[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/man/pl mplayer.1,1.95,1.96

Maciej Paszta CVS syncmail at mplayerhq.hu
Sat Dec 25 23:47:25 CET 2004


CVS change done by Maciej Paszta CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv24978

Modified Files:
	mplayer.1 
Log Message:
synced with 1.832

Index: mplayer.1
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/pl/mplayer.1,v
retrieving revision 1.95
retrieving revision 1.96
diff -u -r1.95 -r1.96
--- mplayer.1	23 Dec 2004 08:54:54 -0000	1.95
+++ mplayer.1	25 Dec 2004 22:47:22 -0000	1.96
@@ -1,4 +1,4 @@
-.\" synced with 1.830
+.\" synced with 1.832
 .\" MPlayer (C) 2000-2004 MPlayer Team
 .\" This man page was/is done by Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
 .\" T³umaczenie: Wac³aw "Torinthiel" Schiller (torinthiel at wp.pl)
@@ -2297,7 +2297,7 @@
 W³±cza VBI dla sterowników wyj¶cia video vesa, dfbmga i svga.
 .
 .TP
-.B \-wid <ID\ okna>] (tylko X11 i DirectX)
+.B \-wid <ID\ okna>] (sprawd¼ równie¿ \-guiwid, \-geometry) (tylko X11 i DirectX)
 Przekazuje MPlayerowi, by do³±czy³ siê do instniej±cego okna.
 Przydatne, by osadziæ MPlayera w przegl±darce (na przyk³ad za pomoc± wtyczki).
 .
@@ -3683,6 +3683,32 @@
 .B volnorm
 Maksymalnie zwiêksza g³o¶no¶æ, nie zniekszta³caj±c przy tym d¼wiêku.
 .
+.TP
+.B ladspa=plik:etykieta[:opcje...]
+£aduje wtyczkê LADSPA (Linux Audio Developer's Simple Plugin API).
+Filtr ten mo¿e mieæ wiele instancji, dlatego kilka wtyczek LADSPA mo¿e byæ
+u¿yte naraz.
+.PD 0
+.RSs
+.IPs plik\ 
+Okre¶la plik biblioteki z wtyczk± LADSPA.
+Je¿eli zmienna LADSPA_PATH jest ustawiona, program szuka okre¶lonego pliku.
+Je¿eli jednak nie jest ona ustawiona, musisz podaæ pe³n± ¶cie¿kê do tego zbioru.
+.IPs etykieta
+Okre¶la filtr wewn±trz biblioteki.
+Niektóre zbiory zawieraj± tylko jeden filtr z kolei inne mog± zawieraæ ich wiele.
+Podanie tutaj parametru "help" spowoduje wy¶wietlenie wszystkich dostêpnych
+filtrów w obrêbie konkretnj biblioteki, zastêpuje to funkcjê "listplugins"
+z pakietu SDK LADSPA.
+.IPs parametry
+Parametry s± liczbami rzeczywistymi wiêkszymi lub równymi zeru, które okre¶laj±
+zachowanie za³adowanej bilioteki (np. opó¼nienie, próg czy wzmocnienie).
+W trybie "gadatliwym" (dodaj flagê -v do wiersza poleceñ MPlayera), wypisywane
+s± wszystkie mo¿liwe parametry i ich poprawne zakresy.
+Zastêpuje to funkcjê "analyseplugin" z pakietu SDK LADSPA.
+.RE
+.PD 1
+.
 .
 .
 .SH "FILTRY VIDEO"
More information about the MPlayer-translations mailing list