[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs faq.xml,1.3,1.4

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Mon May 9 07:32:35 CEST 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv29882

Modified Files:
	faq.xml 
Log Message:
Synced with 1.74

Index: faq.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/faq.xml,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -r1.3 -r1.4
--- faq.xml	31 Mar 2005 08:28:37 -0000	1.3
+++ faq.xml	9 May 2005 05:32:32 -0000	1.4
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.67  -->
+<!-- Synced with: 1.74  -->
 <chapter id="faq" xreflabel="FAQ">
 <title>Èasto Kladené Dotazy (FAQ)</title>
 
@@ -25,7 +25,7 @@
 <answer><para>
 Pøeètìte si <ulink url="../../tech/translations.txt">translation HOWTO</ulink>,
 to vám objasní v¹e. Podrobnìj¹í pomoc mù¾ete dostat v
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-docs">mplayer-docs</ulink>
+<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-docs">MPlayer-docs</ulink>
 mailing listu.
 </para></answer>
 </qandaentry>
@@ -49,9 +49,9 @@
 V¾dy uvítáme nové kodéry i dokumentaristy. Pøeètìte si
 <ulink url="../../tech/">technickou dokumentaci</ulink>
 abyste dostali obecnou pøedstavu. Pak byste se mìli pøihlásit do
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-dev-eng">mplayer-dev-eng</ulink>
+<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-dev-eng">MPlayer-dev-eng</ulink>
 mailing listu a zaèít psát kód. Pokud chcete pomoci s dokumentací, pøipojte se do
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-docs">mplayer-docs</ulink>
+<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-docs">MPlayer-docs</ulink>
 mailing listu.
 </para></answer>
 </qandaentry>
@@ -201,9 +201,9 @@
 </para></question>
 <answer><para>
 Citováno z <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-users/2001-October/005351.html">mailu</ulink>
-který A'rpi poslal do listu <ulink url="http://mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-users/">mplayer-users</ulink>
+který A'rpi poslal do listu <ulink url="http://mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-users/">MPlayer-users</ulink>
 (slovo 'ideg' je vysvìtleno ní¾e) (POZOR: Tento pøeklad se sna¾í být co nejblí¾e
-smyslu pùvodního textu, ale místy jde jen stì¾í. Pozn. pøekl.):
+smyslu pùvodního textu, ale místy to jde jen stì¾í. Pozn. pøekl.):
 <blockquote>
 <para>
 A my máme idegy. A na¹e poèitadlo idegù znovu a znovu pøetéká.
@@ -388,7 +388,7 @@
 </para></question>
 <answer><para>
 Provìøte
-<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/homepage/codecs-status.html">stav kodeku</ulink>,
+<ulink url="../../codecs-status.html">stav kodeku</ulink>,
 pokud neobsahuje vá¹ kodek, pøeètìte si
 <link linkend="codecs">kodekovou dokumentaci</link>,
 zvlá¹tì <link linkend="codec-importing">codec importing HOWTO</link>
@@ -603,14 +603,13 @@
 <filename>~/.mplayer/</filename>, <filename>/etc/</filename>,
 <filename>/usr/local/etc/</filename> a podobnì? Odstraòte jej, proto¾e
 zastaralé <filename>codecs.conf</filename> soubory mohou zpùsobit obskurní
-potí¾e a jsou zamý¹leny jen pro pou¾ití vývojáøi.
-Napøíklad se v souèasnosti zmìnilo FourCC pro Vorbis.
-Pokud nìkde povalujete starý <filename>codecs.conf</filename>, pak jistì
-neobsahuje toto nové FourCC.
-Proto se nebude pøehrávat.
-Pokud neplánujete své pøipojení k vývoji <application>MPlayer</application>u,
-není vám tento soubor na nic a mìl by být smazán.
-<application>MPlayer</application> pou¾ije místo nìj svùj vestavìný.
+potí¾e a jsou zamý¹leny jen pro pou¾ití vývojáøi pracujícími na podpoøe kodekù.
+Tento soubor má pøednost pøed vestavìným nastavením kodekù
+<application>MPlayer</application>u, co¾ zpùsobí katastrofu, jakmile dojde
+k nekompatibilním zmìnám v nových verzích programu.
+Pokud není pou¾íván experty, jedná se jistou cestu do pekel, pùsobící
+náhodné a tì¾ko odhalitelné pády aplikace a problémy s pøehráváním.
+Pokud jej tedy stále je¹tì nìkde máte, ihned se jej zbavte.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
@@ -1363,6 +1362,36 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
+Jak mohu opravit AVI soubory s vadným indexem nebo prokládáním?
+</para></question>
+<answer><para>
+Prostì zkopírujte video a audio proudy do nového souboru a
+<application>MEncoder</application> vygeneruje index a rovnì¾ opraví prokládání,
+tak¾e volba <option>-ni</option> ji¾ nebude potøeba.
+To samozøejmì nemù¾e opravit pøípadné chyby v samotných video a/nebo audio
+proudech.
+<screen>
+mencoder -idx <replaceable>vstupní.avi</replaceable> -ovc copy -oac copy -o <replaceable>výstupní.avi</replaceable>
+</screen>
+</para></answer>
+</qandaentry>
+
+<qandaentry>
+<question><para>
+Jak mohu opravit pomìr stran videa v AVI souboru?
+</para></question>
+<answer><para>
+Pomìr stran lze opravit díky volbì <application>MEncoder</application>u
+<option>-force-avi-aspect</option>, která pøepí¹e pomìr stran ulo¾ený
+v AVI OpenDML vprp hlavièce. Napøíklad:
+<screen>
+mencoder <replaceable>vstupní.avi</replaceable> -ovc copy -oac copy -o <replaceable>výstupní.avi</replaceable> -force-avi-aspect 4/3
+</screen>
+</para></answer>
+</qandaentry>
+
+<qandaentry>
+<question><para>
 Nemohu zakódovat DVD titulky do AVI!
 </para></question>
 <answer><para>
More information about the MPlayer-translations mailing list