs mmap\ \ \ 
+.IPs "mmap\ \ \ "
 Establece el modo experimental mmap (no funciona para más de dos canales).
 .IPs noblock
 Establece el modo noblock.
@@ -1819,11 +1819,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B alsa5\ \ 
+.B "alsa5\ \ "
 Controlador de salida de audio ALSA 0.5.
 .
 .TP
-.B oss\ \ \ \ 
+.B "oss\ \ \ \ "
 Controlador de salida de audio OSS.
 .PD 0
 .RSs
@@ -1832,20 +1832,20 @@
 .RE
 .PD 1
 .TP
-.B sdl\ \ \ \ 
+.B "sdl\ \ \ \ "
 Biblioteca de controlador de salida de audio SDL (Simple Directmedia Layer)
 altamente independiente de la plataforma.
 .TP
-.B arts\ \ \ 
+.B "arts\ \ \ "
 Salida de audio a través del demonio Arts.
 .TP
-.B esd\ \ \ \ 
+.B "esd\ \ \ \ "
 Salida de audio a través del demonio ESD.
 .TP
-.B jack\ \ \ \ 
+.B "jack\ \ \ \ "
 Salida de audio a través de JACK (Jack Audio Connection Kit).
 .TP
-.B nas\ \ \ \ 
+.B "nas\ \ \ \ "
 Salida de audio a través de NAS.
 .TP
 .B macosx (Mac OS X solamente)
@@ -1866,7 +1866,7 @@
 .B mpegpes (DVB solamente)
 Controlador de salida específico de DVB.
 .TP
-.B null\ \ \ 
+.B "null\ \ \ "
 No produce salida de audio pero mantiene la velocidad de reproducción
 del video.
 Use \-nosound para pruebas de rendimiento.
@@ -1875,7 +1875,7 @@
 Salida de audio escrita a un archivo Raw PCM/\:wave.
 Escribe el sonido a ./audiodump.wav.
 .TP
-.B plugin\ \ 
+.B "plugin\ \ "
 Controlador de salida de audio con plugin.
 .
 .
@@ -1935,7 +1935,7 @@
 funcionar en tarjetas que tenga muy poca memoria.
 .
 .TP
-.B \-dr \ \ \ 
+.B "\-dr \ \ \ "
 Activa el renderizado directo (no soportado por todos los codecs y salidas
 de video)
 .br
@@ -1957,7 +1957,7 @@
 .IPs macrovision=<valor>
 modo macrovisión (0 = desactivado (por defecto), 1 = agc, 2 = agc 2 colorstripe,
 3 = agc 4 colorstripe)
-.IPs mute\ 
+.IPs "mute\ "
 silencia la salida de audio
 .IPs unmute
 reactiva la salida de audio
@@ -2084,7 +2084,7 @@
 Usa _WIN_LAYER con el número de capa indicado.
 .IPs netwm
 Fuerza estilo NETWM.
-.IPs none\ 
+.IPs "none\ "
 No establece una capa de ventana de pantalla completa.
 .IPs stays_on_top
 Usa _NETWM_STATE_STAYS_ON_TOP si está disponible.
@@ -2122,7 +2122,7 @@
 Coloca la ventana en x=50, y=40.
 .IPs 50%:50%
 Coloca la ventana en la mitad de la pantalla.
-.IPs 100%\ 
+.IPs "100%\ "
 Coloca la ventana en la esquina superior izquierda de la pantalla.
 .IPs 100%:100%
 Coloca la ventana en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
@@ -2267,7 +2267,7 @@
 al finalizar.
 .
 .TP
-.B \-vm \ \ \ 
+.B "\-vm \ \ \ "
 Intenta cambiar a un modo de video mejor.
 Soportado por los controladores de salida de video dga, x11, xv, sdl y
 directx.
@@ -2276,7 +2276,7 @@
 un nuevo modo de pantalla.
 .
 .TP
-.B \-vsync \ \ 
+.B "\-vsync \ \ "
 Activa VBI para los controladores de salida de video vesa, dfbmga y svga.
 .
 .TP
@@ -2438,7 +2438,7 @@
 .IPs sleep
 Usa la función sleep mientras espera a que termine el renderizado (no
 recomendado en Linux).
-.IPs wait\ 
+.IPs "wait\ "
 No usa la función sleep mientras espera que el renderizado termine (por
 defecto).
 .RE
@@ -2452,7 +2452,7 @@
 Biblioteca de controlador de salida de video SDL (Simple Directmedia Layer)
 altamente independiente de la plataforma.
 .TP
-.B vidix\ \ 
+.B "vidix\ \ "
 VIDIX (VIDeo Interface for *niX) es una interfaz para las características
 de aceleración de video de las diferentes tarjetas gráficas.
 Controlador de salida de video muy rápido en tarjetas que lo soporten.
@@ -2475,7 +2475,7 @@
 .RE
 .PD 1
 .TP
-.B cvidix\ 
+.B "cvidix\ "
 Frontend genérico e independiente de plataforma para VIDIX, puede incluso
 funcionar en una consola de texto con tarjetas nVidia.
 .PD 0
@@ -2524,23 +2524,23 @@
 implementación alternativa.
 .
 .TP
-.B vesa\ \ \ 
+.B "vesa\ \ \ "
 Controlador de salida de video muy general que debe funcionar en cualquier
 tarjeta compatible con VESA VBE 2.0.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs dga\ \ 
+.IPs "dga\ \ "
 Activa el modo DGA.
 .IPs nodga
 Desactiva el modo DGA.
 .IPs vidix
 FIXME: documentar esto.
-.IPs lvo\ \ 
+.IPs "lvo\ \ "
 FIXME: documentar esto.
 .RE
 .PD 1
 .TP
-.B svga\ \ \ 
+.B "svga\ \ \ "
 Reproduce video usando la biblioteca SVGA.
 .PD 0
 .RSs
@@ -2557,14 +2557,14 @@
 Fuerza el cambio de imagen en el repintado vertical.
 Usable solo con \-double.
 Tiene el mismo efecto que la opción \-vsync.
-.IPs sq\ \ \ 
+.IPs "sq\ \ \ "
 Prueba el modo de video con pixels cuadrados.
 .IPs vidix
 Usa svga con VIDIX.
 .RE
 .PD 1
 .TP
-.B gl\ \ \ \ \ 
+.B "gl\ \ \ \ \ "
 Controlador de salida de video OpenGL.
 Versión muy simple, sin soporte OSD y el tamaño del video debe ser menor
 que el tamaño máximo de la textura de su implementación OpenGL.
@@ -2580,31 +2580,31 @@
 .RE
 .PD 1
 .TP
-.B gl2\ \ \ \ 
+.B "gl2\ \ \ \ "
 Controlador de salida de video de OpenGL, segunda generación.
 Soporta OSD y videos más grandes que el tamaño máximo de la textura.
 .
 .TP
-.B null\ \ \ 
+.B "null\ \ \ "
 No produce salida de video.
 Útil para pruebas de rendimiento.
 .
 .TP
-.B aa\ \ \ \ \ 
+.B "aa\ \ \ \ \ "
 Controlador de salida de video ASCII art que funciona en una consola de texto.
 .
 .TP
-.B caca\ \ \ 
+.B "caca\ \ \ "
 Controlador de salida de video ASCII art coloreado que funciona en una
 consola de texto.
 .
 .TP
-.B bl\ \ \ \ \ 
+.B "bl\ \ \ \ \ "
 Reproducción de video usando el protocolo UDP Blinkenlights.
 Este controlador es altamente para hardware específico.
 .
 .TP
-.B ggi\ \ \ \ 
+.B "ggi\ \ \ \ "
 Controlador de salida de video del sistema gráfico GGI.
 .
 .TP
@@ -2634,7 +2634,7 @@
 .RE
 .PD 1
 .TP
-.B dfbmga\ 
+.B "dfbmga\ "
 Controlador específico de salida de video de Matrox G400/\:G450/\:G550 que usa
 la biblioteca DirectFB para poder usar las características especiales de
 hardware.
@@ -2687,7 +2687,7 @@
 .B xmga (solamente Linux, X11)
 El controlador de salida de video mga, funcionando en una ventana X11.
 .TP
-.B syncfb\ 
+.B "syncfb\ "
 Controlador de salida de video para el módulo del kernel SyncFB, que provee
 características de hardware especiales para las tarjetas Matrox Gxxx como
 desentrelazado por hardware, escalado y sincronización de la salida de video
@@ -2770,13 +2770,13 @@
 capturadoras/\:reproductoras de MJPEG.
 .
 .TP
-.B zr2\ \ \ \ 
+.B "zr2\ \ \ \ "
 Controlador de salida de video para unas cuantas tarjetas
 capturadoras/\:reproductoras de MJPEG, segunda generación.
 Vea también el filtro de video zrmjpeg.
 .
 .TP
-.B md5\ \ \ \ 
+.B "md5\ \ \ \ "
 Genera imágenes de cada marco con la ayuda de \-vo pgm y escribe su suma
 MD5 en un archivo.
 Útil para debug.
@@ -2795,27 +2795,27 @@
 útil si quiere procesar el video con la suite de mjpegtools.
 .
 .TP
-.B gif89a\ 
+.B "gif89a\ "
 Saca cada marco de imagen en un archivo GIF en el diretorio actual.
 Cada archivo toma el número de marco rellenado con ceros como nombre.
 .
 .TP
-.B jpeg\ \ \ 
+.B "jpeg\ \ \ "
 Saca cada marco de imagen en un archivo JPEG en el directorio actual.
 Cada archivo toma el número de marco rellenado con ceros como nombre.
 .
 .TP
-.B pgm\ \ \ \ 
+.B "pgm\ \ \ \ "
 Saca cada marco de imagen en un archivo PGM en el directorio actual.
 Cada archivo toma el número de marco rellenado con ceros como nombre.
 .
 .TP
-.B png\ \ \ \ 
+.B "png\ \ \ \ "
 Saca cada marco de imagen en un archivo PNG en el directorio actual.
 Cada archivo toma el número de marco rellenado con ceros como nombre.
 .
 .TP
-.B tga\ \ \ \ 
+.B "tga\ \ \ \ "
 Saca cada marco de imagen en un archivo Targa en el directorio actual.
 Cada archivo toma el número de marco rellenado con ceros como nombre.
 .
@@ -2987,7 +2987,7 @@
 película.
 .
 .TP
-.B \-flip \ 
+.B "\-flip \ "
 Voltea la imagen arriba-abajo.
 .
 .TP
@@ -3009,7 +3009,7 @@
 .RE
 .
 .RSs
-.IPs ec\ \ \ 
+.IPs "ec\ \ \ "
 ocultación de errores:
 .RSss
 1: usa un filtro debloqueador fuerte para MBs dañados
@@ -3111,7 +3111,7 @@
 Para una mejor calidad de la decodificación usa el mismo algoritmo para
 decodificar y codificar. Esto, sin embargo, hace que se pague un precio
 en precisión.
-.IPs gray\ 
+.IPs "gray\ "
 decodificación solo en escala de grises (un poco más rápida que con color)
 .IPs "sb=<número> (solo MPEG2)"
 Salta el número de filas de macrobloque especificadas en la parte de abajo.
@@ -3309,7 +3309,7 @@
 .IPs deblock-luma
 Activa el filtro de postprocesado interno de XviD: filtro de debloque de luminancia.
 Vea también \-vf pp, que es más rápido que el propio filtro de XviD.
-.IPs dr2\ \ 
+.IPs "dr2\ \ "
 Activa el método 2 de renderizado directo.
 .IPs nodr2
 Desactiva el método 2 de renderizado directo.
@@ -3338,7 +3338,7 @@
 Escala la imagen a altura y (si hay escalado sw/\:hw disponible).
 Deshabilita cálculos de aspecto.
 .TP
-.B \-zoom \ 
+.B "\-zoom \ "
 Permite escalar por software, cuando esté disponible.
 Puede ser usado para forzar escalado con \-vf scale.
 .br
@@ -3462,12 +3462,12 @@
 .REss
 .RE
 .TP
-.B flip\ \ \ 
+.B "flip\ \ \ "
 Voltea la imagen de arriba a abajo.
 Vea también la opción \-flip.
 .
 .TP
-.B mirror\ 
+.B "mirror\ "
 Hace espejo de la imagen en el eje Y.
 .
 .TP
@@ -3481,7 +3481,7 @@
 Escala la imagen con el escalador de software (lento) y realiza una
 conversión en el espacio de color YUV<\->RGB (vea también \-sws).
 .RSs
-.IPs w,h\ \ 
+.IPs "w,h\ \ "
 Escala a ancho/\:alto (por defecto: ancho/\:alto original)
 .I NOTA:
 Si se usa \-zoom, y filtros de capas (incluyendo libvo) no es
@@ -3545,18 +3545,18 @@
 escalando (software o hardware) o cuando se auto-escala para corregir
 aspecto.
 .TP
-.B yuy2\ \ \ 
+.B "yuy2\ \ \ "
 Fuerza conversión software YV12/\:I420 o 422P a YUY2.
 Útil para tarjetas de video/\:controladores con soporte YV12 lento pero
 soporte YUY2 rápido.
 .
 .TP
-.B yvu9\ \ \ 
+.B "yvu9\ \ \ "
 Fuerza la conversión en el espacio de color YVU9 a YV12.
 Ya no se usa en favor del escalador de software.
 .
 .TP
-.B yuvcsp\ 
+.B "yuvcsp\ "
 Mantiene los valores de color YUV en el rango CCIR 601 sin hacer una conversión real.
 .
 .TP
@@ -3564,7 +3564,7 @@
 Conversión en el espacio de color RGB 24/\:32 <\-> BGR 24/\:32.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs swap\ 
+.IPs "swap\ "
 También realiza intercambio R <\-> B.
 .RE
 .PD 1
@@ -3649,9 +3649,9 @@
 .RSs
 .IPs quality
 0\-6 (por defecto: 3)
-.OPs qp\ \ \ 
+.OPs "qp\ \ \ "
 parámetro para forzar la cuantización (por defecto: 0, usa qp del video)
-.IPs modo\ \ \ 
+.IPs "modo\ \ \ "
 0: umbral fuerte (por defecto)
 .br
 1: umbral suave (mejor deringing, peor difuminado de imagen)
@@ -3664,7 +3664,7 @@
 una ecualización como "2+2*sen(PI*qp)"
 .RE
 .TP
-.B test\ \ \ 
+.B "test\ \ \ "
 Genera varios patrones de test.
 .TP
 .B rgbtest
@@ -3682,11 +3682,11 @@
 .br
 32\-: bitrate fijo en kBits
 .REss
-.IPs fps\ \ 
+.IPs "fps\ \ "
 fuerza los fps de salida (valor real) (por defecto: 0, autodetección basada en la altura)
 .RE
 .TP
-.B fame\ \ \ 
+.B "fame\ \ \ "
 Conversión software YV12 a MPEG1 con libfame para usar con DVB/\:DXR3.
 .TP
 .B dvbscale[=aspect]
@@ -3731,11 +3731,11 @@
 Si omite un parámetros, se usará un valor razonable.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs luma\ 
+.IPs "luma\ "
 dureza de la luminancia espacial (por defecto = 4)
 .IPs chroma
 dureza de crominancia espacial (por defecto = 3)
-.IPs time\ 
+.IPs "time\ "
 dureza temporal (por defecto = 6)
 .RE
 .PD 1
@@ -3885,7 +3885,7 @@
 .REss
 .RE
 .TP
-.B swapuv\ 
+.B "swapuv\ "
 Intercambia el plano U y V.
 .TP
 .B il=[d|i][s][:[d|i][s]]
@@ -4270,9 +4270,9 @@
 difuminado de forma adaptativo
 .PD 0
 .RSs
-.IPs rad\ \ \ 
+.IPs "rad\ \ \ "
 dureza del filtro de difuminado (~0.1\-4.0) (más lento cuanto mayor sea)
-.IPs pf\ \ \ 
+.IPs "pf\ \ \ "
 dureza del prefiltrado (~0.1\-2.0)
 .IPs colorDiff
 Cuánto se pueden considerar de diferentes los pixels.
@@ -4284,7 +4284,7 @@
 difuminado inteligente
 .PD 0
 .RSs
-.IPs rad\ \ 
+.IPs "rad\ \ "
 dureza del filtro de difuminado (~0.1\-5.0) (más lento cuanto mayor sea)
 .IPs strength
 difuminado (0.0\-1.0) o perfilado (-1.0\-0.0)
@@ -4300,15 +4300,15 @@
 .IPs x0,y0,...
 coordenadas de las esquinas de arriba a la izquierda, arriba a la derecha,
 abajo a la izquierda y abajo a la derecha
-.IPs t\ \ \ \ 
+.IPs "t\ \ \ \ "
 muestreo lineal (0) o cúbico (1)
 .RE
 .PD 1
 .TP
-.B 2xsai\ \ 
+.B "2xsai\ \ "
 Usa escala 2x y algoritmo de interpolación para escalar y suavizar imágenes.
 .TP
-.B 1bpp\ \ \ 
+.B "1bpp\ \ \ "
 conversión de mapa de bits de 1bpp a YUV/\:BGR 8/\:15/\:16/\:32
 .TP
 .B down3dright[=líneas]
@@ -4331,7 +4331,7 @@
 Establece el valor por defecto de la bandera 'oculto' (booleano)
 .IPs opaque
 bandera que cambia entre modos alphablended (tranparente) y opaco (rápido)
-.IPs fifo\ 
+.IPs "fifo\ "
 ruta/\:nombrearchivo para el FIFO (nombre de tubería conectando con mplayer
 \-vf bmovl a la aplicación que lo controla)
 .RE
@@ -4357,9 +4357,9 @@
 .IPs OPAQUE
 desactiva toda transparencia alpha.
 Envíe "ALPHA 0 0 0 0 0" para activarla de nuevo.
-.IPs HIDE\ 
+.IPs "HIDE\ "
 oculta mapas de bits
-.IPs SHOW\ 
+.IPs "SHOW\ "
 muestra mapas de bits
 .RE
 .PD 1
@@ -4557,7 +4557,7 @@
 Las opciones disponibles son:
 .
 .RSs
-.IPs help\ 
+.IPs "help\ "
 muestra esta descripción
 .IPs name=<valor>
 título del trabajo
@@ -4690,7 +4690,7 @@
 Para detalles acerca de las opciones para divx4, lea el código, la
 mayoría de las opciones no se describen aquí.
 .TP
-.B help\ \ \ 
+.B "help\ \ \ "
 obtener ayuda
 .TP
 .B br=<valor>
@@ -4752,7 +4752,7 @@
 .SS lame (\-lameopts)
 .
 .TP
-.B help\ \ \ 
+.B "help\ \ \ "
 obtiene ayuda
 .TP
 .B vbr=<0\-4>
@@ -4772,7 +4772,7 @@
 .RE
 .PD 1
 .TP
-.B abr\ \ \ \ 
+.B "abr\ \ \ \ "
 bitrate medio
 .TP
 .B cbr\ \ \ \ 
@@ -4823,7 +4823,7 @@
 .RE
 .PD 1
 .TP
-.B fast\ \ \ 
+.B "fast\ \ \ "
 cambia en codificación rápida en modos preestablecidos VBR siguientes,
 calidad ligeramente inferior y bitrates altos.
 .TP
@@ -4925,7 +4925,7 @@
 .RSs
 .IPs mjpeg
 Motion JPEG
-.IPs h263\ 
+.IPs "h263\ "
 H.263
 .IPs h263p
 H.263+
@@ -5048,16 +5048,16 @@
 .RE
 .PD 1
 .TP
-.B vhq\ \ \ \ 
+.B "vhq\ \ \ \ "
 Lo mismo que mbd=1, se mantiene por razones de compatibilidad.
 .TP
-.B v4mv\ \ \ 
+.B "v4mv\ \ \ "
 Permite 4 vectores de movimiento por macrobloque (calidad ligeramente superior).
 .TP
-.B obmc\ \ \ 
+.B "obmc\ \ \ "
 Compensación de movimiento por bloque superpuesto (H.263+).
 .TP
-.B loop\ \ \ 
+.B "loop\ \ \ "
 Filtro de bucle (H.263+).
 nota, no funciona
 .TP
@@ -5201,7 +5201,7 @@
 haz ratecontrol normal (no bloquear al siguiente cuantizador de marco P) y
 establecer q= -q * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
 .TP
-.B \ 
+.B "\ "
 Consejo: Para realizar una codificación con cuantización constante con
 diferentes cuantizadores para marcos I/\:P y B puede usar:
 lmin= <ip_quant>:lmax= <ip_quant>:vb_qfactor= <b_quant/\:ip_quant>
@@ -5229,9 +5229,9 @@
 ecuación principal de control de tasa (pasada\ 1/\:2):
 .RE
 .RSs
-.IPs 1\ \ \ \ 
+.IPs "1\ \ \ \ "
 tasa de bits constante
-.IPs tex\ \ 
+.IPs "tex\ \ "
 calidad constante
 .IPs 1+(tex/\:avgTex-1)*qComp
 aproximadamente la ecuación del códido antiguo de ratecontrol
@@ -5247,7 +5247,7 @@
 variables:
 .RE
 .RSs
-.IPs tex\ \ 
+.IPs "tex\ \ "
 complejidad de textura
 .IPs iTex,pTex
 complejidad de textura intra, no intra
@@ -5261,13 +5261,13 @@
 complejidad de no intra textura media en marcos P
 .IPs avgBPTex
 complejidad de no intra textura media en marcos B
-.IPs mv\ \ \ 
+.IPs "mv\ \ \ "
 Bits usados para vectores de movimiento
 .IPs fCode
 longitud máxima del vector de movimiento en escala log2
 .IPs iCount
 número de intra macro bloques / número de macro bloques
-.IPs var\ \ 
+.IPs "var\ \ "
 complejidad espacial
 .IPs mcVar
 complejidad temporal
@@ -5275,7 +5275,7 @@
 qcomp desde la línea de órdenes 
 .IPs isI, isP, isB
 es 1 si el tipo de imagen es I/\:P/\:B si no 0
-.IPs Pi,E\ 
+.IPs "Pi,E\ "
 vea su libro de matemáticas favorito
 .RE
 .PP
@@ -5360,7 +5360,7 @@
 .RE
 .PD 1
 .TP
-.B vdpart\ 
+.B "vdpart\ "
 particionamiento de datos.
 Añade 2 Bytes por paquete de video, mejora resistencia-al-error cuando se
 transfiere a través de canales no fiables (ej.\& streaming sobre internet)
@@ -5376,7 +5376,7 @@
 .RE
 .PD 1
 .TP
-.B \ 
+.B "\ "
 MV & DC son los más importantes, su pérdida hace que se vea mucho peor la
 imagen que si se perdiese AC y las particiones 1. & 2. (MV&DC) son mucho
 menores que la partición 3. (AC) lo cual significa que errores que afecten
@@ -5394,10 +5394,10 @@
 buena elección
 .RE
 .TP
-.B ss\ \ \ \ \ 
+.B "ss\ \ \ \ \ "
 modo estructurado slice para H.263+
 .TP
-.B gray\ \ \ 
+.B "gray\ \ \ "
 codificación solo en escala de grises (rápida)
 .TP
 .B vfdct=<0\-10>
@@ -5511,20 +5511,20 @@
 puede no volver a coincidir con el nivel de marco del cuantizador requerido.
 Naq intentará ajustar los cuantizadores por-MB para mantener la media correcta.
 .TP
-.B ildct\ \ 
+.B "ildct\ \ "
 Usa dct entrelazado
 .TP
-.B ilme\ \ \ 
+.B "ilme\ \ \ "
 Usa estimación de movimiento entrelazada (mutuamente excluyente con qpel).
 .TP
-.B alt\ \ \ \ 
+.B "alt\ \ \ \ "
 Usa scantable alternativa.
 .TP
 .B format=<valor>
 .RSs
-.IPs YV12\ 
+.IPs "YV12\ "
 por defecto
-.IPs 422P\ \ 
+.IPs "422P\ \ "
 para huffyuv or jpeg sin pérdida
 .IPs 411P,410P,BGR32
 para jpeg sin pérdidas
@@ -5534,7 +5534,7 @@
 para jpeg sin pérdidas y ffv1
 .RE
 .TP
-.B pred\ \ \ 
+.B "pred\ \ \ "
 (para huffyuv)
 .PD 0
 .RSs
@@ -5564,7 +5564,7 @@
 .RE
 .PD 1
 .TP
-.B coder\ \ 
+.B "coder\ \ "
 (para ffv1)
 .PD 0
 .RSs
@@ -5586,7 +5586,7 @@
 .RE
 .PD 1
 .TP
-.B qpel\ \ \ 
+.B "qpel\ \ \ "
 Usa compensación de movimiento quarter pel (mutamente excluyente con ilme).
 Sugerencia: Esto es útil solamente para codificaciones con tasa de bits alta.
 .TP
@@ -5628,7 +5628,7 @@
 suma de las diferencias verticales al cuadrado
 .IPs "10 (NSSE)"
 preservación del ruido sumando las diferencias cuadradas
-.IPs +256\ 
+.IPs "+256\ "
 usar también crominancia, no funciona (correctamente) actualmente con marcos B
 .RE
 .PD 1
@@ -5673,7 +5673,7 @@
 .fi
 .RE
 .TP
-.B trell\ \ 
+.B "trell\ \ "
 Cuantización de búsqueda Trellis.
 Esto encuentra la codificación óptima para cada bloque de 8x8.
 La cuantización de búsqueda Trelllis es bastante simple como cuantización
@@ -5684,23 +5684,23 @@
 .RSs
 .IPs lambda
 constante de la que depende qp
-.IPs bits\ 
+.IPs "bits\ "
 cantidad de bits necesarios para codificar el bloque
 .IPs error
 suma de errores cuadráticos de la cuantización
 .RE
 .PD 1
 .TP
-.B cbp\ \ \ \ 
+.B "cbp\ \ \ \ "
 Tasa el patrón de distorsión de código de bloque óptimo.
 Seleccionará el patrón de bloque codificado que minimize + lambda*tasa
 solo puede ser usado junto con cuantización trellis.
 .TP
-.B mv0\ \ \ \ 
+.B "mv0\ \ \ \ "
 Intenta codificar cada MB con MV=<0,0> y elije el mejor
 esto no tiene ningún efecto si mbd=0.
 .TP
-.B qprd\ \ \ 
+.B "qprd\ \ \ "
 QP de tasa de distorsión óptimo para un lambda dado de cada macrobloque,
 note que esto necesita mbd=2
 .TP
@@ -5735,7 +5735,7 @@
 .I NOTA:
 Esto tiene un efecto significativo en la velocidad.
 .TP
-.B psnr\ \ \ 
+.B "psnr\ \ \ "
 Imprime la psnr (pico de relación señal ruido) para el video entero después de
 la codificación y almacena la psnr por marco en un archivo con un nombre
 como 'psnr_hhmmss.log'.
@@ -5744,13 +5744,13 @@
 .B mpeg_quant
 Usa cuantizadores MPEG en lugar de H.263.
 .TP
-.B aic\ \ \ \ 
+.B "aic\ \ \ \ "
 Predicción ac (=predicción interna avanzada para H.263+)
 .br
 .I NOTA:
 vqmin debe ser 8 o superior para AIC H.263+.
 .TP
-.B umv\ \ \ \ 
+.B "umv\ \ \ \ "
 MVs ilimitados (H.263+ solamente)
 Permite codificación de MVs de longitud arbitraria.
 .TP
@@ -5809,11 +5809,11 @@
 .B vqmod_freq
 modulación cuantizada experimental
 .TP
-.B dc\ \ \ \ \ 
+.B "dc\ \ \ \ \ "
 precisión intra DC en bits (por defecto: 8).
 Si especifica vcodec=mpeg2video este valor puede ser 8, 9, 10 u 11.
 .TP
-.B cgop\ \ \ 
+.B "cgop\ \ \ "
 Cierra todos los GOPs.
 Actualmente no funciona (todavía).
 .
@@ -5836,16 +5836,16 @@
 .B l=<0\-20>
 Umbral de luminancia
 .TP
-.B nolzo \ 
+.B "nolzo \ "
 Desactiva la compresión lzo
 .TP
 .B q=<3\-255>
 Establece el nivel de calidad
 .TP
-.B raw \ \ \ 
+.B "raw \ \ \ "
 Desactiva la codificación rtjpeg
 .TP
-.B rtjpeg\ 
+.B "rtjpeg\ "
 Activa codificación rtjpeg.
 .
 .
@@ -5941,7 +5941,7 @@
 Note que esto no acelera la codificación, solo previene que los datos de
 crominancia sean escritos en la última etapa de la codificación.
 .TP
-.B debug\ \ 
+.B "debug\ \ "
 Guarda estadísticas por marco en ./xvid.dbg.
 .TP
 .B keyframe_boost=<0\-1000>
@@ -5964,7 +5964,7 @@
 Las siguientes opciones solo están disponibles en la última versión
 estable de XviD 1.0.x (api4).
 .TP
-.B packed\ 
+.B "packed\ "
 Crea un flujo de bits que pueden ser decodificados sin retardos.
 .br
 .I ADVERTENCIA:
@@ -5979,7 +5979,7 @@
 .B divx5bvop
 genera marcos-B compatibles con DivX5 (por defecto: activado)
 .TP
-.B qpel\ \ \ 
+.B "qpel\ \ \ "
 MPEG4 usa precisión de mitad de pixel para su búsqueda de movimiento por
 defecto.
 El estándar propone un modo donde los codificacores tienen permitido usar
@@ -6057,7 +6057,7 @@
 Cuanto mayor sea el valor, mayor será la probabilidad de usar marcos tipo B.
 (por defecto: 0)
 .TP
-.B hq_ac\ \ 
+.B "hq_ac\ \ "
 Activa la predicción del coeficiente de alta calidad AC para entornos de
 bloque.
 .TP
@@ -6097,7 +6097,7 @@
 teniendo en cuenta todos los ajustes (recortado/\:expansión/\:escalado/etc.)
 hechos en la cadena de filtros.
 .TP
-.B psnr\ \ \ 
+.B "psnr\ \ \ "
 imprime la psnr (pico de relación señal ruido) para el video completo después
 de codificar y almacenar la psnr por marco en un archivo con un nombre
 como 'psnr_hhmmss.log' en el directorio actual.

Modified: trunk/DOCS/man/fr/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/fr/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/fr/mplayer.1	Tue Aug 22 12:10:33 2006
@@ -294,31 +294,31 @@
 Réduit/\:augmente le volume.
 .IPs "9 et 0"
 Réduit/\:augmente le volume.
-.IPs m\ \ \ \ 
+.IPs "m\ \ \ \ "
 Coupe le son (mute).
 .IPs "# (MPEG et Matroska uniquement)"
 Alterne entre les pistes audio disponibles.
-.IPs f\ \ \ \ 
+.IPs "f\ \ \ \ "
 Bascule en plein-écran.
-.IPs T\ \ \ \ 
+.IPs "T\ \ \ \ "
 Bascule en mode toujours visible.
 .IPs "w et e"
 Réduit/\:augmente l'intervalle pan (horizontal) et scan.
-.IPs o\ \ \ \ 
+.IPs "o\ \ \ \ "
 Bascule entre les états OSD: aucun / déplacement /
 déplacement + chrono / déplacement + chrono + durée totale
-.IPs d\ \ \ \ 
+.IPs "d\ \ \ \ "
 bascule les modes de sauts de trame: aucun / saut d'affichage / saut de
 décodage (voir \-framedrop et \-hardframedrop)
-.IPs v\ \ \ \ 
+.IPs "v\ \ \ \ "
 Bascule l'affichage des sous-titres.
-.IPs "b / j"\ \ \ 
+.IPs ""b / j"\ \ \ "
 Alterne entre les différents sous-titres disponibles.
 .IPs "y et g"
 Choisit le sous-titre après/avant dans la liste des sous-titres.
-.IP F\ \ \ \ 
+.IP "F\ \ \ \ "
 Bascule l'affichage des "sous-titres forcés".
-.IPs a\ \ \ \ 
+.IPs "a\ \ \ \ "
 Bascule l'alignement des sous-titres: haut/milieu/bas.
 .IPs "x et z"
 Ajuste le décalage des sous-titres de +/- 0.1 secondes.
@@ -382,7 +382,7 @@
 .RS
 .IPs PAUSE
 Pause.
-.IPs STOP\ 
+.IPs "STOP\ "
 Stoppe la lecture et quitte.
 .IPs "AVANT et SUIVANT"
 Navigue en arrière/\:avant d'une minute.
@@ -400,17 +400,17 @@
 .RS
 .IPs "ENTRÉE"
 Démarre la lecture.
-.IPs ESC\ \ 
+.IPs "ESC\ \ "
 Stoppe la lecture.
-.IPs l\ \ \ \ 
+.IPs "l\ \ \ \ "
 Charge un fichier.
-.IPs t\ \ \ \ 
+.IPs "t\ \ \ \ "
 Charge un sous-titre.
-.IPs c\ \ \ \ 
+.IPs "c\ \ \ \ "
 Ouvre le navigateur de skins.
-.IPs p\ \ \ \ 
+.IPs "p\ \ \ \ "
 Ouvre la liste de lecture (playlist).
-.IPs r\ \ \ \ 
+.IPs "r\ \ \ \ "
 Ouvre la fenêtre de préférences.
 .RE
 .PD 1
@@ -667,7 +667,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-quiet\ 
+.B "\-quiet\ "
 Avec cette option, la ligne d'état (c-a-d A:  0.7 V:  0.6 A-V: 0.068 ...) ne
 sera pas affichée.
 Cela est particulièrement utile sur les terminaux lents ou endommagés qui ne
@@ -699,7 +699,7 @@
 Affiche la description et le contenu du profil donné..
 .
 .TP
-.B \-v\ \ \ \ \ 
+.B "\-v\ \ \ \ \ "
 Agmente le niveau de verbosité d'un niveau par chaque \-v
 donné en ligne de commande.
 .
@@ -2111,7 +2111,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-subcc \ 
+.B "\-subcc \ "
 Affiche les sous-titres DVD Closed Caption (CC).
 Ce ne sont
 .B pas
@@ -2379,7 +2379,7 @@
 Les pilotes de sortie audio sont\ :
 .
 .TP
-.B alsa\ \ \ 
+.B "alsa\ \ \ "
 Pilote de sortie audio ALSA 0.9/1.x
 .PD 0
 .RSs
@@ -2395,10 +2395,10 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B alsa5\ \ 
+.B "alsa5\ \ "
 Pilote de sortie audio ALSA 0.5
 .TP
-.B oss\ \ \ \ 
+.B "oss\ \ \ \ "
 Pilote de sortie audio OSS.
 .PD 0
 .RSs
@@ -2412,7 +2412,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B sdl\ \ \ \ 
+.B "sdl\ \ \ \ "
 Pilote de sortie audio de la librairie SDL.
 SDL (Simple Directmedia Layer) est une librairie très indépendante de la
 plateforme.
@@ -2425,11 +2425,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B arts\ \ \ 
+.B "arts\ \ \ "
 sortie audio par le démon aRts
 .
 .TP
-.B esd\ \ \ \ 
+.B "esd\ \ \ \ "
 sortie audio par le démon ESD
 .PD 0
 .RSs
@@ -2439,7 +2439,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B jack\ \ \ \ 
+.B "jack\ \ \ \ "
 sortie audio par JACK (Jack Audio Connection Kit)
 .PD 0
 .RSs
@@ -2454,7 +2454,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B nas\ \ \ \ 
+.B "nas\ \ \ \ "
 sortie audio par NAS
 .
 .TP
@@ -2523,12 +2523,12 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B null\ \ \ 
+.B "null\ \ \ "
 N'émet pas de son mais maintient la vitesse de lecture.
 Utilisez \-nosound pour des mesures (benchmarking).
 .
 .TP
-.B pcm\ \ \ \ 
+.B "pcm\ \ \ \ "
 extracteur de son PCM/\:wave brut
 .PD 0
 .RSs
@@ -2539,7 +2539,7 @@
 Écrit le son dans le <nomfichier> au lieu de ./audiodump.wav par défaut.
 Si l'option nowaveheader est définie, le fichier par défaut
 est ./audiodump.pcm.
-.IPs fast\ 
+.IPs "fast\ "
 Essaye d'écrire le fichier plus rapidement qu'en temps réel.
 Assurez-vous la sortie ne se trouve pas tronquée (le message
 "Too many video packets in buffer / trop de paquets vidéos dans le buffer"
@@ -2550,7 +2550,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B plugin\ \ 
+.B "plugin\ \ "
 pilote de plugin de sortie audio
 .
 .
@@ -2598,7 +2598,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-dr \ \ \ 
+.B "\-dr \ \ \ "
 Active le rendu direct (pas géré par tous les codecs et sorties vidéo)
 .br
 .I ATTENTION\ :
@@ -2635,7 +2635,7 @@
 active le mode de sortie 7.5 IRE
 .IPs no75ire
 désactive le mode de sortie 7.5 IRE (par défaut)
-.IPs bw\ \ \ 
+.IPs "bw\ \ \ "
 sortie TV noir et blanc
 .IPs color
 sortie TV couleur (par défaut)
@@ -2862,7 +2862,7 @@
 hauteur/\:largeur de fenêtres.
 .
 .TP
-.B \-ontop\ 
+.B "\-ontop\ "
 Rend la fenêtre de lecture toujours visible.
 Permise par les pilotes de sortie vidéo qui utilisent X11, excepté SDL,
 aussi bien que directx, macosx, quartz, ggi et gl2.
@@ -2921,7 +2921,7 @@
 à la sortie.
 .
 .TP
-.B \-vm \ \ \ 
+.B "\-vm \ \ \ "
 Essaie de changer vers un autre mode vidéo.
 Les pilotes de sortie vidéo dga, x11, xv, sdl et directx le permettent.
 Si utilisé avec le pilote de sortie vidéo directx, les options \-screenw,
@@ -2929,7 +2929,7 @@
 nouveau mode d'affichage vidéo.
 .
 .TP
-.B \-vsync \ \ 
+.B "\-vsync \ \ "
 Active VBI pour les pilotes de sortie vidéo vesa, dfbmga et svga.
 .
 .TP
@@ -3153,7 +3153,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vidix\ \ 
+.B "vidix\ \ "
 VIDIX (VIDeo Interface for *niX) est une interface pour les fonctionnalités
 d'accélération vidéo de différentes cartes graphiques.
 Pilote de sortie vidéo très rapide sur les cartes le gérant.
@@ -3172,7 +3172,7 @@
 VIDIX tournant sous X11.
 .
 .TP
-.B cvidix\ 
+.B "cvidix\ "
 Interface à VIDIX générique et indépendante de la plateforme et pouvant
 tourner dans une console texte avec une carte graphique nVidia.
 .PD 0
@@ -3246,12 +3246,12 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vesa\ \ \ 
+.B "vesa\ \ \ "
 Pilote de sortie vidéo générique qui devrait fonctionner sur n'importe quelle
 carte compatible VESA VBE 2.0.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs dga\ \ 
+.IPs "dga\ \ "
 Active le mode DGA.
 .IPs nodga
 Désactive le mode DGA.
@@ -3261,13 +3261,13 @@
 Active la sortie TV NeoMagic et la configure en norme NTSC.
 .IPs vidix
 Utilise le pilote VIDIX.
-.IPs lvo:\ \ \ 
+.IPs "lvo:\ \ \ "
 Active le "Linux Video Overlay" au-dessus du mode VESA.
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B svga\ \ \ 
+.B "svga\ \ \ "
 Affiche la vidéo en utilisant la librairie SVGA.
 .PD 0
 .RSs
@@ -3284,7 +3284,7 @@
 Oblige un échange de trame lors du retracé vertical.
 Ne fonctionne qu'avec \-double.
 Cela a le même effet que l'option \-vsync.
-.IPs sq\ \ \ 
+.IPs "sq\ \ \ "
 Essaye d'utiliser un mode vidéo aux pixels carrés.
 .IPs vidix
 Utilise svga avec VIDIX.
@@ -3292,7 +3292,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B gl\ \ \ \ \ 
+.B "gl\ \ \ \ \ "
 Pilote de sortie vidéo OpenGL, version assez dépouillée.
 La taille de la vidéo doit être plus petite que la taille maximale
 d'un texture permise par votre implémentation d'OpenGL.
@@ -3455,7 +3455,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B gl2\ \ \ \ 
+.B "gl2\ \ \ \ "
 Pilote de sortie vidéo OpenGL, seconde génération.
 Gère l'OSD et les vidéos de taille supérieure à la taille maximum d'une
 texture.
@@ -3473,12 +3473,12 @@
 .REss
 .
 .TP
-.B null\ \ \ 
+.B "null\ \ \ "
 Pas de sortie vidéo.
 Utile pour les benchmarks.
 .
 .TP
-.B aa\ \ \ \ \ 
+.B "aa\ \ \ \ \ "
 Pilote de sortie vidéo art ASCII fonctionnant dans une console texte.
 Vous pouvez obtenir une liste et des explications sur les options disponibles
 en exécutant
@@ -3486,12 +3486,12 @@
 .
 .
 .TP
-.B caca\ \ \ 
+.B "caca\ \ \ "
 Pilote de sortie vidéo art ASCII en couleur fonctionnant dans une console
 texte.
 .
 .TP
-.B bl\ \ \ \ \ 
+.B "bl\ \ \ \ \ "
 Lecture vidéo en utilisant le protocole UDP Blinkenlights.
 Ce pilote est très dépendant du matériel.
 .PD 0
@@ -3504,7 +3504,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B ggi\ \ \ \ 
+.B "ggi\ \ \ \ "
 Pilote de sortie vidéo pour le système graphique GGI.
 .PD 0
 .RSs
@@ -3548,7 +3548,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B dfbmga\ 
+.B "dfbmga\ "
 Pilote de sortie vidéo spécifique aux Matrox G400/\:G450/\:G550 utilisant
 la librairie DirectFB pour exploiter des fonctions câblées spéciales.
 Active CRTC2 (bi-écran), affichant la vidéo indépendemment de l'autre écran.
@@ -3611,7 +3611,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B syncfb\ 
+.B "syncfb\ "
 Pilote de sortie vidéo du module noyau SyncFB, qui permet de gérer
 les capacités matérielles des cartes Matrox Gxxx comme le désentrelacement
 matériel, ou le redimensionnement et la synchronisation de votre sortie vidéo
@@ -3671,7 +3671,7 @@
 Active l'incrustation (overlay) au lieu de TVOut.
 .IPs prebuf
 Active le pré-buffering.
-.IPs sync\ 
+.IPs "sync\ "
 Active le nouveau moteur de synchro.
 .IPs norm=<norm>
 Spécifie la norme TV.
@@ -3747,7 +3747,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B md5sum\ 
+.B "md5sum\ "
 Calcule la somme de contrôle MD5 de chaque trame et l'écrit dans un fichier.
 Gère les espaces de couleurs RGB24 et YV12.
 Utile pour le débogage.
@@ -3785,7 +3785,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B gif89a\ 
+.B "gif89a\ "
 Écrit chaque trame dans un fichier GIF animé du répertoire courant.
 Ne gère que le format RGB avec 24 bits/pixel en entrée, et est limité en
 sortie à 256 couleurs.
@@ -3813,7 +3813,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B jpeg\ \ \ 
+.B "jpeg\ \ \ "
 sépare chaque trame dans un fichier JPEG du répertoire courant.
 Le nom de chaque fichier contient le numéro de trame, précédé au besoin par
 des zéros.
@@ -3841,7 +3841,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pnm\ \ \ \ 
+.B "pnm\ \ \ \ "
 Écrit, dans le répertoire courant, chaque trame dans un fichier PNM.
 Le nom de chaque fichier contient le numéro de trame, précédé au besoin par
 des zéros.
@@ -3849,15 +3849,15 @@
 Voir aussi les pages de manuel pnm (5), ppm (5) et pgm (5).
 .PD 0
 .RSs
-.IPs ppm\ \ 
+.IPs "ppm\ \ "
 Écrit des fichiers PPM (par défaut).
-.IPs pgm\ \ 
+.IPs "pgm\ \ "
 Écrit des fichiers PGM.
 .IPs pgmyuv
 Écrit des fichiers PGMYUV.
 PGMYUV est similaire à PGM, mais contient en plus les plans U et V, rajoutés
 en bas de l'image.
-.IPs raw\ \ 
+.IPs "raw\ \ "
 Écrit les fichiers PNM en mode brut (par défaut).
 .IPs ascii
 Écrit les fichiers PNM en mode ASCII (par défaut).
@@ -3874,7 +3874,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B png\ \ \ \ 
+.B "png\ \ \ \ "
 Sépare chaque trame dans un fichier PNG du répertoire courant.
 Le nom de chaque fichier contient le numéro de trame, précédé au besoin par
 des zéros.
@@ -3888,7 +3888,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B tga\ \ \ \ 
+.B "tga\ \ \ \ "
 Sépare chaque trame dans un fichier Targa du répertoire courant.
 Le nom de chaque fichier contient le numéro de trame, précédé au besoin par
 des zéros.
@@ -4011,7 +4011,7 @@
 Désactive la compensation automatique du rapport hauteur/\:largeur.
 .
 .TP
-.B \-flip\ \ 
+.B "\-flip\ \ "
 Renverse l'image de haut en bas.
 .
 .TP
@@ -4128,7 +4128,7 @@
 plus simple, l'hypothèse que les matrices de quantification ont été
 utilisées, que l'espace de couleur est YUV 4:2:0 et le saut de quelques
 vérifications pour détecter les flux endommagés.
-.IPs gray\ 
+.IPs "gray\ "
 décodage en niveaux de gris uniquement (un peu plus rapide qu'en couleur)
 .IPs "idct=<0\-99> (voir \-lavcopts)"
 Pour obtenir la meilleure qualité d'encodage utilisez le même algorithme IDCT
@@ -4406,7 +4406,7 @@
 .sp 1
 .RS
 méthodes de rendu\ :
-.IPs dr2\ \ 
+.IPs "dr2\ \ "
 Active la méthode 2 de rendu direct.
 .IPs nodr2
 Désactive la méthode 2 de rendu direct.
@@ -4432,7 +4432,7 @@
 Désactive les calculs de rapport hauteur/\:largeur.
 .
 .TP
-.B \-zoom\ \ 
+.B "\-zoom\ \ "
 Permet le zoom logiciel, si disponible.
 Ceci permettra le redimensionnement avec les pilotes de sortie qui ne le
 gèrent pas matériellement (comme x11, fbdev) pour lesquels MPlayer désactive
@@ -4635,7 +4635,7 @@
 .RSs
 .IPs <nch>
 nombre de canaux de sortie (1\-6)
-.IPs <nr>\ 
+.IPs "<nr>\ "
 nombre de routes (1\-6)
 .IPs <from1:to1:from2:to2:from3:to3:...>
 Paires de nombres entre 0 and 5 définissant où router chaque canal.
@@ -4704,11 +4704,11 @@
 fois pour chaque flux audio.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <v>\ \ 
+.IPs "<v>\ \ "
 Définit le gain désiré en dB pour tous les canaux du flux,
 de -200dB à +60dB, où -200dB coupe le son complètement
 et +40dB équivaut à un gain de 1000 (par défaut\ : 0).
-.IPs <sc>\ 
+.IPs "<sc>\ "
 Active (1) ou désactive (0) le l'écrêtage logiciel.
 L'écrêtage logiciel peut rendre le son plus doux si le son filtré
 comporte des sons très forts.
@@ -4744,7 +4744,7 @@
 être trouvé dans la section des exemples, vers la fin de ce document.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <n>\ \ 
+.IPs "<n>\ \ "
 nombre de canaux de sortie (1\-6)
 .IPs <Lij>
 Combien du canal i est mixé dans le canal de sortie j (0\-1).
@@ -4789,7 +4789,7 @@
 Pour un meilleur résultat, essayez de baisser la fréquence de coupure
 aussi bas que possible.
 Cela améliorera l'effet surround ou stéréo.
-.IPs <ca>\ 
+.IPs "<ca>\ "
 Définit le numéro de canal vers lequel router le flux du caisson de basse.
 Le numéro de canal doit être compris entre 0 et 5 (par défaut\ : 5).
 Notez que le nombre de canaux sera automatiquement incrémenté jusqu'à <ch>
@@ -4980,7 +4980,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B comp\ \ \ 
+.B "comp\ \ \ "
 Filtre de compression/expansion utile pour une entrée micro.
 Augmente le volume des sons faibles ou diminue celui des sons forts
 pour éviter des artefacts sonores.
@@ -4988,7 +4988,7 @@
 utilisable.
 .
 .TP
-.B gate\ \ \ 
+.B "gate\ \ \ "
 Filtre antiparasite similaire au filtre audio comp.
 Ce filtre a été très peu testé, et n'est peut-être même pas
 utilisable.
@@ -5129,14 +5129,14 @@
 .PD 1
 .IPs <x>,<y>
 position de l'image originale sur l'image étendue (par défaut\ : centrée)
-.IPs <o>\ \ 
+.IPs "<o>\ \ "
 rendu OSD/\:sous-titres
 .RSss
 0: désactivé (par défaut)
 .br
 1: activé
 .REss
-.IPs <a>\ \ 
+.IPs "<a>\ \ "
 Étend pour correspondre à un certain ratio d'aspect au lieu d'une
 résolution (par défaut\ : 0).
 .sp 1
@@ -5148,7 +5148,7 @@
 et dans ce cas, l'étend pour correspondre à un aspect 4/3.
 .RE
 .PD 1
-.IPs <r>\ \ 
+.IPs "<r>\ \ "
 Arrondit à l'unité supérieure pour que tant la largeur que la hauteur
 soit divisible par <r> (par défaut\ : 1).
 .RE
@@ -5340,24 +5340,24 @@
 gardant le ratio d'aspect.
 .RE
 .PD 1
-.IPs <r>\ \ 
+.IPs "<r>\ \ "
 Arrondit à l'unité supérieure pour que tant la hauteur de la largeur
 soit divisible par <r> (par défaut\ : 1).
 .RE
 .
 .TP
-.B yuy2\ \ \ 
+.B "yuy2\ \ \ "
 Force la conversion logicielle YV12/\:I420/\:422P vers YUY2
 Utile pour les cartes graphiques/\:pilotes qui gèrent YV12 trop lentement mais
 YUY2 rapidement.
 .
 .TP
-.B yvu9\ \ \ 
+.B "yvu9\ \ \ "
 Force la conversion logicielle d'espace de couleur de YVU9 en YV12.
 Utiliser de préférence le zoom logiciel.
 .
 .TP
-.B yuvcsp\ 
+.B "yuvcsp\ "
 Calle les valeurs de couleurs YUV sur l'intervalle CCIR 601 sans conversion
 réelle.
 .
@@ -5556,7 +5556,7 @@
 .RSs
 .IPs <qualité>
 0\-6 (par défaut\ : 3)
-.IPs <qp>\ 
+.IPs "<qp>\ "
 Force le paramètre de quantification (par défaut\ : 0, utilise le QP de
 la video).
 .IPs <mode>
@@ -5581,7 +5581,7 @@
 .RSs
 .IPs <qualité>
 0\-8 (par défaut\ : 3)
-.IPs <qp>\ 
+.IPs "<qp>\ "
 Force le paramètre de quantification (par défaut\ : 0, utilise le QP de
 la vidéo).
 .RE
@@ -5592,7 +5592,7 @@
 .RSs
 .IPs <qualité>
 4\-5 (équivalent à spp; par défaut\ : 4)
-.IPs <qp>\ 
+.IPs "<qp>\ "
 Force les paramètres de quantification (par défaut\ : 0, prend le QP de
 la vidéo).
 IPs <-15\-32>
@@ -5633,7 +5633,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B test\ \ \ 
+.B "test\ \ \ "
 Génère divers motifs de test.
 .
 .TP
@@ -5659,7 +5659,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B fame\ \ \ 
+.B "fame\ \ \ "
 Conversion logicielle rapide YV12 vers MPEG-1 avec libfame pour utilisation avec
 DVB/\:DXR3/IVTV.
 .
@@ -5807,7 +5807,7 @@
 uniquement avec une très faible utilisation du processeur.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <f>\ \ 
+.IPs "<f>\ \ "
 Par défaut, halfpack fait une moyenne des lignes deux à deux pour
 sous-échantillonner.
 Tout valeur de f différente de 0 ou 1 renvoie au comportement par défaut
@@ -5947,7 +5947,7 @@
 .RSs
 .IPs l\ \ \ \
 Applique l'effet sur le composant luma
-.IPs c\ \ \ \ 
+.IPs "c\ \ \ \ "
 Applique l'effet sur les composants chroma
 .IPs <largeur>x<hauteur>
 largeur et hauteur de la matrice, dont les deux dimensions sont impaires
@@ -5963,7 +5963,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B swapuv\ 
+.B "swapuv\ "
 Echange les plans U & V.
 .
 .TP
@@ -6028,7 +6028,7 @@
 Les arguments suivants (voir leur syntaxe plus haut) peuvent être utilisés
 pour contrôler son comportement:
 .RSs
-.IPs <dr>\ 
+.IPs "<dr>\ "
 Définit le mode de saut de trames.
 .RSss
 0: Ne pas sauter de trames pour maintenir le débit de trame de sortie
@@ -6043,12 +6043,12 @@
 .I NOTE\ :
 Utilisez le mode 1 avec MEncoder.
 .REss
-.IPs <am>\ 
+.IPs "<am>\ "
 Type d'analyse.
 Les valeurs disponibles sont 0 (motif fixé avec numéro de trame initiale
 définit par fr=#) et 1 (recherche agressive du motif telecine).
 La valeur par défaut est 1.
-.IPs <fr>\ 
+.IPs "<fr>\ "
 Définit le numéro de trame initiale de la séquence.
 0\-2 sont les trois trames progressives propres; 3 et 4 sont les deux trames
 entrelaçées.
@@ -6437,7 +6437,7 @@
 .IPs <parité>
 0 ou 1 en fonction du champ à utiliser (note\ : pas d'auto-détection
 pour le moment)
-.IPs <qp>\ 
+.IPs "<qp>\ "
 Des valeurs plus grandes devraient produire pour le champ des vecteurs de
 mouvement plus doux, mais des vecteurs moins optimals individuellement.
 .RE
@@ -6495,17 +6495,17 @@
 .IPs <x0>,<y0>,...
 coordonnées des coins supérieur-gauche, supérieur-droit, inférieur-gauche
 et inférieur-droit
-.IPs <t>\ \ 
+.IPs "<t>\ \ "
 ré-échantillonnage linéaire (0) ou cubique (1)
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B 2xsai\ \ 
+.B "2xsai\ \ "
 Redimensionne et lisse l'image avec l'algorithme "zoom x2 et interpolation".
 .
 .TP
-.B 1bpp\ \ \ 
+.B "1bpp\ \ \ "
 conversion bitmap 1bpp vers YUV/\:BGR 8/\:15/\:16/\:32
 .
 .TP
@@ -6559,9 +6559,9 @@
 .IPs OPAQUE
 Désactive toute transparence alpha.
 Envoyez "ALPHA 0 0 0 0 0" pour la réactiver.
-.IPs HIDE\ 
+.IPs "HIDE\ "
 Cache la bitmap.
-.IPs SHOW\ 
+.IPs "SHOW\ "
 Sontre la bitmap.
 .RE
 .PD 1
@@ -6731,7 +6731,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B ass\ \ \ \ 
+.B "ass\ \ \ \ "
 Déplace le rendu des sous-titres SSA/ASS à une position arbitraire dans
 la chaîne de filtrage.
 Utile uniquement pour l'option \-ass.
@@ -6869,7 +6869,7 @@
 Les options disponibles sont:
 .
 .RSs
-.IPs help\ 
+.IPs "help\ "
 Affiche cette description.
 .IPs name=<valeur>
 titre du film
@@ -7033,7 +7033,7 @@
 .SS lame (\-lameopts)
 .
 .TP
-.B help\ \ \ 
+.B "help\ \ \ "
 afficher l'aide
 .
 .TP
@@ -7055,11 +7055,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B abr\ \ \ \ 
+.B "abr\ \ \ \ "
 bitrate moyen (ou plutôt, moyenné)
 .
 .TP
-.B cbr\ \ \ \ 
+.B "cbr\ \ \ \ "
 bitrate constant
 Force également l'encodage en mode CBR sur les modes ABR sélectionnés suivant.
 .
@@ -7113,7 +7113,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B fast\ \ \ 
+.B "fast\ \ \ "
 Sélectionne le plus rapide des modes VBR pré-sélectionnés à suivre cette
 option.
 Produit des fichiers de qualité légèrement inférieure au bitrate plus
@@ -7137,7 +7137,7 @@
 .B preset=<valeur>
 valeurs de preset
 .RSs
-.IPs help\ 
+.IPs "help\ "
 Affiche d'autres options et des informations sur les modes
 pré-sélectionnés.
 .IPs medium
@@ -7241,7 +7241,7 @@
 version de MPEG (par défaut\ : 4)
 .
 .TP
-.B tns\ \ \ \ 
+.B "tns\ \ \ \ "
 Active la modélisation temporelle de bruit.
 .
 .TP
@@ -7249,7 +7249,7 @@
 fréquence de coupure (par défaut\ : échantillonnage/2)
 .
 .TP
-.B raw\ \ \ \ 
+.B "raw\ \ \ \ "
 Stocke le flux de bit en tant que la charge utile brute et les données
 supplémentaires de l'en-tête du container
 (par défaut\ : 0, correspond à ADTS).
@@ -7277,11 +7277,11 @@
 codec audio (par défaut\ : mp2)
 .PD 0
 .RSs
-.IPs mp2\ \ 
+.IPs "mp2\ \ "
 MPEG Layer 2
-.IPs mp3\ \ 
+.IPs "mp3\ \ "
 MPEG Layer 3
-.IPs ac3\ \ 
+.IPs "ac3\ \ "
 AC3
 .IPs adpcm_ima_wav
 IMA Adaptive PCM (4bits par échantillon, compression 4:1)
@@ -7323,9 +7323,9 @@
 Motion JPEG
 .IPs ljpeg
 Lossless (sans perte) JPEG
-.IPs h261\ 
+.IPs "h261\ "
 H.261
-.IPs h263\ 
+.IPs "h263\ "
 H.263
 .IPs h263p
 H.263+
@@ -7335,11 +7335,11 @@
 DivX 3
 .IPs msmpeg4v2
 MS MPEG-4v2
-.IPs wmv1\ 
+.IPs "wmv1\ "
 Windows Media Video, version 1 (alias WMV7)
 .IPs wmv2
 Windows Media Video, version 2 (alias WMV8)
-.IPs rv10\ 
+.IPs "rv10\ "
 un ancien codec RealVideo
 .IPs mpeg1video
 MPEG-1 video
@@ -7350,9 +7350,9 @@
 .IPs ffvhuff (voir aussi\ : vstrict)
 HuffYUV non-standard produisant des fichiers 20% plus petits en
 utilisant YV12
-.IPs asv1\ 
+.IPs "asv1\ "
 ASUS Video v1
-.IPs asv2\ 
+.IPs "asv2\ "
 ASUS Video v2
 .IPs ffv1 (voir aussi\ : vstrict)
 codec vidéo sans perte de FFmpeg
@@ -7492,7 +7492,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vhq\ \ \ \ 
+.B "vhq\ \ \ \ "
 Identique à mbd=1, gardé pour raisons de compatibilité.
 .
 .TP
@@ -7501,11 +7501,11 @@
 Gagne à être utilisé en conjonction de mbd>0.
 .
 .TP
-.B obmc\ \ \ 
+.B "obmc\ \ \ "
 Compensation de mouvement par groupes de blocs (H.263+)
 .
 .TP
-.B loop\ \ \ 
+.B "loop\ \ \ "
 Filtre loop (H.263+)
 note: est actuellement cassé
 .
@@ -7840,9 +7840,9 @@
 équation principale de contrôle de débit (passe 1/2)
 .RE
 .RSs
-.IPs 1\ \ \ \ 
+.IPs "1\ \ \ \ "
 constant bitrate
-.IPs tex\ \ 
+.IPs "tex\ \ "
 qualité constante
 .IPs 1+(tex/\:avgTex-1)*qComp
 approximativement l'équation de l'ancien code de contrôle de débit
@@ -7861,7 +7861,7 @@
 variables:
 .RE
 .RSs
-.IPs tex\ \ 
+.IPs "tex\ \ "
 complexité de la texture
 .IPs iTex,pTex
 complexité de la texture intra, non-intra
@@ -7875,13 +7875,13 @@
 complexité de la texture non-intra dans les trames-P
 .IPs avgBPTex
 complexité de la texture non-intra dans les trames-B
-.IPs mv\ \ \ 
+.IPs "mv\ \ \ "
 bits utilisés pour les vecteurs de mouvement
 .IPs fCode
 longueur maximum des vecteurs de mouvement en échelle log base 2
 .IPs iCount
 nombre de blocs macro intra / nombre de blocs macro
-.IPs var\ \ 
+.IPs "var\ \ "
 complexité spatiale
 .IPs mcVar
 complexité temporelle
@@ -7889,7 +7889,7 @@
 qcomp depuis la ligne de commande
 .IPs "isI, isP, isB"
 Est égal à 1 si le type d'image est I/P/B, 0 sinon.
-.IPs Pi,E\ 
+.IPs "Pi,E\ "
 Voir votre livre de maths favori.
 .RE
 .PP
@@ -7995,7 +7995,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vdpart\ 
+.B "vdpart\ "
 Partitionnement des données.
 Ajoute 2 octets par paquet vidéo, améliore la résistance aux erreurs
 pendant un transfert sur un canal non-fiable(c-à-d.\& streamer sur l'internet)
@@ -8025,7 +8025,7 @@
 Taille des paquets vidéo, améliore la résistance aux erreurs.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0\ \ \ \ 
+.IPs "0\ \ \ \ "
 désactivé (par défaut)
 .IPs 100\-1000
 bon choix
@@ -8033,11 +8033,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B ss\ \ \ \ \ 
+.B "ss\ \ \ \ \ "
 mode structuré en tranches pour H.263+
 .
 .TP
-.B gray\ \ \ 
+.B "gray\ \ \ "
 encodage en niveaux de gris uniquement (plus rapide)
 .
 .TP
@@ -8111,7 +8111,7 @@
 mais peuvent être horribles sur d'autres moniteurs.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0.0\ \ 
+.IPs "0.0\ \ "
 désactivé (par défaut)
 .IPs 0.0\-0.3
 intervalle sensé
@@ -8137,7 +8137,7 @@
 mais peuvent être horribles sur d'autres moniteurs / TV / TFT.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0.0\ \ 
+.IPs "0.0\ \ "
 désactivé (par défaut)
 .IPs 0.0\-0.3
 intervalle sensé
@@ -8176,7 +8176,7 @@
 (ce qui est reste vrai, même sans scplx_mask).
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0.0\ \ 
+.IPs "0.0\ \ "
 désactivé (par défaut)
 .IPs 0.0\-0.5
 intervalle sensé
@@ -8206,7 +8206,7 @@
 ont moins d'importance visuelle.
 .
 .TP
-.B naq\ \ \ \ 
+.B "naq\ \ \ \ "
 Normalise la quantification adaptive (expérimental).
 En utilisant la quantification adaptive (*_mask), le quantum moyen
 par MB peut ne pas correspondre au quantum par trame demandée.
@@ -8214,19 +8214,19 @@
 moyenne correcte.
 .
 .TP
-.B ildct\ \ 
+.B "ildct\ \ "
 Utilise une DCT entrelacée.
 .
 .TP
-.B ilme\ \ \ 
+.B "ilme\ \ \ "
 Utilise l'estimation de mouvement entrelacé (mutuellement exclusif avec qpel)
 .
 .TP
-.B alt\ \ \ \ 
+.B "alt\ \ \ \ "
 Utilise une autre table de scan.
 .
 .TP
-.B top=<-1\-1>\ \ \ 
+.B "top=<-1\-1>\ \ \ "
 .PD 0
 .RSs
 .IPs -1
@@ -8242,11 +8242,11 @@
 .B format=<valeur>
 .PD 0
 .RSs
-.IPs YV12\ 
+.IPs "YV12\ "
 par défaut
-.IPs 444P\ 
+.IPs "444P\ "
 pour ffv1
-.IPs 422P\ 
+.IPs "422P\ "
 pour HuffYUV, JPEG sans perte (lossless) et ffv1
 .IPs 411P,YVU9
 pour JPEG sans perte et ffv1
@@ -8256,7 +8256,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pred\ \ \ 
+.B "pred\ \ \ "
 (pour HuffYUV)
 .PD 0
 .RSs
@@ -8270,7 +8270,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pred\ \ \ 
+.B "pred\ \ \ "
 (pour jpeg sans perte)
 .PD 0
 .RSs
@@ -8288,7 +8288,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B coder\ \ 
+.B "coder\ \ "
 (pour ffv1)
 .PD 0
 .RSs
@@ -8324,7 +8324,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B qpel\ \ \ 
+.B "qpel\ \ \ "
 Utilise la compensation de mouvement d'une précision d'un quart de pixel.
 .br
 .I ASTUCE\ :
@@ -8362,7 +8362,7 @@
 ondelette 5/3, utilisé par Snow
 +.IPs "12 (W97)"
 ondelette 9/7, utilisé par Snow
-.IPs +256\ 
+.IPs "+256\ "
 Utilise également le chroma, ne fonctionne pour le moment pas (correctement)
 avec les trames-B actuellement
 .RE
@@ -8448,7 +8448,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B trell\ \ 
+.B "trell\ \ "
 Quantisation par recherche trellis.
 Ceci trouvera l'encodage optimal pour chaque bloc 8x8.
 La quantification par recherche trellis est en gros une quantification
@@ -8460,7 +8460,7 @@
 .RSs
 .IPs lambda
 constante dépendante des paramètres de quantification (QP)
-.IPs bits\ 
+.IPs "bits\ "
 quantité de bits requis pour encoder le bloc
 .IPs error
 somme des erreurs au carré de la quantification
@@ -8473,7 +8473,7 @@
 Sélectionnera le motif de bloc qui minimise la distortion + lambda*débit.
 .
 .TP
-.B mv0\ \ \ \ 
+.B "mv0\ \ \ \ "
 Essaie d'encoder chaque MB avec MV=<0,0> et choisit le meilleur.
 Ceci n'a pas d'effet si mbd=0.
 .
@@ -8535,7 +8535,7 @@
 de mouvement (par défaut\ : 1)
 .
 .TP
-.B psnr\ \ \ 
+.B "psnr\ \ \ "
 Affiche le PSNR (peak signal to noise ratio, Raport Signal sur Bruit)
 pour l'ensemble de la vidéo après l'encodage et stocke le PSNR par trame
 dans un fichier comme 'psnr_012345.log'.
@@ -8546,7 +8546,7 @@
 Utilise les quantum MPEG au lieu de H.263.
 .
 .TP
-.B aic\ \ \ \ 
+.B "aic\ \ \ \ "
 Active la prédiction AC pour MPEG-4 ou la prédiction intra avancée pour
 H.263+.
 Améliore un petit peu la qualité (environ 0.02 dB de PSNR) et réduit
@@ -8556,7 +8556,7 @@
 vqmin devrait être égal à 8 ou plus pour H263+ AIC.
 .
 .TP
-.B aiv\ \ \ \ 
+.B "aiv\ \ \ \ "
 alternatice inter vlc pour H.263+
 FIXME: N'explique pas grand-chose.
 .
@@ -8644,7 +8644,7 @@
 .B vqmod_freq
 modulation de quantum expérimental
 .TP
-.B dc\ \ \ \ \ 
+.B "dc\ \ \ \ \ "
 Précision DC intra en bits (par défaut\ : 8).
 Si vous utilisez vcodec=mpeg2video cette valeur peut être 8, 9, 10 ou 11.
 .
@@ -8699,11 +8699,11 @@
 seuil de luminance (par défaut\ : 1)
 .
 .TP
-.B lzo\ \ \ \ 
+.B "lzo\ \ \ \ "
 Active la compression LZO (par défaut).
 .
 .TP
-.B nolzo\ \ 
+.B "nolzo\ \ "
 Désactive la compression LZO.
 .
 .TP
@@ -8711,11 +8711,11 @@
 niveau de qualité (par défaut: 255)
 .
 .TP
-.B raw\ \ \ 
+.B "raw\ \ \ "
 Désactive l'encodage RTJPEG.
 .
 .TP
-.B rtjpeg\ 
+.B "rtjpeg\ "
 Active l'encodage RTJPEG (par défaut).
 .
 .
@@ -8800,7 +8800,7 @@
 -vf scale=<largeur>:<hauteur>:1.
 .
 .TP
-.B 4mv\ \ \ \ 
+.B "4mv\ \ \ \ "
 Utilise 4 vecteurs de mouvement par macro-bloc.
 Peut améliorer la compressibilité mais ralenti l'encodage.
 .br
@@ -8915,7 +8915,7 @@
 d'avoir l'information de chroma présente dans le fichier vidéo.
 .
 .TP
-.B debug\ \ 
+.B "debug\ \ "
 Sauve les statistiques par trames dans ./xvid.dbg. (Ce n'est pas le
 fichier de contrôle 2passes.)
 .RE
@@ -9201,25 +9201,25 @@
 .RSs
 .IPs unrestricted
 Pas de restriction (par default)
-.IPs sp0\ \ 
+.IPs "sp0\ \ "
 simple profile niveau 0
-.IPs sp1\ \ 
+.IPs "sp1\ \ "
 simple profile niveau 1
-.IPs sp2\ \ 
+.IPs "sp2\ \ "
 simple profile niveau 2
-.IPs sp3\ \ 
+.IPs "sp3\ \ "
 simple profile niveau 3
-.IPs asp0\ 
+.IPs "asp0\ "
 advanced simple profile niveau 0
-.IPs asp1\ 
+.IPs "asp1\ "
 advanced simple profile niveau 1
-.IPs asp2\ 
+.IPs "asp2\ "
 advanced simple profile niveau 2
-.IPs asp3\ 
+.IPs "asp3\ "
 advanced simple profile niveau 3
-.IPs asp4\ 
+.IPs "asp4\ "
 advanced simple profile niveau 4
-.IPs asp5\ 
+.IPs "asp5\ "
 advanced simple profile at level 5
 .IPs dxnhandheld
 Profil DivX pour appareils de poche
@@ -9267,7 +9267,7 @@
 comme ci-dessus
 .IPs ntsc169
 comme ci-dessus (N'oubliez pas de donner le ratio exact.)
-.IPs ext\ \ 
+.IPs "ext\ \ "
 Permet de définir un PAR particulier avec les options par_width et par_height.
 .RE
 .PD 1
@@ -9303,7 +9303,7 @@
 (découpage/\:expansion/\:redimensionnement/\:etc...).
 .
 .TP
-.B psnr\ \ \ 
+.B "psnr\ \ \ "
 affiche le PSNR (peak signal to noise ratio\ : rapport du signal crête sur
 bruit) pour l'ensemble de la vidéo après encodage et stocke le PSNR par trame
 dans un fichier portant un nom tel que 'psnr_hhmmss.log'.
@@ -9904,9 +9904,9 @@
 ou en charge une au format JM depuis un fichier.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs flat\ 
+.IPs "flat\ "
 Utilise la matrice prédéfinie "flat 16" (par défaut).
-.IPs jvt\ \ 
+.IPs "jvt\ \ "
 Utilise la matrice prédéfinie JVT.
 .IPs <nom_fichier>
 Utilise la matrice personnalisée au format JM depuis un fichier.
@@ -10008,7 +10008,7 @@
 bloc intra
 .IPs bleu\
 bloc inter
-.IPs vert\ 
+.IPs "vert\ "
 block sauté (skip)
 .IPs jaune
 bloc-B
@@ -10076,7 +10076,7 @@
 Sera mis à jour si nécessaire dans le cas où 'format=mpeg1' ou 'mpeg2'.
 .
 .TP
-.B tsaf\ \ \ 
+.B "tsaf\ \ \ "
 Place des markes d'horodatage (timestamps) dans chaque trame, si possible.
 .
 .TP
@@ -10093,7 +10093,7 @@
 à utiliser si vous voulez retarder la vidéo par rapport au son.
 .
 .TP
-.B drop\ \ \ 
+.B "drop\ \ \ "
 Lorsque utilisé en même temps que init_adelay, le multiplexeur élimine
 le début de la piste sonore qui n'aurait pas été jouée si elle commençait
 avant la vidéo.
@@ -10152,29 +10152,29 @@
 sortie).
 .PD 0
 .RSs
-.IPs mpg\ \ 
+.IPs "mpg\ \ "
 MPEG-1 systems and MPEG-2 PS
-.IPs asf\ \ 
+.IPs "asf\ \ "
 Advanced Streaming Format
-.IPs avi\ \ 
+.IPs "avi\ \ "
 fichier Audio Video Interleave
-.IPs wav\ \ 
+.IPs "wav\ \ "
 Waveform Audio
-.IPs swf\ \ 
+.IPs "swf\ \ "
 Macromedia Flash
-.IPs flv\ \ 
+.IPs "flv\ \ "
 Macromedia Flash video files
-.IPs rm\ \ \ 
+.IPs "rm\ \ \ "
 RealAudio et RealVideo
-.IPs au\ \ \ 
+.IPs "au\ \ \ "
 SUN AU format
-.IPs nut\ \ 
+.IPs "nut\ \ "
 NUT open container format (expérimental)
-.IPs mov\ \ 
+.IPs "mov\ \ "
 QuickTime
-.IPs mp4\ \ 
+.IPs "mp4\ \ "
 MPEG-4 format
-.IPs dv\ \ \ 
+.IPs "dv\ \ \ "
 Sony Digital Video container
 .RE
 .PD 1
@@ -10262,12 +10262,12 @@
 Elles peuvent être 'title', 'key' ou 'disc'.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs key\ \ 
+.IPs "key\ \ "
 est la méthode par défaut.
 libdvdcss utilisera un set de clés de lecture pré-calculées pour
 obtenir celle du disque.
 Ceci peut échouer si le lecteur ne reconnaît aucune des clés de lecture.
-.IPs disc\ 
+.IPs "disc\ "
 est la méthode vers laquelle libdvdcss se rabat lorsque 'key' a échoué.
 Au lieu d'utiliser les clés de lecture, libdvdcss va casser la clé du
 disque en utilisant un algorithme de force brute.

Modified: trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1	Tue Aug 22 12:10:33 2006
@@ -269,7 +269,7 @@
 Következõ/\:elõzõ alternatív forrás.
 .IPs "p / SPACE"
 Szünet (újra megnyomva indít).
-.IPs .\ \ \ \ 
+.IPs ".\ \ \ \ "
 Elõre lépés.
 Egyszer megnyomva megállítja a filmet, majd minden egyes megnyomásra egy
 képkockát lejátszik és újra megáll (bármelyik másik gombbal elindul újra).
@@ -281,30 +281,30 @@
 Hangerõ csökkentése/\:növelése.
 .IPs "9 és 0"
 Hangerõ csökkentése/\:növelése.
-.IPs m\ \ \ \ 
+.IPs "m\ \ \ \ "
 Hang elnémítása.
 .IPs "# (csak MPEG és Matroska)"
 Váltás az elérhetõ audió sávok között.
-.IPs f\ \ \ \ 
+.IPs "f\ \ \ \ "
 Teljes képernyõs lejátszás (lásd a \-fs\-t).
-.IPs T\ \ \ \ 
+.IPs "T\ \ \ \ "
 Az ablak mindig látható (lásd a \-ontop\-t).
 .IPs "w és e"
 Pan-scan tartomány csökkentése/\:növelése.
-.IPs o\ \ \ \ 
+.IPs "o\ \ \ \ "
 Váltás az OSD állapotok között: nincs / keresés / keresés + idõ / keresés + idõ + össz idõ.
-.IPs d\ \ \ \ 
+.IPs "d\ \ \ \ "
 Váltás a Képkocka eldobási módok között: nincs / megjelenítés kihagyása / dekódolás kihagyása
 (lásd a \-framedrop és \-hardframedrop kapcsolókat).
-.IPs v\ \ \ \ 
+.IPs "v\ \ \ \ "
 Feliratok láthatóságának ki-/bekapcsolása.
 .IPs "b / j"
 Lépegetés az elérhetõ feliratok között.
 .IPs "y és g"
 Elõre/hátra lépés a felirat listában.
-.IP F\ \ \ \ 
+.IP "F\ \ \ \ "
 "Kényszerített felirat" megjelenítése.
-.IPs a\ \ \ \ 
+.IPs "a\ \ \ \ "
 Felirat igazítás állítása: fent / középen / lent.
 .IPs "x és z"
 Felirat késleltetés állítása ± 0.1 másodperccel.
@@ -367,7 +367,7 @@
 .RS
 .IPs PAUSE
 Szünet.
-.IPs STOP\ 
+.IPs "STOP\ "
 Lejátszás megállítása és kilépés.
 .IPs "PREVIOUS és NEXT"
 Lépés hátra/\:elõre 1 perccel.
@@ -383,17 +383,17 @@
 .RS
 .IPs ENTER
 Lejátszás elindítása.
-.IPs ESC\ \ 
+.IPs "ESC\ \ "
 Lejátszás megállítása.
-.IPs l\ \ \ \ 
+.IPs "l\ \ \ \ "
 Fájl betöltése.
-.IPs t\ \ \ \ 
+.IPs "t\ \ \ \ "
 Felirat betöltése.
-.IPs c\ \ \ \ 
+.IPs "c\ \ \ \ "
 Skin böngészõ megnyitása.
-.IPs p\ \ \ \ 
+.IPs "p\ \ \ \ "
 Lejátszási lista megnyitása.
-.IPs r\ \ \ \ 
+.IPs "r\ \ \ \ "
 Beállítások megnyitása.
 .RE
 .PD 1
@@ -407,9 +407,9 @@
 .RS
 .IPs "h és k"
 Elõzõ/\:következõ csatorna kiválasztása.
-.IPs n\ \ \ \ 
+.IPs "n\ \ \ \ "
 Normaváltás.
-.IPs u\ \ \ \ 
+.IPs "u\ \ \ \ "
 Csatornalista átváltása.
 .RE
 .PD 1
@@ -636,7 +636,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-quiet\ 
+.B "\-quiet\ "
 Hatására a konzoli kimeneti sorok kevésbé lesznek beszédesek;
 alaphelyzetben megakadályozza, hogy a státuszsor
 (pl.\& A:  0.7 V:  0.6 A-V: 0.068 ...) megjelenjen.
@@ -670,7 +670,7 @@
 Megmutatja egy profil leírását és tartalmát.
 .
 .TP
-.B \-v\ \ \ \ \ 
+.B "\-v\ \ \ \ \ "
 Növeli a beszédességet egy szinttel minden parancssorban található
 \-v esetén.
 .
@@ -1615,7 +1615,7 @@
 Az audió mentési bitrátájának beállítása.
 .IPs forceaudio
 Audió mentése akkor is, ha a v4l szerint nincs audió forrás.
-.IPs alsa\ 
+.IPs "alsa\ "
 Mentés ALSA-ról.
 .IPs amode=<0\-3>
 Audió mód választása:
@@ -1998,7 +1998,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-subcc \ 
+.B "\-subcc \ "
 DVD Closed Caption (CC) feliratok megjelenítése.
 Ezek
 .B nem
@@ -2131,7 +2131,7 @@
 Megadja az MPlayernek, hogy a feliratot UNICODE-ként kezelje.
 .
 .TP
-.B \-utf8 \ \ 
+.B "\-utf8 \ \ "
 Megadja az MPlayernek, hogy a feliratot UTF8-ként kezelje.
 .
 .TP
@@ -2229,7 +2229,7 @@
 Használható kimeneti audió eszközök:
 .
 .TP
-.B alsa\ \ \ 
+.B "alsa\ \ \ "
 ALSA 0.9/1.x audió kimeneti vezérlõ
 .PD 0
 .RSs
@@ -2244,11 +2244,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B alsa5\ \ 
+.B "alsa5\ \ "
 ALSA 0.5 audió kimeneti meghajtó
 .
 .TP
-.B oss\ \ \ \ 
+.B "oss\ \ \ \ "
 OSS audió kimeneti meghajtó
 .PD 0
 .RSs
@@ -2262,7 +2262,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B sdl\ \ \ \ 
+.B "sdl\ \ \ \ "
 platform független SDL (Simple Directmedia Layer) függvénykönyvtár
 audió kimeneti vezérlõje
 .PD 0
@@ -2274,11 +2274,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B arts\ \ \ 
+.B "arts\ \ \ "
 aRts démonon keresztüli audió kimenet
 .
 .TP
-.B esd\ \ \ \ 
+.B "esd\ \ \ \ "
 ESD démonon keresztüli audió kimenet
 .PD 0
 .RSs
@@ -2288,7 +2288,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B jack\ \ \ \ 
+.B "jack\ \ \ \ "
 JACK-en (Jack Audio Connection Kit) keresztüli audió kimenet
 .PD 0
 .RSs
@@ -2304,7 +2304,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B nas\ \ \ \ 
+.B "nas\ \ \ \ "
 NAS-on keresztüli audió kimenet
 .
 .TP
@@ -2371,12 +2371,12 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B null\ \ \ 
+.B "null\ \ \ "
 Letiltja az audió kimenetet de megtartja a videó lejátszási sebességét.
 használd a \-nosound kapcsolót a sebességméréshez.
 .
 .TP
-.B pcm\ \ \ \ 
+.B "pcm\ \ \ \ "
 nyers PCM/wave fájl író kimeneti vezérlõ
 .PD 0
 .RSs
@@ -2387,7 +2387,7 @@
 A <fájlnév> nevû fájlba írja ki a hangot az alapértelmezett audiodump.wav
 helyett.
 Ha a nowaveheader meg van adva, az alapértelmezett az audiodump.pcm.
-.IPs fast\ 
+.IPs "fast\ "
 A valós idejûnél gyorsabban próbál dump-olni.
 Gyõzõdj meg róla, hogy a kimenet nem lett levágva (általában egy
 "Túl sok videó csomag a bufferban" üzenettel).
@@ -2396,7 +2396,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B plugin\ \ 
+.B "plugin\ \ "
 plugin audió kimeneti vezérlõ
 .
 .
@@ -2445,7 +2445,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-dr \ \ \ 
+.B "\-dr \ \ \ "
 Bekapcsolja a direkt renderelést (nem minden codec és videó kimenet támogatja)
 .br
 .I FIGYELMEZTETÉS:
@@ -2464,7 +2464,7 @@
 .IPs macrovision=<érték>
 macrovision mód (0 = ki (alapértelmezett), 1 = agc, 2 = agc 2 colorstripe,
 3 = agc 4 colorstripe)
-.IPs mute\ 
+.IPs "mute\ "
 hang elnémítása
 .IPs unmute
 hang megszólaltatása
@@ -2480,7 +2480,7 @@
 7.5 IRE mód bekapcsolása
 .IPs no75ire
 7.5 IRE mód kikapcsolása (alapértelmezett)
-.IPs bw\ \ \ 
+.IPs "bw\ \ \ "
 fekete-fehér TV kimenet
 .IPs color
 színes TV kimenet (alapértelmezett)
@@ -2580,7 +2580,7 @@
 A _WIN_LAYER hint-et használja a megadott rétegszámmal.
 .IPs netwm
 NETWM stílus kényszerítése.
-.IPs none\ 
+.IPs "none\ "
 Ne állítsa be a teljes képernyõs ablak rétegét.
 .IPs stays_on_top
 A _NETWM_STATE_STAYS_ON_TOP hint-et használja, ha elérhetõ.
@@ -2620,7 +2620,7 @@
 Ablak elhelyezése az x=50, y=40 koordinátákra.
 .IPs 50%:50%
 Ablak elhelyezése a képernyõ közepére.
-.IPs 100%\ 
+.IPs "100%\ "
 Ablak elhelyezése a képernyõ jobb oldalán, középen.
 .IPs 100%:100%
 Ablak elhelyezése a képernyõ jobb alsó sarkába.
@@ -2689,7 +2689,7 @@
 Továbbá X11 alatt az ablakkezelõdnek is támogatnia kell.
 .
 .TP
-.B \-ontop\ 
+.B "\-ontop\ "
 A lejátszási ablak folyamatosan a többi ablak elõtt lesz látható.
 Azok a videó kimeneti vezérlõk támogatják, amelyek X11-et használnak,
 kivéve az SDL-t, valamint a directx, macosx, quartz, ggi és gl2.
@@ -2744,7 +2744,7 @@
 Kikapcsolja az xscreensaver-t a lejátszás indításakor, kilépéskor újraindítja.
 .
 .TP
-.B \-vm \ \ \ 
+.B "\-vm \ \ \ "
 Megpróbál átváltani egy másik videó módba. A dga, x11, xv, sdl és
 directx videó kimeneti meghajtók támogatják.
 Ha a directx videó kimeneti vezérlõvel használod, a \-screenw,
@@ -2752,7 +2752,7 @@
 képernyõ módot.
 .
 .TP
-.B \-vsync \ \ 
+.B "\-vsync \ \ "
 VBI bekapcsolása a vesa, dfbmga és az svga videó kimeneti meghajtóhoz.
 .
 .TP
@@ -2966,7 +2966,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vidix\ \ 
+.B "vidix\ \ "
 A VIDIX (VIDeo Interface for *niX) egy interfész a különbözõ
 grafikus kártyák videó gyorsítási képességeihez.
 Nagyon gyors kimeneti videó vezérlõ az olyan kártyákon, amik támogatják.
@@ -2991,7 +2991,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B cvidix\ 
+.B "cvidix\ "
 Általános és platform független VIDIX frontend, akár szöveges konzolon
 is futhat nVidia kártyákkal.
 .PD 0
@@ -3070,12 +3070,12 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vesa\ \ \ 
+.B "vesa\ \ \ "
 Nagyon általános kimeneti videó vezérlõ, aminek mûködnie kell bármilyen VESA VBE 2.0
 kompatibilis kártyán.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs dga\ \ 
+.IPs "dga\ \ "
 Bekapcsolja a DGA módot.
 .IPs nodga
 Kikapcsolja a DGA módot.
@@ -3085,13 +3085,13 @@
 Aktiválja a NeoMagic TV kimenetet és beállítja NTSC normára.
 .IPs vidix
 VIDIX vezérlõ használata.
-.IPs lvo:\ \ \ 
+.IPs "lvo:\ \ \ "
 A Linux Video Overlay aktiválása a VESA mód felett.
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B svga\ \ \ 
+.B "svga\ \ \ "
 Videó lejátszása az SVGA függvénykönyvtár használatával.
 .PD 0
 .RSs
@@ -3108,7 +3108,7 @@
 Képkocka váltás kényszerítése függõleges visszatérésnél.
 Csak a \-double-lel használható.
 Ugyan az a hatása, mint a \-vsync opciónak.
-.IPs sq\ \ \ 
+.IPs "sq\ \ \ "
 Videó mód kiválasztása négyzet pixelekkel.
 .IPs vidix
 svga használata VIDIX-szel.
@@ -3116,7 +3116,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B gl\ \ \ \ \ 
+.B "gl\ \ \ \ \ "
 OpenGL kimeneti videó vezérlõ, egyszerû verzió.
 A videó méretének kisebbnek kell lennie, mint az OpenGL implementációd maximum
 textúra mérete.
@@ -3268,7 +3268,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B gl2\ \ \ \ 
+.B "gl2\ \ \ \ "
 OpenGL kimeneti videó vezérlõ, második generáció.
 Támogatja az OSD-t és a maximum textúra méretnél nagyobb videókat.
 .PD 0
@@ -3284,23 +3284,23 @@
 .REss
 .
 .TP
-.B null\ \ \ 
+.B "null\ \ \ "
 Letiltja a videó kimenetet.
 Haszos sebességméréshez.
 .
 .TP
-.B aa\ \ \ \ \ 
+.B "aa\ \ \ \ \ "
 ASCII art kimeneti videó vezérlõ, ami mûködik szöveges konzolon.
 Az elérhetõ alopciók listáját és azok leírását megkaphatod egy
 .I mplayer \-vo aa:help
 paranccsal.
 .
 .TP
-.B caca\ \ \ 
+.B "caca\ \ \ "
 Színes ASCII art kimeneti videó vezérlõ, ami mûködik szöveges konzolon.
 .
 .TP
-.B bl\ \ \ \ \ 
+.B "bl\ \ \ \ \ "
 Videó lejátszás a Blinkenlights UDP protokol segítségével.
 Ez a vezérlõ nagyon hardver specifikus.
 .PD 0
@@ -3314,7 +3314,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B ggi\ \ \ \ 
+.B "ggi\ \ \ \ "
 GGI grafikus rendszer kimeneti videó vezérlõje
 .PD 0
 .RSs
@@ -3352,7 +3352,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B dfbmga\ 
+.B "dfbmga\ "
 Matrox G400/\:G450/\:G550 specifikus kimeneti videó vezérlõ, ami a
 DirectFB függvénykönyvtárat használja a speciális hardver képességek kihasználásához.
 Engedélyezi a CRTC2-t (második fej), az elsõ fejtõl független videó megjelenítést.
@@ -3407,7 +3407,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B syncfb\ 
+.B "syncfb\ "
 Kimeneti videó vezérlõ a SyncFB kernel modulhoz, ami a Matrox Gxxx
 kártyák speciális hardveres képességeinek használhatóságát biztosítja,
 mint pl. hardveres deinterlacing, méretezés és videó kimenet szinkronizálása
@@ -3465,7 +3465,7 @@
 Aktiválja a overlay-t a TVOut helyett.
 .IPs prebuf
 Bekapcsolja az elõbufferelést.
-.IPs sync\ 
+.IPs "sync\ "
 Bekapcsolja az új szinkronizáló-motort.
 .IPs norm=<norm>
 Megadja a TV normát.
@@ -3536,7 +3536,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B md5sum\ 
+.B "md5sum\ "
 Minden egyes képkocka MD5 öszegét kiszámítja és kiírja egy fájlba.
 Támogatja az RGB24 és a YV12 színtereket.
 Hasznos hibakereséskor.
@@ -3574,7 +3574,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B gif89a\ 
+.B "gif89a\ "
 Minden egyes képkockát egy egyszerû animált GIF fájlba ír az aktuális
 könyvtárban. Csak az RGB formátumot támogatja 24 bpp-vel és a kimenet 256
 színûre lesz konvertálva.
@@ -3600,7 +3600,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B jpeg\ \ \ 
+.B "jpeg\ \ \ "
 Minden egyes képkockát egy JPEG fájlba ír az aktuális könyvtárban.
 Minden fájl neve a képkocka sorszáma lesz vezetõ nullákkal.
 .PD 0
@@ -3627,21 +3627,21 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pnm\ \ \ \ 
+.B "pnm\ \ \ \ "
 Minden egyes képkockát egy PNM fájlba ír az aktuális könyvtárban.
 Minden fájl neve a képkocka sorszáma lesz vezetõ nullákkal.
 Támogatja a PPM, PGM és PGMYUV fájlokat mind nyers mind ASCII módban.
 Lásd még pnm(5), ppm(5) és pgm(5).
 .PD 0
 .RSs
-.IPs ppm\ \ 
+.IPs "ppm\ \ "
 PPM fájl írása (alapértelmezett).
-.IPs pgm\ \ 
+.IPs "pgm\ \ "
 PGM fájl írása.
 .IPs pgmyuv
 PGMYUV fájl írása.
 A PGMYUV olyan, mint a PGM, de tartalmazza az U és V plane-t is, a kép aljához fûzve.
-.IPs raw\ \ 
+.IPs "raw\ \ "
 PNM fájl írása nyers módban (alapértelmezett).
 .IPs ascii
 PNM fájl írása ASCII módban.
@@ -3657,7 +3657,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B png\ \ \ \ 
+.B "png\ \ \ \ "
 Minden egyes képkockát PNG fájlba ír az aktuális könyvtárban.
 Minden fájl neve a képkocka sorszáma lesz vezetõ nullákkal.
 24bpp-s RGB és BGR formátumokat támogat.
@@ -3670,7 +3670,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B tga\ \ \ \ 
+.B "tga\ \ \ \ "
 Minden egyes képkockát Targa fájlba ír az aktuális könyvtárban.
 Minden fájl neve a képkocka sorszáma lesz vezetõ nullákkal.
 Ezen kimeneti videó vezérlõ célja, hogy legyen egy egyszerû, veszteségmentes
@@ -3792,7 +3792,7 @@
 Kikapcsolja az automatikus film képarány kompenzációt.
 .
 .TP
-.B \-flip \ 
+.B "\-flip \ "
 Tükrözi a képet vízszintesen.
 .
 .TP
@@ -3905,7 +3905,7 @@
 hibát okozhat, mint például az egyszerûbb dekvantizáció, az alapértelmezett
 kvantálási mátrix feltételezett használata, YUV 4:2:0 feltételezése és még néhány
 ellenõrzés kihagyása a hibás bitfolyamok megtalálására.
-.IPs gray\ 
+.IPs "gray\ "
 Csak fekete-fehér dekódolás (egy kicsit gyorsabb, mint a színes)
 .IPs "idct=<0\-99> (lásd \-lavcopts)"
 A legjobb dekódolási minõségért használd ugyan azt az IDCT algoritmust a
@@ -4171,7 +4171,7 @@
 .RE
 .PD 0
 .RSs
-.IPs dr2\ \ 
+.IPs "dr2\ \ "
 Bekapcsolja a 2-es direkt renderelést.
 .IPs nodr2
 Kikapcsolja a 2-es módú direkt renderelést.
@@ -4195,7 +4195,7 @@
 Kikapcsolja a képarány számításokat.
 .
 .TP
-.B \-zoom\ \ 
+.B "\-zoom\ \ "
 A szoftveres méretezést engedélyezi, ha használható.
 Ez olyan kimeneti vezérlõkkel (mint pl. x11, fbdev) is engedélyezi a méretezést,
 melyekben nincs támogatás a hardveres méretezéshez, vagy az MPlayer letiltja a
@@ -4390,7 +4390,7 @@
 .RSs
 .IPs <nch>
 kimeneti csatornák száma (1\-6)
-.IPs <nr>\ 
+.IPs "<nr>\ "
 útvonalak száma (1\-6)
 .IPs <honnan1:hova1:honnan2:hova2:honnan3:hova3:...>
 Számpárok 0 és 5 között, amik megadják az egyes csatornák irányítását.
@@ -4456,11 +4456,11 @@
 engedélyezhetõ.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <v>\ \ 
+.IPs "<v>\ \ "
 A kívánt eltérés dB-ben a folyam összes csatornájára vonatkozóan,
 -200dB-tõl +60dB-ig, ahol a -200dB teljesen elnémítja a hangot,
 míg a +60dB 1000-szeres növelést jelent (alapértelmezett: 0).
-.IPs <sc>\ 
+.IPs "<sc>\ "
 Soft clipping be (1) vagy kikapcsolása (0).
 A Soft-clipping a hangot még egyenletesebbé teheti, ha nagyon nagy
 hangerõt használsz.
@@ -4494,7 +4494,7 @@
 csatornára, a példa részben található a fájl vége felé.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <n>\ \ 
+.IPs "<n>\ \ "
 a kimeneti csatornák száma (1\-6)
 .IPs <Lij>
 A i. bemeneti csatorna mekkora része lesz átmixelve az j. kimeneti csatornára (0\-1).
@@ -4531,11 +4531,11 @@
 hanggal, különben ez a szûrõ széttördeli a mélynyomó hangját.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <fc>\ 
+.IPs "<fc>\ "
 Vágási frekvencia Hz-ben a low-pass szûrõhöz (20Hz-300Hz) (alapértelmezett: 60Hz)
 A legjobb eredményhez próbáld meg a vágási frekvenciát a lehetõ legalacsonyabbra
 állítani. Ez növeli a sztereó és térhatású hangélményt.
-.IPs <ch>\ 
+.IPs "<ch>\ "
 Meghatározza a csatorna számot, amibe az al-csatorna audiót be kell tenni.
 A csatorna szám 0 és 5 között lehet (alapértelmezett: 5).
 Figyeld meg, hogy a csatornák száma automatikusan megnõ <ch>-ra,
@@ -4553,14 +4553,14 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B center\ 
+.B "center\ "
 Létrehoz egy középsõ csatornát az elülsõ csatornákból.
 Jelenleg gyenge minõségû, mivel nem implementálja a high-pass
 szûrõt a megfelelõ adat kinyeréshez, hanem inkább átlagolja és
 felezi a csatornákat.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <ch>\ 
+.IPs "<ch>\ "
 Meghatározza a csatorna számát, ahova a középsõ csatornát be kell illeszteni.
 A csatorna száma 0 és 5 közötti lehet (alapértelmezett: 5).
 Figyeld meg, hogy a csatornák száma automatikusan megnõ <ch>-ra,
@@ -4719,14 +4719,14 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B comp\ \ \ 
+.B "comp\ \ \ "
 Tömörítõ/kicsomagoló szûrõ a mikrofon bemenethez.
 Megelõzi a mellékhatásokat nagyon hangos hangnál és növeli a hangerõt
 nagyon halk hang esetén.
 Ez a szûrõ még nincs tesztelve, lehet, hogy használhatatlan.
 .
 .TP
-.B gate\ \ \ 
+.B "gate\ \ \ "
 Zaj kapu szûrõ, hasonló a comp audió szûrõhöz.
 Ez a szûrõ nem tesztelt, lehet, hogy használhatatlan.
 .
@@ -4862,14 +4862,14 @@
 .PD 1
 .IPs <x>,<y>
 az eredeti kép pozíciója a nagyított képen (alapértelmezett: center)
-.IPs <o>\ \ 
+.IPs "<o>\ \ "
 OSD/\:felirat renderelés
 .RSss
 0: kikapcsolva (alapértelmezett)
 .br
 1: bekapcsolva
 .REss
-.IPs <a>\ \ 
+.IPs "<a>\ \ "
 Felbontás helyett egy aránynak megfelelõen nagyít (alapértelmezett: 0).
 .sp 1
 .I PÉLDA:
@@ -4890,7 +4890,7 @@
 Fejtetõre állítja a képet.
 .
 .TP
-.B mirror\ 
+.B "mirror\ "
 Tükrözi a képet az Y tengelyre.
 .
 .TP
@@ -5066,18 +5066,18 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B yuy2\ \ \ 
+.B "yuy2\ \ \ "
 Szoftveres YV12/\:I420/\:422P-bõl YUY2-be konvertálást kényszerít ki.
 Hasznos lassú YV12, de gyors YUY2 támogatással rendelkezõ videó kártyák/\:vezérlõk
 esetén.
 .
 .TP
-.B yvu9\ \ \ 
+.B "yvu9\ \ \ "
 Szoftveres YVU9-YV12 színtér konvertálást kényszerít ki.
 Idejétmúlt a szoftveres méretezõ miatt.
 .
 .TP
-.B yuvcsp\ 
+.B "yuvcsp\ "
 A YUV színértékeket a CCIR 601 tartományba szorítja valódi konverzió nélkül.
 .
 .TP
@@ -5085,7 +5085,7 @@
 RGB 24/32 <\-> BGR 24/32 színtér konvertálás.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs swap\ 
+.IPs "swap\ "
 R <-> B cserét is végrehajt.
 .RE
 .PD 1
@@ -5243,7 +5243,7 @@
 alapértelmezett pp szûrõ kombináció (hb:a,vb:a,dr:a)
 .IPs fa/fast
 gyors pp szûrõ kombináció (h1:a,v1:a,dr:a)
-.IPs ac\ \ \ 
+.IPs "ac\ \ \ "
 jó minõségû pp szûrõ kombináció (ha:a:128:7,va:a,dr:a)
 .RE
 .RS
@@ -5273,7 +5273,7 @@
 .RSs
 .IPs <minõség>
 0\-6 (alapértelmezett: 3)
-.IPs <qp>\ 
+.IPs "<qp>\ "
 Kvantálási paraméter kényszerítése (alapértelmezett: 0, a videó QP-jét használja).
 .IPs <mód>
 0: erõs korlát (alapértelmezett)
@@ -5296,7 +5296,7 @@
 .RSs
 .IPs <minõség>
 0\-8 (alapértelmezett: 3)
-.IPs <qp>\ 
+.IPs "<qp>\ "
 Kvantálási paraméter kényszerítése (alapértelmezett: 0, a videó QP-jének használata).
 .RE
 .
@@ -5306,7 +5306,7 @@
 .RSs
 .IPs <minõség>
 4\-5 (azonos az spp-vel; alapértelmezett: 4)
-.IPs <qp>\ 
+.IPs "<qp>\ "
 Kvantálási paraméterek kényszerítése (alapértelmezett: 0, a videó QP-jét használja).
 .IPs <-15\-32>
 Szûrõ erõssége, az alacsonyabb érték nagyobb részletességet jelent, de több mellékhatást is,
@@ -5342,7 +5342,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B test\ \ \ 
+.B "test\ \ \ "
 Különbözõ teszt minták generálása.
 .
 .TP
@@ -5367,7 +5367,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B fame\ \ \ 
+.B "fame\ \ \ "
 Gyors szoftveres YV12-MPEG-1 konverzió libfame-mel DVB/\:DXR3/IVTV-hez.
 .
 .TP
@@ -5509,7 +5509,7 @@
 Használható mint primitív csak luma deinterlacer nagyon alacsony CPU használattal.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <f>\ \ 
+.IPs "<f>\ \ "
 Alapértelmezésben a halfpack a lemintázásnál sorpárokat átlagol.
 Bármilyen 0-tól és 1-tõl különbözõ érték az alapértelmezett (átlagoló)
 mûködést váltja ki.
@@ -5641,9 +5641,9 @@
 .B unsharp[=l|cWxH:mennyiség[:l|cWxH:mennyiség]]
 homályosító maszk / gauss elmosás
 .RSs
-.IPs l\ \ \ \ 
+.IPs "l\ \ \ \ "
 Az effektus érvényesítése a luma komponensen.
-.IPs c\ \ \ \ 
+.IPs "c\ \ \ \ "
 Az effektus érvényesítése a chroma komponensen.
 .IPs <width>x<height>
 a mátrix szélessége és magassága, páratlan számú mintkét irányban
@@ -5659,7 +5659,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B swapuv\ 
+.B "swapuv\ "
 U & V sík felcserélése.
 .
 .TP
@@ -5723,7 +5723,7 @@
 A következõ argumentumokkal (lásd a szintaktikát feljebb) a detc mûködése
 befolyásolható:
 .RSs
-.IPs <dr>\ 
+.IPs "<dr>\ "
 Beállítja a képkocka eldobás módját.
 .RSss
 0: Ne dobjon el képkockát a fix kimeneti frameráta megtartásához (alapértelmezett).
@@ -5736,14 +5736,14 @@
 .I MEGJEGYZÉS:
 A MEncoder-rel használd az 1-es vagy 2-es módot.
 .REss
-.IPs <am>\ 
+.IPs "<am>\ "
 Analízis mód.
 .RSss
 0: Fix minta, megadott <fr> kezdeti képszámmal.
 .br
 1: agresszív keresés a telecine minta után (alapértelmezett)
 .REss
-.IPs <fr>\ 
+.IPs "<fr>\ "
 A sorban kezdõ képkocka beállítása.
 0\-2 a tiszta progresszív kockák; 3 és 4 a két átlapolt kocka.
 Az alapértelmezett -1 azt jelenti, hogy 'nincs telecine sorrendben'.
@@ -6107,7 +6107,7 @@
 3: nagyon lassú, mint a 2 plusz többszörös referencia kockák
 .IPs <paritás>
 0 vagy 1 válaszja ki a használandó mezõt (figyelj, még nincs automatikus detektálás!).
-.IPs <qp>\ 
+.IPs "<qp>\ "
 A nagyobb értékek simább mozgásvektort eredményeznek,
 de kevésbé optimális egyéni vektort adnak.
 .RE
@@ -6132,7 +6132,7 @@
 .RSs
 .IPs <hatáskör>
 blur szûrõ erõssége (~0.1\-4.0) (lassabb ha nagyobb)
-.IPs <pf>\ 
+.IPs "<pf>\ "
 elõszûrõ erõssége (~0.1\-2.0)
 .IPs <colorDiff>
 maximális eltérés a pixel-ek között, amit még figyelembe kell venni (~0.1\-100.0)
@@ -6160,17 +6160,17 @@
 .RSs
 .IPs <x0>,<y0>,...
 a bal felsõ, jobb felsõ, bal alsó, jobb alsó sarkok
-.IPs <t>\ \ 
+.IPs "<t>\ \ "
 lineáris (0) vagy köbös resampling (1)
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B 2xsai\ \ 
+.B "2xsai\ \ "
 A kép méretezése és finomítása a 2x méretezõ és interpoláló algoritmussal.
 .
 .TP
-.B 1bpp\ \ \ 
+.B "1bpp\ \ \ "
 1bpp bitkép YUV/\:BGR 8/\:15/\:16/\:32 konvertálása
 .
 .TP
@@ -6222,9 +6222,9 @@
 .IPs OPAQUE
 Az alfa átlátszóság kikapcsolása.
 "ALPHA 0 0 0 0 0" kiküldésével engedélyezhetõ újra.
-.IPs HIDE\ 
+.IPs "HIDE\ "
 Bittérkép elrejtése.
-.IPs SHOW\ 
+.IPs "SHOW\ "
 Bittérkép megjelenítése.
 .RE
 .PD 1
@@ -6384,7 +6384,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B ass\ \ \ \ 
+.B "ass\ \ \ \ "
 Az SSA/ASS felirat renderelõt a videó szûrõ lánc egy meghatározott pontjára teszi.
 Csak a \-ass kapcsolóval együtt hasznos.
 .RE
@@ -6508,7 +6508,7 @@
 .sp 1
 A rendelkezésre álló opciók:
 .RSs
-.IPs help\ 
+.IPs "help\ "
 Megmutatja ezt a leírást.
 .IPs name=<érték>
 a munka címe
@@ -6665,7 +6665,7 @@
 s.SS lame (\-lameopts)
 .
 .TP
-.B help\ \ \ 
+.B "help\ \ \ "
 segítség kiírása
 .
 .TP
@@ -6687,11 +6687,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B abr\ \ \ \ 
+.B "abr\ \ \ \ "
 átlagos bitráta
 .
 .TP
-.B cbr\ \ \ \ 
+.B "cbr\ \ \ \ "
 konstans bitráta
 A CBR módú kódolást kényszeríti a késõbbi ABR preset módokra is.
 .
@@ -6745,7 +6745,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B fast\ \ \ 
+.B "fast\ \ \ "
 Az elkövetkezõ VBR preset módokban gyorsabb kódolásra kapcsol.
 Az eredmény kicsit rosszabb minõség és nagyobb bitráta lesz.
 .
@@ -6767,7 +6767,7 @@
 .B preset=<érték>
 elõre beállított értékek
 .RSs
-.IPs help\ 
+.IPs "help\ "
 Az elõre beállított értékekhez ad további opciókat és információt.
 .IPs medium
 VBR kódolás, tûrhetõ minõség, 150\-180 kbps bitráta tartomány
@@ -6866,7 +6866,7 @@
 MPEG verzió (alapértelmezett: 4)
 .
 .TP
-.B tns\ \ \ \ 
+.B "tns\ \ \ \ "
 Ideiglenes zajszûrés bekapcsolása.
 .
 .TP
@@ -6874,7 +6874,7 @@
 levágási frekvencia (alapértelmezett: mintavételi_ráta/2)
 .
 .TP
-.B raw\ \ \ \ 
+.B "raw\ \ \ \ "
 A bitfolyamot nyers payload-ként tárolja extra adatként a konténer fejlécben
 (alapértelmezett: 0, megfelel az ADTS-nek).
 Ne állítsd be ezt a flag-et, ha nincs kifejezetten szükség rá vagy késõbb
@@ -6900,15 +6900,15 @@
 audió codec (alapértelmezett: mp2)
 .PD 0
 .RSs
-.IPs mp2\ \ 
+.IPs "mp2\ \ "
 MPEG Layer 2
-.IPs mp3\ \ 
+.IPs "mp3\ \ "
 MPEG Layer 3
-.IPs ac3\ \ 
+.IPs "ac3\ \ "
 AC3
 .IPs adpcm_ima_wav
 IMA Adaptive PCM (4 bit mintánként, 4:1-es tömörítés)
-.IPs sonic\ 
+.IPs "sonic\ "
 Kísérleti veszteséges/veszteség mentes codec
 .RE
 .PD 1
@@ -6945,9 +6945,9 @@
 Motion JPEG
 .IPs ljpeg
 Veszteségmentes JPEG
-.IPs h261\ 
+.IPs "h261\ "
 H.261
-.IPs h263\ 
+.IPs "h263\ "
 H.263
 .IPs h263p
 H.263+
@@ -6957,11 +6957,11 @@
 DivX 3
 .IPs msmpeg4v2
 MS MPEG4v2
-.IPs wmv1\ 
+.IPs "wmv1\ "
 Windows Media Video, 1-es verzió (WMV7)
-.IPs wmv2\ 
+.IPs "wmv2\ "
 Windows Media Video, 2-es verzió (WMV8)
-.IPs rv10\ 
+.IPs "rv10\ "
 egy régi RealVideo codec
 .IPs mpeg1video
 MPEG-1 videó
@@ -6971,17 +6971,17 @@
 HuffYUV
 .IPs ffvhuff (lásd még: vstrict)
 nem szabványos 20%-kal kisebb HuffYUV YV12 használattal
-.IPs asv1\ 
+.IPs "asv1\ "
 ASUS Video v1
-.IPs asv2\ 
+.IPs "asv2\ "
 ASUS Video v2
 .IPs "ffv1 (lásd még: vstrict)"
 FFmpeg veszteségmentes videó codec-je
-.IPs flv\ \ 
+.IPs "flv\ \ "
 Flash videókban használt Sorenson H.263
 .IPs dvvideo
 Sony Digital Video
-.IPs svq1\ 
+.IPs "svq1\ "
 Apple Sorenson Video 1
 .IPs "snow (lásd még: vstrict)"
 FFmpeg kísérleti wavelet-alapú codec-je
@@ -7106,20 +7106,20 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vhq\ \ \ \ 
+.B "vhq\ \ \ \ "
 Ugyan az, mint az mbd=1, csak kompatibilítási okokból maradt meg.
 .
 .TP
-.B v4mv\ \ \ 
+.B "v4mv\ \ \ "
 4 mozgásvektort engedélyez makroblokkonként (kicsit jobb minõség).
 Jobb eredményt ad, ha mbd>0-val használod.
 .
 .TP
-.B obmc\ \ \ 
+.B "obmc\ \ \ "
 átlapolt blokk mozgás kompenzáció (H.263+)
 .
 .TP
-.B loop\ \ \ 
+.B "loop\ \ \ "
 loop szûrõ (H.263+)
 figyelj, ez hibás
 .
@@ -7424,9 +7424,9 @@
 fõ ratecontrol egyenlet (1/2. lépés)
 .RE
 .RSs
-.IPs 1\ \ \ \ 
+.IPs "1\ \ \ \ "
 konstans bitráta
-.IPs tex\ \ 
+.IPs "tex\ \ "
 konstans minõség
 .IPs 1+(tex/\:avgTex-1)*qComp
 körülbelül a régi ratecontrol kódjának megfelelõ egyenlet
@@ -7445,7 +7445,7 @@
 változók:
 .RE
 .RSs
-.IPs tex\ \ 
+.IPs "tex\ \ "
 textúra komplexitása
 .IPs iTex,pTex
 intra, nem intra textúra komplexitása
@@ -7459,13 +7459,13 @@
 nem-intra textúra komplexitása P kockákban
 .IPs avgBPTex
 nem-intra textúra komplexitása B kockákban
-.IPs mv\ \ \ 
+.IPs "mv\ \ \ "
 mozgásvektorokhoz használt bitek száma
 .IPs fCode
 log2 scale esetén a mozgásvektorok maximális hossza
 .IPs iCount
 intra makroblokkok száma / makroblokkok száma
-.IPs var\ \ 
+.IPs "var\ \ "
 térbeli komplexitás
 .IPs mcVar
 idõbeli komplexitás
@@ -7473,7 +7473,7 @@
 qcomp a parancssorból
 .IPs "isI, isP, isB"
 1 ha a kép típusa I/P/B különben 0.
-.IPs Pi,E\ 
+.IPs "Pi,E\ "
 Lásd a kedvenc matekkönyvedben.
 .RE
 .PP
@@ -7573,7 +7573,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vdpart\ 
+.B "vdpart\ "
 Adat partícionálás.
 Minden videó csomaghoz 2 bájtot ad, növeli a hibatûrést a megbízhatatlan
 csatornákon történõ átvitelkor (pl.\& stream-elés Interneten).
@@ -7602,7 +7602,7 @@
 Videó csomag mérete, növeli a hibatûrést.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0\ \ \ \ 
+.IPs "0\ \ \ \ "
 letiltva (alapértelmezett)
 .IPs 100\-1000
 jó választás
@@ -7610,11 +7610,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B ss\ \ \ \ \ 
+.B "ss\ \ \ \ \ "
 darabolt, struktúrált mód H.263+-hoz
 .
 .TP
-.B gray\ \ \ 
+.B "gray\ \ \ "
 csak szürkeárnyalatos kódolás (gyorsabb)
 .
 .TP
@@ -7687,7 +7687,7 @@
 szörnyûen.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0.0\ \ 
+.IPs "0.0\ \ "
 letiltva (alapértelmezett)
 .IPs 0.0\-0.3
 ésszerû értékek
@@ -7711,7 +7711,7 @@
 TFT-n szörnyûen.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0.0\ \ 
+.IPs "0.0\ \ "
 letiltva (alapértelmezett)
 .IPs 0.0\-0.3
 ésszerû értékek
@@ -7746,7 +7746,7 @@
 minõségét (ez scplx_mask nélkül is érvényes).
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0.0\ \ 
+.IPs "0.0\ \ "
 letiltva (alapértelmezett)
 .IPs 0.0\-0.5
 ésszerû értékek
@@ -7777,7 +7777,7 @@
 mivel ezek vizuálisan már kevésbé fontosak.
 .
 .TP
-.B naq\ \ \ \ 
+.B "naq\ \ \ \ "
 Normalizált adaptív kvantálás (kísérleti).
 Ha adaptív kvantálást használsz (*_mask), az átlagos MB-onkénti kvantálás
 nem biztos, hogy eléri a kívánt kocka-szintû kvantálást.
@@ -7785,19 +7785,19 @@
 megfelelõ átlag megmaradjon.
 .
 .TP
-.B ildct\ \ 
+.B "ildct\ \ "
 Átlapolt DCT használata.
 .
 .TP
-.B ilme\ \ \ 
+.B "ilme\ \ \ "
 Átlapolt mozgás becslés (kölcsönösen kizárják egymást a qpel-lel).
 .
 .TP
-.B alt\ \ \ \ 
+.B "alt\ \ \ \ "
 Alternatív scantable használata.
 .
 .TP
-.B top=<-1\-1>\ \ \ 
+.B "top=<-1\-1>\ \ \ "
 .PD 0
 .RSs
 .IPs -1
@@ -7813,11 +7813,11 @@
 .B format=<érték>
 .PD 0
 .RSs
-.IPs YV12\ 
+.IPs "YV12\ "
 alapértelmezett
-.IPs 444P\ 
+.IPs "444P\ "
 ffv1-hez
-.IPs 422P\ 
+.IPs "422P\ "
 HuffYUV-hoz, veszteségmentes JPEG-hez és ffv1-hez
 .IPs 411P,YVU9
 veszteségmentes JPEG-hez és ffv1-hez
@@ -7827,7 +7827,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pred\ \ \ 
+.B "pred\ \ \ "
 (HuffYUV-hoz)
 .PD 0
 .RSs
@@ -7841,7 +7841,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pred\ \ \ 
+.B "pred\ \ \ "
 (veszteségmentes JPEG-hez)
 .PD 0
 .RSs
@@ -7859,7 +7859,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B coder\ \ 
+.B "coder\ \ "
 (ffv1-hez)
 .PD 0
 .RSs
@@ -7895,7 +7895,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B qpel\ \ \ 
+.B "qpel\ \ \ "
 Quarter pel mozgás kompenzáció (kölcsönösen kizárják egymást az ilme-vel).
 .br
 .I TANÁCS:
@@ -7933,7 +7933,7 @@
 5/3 wavelet, csak a snow-ban használják
 .IPs "12 (W97)"
 9/7 wavelet, csak a snow-ban használják
-.IPs +256\ 
+.IPs "+256\ "
 A színtelítettséget is használja, jelenleg nem mûködik (helyesen) a B-kockákkal.
 .RE
 .PD 1
@@ -8015,7 +8015,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B trell\ \ 
+.B "trell\ \ "
 Rácsos keresésû kvantálás.
 Ez megkeresi az optimális kódolást minden egyes 8x8-as blokkhoz.
 A rácsos keresésû kvantálás elég egyszerû optimális kvantálás a
@@ -8026,7 +8026,7 @@
 .RSs
 .IPs lambda
 kvantálási paramétertõl (quantization parameter, QP) függõ konstans
-.IPs bits\ 
+.IPs "bits\ "
 a blokk elkódolásához szükséges bitek száma
 .IPs error
 a kvantálás négyzetes hibaösszege
@@ -8034,13 +8034,13 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B cbp\ \ \ \ 
+.B "cbp\ \ \ \ "
 Ráta torzított optimálisan kódolt blokkminta.
 Megkeresi azt a kódolt blokkmintát, ami minimalizálja a torzítást + lambda*rate-t.
 Ez csak a rácsos kvantálással együtt használható.
 .
 .TP
-.B mv0\ \ \ \ 
+.B "mv0\ \ \ \ "
 Megpróbál elkódolni minden MB-t a MV=<0,0>-lal és kiválasztja a legjobbat.
 Nincs hatása, ha mbd=0.
 .
@@ -8105,7 +8105,7 @@
 (csak Snow) (alapértelmezett: 1)
 .
 .TP
-.B psnr\ \ \ 
+.B "psnr\ \ \ "
 kiírja a PSNR-t (peak signal to noise ratio, csúcsjel aránya a zajhoz) a teljes
 videóra a kódolás után és eltárolja a kockánkénti PSNR-t egy fájlba, melynek
 neve 'psnr_hhmmss.log' alakú.
@@ -8116,7 +8116,7 @@
 MPEG kvanálók használata H.263 helyett.
 .
 .TP
-.B aic\ \ \ \ 
+.B "aic\ \ \ \ "
 Engedélyezi az AC elõrejelzést MPEG-4 vagy fejlett intra elõrejelzést H.263+ esetén.
 Ez kicsit javít a minõségen (0.02 dB PSNR körül) és nagyon kicsit csökkenti
 a kódolást (1% körül).
@@ -8125,11 +8125,11 @@
 A vqmin-nek 8-nak vagy nagyobbnak kell lennie a H.263+ AIC-hez.
 .
 .TP
-.B aiv\ \ \ \ 
+.B "aiv\ \ \ \ "
 alternatív inter vlc H.263+-hoz
 .
 .TP
-.B umv\ \ \ \ 
+.B "umv\ \ \ \ "
 határtalan MV-k (csak H.263+)
 Önkényesen nagy MV-kkel enged kódolni.
 .
@@ -8204,7 +8204,7 @@
 kísérleti kvantálás moduláló
 .
 .TP
-.B dc\ \ \ \ \ 
+.B "dc\ \ \ \ \ "
 intra DC pontosság bitekben (alapértelmezett: 8).
 Ha megadod a vcodec=mpeg2video-t, az értéke 8, 9, 10 vagy 11 lehet.
 .
@@ -8256,11 +8256,11 @@
 fényerõsség küszöb (alapértelmezett: 1)
 .
 .TP
-.B lzo\ \ \ \ 
+.B "lzo\ \ \ \ "
 LZO tömörítés engedélyezése (alapértelmezett).
 .
 .TP
-.B nolzo\ \ 
+.B "nolzo\ \ "
 LZO tömörítés letiltása.
 .
 .TP
@@ -8268,11 +8268,11 @@
 minõségi szint (alapértelmezett: 255)
 .
 .TP
-.B raw \ \ \ 
+.B "raw \ \ \ "
 RTJPEG kódolás letiltása.
 .
 .TP
-.B rtjpeg\ 
+.B "rtjpeg\ "
 RTJPEG kódolás engedélyezése (alapértelmezett).
 .
 .
@@ -8352,7 +8352,7 @@
 kell használnod, amit a -vf scale=<width>:<height>:1 opcióval aktiválhatsz.
 .
 .TP
-.B 4mv\ \ \ \ 
+.B "4mv\ \ \ \ "
 4 mozgás vektor használata makroblokkonként.
 Jobb tömörítést ad, de lelassítja a kódolást.
 .br
@@ -8457,7 +8457,7 @@
 a kódolás utolsó szakaszában.
 .
 .TP
-.B debug\ \ 
+.B "debug\ \ "
 Kockánkénti statisztikát ment el a ./xvid.dbg fájlba. (Ez nem a két lépéses
 control fájl.)
 .RE
@@ -8732,25 +8732,25 @@
 .RSs
 .IPs unrestricted
 nincs korlátozás (alapértelmezett)
-.IPs sp0\ \ 
+.IPs "sp0\ \ "
 egyszerû profil a 0. szinten
-.IPs sp1\ \ 
+.IPs "sp1\ \ "
 egyszerû profil az 1. szinten
-.IPs sp2\ \ 
+.IPs "sp2\ \ "
 egyszerû profil a 2. szinten
-.IPs sp3\ \ 
+.IPs "sp3\ \ "
 egyszerû profil a 3. szinten
-.IPs asp0\ 
+.IPs "asp0\ "
 haladó egyszerû profil a 0. szinten
-.IPs asp1\ 
+.IPs "asp1\ "
 haladó egyszerû profil az 1. szinten
-.IPs asp2\ 
+.IPs "asp2\ "
 haladó egyszerû profil a 2. szinten
-.IPs asp3\ 
+.IPs "asp3\ "
 haladó egyszerû profil a 3. szinten
-.IPs asp4\ 
+.IPs "asp4\ "
 haladó egyszerû profil a 4. szinten
-.IPs asp5\ 
+.IPs "asp5\ "
 haladó egyszerû profil az 5. szinten
 .IPs dxnhandheld
 DXN handheld profil
@@ -8797,7 +8797,7 @@
 mint az elõzõ
 .IPs ntsc169
 mint az elõzõ (Ne felejtsd el megadni a pontos arányt.)
-.IPs ext\ \ 
+.IPs "ext\ \ "
 Megengedi a felhasználónak, hogy saját pixel méretarányt adjon meg a par_widthé
 és par_height segítségével.
 .RE
@@ -8830,7 +8830,7 @@
 a szûrõláncban történtek.
 .
 .TP
-.B psnr\ \ \ 
+.B "psnr\ \ \ "
 Kiírja a PSNR-t (peak signal to noise ratio) a teljes videóra a kódolás után
 és eltárolja a kockánkénti PSNR-t egy fájlba 'psnr_hhmmss.log' formátumú
 fájlnévvel az aktuális könyvtárba.
@@ -9358,9 +9358,9 @@
 mátrix fájlt.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs flat\ 
+.IPs "flat\ "
 Elõredefiniált sík 16 mátrix használata (alapértelmezett).
-.IPs jvt\ \ 
+.IPs "jvt\ \ "
 Elõredefiniált JVT mátrix használata.
 .IPs <fájlnév>
 A megadott JM formátumú mátrix fájl használata.
@@ -9463,7 +9463,7 @@
 .RSs
 .IPs vörös/rózsaszín
 intra blokk
-.IPs kék\ 
+.IPs "kék\ "
 inter blokk
 .IPs zöld
 kihagyott blokk
@@ -9521,7 +9521,7 @@
 Akkor lesz frissítve, ha szükséges, 'format=mpeg1' vagy 'mpeg2' esetén.
 .
 .TP
-.B tsaf\ \ \ 
+.B "tsaf\ \ \ "
 Beállítja az idõbélyeget minden képkockán, ha lehetséges.
 .
 .TP
@@ -9538,7 +9538,7 @@
 use it if you want to delay video with respect to audio.
 .
 .TP
-.B drop\ \ \ 
+.B "drop\ \ \ "
 Ha az init_adelay opcióval együtt használod, a muxer eldobja az
 audiónak azt a részét, ami megelõzi a videót.
 .
@@ -9597,29 +9597,29 @@
 (alapértelmezett: automatikus detektálás a kimeneti fájl kiterjesztése alapján).
 .PD 0
 .RSs
-.IPs mpg\ \ 
+.IPs "mpg\ \ "
 MPEG-1 rendszerek és MPEG-2 PS
-.IPs asf\ \ 
+.IPs "asf\ \ "
 Advanced Streaming Format
-.IPs avi\ \ 
+.IPs "avi\ \ "
 Audio Video Interleave fájl
-.IPs wav\ \ 
+.IPs "wav\ \ "
 Waveform Audio
-.IPs swf\ \ 
+.IPs "swf\ \ "
 Macromedia Flash
-.IPs flv\ \ 
+.IPs "flv\ \ "
 Macromedia Flash videó fájlok
-.IPs rm\ \ \ 
+.IPs "rm\ \ \ "
 RealAudio és RealVideo
-.IPs au\ \ \ 
+.IPs "au\ \ \ "
 SUN AU format
-.IPs nut\ \ 
+.IPs "nut\ \ "
 NUT nyílt konténer formátum (kísérleti)
-.IPs mov\ \ 
+.IPs "mov\ \ "
 QuickTime
-.IPs mp4\ \ 
+.IPs "mp4\ \ "
 MPEG-4 formátum
-.IPs dv\ \ \ 
+.IPs "dv\ \ \ "
 Sony Digital Video konténer
 .RE
 .PD 1
@@ -9701,12 +9701,12 @@
 Lehet title, key vagy disc.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs key\ \ 
+.IPs "key\ \ "
 az alapértelmezett módszer.
 A libdvdcss kiszámított lejátszó kulcsok halmazát fogja használni a lemez
 kulcsának megállapításához.
 Ez sikertelen lehet, ha a meghajtó nem ismeri fel a lejátszó kulcsokat.
-.IPs disc\ 
+.IPs "disc\ "
 egy módszer, amire visszalép ha a key sikertelen.
 Lejátszó kulcsok helyett a libdvdcss egy brute force algoritmussal feltöri
 a lemez kulcsát.

Modified: trunk/DOCS/man/it/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/it/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/it/mplayer.1	Tue Aug 22 12:10:33 2006
@@ -278,7 +278,7 @@
 Va alla successiva/\:precedente sorgente alternativa (solo playlist ASX).
 .IPs "p / SPAZIO"
 Pausa film (un'altra pressione la toglie).
-.IPs .\ \ \ \ 
+.IPs ".\ \ \ \ "
 Passo avanti.
 Premendolo una volta il film passa in pausa, ogni pressione seguente riprodurrà
 solo un fotogramma per poi tornare in modalità di pausa (qualsiasi altro tasto 
@@ -291,37 +291,37 @@
 Diminuisce/\:aumenta il volume.
 .IPs "9 e 0"
 Diminuisce/\:aumenta il volume.
-.IPs m\ \ \ \ 
+.IPs "m\ \ \ \ "
 Suono muto.
 .IPs "# (solo MPEG e Matroska)" 
 Passa attraverso tutte le tracce audio disponibili.
-.IPs f\ \ \ \ 
+.IPs "f\ \ \ \ "
 Attiva/disattiva schermo intero (vedi anche opzione -fs).
-.IPs T\ \ \ \ 
+.IPs "T\ \ \ \ "
 Attiva/disattiva stay-on-top (rimani in primo piano) (vedi anche opzione -ontop).
 .IPs "w e e"
 Diminuisce/\:aumenta la gamma del pan-and-scan.
-.IPs o\ \ \ \ 
+.IPs "o\ \ \ \ "
 Cambia lo stato dell'OSD: nessuno / posizione / posizione + tempo / posizione +
 tempo + tempo totale.
-.IPs d\ \ \ \ 
+.IPs "d\ \ \ \ "
 Cambia lo stato dello scarto frame: nessuno / salta visualizzazione / salta decodifica
 (vedi \-framedrop e \-hardframedrop).
-.IPs v\ \ \ \ 
+.IPs "v\ \ \ \ "
 Cambia la visibilità dei sottotitoli.
 .IPs "b / j"
 Passa attraverso le lingue possibili dei sottotitoli.
 .IPs "y e g"
 Va avanti/\:indietro nella lista dei sottotitoli.
-.IP F\ \ \ \ 
+.IP "F\ \ \ \ "
 Cambia la visualizzazione dei sottotitoli forzati ("forced subtitles").
-.IPs a\ \ \ \ 
+.IPs "a\ \ \ \ "
 Cambia l'allineamento dei sottotitoli: in alto / al centro / in basso.
 .IPs "x e z"
 Regola il ritardo dei sottotitoli di +/- 0.1 secondi.
 .IPs "r e t"
 Regola la posizione dei sottotitoli più su/più giù.
-.IPs i\ \ \ \ 
+.IPs "i\ \ \ \ "
 Imposta un punto EDL.
 .IPs "s (va caricato il filtro screenshot)"
 Salva un'istantanea ("screenshot").
@@ -377,7 +377,7 @@
 .RS
 .IPs PAUSA
 Pausa.
-.IPs STOP\ 
+.IPs "STOP\ "
 Smette di riprodurre ed esce.
 .IPs "PREVIOUS e NEXT"
 Ricerca indietro/\:avanti di 1 minuto.
@@ -393,17 +393,17 @@
 .RS
 .IPs ENTER
 Inizia la riproduzione.
-.IPs ESC\ \ 
+.IPs "ESC\ \ "
 Ferma la riproduzione.
-.IPs l\ \ \ \ 
+.IPs "l\ \ \ \ "
 Carica file.
-.IPs t\ \ \ \ 
+.IPs "t\ \ \ \ "
 Carica sottotitoli.
-.IPs c\ \ \ \ 
+.IPs "c\ \ \ \ "
 Apre il selezionatore di skin.
-.IPs p\ \ \ \ 
+.IPs "p\ \ \ \ "
 Apre la playlist.
-.IPs r\ \ \ \ 
+.IPs "r\ \ \ \ "
 Apre le preferenze.
 .RE
 .PD 1
@@ -417,9 +417,9 @@
 .RS
 .IPs "h e k"
 Seleziona il canale precedente/\:successivo.
-.IPs n\ \ \ \ 
+.IPs "n\ \ \ \ "
 Cambia la norma (PAL/NTSC).
-.IPs u\ \ \ \ 
+.IPs "u\ \ \ \ "
 Cambia la lista dei canali.
 .RE
 .PD 1
@@ -640,7 +640,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-quiet\ 
+.B "\-quiet\ "
 Rende l'emissione su console meno prolissa, in particolare disattiva la
 scrittura della linea di stato (cioè A:  0.7 V:  0.6 A-V: 0.068 ...)
 Particolarmente utile su terminali lenti oppure che non funzionano correttamente
@@ -673,7 +673,7 @@
 Mostra la descrizione ed il contenuto di un profilo.
 .
 .TP
-.B \-v\ \ \ \ \ 
+.B "\-v\ \ \ \ \ "
 Aumenta il livello di verbosità, di un livello per ogni \-v trovata sulla
 riga comando.
 .
@@ -1551,7 +1551,7 @@
 Seleziona il bitrate di cattura audio.
 .IPs forceaudio
 Cattura l'audio anche se non c'è nessuna sorgente audio riportata da v4l.
-.IPs alsa\ 
+.IPs "alsa\ "
 Cattura da ALSA.
 .IPs amode=<0\-3>
 Seleziona la modalità audio:
@@ -1921,7 +1921,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-subcc \ 
+.B "\-subcc \ "
 Visualizza i sottotitoli Close Caption (CC) dei DVD.
 Questi
 .B non
@@ -2057,7 +2057,7 @@
 Dice a MPlayer di gestire i sottotitoli come unicode.
 .
 .TP
-.B \-utf8 \ \ 
+.B "\-utf8 \ \ "
 Dice a MPlayer di gestire il file dei sottotitoli come UTF-8.
 .
 .TP
@@ -2169,7 +2169,7 @@
 I driver di uscita audio disponibili sono:
 .
 .TP
-.B alsa\ \ \ 
+.B "alsa\ \ \ "
 driver di uscita audio ALSA 0.9/1.x
 .PD 0
 .RSs
@@ -2184,11 +2184,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B alsa5\ \ 
+.B "alsa5\ \ "
 driver di uscita audio ALSA 0.5
 .
 .TP
-.B oss\ \ \ \ 
+.B "oss\ \ \ \ "
 Driver di uscita audio OSS
 .PD 0
 .RSs
@@ -2202,7 +2202,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B sdl\ \ \ \ 
+.B "sdl\ \ \ \ "
 driver di uscita audio molto indipendente dalla piattaforma, che utilizza la
 libreria SDL (Simple Directmedia Layer)
 .PD 0
@@ -2214,11 +2214,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B arts\ \ \ 
+.B "arts\ \ \ "
 uscita audio attraverso il demone aRts
 .
 .TP
-.B esd\ \ \ \ 
+.B "esd\ \ \ \ "
 uscita audio attraverso il demone ESD
 .PD 0
 .RSs
@@ -2228,7 +2228,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B jack\ \ \ \ 
+.B "jack\ \ \ \ "
 uscita audio attraverso JACK (Jack Audio Connection Kit)
 .PD 0
 .RSs
@@ -2244,7 +2244,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B nas\ \ \ \ 
+.B "nas\ \ \ \ "
 uscita audio attraverso NAS
 .
 .TP
@@ -2298,12 +2298,12 @@
 driver di uscita audio specifico per DVB
 .
 .TP
-.B null\ \ \ 
+.B "null\ \ \ "
 Non produce uscita audio ma mantiene la velocità di riproduzione video.
 Utilizza \-noosund per i test di velocità (benchmarking).
 .
 .TP
-.B pcm\ \ \ \ 
+.B "pcm\ \ \ \ "
 driver di uscita audio grezzo per scrittura di file PCM/\:wave
 .PD 0
 .RSs
@@ -2318,7 +2318,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B plugin\ \ 
+.B "plugin\ \ "
 driver di uscita audio plugin
 .
 .
@@ -2371,7 +2371,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-dr \ \ \ 
+.B "\-dr \ \ \ "
 Attiva il rendering diretto (non supportato da tutti i codec e uscite video)
 .br
 .I ATTENZIONE:
@@ -2390,7 +2390,7 @@
 .IPs macrovision=<valore>
 modalità macrovision (0 = niente (default), 1 = agc, 2 = agc 2 strisce di colore,
 3 = agc 4 strisce di colore)
-.IPs mute\ 
+.IPs "mute\ "
 uscita sonora muta
 .IPs unmute
 riattiva l'uscita sonora
@@ -2406,7 +2406,7 @@
 abilita il modo di uscita 7.5 IRE
 .IPs no75ire
 disabilita il modo di uscita 7.5 IRE (default)
-.IPs bw\ \ \ 
+.IPs "bw\ \ \ "
 uscita TV in bianco e nero
 .IPs color
 uscita TV a colori (default)
@@ -2509,7 +2509,7 @@
 Utilizza l'hint _WIN_LAYER hint con il numero di layer specificato.
 .IPs netwm
 Forza lo stile NETWM.
-.IPs none\ 
+.IPs "none\ "
 Non attivare il layer della finestra a schermo intero.
 .IPs stays_on_top
 Utilizza l'hint _NETWM_STATE_STAYS_ON_TOP se disponibile.
@@ -2552,7 +2552,7 @@
 Posiziona la finestra a x=50, y=40.
 .IPs 50%:50%
 Posiziona la finestra nel mezzo dello schermo.
-.IPs 100%\ 
+.IPs "100%\ "
 Posiziona la finestra nel mezzo dell'angolo in alto a destra dello schermo
 .IPs 100%:100%
 Posiziona la finestra nell'angolo in basso a destra dello schermo
@@ -2618,7 +2618,7 @@
 dell'aspetto finestra.
 .
 .TP
-.B \-ontop\ 
+.B "\-ontop\ "
 Rende la finestra di visualizzazione del filmato in modalità 'stay on top',
 stai in cima, alle altre finestre.
 Supportato dai driver di uscita video che usano X11, SDL esclusa, così come
@@ -2677,7 +2677,7 @@
 Disattiva il salvaschermo di X alla partenza e lo riattiva all'uscita.
 .
 .TP
-.B \-vm \ \ \ 
+.B "\-vm \ \ \ "
 Cerca di cambiare in un modalità video differente.
 Supportato dai driver di uscita video dga, x11, xv, sdl e directx.
 Se è usato con il driver di uscita video directx allora si possono usare
@@ -2685,7 +2685,7 @@
 le caratteristiche della nuova modalità.
 .
 .TP
-.B \-vsync \ \ 
+.B "\-vsync \ \ "
 Abilita il VBI per i driver di uscita video vesa, dfbmga e svga.
 .
 .TP
@@ -2912,7 +2912,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vidix\ \ 
+.B "vidix\ \ "
 VIDIX (VIDeo Interface for *niX) è un'interfaccia verso
 le caratteristiche di accelerazione delle varie schede grafiche.
 Driver di uscita video molto veloce su schede che lo supportano.
@@ -2937,7 +2937,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B cvidix\ 
+.B "cvidix\ "
 Interfaccia di VIDIX generica ed indipendente dalla piattaforma, può
 girare persino in una console testuale con schede nVidia.
 .PD 0
@@ -3017,12 +3017,12 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vesa\ \ \ 
+.B "vesa\ \ \ "
 Driver di uscita video molto generico che dovrebbe funzionare su qualsiasi
 scheda compatibile con VESA VBE 2.0.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs dga\ \ 
+.IPs "dga\ \ "
 Attiva il modo DGA.
 .IPs nodga
 Disattiva il modo DGA.
@@ -3032,13 +3032,13 @@
 Attiva l'uscita TV di NeoMagic e seleziona la norma NTSC.
 .IPs vidix
 Utilizza il driver VIDIX.
-.IPs lvo:\ \ \ 
+.IPs "lvo:\ \ \ "
 Attiva Linux Video Overlay sopra la modalità VESA.
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B svga\ \ \ 
+.B "svga\ \ \ "
 Visualizza il video usando la libreria SVGA.
 .PD 0
 .RSs
@@ -3055,7 +3055,7 @@
 Forza il cambio di fotogramma sul ritracciamento verticale.
 Utilizzabile solo con \-double.
 Ha lo stesso effetto dell'opzione \-vsync.
-.IPs sq\ \ \ 
+.IPs "sq\ \ \ "
 Prova a selezionare una modalità video con pixel quadrati.
 .IPs vidix
 Utilizza svga con VIDIX.
@@ -3063,7 +3063,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B gl\ \ \ \ \ 
+.B "gl\ \ \ \ \ "
 Driver di uscita video OpenGL.
 La dimensione del video deve essere minore della dimensione massima delle
 texture della vostra implementazione OpenGL.
@@ -3184,7 +3184,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B gl2\ \ \ \ 
+.B "gl2\ \ \ \ "
 Driver di uscita video OpenGL, seconda generazione.
 Supporta OSD e video più grandi della dimensione massima della texture.
 .PD 0
@@ -3200,24 +3200,24 @@
 .REss
 .
 .TP
-.B null\ \ \ 
+.B "null\ \ \ "
 Non produce nessuna uscita video.
 Utile per benchmarking (prove di velocità).
 .
 .TP
-.B aa\ \ \ \ \ 
+.B "aa\ \ \ \ \ "
 Driver di uscita video ASCII art che funziona su una console di testo.
 Puoi avere una lista ed una spiegazione delle sotto opzioni disponibili
 eseguendo
 .I mplayer \-vo aa:help
 .
 .TP
-.B caca\ \ \ 
+.B "caca\ \ \ "
 Driver di uscita video per ASCII Art a Colori (Colour AsCii Art) che funziona su una
 console di testo.
 .
 .TP
-.B bl\ \ \ \ \ 
+.B "bl\ \ \ \ \ "
 Riproduzione video utilizzando il protocollo UDP Blinkenlights.
 Questo driver è altamente specifico per hardware.
 .PD 0
@@ -3231,7 +3231,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B ggi\ \ \ \ 
+.B "ggi\ \ \ \ "
 Driver di uscita video per il sistema grafico GGI.
 .PD 0
 .RSs
@@ -3268,7 +3268,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B dfbmga\ 
+.B "dfbmga\ "
 Driver di uscita video specifico per Matrox G400/\:G450/\:G550 che utilizza
 la libreria DirectFB per utilizzare speciali caratteristiche hardware.
 Abilita CRTC2 (la seconda uscita, head), visualizzando il video in modo
@@ -3327,7 +3327,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B syncfb\ 
+.B "syncfb\ "
 Driver video di uscita per il modulo del kernel SyncFB, il quale
 fornisce speciali caratteristiche delle schede Matrox Gxxx, come
 deinterlacciamento, scalatura e sincronizzazione dell'uscita video
@@ -3388,7 +3388,7 @@
 Attiva l'overlay invece che l'uscita TVOut.
 .IPs prebuf
 Attiva il prebuffering.
-.IPs sync\ 
+.IPs "sync\ "
 Abilita il nuovo motore di sincronizzazione.
 .IPs norm=<norma>
 Specifica la norma TV.
@@ -3446,7 +3446,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B md5sum\ 
+.B "md5sum\ "
 Calcola la sommatoria MD5 di ogni fotogramma e la scrive su un file.
 Supporta gli spazi colore RGB24 e YV12.
 Utile per il debug.
@@ -3484,7 +3484,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B gif89a\ 
+.B "gif89a\ "
 Scrive ogni fotogramma in un singolo file GIF animato nella directory corrente.
 Supporta solo lo spazio colore RGB con 24 bpp e l'uscita viene convertita a
 256 colori.
@@ -3511,7 +3511,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B jpeg\ \ \ 
+.B "jpeg\ \ \ "
 Scrive ogni fotogramma in un file JPEG nella directory corrente.
 Il nome del file viene creato dal numero del fotogramma riempito con zeri iniziali.
 .PD 0
@@ -3538,22 +3538,22 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pnm\ \ \ \ 
+.B "pnm\ \ \ \ "
 Scrive ogni fotogramma in un file PNM nella directory corrente.
 Il nome del file viene creato dal numero del fotogramma riempito con zeri iniziali.
 Supporta i formati PPM, PGM e PGMYUV nelle modalità raw ed ASCII.
 Vedi anche pnm(5), ppm(5) e pgm(5).
 .PD 0
 .RSs
-.IPs ppm\ \ 
+.IPs "ppm\ \ "
 Scrive file PPM (default).
-.IPs pgm\ \ 
+.IPs "pgm\ \ "
 Scrive file PGM.
 .IPs pgmyuv
 Scrive file PGMYUV.
 Il formato PGMYUV è analogo al formato PGM, ma contiene anche i piani U e V,
 attaccati alla fine dell'immagine.
-.IPs raw\ \ 
+.IPs "raw\ \ "
 Scrive i file PNM in modalità raw, cioè grezza (default).
 .IPs ascii
 Scrive i file PNM in modalità ASCII.
@@ -3570,7 +3570,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B png\ \ \ \ 
+.B "png\ \ \ \ "
 Scrive ogni fotogramma in un file PNG nella directory corrente.
 Il nome del file viene creato dal numero del fotogramma riempito con zeri iniziali.
 Sono supportati i formati RGB e BGR a 24 bpp.
@@ -3583,7 +3583,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B tga\ \ \ \ 
+.B "tga\ \ \ \ "
 Scrive ogni fotogramma in un file Targa (TGA) nella directory corrente.
 Il nome del file viene creato dal numero del fotogramma riempito con zeri iniziali.
 Lo scopo di questo driver di uscita video è avere un semplice formato
@@ -3710,7 +3710,7 @@
 Disabilita la compensazione automatica del rapporto di aspetto del film.
 .
 .TP
-.B \-flip \ 
+.B "\-flip \ "
 Ribalta l'immagine alto / basso.
 .
 .TP
@@ -3818,13 +3818,13 @@
 .br
 4: molto aggressivo
 .REss
-.IPs fast\ 
+.IPs "fast\ "
 Abilita ottimizzazioni che non rispettano completamente le specifiche
 e potrebbero potenzialmente causare problemi, come una dequantizzazione
 più semplice, presumere l'utilizzo della matrice di quantizzazione di
 default, presumere YUV 4:2:0 ed evitare qualche controllo per riconoscere
 flussi danneggiati.
-.IPs gray\ 
+.IPs "gray\ "
 decodifica a scala di grigi (un poco più veloce che a colori).
 .IPs idct=<0\-99> (vedi anche \-lavcopts)
 Per la miglior qualità di decodifica utilizza lo stesso algoritmo di IDCT sia per la
@@ -4111,7 +4111,7 @@
 .RE
 .PD 0
 .RSs
-.IPs dr2\ \ 
+.IPs "dr2\ \ "
 Attiva il metodo 2 di rendering diretto.
 .IPs nodr2
 Disattiva il metodo 2 di rendering diretto.
@@ -4136,7 +4136,7 @@
 Disabilita il calcolo dell'aspetto.
 .
 .TP
-.B \-zoom\ \ 
+.B "\-zoom\ \ "
 Permette la scalatura via software quando disponibile.
 Questo permette la scalatura con quei driver di uscita video (come x11, fbdev)
 che non supportano la scalatura hardware dove MPlayer disabilita per default
@@ -4330,7 +4330,7 @@
 .RSs
 .IPs <numero_canali>
 numero di canali di uscita (1\-6)
-.IPs <numero>\ 
+.IPs "<numero>\ "
 numero di indirizzamenti (1\-6)
 .IPs <da1:a1:da2:a2:da3:a3:...>
 Coppie di numeri tra 0 e 5 che definiscono dove reindirizzare ogni canale.
@@ -4398,11 +4398,11 @@
 una volta per ogni flusso audio.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <v>\ \ 
+.IPs "<v>\ \ "
 Regola il guadagno desiderato in dB per tutti i canali del flusso audio
 da -200dB a +60dB, dove -200dB ammutolisce completamente il suono e
 +60dB corrisponde ad un guadagno di 1000 volte (default: 0).
-.IPs <sc>\ 
+.IPs "<sc>\ "
 Attiva (1) o meno (0) il soft clipping.
 Il soft-clipping può rendere il suono più morbido se vengono
 utilizzati alti livelli di rumore.
@@ -4438,7 +4438,7 @@
 con questo filtro si trova nella sezione degli esempi verso la fine.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <n>\ \ 
+.IPs "<n>\ \ "
 numero di canali di uscita (1\-6)
 .IPs <lij>
 Quanta parte del canale di ingresso i è miscelata nel canale di uscita j (0\-1).
@@ -4476,13 +4476,13 @@
 suono del subwoofer.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <fc>\ 
+.IPs "<fc>\ "
 frequenza di taglio in Hz del filtro passa-basso (da 20Hz a 300Hz)
 (default: 60Hz)
 Per i migliori risultati prova a porre la frequenza di taglio il più
 basso possibile.
 Questo migliorerà l'esperienza del suono stereo o surround.
-.IPs <ch>\ 
+.IPs "<ch>\ "
 Determina il numero di canale in cui inserire il sotto-canale audio.
 Il numero del canale può essere tra 0 e 5 (default: 5).
 Nota che il numero di canali verrà automaticamente incrementato a <ch>
@@ -4500,14 +4500,14 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B center\ 
+.B "center\ "
 Crea un canale centrale dai canali frontali.
 Può attualmente essere di bassa qualità visto che attualmente non viene
 implementato con un filtro passa-alto per la corretta estrazione, ma
 semplicemente somma e media i canali interessati.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <ch>\ 
+.IPs "<ch>\ "
 Determina il numero del canale su cui inserire il canale centrale.
 Il numero del canale può essere tra 0 e 5 (default: 5).
 Nota che il numero di canali verrà automaticamente incrementato a <ch>
@@ -4619,7 +4619,7 @@
 aggiunge una specie di effetto "live" alla riproduzione.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <mul>\ \ 
+.IPs "<mul>\ \ "
 Imposta il coefficiente di differenza (default: 2.5).
 0.0 indica suono mono (media dei due canali), con 1.0 il suono non cambierà,
 con -1.0 i canali destro e sinistro verranno scambiati.
@@ -4674,14 +4674,14 @@
 .PD 1
 .
 TP
-.B comp\ \ \ 
+.B "comp\ \ \ "
 Filtro di compressione/espansione utilizzabile per l'ingresso da microfono.
 Previene gli artefatti su suoni molto alti ed aumenta il volume sui suoni
 molto bassi.
 Questo filtro non è testato, forse anche inutilizzabile.
 .
 .TP
-.B gate\ \ \ 
+.B "gate\ \ \ "
 Filtro noise gate (limite rumore) simile al filtro audio comp.
 Questo filtro non è testato, forse anche inutilizzabile.
 .
@@ -4819,14 +4819,14 @@
 .PD 1
 .IPs <x>,<y>
 posizione dell'immagine originale nell'immagine espansa (default: centro)
-.IPs <o>\ \ 
+.IPs "<o>\ \ "
 rendering (stampa) sottotitoli/\:OSD
 .RSss
 0: disabilitato (default)
 .br
 1: abilitato
 .REss
-.IPs <a>\ \ 
+.IPs "<a>\ \ "
 espande ad un aspetto invece che ad una risoluzione (default: 0).
 .sp 1
 .I ESEMPIO:
@@ -4837,7 +4837,7 @@
 nel qual caso espande per ottenere un rapporto di aspetto 4/3.
 .RE
 .PD 1
-.IPs <r>\ \ 
+.IPs "<r>\ \ "
 Arrotonda per eccesso in modo da avere larghezza e altezza divisibili per
 <r> (default: 1).
 .RE
@@ -4847,7 +4847,7 @@
 Ribalta l'immagine alto / basso (specchio sull'asse X).
 .
 .TP
-.B mirror\ 
+.B "mirror\ "
 Specchia l'immagine sull'asse Y.
 .
 .TP
@@ -5017,23 +5017,23 @@
 mantenere l'aspetto.
 .RE
 .PD 1
-.IPs <r>\ \ 
+.IPs "<r>\ \ "
 Arrotonda in eccesso larghezza e altezza in modo che siano divisibili per
 <r> (default: 1).
 .RE
 .
 .TP
-.B yuy2\ \ \ 
+.B "yuy2\ \ \ "
 Forza una conversione software da YV12/\:I420/\:422P a YUY2.
 Utile per schede video/\:driver con un supporto lento per YV12 ma veloce per YUY2.
 .
 .TP
-.B yvu9\ \ \ 
+.B "yvu9\ \ \ "
 Forza una conversione software dallo spazio colore YVU9 a YV12.
 Deprecato a favore della scalatura via software.
 .
 .TP
-.B yuvcsp\ 
+.B "yuvcsp\ "
 Limita (clamp) i valori dei colori YUV alla gamma CCIR 601 senza effettuare una reale conversione.
 .
 .TP
@@ -5041,7 +5041,7 @@
 Conversione dello spazio colore RGB 24/32 <\-> BGR 24/32.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs swap\ 
+.IPs "swap\ "
 Effettua anche lo scambio R <-> B.
 .RE
 .PD 1
@@ -5199,7 +5199,7 @@
 combinazione di filtri di post processing di default (hb:a,vb:a,dr:a)
 .IPs fa/fast
 combinazione veloce dei filtri di post processing (h1:a,v1:a,dr:a)
-.IPs ac\ \ \ 
+.IPs "ac\ \ \ "
 combinazione ad alta qualità dei filtri di post processing (ha:a:128:7,va:a,dr:a)
 .RE
 .RS
@@ -5229,7 +5229,7 @@
 .RSs
 .IPs <qualità>
 0\-6 (default: 3)
-.IPs <qp>\ 
+.IPs "<qp>\ "
 Forza il parametro di quantizzazione (default: 0, usa QP del video).
 .IPs <modo>
 0: controllo della soglia rigido (default)
@@ -5252,7 +5252,7 @@
 .RSs
 .IPs <qualità>
 0\-8 (default: 3)
-.IPs <qp>\ 
+.IPs "<qp>\ "
 Forza il parametro di quantizzazione (default: 0, usa QP del video).
 .RE
 .
@@ -5262,7 +5262,7 @@
 .RSs
 .IPs <qualità>
 4\-5 (equivalente a spp; default: 4)
-.IPs <qp>\ 
+.IPs "<qp>\ "
 Forza il parametro di quantizzazione (default: 0, usa QP del video).
 .IPs <-15\-32>
 Forza del filtro, valori bassi indicano maggior dettaglio ma anche maggiori
@@ -5299,7 +5299,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B test\ \ \ 
+.B "test\ \ \ "
 Genera varie figure di test.
 .
 .TP
@@ -5325,7 +5325,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B fame\ \ \ 
+.B "fame\ \ \ "
 Conversione software veloce da YV12 a MPEG-1 fatta con libfame da usare con DVB/\:DXR3.
 .
 .TP
@@ -5468,7 +5468,7 @@
 sulla luminanza ed utilizza molto poco la CPU.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <f>\ \ 
+.IPs "<f>\ \ "
 Per default halfpack media le coppie di linee quando effettua la scalatura
 verso il basso.
 Qualsiasi valore di f diverso da 0 o 1 attiva la gestione di default (media
@@ -5606,9 +5606,9 @@
 .B unsharp[=l|cWxH:quantità[:l|cWxH:quantità]]
 maschera di eliminazione dei particolari (unsharp) / sfocatura gaussiana
 .RSs
-.IPs l\ \ \ \ 
+.IPs "l\ \ \ \ "
 Applica l'effetto sul componente luminanza.
-.IPs c\ \ \ \ 
+.IPs "c\ \ \ \ "
 Applica l'effetto sul componente crominanza.
 .IPs <larghezza>x<altezza>
 larghezza ed altezza della matrice, dimensioni dispari in entrambe le direzioni
@@ -5624,7 +5624,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B swapuv\ 
+.B "swapuv\ "
 Scambia i piani U & V.
 .
 .TP
@@ -5693,7 +5693,7 @@
 I parametri successivi (vedi la sintassi sopra) possono essere usati
 per controllare il comportamento del filtro detc:
 .RSs
-.IPs <dr>\ 
+.IPs "<dr>\ "
 Seleziona la modalità di scarto dei fotogrammi.
 .RSss
 0: Non scarta alcun fotogramma per mantenere un framerate di uscita
@@ -5708,14 +5708,14 @@
 .I NOTA:
 Utilizza il modo 1 oppure 2 con MEncoder.
 .REss
-.IPs <am>\ 
+.IPs "<am>\ "
 Modo di analisi.
 .RSss
 0: Modello fisso con numero di fotogramma iniziale specificato da <fr>.
 .br
 1: Ricerca aggressiva del modello di telecine (default).
 .REss
-.IPs <fr>\ 
+.IPs "<fr>\ "
 Indica il numero iniziale di fotogramma nella sequenza.
 0\/2 sono i tre fotogrammi progressivi 'puliti', 3 e 4 sono i due
 fotogrammi interlacciati.
@@ -6098,7 +6098,7 @@
 .RSs
 .IPs <raggio>
 forza del filtro di sfocatura (~0.1\-4.0) (più lento se più grande)
-.IPs <pf>\ 
+.IPs "<pf>\ "
 forza del prefiltro (~0.1\-2.0)
 .IPs <colorDiff>
 differenza massima tra i pixel perché vengano considerati (~0.1\-100.0)
@@ -6129,18 +6129,18 @@
 .IPs <x0>,<y0>,...
 coordinate degli angoli superiore sinistro, superiore destro, inferiore
 sinistro, inferiore destro
-.IPs <t>\ \ 
+.IPs "<t>\ \ "
 campionamento lineare (0) o cubico (1)
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B 2xsai\ \ 
+.B "2xsai\ \ "
 Scala e ammorbidisce l'immagine con l'algoritmo di scalatura ed interpolazione
 2x.
 .
 .TP
-.B 1bpp\ \ \ 
+.B "1bpp\ \ \ "
 conversione da mappa di bit a 1bpp a YUV/\:BGR 8/\:15/\:16/\:32
 .
 .TP
@@ -6194,9 +6194,9 @@
 .IPs OPAQUE
 Disabilita tutta la gestione della trasparenza alpha.
 Manda "ALPHA 0 0 0 0 0" per riabilitarla.
-.IPs HIDE\ 
+.IPs "HIDE\ "
 Nasconde la bitmap.
-.IPs SHOW\ 
+.IPs "SHOW\ "
 Visualizza la bitmap.
 .RE
 .PD 1
@@ -6477,7 +6477,7 @@
 .sp 1
 Le opzioni disponibili sono:
 .RSs
-.IPs help\ 
+.IPs "help\ "
 Visualizza questa descrizione.
 .IPs name=<valore>
 titolo del lavoro
@@ -6650,7 +6650,7 @@
 molte opzioni non sono descritte qua.
 .
 .TP
-.B help\ \ \ 
+.B "help\ \ \ "
 ottieni l'aiuto
 .
 .TP
@@ -6724,7 +6724,7 @@
 .SS lame (\-lameopts)
 .
 .TP
-.B help\ \ \ 
+.B "help\ \ \ "
 ottieni l'aiuto.
 .
 .TP
@@ -6746,11 +6746,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B abr\ \ \ \ 
+.B "abr\ \ \ \ "
 media (average) bitrate
 .
 .TP
-.B cbr\ \ \ \ 
+.B "cbr\ \ \ \ "
 bitrate costante
 Forza anche la modalità di codifica CBR (Costant BitRate, bitrate costante)
 nei modi ABR (Average BitRate, bitrate media) predefiniti successivi.
@@ -6805,7 +6805,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B fast\ \ \ 
+.B "fast\ \ \ "
 Attiva una codifica veloce sulle modalità VBR predefinite successive.
 Il risultato sarà una qualità leggermente minore e bitrate maggiori.
 .
@@ -6827,7 +6827,7 @@
 .B preset=<valore>
 valore dei settaggi predefiniti (Preset)
 .RSs
-.IPs help\ 
+.IPs "help\ "
 Stampa le opzioni aggiuntive ed informazioni sui preset.
 .IPs medium
 codifica VBR, buona qualità, bitrate compreso tra 150\-180 kbps
@@ -6929,7 +6929,7 @@
 versione MPEG (default: 4)
 .
 .TP
-.B tns\ \ \ \ 
+.B "tns\ \ \ \ "
 Abilita il temporal noise shaping.
 .
 .TP
@@ -6937,7 +6937,7 @@
 frequenza di taglio (default: frequenza_di_campionamento/2)
 .
 .TP
-.B raw\ \ \ \ 
+.B "raw\ \ \ \ "
 Memorizza il flusso di bit come dati grezzi aggiuntivi con dati extra
 nell'intestazione del 'contenitore' (default: 0, corrispondente a ADTS).
 Non attivare questo flag se non esplicitamente richiesto o potresti non essere
@@ -6964,15 +6964,15 @@
 codec audio (default: mp2)
 .PD 0
 .RSs
-.IPs mp2\ \ 
+.IPs "mp2\ \ "
 MPEG Layer 2
-.IPs mp3\ \ 
+.IPs "mp3\ \ "
 MPEG Layer 3
-.IPs ac3\ \ 
+.IPs "ac3\ \ "
 AC3
 .IPs adpcm_ima_wav
 IMA Adaptive PCM (4bits per campione, compressione 4:1)
-.IPs sonic\ 
+.IPs "sonic\ "
 Codec sperimentale con/senza perdita
 .RE
 .PD 1
@@ -7011,9 +7011,9 @@
 Motion JPEG (JPEG per i filmati)
 .IPs ljpeg
 Lossless JPEG (JPEG senza perdita)
-.IPs h261\ 
+.IPs "h261\ "
 H.261
-.IPs h263\ 
+.IPs "h263\ "
 H.263
 .IPs h263p
 H.263+
@@ -7023,11 +7023,11 @@
 DivX 3
 .IPs msmpeg4v2
 MS MPEG4v2
-.IPs wmv1\ 
+.IPs "wmv1\ "
 Windows Media Video, versione 1 (conosciuto anche come WMV7)
-.IPs wmv2\ 
+.IPs "wmv2\ "
 Windows Media Video, versione 2 (conosciuto anche come WMV8)
-.IPs rv10\ 
+.IPs "rv10\ "
 un vecchio codec RealVideo
 .IPs mpeg1video
 MPEG-1 video
@@ -7038,17 +7038,17 @@
 .IPs ffvhuff (vedi anche vstrict)
 codifica HuffYUV non standard che utilizza YV12 ed ottiene file
 più piccoli del 20%
-.IPs asv1\ 
+.IPs "asv1\ "
 ASUS Video v1
-.IPs asv2\ 
+.IPs "asv2\ "
 ASUS Video v2
 .IPs "ffv1 (vedi anche: vstrict)"
 codec video di FFmpeg senza perdita
-.IPs flv\ \ 
+.IPs "flv\ \ "
 Sorenson H.263 usato nei Flash Video
 .IPs dvvideo
 Sony Digital Video
-.IPs svq1\ 
+.IPs "svq1\ "
 Apple Sorenson Video 1
 .IPs "snow (vedi anche: vstrict)"
 codec video sperimentale di FFmpeg basato su wavelet
@@ -7177,21 +7177,21 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vhq\ \ \ \ 
+.B "vhq\ \ \ \ "
 Uguale a mbd=1, mantenuto per ragioni di compatibilità.
 .
 .TP
-.B v4mv\ \ \ 
+.B "v4mv\ \ \ "
 Permette 4 vettori di movimento per ogni macroblock (qualità leggermente migliore).
 Funziona meglio quando viene usato con mbd > 0.
 .
 .TP
-.B obmc\ \ \ 
+.B "obmc\ \ \ "
 FIXME: compensazione di movimento del blocco sovrapposto (H.263+).
 (overlapped block motion compensation (H.263+))
 .
 .TP
-.B loop\ \ \ 
+.B "loop\ \ \ "
 filtro a ripetizione (H.263+)
 nota, non funziona
 .
@@ -7496,9 +7496,9 @@
 (passo 1/2)
 .RE
 .RSs
-.IPs 1\ \ \ \ 
+.IPs "1\ \ \ \ "
 bitrate costante
-.IPs tex\ \ 
+.IPs "tex\ \ "
 qualità costante
 .IPs 1+(tex/\:avgTex-1)*qComp
 approssimativamente l'equazione del vecchio controllo di dimensione
@@ -7517,7 +7517,7 @@
 variabili:
 .RE
 .RSs
-.IPs tex\ \ 
+.IPs "tex\ \ "
 complessità della texture
 .IPs iTex,pTex
 complessità della texture intra e non-intra
@@ -7531,13 +7531,13 @@
 complessità media della texture non intra nei fotogrammi P
 .IPs avgBPTex
 complessità media della texture non intra nei fotogrammi B
-.IPs mv\ \ \ 
+.IPs "mv\ \ \ "
 bit usati per i vettori di movimento
 .IPs fCode
 lunghezza massima dei vettori di movimento in scala log2
 .IPs iCount
 numero di macro blocchi intra / numero di macro blocchi
-.IPs var\ \ 
+.IPs "var\ \ "
 complessità spaziale
 .IPs mcVar
 complessità temporale
@@ -7545,7 +7545,7 @@
 qcomp dalla linea di comando
 .IPs "isI, isP, isB"
 E' 1 se il tipo di immagine è I/P/B altrimenti 0.
-.IPs Pi,E\ 
+.IPs "Pi,E\ "
 Vedi sul tuo libro preferito di matematica.
 .RE
 .PP
@@ -7647,7 +7647,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vdpart\ 
+.B "vdpart\ "
 Partizionamento dei dati.
 Aggiunge 2 byte per ogni pacchetto video, migliora la tolleranza agli errori
 quando si trasferiscono dati su canali non affidabili (p.es.\& streaming attraverso
@@ -7678,7 +7678,7 @@
 Dimensione del pacchetto video, migliora la resistenza agli errori.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0\ \ \ \ 
+.IPs "0\ \ \ \ "
 disabilitato (default)
 .IPs 100\-1000
 buona scelta
@@ -7686,11 +7686,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B ss\ \ \ \ \ 
+.B "ss\ \ \ \ \ "
 modalità 'slice structured' per H.263+
 .
 .TP
-.B gray\ \ \ 
+.B "gray\ \ \ "
 codifica solo a toni di grigio (più veloce)
 .
 .TP
@@ -7763,7 +7763,7 @@
 Valori grandi possono apparire buoni su certi monitor ma orribili su altri.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0.0\ \ 
+.IPs "0.0\ \ "
 disabilitato (default)
 .IPs 0.0\-0.3
 buon valore
@@ -7789,7 +7789,7 @@
 monitor / televisioni / LCD.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0.0\ \ 
+.IPs "0.0\ \ "
 disabilitato (default)
 .IPs 0.0\-0.3
 buon valore
@@ -7826,7 +7826,7 @@
 dei macro blocchi (fallo anche se non utilizzi scplx_mask).
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0.0\ \ 
+.IPs "0.0\ \ "
 disabilitato (default)
 .IPs 0.0\-0.5
 buon valore
@@ -7856,26 +7856,26 @@
 sono normalmente meno importanti dal punto di vista visivo.
 .
 .TP
-.B naq\ \ \ \ 
+.B "naq\ \ \ \ "
 Quantizzazione adattiva normalizzata (sperimentale).
 Quando si usa una quantizzazione adattiva (*_mask), la media della quantizzazione
 per-MB può non corrispondere alla quantizzazione del fotogramma.
 Naq proverà a regolare il quantizzatore per-MB per mantenere la media corretta.
 .
 .TP
-.B ildct\ \ 
+.B "ildct\ \ "
 Utilizza la DCT interlacciata.
 .
 .TP
-.B ilme\ \ \ 
+.B "ilme\ \ \ "
 utilizza la stima del movimento interlacciata (opzione mutualmente esclusiva con qpel).
 .
 .TP
-.B alt\ \ \ \ 
+.B "alt\ \ \ \ "
 Utilizza una scantable (tabella di scansione) alternativa.
 .
 .TP
-.B top=<-1\-1>\ \ \ 
+.B "top=<-1\-1>\ \ \ "
 .PD 0
 .RSs
 .IPs -1
@@ -7891,11 +7891,11 @@
 .B format=<valore>
 .PD 0
 .RSs
-.IPs YV12\ 
+.IPs "YV12\ "
 default
-.IPs 444P\ 
+.IPs "444P\ "
 per ffv1
-.IPs 422P\ 
+.IPs "422P\ "
 per HuffYUV, JPEG senza perdita e ffv1
 .IPs 411P,YVU9
 per JPEG senza perdita e ffv1
@@ -7905,7 +7905,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pred\ \ \ 
+.B "pred\ \ \ "
 (per HuffYUV)
 .PD 0
 .RSs
@@ -7919,7 +7919,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pred\ \ \ 
+.B "pred\ \ \ "
 (per jpeg senza perdita)
 .PD 0
 .RSs
@@ -7937,7 +7937,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B coder\ \ 
+.B "coder\ \ "
 (per ffv1)
 .PD 0
 .RSs
@@ -7973,7 +7973,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B qpel\ \ \ 
+.B "qpel\ \ \ "
 utilizza la compensazione del movimento con quarti di pel (picture element, elemento
 dell'immagine) (opzione mutuamente esclusiva con ilme).
 .br
@@ -8012,7 +8012,7 @@
 wavelet 5/3, usato solo in snow
 .IPs "12 (W97)"
 wavelet 9/7, usato solo in snow
-.IPs +256\ 
+.IPs "+256\ "
 utilizza anche la crominanza, attualmente non funziona (correttamente)
 con i fotogrammi B.
 .RE
@@ -8096,7 +8096,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B trell\ \ 
+.B "trell\ \ "
 Quantizzazione con ricerca trellis.
 Questo cercherà la codifica ottimale per ogni blocco da 8x8.
 La ricerca della quantizzazione trellis è semplicemente una quantizzazione
@@ -8108,7 +8108,7 @@
 .RSs
 .IPs lambda
 costante che dipende dal parametro di quantizzazione (QP)
-.IPs bits\ 
+.IPs "bits\ "
 numero di bit necessari per codificare il blocco
 .IPs error
 somma del quadrato degli errori di quantizzazione
@@ -8116,14 +8116,14 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B cbp\ \ \ \ 
+.B "cbp\ \ \ \ "
 Pattern dei blocchi codificati con rapporto di distorsione ottimale.
 Verrà selezionato il pattern del blocco codificato che minimizza la
 distorsione + lambda*rate.
 Può essere usato solo insieme con la quantizzazione trellis.
 .
 .TP
-.B mv0\ \ \ \ 
+.B "mv0\ \ \ \ "
 Cerca di codificare ogni MB con MV=<0,0> e seleziona il migliore.
 Non ha effetto se mbd=0.
 .
@@ -8167,7 +8167,7 @@
 Questo ha un significativo effetto sulla velocità.
 .
 .TP
-.B psnr\ \ \ 
+.B "psnr\ \ \ "
 stampa il PSNR (peak signal to noise ratio, picco del rapporto segnale / disturbo)
 per il video completo alla fine della codifica e memorizza il PSNR di ogni fotogramma
 in un file con un nome simile a 'psnr_hhmmss.log'.
@@ -8178,18 +8178,18 @@
 Utilizza il quantizzatore MPEG invece di quello H.263.
 .
 .TP
-.B aic\ \ \ \ 
+.B "aic\ \ \ \ "
 previsione ac (previsione intra avanzata per H.263+)
 .br
 .I NOTA:
 vqmin deve essere 8 o più per H.263+ AIC.
 .
 .TP
-.B aiv\ \ \ \ 
+.B "aiv\ \ \ \ "
 inter vlc alternativo per H.263+
 .
 .TP
-.B umv\ \ \ \ 
+.B "umv\ \ \ \ "
 MV illimitati (solo H.263+)
 Permette la codifica di MV (Motion Vector, vettori di movimento) arbitrariamente lunghi.
 .
@@ -8265,7 +8265,7 @@
 Modulazione del quantizzatore sperimentale.
 .
 .TP
-.B dc\ \ \ \ \ 
+.B "dc\ \ \ \ \ "
 Precisione della DC intra in bits (default: 8).
 Se viene specificato vcodec=mpeg2video questo valore può essere 8, 9, 10 or 11.
 .
@@ -8301,11 +8301,11 @@
 soglia della luminanza (default: 1)
 .
 .TP
-.B lzo\ \ \ \ 
+.B "lzo\ \ \ \ "
 Abilita la compressione LZO (default).
 .
 .TP
-.B nolzo\ \ 
+.B "nolzo\ \ "
 Disabilita la compressione LZO.
 .
 .TP
@@ -8313,11 +8313,11 @@
 Regola il livello di qualità (default: 255)
 .
 .TP
-.B raw\ \ \ 
+.B "raw\ \ \ "
 Disabilita la codifica RTJPEG.
 .
 .TP
-.B rtjpeg\ 
+.B "rtjpeg\ "
 Abilita la codifica RTJPEG (default).
 .
 .
@@ -8401,7 +8401,7 @@
 l'interlacciamento, ad esempio -vf scale=<larghezza>:<altezza>:1.
 .
 .TP
-.B 4mv\ \ \ \ 
+.B "4mv\ \ \ \ "
 Utilizza 4 vettori di movimento per macroblocco.
 Questo può generare una compressione migliore, ma rallenta la codifica.
 .br
@@ -8512,7 +8512,7 @@
 dati di crominanza nell'ultimo stadio della codifica.
 .
 .TP
-.B debug\ \ 
+.B "debug\ \ "
 Salva una serie di statistiche per ogni fotogramma in ./xvid.dbg.
 (Questo non è il file di controllo della modalità a due passi.)
 .RE
@@ -8803,25 +8803,25 @@
 .RSs
 .IPs unrestricted
 nessuna limitazione (default)
-.IPs sp0\ \ 
+.IPs "sp0\ \ "
 profilo Simple a livello 0
-.IPs sp1\ \ 
+.IPs "sp1\ \ "
 profilo Simple a livello 1
-.IPs sp2\ \ 
+.IPs "sp2\ \ "
 profilo Simple a livello 2
-.IPs sp3\ \ 
+.IPs "sp3\ \ "
 profilo Simple a livello 3
-.IPs asp0\ 
+.IPs "asp0\ "
 profilo Advanced Simple a livello 0
-.IPs asp1\ 
+.IPs "asp1\ "
 profilo Advanced Simple a livello 1
-.IPs asp2\ 
+.IPs "asp2\ "
 profilo Advanced Simple a livello 2
-.IPs asp3\ 
+.IPs "asp3\ "
 profilo Advanced Simple a livello 3
-.IPs asp4\ 
+.IPs "asp4\ "
 profilo Advanced Simple a livello 4
-.IPs asp5\ 
+.IPs "asp5\ "
 profilo Advanced Simple a livello 5
 .IPs dxnhandheld
 profilo DXN palmare
@@ -8870,7 +8870,7 @@
 Come sopra
 .IPs ntsc169
 Come sopra (non dimenticare di specificare il rapporto esatto.)
-.IPs ext\ \ 
+.IPs "ext\ \ "
 Ti permette di specificare il tuo rapporto di aspetto dei pixel con
 par_width e par_height.
 .RE
@@ -8907,7 +8907,7 @@
 riscala, etc) fatte nella catena dei filtri.
 .
 .TP
-.B psnr\ \ \ 
+.B "psnr\ \ \ "
 stampa il PSNR (peak signal to noise ratio, picco del rapporto segnale / disturbo)
 per il video completo alla fine della codifica e memorizza il PSNR di ogni fotogramma
 in un file con un nome simile a 'psnr_hhmmss.log' nella directory corrente.
@@ -9441,9 +9441,9 @@
 da un file in formato JS.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs flat\ 
+.IPs "flat\ "
 Usa la matrice predefinita flat 16 (default).
-.IPs jvt\ \ 
+.IPs "jvt\ \ "
 Usa la matrice predefinita JVT.
 .IPs <nomefile>
 Usa la matrice dal file in formato JM indicato.
@@ -9547,7 +9547,7 @@
 .RSs
 .IPs rosso/rosa
 blocco intra
-.IPs blu\ 
+.IPs "blu\ "
 blocco inter
 .IPs verde
 blocco skip
@@ -9589,7 +9589,7 @@
 Viene aggiornata se necessario nel caso di 'format=mpeg1' oppure 'mpeg2'.
 .
 .TP
-.B tsaf\ \ \ 
+.B "tsaf\ \ \ "
 Imposta i marcatori di tempo (timestamps) su tutti i fotogrammi, se possibile.
 .
 .TP
@@ -9606,7 +9606,7 @@
 se vuoi ritardare il video rispetto all'audio.
 .
 .TP
-.B drop\ \ \ 
+.B "drop\ \ \ "
 Quando viene utilizzato con init_adelay il programma ignora la parte di audio
 in anticipo.
 .
@@ -9652,7 +9652,7 @@
 .SS FFmpeg libavformat muxer (\-lavfopts) (vedi anche \-of lavf)
 .
 .TP
-.B delay\ \ 
+.B "delay\ \ "
 FIXME: Da documentare.
 .
 .TP
@@ -9661,29 +9661,29 @@
 (default: trovato automaticamente dall'estensione del file di uscita).
 .PD 0
 .RSs
-.IPs mpg\ \ 
+.IPs "mpg\ \ "
 Flusso di sistema MPEG-1 e MPEG-2 PS
-.IPs asf\ \ 
+.IPs "asf\ \ "
 Advanced Streaming Format
-.IPs avi\ \ 
+.IPs "avi\ \ "
 File AVI (Audio Video Interleave)
-.IPs wav\ \ 
+.IPs "wav\ \ "
 Formato Audio Wave
-.IPs swf\ \ 
+.IPs "swf\ \ "
 Macromedia Flash
-.IPs flv\ \ 
+.IPs "flv\ \ "
 File Macromedia Flash Video
-.IPs rm\ \ \ 
+.IPs "rm\ \ \ "
 RealAudio e RealVideo
-.IPs au\ \ \ 
+.IPs "au\ \ \ "
 Formato SUN AU
-.IPs nut\ \ 
+.IPs "nut\ \ "
 Formato contenitore aperto NUT (sperimentale)
-.IPs mov\ \ 
+.IPs "mov\ \ "
 QuickTime
-.IPs mp4\ \ 
+.IPs "mp4\ \ "
 Formato MPEG-4
-.IPs dv\ \ \ 
+.IPs "dv\ \ \ "
 Formato contenitore Sony Digital Video
 .RE
 .PD 1
@@ -9752,12 +9752,12 @@
 Può essere 'title', 'key' o 'disc'.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs key\ \ 
+.IPs "key\ \ "
 È il metodo di default.
 libdvdcss userà un set di chiavi di decodifica calcolate per provare ad
 ottenere la chiave del disco.
 Questo può fallire se il lettore non riconosce nessuna delle chiavi del disco.
-.IPs disc\ 
+.IPs "disc\ "
 È un metodo di ripiego quando 'key' è fallito.
 Invece di usare chiavi di lettura, libdvdcss violerà la criptazione del disco
 usando un algoritmo a forza bruta.

Modified: trunk/DOCS/man/pl/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/pl/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/pl/mplayer.1	Tue Aug 22 12:10:33 2006
@@ -268,7 +268,7 @@
 nastêpne/\:poprzednie alternatywne ¼ród³o (tylko lista odtwarzania ASX)
 .IPs "p / SPACJA"
 Zatrzymuje odtwarzanie (naci¶niêcie jeszcze raz wznawia).
-.IPs .\ \ \ \ 
+.IPs ".\ \ \ \ "
 Krok do przodu.
 Jednokrotne naci¶niêcie zatrzyma odtwarzane, ka¿de nastêpne przesunie o jedn±
 klatkê do przodu i znów zatrzyma (dowolny inny klawisz wznawia odtwarzanie).
@@ -280,37 +280,37 @@
 Zmniejsza/\:zwiêksza g³o¶no¶æ.
 .IPs "9 i 0"
 Zmniejsza/\:zwiêksza g³o¶no¶æ.
-.IPs m\ \ \ \ 
+.IPs "m\ \ \ \ "
 Wycisza d¼wiêk.
 .IPs "# (tylko MPEG i Matroska)"
 Prze³±cza miêdzy dostêpnymi ¶cie¿kami d¼wiêku.
-.IPs f\ \ \ \ 
+.IPs "f\ \ \ \ "
 Prze³±cza tryb pe³noekranowy (zobacz tak¿e \-fs).
-.IPs T\ \ \ \ 
+.IPs "T\ \ \ \ "
 Prze³±cza tryb zostañ-na-wierzchu (zobacz tak¿e \-ontop).
 .IPs "w i e"
 Zmniejsza/\:zwiêksza zakres trybu panoramicznego.
-.IPs o\ \ \ \ 
+.IPs "o\ \ \ \ "
 Prze³±cza tryby OSD: ¿aden / przewijanie / przewijanie + czas /
 przewijanie + czas + czas ca³kowity
-.IPs d\ \ \ \ 
+.IPs "d\ \ \ \ "
 Prze³±cza tryby gubienia klatek: ¿aden / omiñ wy¶wietlanie / omiñ dekodowanie
 (zobacz tak¿e \-framedrop i \-hardframedrop).
-.IPs v\ \ \ \ 
+.IPs "v\ \ \ \ "
 Prze³±cza wy¶wietlanie napisów.
 .IPs "b / j"
 Prze³±cza dostêpne napisy.
-.IP F\ \ \ \ 
+.IP "F\ \ \ \ "
 Prze³±cza wy¶wietlanie tylko wymuszonych napisów
-.IPs a\ \ \ \ 
+.IPs "a\ \ \ \ "
 Prze³±cza pozycjê napisów: góra/\:¶rodek/\:dó³.
 .IPs "z i x"
 Zmienia opó¼nienie napisów o +/\:\- 0.1 sekund.
 .IPs "r i t"
 Przesuwa napisy w górê/\:w dó³.
-.IPs i\ \ \ \ 
+.IPs "i\ \ \ \ "
 Ustawia znak EDL.
-.IPs s\ \ \ \ 
+.IPs "s\ \ \ \ "
 Robi zrzut ekranu (wymaga za³adowania filtra screenshot).
 .RE
 .PD 1
@@ -357,13 +357,13 @@
 .RSs
 .IPs ENTER
 Zaczyna odtwarzanie.
-.IPs ESC\ \ 
+.IPs "ESC\ \ "
 Zatrzymuje odtwarzanie.
-.IPs l\ \ \ \ 
+.IPs "l\ \ \ \ "
 Wczytuje zbiór.
-.IPs c\ \ \ \ 
+.IPs "c\ \ \ \ "
 Przegl±darka skórek.
-.IPs p\ \ \ \ 
+.IPs "p\ \ \ \ "
 Prze³±cza listê odtwarzania.
 .RE
 .PD 1
@@ -374,9 +374,9 @@
 .RSs
 .IPs "h i k"
 Wybiera poprzedni/\:nastêpny kana³.
-.IPs n\ \ \ \ 
+.IPs "n\ \ \ \ "
 Zmienia normê.
-.IPs u\ \ \ \ 
+.IPs "u\ \ \ \ "
 Zmienia listê kana³ów.
 .RE
 .PD 1
@@ -454,7 +454,7 @@
 Okre¶la plik z ustawieniami, który bêdzie parsowany po tych domy¶lnych.
 .
 .TP
-.B \-quiet\ 
+.B "\-quiet\ "
 Sprawia, ¿e wyj¶cie na konsolê jest mniej gadatliwe; w szczególno¶ci zapobiegnie
 to wy¶wietleniu wiersza stanu (tzn.\& A:  0.7 V:  0.6 A-V: 0.068 ...).
 Szczególnie przydatne na wolnych terminalach lub na takich, które nie obs³uguj±
@@ -481,7 +481,7 @@
 .RSs
 .IPs <brak>
 wiadomo¶ci czysto informacyjne (domy¶lne)
-.IPs \-v\ \ \ 
+.IPs "\-v\ \ \ "
 podstawowe informacje do debugu, nag³ówek AVI, warto¶ci funckji (debug inicjalizacji)
 .IPs \-v\ \-v
 Drukuje indeksy AVI, kawa³ki danych wej¶ciowych, wiêcej informacji do debugu (debug odtwarzacza)
@@ -1141,7 +1141,7 @@
 .sp 1
 .PD 0
 .RSs
-.IPs on\ \ \ 
+.IPs "on\ \ \ "
 U¿ywa demuxera surowego d¼wiêku.
 .IPs channels=<ilo¶æ>
 ilo¶æ kana³ów
@@ -1164,7 +1164,7 @@
 .sp 1
 .PD 0
 .RSs
-.IPs on\ \ \ 
+.IPs "on\ \ \ "
 U¿ywa demuxera surowego video.
 .IPs fps=<warto¶æ>
 ilo¶æ klatek na sekundê (domy¶lnie: 25.0)
@@ -1313,7 +1313,7 @@
 Ustawia tempo bitowe przechwytywania audio.
 .IPs forceaudio
 Przechwytuje audio nawet gdy v4l nie zg³asza ¿adnych ¼róde³ audio.
-.IPs alsa\ 
+.IPs "alsa\ "
 Przechwytuje z ALSA.
 .IPs amode=<0\-3>
 Wybiera tryb audio:
@@ -1651,7 +1651,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-subcc \ 
+.B "\-subcc \ "
 Wy¶wietla napisy DVD Closed Caption (CC).
 To
 .B nie
@@ -1771,7 +1771,7 @@
 Informuje MPlayera by przetwarza³ zbiór napisów jako unicode.
 .
 .TP
-.B \-utf8 \ \ 
+.B "\-utf8 \ \ "
 Informuje MPlayera by przetwarza³ zbiór napisów jako UTF-8.
 .
 .TP
@@ -1869,11 +1869,11 @@
 Dostêpne sterowniki wyj¶ciowe audio:
 .
 .TP
-.B alsa\ \ \ 
+.B "alsa\ \ \ "
 sterownik ALSA 0.9/\:1.x
 .PD 0
 .RSs
-.IPs mmap\ \ \ 
+.IPs "mmap\ \ \ "
 Ustawia eksperymentalny tryb mmap (mmap-mode) (nie dzia³a dla wiêcej ni¿ 2 kana³ów).
 .IPs noblock
 Ustawia tryb noblock (noblock-mode).
@@ -1886,11 +1886,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B alsa5\ \ 
+.B "alsa5\ \ "
 sterownik ALSA 0.5
 .
 .TP
-.B oss\ \ \ \ 
+.B "oss\ \ \ \ "
 sterownik OSS
 .PD 0
 .RSs
@@ -1900,7 +1900,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B sdl\ \ \ \ 
+.B "sdl\ \ \ \ "
 sterownik dla biblioteki wysoce niezale¿nej od platformy - SDL (Simple
 Directmedia Layer)
 .PD 0
@@ -1911,11 +1911,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B arts\ \ \ 
+.B "arts\ \ \ "
 przekazuje d¼wiêk przez demona aRts
 .
 .TP
-.B esd\ \ \ \ 
+.B "esd\ \ \ \ "
 przekazuje d¼wiêk przez demona ESD
 .PD 0
 .RSs
@@ -1926,7 +1926,7 @@
 
 .
 .TP
-.B jack\ \ \ \ 
+.B "jack\ \ \ \ "
 przekazuje d¼wiêk przez JACK (Jack Audio Connection Kit)
 .PD 0
 .RSs
@@ -1942,7 +1942,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B nas\ \ \ \ 
+.B "nas\ \ \ \ "
 przekazuje d¼wiêk przez NAS
 .
 .TP
@@ -1987,12 +1987,12 @@
 specyficzny sterownik DVB
 .
 .TP
-.B null\ \ \ 
+.B "null\ \ \ "
 Nie przekazuje d¼wiêku, ale utrzymuje prêdko¶æ odtwarzania video.
 Do testów wydajno¶ciowych u¿yj \-nosound.
 .
 .TP
-.B pcm\ \ \ \ 
+.B "pcm\ \ \ \ "
 sterownik wyj¶ciowy zapisuj±cy dane w surowych (raw) plikach PCM/\:wave
 .PD 0
 .RSs
@@ -2007,7 +2007,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B plugin\ \ 
+.B "plugin\ \ "
 sterownik wyj¶ciowy wtyczki
 .
 .
@@ -2049,7 +2049,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-dr \ \ \ 
+.B "\-dr \ \ \ "
 W³±cz bezpo¶rednie renderowanie (obs³ugiwane nie przez wszystkie kodeki i
 wyj¶cia video)
 .br
@@ -2069,7 +2069,7 @@
 .IPs macrovision=<warto¶æ>
 tryb macrovision (0 = wy³±czone (domy¶lne), 1 = agc, 2 = agc 2 colorstripe
 3 = agc 4 colorstripe)
-.IPs mute\ 
+.IPs "mute\ "
 wycisza d¼wiêk
 .IPs unmute
 wy³±cza wyciszenie d¼wiêku
@@ -2085,7 +2085,7 @@
 w³±cza wyj¶cie 7.5 IRE
 .IPs no75ire
 wy³±cza wyj¶cie 7.5 IRE (domy¶lne)
-.IPs bw\ \ \ 
+.IPs "bw\ \ \ "
 czarno/\:bia³e wyj¶cie TV
 .IPs color
 kolorowe wyj¶cie TV (domy¶lne)
@@ -2184,7 +2184,7 @@
 U¿ywa zalecenia _WIN_LAYER z numerem warstwy.
 .IPs netwm
 Wymusza styl NETWM.
-.IPs none\ 
+.IPs "none\ "
 Nie u¿ywa warstwy pe³noekranowej.
 .IPs stays_on_top
 U¿ywa zalecenia _NETWM_STATE_STAYS_ON_TOP je¶li jest to mo¿liwe.
@@ -2225,7 +2225,7 @@
 Umieszcza okno w x=50, y=40
 .IPs 50%:50%
 Umieszcza okno na ¶rodku ekranu
-.IPs 100%\ 
+.IPs "100%\ "
 Umieszcza okno w ¶roku prawej krawêdzi ekranu
 .IPs 100%:100%
 Umieszcza okno w prawym dolnym rogu ekranu
@@ -2289,7 +2289,7 @@
 Dodatkowo, pod X11 Twój manager okien musi rozumieæ zalecenia proporcji okna.
 .
 .TP
-.B \-ontop\ 
+.B "\-ontop\ "
 Sprawia, ¿e okno zostaje nad innymi oknami.
 Obs³ugiwane przez sterowniki wyj¶cia video u¿ywaj±ce X11, poza SDL
 oraz directx, macosx, quartz, ggi i gl2.
@@ -2333,14 +2333,14 @@
 Wy³±cza wygaszacz ekranu przy starcie i w³±cza go ponownie podczas wychodzenia.
 .
 .TP
-.B \-vm \ \ \ 
+.B "\-vm \ \ \ "
 Próbuje zmieniæ na inny tryb video.
 Obs³ugiwane przez sterowniki wyj¶cia video dga, x11, xv, sdl i directx.
 Je¿eli jest ona u¿yta ze sterownikiem wyj¶cia video directx, opcje \-screenw,
 \-screenh, \-bpp i \-refreshrate mog± ustawiæ nowy tryb wy¶wietlania.
 .
 .TP
-.B \-vsync \ \ 
+.B "\-vsync \ \ "
 W³±cza VBI dla sterowników wyj¶cia video vesa, dfbmga i svga.
 .
 .TP
@@ -2550,7 +2550,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vidix\ \ 
+.B "vidix\ \ "
 VIDIX (VIDeo Interface for *niX - interfejs video dla *niX) to interfejs do
 mo¿liwo¶ci przyspieszaj±cych w ró¿nych kartach graficznych.
 Bardzo szybki sterownik wyj¶cia video na kartach, które go obs³uguj±.
@@ -2575,7 +2575,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B cvidix\ 
+.B "cvidix\ "
 Standardowa i niezale¿na od platformy nak³adka dla VIDIX, mo¿e nawet chodziæ w
 konsoli tekstowej z kartami nVidia.
 .PD 0
@@ -2654,12 +2654,12 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vesa\ \ \ 
+.B "vesa\ \ \ "
 Bardzo ogólny sterownik wyj¶cia video , który powinien dzia³aæ z wszystkimi
 kartami obs³uguj±cymi standard VESA VBE 2.0.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs dga\ \ 
+.IPs "dga\ \ "
 W³±cza tryb DGA.
 .IPs nodga
 Wy³±cza tryb DGA.
@@ -2669,13 +2669,13 @@
 W³±cza wyj¶cie TV karty NeoMagic i ustawia je na normê NTSC.
 .IPs vidix
 U¿ywa sterownika VIDIX.
-.IPs lvo:\ \ 
+.IPs "lvo:\ \ "
 W³±cza Linux Video Overlay na trybie VESA.
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B svga\ \ \ 
+.B "svga\ \ \ "
 Sterownik wyj¶cia video korzystaj±cy z biblioteki SVGA.
 .PD 0
 .RSs
@@ -2693,7 +2693,7 @@
 Wymusza zmianê klatki przy przerysowywaniu pionowym.
 U¿yteczne tylko z \-double.
 Wywo³uje ten sam efekt co opcja \-vsync.
-.IPs sq\ \ \ 
+.IPs "sq\ \ \ "
 Spróbuje wykorzystaæ tryb video z kwadratowymi pikselami.
 .IPs vidix
 U¿ywa svga z VIDIX.
@@ -2701,7 +2701,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B gl\ \ \ \ \ 
+.B "gl\ \ \ \ \ "
 Sterownik wyj¶cia video OpenGL, wersja prosta.
 Obraz musi byæ mniejszy ni¿ maksymalny rozmiar tekstury
 dostêpny w Twojej implementacji OpenGL.
@@ -2804,7 +2804,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B gl2\ \ \ \ 
+.B "gl2\ \ \ \ "
 Sterownik wyj¶cia video OpenGL, druga generacja.
 Obs³uguje OSD i obrazy wiêksze ni¿ maksymalny rozmiar tekstury.
 .PD 0
@@ -2816,22 +2816,22 @@
 .REss
 .
 .TP
-.B null\ \ \ 
+.B "null\ \ \ "
 Nie tworzy danych wyj¶ciowych video.
 U¿yteczne dla testowania wydajno¶ci.
 .
 .TP
-.B aa\ \ \ \ \ 
+.B "aa\ \ \ \ \ "
 Sterownik wyj¶cia video ASCII art, który dzia³a na konsoli tekstowej.
 Mo¿esz dostaæ listê i opis dostêpnych podopcji wywo³uj±c
 .I mplayer \-vo aa:help
 .
 .TP
-.B caca\ \ \ 
+.B "caca\ \ \ "
 Sterownik wyj¶cia video Colour AsCii Art, który dzia³a na konsoli tekstowej.
 .
 .TP
-.B bl\ \ \ \ \ 
+.B "bl\ \ \ \ \ "
 Odtwarzanie video przy u¿yciu protoko³u Blinkenlights UDP.
 Sterownik jest wysoce zale¿ny od sprzêtu.
 .PD 0
@@ -2844,7 +2844,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B ggi\ \ \ \ 
+.B "ggi\ \ \ \ "
 Sterownik wyj¶cia video dla systemu grafiki GGI.
 .PD 0
 .RSs
@@ -2883,7 +2883,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B dfbmga\ 
+.B "dfbmga\ "
 Sterownik wyj¶cia video przeznaczony dla kart Matrox G400/\:G450/\:G550,
 wykorzystuj±cy bibliotekê DirectFB.
 W³±cza CRTC2 (drugi monitor), wy¶wietlaj±c obraz niezale¿nie od pierwszego.
@@ -2941,7 +2941,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B syncfb\ 
+.B "syncfb\ "
 Sterownik wyj¶cia dla modu³u j±dra SyncFB, który umo¿liwia
 korzystanie z takich mo¿liwo¶ci kart Matrox Gxxx jak
 sprzêtowe usuwanie przeplotu, skalowanie i synchronizacja wyj¶cia
@@ -2999,7 +2999,7 @@
 W³±cza overlay zamiast wyj¶cia TV.
 .IPs prebuf
 W³±cza prebuforowanie.
-.IPs sync\ 
+.IPs "sync\ "
 W³±cz± nowy silnik synchronizuj±cy.
 .IPs norm=<norma>
 Okre¶la normê TV.
@@ -3050,11 +3050,11 @@
 .RSs
 .IPs dev=<urz±dzenie>
 Wybiera u¿ywane urz±dzenie.
-.IPs pal\ \ 
+.IPs "pal\ \ "
 W³±cza normê video PAL.
 .IPs secam
 W³±cza normê video SECAM.
-.IPs ntsc\ 
+.IPs "ntsc\ "
 W³±cza normê video NTSC.
 .IPs prebuf
 W³±cza prebuforowanie, jeszcze nie obs³ugiwane.
@@ -3062,7 +3062,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B md5sum\ 
+.B "md5sum\ "
 Oblicza sumy MD5 ka¿dej klatki i zapisuje je do pliku.
 Obs³uguje przestrzenie kolorów RGB24 i YV12.
 Przydatne przy debugowaniu.
@@ -3099,7 +3099,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B gif89a\ 
+.B "gif89a\ "
 Zapisuje wszystkie klatki do jednego animowanego pliku GIF w bie¿±cym katalogu.
 Obs³uguje tylko format RGB z 24 bpp, wyj¶cie natomiast jest konwertowane do
 256 kolorów.
@@ -3126,7 +3126,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B jpeg\ \ \ 
+.B "jpeg\ \ \ "
 Zapisuje ka¿d± klatkê do pliku JPEG w bie¿±cym katalogu.
 Ka¿dy plik dostaje jako nazwê numer klatki poprzedzony zerami.
 .PD 0
@@ -3153,22 +3153,22 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pnm\ \ \ \ 
+.B "pnm\ \ \ \ "
 Zapisuje ka¿d± klatkê do pliku PNM w bie¿±cym katalogu.
 Ka¿dy plik dostaje jako nazwê numer klatki poprzedzony zerami.
 Obs³uguje pliki PPM, PGM i PGMYUV w trybie surowym (raw) i ASCII.
 Zobacz tak¿e pnm(5), ppm(5) i pgm(5).
 .PD 0
 .RSs
-.IPs ppm\ \ 
+.IPs "ppm\ \ "
 Zapisuje pliki PPM (domy¶lne).
-.IPs pgm\ \ 
+.IPs "pgm\ \ "
 Zapisuje pliki PGM.
 .IPs pgmyuv
 Zapisuje pliki PGMYUV.
 PGMYUV jest podobny do PGM, ale zawiera równie¿ przestrzeñ U i V umieszczone
 na dole obrazu.
-.IPs raw\ \ 
+.IPs "raw\ \ "
 Zapisuje pliki PNM w trybie surowym (raw) (domy¶lne).
 .IPs ascii
 Zapisuje pliki PNM w trybie ASCII.
@@ -3184,7 +3184,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B png\ \ \ \ 
+.B "png\ \ \ \ "
 Zapisuje ka¿d± klatkê do pliku PNG w bie¿±cym katalogu.
 Ka¿dy plik dostaje jako nazwê numer klatki poprzedzony zerami.
 Obs³uguje formaty RGB i BGR z 24 bpp.
@@ -3197,7 +3197,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B tga\ \ \ \ 
+.B "tga\ \ \ \ "
 Zapisuje ka¿d± klatkê do pliku TARGA w bie¿±cym katalogu.
 Ka¿dy plik dostaje jako nazwê numer klatki poprzedzony zerami.
 Sterownik ten istnieje by dostarczaæ ³atwy sposób bezstratnego zapisywania
@@ -3428,12 +3428,12 @@
 .br
 4: bardzo agresywne
 .REss
-.IPs fast\ 
+.IPs "fast\ "
 Korzysta z optymalizacji niestosuj±cych siê do specyfikacji i tym samym
 mog±cych sprawiæ problemy (takie jak prostsza dekwantyzacja, stosowanie
 domy¶lnej matrycy kwantyzacji, stosowanie YUV 4:2:0 i pomijanie kilku testów
 na wykrycie uszkodzonych strumieni bitowych).
-.IPs gray\ 
+.IPs "gray\ "
 dekodowanie tylko w skali szaro¶ci (trochê szybsze ni¿ w kolorze)
 .IPs "idct=<0\-99> (zobacz tak¿e \-lavcopts)"
 ¯eby osi±gn±æ najlepsz± jako¶æ dekodowania, u¿ywaj tego samego algorytmu
@@ -3709,7 +3709,7 @@
 .RE
 .PD 0
 .RSs
-.IPs dr2\ \ 
+.IPs "dr2\ \ "
 W³±cza bezpo¶rednie wy¶wietlanie metod± 2 (direct rendering method 2).
 .IPs nodr2
 Wy³±cza bezpo¶rednie wy¶wietlanie metod± 2.
@@ -3735,7 +3735,7 @@
 Wy³±cza przeliczenia proporcji.
 .
 .TP
-.B \-zoom\ \ 
+.B "\-zoom\ \ "
 W³acza skalowanie programowe, je¶li jest dostêpne.
 Umozliwi to skalowanie tym sterownikom wyj¶cia video (jak x11, fbdev), które
 nie maja skalowania sprzetowego, kiedy to MPlayer domy¶lnie wy³±cza skalowanie
@@ -3922,7 +3922,7 @@
 .RSs
 .IPs <lkan>
 liczba wyj¶ciowych kana³ów (1\-6)
-.IPs <nr>\ 
+.IPs "<nr>\ "
 liczba dróg przekierowania (1\-6)
 .IPs <od1:do1:od2:do2:od3:do3:...>
 Pary liczb z zakresu od 0 do 5, które okre¶laj±, gdzie przekierowaæ konkretny
@@ -3987,11 +3987,11 @@
 audio.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <v>\ \ 
+.IPs "<v>\ \ "
 Ustawia wzmocnienie w dB dla wszystkich kana³ów w strumieniu od
 warto¶ci -200dB do +60dB, gdzie -200dB oznacza ca³kowite wyciszenie
 a +60dB 1000-krotne wzmocnienie (domy¶lnie: 0).
-.IPs <sc>\ 
+.IPs "<sc>\ "
 W³±cza (1) lub wy³±cza (2) soft-clipping (miêkkie obcinanie).
 Soft-clipping mo¿e sprawiæ, ¿e d¼wiêk stanie siê ³±godniejszy, je¿eli
 zastosowano wysokie poziomy g³o¶no¶ci.
@@ -4025,7 +4025,7 @@
 tego filtru znajduje siê w czê¶ci przyk³adów blisko koñca.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <n>\ \ 
+.IPs "<n>\ \ "
 liczba kana³ów wyj¶ciowych (1\-6)
 .IPs <lij>
 Jak du¿o z kana³u wej¶ciowego i jest miksowane w kana³ wyj¶ciowy j (0\-1).
@@ -4060,13 +4060,13 @@
 5.1, w przeciwnym wypadku jego dzia³anie zak³óci d¼wiêk subwoofera. 
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <fc>\ 
+.IPs "<fc>\ "
 Czêstotliwo¶æ graniczna filtru dolnoprzepustowego wyra¿ona w Hz (20Hz do 300Hz)
 (domy¶lnie: 60Hz).
 Dla uzyskania najlepszego rezultatu, spróbuj ustawiæ j± na jak najni¿sz±.
 Wzbogaci to do¶wiadczenia p³yn±ce z u¿ywania d¼wiêku stereo i w systemie
 przestrzennym.
-.IPs <kan>\ 
+.IPs "<kan>\ "
 Okre¶la numer kana³u, do którego zostanie wys³any d¼wiêk subwoofera.
 Mo¿e przyjmowaæ warto¶ci z zakresu od 0 do 5 (domy¶lnie: 5).
 Zauwa¿, ¿e liczb± kana³ów zwiêkszy siê do <kan>, je¿eli zajdzie taka potrzeba.
@@ -4090,7 +4090,7 @@
 tego, u¶rednia i dzieli na po³owê oba kana³y.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <ch>\ 
+.IPs "<ch>\ "
 Okre¶la numer kana³u, do którego wstawiony zostanie kana³ centralny.
 Warto¶æ tego parametru mo¿e byæ z przedzia³u 0 do 5 (domy¶lnie: 5).
 Zauwa¿, ¿e liczba kana³ów bêdzie automatycznie zwiêkszonado <ch>, je¶li
@@ -4254,14 +4254,14 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B comp\ \ \ 
+.B "comp\ \ \ "
 Filtr kompresuj±cy/rozkompresowuj±cy przdatny przy wej¶ciu z mikrofonu.
 Zapobiega przenoszeniu artefaktów przy du¿ym poziomie d¼wiêku, a zg³asnia
 przy niskm.
 Filtr ten nie by³ testowany i mo¿e byæ nawet bezu¿yteczny.
 .
 .TP
-.B gate\ \ \ 
+.B "gate\ \ \ "
 Filtr bramkuj±cy szum podobny do filtru comp.
 Filtr ten nie by³ testowany i mo¿e byæ nawet bezu¿yteczny.
 .
@@ -4391,14 +4391,14 @@
 .PD 1
 .IPs <x>,<y>
 pozycja oryginalnego obrazu na rozszerzonym obrazie (domy¶lnie: na ¶rodku)
-.IPs <o>\ \ 
+.IPs "<o>\ \ "
 wy¶wietlanie OSD/\:napisów
 .RSss
 0: wy³±czone (domy¶lne)
 .br
 1: w³±czone
 .REss
-.IPs <a>\ \ 
+.IPs "<a>\ \ "
 Rozszerza tak, by pasowa³o do proporcji, a nie rozdzielczo¶ci (domy¶lnie: 0).
 .sp 1
 .I PRZYK£AD:
@@ -4409,7 +4409,7 @@
 wtedy powiêksza tak, by mia³ proporcje 3/4.
 .RE
 .PD 1
-.IPs <r>\ \ 
+.IPs "<r>\ \ "
 Zaokr±gla w górê tak ¿eby wysoko¶æ i szeroko¶æ by³y podzielne przez <r>
 (domy¶lnie: 1).
 .RE
@@ -4419,7 +4419,7 @@
 Odwraca obraz do góry nogami.
 .
 .TP
-.B mirror\ 
+.B "mirror\ "
 Tworzy lustrzane odbicie wzglêdem osi Y.
 .
 .TP
@@ -4575,24 +4575,24 @@
 proporcje.
 .RE
 .PD 1
-.IPs <r>\ \ 
+.IPs "<r>\ \ "
 Zaokr±gla w górê tak by wysoko¶æ i szeroko¶æ by³y podzielne przez <r>
 (domy¶lnie: 1).
 .RE
 .
 .TP
-.B yuy2\ \ \ 
+.B "yuy2\ \ \ "
 Wymusza konwersjê programow± YV12/\:I420/\:422P na YUY2.
 Przydatne przy kartach/\:sterownikach video, które maj± woln± obs³ugê YV12,
 ale szybk± YUY2.
 .
 .TP
-.B yvu9\ \ \ 
+.B "yvu9\ \ \ "
 Wymusza programow± konwersjê przestrzeni kolorów YVU9 na YV12.
 Odradzany na rzecz skalowania programowego.
 .
 .TP
-.B yuvcsp\ 
+.B "yuvcsp\ "
 Obcina warto¶ci kolorów YUV do zakresu CCIR 601 bez przeprowadzania prawdziwej
 konwersji.
 .
@@ -4601,7 +4601,7 @@
 Konwersja kolorów RGB 24/\:32 <\-> BGR 24/\:32
 .PD 0
 .RSs
-.IPs swap\ 
+.IPs "swap\ "
 Dodatkowo zamienia R <-> B.
 .RE
 .PD 1
@@ -4759,7 +4759,7 @@
 domy¶lna kombinacja filtrów (hb:a,vb:a,dr:a)
 .IPs fa/fast
 szybka kombinacja filtrów (h1:a,v1:a,dr:a)
-.IPs ac\ \ \ 
+.IPs "ac\ \ \ "
 kombinacja filtrów wysokiej jako¶ci (ha:a:128:7,va:a,dr:a)
 .RE
 .RS
@@ -4789,7 +4789,7 @@
 .RSs
 .IPs <jako¶æ>
 0\-6 (domy¶lnie: 3)
-.IPs <qp>\ 
+.IPs "<qp>\ "
 Wymusza parametr kwantyzacji (domy¶lnie: 0, parametr QP z video).
 .IPs <tryb>
 0: twardy próg (domy¶lne)
@@ -4803,7 +4803,7 @@
 .RSs
 .IPs <jako¶æ>
 4\-5 (to samo co w spp; domy¶lnie: 4)
-.IPs <qp>\ 
+.IPs "<qp>\ "
 Wymusza parametr kwantyzacji (domy¶lnie: 0, parametr QP z video).
 .IPs <-15\-32>
 Si³a filtru, mniejsze warto¶ci daj± wiêcej szczegó³ów ale te¿ wiêcej
@@ -4835,7 +4835,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B test\ \ \ 
+.B "test\ \ \ "
 Tworzy ró¿ne wzorce testowe.
 .
 .TP
@@ -4860,7 +4860,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B fame\ \ \ 
+.B "fame\ \ \ "
 Szybka programowa konwersja z YV12 na MPEG-1 przy pomocy libfame do stosowania
 z DVB/\:DXR3.
 .
@@ -5001,7 +5001,7 @@
 niskim zu¿yciu procesora.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <f>\ \ 
+.IPs "<f>\ \ "
 Domy¶lnie, halfpack pobiera ¶rednie z pary linii, kiedy zmniejsza próbkowanie.
 Dowolna warto¶æ inna ni¿ 0 lub 1 daje domy¶lne (u¶redniaj±ce) zachowanie.
 .RSss
@@ -5131,9 +5131,9 @@
 .B unsharp[=l|cWxH:ilo¶æ[:l|cWxH:ilo¶æ]]
 maska zmiêkczaj±ca / rozmycie gaussa
 .RSs
-.IPs l\ \ \ \ 
+.IPs "l\ \ \ \ "
 Stosuje efekty na sk³adowej jasno¶ci.
-.IPs c\ \ \ \ 
+.IPs "c\ \ \ \ "
 Stosuje efekty na sk³adowych koloru.
 .IPs <wysoko¶æ>x<szeroko¶æ>
 szeroko¶æ i wysoko¶æ macierzy, nieparzysty rozmiar w obu kierunkach
@@ -5149,7 +5149,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B swapuv\ 
+.B "swapuv\ "
 Zamienia p³aszczyzny U i V.
 .
 .TP
@@ -5214,7 +5214,7 @@
 Poni¿sze argumenty (sk³adnia jest opisana wy¿ej) mog± byæ u¿yte by kontrolowaæ
 jego dzia³anie:
 .RSs
-.IPs <dr>\ 
+.IPs "<dr>\ "
 Ustawia tryb gubienia klatek.
 .RSss
 0: Nie usuwaæ klatek by utrzymaæ ustalon± wyj¶ciow± prêdko¶æ klatek (domy¶lne).
@@ -5228,14 +5228,14 @@
 .I INFORMACJA:
 Z MEncoderem u¿ywaj zawsze trybu 1 lub 2!
 .REss
-.IPs <am>\ 
+.IPs "<am>\ "
 Tryb analizy.
 .RSss
 0: Ustalony wzorzec z numerem klatki pocz±tkowej okre¶lonym przez <fr>
 .br
 1: agresywne szukanie wzorca telecine (domy¶lne)
 .REss
-.IPs <fr>\ 
+.IPs "<fr>\ "
 Ustawia numer pocz±tkowej klatki w sekwencji.
 0\-2 to trzy nastêpuj±ce po sobie klatki bez przeplotu; 3 i 4 to dwie klatki
 z przeplotem.
@@ -5261,7 +5261,7 @@
 wydaj± siê byæ dok³adniejsze.
 .
 .TP
-.B pullup[=jl:jr:jt:jb:sb:mp]\ 
+.B "pullup[=jl:jr:jt:jb:sb:mp]\ "
 Filtr odwracania telecine trzeciej generacji, zdolny do przetwarzania mieszanki
 twardego telecine (hard-telecine) oraz progresywnej zawarto¶ci 24000/1001
 i 30000/1001 fps.
@@ -5577,7 +5577,7 @@
 .RSs
 .IPs <promieñ>
 si³a filtru rozmycia (~0.1\-4.0) (wolniejsze je¿eli wiêksze)
-.IPs <pf>\ 
+.IPs "<pf>\ "
 si³a prefiltru (~0.1\-2.0)
 .IPs <ró¿nKol>
 maksymalna ró¿nica miêdzy pikselami, która bêdzie jeszcze rozpatrywana
@@ -5607,18 +5607,18 @@
 .RSs
 .IPs <x0>,<y0>,...
 wspó³rzêdne lewego górnego, prawego górnego i prawego dolnego rogu
-.IPs <t>\ \ 
+.IPs "<t>\ \ "
 liniowy (0) lub sze¶cienny resampling (1)
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B 2xsai\ \ 
+.B "2xsai\ \ "
 Przeskaluje i wyg³adzi obraz przy pomocy podwójnego algorytmu skalowania i
 interpolacji.
 .
 .TP
-.B 1bpp\ \ \ 
+.B "1bpp\ \ \ "
 Konwersja bitmapy 1bpp do YUV/\:BGR 8/\:15/\:16/\:32
 .
 .TP
@@ -5670,9 +5670,9 @@
 .IPs OPAQUE
 Wy³±cza ca³± przezroczysto¶æ alfa.
 Prze¶lij "ALPHA 0 0 0 0 0", aby w³±czyæ j± z powrotem.
-.IPs HIDE\ 
+.IPs "HIDE\ "
 Ukrywa bitmapê.
-.IPs SHOW\ 
+.IPs "SHOW\ "
 Pokazuje bitmapê.
 .RE
 .PD 1
@@ -5931,7 +5931,7 @@
 .sp 1
 Dostêpne opcje:
 .RSs
-.IPs help\ 
+.IPs "help\ "
 Pokazuje ten opis.
 .IPs name=<warto¶æ>
 tytu³ pliku
@@ -6093,7 +6093,7 @@
 wiêkszo¶æ opcji nie jest tu opisana.
 .
 .TP
-.B help\ \ \ 
+.B "help\ \ \ "
 wy¶wietla pomoc
 .
 .TP
@@ -6166,7 +6166,7 @@
 .SS lame (\-lameopts)
 .
 .TP
-.B help\ \ \ 
+.B "help\ \ \ "
 wy¶wietla pomoc
 .
 .TP
@@ -6188,11 +6188,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B abr\ \ \ \ 
+.B "abr\ \ \ \ "
 ¶redni bitrate
 .
 .TP
-.B cbr\ \ \ \ 
+.B "cbr\ \ \ \ "
 sta³y bitrate
 Wymusza równie¿ kodowanie CBR na pó¼niejszych kodowaniach ABR.
 .
@@ -6246,7 +6246,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B fast\ \ \ 
+.B "fast\ \ \ "
 prze³±cza na szybsze kodowanie kolejnych trybów ustawieñ VBR
 Skutkuje to nieznacznie ni¿sz± jako¶ci± i wiêkszymi warto¶ciami bitrate.
 .
@@ -6367,7 +6367,7 @@
 Wersja MPEG (domy¶lnie: 4)
 .
 .TP
-.B tns\ \ \ \ 
+.B "tns\ \ \ \ "
 W³±cza czasowe kszta³towanie szumu.
 .
 .TP
@@ -6375,7 +6375,7 @@
 czêstotliow¶æ obcinania (domy¶lnie: czêstotliwo¶æ_próbkowania/2)
 .
 .TP
-.B raw\ \ \ \ 
+.B "raw\ \ \ \ "
 Przechowuje strumieñ jako surowy ³adunek z dodatkowymi danymi w nag³ówku
 kontenera (domy¶lnie: 0, co oznacza ADTS).
 Nie ustawiaj tej flagi je¶li wyra¼nie tego nie potrzebujesz, albo nie bêdziesz
@@ -6401,15 +6401,15 @@
 kodek audio (domy¶lnie: mp2):
 .PD 0
 .RSs
-.IPs mp2\ \ 
+.IPs "mp2\ \ "
 MPEG Layer 2
-.IPs mp3\ \ 
+.IPs "mp3\ \ "
 MPEG Layer 3
-.IPs ac3\ \ 
+.IPs "ac3\ \ "
 AC3
 .IPs adpcm_ima_wav
 IMA Adaptive PCM (4bity na próbkê, kompresja w stosunku 4:1)
-.IPs sonic\ 
+.IPs "sonic\ "
 Eksperymentalny stratny/bezstratny kodek.
 .RE
 .PD 1
@@ -6447,9 +6447,9 @@
 Motion JPEG
 .IPs ljpeg
 Lossless JPEG
-.IPs h261\ 
+.IPs "h261\ "
 H.261
-.IPs h263\ 
+.IPs "h263\ "
 H.263
 .IPs h263p
 H.263 Plus
@@ -6459,11 +6459,11 @@
 DivX 3
 .IPs msmpeg4v2
 MS MPEG4v2
-.IPs wmv1\ 
+.IPs "wmv1\ "
 Windows Media Video, wersja 1 (AKA WMV7)
-.IPs wmv2\ 
+.IPs "wmv2\ "
 Windows Media Video, wersja 2 (AKA WMV8)
-.IPs rv10\ 
+.IPs "rv10\ "
 stary kodek RealVideo
 .IPs mpeg1video
 MPEG-1 video
@@ -6473,17 +6473,17 @@
 HuffYUV
 .IPs ffvhuff (zobacz tak¿e opcjê vstrict)
 niestandardowy, mniejszy o 20% HuffYUV wykorzystuj±cy YV12
-.IPs asv1\ 
+.IPs "asv1\ "
 ASUS Video v1
-.IPs asv2\ 
+.IPs "asv2\ "
 ASUS Video v2
 .IPs ffv1 (zobacz tak¿e opcjê vstrict)
 bezstratny kodek video FFmpeg
-.IPs flv\ \ 
+.IPs "flv\ \ "
 Sorenson H.263 u¿ywany w Flash Video
 .IPs dvvideo
 Sony Digital Video
-.IPs svq1\ 
+.IPs "svq1\ "
 Apple Sorenson Video 1
 .IPs snow (zobacz tak¿e opcjê vstrict)
 eksperymentalny kodek FFmpeg oparty o wavelet
@@ -6608,20 +6608,20 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vhq\ \ \ \ 
+.B "vhq\ \ \ \ "
 Dzia³a tak samo jak mbd=1, trzymany ze wzglêdu na kompatybilno¶æ.
 .
 .TP
-.B v4mv\ \ \ 
+.B "v4mv\ \ \ "
 Zezwala na 4 wektory ruchu w ka¿dym makrobloku (trochê lepsza jako¶æ).
 Dzia³a lepiej w parze z mbd>0.
 .
 .TP
-.B obmc\ \ \ 
+.B "obmc\ \ \ "
 kompensacja ruchu nachodz±cych na siebie bloków (H.263+)
 .
 .TP
-.B loop\ \ \ 
+.B "loop\ \ \ "
 filtr pêtli (H.263+)
 nie dzia³a
 .
@@ -6866,9 +6866,9 @@
 g³ówne równanie kontroli tempa (przebieg\ 1/\:2)
 .RE
 .RSs
-.IPs 1\ \ \ \ 
+.IPs "1\ \ \ \ "
 sta³y bitrate
-.IPs tex\ \ 
+.IPs "tex\ \ "
 sta³a jako¶æ
 .IPs 1+(tex/\:avgTex-1)*qComp
 przybli¿one równanie starej kontroli tempa
@@ -6887,7 +6887,7 @@
 zmienne:
 .RE
 .RSs
-.IPs tex\ \ 
+.IPs "tex\ \ "
 z³o¿ono¶æ tekstur
 .IPs iTex,pTex
 z³o¿ono¶æ tekstur intra, nie-intra
@@ -6901,13 +6901,13 @@
 ¶rednia z³o¿ono¶æ tekstur nie-intra w ramkach P
 .IPs avgBPTex
 ¶rednia z³o¿ono¶æ tekstur nie-intra w ramkach B
-.IPs mv\ \ \ 
+.IPs "mv\ \ \ "
 ilo¶æ bitów u¿ytych w wektorach ruchu
 .IPs fCode
 maksymalna d³ugo¶æ wektorów ruchu w skali log2
 .IPs iCount
 ilo¶æ makrobloków intra / ilo¶æ makrobloków
-.IPs var\ \ 
+.IPs "var\ \ "
 z³o¿ono¶æ przestrzenna
 .IPs mcVar
 z³o¿ono¶æ czasowa
@@ -6915,7 +6915,7 @@
 qcomp z wiersza poleceñ
 .IPs "isI, isP, isB"
 Wynosi 1 je¿eli typ obrazu to I/\:P/\:B w przeciwnym wypadku - 0.
-.IPs Pi,E\ 
+.IPs "Pi,E\ "
 Przejrzyj swoj± ulubion± ksi±¿kê do matematyki.
 .RE
 .PP
@@ -7016,7 +7016,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vdpart\ 
+.B "vdpart\ "
 Dzielenie danych.
 Dodaje 2 Bajty do ka¿dego pakietu video, poprawia odporno¶æ na b³êdy podczas
 transferu przez niepewne kana³y (np.\& przesy³anie poprzez internet).
@@ -7045,7 +7045,7 @@
 Rozmiar pakietu video, poprawia odporno¶æ na b³êdy.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0\ \ \ \ 
+.IPs "0\ \ \ \ "
 wy³±czone (domy¶lne)
 .IPs 100-1000
 dobry wybór
@@ -7053,11 +7053,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B ss\ \ \ \ \ 
+.B "ss\ \ \ \ \ "
 tryb o strukturze plastrowej dla H.263+
 .
 .TP
-.B gray\ \ \ 
+.B "gray\ \ \ "
 kodowanie tylko w skali szaro¶ci (szybsze)
 .
 .TP
@@ -7129,7 +7129,7 @@
 a na innych nie.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0.0\ \ 
+.IPs "0.0\ \ "
 wy³±czone (domy¶lne)
 .IPs 0.0\-0.3
 rozs±dny zakres
@@ -7152,7 +7152,7 @@
 innych / TV / TFT nie.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0.0\ \ 
+.IPs "0.0\ \ "
 wy³±czone (domy¶lne)
 .IPs 0.0\-0.3
 rozs±dny zakres
@@ -7190,7 +7190,7 @@
 makrobloków (aktualne nawet bez scplx_mask).
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0.0\ \ 
+.IPs "0.0\ \ "
 wy³±czone (domy¶lne)
 .IPs 0.0\-0.5
 rozs±dny zakres
@@ -7221,7 +7221,7 @@
 jako ¿e czêsto s± one mniej wa¿ne wizualnie.
 .
 .TP
-.B naq\ \ \ \ 
+.B "naq\ \ \ \ "
 Normalizuje przystosowywaln± kwantyzacjê (eksperymentalne).
 Podczas korzystania z przystosowywalnej kwantyzacji (*_mask), ¶redni
 kwantyzatory na MB mo¿e ju¿ nie odpowiadaæ ¿±danemu kwantyzatorowi na poziomie
@@ -7229,20 +7229,20 @@
 Naq spróbuje dostroiæ kwantyzatory na MB by utrzymaæ prawid³ow± ¶redni±.
 .
 .TP
-.B ildct\ \ 
+.B "ildct\ \ "
 U¿ywa DCT z przeplotem.
 .
 .TP
-.B ilme\ \ \ 
+.B "ilme\ \ \ "
 U¿ywa metody przewidywania ruchu z przeplotem (wzajemnie wykluczaj±cy
 siê z qpel).
 .
 .TP
-.B alt\ \ \ \ 
+.B "alt\ \ \ \ "
 Korzysta z alternatywnej scantable.
 .
 .TP
-.B top=<-1\-1>\ \ \ 
+.B "top=<-1\-1>\ \ \ "
 .PD 0
 .RSs
 .IPs -1
@@ -7258,11 +7258,11 @@
 .B format=<warto¶æ>
 .PD 0
 .RSs
-.IPs YV12\ 
+.IPs "YV12\ "
 domy¶lny
-.IPs 444P\ 
+.IPs "444P\ "
 dla ffv1
-.IPs 422P\ 
+.IPs "422P\ "
 dla HuffYUV, bezstratnego JPEG i ffv1
 .IPs 411P,YVU9
 dla bezstratnego JPEG i ffv1
@@ -7272,7 +7272,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pred\ \ \ 
+.B "pred\ \ \ "
 (dla HuffYUV)
 .PD 0
 .RSs
@@ -7286,7 +7286,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pred\ \ \ 
+.B "pred\ \ \ "
 (dla bezstratnego JPEG)
 .PD 0
 .RSs
@@ -7304,7 +7304,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B coder\ \ 
+.B "coder\ \ "
 (dla ffv1)
 .PD 0
 .RSs
@@ -7340,7 +7340,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B qpel\ \ \ 
+.B "qpel\ \ \ "
 U¿ywa kompensacji ruchu quarter pel (wzajemnie wykluczaj±cy siê z ilme).
 .br
 .I WSKAZÓWKA:
@@ -7374,7 +7374,7 @@
 suma kwadratów ró¿nic pionowych
 .IPs "10 (NSSE)"
 suma kwadratów ró¿nic zachowuj±ca szumy
-.IPs +256\ 
+.IPs "+256\ "
 Wykorzystuje równie¿ barwê, obecnie nie dzia³a (prawid³owo) z ramkami typu B.
 .RE
 .PD 1
@@ -7460,7 +7460,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B trell\ \ 
+.B "trell\ \ "
 Kwantyzacja przeszukiwana kratowo.
 Funkcja ta znajdzie optymalne kodowanie dla ka¿dego bloku 8x8.
 Kwantyzacja przeszukiwana kratowo jest po prostu dobr± optymalizacj±, w sensie
@@ -7472,7 +7472,7 @@
 .RSs
 .IPs lambda
 zmienna uzale¿niona od parametru kwantyzacji (QP)
-.IPs bits\ 
+.IPs "bits\ "
 ilo¶æ bitów potrzebna do zakodowania bloku
 .IPs error
 suma kwadratów b³êdów kwantyzacji
@@ -7480,13 +7480,13 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B cbp\ \ \ \ 
+.B "cbp\ \ \ \ "
 Zakodowany wzór bloku optymalny pod wzglêdem zniekszta³ceñ tempa.
 Znajdzie taki wzór, który zminimalizuje zniekszta³cenia + tempo+lambda.
 Opcja ta mo¿e byæ u¿ywana tylko w po³±czeniu z kwantyzacja kratow±.
 .
 .TP
-.B mv0\ \ \ \ 
+.B "mv0\ \ \ \ "
 Spróbuje zakodowaæ ka¿dy MB z MV=<0,0> i wybierze lepszy.
 Nie ma to znaczenia je¿eli mbd=0.
 .
@@ -7530,7 +7530,7 @@
 Ma to powa¿ny wp³yw na szybko¶æ.
 .
 .TP
-.B psnr\ \ \ 
+.B "psnr\ \ \ "
 Drukuje PSNR (warto¶æ szczytowa proporcji sygna³u do szumu) dla ca³ego filmu
 po kodowaniu i przechowuje PSNR dla ka¿dej klatki w pliku o nazwie
 typu "psnr_hhmmss.log".
@@ -7541,18 +7541,18 @@
 Wykorzystuje kwantyzatory MPEG zamiast H.263.
 .
 .TP
-.B aic\ \ \ \ 
+.B "aic\ \ \ \ "
 przewidywanie ac (zaawansowane przewidywanie intra dla H.263+)
 .br
 .I INFORMACJA:
 vqmin powinno byæ równe 8 lub wiêksze dla H.263+ AIC.
 .
 .TP
-.B aiv\ \ \ \ 
+.B "aiv\ \ \ \ "
 alternatywne inter vlc dla H.263+
 .
 .TP
-.B umv\ \ \ \ 
+.B "umv\ \ \ \ "
 nieograniczona liczba MV (tylko H.263+)
 Zezwala na kodowanie z dowolnie d³ugimi MV.
 .
@@ -7631,7 +7631,7 @@
 eksperymentalna modulacja kwantyzatora
 .
 .TP
-.B dc\ \ \ \ \ 
+.B "dc\ \ \ \ \ "
 Precyzja intra DC podana w bitach (domy¶lnie: 8).
 Je¿eli podasz vcodec=mpeg2video, mo¿e przyj±æ warto¶ci 8, 9, 10 lub 11.
 .
@@ -7663,11 +7663,11 @@
 zakres jasno¶ci (domy¶lnie: 1)
 .
 .TP
-.B lzo\ \ \ \ 
+.B "lzo\ \ \ \ "
 W³±cza kompresjê LZO (domy¶lne).
 .
 .TP
-.B nolzo\ \ 
+.B "nolzo\ \ "
 Wy³±cza kompresjê LZO.
 .
 .TP
@@ -7675,11 +7675,11 @@
 poziom jako¶ci (domy¶lnie: 255)
 .
 .TP
-.B raw \ \ \ 
+.B "raw \ \ \ "
 Wy³±cza kodowanie RTJPEG.
 .
 .TP
-.B rtjpeg\ 
+.B "rtjpeg\ "
 W³±cza kodowanie RTJPEG (domy¶lne).
 .
 .
@@ -7760,7 +7760,7 @@
 mo¿esz go uruchomiæ przez -vf scale=<szeroko¶æ>:<wysoko¶æ>:1.
 .
 .TP
-.B 4mv\ \ \ \ 
+.B "4mv\ \ \ \ "
 Korzysta z 4 wektorów ruchu na makroblok.
 Mo¿e daæ lepsz± kompresjê kosztem wolniejszego kodowania.
 .br
@@ -7871,7 +7871,7 @@
 danych kolorów w ostatniej fazie kodowania.
 .
 .TP
-.B debug\ \ 
+.B "debug\ \ "
 Zapisuje statystyki ka¿dej ramki w ./xvid.dbg.
 (To nie jest plik kontroli trybu dwuprzebiegowego).
 .RE
@@ -8214,7 +8214,7 @@
 jak wy¿ej
 .IPs ntsc169
 jak wy¿ej (Nie zapomnij podaæ dok³adnego wspó³czynnika.)
-.IPs ext\ \ 
+.IPs "ext\ \ "
 Pozwala na okre¶lenie w³asnego wspó³czynnika proporcji piksela przez par_width
 i par_height.
 .RE
@@ -8247,7 +8247,7 @@
 ³añcuchu.
 .
 .TP
-.B psnr\ \ \ 
+.B "psnr\ \ \ "
 Drukuje PSNR (warto¶æ szczytowa proporcji sygna³u do szumu) dla ca³ego filmu po
 kodowaniu i przechowuje PSNR dla ka¿dej klatki w pliku o nazwie typu
 "psnr_hhmmss.log" w bie¿±cym katalogu.
@@ -8711,9 +8711,9 @@
 w formacie JM.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs flat\ 
+.IPs "flat\ "
 U¿ywa predefiniowanej p³askiej macierzy (domy¶lne).
-.IPs jvt\ \ 
+.IPs "jvt\ \ "
 U¿ywa predefiniowanej macierzy JVT.
 .IPs <nazwapliku>
 U¿ywa dostarczonego zbioru macierzy w formacie JM.
@@ -8859,7 +8859,7 @@
 Bêdzie zaktualizowane, je¶li to konieczne, w przypadku "format=mpeg1" lub "mpeg2".
 .
 .TP
-.B tsaf\ \ \ 
+.B "tsaf\ \ \ "
 Ustawia, je¶li to mo¿liwe, znaczniki czasu w ka¿dej ramce.
 .
 .TP
@@ -8884,7 +8884,7 @@
 u¿ywaj, je¶li chcesz opó¼niæ obraz wzglêdem d¼wiêku.
 .
 .TP
-.B drop\ \ \ 
+.B "drop\ \ \ "
 U¿ywane razem z init_delay powoduje ¿e muxer opuszcza oczekiwany kawa³ek
 audio.
 .
@@ -8926,29 +8926,29 @@
 (domy¶lnie: autodetekcja wed³ug rozszerzenia).
 .PD 0
 .RSs
-.IPs mpg\ \ 
+.IPs "mpg\ \ "
 MPEG-1 systems i MPEG-2 PS
-.IPs asf\ \ 
+.IPs "asf\ \ "
 Advanced Streaming Format
-.IPs avi\ \ 
+.IPs "avi\ \ "
 Audio Video Interleave file
-.IPs wav\ \ 
+.IPs "wav\ \ "
 Waveform Audio
-.IPs swf\ \ 
+.IPs "swf\ \ "
 Macromedia Flash
-.IPs flv\ \ 
+.IPs "flv\ \ "
 pliki video Macromedia Flash
-.IPs rm\ \ \ 
+.IPs "rm\ \ \ "
 RealAudio i RealVideo
-.IPs au\ \ \ 
+.IPs "au\ \ \ "
 format SUN AU
-.IPs nut\ \ 
+.IPs "nut\ \ "
 otwarty format NUT (experymentalny)
-.IPs mov\ \ 
+.IPs "mov\ \ "
 QuickTime
-.IPs mp4\ \ 
+.IPs "mp4\ \ "
 format MPEG-4
-.IPs dv\ \ 
+.IPs "dv\ \ "
 Sony Digital Video container
 .RE
 .PD 1

Modified: trunk/DOCS/man/sv/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/sv/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/sv/mplayer.1	Tue Aug 22 12:10:33 2006
@@ -245,7 +245,7 @@
 nästa/föregående alternativa source (ASX-spellista endast). \" FIXME source
 .IPs "p / MELLANSLAG"
 Pausa filmen(valfri tagent fortsätter uppspelningen).
-.IPs .\ \ \ \ 
+.IPs ".\ \ \ \ "
 Steppa framåt. Pressa en gång kommer att pausa filmen, varje efterföljande 
 knapptryckning kommer hoppa fram en bildruta and sedan gå in i pausläge igen 
 (valfri tagent fortsätter uppspelningen).
@@ -257,32 +257,32 @@
 Öka/sänk volym.
 .IPs "9 and 0"
 Öka/sänk volym.
-.IPs m\ \ \ \ 
+.IPs "m\ \ \ \ "
 Muta ljud.
-.IPs f\ \ \ \ 
+.IPs "f\ \ \ \ "
 Aktivera fullskärmsläge (se även \-fs).
-.IPs T\ \ \ \ 
+.IPs "T\ \ \ \ "
 Aktivera 'stay-on-top' (se även \-ontop). \" FIXME stay-on-top?
 .IPs "w and e"
 Öka/miska 'pan-and-scan'-rymd. \" FIXME pan-to-scan?
-.IPs o\ \ \ \ 
+.IPs "o\ \ \ \ "
 Aktivera OSD-information: inget / sök / sök + timer / sök + timer + total tid.
-.IPs d\ \ \ \ 
+.IPs "d\ \ \ \ "
 Aktivera framedropping-information: ingen / förbise display / förbise avkodning
 (se \-framedrop samt \-hardframedrop).
-.IPs v\ \ \ \ 
+.IPs "v\ \ \ \ "
 Aktivera textningsvisning.
 .IPs "b / j"
 Cykla igenom de tillgängliga textningar.
-.IP F\ \ \ \ 
+.IP "F\ \ \ \ "
 Aktivera visning "forced subtitles". \" FIXME what?
-.IPs a\ \ \ \ 
+.IPs "a\ \ \ \ "
 Ställ in textningspositionering: uppe/mitt/nere.
 .IPs "z samt x"
 Ställ in textningsfördröjning med ± 0.1 sekund.
 .IPs "r samt t"
 Flytta textningstext upp/ner.
-.IPs i\ \ \ \ 
+.IPs "i\ \ \ \ "
 Sätt EDL-märke.
 .RE
 .PD 1
@@ -319,7 +319,7 @@
 Aktivera fullskärm (se även \-fs).
 .IPs "alternativ + [ och alternativ + ]"
 Sätt filmfönsteralfa. \" FIXME movie window alpha?
-.IPs T\ \ \ \ 
+.IPs "T\ \ \ \ "
 Aktivera videlager: ontop/below/normal (se även \-ontop). 
 \" FIXME translate ontop etc...?
 .RE
@@ -331,13 +331,13 @@
 .RSs
 .IPs ENTER
 Starta uppspelning.
-.IPs s\ \ \ \ 
+.IPs "s\ \ \ \ "
 Stoppa uppspelning.
-.IPs l\ \ \ \ 
+.IPs "l\ \ \ \ "
 Ladda fil.
-.IPs c\ \ \ \ 
+.IPs "c\ \ \ \ "
 Skinläsare.
-.IPs p\ \ \ \ 
+.IPs "p\ \ \ \ "
 Aktivera spellista.
 .RE
 .PD 1
@@ -348,9 +348,9 @@
 .RSs
 .IPs "h samt k"
 Välj föregående/nästa kanal.
-.IPs n\ \ \ \ 
+.IPs "n\ \ \ \ "
 Ändra norm.
-.IPs u\ \ \ \ 
+.IPs "u\ \ \ \ "
 Ändra kanallista.
 .RE
 .PD 1
@@ -410,7 +410,7 @@
 Specifiera konfigurationsfil till att bli tolkad efter de vanliga.
 .
 .TP
-.B \-quiet\ \ 
+.B "\-quiet\ \ "
 Gör konsolutskrift mindre uttömmande; till exempel så ser den till att 
 statuslinje (d.v.s.\& A:  0.7 V:  0.6 A-V: 0.068 ...) från att visas. 
 Speciellt användbart på slöa terminaler och trasiga sådana som inte hanterar 
@@ -454,7 +454,7 @@
 Ju större värde, ju närmare anpassningen kommer att vara \-nosound. Testa 
 \-autosync\ 30 för att plana ut problem med ljuddrivrutiner vilka inte 
 implementerar en perfekt audiofördröjningsmätning. Med detta värde, om 
-stora A/V-synkningsfel inträffar, kommer det endast att ta 1 eller 2\ 
+stora "A/V-synkningsfel inträffar, kommer det endast att ta 1 eller 2\ "
 sekunder att plana ut. Denna fördröjning i reaktionstid till plötslig 
 A/V-fel torde vara den enda sidoeffekt med att ha denna inställd aktiverad, 
 för alla ljuddrivrutiner.
@@ -557,7 +557,7 @@
 Skriv ut atta kommandon som kan bli kopplade till nycklar.
 .IPs js-dev
 Specifera joysticksenheten (standard: /dev/input/js0).
-.IPs file\ 
+.IPs "file\ "
 Läs kommandon från given fil. Mestadels användbar med en FIFO.
 .br
 .I NOTERA:
@@ -1018,7 +1018,7 @@
 .sp 1
 .PD 0
 .RSs
-.IPs on\ \ \ 
+.IPs "on\ \ \ "
 Use raw audio demuxer.
 .IPs channels=<value>
 number of channels
@@ -1041,7 +1041,7 @@
 .sp 1
 .PD 0
 .RSs
-.IPs on\ \ \ 
+.IPs "on\ \ \ "
 Use raw video demuxer.
 .IPs fps=<value>
 rate in frames per second (default: 25.0)
@@ -1180,7 +1180,7 @@
 Set audio capture bitrate.
 .IPs forceaudio
 Capture audio even if there are no audio sources reported by v4l.
-.IPs alsa\ 
+.IPs "alsa\ "
 Capture from ALSA.
 .IPs amode=<0\-3>
 Choose an audio mode:
@@ -1513,7 +1513,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-subcc \ 
+.B "\-subcc \ "
 Display DVD Closed Caption (CC) subtitles.
 These are NOT the VOB subtitles, these are special ASCII subtitles for the
 hearing impaired encoded in the VOB userdata stream on most region 1 DVDs.
@@ -1630,7 +1630,7 @@
 Tells MPlayer to handle the subtitle file as unicode.
 .
 .TP
-.B \-utf8 \ \ 
+.B "\-utf8 \ \ "
 Tells MPlayer to handle the subtitle file as UTF-8.
 .
 .TP
@@ -1780,11 +1780,11 @@
 Available audio output drivers are:
 .
 .TP
-.B alsa\ \ \ 
+.B "alsa\ \ \ "
 ALSA 0.9/\:1.x audio output driver.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs mmap\ \ \ 
+.IPs "mmap\ \ \ "
 Sets experimental mmap-mode (does not work for more than 2 channels).
 .IPs noblock
 Sets noblock-mode.
@@ -1807,11 +1807,11 @@
 Obsoleted by the general alsa audio output driver.
 .
 .TP
-.B alsa5\ \ 
+.B "alsa5\ \ "
 ALSA 0.5 audio output driver.
 .
 .TP
-.B oss\ \ \ \ 
+.B "oss\ \ \ \ "
 OSS audio output driver
 .PD 0
 .RSs
@@ -1821,7 +1821,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B sdl\ \ \ \ 
+.B "sdl\ \ \ \ "
 Highly platform independent SDL (Simple Directmedia Layer) library
 audio output driver.
 .PD 0
@@ -1832,11 +1832,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B arts\ \ \ 
+.B "arts\ \ \ "
 Audio output through the Arts daemon.
 .
 .TP
-.B esd\ \ \ \ 
+.B "esd\ \ \ \ "
 Audio output through the ESD daemon.
 .PD 0
 .RSs
@@ -1846,11 +1846,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B jack\ \ \ \ 
+.B "jack\ \ \ \ "
 Audio output through JACK (Jack Audio Connection Kit).
 .
 .TP
-.B nas\ \ \ \ 
+.B "nas\ \ \ \ "
 Audio output through NAS.
 .
 .TP
@@ -1884,7 +1884,7 @@
 DVB specific output driver.
 .
 .TP
-.B null\ \ \ 
+.B "null\ \ \ "
 Produces no audio output but maintains video playback speed.
 Use \-nosound for benchmarking.
 .
@@ -1894,7 +1894,7 @@
 Writes the sound to ./audiodump.wav.
 .
 .TP
-.B plugin\ \ 
+.B "plugin\ \ "
 Plugin audio output driver.
 .
 .
@@ -1954,7 +1954,7 @@
 very little video memory.
 .
 .TP
-.B \-dr \ \ \ 
+.B "\-dr \ \ \ "
 Turns on direct rendering (not supported by all codecs and video outputs)
 .br
 .I WARNING:
@@ -1973,7 +1973,7 @@
 .IPs macrovision=<value>
 macrovision mode (0 = off (default), 1 = agc, 2 = agc 2 colorstripe,
 3 = agc 4 colorstripe)
-.IPs mute\ 
+.IPs "mute\ "
 mute sound output
 .IPs unmute
 unmute sound output
@@ -1989,7 +1989,7 @@
 enable 7.5 IRE output mode
 .IPs no75ire
 disable 7.5 IRE output mode (default)
-.IPs bw\ \ \ 
+.IPs "bw\ \ \ "
 b/\:w TV output
 .IPs color
 color TV output (default)
@@ -2097,7 +2097,7 @@
 Use the _WIN_LAYER hint with the given layer number.
 .IPs netwm
 Force NETWM style.
-.IPs none\ 
+.IPs "none\ "
 Do not set fullscreen window layer.
 .IPs stays_on_top
 Use _NETWM_STATE_STAYS_ON_TOP hint if available.
@@ -2136,7 +2136,7 @@
 Places the window at x=50, y=40.
 .IPs 50%:50%
 Places the window in the middle of the screen.
-.IPs 100%\ 
+.IPs "100%\ "
 Places the window at the middle of the right edge of the screen.
 .IPs 100%:100%
 Places the window at the bottom right corner of the screen.
@@ -2196,7 +2196,7 @@
 Disables using XVideo through the sdl video output driver.
 .
 .TP
-.B \-ontop\ 
+.B "\-ontop\ "
 Makes the player window stay on top of other windows.
 Supported by video output drivers which use X11, except SDL,
 as well as directx and gl2.
@@ -2241,7 +2241,7 @@
 Turns off xscreensaver at startup and turns it on again on exit.
 .
 .TP
-.B \-vm \ \ \ 
+.B "\-vm \ \ \ "
 Try to change to a different video mode.
 Supported by the dga, x11, xv, sdl and directx video output drivers.
 If used with the directx video output driver the \-screenw,
@@ -2249,7 +2249,7 @@
 the new display mode.
 .
 .TP
-.B \-vsync \ \ 
+.B "\-vsync \ \ "
 Enables VBI for the vesa, dfbmga and svga video output drivers.
 .
 .TP
@@ -2403,7 +2403,7 @@
 .IPs sleep
 Use sleep function while waiting for rendering to finish
 (not recomended on Linux).
-.IPs wait\ 
+.IPs "wait\ "
 Do not use sleep function while waiting for rendering to finish
 (default).
 .RE
@@ -2428,7 +2428,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vidix\ \ 
+.B "vidix\ \ "
 VIDIX (VIDeo Interface for *niX) is an interface to the
 video acceleration features of different graphics cards.
 Very fast video output driver on cards that support it.
@@ -2452,7 +2452,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B cvidix\ 
+.B "cvidix\ "
 Generic and platform independent VIDIX frontend, can even run in a
 textconsole with nVidia cards.
 .PD 0
@@ -2519,12 +2519,12 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vesa\ \ \ 
+.B "vesa\ \ \ "
 Very general video output driver that should work on any VESA VBE 2.0
 compatible card.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs dga\ \ 
+.IPs "dga\ \ "
 Turns on DGA mode.
 .IPs nodga
 Turns off DGA mode.
@@ -2534,13 +2534,13 @@
 Activate the NeoMagic TV out and set it to NTSC norm.
 .IPs vidix
 Use the VIDIX driver.
-.IPs lvo:\ \ \ 
+.IPs "lvo:\ \ \ "
 Activate the Linux Video Overlay on top of VESA mode.
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B svga\ \ \ 
+.B "svga\ \ \ "
 Play video using the SVGA library.
 .PD 0
 .RSs
@@ -2557,7 +2557,7 @@
 Force frame switch on vertical retrace.
 Usable only with \-double.
 It has the same effect as the \-vsync option.
-.IPs sq\ \ \ 
+.IPs "sq\ \ \ "
 Try to select a video mode with square pixels.
 .IPs vidix
 Use svga with VIDIX.
@@ -2565,7 +2565,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B gl\ \ \ \ \ 
+.B "gl\ \ \ \ \ "
 OpenGL video output driver.
 Simple version, video size must be smaller than
 the maximum texture size of your OpenGL implementation.
@@ -2595,12 +2595,12 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B gl2\ \ \ \ 
+.B "gl2\ \ \ \ "
 OpenGL video output driver, second generation.
 Supports OSD and videos larger than the maximum texture size.
 .
 .TP
-.B null\ \ \ 
+.B "null\ \ \ "
 Produces no video output.
 Useful for benchmarking.
 .
@@ -2609,11 +2609,11 @@
 ASCII art video output driver that works on a text console.
 .
 .TP
-.B caca\ \ \ 
+.B "caca\ \ \ "
 Color ASCII art video output driver that works on a text console.
 .
 .TP
-.B bl\ \ \ \ \ 
+.B "bl\ \ \ \ \ "
 Video playback using the Blinkenlights UDP protocol.
 This driver is highly hardware specific.
 .PD 0
@@ -2627,7 +2627,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B ggi\ \ \ \ 
+.B "ggi\ \ \ \ "
 GGI graphics system video output driver
 .PD 0
 .RSs
@@ -2663,7 +2663,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B dfbmga\ 
+.B "dfbmga\ "
 Matrox G400/\:G450/\:G550 specific video output driver that uses the
 DirectFB library to make use of special hardware features.
 Enables CRTC2 (second head), displaying video independently of the first head.
@@ -2728,7 +2728,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B syncfb\ 
+.B "syncfb\ "
 Video output driver for the SyncFB kernel module, which provides
 special hardware features of Matrox Gxxx cards like hardware
 deinterlacing, scaling and synchronizing your video output to
@@ -2786,7 +2786,7 @@
 Activates the overlay instead of TVOut.
 .IPs prebuf
 Turns on prebuffering.
-.IPs sync\ 
+.IPs "sync\ "
 Will turn on the new sync-engine.
 .IPs norm=<norm>
 Specifies the TV norm.
@@ -2834,11 +2834,11 @@
 .RSs
 .IPs dev=<device>
 Specifies the device to use.
-.IPs pal\ \ 
+.IPs "pal\ \ "
 Activate PAL video norm.
 .IPs secam
 Activate SECAM video norm.
-.IPs ntsc\ 
+.IPs "ntsc\ "
 Activate NTSC video norm.
 .IPs prebuf
 Activate prebuffering, not yet supported.
@@ -2846,7 +2846,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B md5sum\ 
+.B "md5sum\ "
 Calculate MD5 sums of each frame and write them to a file.
 Supports RGB24 and YV12 colorspaces.
 Useful for debugging.
@@ -2881,7 +2881,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B gif89a\ 
+.B "gif89a\ "
 Output each frame into a single animated GIF file in the current directory.
 It supports only RGB format with 24 bpp and the output is converted to 256
 colors.
@@ -2908,7 +2908,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B jpeg\ \ \ 
+.B "jpeg\ \ \ "
 Output each frame into a JPEG file in the current directory.
 Each file takes the frame number padded with leading zeros as name.
 .PD 0
@@ -2935,7 +2935,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pnm\ \ \ \ 
+.B "pnm\ \ \ \ "
 Output each frame into a PNM file in the current directory.
 Each file takes the frame number padded with leading zeros as name.
 It supports PPM, PGM and PGMYUV files in both raw and ASCII mode.
@@ -2972,7 +2972,7 @@
 24bpp RGB and BGR formats are supported.
 .
 .TP
-.B tga\ \ \ \ 
+.B "tga\ \ \ \ "
 Output each frame into a Targa file in the current directory.
 Each file takes the frame number padded with leading zeros as name.
 The purpose of this video output driver is to have a simple lossless
@@ -3161,7 +3161,7 @@
 Disable automatic movie aspect ratio compensation.
 .
 .TP
-.B \-flip \ 
+.B "\-flip \ "
 Flip image upside-down.
 .
 .TP
@@ -3261,12 +3261,12 @@
 .br
 4: very aggressive
 .REss
-.IPs fast\ 
+.IPs "fast\ "
 Enable optimizations which do not comply to the specification and might
 potentially cause problems, like simpler dequantization, assuming use
 of the default quantization matrix, assuming YUV 4:2:0 and skipping a few
 checks to detect damaged bitstreams.
-.IPs gray\ 
+.IPs "gray\ "
 grayscale only decoding (a bit faster than with color)
 .IPs "idct=<0\-99> (see \-lavcopts)"
 For best decoding quality use the same IDCT algorithm for decoding and encoding.
@@ -3503,7 +3503,7 @@
 .RE
 .PD 0
 .RSs
-.IPs dr2\ \ 
+.IPs "dr2\ \ "
 Activate direct rendering method 2.
 .IPs nodr2
 Deactivate direct rendering method 2.
@@ -3527,7 +3527,7 @@
 Disables aspect calculations.
 .
 .TP
-.B \-zoom\ \ 
+.B "\-zoom\ \ "
 Allow software scaling, where available.
 Can be used to force scaling with \-vf scale.
 .br
@@ -3673,7 +3673,7 @@
 Flips the image upside down.
 .
 .TP
-.B mirror\ 
+.B "mirror\ "
 Mirrors the image on the Y axis.
 .
 .TP
@@ -3770,17 +3770,17 @@
 correct aspect.
 .
 .TP
-.B yuy2\ \ \ 
+.B "yuy2\ \ \ "
 Forces software YV12/\:I420/\:422P to YUY2 conversion.
 Useful for video cards/\:drivers with slow YV12 but fast YUY2 support.
 .
 .TP
-.B yvu9\ \ \ 
+.B "yvu9\ \ \ "
 Forces software YVU9 to YV12 colorspace conversion.
 Deprecated in favor of the software scaler.
 .
 .TP
-.B yuvcsp\ 
+.B "yuvcsp\ "
 Clamps YUV color values to the CCIR 601 range without doing real conversion.
 .
 .TP
@@ -3788,7 +3788,7 @@
 RGB 24/\:32 <\-> BGR 24/\:32 colorspace conversion.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs swap\ 
+.IPs "swap\ "
 Also perform R <\-> B swapping.
 .RE
 .PD 1
@@ -3876,9 +3876,9 @@
 .RSs
 .IPs quality
 0\-6 (default: 3)
-.IPs qp\ \ \ 
+.IPs "qp\ \ \ "
 Force quantization parameter (default: 0, use QP from video).
-.IPs mode\ \ \ 
+.IPs "mode\ \ \ "
 0: hard thresholding (default)
 .br
 1: soft thresholding (better deringing, but blurrier)
@@ -3893,7 +3893,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B test\ \ \ 
+.B "test\ \ \ "
 Generate various test patterns.
 .
 .TP
@@ -3912,12 +3912,12 @@
 .br
 32\-: fixed bitrate in kBits
 .REss
-.IPs fps\ \ 
+.IPs "fps\ \ "
 force output fps (float value) (default: 0, autodetect based on height)
 .RE
 .
 .TP
-.B fame\ \ \ 
+.B "fame\ \ \ "
 Fast software YV12 to MPEG1 conversion with libfame for use with DVB/\:DXR3.
 .
 .TP
@@ -3969,11 +3969,11 @@
 images really still (This should enhance compressibility.).
 .PD 0
 .RSs
-.IPs luma\ 
+.IPs "luma\ "
 spatial luma strength (default: 4)
 .IPs chroma
 spatial chroma strength (default: 3)
-.IPs time\ 
+.IPs "time\ "
 temporal strength (default: 6)
 .RE
 .PD 1
@@ -4118,9 +4118,9 @@
 .B unsharp=l|cWxH:amount[:l|cWxH:amount]
 unsharp mask / gaussian blur
 .RSs
-.IPs l\ \ \ \ 
+.IPs "l\ \ \ \ "
 Apply effect on luma component.
-.IPs c\ \ \ \ 
+.IPs "c\ \ \ \ "
 Apply effect on chroma components.
 .IPs <width>x<height>
 width and height of the matrix, odd sized in both directions
@@ -4136,7 +4136,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B swapuv\ 
+.B "swapuv\ "
 Swap U & V plane.
 .
 .TP
@@ -4201,7 +4201,7 @@
 The following arguments (see syntax above) may be used to control
 detc's behavior:
 .RSs
-.IPs dr\ \ \ 
+.IPs "dr\ \ \ "
 Set the frame dropping mode.
 0 (default) means don't drop frames to maintain fixed output framerate.
 1 means always drop a frame when there have been no drops or telecine
@@ -4210,12 +4210,12 @@
 .br
 .I NOTE:
 Use mode 1 or 2 with MEncoder.
-.IPs am\ \ \ 
+.IPs "am\ \ \ "
 Analysis mode.
 Available values are 0 (fixed pattern with initial frame number
 specified by fr=#) and 1 (agressive search for telecine pattern).
 Default is 1.
-.IPs fr\ \ \ 
+.IPs "fr\ \ \ "
 Set initial frame number in sequence.
 0\-2 are the three clean progressive frames; 3 and 4 are the two
 interlaced frames.
@@ -4242,7 +4242,7 @@
 filters appear to be much more accurate.
 .
 .TP
-.B pullup[=jl:jr:jt:jb:sb:mp]\ 
+.B "pullup[=jl:jr:jt:jb:sb:mp]\ "
 Third-generation pulldown reversal (inverse telecine) filter,
 capable of handling mixed hard-telecine, 24 fps progressive, and 30
 fps progressive content.
@@ -4541,7 +4541,7 @@
 .RSs
 .IPs <radius>
 blur filter strength (~0.1\-4.0) (slower if larger)
-.IPs <pf>\ 
+.IPs "<pf>\ "
 prefilter strength (~0.1\-2.0)
 .IPs <colorDiff>
 maximum difference between pixels to still be considered (~0.1\-100.0)
@@ -4569,17 +4569,17 @@
 .RSs
 .IPs x0,y0,...
 coordinates of the top left, top right, bottom left, bottom right corners
-.IPs t\ \ \ \ 
+.IPs "t\ \ \ \ "
 linear (0) or cubic resampling (1)
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B 2xsai\ \ 
+.B "2xsai\ \ "
 Scale and smooth the image with the 2x scale and interpolate algorithm.
 .
 .TP
-.B 1bpp\ \ \ 
+.B "1bpp\ \ \ "
 1bpp bitmap to YUV/\:BGR 8/\:15/\:16/\:32 conversion
 .
 .TP
@@ -4631,9 +4631,9 @@
 .IPs OPAQUE
 Disable all alpha transparency.
 Send "ALPHA 0 0 0 0 0" to enable it again.
-.IPs HIDE\ 
+.IPs "HIDE\ "
 Hide bitmap.
-.IPs SHOW\ 
+.IPs "SHOW\ "
 Show bitmap.
 .RE
 .PD 1
@@ -4835,7 +4835,7 @@
 .sp 1
 Available options are:
 .RSs
-.IPs help\ 
+.IPs "help\ "
 Show this description.
 .IPs name=<value>
 title of the work
@@ -4991,7 +4991,7 @@
 described here.
 .
 .TP
-.B help\ \ \ 
+.B "help\ \ \ "
 get help
 .
 .TP
@@ -5064,7 +5064,7 @@
 .SS lame (\-lameopts)
 .
 .TP
-.B help\ \ \ 
+.B "help\ \ \ "
 get help
 .
 .TP
@@ -5086,11 +5086,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B abr\ \ \ \ 
+.B "abr\ \ \ \ "
 average bitrate
 .
 .TP
-.B cbr\ \ \ \ 
+.B "cbr\ \ \ \ "
 constant bitrate
 Also forces CBR mode encoding on subsequent ABR presets modes.
 .
@@ -5144,7 +5144,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B fast\ \ \ 
+.B "fast\ \ \ "
 Switch on faster encoding on subsequent VBR presets modes.
 This results in slightly lower quality and higher bitrates.
 .
@@ -5166,7 +5166,7 @@
 .B preset=<value>
 preset values
 .RSs
-.IPs help\ 
+.IPs "help\ "
 Print additional options and information about presets settings.
 .IPs medium
 VBR encoding, good quality, 150\-180 kbps bitrate range
@@ -5234,11 +5234,11 @@
 audio codec (default: mp2)
 .PD 0
 .RSs
-.IPs mp2\ \ 
+.IPs "mp2\ \ "
 MPEG Layer 2
-.IPs mp3\ \ 
+.IPs "mp3\ \ "
 MPEG Layer 3
-.IPs ac3\ \ 
+.IPs "ac3\ \ "
 AC3
 .IPs adpcm_ima_wav
 IMA Adaptive PCM (4bits per sample, 4:1 compression)
@@ -5277,7 +5277,7 @@
 Motion JPEG
 .IPs ljpeg
 Lossless JPEG
-.IPs h263\ 
+.IPs "h263\ "
 H.263
 .IPs h263p
 H.263+
@@ -5287,11 +5287,11 @@
 DivX 3
 .IPs msmpeg4v2
 MS MPEG4v2
-.IPs wmv1\ 
+.IPs "wmv1\ "
 Windows Media Video, version 1 (AKA WMV7)
-.IPs wmv2\ 
+.IPs "wmv2\ "
 Windows Media Video, version 2 (AKA WMV8)
-.IPs rv10\ 
+.IPs "rv10\ "
 an old RealVideo codec
 .IPs mpeg1video
 MPEG1 video
@@ -5299,11 +5299,11 @@
 MPEG2 video
 .IPs huffyuv
 HuffYUV
-.IPs asv1\ 
+.IPs "asv1\ "
 ASUS Video v1
-.IPs asv2\ 
+.IPs "asv2\ "
 ASUS Video v2
-.IPs ffv1\ 
+.IPs "ffv1\ "
 FFmpeg's lossless video codec
 .RE
 .PD 1
@@ -5420,20 +5420,20 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vhq\ \ \ \ 
+.B "vhq\ \ \ \ "
 Same as mbd=1, kept for compatibility reasons.
 .
 .TP
-.B v4mv\ \ \ 
+.B "v4mv\ \ \ "
 Allow 4 motion vectors per macroblock (slightly better quality).
 Works better if used with mbd>0.
 .
 .TP
-.B obmc\ \ \ 
+.B "obmc\ \ \ "
 overlapped block motion compensation (H.263+)
 .
 .TP
-.B loop\ \ \ 
+.B "loop\ \ \ "
 loop filter (H.263+)
 note, this is broken
 .
@@ -5660,9 +5660,9 @@
 main ratecontrol equation (pass\ 1/\:2)
 .RE
 .RSs
-.IPs 1\ \ \ \ 
+.IPs "1\ \ \ \ "
 constant bitrate
-.IPs tex\ \ 
+.IPs "tex\ \ "
 constant quality
 .IPs 1+(tex/\:avgTex-1)*qComp
 approximately the equation of the old ratecontrol code
@@ -5681,7 +5681,7 @@
 variables:
 .RE
 .RSs
-.IPs tex\ \ 
+.IPs "tex\ \ "
 texture complexity
 .IPs iTex,pTex
 intra, non-intra texture complexity
@@ -5695,13 +5695,13 @@
 average non-intra texture complexity in P-frames
 .IPs avgBPTex
 average non-intra texture complexity in B-frames
-.IPs mv\ \ \ 
+.IPs "mv\ \ \ "
 Bits used for motion vectors
 .IPs fCode
 maximum length of motion vector in log2 scale
 .IPs iCount
 number of intra macroblocks / number of macroblocks
-.IPs var\ \ 
+.IPs "var\ \ "
 spatial complexity
 .IPs mcVar
 temporal complexity
@@ -5709,7 +5709,7 @@
 qcomp from the command line
 .IPs "isI, isP, isB"
 Is 1 if picture type is I/\:P/\:B else 0.
-.IPs Pi,E\ 
+.IPs "Pi,E\ "
 See your favorite math book.
 .RE
 .PP
@@ -5803,7 +5803,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vdpart\ 
+.B "vdpart\ "
 Data partitioning.
 Adds 2 Bytes per video packet, improves error-resistance when transferring over
 unreliable channels (e.g.\& streaming over the internet).
@@ -5832,7 +5832,7 @@
 Video packet size, improves error-resistance.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0\ \ \ \ 
+.IPs "0\ \ \ \ "
 disabled (default)
 .IPs 100-1000
 good choice
@@ -5840,11 +5840,11 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B ss\ \ \ \ \ 
+.B "ss\ \ \ \ \ "
 slice structured mode for H.263+
 .
 .TP
-.B gray\ \ \ 
+.B "gray\ \ \ "
 grayscale only encoding (faster)
 .
 .TP
@@ -5917,7 +5917,7 @@
 on other monitors.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0.0\ \ 
+.IPs "0.0\ \ "
 disabled (default)
 .IPs 0.0\-0.3
 sane range
@@ -5941,7 +5941,7 @@
 on other monitors / TV / TFT.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0.0\ \ 
+.IPs "0.0\ \ "
 disabled (default)
 .IPs 0.0\-0.3
 sane range
@@ -5977,7 +5977,7 @@
 of the macroblocks (also applies without scplx_mask).
 .PD 0
 .RSs
-.IPs 0.0\ \ 
+.IPs "0.0\ \ "
 disabled (default)
 .IPs 0.0\-0.5
 sane range
@@ -6001,7 +6001,7 @@
 p_mask=1.0 doubles the bits allocated to each intra block.
 .
 .TP
-.B naq\ \ \ \ 
+.B "naq\ \ \ \ "
 Normalize adaptive quantization (experimental).
 When using adaptive quantization (*_mask), the average per-MB quantizer may no
 longer match the requested frame-level quantizer.
@@ -6009,19 +6009,19 @@
 average.
 .
 .TP
-.B ildct\ \ 
+.B "ildct\ \ "
 Use interlaced DCT.
 .
 .TP
-.B ilme\ \ \ 
+.B "ilme\ \ \ "
 Use interlaced motion estimation (mutually exclusive with qpel).
 .
 .TP
-.B alt\ \ \ \ 
+.B "alt\ \ \ \ "
 Use alternative scantable.
 .
 .TP
-.B top=<-1\-1>\ \ \ 
+.B "top=<-1\-1>\ \ \ "
 .PD 0
 .RSs
 .IPs -1
@@ -6037,11 +6037,11 @@
 .B format=<value>
 .PD 0
 .RSs
-.IPs YV12\ 
+.IPs "YV12\ "
 default
-.IPs 444P\ 
+.IPs "444P\ "
 for ffv1
-.IPs 422P\ 
+.IPs "422P\ "
 for HuffYUV, lossless JPEG and ffv1
 .IPs 411P,YVU9
 for lossless JPEG and ffv1
@@ -6051,7 +6051,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pred\ \ \ 
+.B "pred\ \ \ "
 (for HuffYUV)
 .PD 0
 .RSs
@@ -6065,7 +6065,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pred\ \ \ 
+.B "pred\ \ \ "
 (for lossless JPEG)
 .PD 0
 .RSs
@@ -6083,7 +6083,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B coder\ \ 
+.B "coder\ \ "
 (for ffv1)
 .PD 0
 .RSs
@@ -6107,7 +6107,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B qpel\ \ \ 
+.B "qpel\ \ \ "
 Use quarter pel motion compensation (mutually exclusive with ilme).
 .br
 .I HINT:
@@ -6140,7 +6140,7 @@
 sum of squared vertical differences
 .IPs "10 (NSSE)"
 noise preserving sum of squared differences
-.IPs +256\ 
+.IPs "+256\ "
 Also use chroma, currently does not work (correctly) with B-frames.
 .RE
 .PD 1
@@ -6223,7 +6223,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B trell\ \ 
+.B "trell\ \ "
 Trellis searched quantization.
 This will find the optimal encoding for each 8x8 block.
 Trellis searched quantization is quite simply an optimal quantization in
@@ -6234,7 +6234,7 @@
 .RSs
 .IPs lambda
 quantization parameter (QP) dependent constant
-.IPs bits\ 
+.IPs "bits\ "
 amount of bits needed to encode the block
 .IPs error
 sum of squared errors of the quantization
@@ -6242,13 +6242,13 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B cbp\ \ \ \ 
+.B "cbp\ \ \ \ "
 Rate distorted optimal coded block pattern.
 Will select the coded block pattern which minimizes distortion + lambda*rate.
 This can only be used together with trellis quantization.
 .
 .TP
-.B mv0\ \ \ \ 
+.B "mv0\ \ \ \ "
 Try to encode each MB with MV=<0,0> and choose the better one.
 This has no effect if mbd=0.
 .
@@ -6292,7 +6292,7 @@
 This has a significant effect on speed.
 .
 .TP
-.B psnr\ \ \ 
+.B "psnr\ \ \ "
 print the PSNR (peak signal to noise ratio) for the whole video after encoding
 and store the per frame PSNR in a file with a name like 'psnr_hhmmss.log'.
 Returned values are in dB (decibel), the higher the better.
@@ -6302,18 +6302,18 @@
 Use MPEG quantizers instead of H.263.
 .
 .TP
-.B aic\ \ \ \ 
+.B "aic\ \ \ \ "
 ac prediction (advanced intra prediction for H.263+)
 .br
 .I NOTE:
 vqmin should be 8 or larger for H.263+ AIC.
 .
 .TP
-.B aiv\ \ \ \ 
+.B "aiv\ \ \ \ "
 alternatice inter vlc for H.263+
 .
 .TP
-.B umv\ \ \ \ 
+.B "umv\ \ \ \ "
 unlimited MVs (H.263+ only)
 Allows encoding of abritarily long MVs.
 .
@@ -6384,12 +6384,12 @@
 experimental quantizer modulation
 .
 .TP
-.B dc\ \ \ \ \ 
+.B "dc\ \ \ \ \ "
 intra DC precision in bits (default: 8).
 If you specify vcodec=mpeg2video this value can be 8, 9, 10 or 11.
 .
 .TP
-.B cgop\ \ \ 
+.B "cgop\ \ \ "
 Close all GOPs.
 Currently it does not work.
 .
@@ -6415,11 +6415,11 @@
 luminance threshold (default: 1)
 .
 .TP
-.B lzo\ \ \ \ 
+.B "lzo\ \ \ \ "
 Enable LZO compression (default).
 .
 .TP
-.B nolzo\ \ 
+.B "nolzo\ \ "
 Disable LZO compression.
 .
 .TP
@@ -6427,11 +6427,11 @@
 quality level (default: 255)
 .
 .TP
-.B raw \ \ \ 
+.B "raw \ \ \ "
 Disable RTJPEG encoding.
 .
 .TP
-.B rtjpeg\ 
+.B "rtjpeg\ "
 Enable RTJPEG encoding (default).
 .
 .
@@ -6474,7 +6474,7 @@
 which you can activate with -vf scale=<width>:<height>:1.
 .
 .TP
-.B 4mv\ \ \ \ 
+.B "4mv\ \ \ \ "
 Use 4 motion vectors per macroblock.
 This might give better compression, but slows down encoding.
 .br
@@ -6569,7 +6569,7 @@
 from being written in the last stage of encoding.
 .
 .TP
-.B debug\ \ 
+.B "debug\ \ "
 Save per-frame statistics in ./xvid.dbg. (This is not the 2pass control
 file.)
 .RE
@@ -6580,7 +6580,7 @@
 releases of XviD 1.0.x (api4).
 .
 .TP
-.B packed\ 
+.B "packed\ "
 Create a bitstream which can be decoded delay-free.
 .br
 .I WARNING:
@@ -6632,7 +6632,7 @@
 own risks!
 .
 .TP
-.B qpel\ \ \ 
+.B "qpel\ \ \ "
 MPEG4 uses a half pixel precision for its motion search by default.
 The standard proposes a mode where encoders are allowed to use quarter
 pixel precision.
@@ -6644,7 +6644,7 @@
 is worth activating.
 .
 .TP
-.B gmc\ \ \ \ 
+.B "gmc\ \ \ \ "
 Enable Global Motion Compensation, which makes XviD generate special
 frames (GMC-frames) which are well suited for Pan/\:Zoom/\:Rotating images.
 Whether or not the use of this option will save bits is highly
@@ -6692,7 +6692,7 @@
 encoding in greyscale.
 .
 .TP
-.B hq_ac\ \ 
+.B "hq_ac\ \ "
 Activates High Quality AC coefficient prediction from neighbor blocks.
 .
 .TP
@@ -6840,7 +6840,7 @@
 same as above
 .IPs ntsc169
 same as above (Don't forget to give the exact ratio.)
-.IPs ext\ \ 
+.IPs "ext\ \ "
 Allows you to specify your own pixel aspect ratio with par_width and
 par_height.
 .RE
@@ -6872,7 +6872,7 @@
 filter chain.
 .
 .TP
-.B psnr\ \ \ 
+.B "psnr\ \ \ "
 Print the PSNR (peak signal to noise ratio) for the whole video after encoding
 and store the per frame PSNR in a file with a name like 'psnr_hhmmss.log' in
 the current directory.More information about the MPlayer-translations mailing list