[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/pl mencoder.xml,1.4,1.5

Maciej Paszta CVS syncmail at mplayerhq.hu
Sun Jan 16 10:53:40 CET 2005


CVS change done by Maciej Paszta CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv8209

Modified Files:
	mencoder.xml 
Log Message:
sync

Index: mencoder.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/mencoder.xml,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -r1.4 -r1.5
--- mencoder.xml	25 Dec 2004 22:54:56 -0000	1.4
+++ mencoder.xml	16 Jan 2005 09:53:37 -0000	1.5
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with 1.34 -->
+<!-- Synced with 1.36 -->
 <chapter id="mencoder">
 <title>Kodowanie z <application>MEncoderem</application></title>
 
@@ -13,15 +13,15 @@
 </para>
 
 <sect1 id="menc-feat-mpeg4">
-<title>Kodowanie 2-przebiegowe MPEG-4 ("DivX")</title>
+<title>Kodowanie dwu-przebiegowe MPEG-4 ("DivX")</title>
 
 <para>
-Nazwa pochodzi od faktu, ¿e przy u¿yciu tej metody plik kodowany jest <emphasis>dwa razy</emphasis>.
+Nazwa zwi±zana jest z faktem, i¿ przy u¿yciu tej metody plik kodowany jest <emphasis>dwa razy</emphasis>.
 Pierwsze kodowanie (dubbed pass) tworzy pliki tymczasowe
 (<filename>*.log</filename>) o rozmiarze kilku megabajtów, nie kasuj ich od razu
 (mo¿esz natomiast skasowaæ plik AVI). W drugim przebiegu
 przy pomocy danych o bitrate'cie z plików tymczasowych tworzony jest plik wyj¶ciowy
-2-przebiegu. Plik koñcowy bêdzie mia³ o wiele lepsz± jako¶æ w porównaniu ze standardowym 1-przebiegowym kodowaniem.
+drugiego przebiegu. Plik koñcowy bêdzie mia³ o wiele lepsz± jako¶æ w porównaniu ze standardowym 1-przebiegowym kodowaniem.
 Je¿eli pierwszy raz o tym s³yszysz, powiniene¶ zajrzeæ do którego¶ z wielu
 przewodników dostêpnych w sieci.
 </para>
@@ -29,7 +29,7 @@
 <example>
 <title>kopiowanie ¶cie¿ki d¼wiêkowej</title>
 <para>
-2-przebiegowe kodowanie DVD do MPEG-4 ("DivX") AVI z kopiowaniem ¶cie¿ki d¼wiêkowej.
+Dwu-przebiegowe kodowanie DVD do MPEG-4 ("DivX") AVI z kopiowaniem ¶cie¿ki d¼wiêkowej.
 <screen>
 mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 -oac copy -o <replaceable>film.avi</replaceable>
 mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=2 -oac copy -o <replaceable>film.avi</replaceable>
@@ -40,7 +40,7 @@
 <example>
 <title>kodowanie ¶cie¿ki dzwiêkowej</title>
 <para>
-2-przebiegowe kodowanie DVD do MPEG-4 ("DivX") AVI z kodowaniem ¶cie¿ki d¼wiêkowej do MP3.
+Dwu-przebiegowe kodowanie DVD do MPEG-4 ("DivX") AVI z kodowaniem ¶cie¿ki d¼wiêkowej do MP3.
 <screen>
 mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o <replaceable>film.avi</replaceable>
 mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=2 -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o <replaceable>film.avi</replaceable>
@@ -378,7 +378,7 @@
 </para>
 
 <example>
-<title>Kopiowanie dwóch napisów z DVD podczas 2-przebiegowego kodowania</title>
+<title>Kopiowanie dwóch napisów z DVD podczas dwu-przebiegowego kodowania</title>
 <screen>
 rm subtitles.idx subtitles.sub
 mencoder dvd://1 -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 -vobsubout subtitles -vobsuboutindex 0 -sid 2
@@ -539,11 +539,11 @@
 </para>
 
 <sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-2pass">
-<title>Sta³y Kwantyzator vs. 2-przebiegowe</title>
+<title>Sta³y Kwantyzator vs. dwu-przebiegowe</title>
 
 <para>
  Istniej± trzy podej¶cia do kodowania video: sta³y bitrate (CBR), 
- sta³y kwantyzator i kodowanie 2-przebiegowe (ABR, u¶redniony bitrate).
+ sta³y kwantyzator i kodowanie dwu-przebiegowe (ABR, u¶redniony bitrate).
 </para>
 
 <para>
@@ -854,16 +854,14 @@
 </para>
 
 <para>
-   Jeste¶my gotowi do 2-przebiegowego kodowania. Przebieg 1:
+   Jeste¶my gotowi do dwu-przebiegowego kodowania. Przebieg 1:
   
  <screen>mencoder dvd://1 -ofps 23.976 -oac copy -vf crop=720:352:0:62,hqdn3d=2:1:2 -ovc lavc \
--lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=2400:v4mv:mbd=2:trell:cmp=3:subcmp=3:mbcmp=3:autoaspect:vpass=1 \
 -o Harry_Potter_2.avi</screen>
 
   Drugi przebieg jest taki sam, podajemy tylko opcjê <option>vpass=2</option>:
 
  <screen>mencoder dvd://1 -ofps 23.976 -oac copy -vf crop=720:352:0:62,hqdn3d=2:1:2 -ovc lavc \
--lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=2400:v4mv:mbd=2:trell:cmp=3:subcmp=3:mbcmp=3:autoaspect:vpass=2 \
 -o Harry_Potter_2.avi</screen>
 </para>
 
More information about the MPlayer-translations mailing list