[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs bugreports.xml, 1.2, 1.3

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Fri Dec 2 15:30:32 CET 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv21909/DOCS/xml/cs

Modified Files:
	bugreports.xml 
Log Message:
Synced with 1.12

Index: bugreports.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/bugreports.xml,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -r1.2 -r1.3
--- bugreports.xml	9 May 2005 05:29:47 -0000	1.2
+++ bugreports.xml	2 Dec 2005 14:30:30 -0000	1.3
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.11 -->
+<!-- Synced with: 1.12 -->
 <appendix id="bugreports">
 <title>Jak hlásit chyby</title>
 <para>
@@ -25,6 +25,76 @@
 vám pomohou, pokud budete mít otázky.
 </para>
 </sect1>
+<sect1 id="bugreports_regression_test">
+<title>Jak provádìt regresní testování pomocí CVS</title>
+<para>
+Obèas nastane problém typu 'pøedtím to fungovalo, teï u¾ ne...'.
+Zde pøiná¹íme postup krok za krokem, jak vyhledat, kdy problém
+nastal. Toto <emphasis role="bold">není</emphasis> urèeno pøíle¾itostným
+u¾ivatelùm.
+</para>
+<para>
+Nejprve si musíte opatøit zdrojové kódy MPlayeru z CVS.
+Instrukce lze nalést na konci
+<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/homepage/dload.html">této stránky</ulink>.
+</para>
+<para>
+Tak dostanete v adresáøi main/ obraz CVS stromu na stranì klienta.
+Nyní aktualizujte tento obraz k datu, které chcete:
+<screen>
+cd main/
+cvs update -PAd -D "2004-08-23"
+</screen>
+Formát data je YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
+Po¾ití tohoto datového formátu zaji¹»uje, ¾e budete schopni extrahovat
+patche podle data, kdy byly zapsány (commit) stejnì, jak jsou v
+<ulink url="http://mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-cvslog/">MPlayer-cvslog archivu</ulink>.
+</para>
+<para>
+A teï proveïte sestavení jako pøi normální aktualizaci:
+<screen>
+./configure
+make
+</screen>
+</para>
+<para>
+Pokud to ète nìjaký neprogramátor, nejrychlej¹í metodou, jak se dostat
+k bodu, kde problém nastal, je pou¾ití binárního vyhledávání &ndash; to je
+vyhledávání data poruchy opakovaným dìlením vyhledávacího intervalu napùl.
+Napøíklad pokud problém nastal v 2003, zaèneme v polovinì roku a ptáme se,
+"U¾ je tu problém?".
+Pokud ano, vra»te se na prvního dubna; pokud ne, bì¾te na prvního øíjna
+a tak dále.
+</para>
+<para>
+Pokud máte spoustu místa na disku (plná kompilace obvykle zabírá 100 MB
+a kolem 300&ndash;350 MB, pokud jsou zapnuty debugovací symboly), zkopírujte
+nejstar¹í známou funkèní verzi pøed jejím updatem; to vám u¹etøí èas,
+pokud se budete vracet.
+(Obvykla je nutné spustit 'make distclean' pøed rekompilací star¹í verze,
+tak¾e pokud si neudìláte zálo¾ní kopii originálního zdrojového stromu,
+budete v nìm muset rekompilovat v¹e, a¾ se vrátíte do souèasnosti.)
+</para>
+<para>
+Pokud jste na¹li den, kdy k problému do¹lo, pokraèujte v hledání pomocí
+archivu mplayer-cvslog (øazeného podle data) a preciznìj¹ím cvs update
+s uvedením hodiny, minuty a sekundy:
+<screen>
+cvs update -PAd -D "2004-08-23 15:17:25"
+</screen>
+To vám umo¾ní lehce najít patch, který problém zpùsobil.
+</para>
+<para>
+Pokud jste na¹li patch, který je pøíèinou problému, máte témìø vyhráno;
+ohlaste to do
+<ulink url="http://bugzilla.mplayerhq.hu/">MPlayer Bugzilly</ulink> nebo
+se pøihlaste do
+<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-users">MPlayer-users</ulink>
+a po¹lete to tam.
+Je ¹ance, ¾e autor navrhne opravu.
+Rovnì¾ si mù¾ete patch rozpitvat, dokud z nìj nevytluèete, kde je chyba :-).
+</para>
+</sect1>
 <sect1 id="bugreports_report">
 <title>Jak oznamovat chyby</title>
 <para>
More information about the MPlayer-translations mailing list