[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/man/pl mplayer.1,1.121,1.122

Torinthiel CVS syncmail at mplayerhq.hu
Wed Apr 13 09:14:54 CEST 2005


CVS change done by Torinthiel CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv29275

Modified Files:
	mplayer.1 
Log Message:
sync 1.932

Index: mplayer.1
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/pl/mplayer.1,v
retrieving revision 1.121
retrieving revision 1.122
diff -u -r1.121 -r1.122
--- mplayer.1	10 Apr 2005 18:14:45 -0000	1.121
+++ mplayer.1	13 Apr 2005 07:14:52 -0000	1.122
@@ -1,4 +1,4 @@
-.\" synced with 1.929
+.\" synced with 1.932
 .\" MPlayer (C) 2000-2005 MPlayer Team
 .\" This man page was/is done by Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
 .\" T³umaczenie: Wac³aw "Torinthiel" Schiller (torinthiel at wp.pl)
@@ -443,11 +443,12 @@
 .TP
 .B \-priority <prio> (Windows only)
 Ustawia priorytet procesu MPlayera wed³ug predefiniowanych ustawieñ Windows.
-.sp 1
 Mo¿liwe warto¶ci <prio>:
 .RSs
 idle|belownormal|normal|abovenormal|high|realtime
+.RE
 .sp 1
+.RS
 .I UWAGA:
 .br
 U¿ywanie priorytetu realtime mo¿e spowodowaæ zawieszenie systemu.
@@ -1313,7 +1314,7 @@
 Gdy u¿ywasz tej opcji, nie musisz podawaæ szeroko¶ci i wysoko¶ci okna
 wyj¶ciowego, poniewa¿ MPlayer ustali je automatycznie z warto¶ci decimation
 (patrz poni¿ej).
-.IPs decimation=<1,2,4>
+.IPs decimation=<1|2|4>
 wybierz rozmiar obrazu, który bêdzie skompresowany przez sprzêtow± kompresjê
 MJPEG:
 .RSss
@@ -2337,7 +2338,7 @@
 Ta opcja wymusza dziesi±tkowania.
 .
 .TP
-.B \-zrhdec <1,2,4> (tylko \-vo zr)
+.B \-zrhdec <1|2|4> (tylko \-vo zr)
 Poziome dziesi±tkowanie (decimation): Informuje sterownik by przekazywa³ tylko
 co 2-g± lub 4-t± liniê/\:piksel obrazu do karty MJPEG i u¿y³ urz±dzenia
 skaluj±cego karty do rozci±gniêcia obrazu do jego oryginalnych rozmiarów.
@@ -2356,7 +2357,7 @@
 Liczba od 1 (najlepsza) do 20 (najgorsza) okre¶laj±ca jako¶æ kodowania JPEG.
 .
 .TP
-.B \-zrvdec <1,2,4> (tylko \-vo zr)
+.B \-zrvdec <1|2|4> (tylko \-vo zr)
 Pionowe dziesi±tkowanie (decimation): Informuje sterownik by przekazywa³ tylko
 co 2-g± lub 4-t± liniê/\:piksel obrazu do karty MJPEG i u¿y³ urz±dzenia
 skaluj±cego karty do rozci±gniêcia obrazu do jego oryginalnych rozmiarów.
@@ -3686,8 +3687,8 @@
 .PD 0
 .RS
 .IPs "Flaga Znaczenie"
-.IPs "s   macierzowe dekodowanie tylnego kana³u"
-.IPs "m   dwukana³owe dekodowanie macierzowe"
+.IPs "m   macierzowe dekodowanie tylnego kana³u"
+.IPs "s   dwukana³owe dekodowanie macierzowe"
 .IPs "0   brak dekodowania macierzowego (domy¶lne)"
 .RE
 .PD 1
@@ -6490,7 +6491,7 @@
 pocz±tkowa z³o¿ono¶æ (przebieg\ 1)
 .
 .TP
-.B vqsquish=<0,1>
+.B vqsquish=<0|1>
 Okre¶la jak ma siê zachowywaæ kwantyzator miêdzy qmin a qmax (przebieg\ 1/\:2).
 .PD 0
 .RSs
@@ -6530,7 +6531,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vstrict=<-1,0,1>
+.B vstrict=<-1|0|1>
 ¶cis³a zgodno¶æ ze standardami
 .PD 0
 .RSs
@@ -8118,11 +8119,11 @@
 audio.
 .
 .TP
-.B vwidth, vheight=<1,4095>
+.B vwidth, vheight=<1\-4095>
 Ustawia wysoko¶æ i szeroko¶æ filmu gdy jest to MPEG-1/2.
 .
 .TP
-.B vpswidth, vpsheight=<1,4095>
+.B vpswidth, vpsheight=<1\-4095>
 Ustawia wysoko¶æ i szeroko¶æ trybu panoramicznego filmu gdy jest to MPEG-2.
 .
 .TP
More information about the MPlayer-translations mailing list