[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs codecs.xml,1.3,1.4

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Mon May 9 07:30:59 CEST 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv9115

Modified Files:
	codecs.xml 
Log Message:
Synced with 1.63

Index: codecs.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/codecs.xml,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -r1.3 -r1.4
--- codecs.xml	24 Mar 2005 06:42:38 -0000	1.3
+++ codecs.xml	9 May 2005 05:30:56 -0000	1.4
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with 1.59 -->
+<!-- Synced with 1.63 -->
 <sect1 id="codecs">
 <title>Podporované kodeky</title>
 
@@ -8,7 +8,7 @@
 
 <para>
 Kompletní dennì aktualizovaný seznam naleznete v na¹í stránce
-<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/homepage/codecs-status.html">tabulce statutu kodeku</ulink>.
+<ulink url="../../codecs-status.html">tabulce statutu kodeku</ulink>.
 Docela dost kodekù si mù¾ete stáhnout z na¹í domovské stránky.
 Odkaz najdete na
 <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/">stránce kodekù</ulink>.
@@ -540,6 +540,140 @@
 </procedure>
 
 </sect3>
+
+<sect3 id="codec-x264">
+<title>x264</title>
+
+<sect4 id="codec-x264-whatis">
+<title>Co je x264?</title>
+<para>
+ <systemitem class="library">x264</systemitem> je knihovna pro tvorbu
+ H.264 video proudù.
+ Není 100% dokonèena, ale ji¾ má alespoò urèitou podporu vìt¹iny H.264
+ vlastností ovlivòujících kvalitu.
+ Ve specifikaci H.264 je ov¹em mnoho pokroèilých funkcí, které nemají pøímo
+ co do èinìní s kvalitou videa. Mnoho z tìchto vlastností zatím není
+ implementováno v <systemitem class="library">x264</systemitem>.
+</para>
+
+<itemizedlist>
+<title>Vlastnosti enkodéru</title>
+ <listitem><para>CAVLC/CABAC</para></listitem>
+ <listitem><para>Multi-reference</para></listitem>
+ <listitem><para>Intra: v¹echny typy makroblokù (16x16 a 4x4 se v¹emi
+  predikcemi)</para></listitem>
+ <listitem><para>Inter P: v¹echna rozdìlení (partitiony) (od 16x16 ní¾e a¾ do
+  4x4)</para></listitem>
+ <listitem><para>Inter B: rozdìlení od 16x16 ní¾e a¾ do 8x8
+  (vèetnì SKIP/DIRECT)</para></listitem>
+ <listitem><para>Øízení datového toku: konstantní kvantizér, konstantní datový
+  tok nebo víceprùchodový ABR</para></listitem>
+ <listitem><para>Detekce zmìny scény</para></listitem>
+ <listitem><para>Adaptivní umís»ování B-snímkù</para></listitem>
+ <listitem><para>B-snímky jako referenèní / libovolné øazení snímkù
+  </para></listitem>
+</itemizedlist>
+
+<itemizedlist>
+<title>Omezení enkodéru</title>
+ <listitem><para>Nemá skuteèný RD</para></listitem>
+</itemizedlist>
+
+
+</sect4>
+
+<sect4 id="codec-h264-whatis">
+<title>Co je H.264?</title>
+<para>
+ H.264 je jeden z názvù nového kodeku digitálního videa vyvíjeného spoleènì skupinami
+ ITU a MPEG.
+ Rovnì¾ mù¾e být zprávnì nazýván tì¾kopádnì jako
+ "ISO/IEC 14496-10" nebo "MPEG-4 Part 10".
+ Èastìji je nazýván jako "MPEG-4 AVC" nebo jen "AVC".
+</para>
+<para>
+ A» u¾ mu øíkáte jakkoli, H.264 stojí za vyzkou¹ení, proto¾e obvykle
+ dosahuje kvality MPEG-4 ASP pøi datovém toku o 5%-30% ni¾¹ím.
+ Konkrétní výsledky závisí jak na zdrojovém videu, tak na enkodéru.
+ Prospìch z pou¾ití H.264 není zadarmo: zdá se, ¾e dekódování H.264 datových
+ proudù má pøemr¹tìné nároky na CPU a pamì».
+ Napøíklad na 1733 MHz Athlonu vyu¾ije dekódování 1500kbps H.264 videa
+ kolem 50% CPU.
+ Pro porovnání, dekódování 1500kbps MPEG4-ASP proudu vy¾aduje okolo
+ 10% CPU.
+ To znamená, ¾e dekódování datových proudù je pro vìt¹inu u¾ivatelù témìø
+ nemo¾né.
+ Rovnì¾ to znamená, ¾e dokonce i rozumný DVD rip se mù¾e obèas zakousnout
+ na procesorech slab¹ích ne¾ cca 2.0 GHz.
+</para>
+<para>
+ Alespoò s <systemitem class="library">x264</systemitem>,
+ nejsou po¾adavky ne enkódování o mnoho vìt¹í ne¾ ty, které vy¾aduje MPEG4-ASP.
+ Napøíklad na 1733 MHz Athlonu pobì¾í typické DVD enkódování pøi 5-15 snímkù
+ za sekundu.
+</para>
+<para>
+ Tento dokument se nesna¾í vysvìtlit detaily H.264, ale pokud máte zájem
+ o struèný pøehled, pøeètìte si
+ <ulink url="http://www.cdt.luth.se/~peppar/kurs/smd151/spie04-h264OverviewPaper.pdf">The H.264/AVC Advanced Video Coding Standard: Overview and Introduction to the Fidelity Range Extensions</ulink>.
+</para>
+</sect4>
+
+<sect4 id="codec-x264-playback">
+<title>Jak mohu pøehrávat H.264 videa <application>MPlayer</application>em?</title>
+<para>
+ <application>MPlayer</application> pou¾ívá H.264 dekodér z
+ <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>u.
+ <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> má alespoò
+ minimálnì pou¾itelný H.264 dekodér ji¾ asi od èervence 2004,
+ od té doby v¹ak byly provedeny velké zmìny a vylep¹ení jak v poètu funkèností,
+ tak ve vylep¹ení pou¾ití CPU.
+ Pro jistotu je v¾dy nejlep¹í pou¾ívat aktuální CVS verzi.
+</para>
+<para>
+ Chcete-li se snadno a rychle dozvìdìt o zmìnách v H.264 dekódování
+ <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>u, sledujte
+ <ulink url="http://mplayerhq.hu/cgi-bin/cvsweb.cgi/ffmpeg/libavcodec/h264.c?cvsroot=FFMpeg">webové rozhraní FFmpeg CVS repozitáøe</ulink>.
+</para>
+</sect4>
+
+<sect4 id="codec-x264-encode">
+<title>Jak mohu enkódovat video pomocí <application>MEncoder</application> a <systemitem class="library">x264</systemitem>?</title>
+<para>
+ Pokud máte nainstalován klient subversion, mù¾ete si poslední x264
+ zdrojové kódy x264 opatøit tímto pøíkazem:
+ <screen>
+  svn co svn://svn.videolan.org/x264/trunk x264
+ </screen>
+ Zdrojové kódy <application>MPlayer</application>u jsou aktualizovány, kdykoli
+ nastane zmìna API v <systemitem class="library">x264</systemitem>, tak¾e v¾dy
+ doporuèujeme pou¾ívat také CVS verzi <application>MPlayer</application>u.
+ Tato situace se snad zmìní, a¾ <systemitem class="library">x264</systemitem>
+ dospìje k "vydání".
+ Mezi tím by mìla být <systemitem class="library">x264</systemitem> pova¾ována
+ za velmi nestabilní v tom smyslu, ¾e se její programové rozhraní neustále
+ mìní.
+</para>
+<para>
+ <systemitem class="library">x264</systemitem> je setavována a
+ instalována standardním postupem:
+ <screen>
+  ./configure &amp;&amp; make &amp;&amp; sudo make install
+ </screen>
+ To nainstaluje libx264.a do /usr/local/lib a x264.h je umístìn do
+ /usr/local/include.
+
+ S knihovnou <systemitem class="library">x264</systemitem> a jejím hlavièkovým
+ souborem umístìnými na standardních místech je sestavení
+ <application>MPlayer</application>u s podporou
+ <systemitem class="library">x264</systemitem> snadné.
+ Staèí spustir standardní:
+ <screen>./configure &amp;&amp; make &amp;&amp; sudo make install</screen>
+ Skript configure automaticky detekuje, ¾e jste splnili po¾adavky pro
+ <systemitem class="library">x264</systemitem>.
+</para>
+</sect4>
+</sect3>
 </sect2>
 
 <!-- ********** -->
More information about the MPlayer-translations mailing list