[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/pl install.xml,1.22,1.23

Maciej Paszta CVS syncmail at mplayerhq.hu
Sat Jan 15 23:54:18 CET 2005


CVS change done by Maciej Paszta CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv11937

Modified Files:
	install.xml 
Log Message:
sync

Index: install.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/install.xml,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -r1.22 -r1.23
--- install.xml	9 Jan 2005 21:10:50 -0000	1.22
+++ install.xml	15 Jan 2005 22:54:16 -0000	1.23
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.52 -->
+<!-- synced with 1.55 -->
 <sect1 id="install">
 <title>Instalacja</title>
 
@@ -165,9 +165,9 @@
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">Kodeki Win32</emphasis>: Je¶li zamierzasz u¿ywaæ
  <application>MPlayera</application> na architekturze x86, bêdziesz ich prawdopodobnie
- potrzebowa³. ¦ci±gnij je z naszej
- <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/">strony kodeków</ulink>
- i zainstaluj je do <filename class="directory">/usr/local/lib/codecs</filename>
+ potrzebowa³. ¦ci±gnij pakiet z naszej
+ <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/homepage/design7/codecs.html">strony kodeków</ulink>
+ i umie¶æ je w katalogu <filename class="directory">/usr/local/lib/codecs</filename>
  <emphasis role="bold">PRZED</emphasis> kompilacj± <application>MPlayera</application>,
  w przeciwnym wypadku obs³uga Win32 nie bêdzie wkompilowana!
  <note><para>Projekt avifile ma podobny pakiet kodeków, ale ró¿ni siê on od naszego,
@@ -658,7 +658,7 @@
  <term><option>-subdelay <replaceable>sek</replaceable></option></term>
  <listitem><simpara>
   Opó¼nia wy¶wietlanie napisów o <option><replaceable>sek</replaceable></option> sekund.
-  Mo¿e byæ liczb± ujemn±.
+  Mo¿e byæ liczb± ujemn±. Warto¶æ jest dodawana do licznika czasu filmu.
   </simpara></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
@@ -678,14 +678,15 @@
 <para>
 Je¿eli podczas u¿ywania napisów w formacie MicroDVD zauwa¿ysz rosn±ce opó¼nienie
 miêdzy nimi a filmem, to prawdopodobnie ilo¶æ klatek na sekundê filmu ró¿ni siê
-od warto¶ci, do której zosta³y przystosowane napisy. Zauwa¿, ¿e format ten korzysta
-z bezwzglêdnych numerów ramek, dla wy¶wietlania napisów w odpowiednim momencie i
-dlatego nie mo¿esz skorzystaæ w tym wypadku z opcji <option>-subfps</option>. Jako, ¿e
-<application>MPlayer</application> nie mo¿e w ¿aden sposób zgadn±æ ilo¶ci klatek
-na sekundê, do której by³y przystosowane napisy, musisz j± rêcznie zmieniæ.
-W katalogu <filename class="directory">contrib</filename> znajduj±cym siê na
-serwerze FTP <application>MPlayera</application> znajdziesz ma³y skrypt napisany
-w perlu, który Ci w tym pomo¿e.
+od warto¶ci, do której zosta³y przystosowane napisy.
+Zauwa¿, ¿e format ten korzysta z bezwzglêdnych numerów ramek do wy¶wietlania
+napisów w odpowiednim momencie, ale nie zawiera informacji o warto¶ci fps w
+sobie, dlatego powiniene¶ skorzystaæ z opcji <option>-subfps</option>.
+Je¿eli chcia³by¶ rozwi±zaæ ten problem ostatecznie, musisz rêcznie zmieniæ
+warto¶æ framerate pliku z napisami.
+<application>MPlayer</application> mo¿e zrobiæ to za ciebie:
+
+<screen>mplayer <replaceable>atrapa.avi</replaceable> -fps fps_napisów -subfps fps_filmu [-subdelay sek] [-sub zbiór_z_napisami] <replaceable>-dumpmicrodvdsub</replaceable></screen>
 </para>
 
 <para>
More information about the MPlayer-translations mailing list