[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs codecs.xml,1.5,1.6

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Tue Jun 28 15:29:29 CEST 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv17581

Modified Files:
	codecs.xml 
Log Message:
Synced with 1.66

Index: codecs.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/codecs.xml,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -r1.5 -r1.6
--- codecs.xml	7 Jun 2005 05:56:46 -0000	1.5
+++ codecs.xml	28 Jun 2005 13:29:27 -0000	1.6
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with 1.64 -->
+<!-- Synced with 1.66 -->
 <sect1 id="codecs">
 <title>Podporované kodeky</title>
 
@@ -427,46 +427,32 @@
 <title>XviD</title>
 
 <para>
-<ulink url="http://www.xvid.org">XviD</ulink> je oddìlená vývojová vìtev
-OpenDivX kodeku. To se stalo poté co ProjectMayo uzavøel zdrojový kód kodeku,
+<ulink url="http://www.xvid.org">XviD</ulink> je free software MPEG-4 ASP
+kompatibilní video kodec, jen¾ má podporu pro dvouprùchodové enkódování a
+plnì podporuje MPEG-4 ASP, co¾ jej èiní mnohem efektivnìj¹ím, ne¾ je
+dobøe známý DivX kodek.
+Dosahuje velmi dobré kvality videa a dobrý vákon díky CPU optimalizacím
+pro vìt¹inu moderních procesorù.
+</para>
+<para>
+Jeho vývoj je odvozen od OpenDivX kodeku.
+To se stalo poté co ProjectMayo uzavøel zdrojový kód kodeku,
 vydal jej jako DivX4 (nyní DivX5) a lidé mimo ProjectMayo pracující na kodeku
 se na¹tvali a zalo¾ili XviD. Oba projekty tedy mají stejný základ.
 <itemizedlist>
-<title>VÝHODY</title>
-<listitem><simpara>
- open source
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
- API kompatibilní s DivX4, tak¾e pøidat jeho podporu je snadné
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
- podporuje dvouprùchodové enkódování
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
- dobrá kvalita enkódování, je rychlej¹í ne¾ DivX4 (mù¾ete si jej
- optimalizovat pro svùj poèítaè pøi kompilaci)
- </simpara></listitem>
-</itemizedlist>
-
-<itemizedlist>
-<title>NEVÝHODY</title>
-<listitem><simpara>
- v souèasnosti neumí zprávnì <emphasis role="bold">dekódovat</emphasis>
- v¹echny DivX/DivX4 soubory (¾ádný problém,
- <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>
- je pøehraje)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
- stále ve vývoji
- </simpara></listitem>
-</itemizedlist>
 </para>
 
 <procedure>
-<title>INSTALACE XVID Z CVS</title>
+<title>Instalace <systemitem class="library">XviD</systemitem></title>
 <para>
- Kodek je v souèasnosti k dispozici pouze z CVS. Zde máte návod ke sta¾ení a
- instalaci (potøebujete alespoò autoconf 2.50, automake a libtool):
+ Stejnì jako vìt¹ina svobodného software je dostupný ve dvou verzích:
+ <ulink url="http://www.xvid.org/downloads.html">oficiálnì uvolnìné verzi</ulink>
+ a verzi CVS.
+ V souèasnosti je CVS verze obvykle dostateènì stabilní pro pou¾ití, jeliko¾
+ vìt¹inou obsahuje opravy chyb, které zùstaly po vydání.
+ Zde uvádíme postup pro zprovoznìní <systemitem class="library">XviD</systemitem>
+ CVS v <application>MEncoder</application>u (budete potøebovat alespoò
+ autoconf 2.50, automake a libtool):
 </para>
 <step><para>
  <screen>cvs -z3 -d:pserver:anonymous at cvs.xvid.org:/xvid login</screen>
More information about the MPlayer-translations mailing list