[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs mencoder.xml,1.2,1.3

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Mon May 9 07:43:24 CEST 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv28793

Modified Files:
	mencoder.xml 
Log Message:
Synced with 1.58

Index: mencoder.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/mencoder.xml,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -r1.2 -r1.3
--- mencoder.xml	20 Apr 2005 09:22:27 -0000	1.2
+++ mencoder.xml	9 May 2005 05:43:21 -0000	1.3
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.52 -->
+<!-- Synced with: 1.58 -->
 <chapter id="mencoder">
 <title>Enkódování s <application>MEncoder</application>em</title>
 
@@ -728,6 +728,349 @@
 <title>Oøezávání a ¹kálování</title>
 
 <para>
+ Pøipomeòme z pøedchozí èásti, ¾e koneèná velikost obrázku by mìla mít
+ jak ¹íøku, tak vý¹ku beze zbytku dìlitelnou 16, èeho¾ mù¾ete dosáhnout
+ pomocí oøezání, ¹kálování, nebo kombinací obou.
+</para>
+
+<para>
+ Pøi oøezávání byste se mìli dr¾et nìkolika zásad, abyste pøede¹li po¹kození
+ svého filmu.
+ Normální YUV formát 4:2:0, ukládá barvonosnou (chroma) informaci
+ podvzorkovanou, èili hustota vzorkování barvy je polovièní oproti jasové
+ (èernobílé) slo¾ce v obou smìrech.
+ Prohlédnìte si tento diagram, kde L oznaèuje vzorkovací body jasu a C
+ barvy.
+</para>
+
+<informaltable>
+<?dbhtml table-width="40%" ?>
+<?dbfo table-width="40%" ?>
+<tgroup cols="8" align="center">
+<colspec colnum="1" colname="col1"/>
+<colspec colnum="2" colname="col2"/>
+<colspec colnum="3" colname="col3"/>
+<colspec colnum="4" colname="col4"/>
+<colspec colnum="5" colname="col5"/>
+<colspec colnum="6" colname="col6"/>
+<colspec colnum="7" colname="col7"/>
+<colspec colnum="8" colname="col8"/>
+<spanspec spanname="spa1-2" namest="col1" nameend="col2"/>
+<spanspec spanname="spa3-4" namest="col3" nameend="col4"/>
+<spanspec spanname="spa5-6" namest="col5" nameend="col6"/>
+<spanspec spanname="spa7-8" namest="col7" nameend="col8"/>
+ <tbody>
+  <row>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+  </row>
+  <row>
+   <entry spanname="spa1-2">C</entry>
+   <entry spanname="spa3-4">C</entry>
+   <entry spanname="spa5-6">C</entry>
+   <entry spanname="spa7-8">C</entry>
+  </row>
+  <row>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+  </row>
+  <row>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+  </row>
+  <row>
+   <entry spanname="spa1-2">C</entry>
+   <entry spanname="spa3-4">C</entry>
+   <entry spanname="spa5-6">C</entry>
+   <entry spanname="spa7-8">C</entry>
+  </row>
+  <row>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+  </row>
+ </tbody>
+</tgroup>
+</informaltable>
+
+<para>
+ Jak vidíte, øádky i sloupce obrázku se pøirozenì párují. Pøi oøezávání tedy
+ <emphasis>musí</emphasis> být hodnoty odsazení i rozmìrù sudá èísla.
+ Pokud nejsou, nebude se barvonosná informace zprávnì krýt s jasovou.
+ Teoreticky lze støíhat s lichým odsazením, ale to vy¾aduje pøevzorkování
+ barvy, co¾ je potenciálnì ztrátový úkon a není podporován filtrem crop.
+</para>
+
+<para>
+ Dále, prokládané video je vzorkováno takto:
+</para>
+
+<informaltable>
+<?dbhtml table-width="80%" ?>
+<?dbfo table-width="80%" ?>
+<tgroup cols="16" align="center">
+<colspec colnum="1" colname="col1"/>
+<colspec colnum="2" colname="col2"/>
+<colspec colnum="3" colname="col3"/>
+<colspec colnum="4" colname="col4"/>
+<colspec colnum="5" colname="col5"/>
+<colspec colnum="6" colname="col6"/>
+<colspec colnum="7" colname="col7"/>
+<colspec colnum="8" colname="col8"/>
+<colspec colnum="9" colname="col9"/>
+<colspec colnum="10" colname="col10"/>
+<colspec colnum="11" colname="col11"/>
+<colspec colnum="12" colname="col12"/>
+<colspec colnum="13" colname="col13"/>
+<colspec colnum="14" colname="col14"/>
+<colspec colnum="15" colname="col15"/>
+<colspec colnum="16" colname="col16"/>
+<spanspec spanname="spa1-2"  namest="col1" nameend="col2"/>
+<spanspec spanname="spa3-4"  namest="col3" nameend="col4"/>
+<spanspec spanname="spa5-6"  namest="col5" nameend="col6"/>
+<spanspec spanname="spa7-8"  namest="col7" nameend="col8"/>
+<spanspec spanname="spa9-10" namest="col9" nameend="col10"/>
+<spanspec spanname="spa11-12" namest="col11" nameend="col12"/>
+<spanspec spanname="spa13-14" namest="col13" nameend="col14"/>
+<spanspec spanname="spa15-16" namest="col15" nameend="col16"/>
+ <tbody>
+  <row>
+   <entry namest="col1" nameend="col8">Horní pùlsnímek</entry>
+   <entry namest="col9" nameend="col16">Spodní pùlsnímek</entry>
+  </row>
+  <row>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+  </row>
+  <row>
+   <entry spanname="spa1-2">C</entry>
+   <entry spanname="spa3-4">C</entry>
+   <entry spanname="spa5-6">C</entry>
+   <entry spanname="spa7-8">C</entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+  </row>
+  <row>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+  </row>
+  <row>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+  </row>
+  <row>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry spanname="spa9-10">C</entry>
+   <entry spanname="spa11-12">C</entry>
+   <entry spanname="spa13-14">C</entry>
+   <entry spanname="spa15-16">C</entry>
+  </row>
+  <row>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+  </row>
+  <row>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+  </row>
+  <row>
+   <entry spanname="spa1-2">C</entry>
+   <entry spanname="spa3-4">C</entry>
+   <entry spanname="spa5-6">C</entry>
+   <entry spanname="spa7-8">C</entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+  </row>
+  <row>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+  </row>
+  <row>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+  </row>
+  <row>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry spanname="spa9-10">C</entry>
+   <entry spanname="spa11-12">C</entry>
+   <entry spanname="spa13-14">C</entry>
+   <entry spanname="spa15-16">C</entry>
+  </row>
+  <row>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry></entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+   <entry>L</entry>
+  </row>
+ </tbody>
+</tgroup>
+</informaltable>
+
+<para>
+ Jak vidíte, tak se vzor opakuje ka¾dé 4 øádky, tak¾e pøi oøezu prokládaného
+ videa musí být odsazení v ose y a vý¹ka beze zbytku delitelné 4.
+</para>
+
+<para>
  Nativní DVD rozli¹ení je 720x480 pro NTSC a 720x576 pro PAL, ale je zde je¹tì
  pøíznak pomìru stran, který udává, zda se jedná o obrazovku (full-screen)(4:3),
  nebo ¹irokoúhlý film (wide-screen)(16:9). Mnoho (jestli ne vìt¹ina)
@@ -739,10 +1082,38 @@
 <para>
  <application>MPlayer</application> poskytuje filtr pro detekci potøebného
  oøezu, který stanoví oøezový obdélník (<option>-vf cropdetect</option>).
+ Spus»te <application>MPlayer</application> s volbou
+ <option>-vf cropdetect</option> a on vám vypí¹e nastavení filtru crop pro
+ oøezání okrajù.
+ Mìli byste nechat bì¾et film tak dlouho, dokud není pou¾ita celá plocha
+ obrázku, abyste dostali správné hodnoty crop.
+</para>
+
+<para>
+ Pak otestujte získané hodnoty z pøíkazového øádku
+ <application>MPlayer</application>u vypisované <option>cropdetect</option>em
+ a upravte obdélník podle potøeby.
+ V tom vám pomù¾e filtr <option>rectangle</option>, který interaktivnì
+ nastavit obdélník pro vá¹ film.
+ Nezapomeòte zachovat vý¹e uvedená doporuèení, abyste nepo¹kodili barevnou
+ mapu.
+</para>
+
+<para>
+ ©kálování je obvykle nevhodné.
+ ©kálování prokládaného videa je obtí¾né a pokud chcete zachovat prokládání,
+ mìli byste se mu úplnì vyhnout.
+ Pokud mebudete ¹kálovat, ale budete chtít pou¾ívat rozmìry v násobcích 16,
+ budete muset oøíznout i èást obrazu.
+ Neponechávejte ani malé èerné okraje, jeliko¾ se velmi ¹patnì kódují!
+</para>
+
+<para>
  Proto¾e MPEG-4 pou¾ívá makrobloky 16x16, mìli byste se ujistit, ¾e oba rozmìry
  videa jsou násobkem 16, jinak sní¾íte kvalitu, zvlá¹» pøi nízkých datových
  tocích. Mù¾ete to zajistit zaokrouhlením ¹íøky a vý¹ky oøezového obdélníku
- dolù na nejbli¾¹í násobek 16. Pøi oøezávání byste mìli zvý¹it odsazení
+ dolù na nejbli¾¹í násobek 16.
+ Jak jsme ji¾ øekli, mìli byste pøi oøezávání zvý¹it odsazení
  (offset) v ose y o polovinu rozdílu mezi starou a novou vý¹kou, tak¾e bude
  výsledné video bráno ze støedu snímku. Z dùvodu principu vzorkování DVD videa
  se ujistìte, ¾e je odsazení sudé èíslo. (Popravdì, pøijmìte jako pravidlo,
@@ -783,8 +1154,6 @@
 </para></listitem>
 <listitem><para>
  PRdvd je pomìr pixelù v DVD, který je roven 1.25=(720/576) pro DVD
-</para></listitem>
-<listitem><para>
  v PALu a 1.5=(720/480) pro DVD v NTSC,
 </para></listitem>
 </itemizedlist>
@@ -1378,6 +1747,284 @@
 
 </sect1>
 
+<sect1 id="menc-feat-x264">
+<title>Enkódování s <systemitem class="library">x264</systemitem> kodekem</title>
+<para>
+ <systemitem class="library">x264</systemitem> je svobodná knihovna pro
+ enkódování H264/AVC video proudù.
+ Pøe zahájením enkódování budete muset <link linkend="codec-x264-encode">
+ nastavit její podporu v<application>MEncoder</application>u</link>.
+</para>
+
+<sect2 id="menc-feat-x264-intro">
+<title>Jaké volby bychom mìli nastavit pro nejlep¹í výsledky?</title>
+
+<para>
+ Zaènìte prosím prostudováním èásti
+ <systemitem class="library">x264</systemitem> v man stránce
+ <application>MPlayer</application>u.
+ Tato sekce je zamý¹lena jako doplnìk man stránky.
+</para>
+
+<orderedlist>
+<title>Obecnì jsou zde tøi typy uva¾ování pøi volbì vhodných voleb enkodéru:
+</title>
+ <listitem><para>Èasová nároènost enkódování vs. kvalita</para></listitem>
+ <listitem><para>Volby rozhodující o typu snímkù</para></listitem>
+ <listitem><para>Volby ovlivòující kontrolu datového toku a kvantizaci</para></listitem>
+</orderedlist>
+
+<para>
+ Tento návod se vìt¹inou zamìøuje na první skupinu voleb.
+ Dal¹í dvì skupiny èasto zále¾í na osobních preferencích a individuálních
+ po¾adavcích.
+</para>
+
+<para>
+ Ne¾ budeme pokraèovat, poznamenejme, ¾e tento návod pou¾ívá jediné mìøítko
+ kvality: celkový PSNR.
+ Struèné vysvìtlení co je to PSNR, naleznete
+ <ulink url="http://en.wikipedia.org/wiki/PSNR">ve Wikipedii pod heslem PSNR</ulink>.
+ Celkové PSNR je poslední hlá¹ené PSNR èíslo pøi zaøazení volby
+ <option>psnr</option> v <option>x264encopts</option>.
+ Kdykoli budete èíst prohlá¹ení o PSNR, jeden z pøedpokladù tohoto sdìlení
+ je, ¾e jsou pou¾ity shodné datové toky.
+</para>
+
+<para>
+ Témìø v¹echny komentáøe v tomto návodu pøedpokládají, ¾e enkódujete
+ dvouprùchodovì.
+ Pøi porovnávání voleb jsou zde dva hlavní dùvody pro pou¾ití dvouprùchodového
+ enkódování.
+ Zaprvé, dvouprùchodové enkódování vám získá zhruba 1dB PSNR, co¾ je
+ velký rozdíl.
+ Zadruhé, testování voleb pomocí pøímého porovnání kvality v jednoprùchodových
+ výsledcích je pochybné, jeliko¾ se datový tok znaènì li¹í s ka¾dým
+ enkódováním.
+ Není v¾dy snadné urèit, zda se zmìnila kvalita díky zmìnì voleb, nebo
+ z vìt¹í èásti odpovídají zmìnám datového toku.
+</para>
+
+<para>
+ Z voleb, které umo¾òují vymìnit èas za kvalitu, jsou obvykle nejdùle¾itìj¹í
+ <option>subq</option> a <option>frameref</option>.
+ Máte-li zájem ovlivnit jak rychlost, tak kvalitu, jsou to první volby,
+ které byste mìli zvá¾it.
+</para>
+
+<para>
+ Ve smyslu rychlosti se spolu volby <option>frameref</option> a
+ <option>subq</option> velmi silnì ovlivòují.
+ Zku¹enosti ukazují, ¾e pøi jednom referenèním snímku si
+ <option>subq=5</option> vezme asi o 35% více èasu ne¾
+ <option>subq=1</option>.
+ Pøi 6 referenèních snímcích naroste spomalení nad 60%.
+ Vliv <option>subq</option> na PSNR se zdá být pomìrnì stálý,
+ bez ohledu na poèet referenèních snímkù.
+ Typicky <option>subq=5</option> získá 0.2-0.5 dB
+ celkového PSNR pøes <option>subq=1</option>.
+ To je obvykle ji¾ viditelné.
+</para>
+
+</sect2>
+
+<sect2 id="menc-feat-x264-encoding-options">
+<title>Enkódovací volby x264</title>
+
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">frameref</emphasis>:
+ Výchozí nastavení <option>frameref</option> je 1, ale nemìlo by to být bráno
+ tak, ¾e je rozumné nastavovat jej na 1.
+ Pouhé zvý¹ení <option>frameref</option> na 2 získá okolo
+ 0.15dB PSNR s 5-10% spomalením, co¾ je zøejmì dobrý obchod.
+ <option>frameref=3</option> získá kolem 0.25dB PSNR navíc k
+ <option>frameref=1</option>, co¾ ji¾ mù¾e být viditelný
+ rozdíl.
+ <option>frameref=3</option> je asi o 15% pomalej¹í ne¾
+ <option>frameref=1</option>.
+ Nane¹tìstí se zisk rychle vytrácí.
+ Prø <option>frameref=6</option> mù¾ete oèekávat zisk pouze
+ 0.05-0.1 dB nad <option>frameref=3</option> pøi dodateèném
+ 15% zpomalení.
+ Nad <option>frameref=6</option> je zisk kvality obvykle velmi malý
+ (aèkoli byste mìli mít na pamìti, ¾e se to mù¾e výraznì li¹it v závislosti
+ na zdrojovém materiálu).
+ V pomìrnì typickém pøípadì zlep¹í <option>frameref=12</option>
+ celkový PSNR o pouhé 0.02dB nad <option>frameref=6</option>,
+ pøi spomalení o 15%-20%.
+ Pøi tak vysokých hodnotách <option>frameref</option> lze øíct pouze
+ jedinou dobrou vìc, a to ¾e jejich dal¹í zvy¹ování témìø nikdy
+ <emphasis role="bold">nesní¾í</emphasis> PSNR, ale dal¹í zisk kvality
+ je stì¾í mìøitelný, nato¾ viditelný.
+</para>
+<note><title>Poznámka:</title>
+<para>
+ Zvý¹ení <option>frameref</option> na nemístnì vysokou hodnotu
+ <emphasis role="bold">mù¾e</emphasis> a
+ <emphasis role="bold">obvykle taky sní¾í</emphasis>
+ efektivitu kódování, pokud vypnete CABAC.
+ Se zapnutým CABAC (výchozí chování) se zdá být mo¾nost nastavit
+ <option>frameref</option> "pøíli¹ vysoko" pøíli¹ vzdálená na to,
+ abyste se tím museli trápit a v budoucnu mohou optimalizace
+ tuto mo¾nost zcela vylouèit.
+</para>
+</note>
+<para>
+ Pokud vám zále¾í na rychlosti, bývá vhodným kompromisem pou¾ít
+ nízké hodnoty <option>subq</option> a <option>frameref</option>
+ v prvním prùchodu a zvý¹it je ve druhém.
+ Typicky to má zanedbatelný záporný vliv na koneènou kvalitu:
+ pravdìpodobnì stratíte ménì ne¾ 0.1dB PSNR, co¾ by mìl být a¾ pøíli¹
+ malý rozdíl, ne¾ aby byl vidìt.
+ Odli¹né hodnoty <option>frameref</option> v¹ak mohou místy ovlivnit
+ volbu typu snímku.
+ Nejspí¹ to budou ojedinìlé pøípady, ale chcete-li si být zcela jisti,
+ zjistìte, jestli va¹e video obsahuje buï blýskavé vzory pøes celou obrazovku,
+ nebo rozsáhlé krátkodobé zmìny, které by mohly vynutit I-snímek.
+ Nastavte <option>frameref</option> pro první prùchod tak, aby byl
+ dostateènì velký pro pokrytí doby bliknutí (nebo zmìny).
+ Napøíklad, pokud scéna pøepíná tam a zpìt mezi dvìma obrázky pøes tøi snímky,
+ nastavte <option>frameref</option> pro první prùchod na 3 a více.
+ Tento pøípad je nejspí¹ zcela ojedinìlý v hraných filmech, ale obèas se
+ vyskytuje v záznamech z videoher.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">bframes</emphasis>:
+ Pou¾itelnost B-snímkù je ve vìt¹inì ostatních kodekù diskutabilní.
+ V H.264 se to zmìnilo: jsou zde nové techniky a typy blokù pro pou¾ití
+ v B-snímcích.
+ Obvykle i naivní algoritmus pro výbìr B-snímku mù¾e zajistit znatelný
+ zisk PSNR.
+ Také je zajímavé, ¾e pokud vypnete adaptivní rozhodování o B-snímku
+ (<option>nob_adapt</option>), zvý¹í obvykle enkódování s
+ <option>bframes</option> o trochu rychlost enkódování.
+</para>
+<para>
+ S vypnutým adaptivním rozhodováním o B-snímku
+ (<option>x264encopts</option>'s <option>nob_adapt</option>),
+ se optimální hodnota této volby obvykle pohybuje od
+ <option>bframes=1</option> do <option>bframes=3</option>.
+ Se zapnutým adaptivním rozhodováním o B-snímku (výchozí chování),
+ je obvykle bezpeèné pou¾ít vy¹¹í hodnoty; enkodér se pokusí sní¾it
+ pou¾ití B-snímkù ve scénách, kde by sní¾ily kompresi.
+</para>
+<para>
+ Pokud vùbec pou¾ijete <option>bframes</option>, zva¾te
+ nastavení maximálního poètu B-snímkù na 2 nebo více, pokud chcete
+ tì¾it z vá¾ené predikce.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">b_adapt</emphasis>:
+ Poznámka: ve výchozím stavu zapnuto.
+</para>
+<para>
+ Je-li tato volba zapnuta, bude enkodér pou¾ívat jendoduchou
+ heuristiku pro sní¾ení poètu B-snímkù ve scénách, kde by jejich
+ pou¾itím pøíli¹ nezískaly.
+ Mù¾ete pou¾ít <option>b_bias</option> pro nastavení jak pøátelský
+ bude enkodér k B-snímkùm.
+ Spomalení pùsobené adaptivními B-snímky je nyní spí¹e malé, ale
+ stejnì tak potenciální zisk kvality.
+ Obvykle v¹ak nijak ne¹kodí.
+ Poznamenejme, ¾e ovlivòuje rychlost a rozhodování o typu snímku pouze
+ v prvním prùchodu.
+ <option>b_adapt</option> a <option>b_bias</option> nemají ¾ádný vliv
+ v náslydných prùchodech.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">b_pyramid</emphasis>:
+ Pokud pou¾íváte >2 B-snímky, mù¾ete také zapnout tuto volbu; jak
+ øíká man stránka, dostanete malé zvý¹ení kvality bez ztráty rychlosti.
+ Poznamenejme, ¾e tato videa nelze èíst dekodéry zalo¾enými na libavcodec
+ star¹ími ne¾ 5. bøezna 2005.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">weight_b</emphasis>:
+ V typických pøípadech tato volba nepøiná¹í velký zisk.
+ V prolínacích nebo stmívacích scénách v¹ak vá¾ená predikce
+ umo¾òuje pomìrnì velkou úsporu datového toku.
+ V MPEG-4 ASP bývá stmívání obvykle nejlépe kódováno jako série
+ velkých I-snímkù; pou¾ití vá¾ené predikce v B-snímcích umo¾òuje
+ zmìnit alespoò nìkteré z nich na rozumnì men¹í B-snímky.
+ Spomalení enkódování se zdá být minimální, pokud nìjaké je.
+ Rovnì¾, v rozporu s tím, co si nìkteøí lidé mohou myslet,
+ po¾adavky dekodéru na CPU nejsou vá¾enou predikcí ovlivnìny,
+ ostatní mo¾nosti jsou stejnì nároèné.
+</para>
+<para>
+ Nane¹tìstí má aktuálnì algoritmus adaptivního rozhodování o B-snímcích
+ výraznou tendenci vyvarovat se B-snímkù pøi stmívání.
+ Dokud se to nezmìní, bude dobré pøidat
+ <option>nob_adapt</option> do x264encopts, pokud oèekáváte, ¾e stmívání
+ bude mít znatelný vliv ve va¹em konkrétním klipu.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">deblockalpha, deblockbeta</emphasis>:
+ Toto bude ponìkud kontroverzní.
+</para>
+<para>
+ H.264 definuje jednoduchou deblokující proceduru na I-blocích, která
+ pou¾ívá pøednastavené síly a prahy na QP daného bloku.
+ Ve výchozím stavu jsou bloky s nízkým QP silnì filtrovány a bloky s
+ nízkým QP nejsou deblokovány vùbec.
+ Pøednastavené síly definované standardem jsou dobøe voleny a
+ odchylky jsou velmi dobré, tak¾e jsou PSNR optimální pro jakékoli
+ video, které zkou¹íte enkódovat.
+ Volby <option>deblockalpha</option> a <option>deblockbeta</option>
+ vám umo¾ní nastavit odchylky pøednastavených deblokovacích prahù.
+</para>
+<para>
+ Zdá se, ¾e si mnoho lidí myslí, ¾e je vhodné výraznì sní¾it sílu (øeknìme, -3)
+ deblokovacího filtru.
+ To v¹ak není témìø nikdy dobrý nápad a v mnoha pøípadech lidé, kteøí
+ tak èiní, dobøe nerozumí jak výchozí deblokování pracuje.
+</para>
+<para>
+ První a nejdùle¾itìj¹í vìc, kterou byste mìli o in-loop deblokovacím
+ filtru vìdìt je, ¾e výchozí nastavení prahù je témìø v¾dy optimální
+ vzhledem k PSNR.
+ V øídkých pøípadech kdy není, je ideální odchylka plus mínus 1.
+ Zmìna deblokujících parametrù o vìt¹í hodnotu vede témìø s jistotou
+ ke zhor¹ení PSNR.
+ Zesílení filtru setøe více detailù; zeslabení zvý¹í viditelnost ètvereèkování.
+</para>
+<para>
+ Rozhodnì je nevhodné sni¾ovat deblokovací prahy, pokud má va¹e video
+ nízkou prostorovou komplexnost (èili nemnoho detailù nebo ¹umu).
+ In-loop filtr témìø perfektnì kryje artefakty, které se vyskytnou.
+ Pokud má v¹ak zdroj vysokou prostorovou komplexnost, jsou artefakty
+ hùøe rozeznatelné.
+ To proto, ¾e krou¾kování má tendenci vypadat jako detail nebo ¹um.
+ Lidská vizuální vnímavost si snadno pov¹imne, kdy¾ je odstranìn detail,
+ ale obtí¾nìji si v¹imne, kdy¾ je ¹patnì reprezentován ¹um.
+ Kdy¾ pøíjde na subjektivní kvalitu, je ¹um èásteènì zamìnitelný s detaily.
+ Sní¾ením síly deblokovacího filtru nejspí¹e zvý¹íte chybu pøidáním
+ krou¾kových artefaktù, ale oko si toho nev¹imne, proto¾e si splete
+ artefakty s detaily.
+</para>
+
+<para>
+ To v¹ak <emphasis role="bold">stále</emphasis> neospravedlòuje
+ sní¾ení síly deblokovacího filtru.
+ Obecnì dostanete kvalitnìj¹í ¹um z postprocesingu.
+ Pokud va¹e H.264 videa vypadají pøíli¹ rozmazané nebo flekaté, zkuste si
+ pohrát s
+ <option>-vf noise</option> pøi pøehrávání.
+ <option>-vf noise=8a:4a</option> by mìlo zamaskovat vìt¹inu smazaných
+ artefakù.
+ Témìø jistì to bude vypadat lépe ne¾ to, co dostanete pomocí
+ podvádìní deblokovacího filtru.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+</sect2>
+</sect1>
+
 <sect1 id="menc-feat-telecine">
 <title>Jak nalo¾it s telecine a prokladem v NTSC DVD</title>
 
More information about the MPlayer-translations mailing list