[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/pl usage.xml,1.13,1.14

Torinthiel CVS syncmail at mplayerhq.hu
Fri Jul 22 22:45:39 CEST 2005


CVS change done by Torinthiel CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv29633

Modified Files:
	usage.xml 
Log Message:
sync 1.27

Index: usage.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/usage.xml,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -r1.13 -r1.14
--- usage.xml	10 Apr 2005 13:44:03 -0000	1.13
+++ usage.xml	22 Jul 2005 20:45:36 -0000	1.14
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.24 -->
+<!-- synced with 1.27 -->
 <chapter id="usage">
 <title>Sposób u¿ycia</title>
 
@@ -37,6 +37,15 @@
 </para>
 
 <para>
+Kolejny sposób na odtworzenie pliku:
+<synopsis>
+<command>mplayer</command><!--
+--> [<replaceable>opcje</replaceable>]<!--
+--> <replaceable>file:///zakodowana-¶cie¿ka-uri</replaceable>
+</synopsis>
+</para>
+
+<para>
 Odtwarzanie wiêkszej ilo¶ci plików:
 <synopsis>
 <command>mplayer</command><!--
@@ -256,6 +265,28 @@
 z sieci:
 <screen>wget <replaceable>ftp://micorsops.com/cokolwiek.avi</replaceable> -O - | mplayer -cache 8192 -</screen>
 </para></note>
+
+<sect2 id="streaming-save">
+<title>Zapisywanie strumieniowanej zawarto¶ci</title>
+<para>
+ Jak ju¿ uda Ci siê zmusiæ <application>MPlayera</application> do odtwarzania
+ Twojego ulubionego strumienia internetowego, mo¿esz u¿yæ opcji
+ <option>-dumpstream</option> aby zapisaæ strumieñ do pliku.
+ Na przyk³ad:
+<screen>
+ mplayer <replaceable>http://217.71.208.37:8006</replaceable> -dumpstream -dumpfile <replaceable>strumien.asf</replaceable>
+</screen>
+ zapisze zawarto¶æ strumieniowan± z
+ <replaceable>http://217.71.208.37:8006</replaceable> do pliku
+ <replaceable>stream.asf</replaceable>.
+ Dzia³a to ze wszystkimi protoko³ami obs³ugiwanymi przez
+ <application>MPlayera</application>, jak MMS, RSTP itd.
+ Je¶li chcesz zapisaæ jedynie audio lub video, u¿yj odpowiednio <option>-dumpaudio</option>
+ lub <option>-dumpvideo</option>, ale zwróæ uwagê na to, ¿e
+ <application>MPlayer</application> zignoruje wszystkie poza ostatni±
+ opcj± <option>-dump*</option> podan± w linii poleceñ.
+</para>
+</sect2>
 </sect1>
 
 <sect1 id="mpst" xreflabel="Remote streams">
More information about the MPlayer-translations mailing list