[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/man/pl mplayer.1,1.99,1.100

Maciej Paszta CVS syncmail at mplayerhq.hu
Fri Jan 7 22:48:53 CET 2005


CVS change done by Maciej Paszta CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv29877

Modified Files:
	mplayer.1 
Log Message:
synced with 1.847

Index: mplayer.1
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/pl/mplayer.1,v
retrieving revision 1.99
retrieving revision 1.100
diff -u -r1.99 -r1.100
--- mplayer.1	5 Jan 2005 18:21:39 -0000	1.99
+++ mplayer.1	7 Jan 2005 21:48:50 -0000	1.100
@@ -1,4 +1,4 @@
-.\" synced with 1.842
+.\" synced with 1.847
 .\" MPlayer (C) 2000-2005 MPlayer Team
 .\" This man page was/is done by Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
 .\" T³umaczenie: Wac³aw "Torinthiel" Schiller (torinthiel at wp.pl)
@@ -917,7 +917,7 @@
 U¿yje karty numer 1\-4 (domy¶lnie: 1).
 .IPs file=<nazwa\ pliku>
 Czyta listê kana³ów z <nazwa pliku>.
-Domy¶lnym jest ~/.mplayer/\:channels.conf.{sat,ter,cbl} (w zale¿no¶ci od
+Domy¶lnym jest ~/.mplayer/\:channels.conf.{sat,ter,cbl,atsc} (w zale¿no¶ci od
 Twojej karty) lub w ostateczno¶ci ~/.mplayer/\:channels.conf.
 .RE
 .PD 1
@@ -4886,7 +4886,7 @@
 .
 .TP
 .B framestep=I|[i]krok
-Renderuje tylko ka¿d± n-t± lub ka¿d± Intra (kluczow± - key) klatkê.
+Renderuje tylko ka¿d± n-t± lub ka¿d± intraklatkê (klatkê kluczow±).
 .sp 1
 Je¿eli wywo³asz ten filtr z parametrem I (du¿a litera), wy¶wietlane bêd±
 .B tylko
@@ -7388,15 +7388,15 @@
 .IPs 0
 ¯aden: bezpo¶rednie makrobloki nie s± wykorzystywane.
 .IPs 1
+Przestrzenny: wektory ruchu s± ekstrapolowane z s±siednich bloków.
+.IPs 2
 Tymczasowy: wektory ruchu s± interpolowane z nastêpnych klatek P.
 (domy¶lny)
-.IPs 2
-Przestrzenny: wektory ruchu s± ekstrapolowane z s±siednich bloków.
 .RE
 .PD 1
-Typ przestrzenny i tymczasowy maj± podobn± prêdko¶æ dzia³ania i ¿aden z nich
-nie jest szczególnie lepszy od drugiego.
 W³a¶ciwy wybór zale¿y od filmu.
+Typ przestrzenny i tymczasowy maj± podobn± prêdko¶æ dzia³ania i wspó³czynnik
+PSNR, ale najczê¶ciej ten drugi wygl±da lepiej.
 direct_pred=0 to zazwyczaj wolniejsza i daj±ca gorsz± jako¶æ metoda.
 .
 .TP
@@ -7420,23 +7420,21 @@
 Zaleca siê u¿ywanie 4x4mv tylko z subq >= 3.
 .
 .TP
-.B subq=<0\-5>
+.B subq=<1\-5>
 Dopasowuje jako¶æ udoskonalenia subpel.
 Ten parametr kontroluje kompromis miêdzy jako¶ci± a szybko¶ci± bior±cy
 udzia³ w procesie podejmowania decyzji dotycz±cych przewidywania ruchu.
 Mo¿e znacznie poprawiæ jako¶æ.
 .RSs
-0: tylko halfpel
+1: decyzja trybu fullpixel, 1 iteracja qpel na wygrywaj±cym kandydacie (najszybsze)
 .br
-1: 1 iteracja qpel na wygrywaj±cym kandydacie
+2: decyzja trybu fullpixel, 2 iteracje qpel na wygrywaj±cym kandydacie
 .br
-2: 2 iteracje qpel na wygrywaj±cym kandydacie
+2: decyzja trybu halfpel, qpel na wygrywaj±cym kandydacie
 .br
-3: halfpel na wszystkich typach makrobloków (MB), qpel na zwyciêzcy (domy¶lnie)
+4: decyzja trybu qpel
 .br
-4: qpel na wszystkim
-.br
-5: wiêcej iteracji qpel
+5: decyzja trybu qpel, wiêcej iteracji (najlepsze, domy¶lne)
 .REss
 .
 .TP
@@ -7619,6 +7617,10 @@
 .B Kodowanie z potoku:
 rar p test-SVCD.rar | mencoder \-ovc lavc \-lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=800 \-ofps 24 \-
 .
+.TP
+.B Odtwarzaj d¼wiêk 6-kana³owy w formacie AAC tylko na dwóch g³o¶nikach:
+mplayer -rawaudio on:format=0xff -af pan=6:1:1:0:1:0:1:1:0:1:0:1:1 adts_he-aac160_51.aac
+.
 .
 .\" --------------------------------------------------------------------------
 .\" B³êdy, autorzy, standardowa adnotacja
More information about the MPlayer-translations mailing list