[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/pl history.xml, 1.3, 1.4 install.xml, 1.24, 1.25 usage.xml, 1.12, 1.13

Torinthiel CVS syncmail at mplayerhq.hu
Sun Apr 10 15:44:06 CEST 2005


CVS change done by Torinthiel CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv3401

Modified Files:
	history.xml install.xml usage.xml 
Log Message:
Reviev, part I

Index: history.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/history.xml,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -r1.3 -r1.4
--- history.xml	24 Nov 2004 19:51:56 -0000	1.3
+++ history.xml	10 Apr 2005 13:44:03 -0000	1.4
@@ -60,7 +60,7 @@
  </para><para>Po 4 miesi±cach burzliwego rozwoju z 0.11pre powsta³a stabilna
  wersja! Wypróbuj j± i b±d¼ zadziwiony! Dodano tysi±ce
  <!-- Torinthiel: Coby klimat orygina³u utrzymaæ -->
- nowych funkcji... oraz oczywi¶cie ulepszono stary kod, usuniêto b³êdy, etc.
+ nowych funkcji... oraz oczywi¶cie ulepszono stary kod, usuniêto b³êdy, itp.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold"><application>MPlayer</application> 0.18 "The BugCounter"</emphasis> 9 lipca 2001

Index: install.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/install.xml,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -r1.24 -r1.25
--- install.xml	6 Feb 2005 12:13:43 -0000	1.24
+++ install.xml	10 Apr 2005 13:44:03 -0000	1.25
@@ -35,8 +35,8 @@
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">gcc</emphasis> - zalecanymi wersjami s±: <emphasis role="bold">2.95.3</emphasis>
  (mo¿e <emphasis role="bold">2.95.4</emphasis>) i <emphasis role="bold">3.2+</emphasis>.
- <emphasis role="bold">Nigdy</emphasis> nie u¿ywaj 2.96 lub 3.0.x! Tworz± one
- wadliwy kod dla <application>MPlayera</application>. Je¿eli zdecydujesz siê
+ <emphasis role="bold">Nigdy</emphasis> nie u¿ywaj 2.96 lub 3.0.x! Generuj± one
+ wadliwy kod <application>MPlayera</application>. Je¿eli zdecydujesz siê
  na zmianê gcc z 2.96, nie rób tego na korzy¶æ 3.x tylko dlatego, ¿e jest nowsze! Wczesne
  wydania 3.x mia³y jeszcze wiêcej b³êdów ni¿ 2.96. Spróbuj obni¿yæ wersjê do 2.95.x
  (obni¿ równie¿ wersjê <systemitem class="library">libstdc++</systemitem>, inne
@@ -177,7 +177,7 @@
  Cechy:
  <itemizedlist>
  <listitem><simpara>
-  potrzebujesz tego do zakodowania, na przyk³ad, filmów nagranych z u¿yciem
+  potrzebujesz tego do odtwarzania i zakodowania, na przyk³ad, filmów nagranych z u¿yciem
   ró¿nych kompresorów sprzêtowych, jak tunery, kamery cyfrowe
   (na przyk³ad: DV, ATI VCR, MJPEG)
   </simpara></listitem>
@@ -516,7 +516,7 @@
 <para>
 <emphasis role="bold">Zawsze przejrzyj wyniki</emphasis>
 <filename>./configure</filename> i plik
-<filename>configure.log</filename>, zawieraj± informacje o tym, co bêdzie zbudowane,
+<filename>configure.log</filename>, zawieraj± one informacje o tym, co bêdzie zbudowane,
 a co nie. Mo¿esz równie¿ obejrzeæ pliki
 <filename>config.h</filename> i <filename>config.mak</filename>.
 Je¿eli masz zainstalowane jakie¶ biblioteki, ale nie s± one wykrywane przez
@@ -579,11 +579,11 @@
 
 <para>
 <application>MPlayer</application> mo¿e wy¶wietlaæ napisy podczas odtwarzania
-filmu. Obecnie nastêpuj±ce formaty s± obs³ugiwane:
+filmu. Obecnie obs³ugiwane s± nastêpuj±ce formaty:
 <itemizedlist>
 <listitem><para>VOBsub</para></listitem>
 <listitem><para>OGM</para></listitem>
-<listitem><para>CC (zamkniêty format napisów)</para></listitem>
+<listitem><para>CC (closed caption)</para></listitem>
 <listitem><para>MicroDVD</para></listitem>
 <listitem><para>SubRip</para></listitem>
 <listitem><para>SubViewer</para></listitem>
@@ -679,10 +679,10 @@
 Je¿eli podczas u¿ywania napisów w formacie MicroDVD zauwa¿ysz rosn±ce opó¼nienie
 miêdzy nimi a filmem, to prawdopodobnie ilo¶æ klatek na sekundê filmu ró¿ni siê
 od warto¶ci, do której zosta³y przystosowane napisy.
-Zauwa¿, ¿e format ten korzysta z bezwzglêdnych numerów ramek do wy¶wietlania
-napisów w odpowiednim momencie, ale nie zawiera informacji o warto¶ci fps w
-sobie, dlatego powiniene¶ skorzystaæ z opcji <option>-subfps</option>.
-Je¿eli chcia³by¶ rozwi±zaæ ten problem ostatecznie, musisz rêcznie zmieniæ
+Zauwa¿, ¿e format ten korzysta z bezwzglêdnych numerów klatek do wy¶wietlania
+napisów w odpowiednim momencie, ale nie zawiera w sobie informacji o warto¶ci fps,
+dlatego powiniene¶ skorzystaæ z opcji <option>-subfps</option>.
+Je¿eli chcia³by¶ trwale rozwi±zaæ ten problem, musisz rêcznie zmieniæ
 warto¶æ framerate pliku z napisami.
 <application>MPlayer</application> mo¿e zrobiæ to za ciebie:
 
@@ -746,7 +746,7 @@
 <title>Instalacja OSD i napisów</title>
 
 <para>
-Bêdziesz potrzebowa³ paczki zwieraj±cej czcionkê dla <application>MPlayera</application>,
+Bêdziesz potrzebowa³ paczki zawieraj±cej czcionkê dla <application>MPlayera</application>,
 ¿eby móc skorzystaæ z OSD/NAPISÓW. Jest wiele sposobów, aby j± uzyskaæ:
 </para>
 

Index: usage.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/usage.xml,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -r1.12 -r1.13
--- usage.xml	16 Feb 2005 20:32:26 -0000	1.12
+++ usage.xml	10 Apr 2005 13:44:03 -0000	1.13
@@ -4,7 +4,7 @@
 <title>Sposób u¿ycia</title>
 
 <sect1 id="commandline">
-<title>Linia poleceñ</title>
+<title>Wiersz poleceñ</title>
 
 <para>
 <application>MPlayer</application> u¿ywa skomplikowanego drzewa odtwarzania.
@@ -113,7 +113,7 @@
 
 <para>
 <application>MPlayer</application> pozwala Ci przypisaæ dowolny klawisz/przycisk
-do ka¿dej komendy za pomoc± prostego pliku konfiguracyjnego. Sk³adnia tego
+do dowolnego polecenia za pomoc± prostego pliku konfiguracyjnego. Sk³adnia tego
 pliku to nazwa klawisza, po której znajduje siê komenda. Domy¶lny plik
 konfiguracyjny znajduje siê w <filename>$HOME/.mplayer/input.conf</filename>, ale
 mo¿na podaæ tak¿e inny za pomoc± opcji
@@ -303,7 +303,7 @@
 </para>
 
 <para>
-Miej na uwadze to, ¿e serwer nie jest aktualnie w ogóle bezpieczny. Nie narzekaj
+Miej na uwadze to, ¿e aktualnie serwer nie ma ¿adnych zabezpieczeñ. Nie narzekaj
 wiêc na liczne nadu¿ycia, które s± przez to mo¿liwe. Zamiast tego wy¶lij jak±¶
 (dobr±) ³atkê, by sta³ siê lepszy lub napisz swój w³asny serwer.
 </para>
@@ -329,7 +329,7 @@
 </para>
 
 <para>
-Format pliku EDL jest raczej "go³y". Jako, ¿e system EDL osi±gn±³ pewien
+Format pliku EDL jest raczej "go³y". Gdy system EDL osi±gnie pewien
 stopieñ dojrza³o¶ci, prawdopodobnie zostanie zaimplamentowany format pliku
 bazuj±cy na XML. (zachowuj±c wsteczn± kompatybilno¶æ z wcze¶niejszymi formatami
 EDL).
More information about the MPlayer-translations mailing list