[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs encoding-guide.xml, 1.6, 1.7

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Fri Dec 2 15:34:07 CET 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv28920/DOCS/xml/cs

Modified Files:
	encoding-guide.xml 
Log Message:
Synced with 1.34

Index: encoding-guide.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/encoding-guide.xml,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -r1.6 -r1.7
--- encoding-guide.xml	20 Oct 2005 13:46:28 -0000	1.6
+++ encoding-guide.xml	2 Dec 2005 14:34:04 -0000	1.7
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.32 -->
+<!-- Synced with: 1.34 -->
 <chapter id="encoding-guide">
 <title>Enkódování s <application>MEncoder</application>em</title>
 
@@ -985,6 +985,9 @@
 <sect3 id="menc-feat-dvd-mpeg4-resolution-bitrate-compute">
 <title>Výpoèet rozli¹ení</title>
 <para>
+ Následující kroky vás provedou výpoèty rozli¹ení výsledného filmu tak,
+ abyste pøíli¹ nesní¾ili kvalitu videa s pøihlédnutím nìkolika informacím
+ o zdrojovém videu.
  Nejdøív byste si mìli spoèítat enkódovaný pomìr stran:
  <systemitem>PSo = (©o x (PSa / PRdvd )) / Vo</systemitem>
 <itemizedlist>
@@ -1020,15 +1023,27 @@
 </para>
 
 <para>
- CQ závisí jak na datovém toku, tak na rozli¹ení filmu. Abyste zvý¹ili CQ,
- obvykle zmen¹íte daný film, tak¾e je datový tok spoèítán ve funkci cílové
- velikosti a délky filmu, které jsou konstantní.
- CQ pod 0.18 obvykle vede k velmi ètvereèkovanému obrazu, proto¾e není dostatek
- bitù pro zakódování informací ka¾dého makrobloku (MPEG4, stejnì jako mnoho
+ CQ závisí na datovém toku, efektivitì video kodeku a na rozli¹ení filmu.
+ Abyste zvý¹ili CQ, obvykle zmen¹íte daný film, tak¾e je datový tok spoèítán
+ ve funkci cílové velikosti a délky filmu, které jsou konstantní.
+ S MPEG-4 ASP kodeky jako jsou <systemitem class="library">XviD</systemitem>
+ a <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>, vede CQ pod 0.18
+ obvykle k velmi ètvereèkovanému obrázku, proto¾e není dostatek bitù pro
+ zakódování informací ka¾dého makrobloku. (MPEG4, stejnì jako mnoho
  jiných kodekù seskupuje pixely do blokù pøi komprimaci obrázku; pokud není
- dostatek bitù, jsou viditelné hranice tìchto blokù).
+ dostatek bitù, jsou viditelné hranice tìchto blokù.)
  Proto je rozumné volit CQ v rozmezí 0.20 a¾ 0.22 pro rip na 1 CD a
- 0.26 a¾ 0.28 pro 2 CD.
+ 0.26 a¾ 0.28 pro 2 CD pøi standardních enkódovacích volbách.
+ Pokroèilej¹í volby podobné tìm zmiòovaným zde pro
+ <link linkend="menc-feat-mpeg4-lavc-example-settings"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>
+ a
+ <link linkend="menc-feat-xvid-example-settings"><systemitem class="library">XviD</systemitem></link>
+ by mìly umo¾nit dosa¾ení stejné kvality pøi CQ v rozsahu od
+ 0.18 do 0.20 prorip na 1 CD a 0.24 a¾ 0.26 pro 2 CD.
+ S MPEG-4 ASP kodeky jako je <systemitem class="library">x264</systemitem>,
+ mù¾ete pou¾ít CQ v rozmezí 0.14 a¾ 0.16 pøi standardních enkódovacích volbách
+ a mìli byste být schopni jít a¾ na nízký od 0.10 do 0.12 s pokroèilými
+ <link linkend="menc-feat-x264-example-settings"><systemitem class="library">x264</systemitem> enkódovacími volbami</link>.
 </para>
 
 <para>
@@ -1037,6 +1052,8 @@
  na rozdíl od filmu jako je Matrix, který obsahuje mnoho rychlých scén.
  Na druhou stranu je zbyteèné zvy¹ovat CQ vý¹ ne¾ 0.30, jeliko¾ budete plýtvat
  bity za minimální zisk kvality.
+ Také berte v potaz, jak jsme ji¾ øekli, ¾e videa s nízkým rozli¹ením
+ vy¾adují vy¹¹í CQ (v porovnání s napø. DVD rozli¹ením), aby vypadala dobøe.
 </para>
 
 </sect3>
More information about the MPlayer-translations mailing list