[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs mencoder.xml,1.3,1.4

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Tue Jun 7 07:58:06 CEST 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv21376

Modified Files:
	mencoder.xml 
Log Message:
Synced with 1.70

Index: mencoder.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/mencoder.xml,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -r1.3 -r1.4
--- mencoder.xml	9 May 2005 05:43:21 -0000	1.3
+++ mencoder.xml	7 Jun 2005 05:58:03 -0000	1.4
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.58 -->
+<!-- Synced with: 1.70 -->
 <chapter id="mencoder">
 <title>Enkódování s <application>MEncoder</application>em</title>
 
@@ -360,8 +360,8 @@
 <title>Kopírování francouzských titulkù z MPEG souboru</title>
 <screen>
 rm titulky.idx titulky.sub
-mencoder <replaceable>film.mpg</replaceable> -ifo <replaceable>film.ifo</replaceable> -vobsubout titulky -vobsuboutindex 0 -vobsuboutid fr -sid 1<!--
---></screen>
+mencoder <replaceable>film.mpg</replaceable> -ifo <replaceable>film.ifo</replaceable> -vobsubout titulky -vobsuboutindex 0 -vobsuboutid fr -sid 1 -nosound -ovc copy
+</screen>
 </example>
 
 </sect1>
@@ -512,14 +512,242 @@
  za vás.
 </para>
 
+<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-preparing-encode">
+<title>Pøíprava na enkódování: Urèení zdrojového materiálu a datového toku</title>
+<para>
+ Pøedtím ne¾ i jen pomyslíte na enkódování filmu, budete muset uèinit
+ nìkolik pøípravných krokù.
+</para>
+
+<para>
+ Prvním a nejdùle¾itìj¹ím krokem pøed enkódováním by mìlo být zji¹tìní
+ druhu obsahu se kterým máte co do èinìní.
+ Pokud va¹e zdrojové video pochází z DVD nebo veøejné/kabelové/satelitní
+ TV, bude ulo¾en v jednom ze dvou formátù: NTSC v Severní Americe a
+ Japonsku, PAL v Euvropì, atd.
+ Je ov¹em dùle¾ité si uvìdomit, ¾e to je pouze formátování pro prezentaci
+ v televizi a èasto <emphasis role="bold">neodpovídá</emphasis>
+ originálnímu formátu filmu.
+ Abaste dosáhli uspokojivého výsledku, musíte znát pùvodní formát.
+ Nevezmete-li to správnì v potaz, dostanete obraz plný o¹klivých kombinaèních
+ (proklad) artefaktù.
+ Kromì toho, ¾e budete mít nekvalitní obraz, artefakty rovnì¾ sni¾ují
+ efektivitu kódování:
+ Dosáhnete hor¹í kvality pøi daném datovém toku.
+</para>
+
+<sect3 id="menc-feat-dvd-mpeg4-preparing-encode-fps">
+<title>Zji¹tìní snímkové rychlosti zdroje</title>
+<para>
+ Zde máte seznam bì¾ných typù zdrojového materiálu, kde na který nejspí¹
+ narazíte a jejich volby:
+</para>
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">Standardní film</emphasis>: Vytvoøený pro promítání
+ v kinì pøi 24fps.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">PAL video</emphasis>: Zaznamenáno PAL
+ video kamerou s rychlostí 50 pùlsnímkù za sekundu.
+ Pùlsnímek sestává jen z lichých nebo sudých øádkù daného snímku.
+ Televize je navr¾ena pro jejich støídavé zobrazování jako laciná
+ forma analogové komprese.
+ Lidské oko to pravdìpodobnì vykompenzuje, ale jakmile porozumíte
+ prokládání, nauèíte se jej vidìt i v TV a u¾ si ji neu¾ijete.
+ Dva pùlsnímky <emphasis role="bold">netvoøí</emphasis> úplný snímek,
+ proto¾e jsou zaznamenány s èasovou odchylkou 1/50 sekundy a proto se
+ nekryjí, dokud je zde pohyb.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">NTSC Video</emphasis>: Zaznamenáno
+ NTSC video kamerou s rychlostí 60000/1001 pùlsnímkù za sekundu, nebo 60
+ pùlsnímkù za sekundu v dobì pøed barevnou televizí.
+ Jinak obdobné PAL.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">Animovaný film</emphasis>: Obvykle kreslený pøi
+ 24 snímcích za sekundu, ale rovnì¾ bývá v nìkteré variantì prmìnné snímkové
+ rychlosti.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">Poèítaèová grafika (CG)</emphasis>: Mù¾e mít jakoukoli
+ snímkovou rychlost, ale nìkteré jsou èastìj¹í ne¾ jiné; 24 a 30 snímkù za
+ sekundu jsou typické pro NTSC a 25 snímkù za sekundu zase pro PAL.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">Starý film</emphasis>: Rùzné ni¾¹í snímkové rychlosti.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+</sect3>
+
+<sect3 id="menc-feat-dvd-mpeg4-preparing-encode-material">
+<title>Urèení zdrojového materiálu</title>
+<para>
+ Filmy sestávající ze snímkù jsou nazývány progresivní,
+ zatímco ty slo¾ené z nezávislých pùlsnímkù buï prokládané, nebo
+ jen video &ndash; aèkoli druhý termín je zavádìjící.
+</para>
+<para>
+ Abychom to je¹tì zkomplikovali, nìkteré filmy mohou být smìsí
+ v¹eho vý¹e uvedeného.
+</para>
+<para>
+ Nejdùle¾itìj¹ím rozdílem mezi v¹emi tìmito formáty je to, ¾e základem
+ nìkterých jsou snímky a jiných pùlsnímky.
+ <emphasis role="bold">V¾dy</emphasis>, kdy¾ je film pøipravován pro promítání
+ v televizi (vèetnì DVD), je pøeveden na pùlsnímky.
+ Rùzné metody jak toho lze dosáhnout jsou souhrnnì nazývány "pulldown" a
+ nechvalnì známé NTSC "3:2 telecine" je jednou z variant.
+ Pokud nebyl základ va¹eho filmu rovnì¾ pùlsnímkový (se stejnou pùlsnímkovou
+ rychlostí), máte film v jiném formátu, ne¾ byl pùvodnì.
+</para>
+
+<itemizedlist>
+<title>Zde je nìkolik bì¾ných typù pulldown:</title>
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">PAL 2:2 pulldown</emphasis>: Je nejhezèí z nich.
+ Ka¾dý snímek je zobrazován po dobu dvou pùlsnímkù tak, ¾e se oddìlí liché
+ a sudé øádky a zobrazují se støídavì.
+ Pokud mìl originál 24 snímkù za sekundu, zrychlí se film o 4%.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">PAL 2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:3 pulldown</emphasis>:
+ Ka¾dý 12 snímek je zobrazen po dobu tøí pùlsnímkù, místo dvou.
+ To odstraní nevýhodu 4% zrychlení, ale znesnadní obrácený proces.
+ Obvykle je pou¾íván pouze u hudební produkce, jeliko¾ zde by 4% zrychlení
+ znatelnì po¹kodilo hudební zá¾itek.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">NTSC 3:2 telecine</emphasis>: Snímky jsou zobrazovány
+ po dobu 2 nebo 3 pùlsnímkù, èím¾ je dosa¾eno 2.5 krát
+ vy¹¹í pùlsnímkové rychlosti, ne¾ je originální snímková rychlost.
+ Výsledek je dále velmi mírnì spomalen ze 60 pùlsnímkù za sekundu na
+ 60000/1001 pùlsnímkù za sekundu, aby se dosáhlo NTSC pùlsnímkové rychlosti.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">NTSC 2:2 pulldown</emphasis>: Pou¾ívá se pro
+ promítání 30fps materiálu na NTSC.
+ Pìkné, stejnì jako 2:2 PAL pulldown.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+
+<para>
+ Existují rovnì¾ metody pro konverzi mezi NTSC a PAL vieem, ale to
+ ji¾ je nad rámec této pøíruèky.
+ Pokud se setkáte s takovým filmem a budete jej chtít enkódovat,
+ bude pro vás nejlep¹í opatøit si jej v originálním formátu.
+ Konverze mezi tìmito formáty je vysoce destruktivní a nelze ji
+ èistì zvrátit, tak¾e výsledek velmi utrpí, pokud je vytvoøen z
+ konvertovaného materiálu.
+</para>
+<para>
+ Kdy¾ je video ukládáno na DVD, po sobì jdoucí páry pùlsnímkù jsou
+ seskupovány do snímkù, dokonce i kdy¾ nejsou urèeny pro zobrazení
+ ve stejném okam¾iku.
+ Standard MPEG-2 pou¾itý na DVD a digitální televizi poskytuje mo¾nost
+ jak pro enkódování originálních progresivních snímkù, tak pro ulo¾ení
+ informací do hlavièky snímku o poètu pùlsnímkù, po jejich¾ dobu by mìl
+ být daný snímek zobrazován.
+ Pokud je pou¾ita tato metoda, film bývá èasto oznaèen jako
+ "soft-telecined", jeliko¾ proces pouze øídí DVD pøehrávaè pro
+ aplikaci pulldown na film spí¹e ne¾ ¾e mìní samotný film.
+ Tento pøípad je velmi upøednostòován, jaliko¾ mù¾e být snadno
+ zvrácen (ve skuteènosti ignorován) enkodérem a proto poskytuje maximální
+ kvalitu.
+ Mnoho DVD a televizních produkèních spoleèností v¹ak nepou¾ívá vhodné
+ enkódovací techniky, ale místo toho produkují filmy s
+ "hard telecine", kdy jsou ve skuteènosti pùlsnímky duplikovány
+ ve výsledném MPEG-2.
+</para>
+<para>
+ Postupy pro tyto pøípady budou uvedeny pozdìji v této pøíruèce.
+ Prozatím si øekneme nìkolik návodù pro identifikaci o jaký typ materiálu jde:
+</para>
+
+<itemizedlist>
+<title>NTSC regiony:</title>
+<listitem><para>
+ Pokud <application>MPlayer</application> pøi pøehrávání vypí¹e, ¾e se snímková
+ rychlost zmìnila na 24000/1001 a ji¾ se to nezmìní, pak se nejspí¹ jedná
+ o progresivní obsah, který byl "soft telecinován".
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Pokud <application>MPlayer</application> ukazuje, ¾e se snímková rychlost
+ mìní tam a zpìt mezi 24000/1001 a 30000/1001 a nìkdy vidíte
+ "combing", pak je zde nìkolik mo¾ností.
+ Segmenty 24000/1001 fps mají témìø jistì "soft telecinovaný" progresivní
+ obsah, ale 30000/1001 fps èásti mohou mít buï hard-telecined 24000/1001 fps
+ obsah, nobo se jedná o 60000/1001 pùlsnímkù za sekundu NTSC video.
+ Pou¾ijte stejný postup jako v následujících dvou pøípadech pro urèení
+ který z nich to je.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Pokud <application>MPlayer</application> neuká¾e zmìnu snímkové rychlosti
+ a v¹echny snímky jsou zubaté, je vá¹ film ve formátu NTSC video s 60000/1001
+ pùlsnímky za sekundu.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Pokud <application>MPlayer</application> neuká¾e zmìnu snímkové rychlosti
+ a dva snímky z pìti vypadají zubatì, má va¹e video "hard telecinovaný"
+ 24000/1001fps obsah.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+
+<itemizedlist>
+<title>PAL regiony:</title>
+<listitem><para>
+ Pokud není nikde vidìt ¾ádné zubatìní, je vá¹ film 2:2 pulldown.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Pokud vidíte jak se objevuje a mizí zubatìní ka¾dou pùlsekundu,
+ pak je vá¹ film 2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:3 pulldown.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Pokud je zubatìní vidìt stále, je to PAL video s 50 pùlsnímky za sekundu.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+
+<note><title>Rada:</title>
+<para>
+ <application>MPlayer</application> umí spomalit pøehrávání videa
+ pomocí volby -speed.
+ Zkuste pou¾ít <option>-speed</option> 0.2 pro velmi pomalé pøehrávání a
+ najdìte vzor, pokud jej nevidíte pøi plné rychlosti.
+</para>
+</note>
+</sect3>
+</sect2>
+
 <sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-2pass">
-<title>Pevný kvantizer vs. dva prùchody</title>
+<title>Pevný kvantizer vs. více prùchodù</title>
+
+<para>
+ Enkódování va¹eho videa je mo¾né provést v ¹iroké ¹kále kvality.
+ S moderními video enkodéry a trochou pøedkodekové komprese
+ (zmen¹ení a od¹umování) je mo¾né dosáhnout velmi dobré kvality v 700 MB,
+ pro 90-110 minut dlouhé ¹irokoúhlé video.
+ Jinak lze v¹echna videa, snad kromì tìch nejdel¹ích, enkódovat v témìø
+ perfektní kvalitì do 1400 MB.
+</para>
 
 <para>
  Jsou tøi pøístupy k enkódování videa: pevný datový tok (CBR), pevný kvantizer
- a dvouprùchodový (ABR, nebili prùmìrovaný datový tok).
+ a víceprùchodový (ABR, neboli prùmìrovaný datový tok).
 </para>
 
+<note><title>Poznámka:</title>
+<para>
+ Vìt¹ina kodekù, které podporují ABR enkódování, podporují pouze dvouprùchodové
+ enkódování, zatímco ostatní jako <systemitem class="library">x264</systemitem>
+ a <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> podporují víceprùchodové
+ enkódování, které s ka¾dým prùchodem trochu zlep¹í kvalitu, aèkoli toto
+ zlep¹ení ji¾ není viditelné, nebo mìøitelné po asi ètvrtém prùchodu.
+ V této sekci budeme pova¾ovat dvouprùchodové a víceprùchodové
+ enkódování za shodné.
+</para>
+</note>
+
 <para>
  V ka¾dém z tìchto re¾imù <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
  rozbije videosnímek na makrobloky 16x16 pixelù a potom na ka¾dý makroblok
@@ -1153,6 +1381,9 @@
  ©o a Vo jsou ¹íøka a vý¹ka oøezaného videa,
 </para></listitem>
 <listitem><para>
+ PSa je zobrazovaný pomìr stran, je¾ je obvykle 4/3 nebo 16/9,
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  PRdvd je pomìr pixelù v DVD, který je roven 1.25=(720/576) pro DVD
  v PALu a 1.5=(720/480) pro DVD v NTSC,
 </para></listitem>
@@ -1163,6 +1394,7 @@
  Pak si mù¾ete spoèítat rozli¹ení X a Y podle urèitého faktoru kvality komprese
  (CQ):
  <systemitem>RozY = INT(SQRT( 1000*Datový_tok/25/PSo/CQ )/16) * 16</systemitem>
+ a
  <systemitem>RozX = INT( RozY * PSo / 16) * 16</systemitem>
 </para>
 
@@ -1309,6 +1541,57 @@
 
 </sect2>
 
+<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-encoding-interlaced">
+<title>Enkódování prokládaného videa</title>
+
+<para>
+ Pokud je film, který chcete enkódovat, prokládaný (NTSC video nebo
+ PAL video), budete si muset vybrat, zda jej chcete "odprolo¾it" nebo ne.
+ Zatímco odstranìní prokladu uèiní vá¹ film pou¾itelným na progresivnì
+ vykreslovaných zobrazovaèích jako jsou poèítaèové monitory a projektory.
+ Cenou za to je, sní¾ení rychlosti z 50 nebo 60000/1001 pùlsnímkù za sekundu
+ na 25 nebo 30000/1001 snímkù za sekundu a zhruba polovina informací bude
+ z va¹eho filmu ztracena ve scénách s významným mno¾stvím pohybu.
+</para>
+
+<para>
+ Proto pokud enkódujete ve vysoké kvalitì pro archivaèní úèely, doporuèujeme
+ ponechat film prokládaný.
+ V¾dy mù¾ete provést odstranìní prokladu pøi pøehrávání pokud zobrazujete
+ na progresivním zaøízení a pøehrávaèe v budoucnosti budou schopny odstraòovat
+ proklad v plné pùlsnímkové rychlosti, èili odvozovat 50 nebo 60000/1001
+ úplných snímkù za sekundu z prokládaného videa.
+</para>
+
+<para>
+Kdy¾ pracujete s prokládaným videem, musíte zvlá¹tì dbát na:
+</para>
+
+<orderedlist>
+<listitem><para>
+ Vý¹ka a svislé odsazení musí být násobkem 4.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Jakékoli svislé ¹kálování musí být provedeno v prokládaném re¾imu.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Postprocesní a od¹umovací filtry nemusí pracovat podle oèekávání,
+ dokud nezaøídíte, aby zpracovávaly najednou pouze jeden pùlsnímek a
+ mohou vám po¹kodit video pøi nesprávném pou¾ití.
+</para></listitem>
+</orderedlist>
+
+<para>
+S vìdomím tìchto souvislostí vám pøedkládáme první pøíklad:
+</para>
+<screen>
+ mencoder <replaceable>capture.avi</replaceable> -mc 0 -oac lavc -ovc lavc -lavcopts \
+ vcodec=mpeg2video:vbitrate=6000:ilmv:ildct:acodec=mp2:abitrate=224
+</screen>
+<para>
+Pov¹imnìte si voleb <option>ilmv</option> a <option>ildct</option>.
+</para>
+</sect2>
 
 <sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-filtering">
 <title>Filtrování</title>
@@ -1751,7 +2034,7 @@
 <title>Enkódování s <systemitem class="library">x264</systemitem> kodekem</title>
 <para>
  <systemitem class="library">x264</systemitem> je svobodná knihovna pro
- enkódování H264/AVC video proudù.
+ enkódování H.264/AVC video proudù.
  Pøe zahájením enkódování budete muset <link linkend="codec-x264-encode">
  nastavit její podporu v<application>MEncoder</application>u</link>.
 </para>
@@ -1787,8 +2070,8 @@
  <ulink url="http://en.wikipedia.org/wiki/PSNR">ve Wikipedii pod heslem PSNR</ulink>.
  Celkové PSNR je poslední hlá¹ené PSNR èíslo pøi zaøazení volby
  <option>psnr</option> v <option>x264encopts</option>.
- Kdykoli budete èíst prohlá¹ení o PSNR, jeden z pøedpokladù tohoto sdìlení
- je, ¾e jsou pou¾ity shodné datové toky.
+ Kdykoli pí¹eme o PSNR, je jedním z pøedpokladù tohoto sdìlení
+ to, ¾e jsou pou¾ity shodné datové toky.
 </para>
 
 <para>
@@ -1797,7 +2080,7 @@
  Pøi porovnávání voleb jsou zde dva hlavní dùvody pro pou¾ití dvouprùchodového
  enkódování.
  Zaprvé, dvouprùchodové enkódování vám získá zhruba 1dB PSNR, co¾ je
- velký rozdíl.
+ znatelný rozdíl.
  Zadruhé, testování voleb pomocí pøímého porovnání kvality v jednoprùchodových
  výsledcích je pochybné, jeliko¾ se datový tok znaènì li¹í s ka¾dým
  enkódováním.
@@ -1875,7 +2158,7 @@
  nízké hodnoty <option>subq</option> a <option>frameref</option>
  v prvním prùchodu a zvý¹it je ve druhém.
  Typicky to má zanedbatelný záporný vliv na koneènou kvalitu:
- pravdìpodobnì stratíte ménì ne¾ 0.1dB PSNR, co¾ by mìl být a¾ pøíli¹
+ Pravdìpodobnì stratíte ménì ne¾ 0.1dB PSNR, co¾ by mìl být a¾ pøíli¹
  malý rozdíl, ne¾ aby byl vidìt.
  Odli¹né hodnoty <option>frameref</option> v¹ak mohou místy ovlivnit
  volbu typu snímku.
@@ -1891,6 +2174,38 @@
 </para></listitem>
 
 <listitem><para>
+ <emphasis role="bold">me</emphasis>:
+ Tato volba je urèena pro výbìr metody vyhledávání pohybu.
+ Zmìnou této volby jednodu¹e mìníte pomìr kvalita-versus-rychlost.
+ Volba <option>me=1</option> je jen o málo procent rychlej¹í ne¾
+ výchozí vyhledávání za cenu pod 0.1dB globálního PSNR.
+ Výchozí nastavení (<option>me=2</option>) je rozumným kompromisem
+ mezi rychlostí a kvalitou. Volba <option>me=3</option> získá o tro¹ku ménì
+ ne¾ 0.1dB globální PSNR, pøi spomalení, které se li¹í v závislosti na
+ <option>frameref</option>. Pøi vysokých hodnotách
+ <option>frameref</option> (øeknìme 12 nebo tak), je <option>me=3</option>
+ asi o 40% pomalej¹í ne¾ výchozí <option> me=2</option>. Pøi
+ <option>frameref=3</option>, klesne zpùsobené spomalení na
+ 25%-30%.
+</para>
+<para>
+ Volba <option>me=4</option> pou¾ívá tak rozsáhlé vyhledávání, ¾e je pøíli¹
+ pomalá pro praktické vyu¾ití.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">4x4mv</emphasis>:
+ Tato volba zapíná pou¾ití podèástí 8x4, 4x8 a 4x4 v predikovaných
+ makroblocích. Její aktivace vede k pomìrnì stálé 
+ 10%-15% ztrátì rychlosti. Tato volba je pomìrnì neu¾iteèná ve zdroji
+ obsahujícím pouze pomalý pohyb, naproti tomu u nìkterých zdrojù s rychlým
+ pohybem, pøesnìji zdrojù s velkým mno¾stvím malých pohyblivých objektù,
+ mù¾ete oèekávat zisk okolo 0.1dB.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">bframes</emphasis>:
  Pou¾itelnost B-snímkù je ve vìt¹inì ostatních kodekù diskutabilní.
  V H.264 se to zmìnilo: jsou zde nové techniky a typy blokù pro pou¾ití
@@ -1918,7 +2233,7 @@
 
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">b_adapt</emphasis>:
- Poznámka: ve výchozím stavu zapnuto.
+ Poznámka: Výchozí je zapnuto.
 </para>
 <para>
  Je-li tato volba zapnuta, bude enkodér pou¾ívat jendoduchou
@@ -1937,7 +2252,7 @@
 
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">b_pyramid</emphasis>:
- Pokud pou¾íváte >2 B-snímky, mù¾ete také zapnout tuto volbu; jak
+ Pokud pou¾íváte >=2 B-snímky, mù¾ete také zapnout tuto volbu; jak
  øíká man stránka, dostanete malé zvý¹ení kvality bez ztráty rychlosti.
  Poznamenejme, ¾e tato videa nelze èíst dekodéry zalo¾enými na libavcodec
  star¹ími ne¾ 5. bøezna 2005.
More information about the MPlayer-translations mailing list