[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs usage.xml,1.2,1.3

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Tue Jun 7 08:11:33 CEST 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv4997

Modified Files:
	usage.xml 
Log Message:
Synced with 1.27

Index: usage.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/usage.xml,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -r1.2 -r1.3
--- usage.xml	24 Mar 2005 06:47:49 -0000	1.2
+++ usage.xml	7 Jun 2005 06:11:31 -0000	1.3
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.24 -->
+<!-- Synced with: 1.27 -->
 <chapter id="usage">
 <title>Pou¾ití</title>
 
@@ -37,6 +37,15 @@
 </para>
 
 <para>
+Jiný zpùsob pøehrání souboru:
+<synopsis>
+<command>mplayer</command><!--
+--> [<replaceable>volby</replaceable>]<!--
+--> <replaceable>file:///uri-eskejpovaná-cesta-k-souboru</replaceable>
+</synopsis>
+</para>
+
+<para>
 Pøehrávání více souborù:
 <synopsis>
 <command>mplayer</command><!--
@@ -246,7 +255,7 @@
 <application>MPlayer</application> umí èíst ze std. vstupu
 (<emphasis>ne</emphasis> z pojmenovaných rour). To mù¾e být napøíklad pou¾ito
 pro pøehrávání z FTP:
-<screen>wget <replaceable>ftp://micorsops.com/something.avi</replaceable> -O - | mplayer -</screen>
+<screen>wget <replaceable>ftp://micorsops.com/cokoli.avi</replaceable> -O - | mplayer -</screen>
 </para>
 
 <note><para>
@@ -254,6 +263,29 @@
 ze sí»e:
 <screen>wget <replaceable>ftp://micorsops.com/cokoli.avi</replaceable> -O - | mplayer -cache 8192 -</screen>
 </para></note>
+
+<sect2 id="streaming-save">
+<title>Ulo¾ení proudového obsahu</title>
+<para>
+ Jakmile jste pøimìli <application>MPlayer</application> pøehrát
+ vá¹ oblíbený internetový proud, mù¾ete pou¾ít volbu
+ <option>-dumpstream</option> k ulo¾ení datového proudu do souboru.
+ For example:
+<screen>
+ mplayer <replaceable>http://217.71.208.37:8006</replaceable> -dumpstream -dumpfile <replaceable>proud.asf</replaceable>
+</screen>
+ ulo¾í proudové video z
+ <replaceable>http://217.71.208.37:8006</replaceable> do
+ <replaceable>proud.asf</replaceable>.
+ Pracovat to bude se v¹emi <application>MPlayer</application>em podporovanými
+ protokoly, jako MMS, RSTP, a tak dále.
+ Pokud chcete z proudu ulo¾it pouze zvuk nebo video, pou¾ijte
+ <option>-dumpaudio</option> nebo <option>-dumpvideo</option>, ale pamatujte,
+ ¾e <application>MPlayer</application> bude ignorovat v¹echny vyjma poslední
+ <option>-dump*</option> volby zadané na pøíkazovém øádku.
+</para>
+</sect2>
+
 </sect1>
 
 <sect1 id="mpst" xreflabel="Remote streams">
More information about the MPlayer-translations mailing list