[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/pl cd-dvd.xml, 1.3, 1.4 codecs.xml, 1.11, 1.12 faq.xml, 1.9, 1.10 formats.xml, 1.5, 1.6 mencoder.xml, 1.3, 1.4 video.xml, 1.19, 1.20

Maciej Paszta CVS syncmail at mplayerhq.hu
Sat Dec 25 23:54:59 CET 2004


CVS change done by Maciej Paszta CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv14839

Modified Files:
	cd-dvd.xml codecs.xml faq.xml formats.xml mencoder.xml 
	video.xml 
Log Message:
big sync

Index: cd-dvd.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/cd-dvd.xml,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -r1.3 -r1.4
--- cd-dvd.xml	1 Jan 2004 22:01:54 -0000	1.3
+++ cd-dvd.xml	25 Dec 2004 22:54:56 -0000	1.4
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with 1.11 -->
+<!-- synced with 1.14 -->
 <chapter id="cd-dvd">
 <title>Używanie CD/DVD</title>
 
@@ -283,10 +283,12 @@
 Napędy DVD RPC-1 zabezpieczają ustawienia regionu jedynie poprzez
 oprogramowanie. Napędy RPC-2 mają sprzętowe zabezpieczenie, które pozwala na co
 najwyżej 5 zmian. Jeżeli posiadamy napęd DVD RPC-2 wymagana/zalecana jest
-aktualizacja firmware'u do RPC-1 . Nowe wersje firmware'ów można znaleźć na tej
-<ulink url="http://www.firmware-flash.com">stronie z firmware'ami</ulink>.
+aktualizacja firmware'u do RPC-1. 
+Nowe wersje firmware'ów można znaleźć w internecie. 
+Poszukiwania radzimy rozpocząć od 
+<ulink url="http://forum.rpc-1.com/dl_all.php">forum firmware'ów</ulink>.
 Jeżeli nie ma tam nowej wersji firmware'u dla naszego urządzenia, użyj
-<ulink url="http://www.linuxtv.org/download/dvd/dvd_disc_20000215.tar.gz">regionset tool
+<ulink url="http://linvdr.org/projects/regionset/">regionset tool
 (narzędzia do zmiany regionów)</ulink> aby ustawić kod regionu na swoim napędzie
 DVD (pod Linuksem). <emphasis role="bold">Ostrzeżenie</emphasis>: Możesz
 ustawić region tylko 5 razy.
@@ -318,28 +320,38 @@
 
 <para>
 W międzyczasie możesz wyciągać dane z VCD za pomocą
-<ulink url="http://140.132.1.204/OS/Linux/packages/X/viewers/readvcd/">readvcd</ulink>
+<ulink url="http://miketeo.net/links/readvcd-0.3.tgz">readvcd</ulink>
 i odtwarzać plik wynikowy za pomocą <application>MPlayera</application>
 </para>
 
 <formalpara>
 <title>Struktura VCD</title>
-<para>Płyty VCD składają się z jednej lub więcej ścieżek:</para>
+<para>
+Video CD (VCD) składa się z sektorów CD-ROM XA, tzn. CD-ROM 
+mode 2 form 1 i form 2 posiada ścieżki:</para>
 </formalpara>
 
 <itemizedlist>
 <listitem><para>
-Pierwsza ścieżka jest małą ścieżką o gęstości 2048 bajtów/sektor z danymi w
-systemie plików iso9660, zwykle zawierająca windowsowy odtwarzacz VCD i być
-może inne informacje (obrazy, tekst, itp.).
+Pierwsza ścieżka jest w formacie mode 2 form 2, który oznacza użycie korekcji 
+błędów L2. Ścieżka ta zawiera system plików ISO-9660 o gęstości 2048 bajtów/sektor.
+Ten system plików z kolei zawiera metainformacje VCD, a także nieruchome klatki, często 
+używane w menu. Segmenty MPEG dla menu mogą także być składowane w tejże pierwszej 
+ścieżce, ale MPEGi muszą być podzielone na kawałki po 150 sektorów. System plików ISO-9660 
+może zawierać inne pliki bądź programy, niekonieczne dla eksploatacji VCD.
 </para></listitem>
 
 <listitem><para>
-Druga i pozostałe ścieżki o gęstości 2324 bajtów/sektor zawierają po jednym
-pakiecie czystego strumienia MPEG PS na sektor zamiast systemu plików.
-Podobnie, jak w przypadku ścieżek audio CD, ścieżki te <emphasis role="bold">nie
-mogą być montowane</emphasis> (Czy kiedykolwiek montowałeś płytę audio CD by
-ją odtworzyć?). Biorąc pod uwagę, że filmy znajdują się na tej ścieżce,
+Druga i pozostałe ścieżki są zwykle ścieżkami video MGEG typu raw o gęstości 
+2324 bajtów/sektor, zawierającymi jeden pakiet danych MGEG PS na sektor.
+Ścieżki te są w formacje mode 2 form 1, więc przechowują one więcej danych 
+na sektor, w zamian za słabszą korekcję błędów. Możliwe są też ścieżki 
+CD-DA na VCD poza pierwszą ścieżką.
+Niektóre systemy operacyjne używają pewnych trików aby ścieżki nie zawięrające 
+systemu plików ISO-9660 były widoczne w systemie plików. W pozostałych systemach, 
+jak na przykład w systemie GNU/Linux, nie ma takiej możliwości (jeszcze). W takim 
+przypadku dane MPEG <emphasis role="bold">nie mogą być montowane</emphasis>. 
+Jako że większość filmów znajduje się na tego typu ścieżce,
 powinieneś spróbować na początek opcji <option>vcd://2</option>.
 </para></listitem>
 
@@ -348,6 +360,14 @@
 brak systemu plików w ogóle). Je również da się odtwarzać, ale nie da
 się ich montować.
 </para></listitem>
+
+<listitem><para> Definicja standardu Video CD, nazywana "Białą Księgą"
+Phillipsa, generalnie nie jest dostępna online, musi być zakupiona u Phillipsa. 
+Bardziej szczegółowe informacje na temat Video CD można znaleźć na 
+<ulink url="http://www.vcdimager.org/pub/vcdimager/manuals/0.7/vcdimager.html#SEC4">stronie 
+dokumentacji vcdimagera</ulink>.
+</para></listitem>
+
 </itemizedlist>
 
 <formalpara>
@@ -370,7 +390,7 @@
 kopiowania VCD jest nowy sterownik:
 <ulink url="http://www.elis.rug.ac.be/~ronsse/cdfs/">cdfs</ulink> (nie jest
 częścią oficjalnego jądra), który wyświetla sesje CD jako pliki obrazów, oraz
-<ulink url="http://cdrdao.sourceforge.net/">cdrdao</ulink>, program do zgrywania
+<ulink url="http://cdrdao.sf.net/">cdrdao</ulink>, program do zgrywania
 płyt CD bit po bicie.
 </para>
 </formalpara>

Index: codecs.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/codecs.xml,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -r1.11 -r1.12
--- codecs.xml	13 Nov 2004 15:12:47 -0000	1.11
+++ codecs.xml	25 Dec 2004 22:54:56 -0000	1.12
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.52 -->
+<!-- synced with 1.57 -->
 <sect1 id="codecs">
 <title>Obs³ugiwane kodeki</title>
 
@@ -20,12 +20,12 @@
 
 <itemizedlist>
 <listitem><simpara>
- <emphasis role="bold">MPEG1</emphasis> (<emphasis role="bold">VCD</emphasis>) i
- <emphasis role="bold">MPEG2</emphasis> (<emphasis role="bold">DVD</emphasis>) video
+ <emphasis role="bold">MPEG-1</emphasis> (<emphasis role="bold">VCD</emphasis>) i
+ <emphasis role="bold">MPEG-2</emphasis> (<emphasis role="bold">DVD</emphasis>) video
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  natywne dekodery dla <emphasis role="bold">DivX ;-), OpenDivX (DivX4),
- DivX 5.01 (Pro), 3ivX, M$ MPEG4</emphasis> v1, v2 i dla innych rodzajów MPEG4
+ DivX 5.01 (Pro), 3ivX, M$ MPEG-4</emphasis> v1, v2 i dla innych rodzajów MPEG4
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  natywne dekodery dla <emphasis role="bold">Windows Media Video 7/8</emphasis>
@@ -69,9 +69,9 @@
 </itemizedlist>
 
 <para>
-Je¿eli posiadasz kodeki Win32 niewymienione tutaj, które nie s± jeszcze
-wspierane, zajrzyj do dzia³u <link linkend="win32-codecs">importowanie kodeków
-Win32-HOWTO</link> i pomó¿ nam dodaæ dla nich wsparcie.
+Je¿eli posiadasz niewymienione tutaj kodeki Win32, które nie s± jeszcze
+obs³ugiwane, zajrzyj do dzia³u <link linkend="codec-importing">importowanie kodeków
+Win32-HOWTO</link> i pomó¿ nam dodaæ ich obs³ugê.
 </para>
 
 
@@ -85,7 +85,7 @@
 Wsparcie dla nich zosta³o w³±czone do <application>MPlayera</application>
 w przesz³o¶ci i by³o domy¶lnie budowane podczas kompilacji.
 U¿ywali¶my tak¿e ich kodu postprocessingu do opcjonalnego polepszenia jako¶ci
-filmów zakodowanych w MPEG1/2. Teraz u¿ywamy ju¿ naszego w³asnego kodu dla
+filmów zakodowanych w MPEG-1/2. Teraz u¿ywamy ju¿ naszego w³asnego kodu dla
 wszystkich typów plików.
 </para>
 
@@ -104,7 +104,7 @@
 <variablelist>
 <varlistentry><term><option>-vc odivx</option></term>
 <listitem><simpara>
- U¿ywa kodeka w stylu OpenDivX. W tym przypadku wytwarza obraz YV12 w swoim
+ U¿ywa kodeka w stylu OpenDivX. W tym przypadku tworzy on obraz YV12 we
  w³asnym buforze, a <application>MPlayer</application> dokonuje konwersji
  przestrzeni kolorów poprzez libvo.
  (<emphasis role="bold">Szybkie, zalecane!</emphasis>)
@@ -127,14 +127,14 @@
 taka sama, ró¿ni±ca siê od najlepszej tylko przy zmianie g³êbi kolorów.
 <note>
 <para>
-Je¿eli twój sterownik <option>-vo</option> wspiera direct rendering,
+Je¿eli twój sterownik <option>-vo</option> obs³uguje direct rendering,
 wydajniejszym albo nawet najbardziej wydajnym rozwi±zaniem mo¿e byæ u¿ycie
 <option>-vc divx4</option>.
 </para>
 
 <para>
 Binarn± bibliotekê kodeków DivX4/5 mo¿na ¶ci±gn±æ z
-<ulink url="http://avifile.sourceforge.net">avifile</ulink> albo z
+<ulink url="http://avifile.sf.net">avifile</ulink> albo z
 <ulink url="http://www.divx.com">divx.com</ulink>
 Nale¿y j± rozpakowaæ, uruchomiæ jako root <filename>./install.sh</filename>
 i pamiêtaæ o dodaniu
@@ -186,7 +186,7 @@
 
 <para>
 <application>MPlayer</application> automatycznie wykrywa DivX4/DivX5, je¿eli
-jest on prawid³owo zainstalowany. Po prostu kompiluj tak jak robisz to zwykle.
+jest on prawid³owo zainstalowany. Po prostu kompiluj tak, jak robisz to zwykle.
 Je¿eli nie zostanie wykryty, znaczy to, ¿e nie zainstalowa³e¶/skonfigurowa³e¶
 go w prawid³owy sposób.
 </para>
@@ -200,39 +200,39 @@
 <title>FFmpeg/libavcodec</title>
 
 <para>
-<ulink url="http://ffmpeg.sourceforge.net">FFmpeg</ulink> zawiera pakiet
-<emphasis role="bold">otwarto¼ród³owych</emphasis> kodeków, które potrafi±
-dekodowaæ strumienie z ró¿nymi kodekami audio i video. Oferuj± one tak¿e
+<ulink url="http://ffmpeg.org">FFmpeg</ulink> zawiera pakiet
+kodeków <emphasis role="bold">o otwartych ¼ród³ach</emphasis>, które potrafi±
+dekodowaæ strumienie ró¿nymi kodekami audio i video. Oferuj± one tak¿e
 imponuj±ce funkcjê kodowania i szybsz± bibliotekê DivX4/5 ni¿ w przypadku
 kodeków Win32, albo tych z DivX.com!
 </para>
 
 <para>
 W sk³ad pakietu wchodzi wiele dobrych kodeków, szczególnie tych zwi±zanych
-z MPEG4: DivX3, DivX4, DivX5, Windows Media Video 7/8 (WMV1/WMV2). Zawiera
+z MPEG-4: DivX3, DivX4, DivX5, Windows Media Video 7/8 (WMV1/WMV2). Zawiera
 równie¿ warty uwagi dekoder WMA.
 </para>
 
 <para>
-Jednym z ostatnich (w sensie najnowszych) kodeków, który warto wymieniæ jest
+Jednym z najnowszych kodeków, który warto wymieniæ jest
 kodek <emphasis role="bold">Sorenson 3</emphasis> (SVQ3). Jest to pierwsza,
-ca³kowicie otwarto¼ród³owa implementacja tego kodeka. Jest on nawet szybszy od
+ca³kowicie otwarta implementacja tego kodeka. Jest on nawet szybszy od
 orygina³u. Zaleca siê wybór tej wersji zamiast kodeków binarnych!
 </para>
 
 <para>
-Pe³n± listê wspieranych kodeków
+Pe³n± listê obs³ugiwanych kodeków
 (<ulink url="http://www.ffmpeg.org/ffmpeg-doc.html#SEC19">video</ulink>
 i <ulink url="http://www.ffmpeg.org/ffmpeg-doc.html#SEC20">audio</ulink>)
 znajdziesz na stronie FFmpeg.
 </para>
 
 <para>
-Je¿eli u¿ywasz, które¶ z wydañ <application>MPlayera</application>
+Je¿eli u¿ywasz którego¶ z wydañ <application>MPlayera</application>
 <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> znajduje siê ju¿ w paczce.
-Po prostu kompiluj tak jak zazwyczaj. Je¿eli u¿ywasz
-<application>MPlayera</application> z CVSu musisz wyci±gn±æ
-<systemitem class="library">libavcodec </systemitem> z drzewa CVS FFmpega,
+Po prostu kompiluj tak, jak zazwyczaj. Je¿eli u¿ywasz
+<application>MPlayera</application> z CVSu, musisz wyci±gn±æ
+<systemitem class="library">libavcodec</systemitem> z drzewa CVS FFmpega,
 poniewa¿ jego wydania ukazuj± siê bardzo rzadko. Wersja z CVSa jest
 w wiêkszo¶ci przypadków stabilna i oferuje wiêkszo¶æ funkcji. W celu zdobycia
 libavcodec wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:
@@ -302,7 +302,7 @@
 <para>
 
 <application>MPlayer</application> potrafi zaprzêgn±æ do dekodowania
-kodeki Xanim. Aby je uaktywniæ postêpuj zgodnie z instrukcj±:
+kodeki Xanim. Aby je uaktywniæ, postêpuj zgodnie z instrukcj±:
 </para>
 </formalpara>
 
@@ -337,10 +337,9 @@
 </procedure>
 
 <para>
-XAnim jest kodekiem z rodziny <systemitem>xanim</systemitem>, mo¿esz wiêc u¿yæ
+XAnim to ca³a rodzina kodeków <systemitem>xanim</systemitem>, mo¿esz wiêc u¿yæ
 opcji <option>-vfm xanim</option> ¿eby kazaæ
-<application>MPlayerowi</application> u¿ywaæ go w przypadku, gdy jest to
-mo¿liwe.
+<application>MPlayerowi</application> u¿ywaæ ich, gdy jest to mo¿liwe.
 </para>
 
 <para>
@@ -358,19 +357,19 @@
 1.0 jest dekoder H.263 FFmpega, którego mo¿esz u¿yæ za pomoc± opcji
 <option>-vc ffh263</option>. Dla plików w wersji 2.0, u¿yj Win32 DLL
 korzystaj±c z opcji <option>-vc vivo</option>. Je¿eli nie wybierzesz ¿adnej
-opcji <application>MPlayer</application> automatycznie wybierze najlepszy
+opcji, <application>MPlayer</application> automatycznie wybierze najlepszy
 kodek.
 </para>
 </sect3>
 
 
 <sect3 id="mpeg12">
-<title>MPEG 1/2 video</title>
+<title>MPEG-1/2 video</title>
 <para>
-MPEG1 i MPEG2 s± dekodowane przez natywn±, wieloplatformow± bibliotekê
+MPEG-1 i MPEG-2 s± dekodowane przez natywn±, wieloplatformow± bibliotekê
 <systemitem class="library">libmpeg2</systemitem>, której kod ¼ród³owy
 wchodzi w sk³ad <application>MPlayera</application>. Z uszkodzonymi plikami
-MPEG 1/2 radzimy sobie przechwytuj±c <systemitem>Signal 11</systemitem>
+MPEG-1/2 radzimy sobie przechwytuj±c <systemitem>Signal 11</systemitem>
 (<systemitem>segmentation fault -b³±d segmentacji -przyp t³umacz</systemitem>)
 i szybko reinicjuj±c kodek, kontynuuj±c odtwarzanie dok³adnie w miejscu gdzie
 wyst±pi³ b³±d. Ta technika nie ma widocznego wp³ywu na szybko¶æ dzia³ania.
@@ -395,7 +394,7 @@
 <title>RealVideo</title>
 
 <para>
-<application>MPlayer</application> wpiera dekodowanie wszystkich wersji
+<application>MPlayer</application> obs³uguje dekodowanie wszystkich wersji
 RealVideo:
 
 <itemizedlist>
@@ -435,7 +434,7 @@
 <ulink url="http://www.xvid.org">XviD</ulink> wydzieli³ siê z projektu OpenDivX.
 Sta³o siê to, gdy ProjectMayo zamkn±³ kod OpenDivX i przemianowa³ go na DivX4
 (a teraz DivX5). W rezultacie tej decyzji, roze¼leni ludzie spoza ProjectMayo,
-którzy pracowali nad OpenDivX, rozpoczêli projekt XViD. Tak wiêc oba projekty
+którzy pracowali nad OpenDivX, rozpoczêli projekt XviD. Tak wiêc oba projekty
 maj± to samo pochodzenie.
 
 <itemizedlist>
@@ -538,7 +537,7 @@
 
 <procedure>
 <title>KOMPILOWANIE MPLAYERA ZE WSPARCIEM DLA BIBLIOTEK QUICKTIME</title>
-<note><para>Aktualnie wspierane s± tylko 32-bitowe platformy Intela.</para></note>
+<note><para>Aktualnie obs³ugiwane s± tylko 32-bitowe platformy Intela.</para></note>
 <step><para>¶ci±gnij <application>MPlayera</application> z CVSu</para></step>
 <step><para>pobierz pakiet QuickTime DLL z
 <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/"/>
@@ -568,7 +567,7 @@
  <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>)
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
- Windows Media Audio 9 (WMAv3) (poprzez DMO DLL)
+ Windows Media Audio 9 (WMAv3) (poprzez DLL DMO)
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  AC3 Dolby audio (<emphasis role="bold">natywny</emphasis> kod, z
@@ -610,10 +609,11 @@
 </para>
 
 <para>
-Dekoder AC3 mo¿e wytworzyæ wyj¶cie audio zmiksowane dla 2,4 lub 6 g³o¶ników.
+Dekoder AC3 mo¿e wytworzyæ wyj¶cie audio zmiksowane dla 2, 4 lub 6 g³o¶ników.
 Kiedy skonfigurowany jest dla 6 g³o¶ników, dekoder dostarcza do sterownika
 karty d¼wiêkowej osobne wyj¶cie dla ka¿dego kana³u AC3, pozwalaj±c do¶wiadczyæ
-"d¼wiêk surround" bez potrzeby u¿ycia zewnêtrznego dekodera AC3 do kodeka hwac3.
+pe³nego "d¼wiêku przestrzennego" bez potrzeby u¿ycia zewnêtrznego dekodera AC3
+wymaganego przez kodek hwac3.
 </para>
 
 <para>
@@ -628,12 +628,12 @@
 </para>
 
 <para>
-Domy¶ln± liczb± wyj¶ciowych kana³ów jest 2.
+Domy¶ln± liczb± kana³ów wyj¶ciowych jest 2.
 </para>
 
 <para>
-Aby u¿yæ wiêcej ni¿ dwóch wyj¶ciowych kana³ów, bêdziesz potrzebowa³ skorzystaæ
-z OSS i mieæ kartê d¼wiêkow± ze wsparciem dla odpowiedniej liczby wyj¶ciowych
+Aby u¿yæ wiêcej ni¿ dwóch wyj¶ciowych kana³ów, bêdziesz potrzebowa³
+OSS i kartê d¼wiêkow± ze wsparciem dla odpowiedniej liczby wyj¶ciowych
 kana³ów poprzez SNDCTL_DSP_CHANNELS ioctl. Przyk³adem odpowiedniego sterownika
 jest emu10k1 (u¿ywany przez karty Soundblaster Live!) z sierpnia 2001 roku,
 albo nowszy (przypuszczalnie dzia³a tak¿e ALSA CVS).
@@ -655,10 +655,10 @@
 
 
 <sect3 id="libmad">
-<title>wsparcie dla libmad</title>
+<title>obs³uga libmad</title>
 
 <para>
-<ulink url="http://mad.sourceforge.net">libmad</ulink> jest wieloplatformow±,
+<ulink url="http://www.underbit.com/products/mad/">libmad</ulink> jest wieloplatformow±,
 sta³oprzecinkow± (wewnêtrznie 24-bitowe PCM) bibliotek± dekoduj±c± d¼wiêk
 MPEG. Nie odtwarza zbyt dobrze uszkodzonych plików i czasami ma problemy
 z przewijaniem, ale mo¿e mieæ lepsz± wydajno¶æ ni¿ mp3lib na platformach ze
@@ -679,7 +679,7 @@
 Rodzaj kodeka audio u¿ywanego w plikach VIVO zale¿y od tego, czy jest to plik
 VIVO/1.0, czy VIVO/2.0. Pliki VIVO/1.0 maj± d¼wiêk w formacie
 <emphasis role="bold">g.723</emphasis>, a pliki VIVO/2.0 w formacie
-<emphasis role="bold">Vivo Siren</emphasis>. Wspierane s± oba typy.
+<emphasis role="bold">Vivo Siren</emphasis>. Obs³ugiwane s± oba typy.
 </para>
 </sect3>
 
@@ -742,7 +742,7 @@
 Je¿eli u¿ywasz gcc 3.2, który ma k³opoty z kompilacj± wbudowanej wersji
 FAAD lub chcesz z jakich¶ powodów u¿yæ zewnêtrznej biblioteki,
 ¶ci±gnij j± z
-<ulink url="http://www.audiocoding.com/download.php">tej strony</ulink>
+<ulink url="http://www.audiocoding.com/modules/mydownloads/">tej strony</ulink>
 i dodaj opcjê <option>--enable-external-faad</option> do
 <filename>configure</filename>. Nie potrzebujesz ca³ego faad2 do dekodowanie
 plików AAC. Wystarczy u¿yæ samej biblioteki libfaad. Zbudujesz j± w nastêpuj±cy
@@ -758,7 +758,7 @@
 </screen>
 Wersje binarne nie s± dostêpne na stronie audiocoding.com, ale mo¿esz
 ¶ci±gn±æ (apt-getem) Debianowe paczki z
-<ulink url="http://marillat.free.fr">domowej strony Christiana Marillata</ulink>,
+<ulink url="http://hpisi.nerim.net">domowej strony Christiana Marillata</ulink>,
 RPMy dla Mandrake ze strony <ulink url="http://plf.zarb.org">P.L.F</ulink>
 a RedHatowe RPMy z
 <ulink url="http://greysector.rangers.eu.org/">Grey Sector</ulink>.
@@ -769,7 +769,7 @@
 
 <!-- ********** -->
 
-<sect2 id="win32-codecs">
+<sect2 id="codec-importing">
 <title>importowanie kodeków Win32-HOWTO</title>
 
 <!-- TODO: a short paragraph of text would be nice here... -->
@@ -779,7 +779,7 @@
 <title>kodeki VFW</title>
 
 <para>
-VFW (Video for Windows) jest starym Video API pod Windows. Jego kodeki maj±
+VFW (Video for Windows) jest starym API Video pod Windows. Jego kodeki maj±
 rozszerzenie <filename>.DLL</filename> albo (rzadziej)
 <filename>.DRV</filename>. Je¿eli <application>MPlayer</application> odmawia
 odtwarzania plików AVI z komunikatem tego typu:
@@ -824,7 +824,7 @@
 <title>Kodeki DirectShow</title>
 
 <para>
-DirectShow jest nowszym Video API, które jest nawet gorsze od swojego
+DirectShow jest nowszym API Video, które jest nawet gorsze od swojego
 poprzednika. Sprawa ma siê gorzej z DirectShow, poniewa¿:
 <itemizedlist>
 <listitem><simpara>
@@ -926,6 +926,13 @@
 <systemitem role="url">ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/incoming/[codecname]/
 </systemitem>
 </para>
+
+<para>
+Je¿eli chcesz samodzielnie dodaæ obs³ugê kodeka, przeczytaj
+<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/DOCS/tech/codecs.conf.txt">
+DOCS/tech/codecs.conf.txt</ulink> (tylko po angielsku - przyp. t³um.).
+</para>
+
 </sect3>
 </sect2>
 </sect1>

Index: faq.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/faq.xml,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -r1.9 -r1.10
--- faq.xml	11 Nov 2004 21:54:00 -0000	1.9
+++ faq.xml	25 Dec 2004 22:54:56 -0000	1.10
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with 1.47 -->
+<!-- synced with 1.56 -->
 <chapter id="faq" xreflabel="FAQ">
 <title>FAQ - Często Zadawane Pytania</title>
 
@@ -13,7 +13,7 @@
 Jak mam stworzyć poprawną łatkę do <application>MPlayera</application>?
 </para></question>
 <answer><para>
-Stworzyliśmy <ulink url="../../tech/patches.txt">krótki dokument</ulink>
+Przygotowaliśmy <ulink url="../../tech/patches.txt">krótki dokument</ulink>
 opisujący wszystkie potrzebne szczegóły. Kieruj się zawartymi w nim wskazówkami.
 </para></answer>
 </qandaentry>
@@ -35,14 +35,14 @@
 </para></question>
 <answer><para>
 Jesteśmy bardziej niż szczęśliwi, gdy ofiarowujecie nam sprzęt i oprogramowanie w formie
-<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/homepage/donations.html">dotacji</ulink>.
+<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/homepage/donations.html">darów</ulink>.
 Pomagają one nam ciągle ulepszać <application>MPlayera</application>.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Jak mogę stać się developerem <application>MPlayera</application>?
+Jak mogę zostać deweloperem <application>MPlayera</application>?
 </para></question>
 <answer><para>
 Programiści i dokumentatorzy zawsze są mile widziani. Na początek przeczytaj
@@ -185,7 +185,7 @@
 Zainstalowali (z ustawieniami domyślnymi) Mandrake'a, RedHata lub SuSE 
 i bez RTFMowania (przeczytanie instrukcji - przyp. tłum) przysyłają nam wiadomości 
 "Nie działa! Pomocy! Proszę! 
-Jestem nowy w Linuksie! Pomocy! Oh! Pomocy!". Nie możemy ich powstrzymać 
+Jestem nowy w Linuksie! Pomocy! Och! Pomocy!". Nie możemy ich powstrzymać 
 ale przynajmniej możemy ich zmusić do RTFMowania i do czytania komunikatów 
 ./configure oraz <application>MPlayera</application>.
 </para>
@@ -308,7 +308,7 @@
   # ln -sf /usr/X11R6 /usr/X11
   # ln -sf /usr/X11R6/include/X11 /usr/include/X11
 </screen>
-Twoja dystrybucja może się różnić od 
+Układ katalogów w Twojej dystrybucji może odbiegać od
 <ulink url="http://www.pathname.com/fhs/">Standardu Hierarchii Systemu Plików (FHS) </ulink>.
 </para></answer>
 </qandaentry>
@@ -402,7 +402,7 @@
 Sprawdź <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/codecs-status.html">status kodeków</ulink>,
 jeżeli nie zawiera on Twojego kodeka przeczytaj 
 <link linkend="codecs">dokumentację kodeków</link>,
-a w szczególności <link linkend="win32-codecs">HOWTO importowania kodeków</link> i skontaktuj się z nami.
+a w szczególności <link linkend="codec-importing">HOWTO importowania kodeków</link> i skontaktuj się z nami.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
@@ -413,7 +413,7 @@
 </para></question>
 <answer><para>
 Potrzebujesz uprawnień roota lub specjalnie ustawionego jądra, aby używać
-nowego kodu taktowania.
+nowego kodu synchronizacji czasu.
 Aby uzyskać szczegóły, spójrz do sekcji <link linkend="rtc">RTC</link> w dokumentacji.
 </para></answer>
 </qandaentry>
@@ -423,7 +423,7 @@
 Jak mogę zrobić zrzut ekranu?
 </para></question>
 <answer><para>
-Musisz skożystać ze sterownika wyjścia video, który nie używa video overlay. Pod X11 
+Musisz skorzystać ze sterownika wyjścia video, który nie używa nakładki video. Pod X11 
 wystarczy użyć <option>-vo x11</option>, pod Windows działa <option>-vo directx:noaccel</option>
 </para></answer>
 </qandaentry>
@@ -444,11 +444,11 @@
 <answer><para>
 Działa, lecz musisz osobno zażądać skalowania programowego (bardzo wolne)
 opcją <option>-zoom</option>. Lepiej skorzystaj z obsługi trybu XF86VidMode: musisz
-zadać opcje <option>-vm</option> oraz <option>-fs</option> i to wszystko.
-Upewnij się, że masz odpowiednie linie trybów (modelines) w swoim pliku 
+podać opcje <option>-vm</option> oraz <option>-fs</option> i to wszystko.
+Upewnij się, że masz odpowiednie definicje trybów graficznych (modelines) w swoim pliku 
 <filename>XF86Config</filename> i spróbuj uruchomić 
 <link linkend="dga">sterownik DGA</link> oraz <link
-linkend="sdl">sterownik SDL DGA</link>. Jest o wiele szybciej. Jeżeli SDL DGA
+linkend="sdl">sterownik SDL DGA</link>. Jest o wiele szybszy. Jeżeli SDL DGA
 działa - używaj go. Działa jeszcze szybciej.
 </para></answer>
 </qandaentry>
@@ -470,11 +470,13 @@
 <listitem><para>użycie procesora w procentach przez kodek video (dla porcji/pakietów i
 DR zawiera także video_out)</para></listitem>
 <listitem><para>użycie procesora przez video_out</para></listitem>
-<listitem><para>użycie procesora w procentach przez kodek audio </para></listitem>
+<listitem><para>użycie procesora w procentach przez kodek audio</para></listitem>
 <listitem><para>ramki opuszczone, aby zachować synchronizację A-V</para></listitem>
 <listitem><para>obecny poziom postprocessingu obrazu (gdy używasz 
 <option>-autoq</option>)</para></listitem>
-<listitem><para>obecne użycie pamięci cache (normalne jest około 50%)</para></listitem>
+<listitem><para>szybkość odtwarzania będąca mnożnikiem oryginalnej
+szybkości</para></listitem>
+<!--FIXME: factor? czynnik, mnożnik?-->
 </itemizedlist>
 Większość z nich obecna jest dla celów odpluskwiania (debugging) i zostanie w
 pewnym momencie usunięta.
@@ -496,7 +498,7 @@
 plików?
 </para></question>
 <answer><para>
-To nie jest zero, lecz jest wywołane z kodeka i poprzez to nie
+Nie jest ono zerowe, ale pomiar jest wywołany z kodeka i poprzez to nie
 może być mierzone oddzielnie. Powinieneś spróbować odtworzyć plik 
 używając <option>-vo null</option> a potem <option>-vo ...</option> i 
 sprawdzić różnicę, aby zobaczyć prędkość video_out.
@@ -560,7 +562,7 @@
 odtwarzanie! Wiem, że to jest niezwykłe...
 </para></question>
 <answer><para>
-Po odpaleniu <filename>./configure</filename>, wyedytyj <filename>config.h</filename>
+Po odpaleniu <filename>./configure</filename>, wyedytuj <filename>config.h</filename>
 i zamień <systemitem>#undef FAST_OSD</systemitem> na
 <systemitem>#define FAST_OSD</systemitem>. Po czym skompiluj ponownie.
 </para></answer>
@@ -638,7 +640,7 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Jak mogę określić ścieżkę audio/napisów z pliku OGM, Matroska, NUT lub DVD?
+Jak mogę określić ścieżkę audio/napisów z pliku OGM, Matroska, NUT lub DVD?
 </para></question>
 <answer><para>
 Musisz użyć <option>-aid</option> (ID audio) lub <option>-alang</option>
@@ -658,7 +660,7 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Próbuję odtworzyć jakikolwiek strumień z internetu, ale nie udaje mi się.
+Próbuję odtworzyć jakiś strumień z internetu, ale nie udaje mi się.
 </para></question>
 <answer><para>
 Spróbuj otworzyć strumień korzystając z opcji <option>-playlist</option>.
@@ -667,7 +669,7 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Ściągnąłem film z sieci P2P i nie nie chce się odtworzyć! 
+Ściągnąłem film z sieci P2P i nie chce się odtworzyć! 
 </para></question>
 <answer><para>
 Prawdopodobnie plik jest uszkodzony lub jest to fałszywka.
@@ -801,7 +803,7 @@
 <answer><para>
 <application>MPlayer</application> to nie <application>xine/avifile/...</application>.
 Chociaż te aplikacje mają trochę wspólnego kodu, zestaw kodeków (DLL), 
-synchronizację, demultiplexing itp są inne i nie powinny być porównywane.
+to synchronizacja, demultiplexing itp. są inne i nie powinny być porównywane.
 Jeżeli masz plik, którego <application>MPlayer</application> nie odtwarza 
 poprawnie, lecz nie ma z nim problemów w innych odtwarzaczach, przeczytaj 
 <link linkend="bugreports">wskazówki do zgłaszania błędów</link> i wgraj 
@@ -822,7 +824,7 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-<application>MPlayer</application> kończy pracę z jakimś błędem przy kożystaniu z <filename>l3codeca.acm</filename>.
+<application>MPlayer</application> kończy pracę z jakimś błędem przy korzystaniu z <filename>l3codeca.acm</filename>.
 </para></question>
 <answer><para>
 Sprawdź wynik <command>ldd /usr/local/bin/mplayer</command>. Jeżeli zawiera 
@@ -833,7 +835,7 @@
 to świadczy o problemie z twoim jądrem/libc. Być może używasz jakiś łatek 
 związanych z bezpieczeństwem (na przykład łatka OpenWall Solar Designera), które 
 wymuszają ładowanie bibliotek pod bardzo niskie adresy. Poniewaź <filename>l3codeca.acm</filename> 
-jest nierealokowalną biblioteką DLL musi być ładowana pod <literal>0x00400000</literal>,
+jest nierelokowalną biblioteką DLL musi być ładowana pod <literal>0x00400000</literal>,
 nie możemy tego zmienić. Powinieneś używać niełatanego jądra lub skorzystać z opcji
 <application>MPlayera</application> <option>-afm 1</option>,
 aby wyłączyć używanie <filename>l3codeca.acm</filename>.
@@ -847,16 +849,15 @@
 OK (lecz bez dźwięku).
 </para></question>
 <answer><para>
-Twój komputer jest zbyt wolny lub sterownik
-karty dźwiękowej jest
-zepsuty. Skonsultuj się z dokumentacją, aby zobaczyć, czy możesz polepszyć
+Twój komputer jest zbyt wolny lub sterownik karty dźwiękowej jest
+zepsuty. Skonsultuj się z dokumentacją, aby zobaczyć, czy możesz poprawić
 wydajność.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-<application>MPlayer</application> przerywa z komunikatem <screen>MPlayer interrupted by
+<application>MPlayer</application> przerywa działanie z komunikatem <screen>MPlayer interrupted by
 signal 4 in module: decode_video</screen> (MPlayer przerwany przez sygnał 4 w
 module: decode_video).
 </para></question>
@@ -865,7 +866,7 @@
 skompilowałeś. Albo przekompiluj z detekcją CPU podczas pracy. 
 (<command>./configure --enable-runtime-cpudetection</command>).
 Nie używaj <application>MPlayera</application> na CPU innym niż ten, 
-na którym był kompilowany, bez użycia opcji przed chwilą wymienionej.
+na którym był kompilowany, bez użycia przed chwilą wymienionej opcji.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
@@ -950,7 +951,7 @@
 Spójrz do <link linkend="audio">sekcji kart dźwiękowych</link>.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-Plik Avi ma zły nagłówek, spróbuj użyć opcji <option>-nobps</option> i/lub <option>-mc 0</option>.
+Plik AVI ma zły nagłówek, spróbuj użyć opcji <option>-nobps</option> i/lub <option>-mc 0</option>.
 </para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para></answer>
@@ -968,7 +969,7 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Gdy próbuję przechwytywać z mojego tunera, działa lecz kolory są dziwne. Działa
+Gdy próbuję przechwytywać obraz z mojego tunera, działa lecz kolory są dziwne. Działa
 normalnie z innymi aplikacjami.
 </para></question>
 <answer><para>
@@ -1022,7 +1023,7 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Audio/video całkowicie wychodzi z synchronizacji, gdy uruchamiam 
+Audio/video całkowicie traci synchronizację, gdy uruchamiam 
 <application>MPlayera</application> jako root na moim notebooku. Działa
 normalnie, gdy uruchamiam go jako zwykły użytkownik.
 </para></question>
@@ -1150,7 +1151,7 @@
 poprawkÄ™ #621 z logu CVS XFree86 4.1.0</ulink>. 
 Zaktualizuj więc XFree86 do 4.1.0 lub nowszego.
 Możesz także ściągnąć DRI w wersji (przynajmniej) 0.6 ze
-<ulink url="http://dri.sourceforge.net">strony DRI</ulink> lub użyj DRI z CVSu.
+<ulink url="http://dri.sf.net">strony DRI</ulink> lub użyj DRI z CVSu.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
@@ -1245,7 +1246,7 @@
 </para></question>
 <answer><para>
 Kto wie... Mówią, że działa, więc proszę przetestuj to i przyślij nam
-informacje. OdnieÅ› siÄ™ do dokumentacji libdvdread oraz jego strony domowej. Nie
+informacje. Zajrzyj do dokumentacji libdvdread oraz jego strony domowej. Nie
 jesteśmy autorami libdvdread. Używaj <emphasis
 role="bold">libmpdvdkit2</emphasis>, który jest obecny w źródłach
 <application>MPlayera</application> i jest używany domyślnie.
@@ -1267,7 +1268,7 @@
 </para></question>
 <answer><para>
 Użyj <ulink
-url="http://www.linuxtv.org/download/dvd/dvd_disc_20000215.tar.gz">narzędzia regionset</ulink>.
+url="http://linvdr.org/projects/regionset/">narzędzia regionset</ulink>.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
@@ -1472,7 +1473,7 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
-Nie mogę zakodować plików ASF do AVI/DivX, ponieważ mają 1000 fps?
+Nie mogę zakodować pliku ASF do AVI/DivX, ponieważ ma on 1000 fps?
 </para></question>
 <answer><para>
 Ponieważ ASF używa zmiennego frame rate (ilość ramek na sekundę), a AVI używa
@@ -1491,6 +1492,28 @@
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
+<qandaentry>
+<question><para>
+Jak zakodować wyłącznie dźwięk z teledysku?
+</para></question>
+<answer><para>
+Nie jest to możliwe bezpośrednio lecz możesz sprówować następującego
+sposobu (zwróć uwagę na znak 
+<emphasis role="bold">&amp;</emphasis> na końcu polecenia
+<command>mplayer</command>):
+<screen>
+  mkfifo encode
+  mplayer -ao pcm -aofile encode dvd://1 &amp;
+  lame <replaceable>your_opts</replaceable> encode music.mp3
+  rm encode
+</screen>
+Ten sposób pozwala na użycie dowolnego kodera, nie tylko
+<application>LAME</application>.
+Po prostu zamień <command>lame</command> w powyższym poleceniu 
+na swój ulubiony koder audio.
+</para></answer>
+</qandaentry>
+
 </qandadiv>
 </qandaset>
 

Index: formats.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/formats.xml,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -r1.5 -r1.6
--- formats.xml	4 Aug 2004 13:22:15 -0000	1.5
+++ formats.xml	25 Dec 2004 22:54:56 -0000	1.6
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.12 -->
+<!-- synced with 1.20 -->
 <sect1 id="formats">
 <title>Obs³ugiwane formaty</title>
 
@@ -8,24 +8,25 @@
 Kiedy ludzie widz± plik o rozszerzeniu <filename>.AVI</filename>,
 automatycznie stwierdzaj±, ¿e to nie jest plik MPEG. Nie jest to prawda.
 Przynajmniej niezupe³nie. W przeciwieñstwie do popularnego stwierdzenia,
-plik taki <emphasis>mo¿e</emphasis> zawieraæ video MPEG1.
+plik taki <emphasis>mo¿e</emphasis> zawieraæ video MPEG-1.
 </para>
 
 <para>
 Widzisz, <emphasis role="bold">kodek</emphasis> to nie to samo, co
 <emphasis role="bold">format pliku</emphasis>.
-Przyk³ady <emphasis role="bold">kodeków</emphasis> video: MPEG1, MPEG2, DivX, Indeo5, 3vix.
+Przyk³ady <emphasis role="bold">kodeków</emphasis> video: MPEG-1, MPEG-2,
+MPEG-4 (DivX), Indeo5, 3vix.
 Przyk³ady <emphasis role="bold">formatów</emphasis> plików: MPG, AVI, ASF.
 </para>
 
 <para>
 W teorii, mo¿esz umie¶ciæ video OpenDivX i d¼wiêk MP3 w
 <emphasis role="bold">pliku MPG</emphasis>. Wiêkszo¶æ odtwarzaczy
-nie bêdzie jednak w stanie go odtworzyæ, gdy¿ spodziewaj± siê obrazu MPEG1 i
+nie bêdzie jednak w stanie go odtworzyæ, gdy¿ spodziewaj± siê obrazu MPEG-1 i
 d¼wiêku MP2 (w przeciwieñstwie do <emphasis role="bold">AVI</emphasis>,
 <emphasis role="bold">MPG</emphasis> nie ma odpowiednich pól do opisu jego
-strumieni audio i video). Mo¿esz równie¿ umie¶ciæ video MPEG1 w pliku
-AVI. <ulink url="http://ffmpeg.sourceforge.net/">FFmpeg</ulink> i
+strumieni audio i video). Mo¿esz równie¿ umie¶ciæ video MPEG-1 w pliku
+AVI. <ulink url="http://ffmpeg.org/">FFmpeg</ulink> i
 <link linkend="mencoder"><application>MEncoder</application></link> potrafi±
 tworzyæ takie pliki.
 </para>
@@ -44,7 +45,7 @@
 <itemizedlist>
 <listitem><simpara>
  MPG: To jest najbardziej <emphasis role="bold">podstawowa</emphasis> forma
- plików MPEG. Zawiera video MPEG1 i audio MP2 (MPEG-1 warstwa 2) lub rzadziej
+ plików MPEG. Zawiera video MPEG-1 i audio MP2 (MPEG-1 warstwa 2) lub rzadziej
  MP1.
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
@@ -57,7 +58,7 @@
 <listitem><simpara>
  VOB: To format pliku MPEG na p³ytach <emphasis role="bold">DVD</emphasis>.
  Jest to to samo, co MPG, plus mo¿liwo¶æ umieszczenia w nim napisów lub
- d¼wiêku nie-MPEG (AC3). Zawiera zakodowany strumieñ obrazu MPEG2 i przewa¿nie
+ d¼wiêku nie-MPEG (AC3). Zawiera zakodowany strumieñ obrazu MPEG-2 i przewa¿nie
  d¼wiêk AC3, lecz dozwolone s± tak¿e DTS, MP2 i nieskompresowane LPCM.
  <emphasis role="bold">Przejrzyj sekcjê <link linkend="dvd">DVD</link></emphasis>!
  </simpara></listitem>
@@ -86,7 +87,7 @@
 <para>
 Zaprojektowane przez Microsoft <emphasis role="bold">pliki AVI
 (Audio Video Interleaved)</emphasis> to szeroko stosowany wielofunkcyjny format
-aktualnie u¿ywany g³ównie dla video DivX i DivX4. Posiada wiele wad i
+aktualnie u¿ywany g³ównie dla video MPEG-4 (DivX i DivX4). Posiada wiele wad i
 niedoci±gniêæ (np. przy strumieniowaniu). Obs³uguje jeden strumieñ video i od 0
 do 99 strumieni audio i mo¿e mieæ co najwy¿ej 2 GB, lecz istnieje rozszerzenie,
 które pozwala na osi±gniêcie wiêkszych plików, zwane
@@ -142,7 +143,7 @@
  <emphasis role="bold">oparte na bps (bitach na sekundê):</emphasis> Oparta
  jest na liczbie bitów/próbek na sekundê strumieni audio/video. Metoda ta jest
  stosowana przez wiêkszo¶æ odtwarzaczy, w³±czaj±c w to
- <ulink url="http://avifile.sourceforge.net">avifile</ulink> oraz
+ <ulink url="http://avifile.sf.net">avifile</ulink> oraz
  <application>Windows Media Player</application>. Pliki z uszkodzonymi
  nag³ówkami i pliki z d¼wiêkiem VBR (Variable Bitrate - zmienne
  tempo bitowe) utworzone za pomoc± niekompatybilnego z VBR programu koduj±cego
@@ -188,14 +189,14 @@
 </sect3>
 
 
-<sect3 id="qt-mov">
+<sect3 id="mov">
 <title>Pliki QuickTime/MOV</title>
 
 <para>
 Formaty te zosta³y zaprojektowane przez Apple i mog± zawieraæ dowolny kodek,
 CBR lub VBR. Maj± przewa¿nie rozszerzenie <filename>.QT</filename> lub
-<filename>.MOV</filename>. Warto zauwa¿yæ, ¿e grupa MPEG4 wybra³a QuickTime
-jako zalecany format pliku dla MPEG4, a ich pliki MOV maj± rozszerzenie
+<filename>.MOV</filename>. Warto zauwa¿yæ, ¿e grupa MPEG-4 wybra³a QuickTime
+jako zalecany format pliku dla MPEG-4, a ich pliki MOV maj± rozszerzenie
 <filename>.MPG</filename> lub <filename>.MP4</filename> (interesuj±ce jest to, ¿e
 strumienie w tych plikach to w rzeczywisto¶ci pliki MPG i AAC. Mo¿esz nawet je
 wyci±gn±æ za pomoc± opcji <option>-dumpvideo</option> oraz
@@ -267,14 +268,15 @@
 <sect3 id="nuppelvideo">
 <title>Pliki NuppelVideo</title>
 <para>
-<ulink url="http://mars.tuwien.ac.at/~roman/nuppelvideo">NuppelVideo</ulink>
+<ulink url="http://frost.htu.tuwien.ac.at/~roman/nuppelvideo/">NuppelVideo</ulink>
 jest narzêdziem do zgrywania TV (AFAIK :). <application>MPlayer</application>
 potrafi czytaæ jego pliki <filename>.NUV</filename> (tylko NuppelVideo 5.0).
 Pliki te mog± zawieraæ klatki: nieskompresowane YV12, skompresowane YV12+RTJpeg,
 skompresowane YV12 RTJpeg+lzo i skompresowane YV12+lzo.
 <application>MPlayer</application> dekoduje je (a nawet
 <emphasis role="bold">koduje</emphasis> za pomoc±
-<application>MEncodera</application>) wszystkie. Dzia³aj± równie¿ skoki.
+<application>MEncodera</application> do MPEG-4 (DivX) itp!) wszystkie.
+Dzia³aj± równie¿ skoki.
 </para>
 </sect3>
 
@@ -282,7 +284,7 @@
 <sect3 id="yuv4mpeg">
 <title>pliki yuv4mpeg</title>
 <para>
-<ulink url="http://mjpeg.sourceforge.net">yuv4mpeg / yuv4mpeg2</ulink>
+<ulink url="http://mjpeg.sf.net">yuv4mpeg / yuv4mpeg2</ulink>
 to format plików stosowany przez
 <ulink url="http://mjpeg.sf.net">programy mjpegtools</ulink>.
 Mo¿esz zgrywaæ, produkowaæ, filtrowaæ lub kodowaæ video w tym formacie za pomoc±
@@ -338,11 +340,6 @@
 <application>MultiDec</application> lub <application>WinTV</application> pod
 Windows).
 </para>
-
-<para>
-Specyfikacje PVA s± do pobrania pod nastêpuj±cym adresem:
-<ulink url="http://www.technotrend.de/download/av_format_v1.pdf"/>
-</para>
 </sect3>
 
 
@@ -396,7 +393,7 @@
 <para>
 Je¶li Twoja dystrybucja nie zawiera biblioteki <systemitem class="library">libungif</systemitem>,
 pobierz j± ze
-<ulink url="http://prtr-13.ucsc.edu/~badger/software/libungif/index.shtml">strony domowej libungif</ulink>.
+<ulink url="http://sourceforge.net/projects/libungif">strony domowej libungif</ulink>.
 By uzyskaæ szczegó³owe informacje techniczne, zajrzyj do
 <ulink url="http://www.w3.org/Graphics/GIF/spec-gif89a.txt">specyfikacji GIF89a</ulink>.
 </para>
@@ -478,7 +475,7 @@
 programu <application>XMMS</application> do odtwarzania wielu formatów. Istniej±
 wtyczki do muzyczek z gier na SNES, muzyczek SID (z Commodore 64), wielu
 formatów Amigi, .xm, .it, VQF, musepack, Bonk, shorten i wielu innych. Mo¿esz
-znale¼æ je na <ulink url="http://www.xmms.org/plugins_input.html">Stronie
+znale¼æ je na <ulink url="http://www.xmms.org/plugins.php?category=input">Stronie
 wtyczek wej¶ciowych do XMMS</ulink>.
 </para>
 

Index: mencoder.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/mencoder.xml,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -r1.3 -r1.4
--- mencoder.xml	7 Apr 2004 21:51:37 -0000	1.3
+++ mencoder.xml	25 Dec 2004 22:54:56 -0000	1.4
@@ -1,96 +1,49 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with 1.17 -->
+<!-- Synced with 1.34 -->
 <chapter id="mencoder">
 <title>Kodowanie z <application>MEncoderem</application></title>
 
 <para>
 Pe³na lista dostêpnych opcji <application>MEncodera</application> oraz
-przyk³ady znajduj± sie na stronie man. W pliku <ulink url="../../tech/encoding-tips.txt">encoding-tips</ulink>
+przyk³ady znajduj± siê na stronie man. W pliku <ulink url="../../tech/encoding-tips.txt">encoding-tips</ulink>
 znajduje siê du¿o przyk³adów i przewodników skompletowanych z wielu w±tków listy dyskusyjnej mplayer-users. W
 <ulink url="http://mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-users/">archiwum</ulink>
 znajdziesz mnóstwo dyskusji o aspektach i problemach zwi±zanych z kodowaniem
 przy pomocy <application>MEncodera</application>.
 </para>
 
-<sect1 id="menc-feat-divx4">
-<title>Kodowanie 2 lub 3-przebiegowe MPEG-4 (&quot;DivX&quot;)</title>
+<sect1 id="menc-feat-mpeg4">
+<title>Kodowanie 2-przebiegowe MPEG-4 ("DivX")</title>
 
-<formalpara>
-<title>Kodowanie 2-przebiegowe</title>
 <para>
 Nazwa pochodzi od faktu, ¿e przy u¿yciu tej metody plik kodowany jest <emphasis>dwa razy</emphasis>.
 Pierwsze kodowanie (dubbed pass) tworzy pliki tymczasowe
-(<filename>*.log</filename>) o rozmiarze kilku megabajtów, nie kasuj ich odrazu
+(<filename>*.log</filename>) o rozmiarze kilku megabajtów, nie kasuj ich od razu
 (mo¿esz natomiast skasowaæ plik AVI). W drugim przebiegu
 przy pomocy danych o bitrate'cie z plików tymczasowych tworzony jest plik wyj¶ciowy
 2-przebiegu. Plik koñcowy bêdzie mia³ o wiele lepsz± jako¶æ w porównaniu ze standardowym 1-przebiegowym kodowaniem.
 Je¿eli pierwszy raz o tym s³yszysz, powiniene¶ zajrzeæ do którego¶ z wielu
 przewodników dostêpnych w sieci.
 </para>
-</formalpara>
 
+<example>
+<title>kopiowanie ¶cie¿ki d¼wiêkowej</title>
 <para>
-Ten przyk³ad pokazuje jak zakodowaæ DVD do 2-przebiegowego MPEG-4 (&quot;DivX&quot;) AVI.
-Bêd± do tego potrzebne tylko dwie komendy:
-<screen>rm frameno.avi</screen>
-usuñ ten plik, który mo¿e pochodziæ z poprzedniego 3-przebiegowego kodowania (wp³ywa on na aktualny)
+2-przebiegowe kodowanie DVD do MPEG-4 ("DivX") AVI z kopiowaniem ¶cie¿ki d¼wiêkowej.
 <screen>
 mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 -oac copy -o <replaceable>film.avi</replaceable>
 mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=2 -oac copy -o <replaceable>film.avi</replaceable>
 </screen>
 </para>
-
-<formalpara>
-<title>Kodowanie 3-przebiegowe</title>
-<para>
-Jest to rozszerzenie kodowania 2-przebiegowego, gdzie d¼wiêk jest kodowany osobno. Ta metoda wy¶wietla zalecany bitrate
-taki, aby film zmie¶ci³ sie na pojedyñcz± p³ytê CD. Równie¿, d¼wiêk kodowany jest tylko raz, inaczej ni¿ w trybie 2-przebiegowym.
-Schemat wygl±da tak:
-</para>
-</formalpara>
-
-<procedure>
-<step><para>
- Usuñ przeszkadzaj±cy plik tymczasowy:
- <screen>rm frameno.avi</screen>
- </para></step>
-<step><para>
- <emphasis>Pierwszy przebieg:</emphasis>
-
- <screen>mencoder <replaceable>plik/DVD</replaceable> -ovc frameno -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o frameno.avi</screen>
-
- Zostanie stworzony plik avi tylko ze scie¿k± d¼wiêkow±, zawieraj±cy
- <emphasis role="bold">jedynie</emphasis> rz±dany strumieñ audio. Nie zapomnij o
- <option>-lameopts</option>, je¿eli musisz je ustawiæ. Je¶li kodowa³e¶ d³ugi film, <application>MEncoder</application>,
- po zakoñczeniu tego przebiegu, wypisze zalecane warto¶ci bitrate'u dla docelowych pojemno¶ci 650Mb, 700Mb, i 800Mb.
- </para></step>
-<step><para>
- <emphasis>Drugi przebieg:</emphasis>
- <screen>
-mencoder <replaceable>plik/DVD</replaceable> -oac copy -ovc lavc
--lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1:vbitrate=<replaceable>bitrate</replaceable><!--
---></screen>
-Jest to pierwszy przebieg kodowania video. Opcjonalnie ustal video bitrate na ten który MEncoder wypisa³
-na koñcu poprzedniego przebiegu.</para></step>
-<step><para>
- <emphasis>Trzeci przebieg:</emphasis>
-<screen>
-mencoder <replaceable>file/DVD</replaceable> -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=2:vbitrate=<replaceable>bitrate</replaceable>
-</screen>
-Jest to drugi przebieg kodowania video. Ustal ten sam bitrate co w poprzednim przebiegu, chyba ¿e naprawdê wiesz co robisz.
-W tym przebiegu, d¼wiêk z <filename>frameno.avi</filename> bêdzie do³±czony do pliku koñcowego... i gotowe!
-</para></step>
-</procedure>
+</example>
 
 <example>
-<title>Przyk³ad 3-przebiegowego kodowania</title>
+<title>kodowanie ¶cie¿ki dzwiêkowej</title>
 <para>
-<screen>rm frameno.avi</screen>
-usuñ ten plik, który mo¿e pochodziæ z poprzedniego 3-przebiegowego kodowania (wp³ywa on na aktualny)
+2-przebiegowe kodowanie DVD do MPEG-4 ("DivX") AVI z kodowaniem ¶cie¿ki d¼wiêkowej do MP3.
 <screen>
-mencoder dvd://2 -ovc frameno -o frameno.avi -oac mp3lame -lameopts vbr=3
-mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 -oac copy -o <replaceable>film.avi</replaceable>
-mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=2 -oac copy -o <replaceable>film.avi</replaceable>
+mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o <replaceable>film.avi</replaceable>
+mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=2 -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o <replaceable>film.avi</replaceable>
 </screen>
 </para>
 </example>
@@ -102,15 +55,15 @@
 <application>MEncoder</application> mo¿e tworzyæ pliki formatu MPEG (MPEG-PS).
 Jest to prawdopodobnie u¿yteczne tylko z kodekiem <emphasis>mpeg1video</emphasis>
 pochodz±cym z <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>, poniewa¿ odtwarzacze - za wyj±tkiem
-<application>MPlayera</application> - oczekuj± obrazu zakodowanego w MPEG1 i
-strumienia d¼wiêkowego w MPEG1 warstwa (layer) 2 (MP2) w pliku MPEG.
+<application>MPlayera</application> - oczekuj± obrazu zakodowanego w MPEG-1 i
+strumienia d¼wiêkowego w MPEG-1 warstwa (layer) 2 (MP2) w pliku MPEG.
 </para>
 
 <para>
-Cecha ta nie jest zbytnio przydatna w tej chwili, poza tym
+Mo¿liwo¶æ ta nie jest zbytnio przydatna w tej chwili, poza tym
 zawiera prawdopodobnie wiele b³êdów, ale najwa¿niejsze jest to,
 ¿e <application>MEncoder</application> w tej chwili nie mo¿e kodowaæ
-2 warstwy MPEG1 (MP2) audio której oczekuj± wszystkie odtwarzacze w plikach MPEG.
+2 warstwy MPEG-1 (MP2) audio której oczekuj± wszystkie odtwarzacze w plikach MPEG.
 </para>
 
 <para>
@@ -120,9 +73,7 @@
 <para>
 Przyk³ad:
 <screen>
-mencoder -of mpeg -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg1video -oac copy
-<replaceable>inne opcje</replaceable> <replaceable>media.avi
-</replaceable> -o <replaceable>wyjscie.mpg</replaceable>
+mencoder -of mpeg -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg1video -oac copy <replaceable>inne opcje</replaceable> <replaceable>media.avi </replaceable> -o <replaceable>wyjscie.mpg</replaceable>
 </screen>
 </para>
 </sect1>
@@ -132,25 +83,25 @@
 <title>Przeskalowywanie filmów</title>
 
 <para>
-Najczê¶ciej potrzeba zmiany wielko¶ci obrazu jest nag³a. Jej powodów mo¿e byæ wiele:
-zmniejszenie rozmiaru pliku, przepustowo¶æ sieci, itd. Wiekszo¶æ ludzi stosuje skalowanie
-przy konwertowaniu DVD lub SVCD do DivXa (AVI). To jest <emphasis role="bold">z³e</emphasis> rozwi±zanie.
-Zamiast tak robiæ, przeczytaj sekcje <link linkend="aspect">Zachowywanie proporcji obrazu</link>.
+Czêsto zachodzi potrzeba zmiany wielko¶ci obrazu. Powodów tego mo¿e byæ wiele:
+zmniejszenie rozmiaru pliku, przepustowo¶æ sieci, itd. Wiêkszo¶æ ludzi stosuje 
+ponowne skalowanie przy konwertowaniu p³yt DVD, SVCD do DivX AVI. Je¿eli
+chcesz przeskalowywaæ, przeczytaj sekcjê o <link linkend="aspect">zachowywaniu proporcji obrazu</link>.
+
 </para>
 
 <para>
 Proces skalowania obs³ugiwany jest przez filtr video <literal>scale</literal>
 <option>-vf scale=<replaceable>szeroko¶æ</replaceable>:<replaceable>wysoko¶æ</replaceable></option>.
 Jego jako¶æ mo¿e byæ ustawiona parametrem <option>-sws</option>.
-Je¶li nie jest on podany <application>MEncoder</application> u¿yje warto¶ci 0: szybki
-bilinearny.
+Je¶li nie jest on podany <application>MEncoder</application> u¿yje warto¶ci 2: bicubic.
 </para>
 
 <para>
 Przyk³ad:
 <screen>
 mencoder <replaceable>wejscie.mpg</replaceable> -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4
--vf scale=640:480-o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable>
+-vf scale=640:480 -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable>
 </screen>
 </para>
 </sect1>
@@ -168,10 +119,10 @@
 <itemizedlist>
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">Strumieñ video</emphasis> (opcja <option>-ovc copy</option>):
- ³adne rzeczy mo¿na wyczyniaæ:) Jak, wstawianie (nie konwertowanie) FLI, VIDO lub MPEG1 video w plik AVI !
+ mo¿na ³adne rzeczy wyczyniaæ:) Jak wstawianie (nie konwertowanie) FLI, VIDO lub MPEG-1 video w plik AVI!
  Oczywi¶cie tylko <application>MPlayer</application> potrafi odtwarzaæ takie pliki :) I prawdopodobnie nie ma
- dla tego ¿adnego sensownego zastosowania. Na zdrowy rozs±dek: kopiowanie strumieni video mo¿e byæ przydatne
- tylko wtedy, gdy np. tylko strumieñ audio ma byæ zakodowany (np. PCM do MP3).
+ dla tego ¿adnego sensownego zastosowania. Powa¿niej: kopiowanie strumieni video mo¿e byæ przydatne
+ wtedy, gdy np. tylko strumieñ audio ma byæ zakodowany (np. PCM do MP3).
  </para></listitem>
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">Strumieñ audio</emphasis> (opcja <option>-oac copy</option>):
@@ -188,8 +139,8 @@
 <para>
 Najprostsza sprawa. Po prostu kopiujemy strumieñ audio i video, a
 <application>MEncoder</application> generuje indeks. Oczywi¶cie nie
-naprawi to mo¿liwych b³êów w strumieniu video i/lub audio, ale za to, naprawi pliki z zepsutym przeplotem,
-+tak wiêc opcja <option>-ni</option> nie bêdzie tu ju¿ potrzebna.
+naprawi to mo¿liwych b³êdów w strumieniu video i/lub audio, ale za to, naprawi pliki z zepsutym przeplotem,
+tak wiêc opcja <option>-ni</option> nie bêdzie tu ju¿ potrzebna.
 </para>
 
 <para>
@@ -244,19 +195,19 @@
  Bezstratny JPEG
  </entry></row>
 <row><entry>h263</entry><entry>
- H263
+ H.263
  </entry></row>
 <row><entry>h263p</entry><entry>
- H263 Plus
+ H263+
  </entry></row>
 <row><entry>mpeg4</entry><entry>
- Standtard ISO MPEG-4 (DivX 5, XVID kompatybilne)
+ Standard ISO MPEG-4 (DivX 5, XVID kompatybilne)
  </entry></row>
 <row><entry>msmpeg4</entry><entry>
- pierwotny wariant MPEG-4 przez MS, v3 (DivX3)
+ pierwotny wariant MPEG-4 od MS, v3 (DivX3)
  </entry></row>
 <row><entry>msmpeg4v2</entry><entry>
- pierwotny wariant MPEG-4 przez MS, v2 (u¿ywany w starych plikach asf)
+ pierwotny wariant MPEG-4 od MS, v2 (u¿ywany w starych plikach asf)
  </entry></row>
 <row><entry>wmv1</entry><entry>
  Windows Media Video, wersja 1 (WMV7)
@@ -268,10 +219,10 @@
  Stary kodek RealVideo
  </entry></row>
 <row><entry>mpeg1video</entry><entry>
- MPEG1 video
+ MPEG-1 video
  </entry></row>
 <row><entry>mpeg2video</entry><entry>
- MPEG2 video
+ MPEG-2 video
  </entry></row>
 <row><entry>huffyuv</entry><entry>
  bezstratna kompresja
@@ -308,7 +259,7 @@
 <para>
 <application>MEncoder</application> jest w stanie stworzyæ film z jednego
 lub wielu plików JPEG, PNG lub TGA. Poprzez proste kopiowanie ramek mo¿e stworzyæ pliki MJPEG
-(Motion(ruchomy - przypis t³umacza) JPEG), MPNG (Motion PNG) lub MTGA (Motion TGA).
+(Motion (ruchomy - przypis t³umacza) JPEG), MPNG (Motion PNG) lub MTGA (Motion TGA).
 </para>
 
 <orderedlist>
@@ -320,7 +271,7 @@
  </para></listitem>
 <listitem><para>
  Potem <application>MEncoder</application> kompresuje zdekodowane pliki podanym kompresorem
- (DivX4, Xvid, ffmpeg msmpeg4, itd.).
+ (DivX4, XviD, FFmpeg msmpeg4, itd.).
  </para></listitem>
 </orderedlist>
 
@@ -331,26 +282,25 @@
 
 <informalexample>
 <para>
-Tworzenie pliku DivX4 ze wszystkich plików JPEG w aktualnym katalogu:
+Tworzenie pliku MPEG-4 ze wszystkich plików JPEG w aktualnym katalogu:
 <screen>
-mencoder -mf on:w=800:h=600:fps=25 -ovc divx4 -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable> \*.jpg<!--
---></screen>
+mencoder mf://*.jpg -mf w=800:h=600:fps=25:type=jpg -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4 -oac copy -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable>
+</screen>
 </para>
 </informalexample>
 
 <informalexample>
 <para>
-Tworzenie pliku DivX4 z wybranych plików JPEG w aktualnym katalogu:
+Tworzenie pliku MPEG-4 z wybranych plików JPEG w aktualnym katalogu:
 <screen>
-mencoder -mf on:w=800:h=600:fps=25 -ovc divx4 -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable>
-<replaceable>ramka001.jpg,ramka002.jpg</replaceable> <!--
---></screen>
+mencoder mf://*.jpg -mf type=jpg:w=800:h=600:fps=25 -ovc copy -oac copy -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable>
+</screen>
 </para>
 </informalexample>
 
 <informalexample>
 <para>
-Tworzenie pliku Motion (ruchomego - przyp. t³um.) JPEG (MJPEG) ze wszystkich plików JPEG w aktualnym katalogu:
+Tworzenie pliku Motion JPEG (MJPEG) ze wszystkich plików JPEG w aktualnym katalogu:
 <screen>
 mencoder -mf on:w=800:h=600:fps=25 -ovc copy -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable> \*.jpg<!--
 --></screen>
@@ -361,7 +311,7 @@
 <para>
 Tworzenie nieskompresowanego pliku ze wszystkich plików PNG w aktualnym katalogu:
 <screen>
-mencoder -mf on:w=800:h=600:fps=25:type=png -ovc raw -o <replaceable>output.avi</replaceable> \*.png<!--
+mencoder -mf on:w=800:h=600:fps=25:type=png -ovc raw -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable> \*.png<!--
 --></screen>
 </para>
 </informalexample>
@@ -373,9 +323,8 @@
 <informalexample>
 <para>
 Tworzenie pliku Motion PNG (MPNG) ze wszystkich plików PNG w aktualnym katalogu:
-<screen>
-mencoder -mf on:w=800:h=600:fps=25:type=png -ovc copy -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable> \*.png<!--
---></screen>
+<screen>mencoder mf://*.png -mf w=800:h=600:fps=25:type=png -ovc copy -oac copy -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable> <!--
+ --></screen>
 </para>
 </informalexample>
 
@@ -383,8 +332,8 @@
 <para>
 Tworzenie pliku Motion TGA (MTGA) ze wszystkich plików TGA w aktualnym katalogu:
 <screen>
-mencoder -mf on:w=800:h=600:fps=25:type=tga -ovc copy -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable> \*.tga<!--
---></screen>
+mencoder mf://*.tga -mf w=800:h=600:fps=25:type=tga -ovc copy -oac copy -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable><!--
+ --></screen>
 </para>
 </informalexample>
 
@@ -394,11 +343,11 @@
 
 
 <sect1 id="menc-feat-extractsub">
-<title>Wyci±ganie napisów z DVD do pliku Vobsub</title>
+<title>Ekstraktowanie napisów z DVD do pliku VOBsub</title>
 
 <para>
 <application>MEncoder</application> jest w stanie wyci±gn±æ napisy z DVD do pliku
-w formacie Vobsub. Tworzy je para plików z rozszerzeniem
+w formacie VOBsub. Tworzy je para plików z rozszerzeniem
 <filename>.idx</filename> i <filename>.sub</filename>, które s± zazwyczaj spakowane do
 pojedyñczego archiwum <filename>.rar</filename>.
 <application>MPlayer</application> mo¿e je odtwarzaæ z opcjami
@@ -412,7 +361,7 @@
 </para>
 
 <para>
-Je¿eli ¼ród³em nie jest, DVD powiniene¶ u¿yæ opcji <option>-ifo</option>, aby
+Je¿eli ¼ród³em nie jest DVD powiniene¶ u¿yæ opcji <option>-ifo</option>, aby
 wskazaæ plik <filename>.ifo</filename> potrzebny do stworzenia pliku wynikowego
 <filename>.idx</filename>.
 </para>
@@ -424,26 +373,24 @@
 </para>
 
 <para>
-Ka¿de uruchomienie do³±czy bierz±ce napisy, je¿eli pliki <filename>.idx</filename>
+Ka¿de uruchomienie do³±czy do istniej±cych napisów, je¿eli pliki <filename>.idx</filename>
 i <filename>.sub</filename> istniej±. Wiêc powiniene¶ je usun±æ przed uruchomieniem.
 </para>
 
 <example>
-<title>Kopiowanie dwóch napisów z DVD podczas 3-przebiegowego kodowania</title>
+<title>Kopiowanie dwóch napisów z DVD podczas 2-przebiegowego kodowania</title>
 <screen>
 rm subtitles.idx subtitles.sub
-mencoder dvd://1 -vobsubout napisy -vobsuboutindex 0 -sid 2 -o frameno.avi -ovc frameno
-mencoder dvd://1 -oac copy -ovc divx4 -pass 1
-mencoder dvd://1 -oac copy -ovc divx4 -pass 2 -vobsubout napisy -vobsuboutindex 1 -sid 5<!--
---></screen>
+mencoder dvd://1 -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 -vobsubout subtitles -vobsuboutindex 0 -sid 2
+mencoder dvd://1 -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=2 -vobsubout subtitles -vobsuboutindex 1 -sid 5<!--
+ --></screen>
 </example>
 
 <example>
 <title>Kopiowanie francuskich napisów z pliku MPEG</title>
 <screen>
 rm napisy.idx napisy.sub
-mencoder <replaceable>film.mpg</replaceable> -ifo <replaceable>film.ifo</replaceable>
- -vobsubout napisy -vobsuboutindex 0 -vobsuboutid fr -sid 1<!--
+mencoder <replaceable>film.mpg</replaceable> -ifo <replaceable>film.ifo</replaceable> -vobsubout napisy -vobsuboutindex 0 -vobsuboutid fr -sid 1<!--
 --></screen>
 </example>
 
@@ -452,23 +399,22 @@
 <sect1 id="aspect">
 <title>Utrzymywanie proporcji obrazu (aspect ratio)</title>
 <para>
-Pliki DVD i SVCD (tzn. MPEG1/2) zawieraj± warto¶æ proporcji obrazu, która
-opisuje, jak odtwarzacz ma skalowaæ strumieñ video, wiec ludzie nie bed± siê mêczyæ (np.: 480x480 + 4:3 = 640x480).
-Jednak przy kodowaniu plików AVI (DivX), musisz byæ ¶wiadom, ¿e nag³owek AVI nie przechowuje
+Pliki DVD i SVCD (tzn. MPEG-1/2) zawieraj± warto¶æ proporcji obrazu, która
+opisuje, jak odtwarzacz ma skalowaæ strumieñ video, wiêc ludzie nie bêd± siê mêczyæ (np.: 480x480 + 4:3 = 640x480).
+Jednak przy kodowaniu plików AVI (DivX) musisz byæ ¶wiadom, ¿e nag³ówek AVI nie przechowuje
 tej warto¶ci. Przeskalowywanie jest obrzydliwe i czasoch³onne, musi byæ jaki¶ lepszy sposób!
 </para>
 
 <para>Jest</para>
 
 <para>
-MPEG4 posiada unikaln± cechê: strumieñ video mo¿e posiadaæ swoj± warto¶æ proporcji obrazu.
-Tak, dok³adnie jak pliki MPEG1/2 (DVD, SVCD) i H263. Niestety, nie ma
-<emphasis role="bold">¿adnych</emphasis> odtwarzaczy video które by wykorzystywa³y t±
-zaletê MPEG4, oprócz <application>MPlayera</application>.
+MPEG-4 posiada unikaln± cechê: strumieñ video mo¿e posiadaæ swoj± warto¶æ proporcji obrazu.
+Tak, dok³adnie jak pliki MPEG-1/2 (DVD, SVCD) i H.263. Niestety, nie ma
+<emphasis role="bold">¿adnych</emphasis> odtwarzaczy video które by to wykorzystywa³y, oprócz <application>MPlayera</application>.
 </para>
 
 <para>
-W³a¶ciwo¶æ ta mo¿e byæ jedynie u¿ywana z kodekiem <systemitem>mpeg4</systemitem>
+Mo¿liwo¶æ ta mo¿e byæ jedynie u¿ywana z kodekiem <systemitem>mpeg4</systemitem>
 z biblioteki <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>.
 Pamiêtaj: chocia¿ <application>MPlayer</application>
 poprawnie odtworzy stworzone pliki, inne odtwarzacze
@@ -483,8 +429,7 @@
 <para>
 Sposób u¿ycia:
 <screen>
-mencoder <replaceable>przyk³ad-svcd.mpg</replaceable> -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:autoaspect
--vf crop=714:548:0:14 -oac copy -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable>
+mencoder <replaceable>przyk³ad-svcd.mpg</replaceable> -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:autoaspect -vf crop=714:548:0:14 -oac copy -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable>
 </screen>
 </para>
 </sect1>
@@ -505,7 +450,7 @@
 </para>
 
 <para>
-Matryca Kwantyzacji <emphasis role="bold">KVCD &quot;Notch&quot;:</emphasis>
+<emphasis role="bold">Matryca Kwantyzacji KVCD "Notch":</emphasis>
 </para>
 
 <para>
@@ -537,8 +482,7 @@
 <para>
 Sposób u¿ycia:
 <screen>
-$ mencoder <replaceable>wejscie.avi</replaceable> -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable>
--oac copy -ovc lavc -lavcopts inter_matrix=...:intra_matrix=...
+$ mencoder <replaceable>wejscie.avi</replaceable> -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable> -oac copy -ovc lavc -lavcopts inter_matrix=...:intra_matrix=...
 </screen>
 </para>
 
@@ -556,183 +500,923 @@
 </sect1>
 
 <sect1 id="menc-feat-dvd-mpeg4">
-<title>Rippowanie DVD do wysokiej jako¶ci pliku MPEG4 (&quot;DivX&quot;)</title>
+<title>Rippowanie DVD do wysokiej jako¶ci pliku MPEG-4 ("DivX")</title>
+
+<para>
+ Jednym z najczêsciej zadawanych pytañ jest "Jak zripowaæ DVD do najwy¿szej osi±galnej
+ jako¶ci? Nie interesuje mnie rozmiar pliku, chcê tylko najwy¿sz± jako¶æ".
+</para>
+
+<para>
+  To jest co najmniej ¼le sformu³owane. W koñcu je¿eli nie obchodzi Ciê rozmiar
+  pliku, to czemu nie skopiowaæ po prostu ca³ego strumienia video MPEG-2 z DVD?
+  Pewnie, plik bêdzie mia³ 5GB, jak chcesz to nie pakuj siê w to, ale je¿eli chcesz
+  najwy¿szej jako¶ci i nie martwi Ciê rozmiar pliku, to jest na pewno najlepsze 
+  rozwi±zanie.
+</para>
+
+<para>
+ Tak na prawdê, powodem dla którego chcesz przekodowaæ DVD do pliku MPEG-4
+ jest w³a¶nie to, ¿e <emphasis role="bold">zale¿y</emphasis> Ci na rozmiarze pliku.
+</para>
+
+<para>
+  Trudno jest podaæ przepis krok-po-kroku jak stworzyæ wysokiej jako¶ci 
+  ripa DVD. Trzeba uwzglêdniæ kilka czynników, musisz je zrozumieæ ¿eby
+  byæ zadowolonym z rezultatów jakie osi±gniesz. Poni¿ej zbadamy kilka
+  z tych czynników i spojrzymy na przyk³ady. Zak³adamy, ¿e korzystasz z 
+  <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> do kodowania
+  video, teorii jednak mo¿na u¿ywaæ przy innych kodekach.
+</para>
 
 <para>
- Na ripowanie DVD do pliku MPEG4 (DivX) wysokiej jako¶ci sk³ada sie wiele czynników.
- Poni¿ej znajduje siê przyk³ad tego procesu gdy nie ma ¿adnego rozmiaru docelowego
- pliku koñcowego (innego ni¿ zmieszczenie rezultatu w 2GB).
- <systemitem class="library">Libavcodec</systemitem> zostanie u¿yte do zakodowania obrazu,
- d¼wiêk natomiast bêdzie skopiowany bez zmian.
+  G³ównym za³o¿eniem tego przewodnika jest to, i¿ nie masz konkretnego
+  docelowego rozmiaru pliku i nie masz problemu w oddaniu kilku bitów 
+  w zamian za poprawê jako¶ci. Wiele informacji tutaj zawartych jest przydatnych
+  w ka¿dej sytuacji, ale niektóre mog± dzia³aæ na Twoj± niekorzy¶æ je¿eli
+  masz obrany cel w postaci wielko¶ci pliku wynikowego, na przyk³ad zmieszczeniu
+  video na CD.
 </para>
 
+<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-2pass">
+<title>Sta³y Kwantyzator vs. 2-przebiegowe</title>
+
+<para>
+ Istniej± trzy podej¶cia do kodowania video: sta³y bitrate (CBR), 
+ sta³y kwantyzator i kodowanie 2-przebiegowe (ABR, u¶redniony bitrate).
+</para>
+
+<para>
+  W ka¿dym z tych trybów, <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
+  rozbija ramke na makroblok 16x16 pikseli i aplikuje kwantyzator do ka¿dego makrobloku
+  Im ni¿szy kwantyzator, tym lepsza jako¶æ i wy¿szy bitrate.
+  Metoda jak± u¿ywa <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
+  do zdeterminowania jaki kwantyzator u¿yæ do danego makrobloku zale¿y od wielu
+  czynników i jest ³atwo zmienialna. (Jest to bardzo ogólny opis prawdziwego procesu,
+  ale warto rozumieæ podstawowy koncept.)
+</para>
+
+<para>
+  Kiedy ustawisz sta³y bitrate, <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> 
+  zakoduje video, niszcz±c najmniejsz± ilo¶æ detali jaka jest potrzebna ¿eby pozostaæ
+  poni¿ej wyznaczonej warto¶ci bitrate. Je¿eli naprawdê nie zale¿y Ci na rozmiarze pliku
+  móg³by¶ u¿yæ CBR i ustawiæ bitrate na nieskoñczono¶æ. (W praktyce oznacza to liczbê
+  tak wysok± aby nie stawia³a ¿adnego limitu, np. 10000Kbit.). Bez prawdziwych ograniczeñ
+  <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> u¿yje dla ka¿dego makrobloku 
+  mo¿liwie najni¿szego kwantyzatora (zapisanego w zmiennej <option>vqmin</option>,
+  która domy¶lnie jest ustawiona na 2). Gdy tylko ustawisz ni¿szy bitrate 
+  <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> bêdzie zmuszony do u¿ycia
+  wy¿szego kwantyzatora, a wiêc i pogorszenia jako¶ci video. Ogólnie, je¿eli zale¿y Ci na jako¶ci
+  wogóle nie powiniene¶ u¿ywaæ CBR.
+</para>
+
+<para>
+  Ze sta³ym kwantyzatorem, <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
+  u¿ywa kwantyzatora ustawionego przez opcjê <option>vqscale</option> 
+  na ka¿dym makrobloku. Je¿eli chcesz najwy¿szej mo¿liwej jako¶ci, igonruj±c
+  bitrate, mo¿esz u¿yæ <option>vqscale=2</option>. Bêdzie to mia³o taki sam efekt
+  jak ustawienie <option>vbitrate</option>=nieskoñczono¶æ i domy¶lnie 
+  <option>vqmin</option> na 2 przy CBR.
+</para>
+
+<para>
+   Problemem przy sta³ym kwantyzowaniu jest to, i¿ u¿ywa on danego
+   kwantyzatora czy makroblok potrzebuje go czy nie. To znaczy
+   ¿e mo¿na by³oby u¿yæ wy¿szego kwantyzatora bez starty jako¶ci obrazu.
+   Po co traciæ miejsce na niepotrzebnie niski kwantyzator? Twój procesor
+   ma tyle cykli ile jest czasu, ale na twardym dysku jest ograniczona ilosæ miejsca.
+</para>
+
+<para>
+ W dwu-przebiegowym kodowaniu, pierwszy przebieg zripuje film ze sta³ym
+ bitratem (CBR), ale stworzy plik loguj±cy w³a¶ciwo¶ci ka¿dej ramki. Te
+ informacje s± u¿ywane podczas drugiego przebiegu i na ich podstawie
+ dobierany jest odpowiedni kwantyzator. Podczas szybkiej akcji lub 
+ scen z ma³± ilo¶ci± detali, bêdzie u¿yty wysoki kwantyzator, a podczas
+ wolnego ruchu lub scen z wieloma detalami ni¿szy.
+</para>
+
+<para>
+ Je¿eli u¿ywasz <option>vqscale=2</option>, to tracisz miejsce. Je¿eli
+ u¿ywasz <option>vqscale=3</option>, to nie dostaniesz najwy¿szej jako¶ci.
+ Przypu¶æmy, ¿e ripujesz DVD z opcj± <option>vqscale=3</option>, a rezultatem
+ jest 1800Kbit. Je¿eli zastosujesz dwu-przebiegowe kodowanie z 
+ <option>vbitrate=1800</option>, wyj¶ciowe video bêdzie mia³o 
+ <emphasis role="bold">wy¿sz± jako¶æ</emphasis> dla 
+ <emphasis role="bold">tej samej warto¶ci bitrate</emphasis>.
+</para>
+
+<para>
+   Poniewa¿ jeste¶ ju¿ przekonany, ¿e dwu-przbiegowe kodowanie jest
+   najlepszym rozwi±zaniem, prawdziwym pytaniem jest jakiej u¿yæ
+   warto¶ci bitrate? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Idealna warto¶æ
+   jest najlepszym balansem miêdzy jako¶ci± a rozmiarem pliku. 
+   Zmienia siê ona zale¿nie od ¼ród³owego video.
+</para>
+
+<para>
+   Dobrym punktem startowym dla wysokiej jako¶ci ripów jest 2000Kbit
+   plus minus 200Kbit. Przy szybkiej akcji, wielu detalach lub poprostu
+   gdy masz wysokie wymagania, mo¿esz zdecydowaæ siê na 2400
+   lub 2600. Przy niektórych DVD, mo¿esz nie zauwa¿yæ ró¿nicy przy
+   1400KBit. Najlepiej jest troszkê poeksperymentowaæ przy ró¿nych
+   warto¶ciach bitrate.
+</para>
+
+</sect2>
+
+
+
 <sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-crop">
-<title>Kadrowanie</title>
+<title>Kadrowanie i Skalowanie</title>
+
 <para>
- Odtwórz DVD i uruchom na nim filtr detekcji kadrowania (<option>-vf cropdetect</option>).
- Rezultatem bedzie prostok±t kadrowania do u¿ycia przy kodowaniu. Powodem kadrowania
- jest to, ¿e wiele filmów nie zosta³o nakrêconych w standardowej dla DVD proporcji obrazu
- (aspect ratio)(16/9 lub 4/3), lub, powodem mo¿e byæ cokolwiek,
- obraz nie wype³nia poprawnie ca³ej ramki. A wiêc chcesz wyci±æ bezsensowne czarne
- pasy podczas ripowania. To równie¿ poprawia jako¶æ ripu w poniewa¿ kodowanie ostrych krawêdzi
- czarnych pasów zajmuje wiele bitów.
- Powszechn± proporcja obrazu jest 2.35, taka jak w kineskopie. Wiêkszo¶æ du¿ych filmów-pogromców bloków
- ma w³asnie tak± proporcje obrazu (aspect ratio).
+  Normalne DVD ma rozdzielczo¶æ 720x480 dla NTSC i 720x576 dla PAL,
+  ale jest jeszcze flaga mówi±ca czy jest to obraz pe³no ekranowy (4:3), czy
+  panoramiczny (16:9). Wiele (je¿eli nie wszystkie) panoramiczne DVD nie s±
+  dok³adnie 16:9, tylko 1.85:1 lub 2.35:1 (kineskop). Oznacza to i¿ pojawi±
+  siê czarne pasy którê bêd± musia³y byæ wykadrowane.
 </para>
+
+<para>
+   W tym miejscu pojawia siê <application>MPlayer</application> posiadaj±cy
+   opcjê ustalaj±c± prostok±t kadrowania (<option>-vf cropdetect</option>).
+   Poniewa¿ MPEG-4 u¿ywa makrobloków 16x16, bêdziesz chcia³ aby ka¿dy wymiar
+   obrazu by³ wielokrotno¶ci± 16, w innym wypadku pogorszy siê jako¶æ szczególnie
+   przy niskich warto¶ciach bitrate. Mo¿esz osi±gn±æ to zaokr±glaj±c prostok±t kadrowania
+   do najbli¿szej wielokrotno¶ci 16. Przy kadrowaniu bêdziesz chcia³ zwiêkszyæ przesuniêcie
+   w osi y o po³owê ró¿nicy miêdzy star± a now± warto¶ci± tak aby obraz brany by³
+   z ¶rodka ramki. Z powodu sposobu w jaki obraz jest próbkowany na DVD musi to byæ
+   przysta liczba. (Tak naprawdê nigdy nie u¿ywaj nieparzystych warto¶ci przy kadrowaniu 
+   ani skalowaniu.) Je¿eli nie chcesz wyrzucaæ kilku pikseli, mo¿e wolisz zeskalowaæ
+   obraz. Przyjrzyjmy sie skalowaniu w naszym nastêpnym przyk³adzie.
+</para>
+
+<para>
+   Uwa¿aj te¿ na "miêkkie" czarne piksele na brzegach. Wykadruj je
+   te¿, bo inaczej bêdziesz traci³ bity którê zostan± wykorzystane lepiej 
+   gdzie indziej.
+</para>
+
+<para>
+ Po wszytskim, dostaniesz najprawdopodobniej video którego piksele
+ nie s± raczej ani 1.85:1 czy 2.35:1, tylko co¶ w pobli¿u. Móg³by¶ policzyæ
+ nowe proporcje obrazu rêcznie, ale <application>MEncoder</application>
+ oferuje opcjê biblioteki <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
+ o nazwie <option>autoaspect</option> która zrobi to za Ciebie. W ¿adnym 
+ wypadku nie skaluj pikseli w celu zrobienia z nich kwadratów, chyba ¿e lubisz
+ traciæ miejsce na twardym dysku. Skalowanie powinno odbywaæ siê przy 
+ odtwarzaniu, a odtwarzacz u¿yje proporcji zapisanych w nag³ówku AVI, aby
+ zdeterminowaæ prawid³ow± rozdzielczo¶æ.
+</para>
+
 </sect2>
 
 <sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-quality">
-<title>Poziom jako¶æ</title>
+<title>Audio</title>
+<para>
+   D¼wiêk jest o wiele prostszym problemem do rozwi±zania.: zostaw go
+   poprostu takim jakim jest. Nawet strumienie AC3 5.1 s± najwy¿ej 
+   448Kbit/s i s± one warte ka¿dego bitu. Kusz±ce mo¿e wydawaæ siê
+   zakodowanie d¼wiêku do wysokiej jako¶ci Ogg Vorbis, ale to ¿e nie
+   posiadasz dzisiaj odbiornika A/V do AC3 nie oznacza ¿e nie bêdziesz go mia³
+   jutro. Zabezpiecz swoje ripy DVD zostawiaj±c im strumieñ AC3.
+</para>
+
+</sect2>
+
+<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-interlacing">
+<title>Przeplot i Telecine</title>
+
+<para>
+ Prawie wszytskie filmy krêcone s± z prêdko¶ci± 24 fps. Poniewa¿ NTSC jest
+ 29.97 fps, obraz 24 fps trzeba poddaæ dzia³aniu kilku procesów aby móg³
+ byæ on odtwarzany na szybko¶ci NTSC. Proces ten nazywa siê 3:2 pulldown,
+ czêsto wi±zany z telecine (poniewa¿ pulldown jest czêsto stosowany podczas
+ procesu telecine), i naiwnie opisywany jako i¿ dzia³a on przez zwalnianie filmu do
+ 23.976 fps, i powtarzaniu co czwartej ramki.
+</para>
+
+<para>
+  Video w formacie PAL z DVD, o prêdko¶æ 25 fps nie jest poddawane 
+  ¿adnym specjalnym procesom. (Praktcznie, PAL mo¿e zostaæ poddany
+  procesowi telcine, nazywanemu 2:2 pulldown, ale w praktyce to nie jest
+  problemem.) Film 24 fps jest poprostu odtwarzany z prêdko¶ci± 25 fps. 
+  W efekcie film leci trochê szybciej ale je¿eli nie jeste¶ kosmit± pewnie nie 
+  zauwa¿ysz ró¿nicy. Wiêkszo¶æ DVD w PALu posiada poprawiony d¼wiêk,
+  wiêc nawet przy odtwarzaniu z prêdko¶ci± 25 fps bêdzie on brzmia³ poprawnie,
+  pomimo tego, i¿ ¶cie¿ka d¼wiêkowa (a wiec i ca³y film) jest odtwarzana
+  4% czasu krócej ni¿ NTSC DVD.
+</para>
+
+<para>
+   Poniewa¿ video w PAL DVD nie zosta³o zmienione, nie musisz martwiæ
+   siê o tempo odtwarzania. ¬ród³o jest 25 fps i Twoj rip bêdzie 25 fps.
+   Jednak¿e, je¿eli ripujesz NTSC DVD, mo¿liwe ¿e bêdziesz musia³ zastosowaæ
+   odwrócone telecine.
+</para>
+
+<para>
+   W filmach nakrêconych w prêdko¶ci 24 fps, video na NTSC DVD jest albo
+   ztelecinowane do 29.97 fps lub progresywne 24 fps i przeznaczone to
+   telecine które ma zostaæ wykonane w locie przez odtwarzacz DVD. Z drugiej
+   strony, seriale telewizyjne s± zazwyczaj tylko przeplecione, nie ztelecionowane.
+   Jednak¿e nie jest to regu³±: niektóre seriale TV s± przeplecione (jak Buffy 
+   Postrach Wampirów), a niektóre s± mikstur± progresywnego i przeplecionego
+   video (jak Angel, lub 24 godziny).
+</para>
+
+<para>
+   Szczególnie polecamy do przeczytania sekcje o tym
+   <link linkend="menc-feat-telecine">Jak sobie radziæ z telecine
+   i przeplotem w DVD w formacie NTSC</link>.
+</para>
+
+<para>
+   Je¿eli, ripujesz tylko filmy, najprawdopodobniej musisz radziæ sobie tylko
+   z obrazem 24 fps progresywnym lub telecine. W takiej sytuacji mo¿esz
+   u¿yæ fitru <option>pullup</option> (<option>-vf pullup,softskip</option>).
+</para>
+
+</sect2>
+
+
+<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-filtering">
+<title>Filtrowanie</title>
+<para>
+  Ogólnie, chcesz filtrowaæ jak najmniej aby pozostaæ najbli¿ej jak siê da
+  do ¼ród³owego DVD. Kadrowanie jest zazwyczaj niezbêdne (opisane powy¿ej),
+  ale nie skaluj obrazu. Skalowanie w dó³ jest czasami preferowane zamiast
+  wysokich kwantyzatorów, chcemy unikn±æ obu tych rzeczy: pamiêtaj co
+  ustalili¶my na pocz±tkum, ¿e chcemy wymienaæ bity na jako¶æ.
+</para>
+
+<para>
+  Równie¿ nie zmieniaj warto¶æi gamma, kontrastu, jasno¶ci, itd. To co wygl±da
+  dobrze na Twoim monitorze, mo¿e nie wygl±daæ dobrze na innych. Te ustawienia
+  powinny byæ realizowane tylko przy odtwarzaniu.
+</para>
+
+<para>
+  Jedn± rzecz± któr± móg³by¶ chcieæ zrobiæ jest przepuszczenie obrazu
+  przez lekki odszumiaj±cy filtr, tak jak np. <option>-vf hqdn3d=2:1:2</option>.
+  Znów, jest to sprawa lepszego spo¿ytkowania miejsca: po co traciæ je 
+  na kodowanie szumów je¿eli mo¿esz dodaæ je podczas odtwarzania? 
+  Zwiêkszenie parametrów <option>hqdn3d</option> zwiêkszy 
+  mo¿liwo¶ci kompresji, ale je¿eli zwiêkszysz parametry za bardzo 
+  ryzykujesz utratê klarowno¶ci obrazu. Sugerowane powy¿ej warto¶ci 
+  (<option>2:1:2</option>) s± do¶æ zachowawcze; 
+  spróbuj poeksperymentowaæ z wy¿szmi warto¶ciami i samemu porównaæ efekty.
+</para>
+
+</sect2>
+
+
+<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-example">
+<title>Przyk³ad</title>
+
+<para>
+   Kupi³e¶ wieæ nowiutk± kopiê Harrego Pottera i Komnaty Tajemnic (oczywi¶cie wersjê
+   panoramiczn±) i chcesz zripowaæ to DVD aby dodaæ j± do swojego komputerowego
+   kina domowego. Jest to DVD z regionu 1, a wiêc NTSC. Poni¿szy przyk³ad bêdzie
+   dzia³a³ z fomratem PAL je¿eli pomiesz opcjê <option>-ofps 23.976</option>
+   (poniewa¿ wej¶ciowa szybko¶æ jest taka sama jak wyj¶ciowa), oczywi¶cie
+   paramtery kadrowania bêd± inne.
+</para>
+
+<para>
+   Po uruchomieniu <option>mplayer dvd://1</option>, pod±¿amy opisem
+   zawartym w sekcji <link linkend="menc-feat-telecine">Jak sobie radziæ z telecine
+   i przeplotem w DVD w formacie NTSC</link> i odkrywamy, ¿e jest to progresywne
+   video 24 fps, co oznacza ¿e nie musimy u¿ywaæ filtrów odwróconego telecine,
+   jak <option>pullup</option> czy <option>filmdint</option>.
+</para>
+
+<para>
+   Nastêpnie, chcemy zdeterminowaæ odpowiedni prostok±t kadrowania,
+   u¿ywamy fitru cropdetect:
+   
+   <screen>mplayer dvd://1 -vf cropdetect</screen>
+   
+   Przewniñ do w pe³ni wype³nionej ramki (jasna scena), i zobaczysz
+   wyj¶cie <application>MPlayer</application>a na konsoli:
+   
+   <screen>crop area: X: 0..719 Y: 57..419 (-vf crop=720:362:0:58)</screen>
+   
+   Teraz odtwarzamy film z tym fitrem aby sprawdziæ jego poprawno¶æ:
+   
+   <screen>mplayer dvd://1 -vf crop=720:362:0:58</screen>
+   
+   I widzimy ¿e wygl±da ¶wietnie. Teraz, upewniamy sie ¿e wymiary ¶a wielokrotno¶ci±
+   16 . Szeroko¶æ jest w porz±dku, niestety wysoko¶æ nie. Poniewa¿ nie
+   oblali¶my matematyki w liceum, wiemy ¿e najbli¿sz± wielokrotno¶cia
+   16 mniejsz± ni¿ 362 jest 352.
+   
+</para>
+
+<para>
+  Mogliby¶my poprostu u¿yæ <option>crop=720:352:0:58</option>, ale
+  ³adniej by³oby wzi±æ trochê z góry i z do³u aby utrzymaæ siê na ¶rodku. 
+  Zmneijszylismy wysoko¶æ o 10 pikseli, ale nie chcemy zwiêkszyæ
+  przesuniêcia y o 5 pikseli poniewa¿ jest to liczba nieparzysta i
+  pogorszy³aby jako¶æ. Zwiêkszymy zatem przesuniêcie na osi y o 4 piksele:
+
+  <screen>mplayer dvd://1 -vf crop=720:352:0:62</screen>
+
+  Innym powodem dla którego powinni¶my obcinaæ piksele równomiernie z góry 
+  i do³u s± "po³owy czarnych pikseli" które bezwzglêdnie powinni¶my obci±æ je¿eli istniej±.
+  Pamiêtaj, je¿eli Twoje video jest ztelecinowane, upewnij siê ¿e filtr <option>pullup</option>
+  (lub inny filtr odwróconego telecine który zdecydujesz siê u¿yæ) pojawia siê
+  w ³añcuchu fitrów przed fitrem kadrowania. Je¿eli video posiada przeplot, 
+  usuñ go przed kadrowaniem. (Je¿eli zdecydujesz siê pozostawiæ przeplot, upewnij
+  siê ¿e wertykalne przesuniêcie kadrowania jest wielokrotno¶ci± 4.)
+</para>
+
+<para>
+  Je¿eli naprawdê jeste¶ przejêty utrat± tych 10 pikseli, mo¿e wolisz
+  przeskalowaæ wymiary obrazu do najbli¿szej wielkortono¶ci 16.
+  £añcuch fitrów powinen wygl±daæ tak:
+
+ <screen>-vf crop=720:362:0:58,scale=720:352</screen>
+
+  Skalowanie video w dó³ oznacza utratê ma³ej ilo¶ci detali, która bêdzie
+  najprawdopodobnie niezauwa¿alna. Skalowanie w góre oznacza utratê
+  jako¶ci (chyba ¿e zwiêkszysz bitrate). Kadrowanie wyrzuca te piksele. Jest
+  to wymiana jak± trzeba rozwa¿yæ w ka¿dym wypadku. Na przyk³±d,
+  je¿eli DVD by³o zrobione dla telewizji, mo¿esz chcieæ unikn±æ wertykalnego
+  skalowania, poniewa¿ zestawienie linii odpowiada temu jak obraz by³ 
+  oryginalnie nagrywany.
+</para>
+
+<para>
+   Przy insepkcji widzimy ¿e nasz film ma du¿o akcji i szczegó³ów, wybieramy
+   wiêc 2400Kbit na nasze bitrate.
+</para>
+
+<para>
+   Jeste¶my gotowi do 2-przebiegowego kodowania. Przebieg 1:
+   
+ <screen>mencoder dvd://1 -ofps 23.976 -oac copy -vf crop=720:352:0:62,hqdn3d=2:1:2 -ovc lavc \
+-lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=2400:v4mv:mbd=2:trell:cmp=3:subcmp=3:mbcmp=3:autoaspect:vpass=1 \
+-o Harry_Potter_2.avi</screen>
+
+   Drugi przebieg jest taki sam, podajemy tylko opcjê <option>vpass=2</option>:
+
+ <screen>mencoder dvd://1 -ofps 23.976 -oac copy -vf crop=720:352:0:62,hqdn3d=2:1:2 -ovc lavc \
+-lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=2400:v4mv:mbd=2:trell:cmp=3:subcmp=3:mbcmp=3:autoaspect:vpass=2 \
+-o Harry_Potter_2.avi</screen>
+</para>
+
+<para>
+   Opcje <option>v4mv:mbd=2:trell</option> ogromnie poprawi± jako¶æ
+   za cenê czasu kodowania. Opcje <option>cmp=3:subcmp=3:mbcmp=3</option>
+   wybieraj± funkcje porównywania które wybieraj± lepsza jako¶æ ni¿ te domy¶³ne.
+   Mo¿esz poeksperymentowaæ z tymi warto¶ciami (skonsultuj stronê man co do 
+   prawid³owych warto¶ci) poniewa¿ ró¿ne funkcjê mog± mieæ du¿y wp³yw na jako¶æ
+   zale¿nie od matria³u ¼ród³owego. Na przyk³ad, je¿eli <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
+   produkuje za du¿o artefaktów mo¿esz spróbowaæ wybraæ eksperymentaln± funkcjê NSSE
+   jako funkcjê porównuj±c± przez <option>*cmp=10</option>.
+</para>
+
+<para>
+   Dla tego filmu, koñcowe AVI bêdzie mia³o 138 minut i prawie 3GB.
+   A poniewa¿ powiedzia³e¶ ¿e rozmiar nie ma znaczenia, to jest
+   akceptowalna wielko¶æ. Jednak¿e, je¿elli chcia³by¶ mniejszy plik, móg³by¶
+   spróbowaæ ni¿szy bitrate. Zwiêkszanie warto¶ci bitrate daje malej±ce rezultaty,
+   wiêc je¿eli widaæ wyra¼n± ró¼nicê miêdzy 1800Kbit, a 2000Kbit, to nie znaczy
+   ¿e bêdzie lepiej powy¿ej 2000Kbit. Ekperymentuj a¿ bêdziesz zadowolony.
+</para>
+
+<para>
+  Poniewa¿ przepu¶cili¶my ¼ród³owy obraz przez filtr odszumiaj±cy, mo¿esz chcieæ
+  dodaæ go trochê podczas odtwarzania. To razem z fitrem postprocessingu 
+  <option>spp</option>, drastycznie poprawia odbiór obrazu i pomaga wyeliminowaæ
+  artefakty. W <application>MPlayer</application>ze dostêpna jest opcja 
+  <option>autoq</option>. W tym momencie mo¿esz równie¿ poprawiæ
+  gammê lub/i korekcjê kolorów. Na przyk³ad:
+
+ <screen>mplayer Harry_Potter_2.avi -vf spp,noise=9ah:5ah,eq2=1.2 -autoq 3</screen>
+
+</para>
+</sect2>
+
+</sect1>
+
+<sect1 id="menc-feat-telecine">
+<title>Jak radziæ sobie telecine i przeplotem w NTSC DVD</title>
+
+<formalpara>
+<title>Wprowadzenie</title>
 <para>
- Nastêpn± rzecz± jak± musisz ustaliæ to docelowy poziom jako¶ci. Gdy nie ma potrzeby
- zmieszczenia pliku na p³ycie/p³ytach CD, u¿ycie sta³ej kwantyzacji znanej
- równie¿ pod nazw± sta³ej jako¶ci bêdzie dobrym wyborem. W ten sposób ka¿da ramka
- zajmuje tyle bitów ile potrzebuje aby zachowaæ jako¶æ na wybranym poziomie,
- za to wielokrotne kodowanie nie jest w tym wypadku potrzebne. W
- <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>, otrzymasz sta³± jako¶æ
- u¿ywaj±c opcji <option>-lavcopts vqscale=<replaceable>N</replaceable></option>.
- <option>vqscale=3</option> powinno daæ koñcowy rezultat poni¿ej 2GB, zale¿y to g³ównie
- od d³ugo¶ci filmu i poziomu szumów obrazu (im wiecej szumów tym trudniej jest dany obraz skompresowaæ).
-</para></sect2>
-
-<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-2gb">
-<title>Pliki powy¿ej 2GB</title>
-<para>
- Je¿eli plik wynikowy z kodowania o sta³ej jako¶ci jest wiêkszy od 2GB
- , bêdziesz musia³ stworzyæ indeks aby móc ogl±daæ go poprawnie.
- Albo
+ Radzê aby¶ odwiedzi³ poni¿sz± stronê je¿eli nie za bardzo rozumiesz co 
+ jest napisane w tym dokumencie:
+ <ulink url="http://www.divx.com/support/guides/guide.php?gid=10">http://www.divx.com/support/guides/guide.php?gid=10</ulink>
+ Ten URL prowadzi do zrozumia³ego i rozs±dnej wielko¶ci przewodnika traktuj±cego o tym 
+ czym jest telecine.
+</para></formalpara>
 
+<para>
+ Z przyczyn technicznych odnosz±cych siê do wczesnych 
+ urz±dzeñ telwizyjnych, ka¿de video które mia³o byæ odtwarzane 
+ na telewizorze NTSC musia³o byæ ustawione na 59,94 pola na sekundê.
+ Filmy i programy nagrane dla telewizji s± najczê¶ciej ograniczone
+ bezpo¶rednio do 59,94 pól na sekundê, ale wiêkszo¶æ filmów kinowych
+ jest nagrywanych w 24 lub 23,976 klatkach na sekundê. Kiedy DVD z kinowym
+ filmem jest odtwarzane, video jest konwertowane dla telewizji przy pomocy procesu
+ nazywanego telecine.
+</para>
+
+<para>
+ Obraz na DVD, tak naprawdê nigdy nie jest przechowywany jako
+ 59,94 pól na sekundê. Dla obrazu który oryginalnie by³ 59,94, ka¿da 
+ para pól jest ³±czona w ramkê, co daje rezultat 29,97 ramek na sekundê.
+ Sprzêtowe odtwarzacze DVD odczytuj± flagê osadzon± w strumieniu video
+ aby okre¶liæ czy parzyste czy nieparzyste linie powinny formowaæ pierwsze pole.
+</para>
+
+<para>
+ Zazwyczaj, informacja o 23,976 ramkach na sekundê mówi
+ odtwarzaczowi DVD, ¿e musi przeprowadziæ telecine w locie.
+ Czasami, jednak, proces telecine na obrazie przeprowadzony jest 
+ <emphasis>przed</emphasis> umieszczeniem go na DVD; Nawet
+ je¿eli by³ on nagrany jako 23,976 ramek na sekundê, staje siê on 59,94 
+ pola na sekundê i jest przechowywany na dysku jako 29,97 ramek na sekundê.
+</para>
+
+<para>
+ Patrz±c na indywidualne ramki uformowane z ztelecinowanego 
+ obrazu 59,94 pól na sekundê, przeplot jest wyra¼nie widoczny przy ruchu, 
+ poniewa¿ jedno pole (powiedzmy parzyste linie) reprezentuj± moment
+ w czasie o 1/59,94 sekundy pó¼niej ni¿ pozosta³e. Odtwarzanie video z przeplotem
+ na komputerze wygl±da ohydnie, z dwóch przyczyn, poniewa¿ monitor jest wiêkszej
+ rozdzielczo¶ci i obraz jest wy¶wietlany ramka-po-ramce zamiast pole-po-polu.
+</para>
+
+<para>
+Notki:
+</para>
 <itemizedlist>
 <listitem><para>
- odtwórz film z opcj± <option>-forceidx</option> aby stworzyæ index w locie albo
+ Ta sekcja odnosi siê tylko do NTSC DVD, nie do PAL.
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
+ Przyk³adowe komendy <application>MEncodera</application> w tym dokumencie
+ <emphasis role="bold">nie</emphasis> s± przeznaczone do prawdziwego u¿ycia.
+ S± one po prostu minimum do kodowania danej kategorii video. Jak zrobiæ dobre ripy DVD
+ lub precyzyjnie-ustawiæ <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> dla
+ najlepszej jako¶ci nie s± zagadnieniami dla tego tego dokumentu.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
- u¿yj <option>-saveidx</option> aby zapisaæ indeks do pliku tylko raz i u¿yæ go potem przy odtwarzaniu
- pliku u¿ywaj±c opcji <option>-loadidx</option>.
+  Jest kilka przypisów do tego dokumentu, zaznaczonych tak: 
+ <link linkend="menc-feat-telecine-footnotes">[1]</link>
  </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
- Je¶li denerwuje Ciê to, mo¿esz chcieæ utrzymaæ wielko¶æ pliku poni¿ej 2GB.
+<sect2 id="menc-feat-telecine-ident">
+<title>Jak ustaliæ jaki typ video masz</title>
+
+<sect3 id="menc-feat-telecine-ident-progressive">
+<title>Progresywny</title>
+<para>
+ Progresywne video by³o oryginalnie filmowane przy 23.976 fps (ramek na sekundê - przyp. t³um.), i
+ przechowywane na DVD bez zmian.
+</para>
+
+<para>
+ Kiedy odtwarzasz progresywne DVD w <application>MPlayerze</application>,
+ <application>MPlayer</application> wy¶wietli nastepuj±cy wiersz zaraz gdy film zacznie byæ odtwarzany:
+
+ <screen> demux_mpg: 24fps progressive NTSC content detected, switching framerate.</screen>
+ 
+ Od tego momentu, demux_mpg niepowinien nigdy powiedzieæ i¿ znalaz³
+ "30fps NTSC content."
 </para>
 
 <para>
- S± trzy sposoby aby unikn±æ tego. Mo¿esz spróbowaæ zakodowaæ jeszcze raz u¿ywaj±æ
- <option>vqscale=4</option> i zobaczyæ czy wielko¶æ i jako¶æ pliku wynikowego s±
- zadowalaj±ce. Mo¿esz tak¿e spróbowaæ
- <link linkend="menc-feat-divx4">kodowania 2przebiegowego</link>.
- Gdy bêdziesz kopiowa³ scie¿kê d¼wiêkow± automatycznie bêdziesz zna³ jej
- bitrate, znasz tak¿e d³ugo¶æ filmu, mo¿esz wiêc obliczyæ potrzebny bitrate
- aby przekazaæ go opcji <option>-lavcopts vbitrate=<replaceable>bitrate</replaceable></option>
- bez u¿ywania <link linkend="menc-feat-divx4">kodowania 3przebieowego</link>.
+ Kiedy ogl±dasz progresywne video, nie powiniene¶ zauwa¿yæ ¿adnego
+ przeplotu. B±d¼ jednak czujny poniewa¿ jest tam czasami wmiksowany ma³y
+ kawa³ek telecine, tam gdzie siê go nie spodziewasz. Napotka³em DVD z programami
+ telewizyjnymi w których przy ka¿dej zmianie sceny i w losowych miejscach by³a jedna 
+ sekunda telecine. Raz ogl±da³em DVD który mia³ jedn± po³owê
+ progresywn±, a drug± ztelecinowan±. Je¿eli chcesz byæ <emphasis>naprawdê</emphasis>
+ pewny, mo¿esz przeskanowaæ ca³y film:
+
+ <screen>mplayer dvd://1 -nosound -vo null -benchmark</screen>
+
+ U¿ycie opcji <option>-benchmark</option> przekazuje
+ <application>MPlayerowi</application> aby odtwarza³ film 
+ tak szybko jak tylko mo¿e; ci±gle jednak, jako ¿e jest zale¿ny od Twojego sprzêtu
+ mo¿e to zaj±c trochê czasu. Za ka¿dym razem demux_mpg zg³asza zmianê liczby 
+ ramek na sekundê, pierwsza linia nad poka¿e czas w którym nast±pi³a ta zmiana.
 </para>
 
 <para>
- Trzeci± i prawdopodobnie najlepsz± opcj± bêdzie lekkie zeskalowanie rozdzielczo¶ci.
- Lekkie zmiêkczenie obrazu i stracenie setali jest bardziej przyjazne dla oka ni¿
- artefakty powodowane przez kompresjê MPEG. Zeskalowywanie wydajnie redukuje szumy obrazy
- ,co jest dobre, poniewa¿ szumy siê ciê¿ko kompresuje.
+ Progresywne video jest czasami nazywane "miêkkie-telecine"
+ poniewa¿ jest ono stworzone aby odtwarzac DVD wykona³ na nim proces telecine.
 </para>
+</sect3>
 
-</sect2>
+<sect3 id="menc-feat-telecine-ident-telecined">
+<title>Ztelecinowany</title>
+<para>
+ Obraz "ztelecinowany" by³ oryginalnie sfilmowany jako 23,976, ale
+ zosta³ poddany procesowi telecine <emphasis>przed</emphasis>
+ zapisaniem go na p³ycie DVD.
+</para>
+
+<para>
+ 
+ <application>MPlayer</application> (nigdy) nie zwraca
+ ¿adnych zmian ilo¶ci ramek na sekundê kiedy 
+ odtwarza ztelecinowane video.
+</para>
+
+<para>
+ Podczas ogl±dania video poddanego procesowi telecine, zobaczysz
+ artefakty przeplotu które wydaj± siê "migaæ": szybko 
+ pojawiaj± siê i znikaj±. Mo¿esz siê im bli¿ej przyjrzeæ wpisuj±c
+ <orderedlist>
+ <listitem>
+  <screen>mplayer dvd://1 -speed 0.1</screen>
+  </listitem>
+ <listitem><para>
+  Przewiñ na dynamiczne sceny.
+  </para></listitem>
+ <listitem><para>
+ 
+  Popatrz na wzór przeploto-wygl±daj±cych i progresywnie-wygl±daj±cych
+  ramek. Je¿eli wzór który widzisz wyg±da jak PPPII,PPPII,PPPII,... wtedy video
+  ztelecinowane. Je¿eli widzisz inny wzór, wtedy mo¿liwe jest ¿e video zosta³o
+  niestandartowo poddane procesowi telecine i <application>MEncoder</application>
+  nie mo¿e bezstratnie przekonwertowaæ go do progresywnego video. Je¿eli
+  nie widzisz ¿adnego wzoru, wtedy najprawdopodobniej video zawiera tylko przeplot.
+  </para></listitem>
+ </orderedlist>
+</para>
+
+<para>
+ Czasami video poddane procesowi telecine nazywane jest "twarde-telecine".
+</para>
+</sect3>
+
+<sect3 id="menc-feat-telecine-ident-interlaced">
+<title>Przepleciony</title>
+<para>
+ Przeplecione video by³o oryginalnie sfilmowane jako 59,94 pól na sekundê
+ i przechowywane na DVD jako 29,97 fps. Przeplot to rezultat po³±czenia 
+ par pól w ramkê, poniewa¿ w ka¿dej ramce, ka¿de pole jest oddzielone o 
+ 1/59,94 sekundy.
+</para>
+
+<para>
+  Tak jak przy ztelecinowanym video, podczas odtwarzania filmu z przeplotem
+ <application>MPlayer</application> nigdy nie
+ powinien powiadamiaæ o zmianie ilo¶ci ramek na sekundê.
+ 
+</para>
+
+<para>
+ Kiedy z bliska ogl±dasz przeplecione video z <option>-speed 0.1</option>
+ zobaczysz, i¿ ka¿da pojedyñcza klatka jest przepleciona.
+</para>
+</sect3>
+
+<sect3 id="menc-feat-telecine-ident-mixedpt">
+<title>Mieszane progresywne i telecine</title>
+
+<para>
+ Wszystkie "wymieszane progresywne i telecine" video
+ by³y oryginalnie nagrane jako 23.976 ramek na sekundê, ale 
+ niektóre czê¶ci skoñczy³y jako ztelecinowane.
+</para>
+
+<para>
+ Kiedy <application>MPlayer</application> odtwarza tê kategoriê, bêdzie on
+ (zazwyczaj bardzo szybko) prze³±cza³ siê tam i z powrotem miêdzy "30fps
+ NTSC" i "24fps progresywne NTSC". Przyjrzyj siê wyj¶ciu 
+ <application>MPlayera</application> (na konsoli - przyp. tlum.) aby zobaczyæ
+ te wiadomo¶ci.
+</para>
+
+<para>
+ Powiniene¶ przyjrzeæ siê sekcji "30fps NTSC" aby upewniæ siê
+ czy s± one na pewno telecine a nie tylko przeplecione.
+</para>
+</sect3>
+
+<sect3 id="menc-feat-telecine-ident-mixedpi">
+<title>Mieszane progresywne i telecine</title>
+<para>
+ W "mieszanej progresywnej i przeplecionej" zawarto¶ci, 
+ progresywne i przeplecione video zosta³o po³±czone razem.
+</para>
 
-<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-deinterlacing">
-<title>Usuwanie przeplotu</title>
 <para>
- Je¿eli film ma przeplot, mo¿esz chcieæ go zlikwidowaæ podczas ripowania.
- Jest to kwestia dyskusyjna czy usuwanie przeplotu powinno byæ robione
- na tym etapie. Zalet± jest to ¿e usuwanie przeplotu podczas konwertowania do
- MPEG4 polepsza kompresje, u³atwia ogl±danie które jest mniej zasobo¿erne na
- monitorach komputerowych. <!-- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa -->
-</para>
-
-<para>
- Czy usuwanie przeplotu na etapie ripowania jest dobrym pomys³em zale¿y od
- DVD. Je¿eli DVD zosta³o zrobione z filmu nakrêconego w prêdko¶ci 24 fps (przyp. t³um. ramek
- na sekundê), mo¿esz ze spokojem usun±æ przeplot w czasie ripowania.
- Jednak¿e je¶li prêdko¶æ orginlanego filmu wynosi³a 50/60 fps, konwertowanie go
- do video 23.976/25 fps bez przeplotu, nie bêdzie dobry pomys³em, poniewa¿ skutkiem
- takiego procesu bêdzie strata informacji. <!-- If, however, the original was 50/60 fps video, converting into deinterlaced 23.976/25 fps video will lose information. -->
- If you do decide to interlace, you can further
- experiment with different deinterlacing filters. See
- <ulink url="http://www.wieser-web.de/MPlayer/">http://www.wieser-web.de/MPlayer/</ulink>
- for examples. A good starting point is <option>-vf pp=fd</option>.
-</para>
-
-<para>
- Je¿eli naraz kadrujesz i usuwasz przeplot, to usuñ przeplot
- <emphasis>przed</emphasis> kadrowaniem. Aktualnie, nie jest to konieczne
- gdy wertykalny offset kadrowania jest podzielny przez 2. Jednak¿e z innymi filtrami
- ,takimi jak dering, kadrowanie powinno byæ ostatnie, dlatego jest to dobrym
- przyzwyczajeniem aby ustawiaæ kadrowanie jako ostatnie.
-</para></sect2>
-
-<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-telecine">
-<title>Odwrócone telecine</title>
-<para>
- Je¶li ripujesz DVD w formacie PAL, które jest 25 fps, nie musisz my¶leæ o fps'ach
- (ramkach na sekunde - przyp. t³um.). U¿yj poprostu 25 fps. Z drugiej strony DVD w
- formacie NTSC s± 29.97 fps (zakr±glone zazwyczaj od 30 fps, ale to nie jest prawda).
- Je¿eli film by³ nakrêcony dla TV, znów nie musisz dotykaæ siê do fps'ów.
- Ale je¶li film zosta³ nakrêcony na ta¶mie, poci±ga to sa sob±, ¿e mia³
- (dok³adnie) 24 fps i zostal przekonwertowany podczas tworzenia DVD do 29.97 fps.
- Konwersja, gdzie do ka¿dej z 24 ramek filmu dodaje sie 12 pól, nazywa sie telecine.
- Aby wiecej sie dowiedzieæ o telecine zobacz
- <ulink url="http://www.google.com/search?q=telecine+field+23.976">
- Wyniki szukania (Google) &quot;telecine field 23.976&quot;</ulink>.
-</para>
-
-<para>
- W przypadku gdy masz takie ztelecinowane DVD, bêdziesz chcia³
- odwróciæ telecine, tzn. konwertowaæ film do 23.976 (29.97*4/5).
- Inaczej panning kamery bêdzie wygl±da³ brzydko i g³upio.
- Do tego celu mo¿esz u¿yæ opcji <option>-ofps 23.976</option>.
- Wszystko co jest pokazywane w kinach jest nakrêcone na ta¶mie i potrzebuje
- odwróconego telecine, programy telewizyjne natomiast nie.
-</para></sect2>
-
-<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-scaling">
-<title>Skalowanie i proporcje obrazu (aspect ratio)</title>
-<para>
- Aby uzyskaæ najlepsz± jako¶æ nie skaluj podczas ripowania.
- Zeskalowywanie w dó³ powoduje strate detali, a skalowanie w górê
- skutkuje pojawieniem siê artefaktów i zwiêksza rozmiar pliku.
- Piksele w filmach DVD nie s± kwadratowe, a wiêc filmy DVD zawieraj± informacje
- o poprawnej proporcji obrazu. Jest mo¿liwe aby przechowywaæ tê informacje w
- nag³ówku wynikowego pliku MPEG4. Wiêkszo¶æ odtwarzaczy video ignoruje
- tê informacje, ale <application>MPlayer</application> honoruje j±.
- Wiêc je¶li zamierzasz u¿ywaæ tylko <application>MPlayer</application>
- do odtwarzania zripowanego pliku, nie musisz skalowaæ filmu, poprostu przeka¿
- opcjê <option>-lavcopts autoaspect</option> do
- <application>MEncoder</application>a i wszystko automagiczne bêdzie dzia³aæ.
- Je¶li musisz skalowaæ, b±d¼ ostro¿ny aby uzyskaæ poprawny rozmiar obrazu szczególnie gdy kadrujesz.
+ Ta kategoria wygl±da zupe³nie jak "mieszane progresywne i telecine",
+ do momentu kiedy przyjrzysz siê fragmentom 30fps i zobaczysz i¿ nie maja one wzoru telecine.
 </para>
+</sect3>
+
 </sect2>
 
-<sect2 id="menc-feat-dvd-mpeg4-summary">
-<title>Podsumowanie</title>
+<sect2 id="menc-feat-telecine-encode">
+<title>Jak zakodowaæ ka¿d± kategoriê</title>
 <para>
- Podsumowuj±c wszystko, dobr± koduj±c± komend± mo¿e byæ:
+ Jak ju¿ wspomnia³em na pocz±tku, przyk³adowe polecenia <application>MEncodera</application>
+ poni¿ej <emphasis role="bold">nie</emphasis> s± przewidziane do rzeczywistego
+ u¿ycia; demonstruj± one tylko minimalne parametry potrzebne do prawid³owego zakodowanie danej kategorii.
+</para>
 
- <screen>
-mencoder dvd://1 -aid 128 -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vqscale=3:vhq:v4mv:trell:autoaspect \
- -ofps 23.976 -vf crop=720:364:0:56 -o Harry_Potter_2.avi
- </screen>
-
- <option>dvd://1</option> wskazuje na tytu³ DVD do zripowania. Opcja
- <option>-aid 128</option> mówi aby u¿yæ 128ej scie¿ki audio, i
- <option>-oac copy</option> skopiowaæ j± bez zmian. Bêdziesz musia³ u¿yæ
- <application>MPlayer</application>a aby znale¼æ poprawne warto¶ci do tych opcji.
+<sect3 id="menc-feat-telecine-encode-progressive">
+<title>Progresywne</title>
+<para>
+ Progresywne video nie wymaga ¿adnego specjalnego filtrowania do kodowania.
+ Jedynym koniecznym paramterem jaki musisz u¿yæ jest  <option>-ofps 23.976</option>.
+ Inaczej, <application>MEncoder</application> bêdzie próbowa³ kodowaæ przy prêdko¶ci 29,97
+ i duplikowaæ ramki.
 </para>
 
 <para>
- Opcje <option>vhq:v4mv:trell</option> do
- <option>-lavcopts</option> poprawiaj± jako¶æ vs. bitrate, ale przed³u¿±j± kodowanie.
- Szczególnie opcja <option>trell</option> zwalnia kodowanie znacz±co ale te¿ zauwa¿alnie
- poprawia jako¶æ. Je¿eli chcesz usun±æ przeplot dodaj filtr <option>pp</option> do
- <option>-vf</option>, na przyk³ad:
- <option>-vf pp=fd,crop=720:364:0:56</option> (w takiej kolejno¶ci). Je¶li nie potrzebujesz
- odwróconego telecine, zostaw <option>-ofps 23.976</option>.
+ <screen>mencoder dvd://1 -nosound -ovc lavc -ofps 23.976</screen>
 </para>
+</sect3>
+
+<sect3 id="menc-feat-telecine-encode-telecined">
+<title>Ztelecinowane</title>
+<para>
+ Proces telecine mo¿e zostaæ odwrócony, aby odzyskaæ oryginaln± zawarto¶æ
+ 23,976, przy u¿yciu metody o nazwie odwrócone-telecine.
+ <application>MPlayer</application> zawiera dwa filtry które s± w stanie dokonaæ tego:
+ <option>detc</option> i <option>ivtc</option>. Mo¿esz przeczytaæ stronê man
+ aby dowiedzieæ siê co je ró¿ni, ale je¿eli chodzi o DVD to nigdy nie mia³em
+ problemu z <option>ivtc</option>. Pamiêtaj, ¿e
+ przed przeskalowywaniem powiniene¶ <emphasis role="bold">zawsze</emphasis>
+ odwróciæ telecine; odwróæ telecine tak¿e przed
+cropowaniem, chyba ¿e naprawdê wiesz co robisz <link linkend="menc-feat-telecine-footnotes">[1]</link>. 
+ </para>
+
+<para>
+ <screen>mencoder dvd://1 -nosound -vf ivtc=1 -ovc lavc -ofps 23.976</screen>
+</para>
+</sect3>
+
+<sect3 id="menc-feat-telecine-encode-interlaced">
+<title>Przeplecione</title>
+<para>
+ Dla wiêkszo¶ci praktycznych przypadków nie jest mo¿liwe ca³kowite
+ odzyskanie progresywnego video z przeplecionej zawarto¶ci. 
+ Jedynym sposobem bez gubienia po³owy pionowej rozdzielczo¶ci
+ jest podwojenie ilo¶ci ramek na sekundê i "zgadniêcie" co powinno
+ zast±piæ odpowiadaj±ce linie ka¿dego pola (ma to pewne wady - zobacz trzeci± metodê).
+</para>
+
+<orderedlist>
+<listitem><para>
+ Kodowanie video z przeplotem. Normalnie, przeplot niszczy szanse enkodera
+ na dobre zakodowanie, lecz <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
+ posiada dwie opcje pozwalaj±ce przechowywaæ video z przeplotem ciut lepiej:
+ <option> ildct</option> i <option>ilme</option>.
+ U¿ycie <option>mbd=2</option> jest tak¿e zalecane <link linkend="menc-feat-telecine-footnotes">[2] </link>
+ poniewa¿ zakoduje on makrobloki bez przeplotu w miejscach gdzie nie ma ruchu
+ Zauwa¿ i¿ opcja <option>-ofps</option> NIE jest tu potrzebna.
+
+ <screen>mencoder dvd://1 -nosound -ovc lavc -lavcopts ildct:ilme:mbd=2</screen>
+ </para></listitem>
+<listitem><para> 
+ U¿ycie filtru likwiduj±cego przeplot przed kodowaniem. Jest kilka takich 
+ filtrów, ka¿dy ma swoje wady i zalety. Skonsultuj <option>mplayer -pphelp</option>
+ aby zobaczyæ co jest dostêpne (grepuj "deint") i przeszukaj
+ <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/homepage/design6/info.html#mailing_lists">
+ listy dyskusyjne MPlayera</ulink> aby znale¼æ wiele dyskusji na temat ró¿nych filtrów.
+ Ilo¶æ ramek na sekundê znów siê nie zmienia, wiêc nie u¿ywamy <option>-ofps</option>.
+ Likwidowanie przeplotu powinno zostaæ zrobione po kadrowaniu 
+ <link linkend="menc-feat-telecine-footnotes">[1]</link> i przed skalowaniem.
+
+ <screen>mencoder dvd://1 -nosound -vf pp=lb -ovc lavc</screen>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
+ Niestety ta opcja zawiera b³êdy w <application>MEncoderze</application>; 
+ Bêdzie dzia³aæ w <application>MEncoder G2</application>, którego jeszcze nie ma.
+ Na razie mo¿esz do¶wiadczyæ nieoczekiwanych wywaleñ.
+ <!-- Qba: myslalem ze ktos zaproponuje bardziej formalna wersje :) -->
+ 
+ Celem opcji <option>-vf tfields</option> jest stworzenie pe³nej klatki z ka¿dego pola,
+ co w efekcie daje framerate 59,94. Zalet± tego podej¶cia jest zerowa utrata danych;
+ jednak ze wzglêdu na to, i¿ ka¿da ramka pochodzi od jednego pola pozosta³e linie musz±
+ byæ jako¶ zinterpolowane. S± niezbyt dobre metody generowania brakuj±cych
+ danych, a rezultaty bêd± podobne do tych jakie otrzymamy przy filtrach 
+ likwiduj±cych przeplot. Generowanie brakuj±cych linii tworzy kolejne problemy, 
+ po prostu ilo¶æ danych siê podwaja. Wiêc, aby zachowaæ jako¶æ potrzebny jest 
+ wiêkszy koduj±cy bitrate i wiêksza cze¶æ mocy procesora jest u¿ywana do kodowania jak
+ i dekodowania. tfields posiada kilka ró¿nych opcji do generowania brakuj±cych linii. Je¿eli
+ u¿ywasz tej metody, odwo³aj siê do manuala <!-- podrêcznika ?--> i wybierz opcjê która
+ najbardziej odpowiada Twojemu materia³owi. Zauwa¿, ¿e gdy u¿ywasz <option>tfields</option>
+  <emphasis role="bold">musisz</emphasis> podaæ i <option>-fps</option>
+  i <option>-ofps</option> aby podwoiæ ilo¶æ ramek na sekundê Twojego ¼ród³a.
+ 
+ <screen>mencoder dvd://1 -nosound -vf tfields=2 -ovc lavc -fps 59.94 -ofps 59.94</screen>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>  
+ Je¿eli planujesz drastyczne zmniejszenie rozdzielczo¶ci mo¿esz odci±æ i zakodowaæ
+ tylko jedno z dwóch pól. Oczywi¶cie stracisz po³owê pionowej rozdzielczo¶ci,
+  ale je¶li chcesz zeskalowaæ do mniej ni¿ po³owy pionowej rozdzielczo¶ci, strata 
+  nie bêdzie mia³a du¿ego znaczenia. Rezultatem bêdzie progresywny plik o prêdko¶ci
+  29,97 ramek na sekundê. Procedura wymaga u¿ycia <option>-vf field</option>,
+  potem wykadrowania <link linkend="menc-feat-telecine-footnotes">[1]</link>
+  i wyskalowania. Pamiêtaj, i¿ bêdziesz musia³ skompensowaæ po³owê pionowej
+  rozdzielczo¶ci odpowiedni± skal±.
+  <screen>mencoder dvd://1 -nosound -vf field=0 -ovc lavc</screen>
+ </para></listitem>
+</orderedlist>
+</sect3>
+
+<sect3 id="menc-feat-telecine-encode-mixedpt">
+<title>Mieszane progresywne i telecine</title>
+<para>
+ W celu zmienienia zmieszanego video w ca³kowicie progresywne, czê¶ci
+ ztelecinowane bêd± musia³y byæ poddane procesowi odwróconego telecine.
+ S± dwa filtry które tego dokonaj± natywnie, ale najlepszym sposobem 
+ jest u¿ycie ich obu po³±czonych (czytaj dalej aby dowiedzieæ siê wiêcej).
+</para>
+
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ Obecnie najbardziej niezawodn± metod± na poradzenie sobie z tym 
+ typem video, jest nie odwracanie telecine ztelecinowanych czê¶ci, ale 
+ ztelecinowaæ nie-ztelecinowane czê¶ci i odwróciæ telecine ca³ego video.
+ Brzmi skomplikowanie? softpulldown jest filtrem który zamienia ca³e video
+ na telecine. Je¿eli po softpulldown nast±pi <option>detc</option> lub
+ <option>ivtc</option>, koñcowym rezultatem bêdzie w ca³o¶ci progresywne video.
+ Kadrowanie i skalowanie powinno byæ zrobione po operacjach odwracaj±cych telecine
+ z opcj± <option> -ofps 23.976</option>.
+
+ <screen>mencoder dvd://1 -nosound -vf softpulldown,ivtc=1 -ovc lavc -ofps 23.976</screen>
+ </para>
+ </listitem>
+<listitem><para>
+ <option>-vf pullup</option> jest zaprojektowane aby odwracaæ telecine 
+ ztelecinowanego materia³u, a progresywne dane zostawiaæ w spokoju.
+ Pullup nie dzia³a za dobrze
+ z obecnym <application>MEncoderem</application>, ale bêdzie dzia³a³ z 
+ <application>MEncoder G2</application> (kiedy ten bêdzie tylko gotowy).
+ Dzia³a dobrze bez opcji <option>-ofps</option>, ale <option>-ofps</option>
+ jest potrzebne aby zapobiec poszatkowanemu wyj¶ciu <!-- hmmmmm-->. Z 
+ <option>-ofps</option> pullup czasami zawodzi. Problem wywodzi siê z zachowania
+ <application>MEncodera</application> który zrzuca ramki aby zachowaæ
+ synchronizacjê miêdzy d¼wiêkiem i obrazem: zrzuca ramki raczej przed wys³aniem ich przez
+ ³añcuch filtrów, ni¿ po. W rezultacie <option>pullup</option> jest czasami pozbawiony danych
+ których potrzebuje.
+ </para>
+
+ <para>
+ Je¿eli <application>MEncoder</application> zrzuca za du¿o ramek pod rz±d, 
+ zag³adza bufor <option>pullupa</option> i powoduje jego nieoczekiwane zamkniêcie.
+ </para>
+
+ <para>
+ Je¿eli nawet <application>MEncoder</application> zrzuca jedn± ramkê,
+  <option>pullup</option> wci±¿ nie widzi jej i operuje na z³ej sekwencji ramek.
+ Nawet je¶li to nie powoduje nieoczekiwanego zakoñczenia,
+ <option>pullup</option> nie bêdzie w stanie podj±æ w³a¶ciwych decyzji jak
+ po³±czyæ progresywne ramki i albo bêdzie niew³a¶ciwie dopasowywa³ do siebie
+  pola albo zrzuca³ parê pól aby skompensowaæ.
+ </para>
+ </listitem>
+
+<listitem><para>
+ Nie u¿ywa³em <option>-vf filmdint</option> osobi¶cie, ale zobacz co
+ ma do powiedzenia na ten temat D Richard Felker III:
+
+ <blockquote><para>To jest w porz±dku, ale IMO (MZ - Moim zdaniem - przyp. t³um.)
+ to raczej próbuje usun±æ przeplot ni¿ odwróciæ telecine (podobnie
+ jak odtwarzacze DVD settop <!-- co ? co to jestr settop-->&amp; progresywne TV)
+ czego skutkiem jest ohydne miganie i inne artefakty. 
+ Je¿eli zamierzasz u¿ywaæ tego, musisz chocia¿ spêdzi trochê czasu
+ na dopasowaniu opcji i ogl±daniu rezultatów aby upewniæ siê, ¿e siê nie 
+ kaszani.</para></blockquote>
+ </para></listitem>
+</itemizedlist>
+</sect3>
+
+<sect3 id="menc-feat-telecine-encode-mixedpi">
+<title>Mieszane progresywne i z przeplotem</title>
+<para>
+ S± dwie metody na poradzenie sobie z t± kategori±, ka¿da jest pewnym 
+ kompromisem. Powiniene¶ zdecydowaæ na podstawie czasu trwania/miejsca ka¿dego
+ typu.
+ </para>
+
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ Traktuj video jak progresywne. Czê¶ci z przeplotem bêd± wygl±da³y jak 
+ z przeplotem i niektóre przeplecione pola bêd± musia³y byæ zrzucone, czego
+ rezultatem bêdzie niemiarowe skakanie. Je¶li chcesz mo¿esz u¿yæ filtrów
+ postprocessingu, ale mo¿e to nieznacznie zdegradowaæ progresywne czê¶ci.
+ </para>
+
+ <para>
+ Ta opcja na pewno nie powinna byæ u¿ywana je¶li docelowo masz zamiar
+ wy¶wietlaæ video na urz±dzeniu wykorzystuj±cym przeplot (np. z kart± TV)
+ Je¿eli masz ramki z przeplotem 23,937 fps, bêd± one ztelecinowane razem 
+ z progresywnymi ramkami. Po³owa "ramek" z przeplotem bêdzie wy¶wietlona
+ w czasie wy¶wietlania trzech pól (3/59.94 sekund), co w rezultacie da migaj±cy
+ "skok wstecz w czasie" efekt który kiepsko wygl±da. Je¿eli próbowa³e¶
+ tego <emphasis role="bold">musisz</emphasis> u¿yæ filtru
+ likwiduj±cego przeplot jak <option>lb</option> lub <option>l5</option>.
+ </para>
+
+ <para>
+ To mo¿e byæ równie¿ z³y pomys³ dla progresywnego obrazu. 
+ Zrzuci to pary nieprzerwanych przeplecionych pól, daj±c w rezultacie nieci±g³o¶æ
+ która mo¿e byæ bardziej widoczna ni¿ w drugim przypadku który pokazuje
+ niektóre ramki dwa razy. Video z przeplotem 29,97 fps jest ju¿ trochê
+ poszatkowane poniewa¿ powinno byæ wy¶wietlanie z prêdko¶ci±
+ 59,94 pól na sekundê, wiêc zduplikowane pola nie s± a¿ tak widoczne.
+ </para>
+ 
+ <para>
+ W ka¿dym przypadku najlepiej jest rozpatrywaæ materia³ i to gdzie masz zamiar 
+ go wy¶wietlaæ. Je¶li video jest w 90% progresywne i nie masz zamiaru nigdy go wy¶wietlaæ
+ na TV, powiniene¶ faworyzowaæ progresywne podej¶cie. Je¿eli jest tylko w po³owie
+ progresywne, bêdziesz pewnie chcia³ je kodowaæ tak jakby by³o
+ w ca³o¶ci z przeplotem.
+ </para>
+ </listitem>
+ 
+<listitem><para>
+ Traktuj video jakby by³o z przeplotem. Niektóre klatki z progresywnych
+ czê¶ci bêd± musia³y byæ zduplikowane, daj±c w rezultacie niemiarowe skoki.
+ Znów filtry likwiduj±ce przeplot mog± nieznacznie zdegradowaæ progresywne czê¶ci.
+ </para></listitem>
+
+</itemizedlist>
+</sect3>
+
+</sect2>
+
+<sect2 id="menc-feat-telecine-footnotes">
+<title>Notatki</title>
+<orderedlist>
+<listitem><formalpara>
+ <title>O kadrowaniu:</title>
+ <para>
+ Video na DVD jest przechowywane w formacie nazywanym YUV 4:2:0.
+ W video YUV luma ("jasno¶æ") i chroma ("kolor")
+ s± przechowywane osobno. Poniewa¿ ludzkie oczy s± mniej wra¿liwe na
+ kolor ni¿ na jasno¶æ, w obrazie YUV 4:2:0 na cztery piksele luma przypada jeden
+ piksel chroma. W progresywnym obrazie, ka¿dy kwadrat czterech pikseli luma 
+ (dwa na ka¿dym boku) ma jeden wspólny piksel chroma. Musisz wykadrowaæ progresywne 
+ video YUV 4:2:0 do parzystych rozdzielczo¶ci, i u¿ywaæ parzystych przesuniêæ. Na przyk³ad 
+ <option>crop=716:380:2:26</option> jest OK ale
+ <option>crop=716:380:3:26 </option> nie jest.
+ </para>
+ </formalpara>
+
+ <para>
+ Kiedy masz do czynienia z YUV 4:2:0 z przeplotem, sytuacja jest
+ trochê bardziej skomplikowana. Zamiast ka¿dych czterech pikseli
+ luma w <emphasis>ramce</emphasis> dziel±cych jeden piksel
+ chroma, ka¿de cztery piksele w <emphasis>polu</emphasis>
+ dziel± jeden piksel chroma. Kiedy pola s± przeplatane aby stworzyæ
+ ramkê, ka¿da linia skanuj±ca jest wysoko¶ci jednego piksela.
+ Teraz, zamiast czterech pikseli luma w kwadracie, s± dwa bok-przy-boku
+ i dwa nastêpne bok-przy-boku dwie linie skanuj±ce ni¿ej. Ca³e to zamieszanie
+  powoduje, ¿e pionowe rozmiary kadru i przesuniêcia musz± byæ
+ wielokrotno¶ciami czterech. Wymiary poziome mog± pozostaæ parzyste.
+ </para>
+
+ <para>
+ Dla telecinowanego video, zalecam kadrowaæ po procesie odwracania
+ telecine. Kiedy video jest ju¿ progresywne wymagane jest tylko kadrowanie do
+ parzystych wymiarów. Je¶li naprawdê potrzebujesz lekkiego przyspieszenia
+ jakie da kadrowanie najpierw musisz kadrowaæ pionowo do wielokrotno¶ci
+ czterech, inaczej filtr odwracaj±cy telecine nie bêdzie otrzymywa³ prawid³owych danych.
+ </para>
+
+ <para>
+ Przy video z przeplotem (nie telecine), musisz zawsze kadrowaæ
+  pionowo do wielokrotno¶ci czwórki, chyba ¿e u¿ywasz opcji 
+ <option>-vf field</option> przed kadrowaniem.
+ </para>
+ </listitem>
+
+<listitem><formalpara>
+ <title>O parametrach i jako¶ci kodowania:</title>
+ <para>
+ Tylko to, ¿e poleci³em <option>mbd=2</option> tutaj nie znaczy ¿e
+ nie mo¿e byæ on u¿ywany gdzie indziej. Razem z <option>trell</option>, 
+ <option>mbd=2</option> jest jedn± z dwóch najbardziej podnosz±cych jako¶æ opcji
+ biblioteki <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>, których zawsze
+ powiniene¶ u¿ywaæ, chyba ¿e spadek szybko¶ci kodowania jest niedopuszczalny
+ (np. kodowanie w czasie rzeczywistym). Biblioteka <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
+ ma wiele opcji umo¿liwiaj±cych zwiêkszenie jako¶ci wyj¶ciowej kodowania (i zmniejszyenie
+ prêdko¶ci) ale ten temat jest poza zakresem tego dokumentu.
+ </para>
+ </formalpara>
+ </listitem>
+
+</orderedlist>
+
 </sect2>
 
 </sect1>

Index: video.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/video.xml,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -r1.19 -r1.20
--- video.xml	11 Nov 2004 21:51:29 -0000	1.19
+++ video.xml	25 Dec 2004 22:54:56 -0000	1.20
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with 1.66 -->
+<!-- synced with 1.72 -->
 <sect1 id="video">
 <title>Urządzenia wyjścia video</title>
 
@@ -22,12 +22,12 @@
 
 <para>
 Widać mojego Matroksa G400 z 16MB pamięci. Wydałem tę komendę z XFree 4.x.x, 
-które ustawiają MTRR automatycznie
+które ustawiają MTRR automatycznie.
 </para>
 
 <para>
 Jeżeli nie zadziałało, trzeba to ustawić ręcznie. 
-Przede wszystkim, musisz znaleźć adres bazowy. Możesz to zrobić na 3 sposoby:
+Przede wszystkim musisz znaleźć adres bazowy. Możesz to zrobić na 3 sposoby:
 
 <orderedlist>
 <listitem><para>
@@ -54,7 +54,7 @@
 
 <para>
 Znajdźmy teraz rozmiar pamięci. Jest to bardzo łatwe, po prostu zamień 
-rozmiar RAMu na karcie graficznej na system szestnastkowy, lub użyj 
+rozmiar RAMu na karcie graficznej na system szestnastkowy lub użyj 
 tej tabelki:
 <informaltable frame="none">
 <tgroup cols="2">
@@ -80,7 +80,7 @@
 
 <para> 
 Nie wszystkie procesory obsługują MTRR. Na przykład starsze K6-2 
-(jakieś 266MHz, stepping 0) nie obsługują MTRR, ale już stepping 12 tak. 
+(jakieś 266MHz, stepping 0) nie obsługują MTRR, ale stepping 12 już tak. 
 (<command>cat /proc/cpuinfo </command> aby sprawdzić).
 </para>
 </sect2>
@@ -195,7 +195,7 @@
 Obecnie niejasne jest, które modele kart Savage nie mają sprzętowej obsługi YV12 i 
 robią to programowo (co jest wolne). Jeżeli podejrzewasz o to swoją kartę, 
 zdobądź nowsze sterowniki, lub grzecznie poproś o sterownik z obsługą MMX/3DNow!
-na grupie dyskusyjnej mplayer-users 
+na liście dyskusyjnej mplayer-users 
 </para>
 </note>
 </sect4>
@@ -233,7 +233,7 @@
 <title>Karty ATI</title>
 
 <para>
-<ulink url="http://www.linuxvideo.org/gatos">Sterowniki GATOS</ulink> 
+<ulink url="http://gatos.sf.net">Sterowniki GATOS</ulink> 
 (których powinieneś używać, chyba że masz Rage128 lub Radeon) 
 mają standardowo włączone VSYNC. Znaczy to, że szybkość dekodowania (!)
 jest zsynchronizowana z (pionową) częstotliwością odświeżania obrazu. 
@@ -333,8 +333,8 @@
 <title>CO TO JEST DGA</title>
 <para>
 <acronym>DGA</acronym> to skrót od <emphasis>Direct Graphics Access 
-(Bezpośredni Dostęp do Grafiki)</emphasis> i jest środkiem dla programu 
-na ominięcie X serwera i bezpośrednią modyfikację pamięci bufora ramki 
+(Bezpośredni Dostęp do Grafiki)</emphasis> i jest dla programu sposobem 
+ominięcia X serwera i bezpośrednią modyfikację pamięci bufora ramki 
 (framebuffer). Technicznie mówiąc, działa to w ten sposób, 
 że pamięć bufora ramki mapowana jest na zakres pamięci Twojego procesu. 
 Jest to dozwolone tylko i wyłącznie gdy masz prawa administratora (superuser). 
@@ -407,13 +407,13 @@
 </para>
 
 <caution>
-<title>Zagrożenie Bezpieczeństwa</title>
+<title>Zagrożenie bezpieczeństwa</title>
 <para>
 To jest <emphasis role="bold">poważne</emphasis> zagrożenie bezpieczeństwa! 
 <emphasis role="bold">Nigdy</emphasis> 
 nie rób tego na serwerze, ani na komputerze dostępnym dla innych osób, 
-ponieważ mogą one zdobyć prawa roota poprzez SUID root 
-<application>MPlayer</application>.
+ponieważ mogą one zdobyć prawa roota poprzez 
+<application>MPlayera</application> z ustawionym SUID root.
 </para>
 </caution>
 
@@ -440,7 +440,7 @@
 Twojego sprzętu. 
 X serwer skanuje przy starcie ten plik konfiguracyjny 
 i wyłącza tryby nie pasujące do Twojego sprzętu. Aby się dowiedzieć, 
-które tryby przetrwały ten proces sprawdź: 
+które tryby przetrwały ten proces sprawdź plik 
 <filename>/var/log/XFree86.0.log</filename>.
 </para>
 </formalpara>
@@ -469,10 +469,10 @@
 <title>DGA i MPLAYER</title>
 <para>
 DGA jest używane w dwóch miejscach w <application>MPlayerze</application>: 
-może go używać sterownik SDL (<option>-vo sdl:dga</option>) 
+można go używać przez sterownik SDL (<option>-vo sdl:dga</option>) 
 oraz bezpośrednio przez sterownik DGA (<option>-vo dga</option>). 
-To co zostało napisane powyżej jest prawdziwe dla obu; 
-w następnych sekcjach wyjaśnię jak działa sterownik DGA dla 
+To, co zostało napisane powyżej, jest prawdziwe dla obu; 
+w następnych sekcjach wyjaśnię, jak działa sterownik DGA dla 
 <application>MPlayera</application>.
 </para>
 </formalpara>
@@ -489,8 +489,8 @@
 Ignorowane sÄ… opcje <option>-vm</option> i <option>-fs</option> 
 (zmiana trybu wyświetlania oraz wyświetlanie pełnoekranowe). 
 Sterownik zawsze próbuje pokryć jak największą powierzchnię ekranu poprzez 
-zmianę trybu wyświetlania, dzięki temu oszczędza jeden cykl procesora, 
-który byłby wykorzystany na skalowanie obrazu. 
+zmianę trybu wyświetlania, dzięki temu nie marnuje mocy procesora 
+na skalowanie obrazu.
 Jeżeli nie podoba Ci się dobrany tryb, możesz sam go określić, 
 korzystajÄ…c z opcji <option>-x</option> oraz <option>-y</option>. 
 Jeżeli podasz opcję <option>-v</option>, 
@@ -500,13 +500,13 @@
 Mając DGA2 możesz zmusić je także do wyświetlania obrazu w określonej głębi, 
 używając opcji <option>-bpp</option>. 
 Prawidłowymi głębiami są 15, 16, 34 i 32. 
-Od Twojego sprzętu zależy czy są one obsługiwane natywnie czy też dokonywana 
+Od Twojego sprzętu zależy, czy są one obsługiwane natywnie, czy też dokonywana 
 jest konwersja (możliwe, że powolna).
 
 </para>
 </formalpara>
 <para>
-Jeżeli jesteś takim szczęśliwcem, że masz wystarczająco dużo pamięci poza-ekranowej 
+Jeżeli jesteś takim szczęśliwcem, że masz wystarczająco dużo pamięci pozaekranowej 
 (offscreen memory) aby zmieścił się tam cały obraz, 
 sterownik DGA użyje podwójnego buforowania.
 Efektem będzie płynniejsze odtwarzanie filmu. 
@@ -515,7 +515,7 @@
 
 <para>
 Podwójne buforowanie oznacza, że następna ramka Twojego filmu jest rysowana 
-w pamięci poza-ekranowej w czasie gdy obecna ramka jest wyświetlana. 
+w pamięci pozaekranowej w czasie gdy obecna ramka jest wyświetlana. 
 Gdy następna ramka będzie gotowa, układ graficzny zostanie poinformowany 
 o lokalizacji nowej ramki w pamięci i po prostu sięgnie tam po dane 
 aby je wyświetlić. 
@@ -532,20 +532,20 @@
 (On Screen Display - wyświetlanie na ekranie) 
 działa wyłącznie z włączonym podwójnym buforowaniem. 
 Jednakże włączenie podwójnego buforowania może zaowocować dużym spadkiem 
-szybkości (na moim K6-II+ 525 jest używane dodatkowe 20% czasu procesora!) 
+szybkości (na moim K6-II+ 525 używało dodatkowe 20% czasu procesora!) 
 w zależności od implementacji DGA dla Twojego sprzętu.
 </para>
 
 
 <formalpara>
-<title>SPRAWA SZYBKOÅšCI</title>
+<title>KWESTIA SZYBKOÅšCI</title>
 
 <para>
-Ogólnie rzecz biorąc dostęp do bufora ramki poprzez DGA powinien być 
-przynajmniej tak szybki jak podczas używania sterownika X11, 
+Ogólnie rzecz biorąc, dostęp do bufora ramki poprzez DGA powinien być 
+przynajmniej tak szybki, jak podczas używania sterownika X11, 
 z dodatkową korzyścią uzyskania pełnoekranowego obrazu. 
 Procentowe wartości szybkości wyświetlane przez 
-<application>MPlayera</application> należy ostrożnie interpretować. 
+<application>MPlayera</application> należy interpretować ostrożnie. 
 Na przykład przy korzystaniu ze sterownika X11 nie jest uwzględniany czas 
 potrzebny dla X serwera na rysowanie. 
 Podłącz terminal do portu szeregowego swojego komputera i uruchom 
@@ -554,19 +554,20 @@
 </formalpara>
 
 <para>
-Generalnie przyśpieszenie przy używaniu DGA w stosunku do "normalnego" 
-używania X11 bardzo zależy od Twojej karty graficznej i od tego jak dobrze 
+Generalnie przyśpieszenie przy używaniu DGA w stosunku do
+&quot;normalnego&quot;
+używania X11 bardzo zależy od Twojej karty graficznej i od tego, jak dobrze 
 zoptymalizowany jest moduł do X serwera.
 </para>
 
 <para>
 Jeżeli masz wolny system, lepiej używaj 15 lub 16 bitowej 
-głębi kolorów ponieważ wymaga ona tylko połowy przepustowości pamięci 
+głębi kolorówi, ponieważ wymaga ona tylko połowy przepustowości pamięci 
 w porównaniu do głębi 32 bitowej.
 </para>
 
 <para>
-Używanie 24 bitowej głębi jest dobrym pomysłem jeżeli 
+Używanie 24 bitowej głębi jest dobrym pomysłem, jeżeli 
 Twoja karta natywnie obsługuje tylko 32 bitową głębię, ponieważ 24 bitowa głębia 
 przesyła 25% mniej danych w porównaniu do w pełni 32 bitowego trybu.
 </para>
@@ -630,9 +631,9 @@
 <para>
 <acronym>SDL</acronym> (Simple Directmedia Layer) jest w gruncie rzeczy 
 zunifikowanym interfejsem video/audio. 
-Programy, które go używają wiedzą tylko o SDL, 
+Programy, które go używają, wiedzą tylko o SDL, 
 a nie o sterownikach audio lub video, których używa SDL. 
-Na przykład port Doom'a używający SDL może działać korzystając z 
+Na przykład port Dooma używający SDL może działać korzystając z 
 svgalib, aalib, X, fbdev i innych, musisz tylko określić (na przykład) 
 sterownik video, którego chcesz użyć. 
 Wybór następuje poprzez zmienną środowiskową <envar>SDL_VIDEODRIVER</envar>. 
@@ -649,8 +650,8 @@
 </para>
 
 <para>
-Pomaga także z niektórymi wadliwymi sterownikami/kartami w przypadku gdy 
-odtwarzanie kuleje (nie z powodu wolnego systemu), lub gdy dźwięk jest opóźniony.
+Pomaga także z niektórymi wadliwymi sterownikami/kartami w przypadku, gdy 
+odtwarzanie kuleje (nie z powodu wolnego systemu) lub gdy dźwięk jest opóźniony.
 </para>
 
 <para>
@@ -663,14 +664,14 @@
 <varlistentry>
  <term><option>-vo sdl:<replaceable>nazwa</replaceable></option></term>
  <listitem><simpara>
- określa sterownik video którego ma użyć SDL (np. <literal>aalib</literal>,
+ określa sterownik video, którego ma użyć SDL (np. <literal>aalib</literal>,
   <literal>dga</literal>, <literal>x11</literal>)
  </simpara></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-ao sdl:<replaceable>nazwa</replaceable></option></term>
  <listitem><simpara>
- określa sterownik audio którego ma użyć SDL (np. <literal>dsp</literal>,
+ określa sterownik audio, którego ma użyć SDL (np. <literal>dsp</literal>,
   <literal>esd</literal>, <literal>artsc</literal>)
  </simpara></listitem>
 </varlistentry>
@@ -714,7 +715,7 @@
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  NIE UŻYWAJ SDL z GUI (Graficznym Interfejsem Użytkownika)! 
- Nie będzie to działało tak jak powinno.
+ Nie będzie działało tak, jak powinno.
  </simpara></listitem>
 </itemizedlist>
 </sect3>
@@ -739,7 +740,7 @@
 Nie używaj opcji <option>-fs</option> ponieważ włącza ona 
 skalowanie programowe, które jest powolne. Jeżeli naprawdę tego potrzebujesz, 
 używaj opcji <option>-sws 4</option>, 
-która produkuje obraz złej jakości, ale jest poniekąd szybsza.
+która produkuje obraz złej jakości, ale jest nieco szybsza.
 </para>
 </note>
 
@@ -761,7 +762,7 @@
 </itemizedlist>
 
 <para>
-bpp (bity na piksel) musi być ustawione na 4 ręcznie: <option>-bpp 4</option>
+bpp (bity na piksel) musi być ustawione ręcznie na 4: <option>-bpp 4</option>
 </para>
 
 <para>
@@ -772,7 +773,7 @@
 </para>
 
 <para>
-Aby to osiągnąć potrzebujemy sięgnąć po szybką, lecz złej jakości metodę skalowania:
+Aby to osiągnąć, musimy sięgnąć po szybką, lecz złej jakości metodę skalowania:
 <screen>-sws 4</screen>
 </para>
 
@@ -869,7 +870,7 @@
  Nie możesz używać trybów 8bpp (lub mniej).
  </para></listitem>
 <listitem><para>
-Możliwe, że chcesz wyłączyć kursor:
+Możesz chcieć wyłączyć kursor:
  <screen>echo -e '\033[?25l'</screen>
  lub
  <screen>setterm -cursor off</screen>
@@ -885,8 +886,8 @@
 <note>
 <para>
 Zmiana trybów FBdev <emphasis>nie działa</emphasis> z buforem ramki VESA, 
-i nie proś o to, ponieważ nie jest to ograniczenie w 
-<application>MPlayerze</application>.
+i nie proś o to, ponieważ nie jest to ograniczenie
+<application>MPlayera</application>.
 </para>
 </note>
 </sect3>
@@ -989,19 +990,19 @@
 lecz jeśli Twoja platforma/sterownik obsługuje Xv, 
 jak powinno być w przypadku PeCetów z Linuksem, używaj Xv. 
 Wydajność OpenGL jest znacząco mniejsza. 
-Jeżeli masz implementację X11 bez obsługi Xv, OpenGL jest poważną alternatywą.
+Jeżeli masz implementację X11 bez obsługi Xv, OpenGL jest sensowną alternatywą.
 </para>
 
 <para>
 Niestety nie wszystkie sterowniki to obsługują. 
 Sterowniki Utah-GLX (dla XFree86 3.3.6) obsługują to w każdej karcie. 
 Szczegóły odnośnie instalacji dostępne są na stronie
-<ulink url="http://utah-glx.sourceforge.net"/>.
+<ulink url="http://utah-glx.sf.net"/>.
 </para>
 
 <para>
 XFree86(DRI) 4.0.3 i nowsze obsługują OpenGL w kartach Matrox i Radeon, 
-4.2.0 i nowsze obsługują Rage128. Na <ulink url="http://dri.sourceforge.net"/> 
+4.2.0 i nowsze obsługują Rage128. Na <ulink url="http://dri.sf.net"/> 
 znajdziesz instrukcję ściągania (download) i instalacji.
 </para>
 
@@ -1031,7 +1032,7 @@
 </para>
 
 <para>
-Możesz używać pewnych klawiszy w oknie AA aby zmienić opcje renderowania:
+Możesz używać następujących klawiszy w oknie AA, aby zmienić opcje renderowania:
 </para>
 
 <informaltable>
@@ -1124,16 +1125,16 @@
 <note>
 <para>
 Renderowanie bardzo obciąża CPU, zwłaszcza przy użyciu AA-on-X (aalib w X), 
-a mniej zajmuje CPU na standardowej, nie-framebuffer konsoli. 
-Użyj SVGATextMode aby ustawić duży tryb tekstowy i baw się dobrze! 
-(drugie złącze karty Hercules wymiata:)) 
-(ale moim skromnym zdaniem możesz używać opcji 
-<option>-vf 1bpp</option> aby dostać grafikę na hgafb:)
+a zajmuje mniej CPU na standardowej, nie-framebufferowej konsoli. 
+Użyj SVGATextMode, aby ustawić duży tryb tekstowy i baw się dobrze! 
+(drugi monitor z kartÄ… Hercules wymiata:)) 
+(ale moim skromnym zdaniem możesz użyć opcji 
+<option>-vf 1bpp</option> aby uzyskać grafikę na hgafb:)
 </para>
 </note>
 
 <para>
-Użyj opcji <option>-framedrop</option> jeżeli Twój komputer nie jest na tyle szybki 
+Użyj opcji <option>-framedrop</option>, jeżeli Twój komputer nie jest na tyle szybki, 
 aby wyrenderować wszystkie ramki!
 </para>
 
@@ -1144,7 +1145,7 @@
 <filename>/dev/vcsa<replaceable>&lt;terminal&gt;</replaceable></filename>! 
 Nie jest to wykrywane automatycznie przez aalib, ale vo_aa próbuje 
 znaleźć najlepszy tryb. Spójrz na 
-<ulink url="http://aa-project.sourceforge.net/tune"/>, 
+<ulink url="http://aa-project.sf.net/tune"/>, 
 jest tam więcej informacji o dostrajaniu.
 </para>
 </sect3>
@@ -1154,12 +1155,12 @@
 		Art library (biblioteka kolorowego ASCII-Art)</title>
 
 <para>
-Biblioteka<ulink url="http://sam.zoy.org/projects/libcaca/"><systemitem class="library">libcaca</systemitem></ulink>
-jest bibiloteką produkującą tekst zamiast pikseli, więc może pracować na
+Biblioteka <ulink url="http://sam.zoy.org/projects/libcaca/"><systemitem class="library">libcaca</systemitem></ulink>
+jest bibiloteką produkującą tekst zamiast pikseli, może więc pracować na
 starszych kartach graficznych oraz terminalach tekstowych. Jest podobna do
-słunnej biblioteki <systemitem class="library">AAlib</systemitem>.
-<systemitem class="library">libcaca</systemitem> potrzebuje dop pracy terminalu,
-więc powinna działać na wszystkich systemach Uniksowych (włącznie z Mac OS X),
+słynnej biblioteki <systemitem class="library">AAlib</systemitem>.
+<systemitem class="library">libcaca</systemitem> potrzebuje do pracy terminalu,
+powinna więc działać na wszystkich systemach Uniksowych (włącznie z Mac OS X),
 używając biblioteki
 <systemitem class="library">slang</systemitem> lub biblioteki
 <systemitem class="library">ncurses</systemitem>, w DOSie używając biblioteki
@@ -1168,7 +1169,7 @@
 <systemitem class="library">ncurses</systemitem> (poprzez emulację Cygwin) bądź
 <systemitem class="library">conio.h</systemitem>. Jeżeli
 <filename>./configure</filename>
-wykryje <systemitem class="library">libcaca</systemitem>, to zostanie abudowany
+wykryje <systemitem class="library">libcaca</systemitem>, to zostanie zbudowany
 sterownik caca libvo.
 </para>
 
@@ -1192,7 +1193,7 @@
 </itemizedlist>
 
 <para>
-	Aby zmienić opcje renderowania, możesz użyć pewnych klawiszy w oknie caca:
+	Aby zmienić opcje renderowania, możesz użyć następujących klawiszy w oknie caca:
 </para>
 
 <informaltable>
@@ -1202,10 +1203,10 @@
 </thead>
 <tbody>
 <row><entry><keycap>d</keycap></entry><entry>
- Przęłączanie metod dirtheringu <systemitem class="library">libcaca</systemitem>.
+ Przełączanie metod ditheringu <systemitem class="library">libcaca</systemitem>.
  </entry></row>
 <row><entry><keycap>a</keycap></entry><entry>
-		Przełączanie anyaliasungu (wygładzania) <systemitem
+		Przełączanie anyaliasingu (wygładzania) <systemitem
 			class="library">libcaca</systemitem>.
  </entry></row>
 <row><entry><keycap>b</keycap></entry><entry>
@@ -1217,11 +1218,11 @@
 
 <variablelist>
 <title><systemitem class="library">libcaca</systemitem> będzie także szukać
-	pewnych zmiennych środowiskowych:</title>
+	następujących zmiennych środowiskowych:</title>
 <varlistentry>
  <term><option>CACA_DRIVER</option></term>
  <listitem><simpara>
-  Ustawia zwlecany sterownik caca, np. ncurses, slang, x11.
+  Ustawia zalecany sterownik caca, np. ncurses, slang, x11.
   </simpara></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
@@ -1239,7 +1240,7 @@
 </variablelist>
 
 <para>
-	Jeżeli Twój komputer nie jest wystarczająco szybki aby renderować
+	Jeżeli Twój komputer nie jest wystarczająco szybki, aby renderować
 	wszystkie ramki, użyj opcji <option>-framedrop</option>.
 </para>
 
@@ -1249,10 +1250,10 @@
 <title>VESA - wyjście na VESA BIOS</title>
 
 <para>
-Ten sterownik został stworzony jako 
-<emphasis role="bold">ogólny sterownik</emphasis> dla jakiejkolwiek karty, 
+Ten sterownik został zaprojektowany i napisany jako 
+<emphasis role="bold">ogólny sterownik</emphasis> dla dowolnej karty, 
 która ma BIOS zgodny z VESA VBE 2.0. Inną zaletą tego sterownika jest to, 
-ze próbuje on wymusić włączenie wyjścia TV.
+że próbuje on wymusić włączenie wyjścia TV.
 <citetitle>VESA BIOS EXTENSION (VBE) Version 3.0, z dnia 16 września 1998</citetitle>
 (Strona 70) mówi:
 </para>
@@ -1261,13 +1262,13 @@
 <formalpara><title>Podwójne kontrolery (Dual-Controller Designs)</title>
 <para>
 VBE 3.0 obsługuje podwójne kontrolery zakładając, że zwykle obydwa kontrolery
-sÄ… dostarczane przez ten sam OEM, pod kontrolÄ… pojedynczego BIOS ROM 
+sÄ… dostarczane przez tego samego OEM, pod kontrolÄ… pojedynczego BIOS ROMu 
 na karcie graficznej. Jest możliwe ukrycie przed aplikacją, 
 że obecne są dwa kontrolery. Ograniczeniem tego jest brak możliwości 
 równoczesnego używania niezależnych kontrolerów, ale umożliwia aplikacjom 
 wypuszczonym przed VBE 3.0 na normalne działanie. 
 Funkcja VBE 00h (zwróć informację o kontrolerze) zwraca połączone 
-informacje o obydwóch kontrolerach, włącznie z połaćzoną listą 
+informacje o obydwóch kontrolerach, włącznie z połączoną listą 
 dostępnych trybów. 
 Gdy aplikacja wybiera tryb, włączany jest odpowiedni kontroler. 
 Każda z pozostałych funkcji VBE operuje później na aktywnym kontrolerze.
@@ -1285,7 +1286,7 @@
 <title>ZALETY</title>
 <listitem><simpara>
 Jest szansa, że będziesz mógł oglądać filmy 
-<emphasis role="bold">nawet, gdy Linux nie wie</emphasis> jakiego sprzętu używasz.
+<emphasis role="bold">nawet, gdy Linux nie wie</emphasis>, jakiego sprzętu używasz.
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
 Nie ma potrzeby instalowania jakichkolwiek rzeczy zwiÄ…zanych z grafikÄ… 
@@ -1298,23 +1299,23 @@
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
 Ten sterownik wywołuje procedurę obsługi przerwania 10h 
-(<function>int 10h</function> handler) więc nie jest emulatorem - 
+(<function>int 10h</function> handler), nie jest więc emulatorem - 
 odwołuje się do <emphasis role="bold">rzeczywistych</emphasis> rzeczy 
 <emphasis>rzeczywistego</emphasis> BIOSu w 
-<emphasis>trybie rzeczywistym (real-mode)</emphasis>. (
-tak na prawdę to w trybie vm86, ale działa równie szybko).
+<emphasis>trybie rzeczywistym (real-mode)</emphasis>. (tak naprawdÄ™,
+to w trybie vm86, ale działa równie szybko).
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
-Możesz używać VIDIX, uzyskując po przez to przyśpieszone wyświetlanie video 
+Możesz używać VIDIX, uzyskując przez to przyśpieszone wyświetlanie video 
 <emphasis role="bold">oraz</emphasis> wyjście TV w tym samym czasie! 
 (Zalecane dla kart ATI.)
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
 Jeżeli masz VESA VBE 3.0+ i określiłeś gdzieś 
 <option>monitor-hfreq, monitor-vfreq, monitor-dotclock</option> 
-(w pliku konfiguracyjnym lub w wierszu poleceń) uzyskasz najwyższą możliwą 
+(w pliku konfiguracyjnym lub w wierszu poleceń), uzyskasz najwyższą możliwą 
 częstotliwość odświeżania (Używając General Timing Formula 
-(Ogólnej Formuły Taktowania)). Aby uzyskać tę cechę musisz określić 
+(Ogólnej Formuły Taktowania)). Aby to włączyć, musisz określić 
 <emphasis role="bold">wszystkie</emphasis> opcje monitora.
  </simpara></listitem>
 </itemizedlist>
@@ -1345,11 +1346,11 @@
 <varlistentry>
  <term><option>-vo vesa:<replaceable>opts</replaceable></option></term>
  <listitem><simpara>
-  obecnie rozpoznawane: <literal>dga</literal> aby wymusić tryb dga oraz
-  <literal>nodga</literal> aby wyłączyć tryb dga. W trybie dga możesz 
+  obecnie rozpoznawane: <literal>dga</literal>, aby wymusić tryb dga oraz
+  <literal>nodga</literal>, aby wyłączyć tryb dga. W trybie dga możesz 
   włączyć podwójne buforowanie
-  poprzez opcję <option>-double</option>. Informacja: możesz pominąć 
-  te parametry aby włączyć <emphasis role="bold">automatyczne wykrywanie
+  opcją <option>-double</option>. Informacja: możesz pominąć 
+  te parametry, aby włączyć <emphasis role="bold">automatyczne wykrywanie
   </emphasis> trybu dga.
   </simpara></listitem>
 </varlistentry>
@@ -1396,7 +1397,7 @@
 <title>X11</title>
 
 <para>
-Unikaj jeśli to możliwe. Wyjście na X11 (używa rozszerzenia współdzielonej pamięci) 
+Unikaj, jeśli to możliwe. Wyjście na X11 (używa rozszerzenia współdzielonej pamięci) 
 nie używa żadnego przyśpieszania sprzętowego. 
 Obsługuje (przyśpieszane przez MMX/3DNow/SSE, lecz ciągle wolne) skalowanie programowe. 
 Użyj opcji <option>-fs -zoom</option>. 
@@ -1454,8 +1455,9 @@
 <emphasis role="bold">I</emphasis>nterface 
 for *ni<emphasis role="bold">X</emphasis> 
 (Interfejs VIDeo dla *niXów). 
-VIDIX został stworzony jako interfejs dla szybkich sterowników przestrzeni 
-użytkownika (user-space) zapewniających taką samą wydajność jak mga_vid 
+VIDIX został zaprojektowany i napisany jako interfejs dla szybkich
+sterowników działających w przestrzeni 
+użytkownika (user-space), zapewniających taką samą wydajność, jak mga_vid 
 dla kart Matrox. Jest także wysoce przenośny (portable).
 </para>
 </formalpara>
@@ -1464,9 +1466,9 @@
 interfejsów przyśpieszanego video 
 (znanych jako mga_vid, rage128_vidm radeon_vid, pm3_vid) do ustalonego schematu. 
 Zapewnia wysokopoziomowy interfejs dla układów znanych jako BES (BackEnd Scalers) 
-lub OV (Video Overlay - maskowanie video). 
+lub OV (Video Overlay - nakładka video). 
 Nie zapewnia on niskopoziomowego interfejsu do tworów znanych jako serwery grafiki. 
-(nie chcę współzawodniczyć z zespołem X11 w zmienianiu trybów graficznych). 
+(nie chcę współzawodniczyć z zespołem X11 w przełączaniu trybów graficznych). 
 Innymi słowy, 
 głównym celem tego interfejsu jest maksymalizacja szybkości odtwarzania video.
 </para>
@@ -1475,11 +1477,12 @@
 <title>ZASTOSOWANIE</title>
 <listitem><simpara>
 Możesz używać samodzielnego sterownika wyjścia video: 
-<option>-vo xvidix</option>. Ten sterownik został stworzony jako front end 
-do technologii VIDIX. Wymaga X serwera i może pracować tylko w X serwerze. 
+<option>-vo xvidix</option>. Ten sterownik został stworzony jako
+interfejs X11
+dla technologii VIDIX. Wymaga X serwera i może pracować tylko pod nim. 
 Zwróć uwagę na to, że stosowany jest bezpośredni dostęp do sprzętu 
 i omijany jest sterownik X, pixmapy przechowywane (cached) w pamięci karty 
-mogą być uszkodzone. Możesz temu zapobiec ograniczając ilość używanej przez X 
+mogą zostać uszkodzone. Możesz temu zapobiec ograniczając ilość używanej przez X 
 pamięci poprzez opcję "VideoRam" w sekcji "device". 
 Powinieneś ustawić to na rozmiar pamięci na karcie minus 4MB. 
 Jeżeli masz mniej niż 8MB pamięci video (video RAM), 
@@ -1554,9 +1557,9 @@
 Ale jest to niebezpieczne i nie powinieneś tego robić. 
 W tym przypadku podany sterownik zostanie wymuszony i rezultat może być 
 nieprzewidywalny (może <emphasis role="bold">zawiesić</emphasis> Twój komputer). 
-Powinieneś to robić TYLKO gdy jesteś całkowicie pewien, że zadziała, 
+Powinieneś to robić TYLKO, jeśli jesteś całkowicie pewien, że zadziała, 
 a <application>MPlayer</application> nie robi tego automatycznie. 
-Proszę powiadom o tym deweloperów. Prawidłowym sposobem jest używanie VIDIX 
+Proszę, powiadom o tym deweloperów. Prawidłowym sposobem jest używanie VIDIX 
 bez żadnych argumentów, aby umożliwić automatyczne wykrywanie sterownika.
 </para>
 
@@ -1589,7 +1592,7 @@
 <filename class="directory">svgalib-1.9.17/kernel/</filename>) i załaduj go (insmod).
  </para></step>
  <step><para>
- Aby stworzyć odpowiednie urządzenia (devices) w katalogu <filename class="directory">/dev</filename>,
+ Aby utworzyć odpowiednie urządzenia (devices) w katalogu <filename class="directory">/dev</filename>,
  wykonaj jako root <screen>make device</screen> w katalogu <filename class="directory">svgalib_helper</filename>.
  </para></step>
 
@@ -1630,7 +1633,7 @@
 
 <para>
 Sterownik obsługuje korektory (equalizery) video i powinien być prawie tak szybki jak 
-<link linkend="mga_vid">Matrox framebuffer</link>
+<link linkend="mga_vid">bufor ramki Matrox</link>
 </para>
 </sect4>
 
@@ -1642,7 +1645,7 @@
 </para>
 
 <para>
-Sterownik ten został napisany (i jest utrzymywany) przez
+Sterownik ten został napisany przez (i jest pod opieką)
 <ulink url="http://www.blackfiveservices.co.uk/EPIAVidix.shtml">Alastaira M. Robinsona</ulink>
 </para>
 </sect4>
@@ -1666,18 +1669,19 @@
 <title>OGRANICZENIA</title>
 <listitem><para>
 Wskazane jest używanie binarnych sterowników nVidia dla X zanim użyjesz tego 
-sterownika VIDIX. Jest to spowodowane tym, że niektóre rejestry, które muszą być zainicjalizowane 
+sterownika VIDIX. Jest to spowodowane tym, że niektóre rejestry, które muszą być zainicjalizowane,
 nie zostały jeszcze odkryte, więc prawdopodobnie próba z otwartym sterownikiem XFree86
 <filename>nv.o</filename> także się nie powiedzie.
 </para></listitem>
 
 <listitem><para>
-Obecnie tylko kodeki zdolne do wyjścia na przestrzeń kolorów UYVY mogą współpracować
-z tym sterownikiem. Niestety żaden dekoder z rodziny 
+Obecnie tylko kodeki zdolne do produkowania na wyjściu obrazu w
+przestrzeni kolorów UYVY mogą współpracować z tym sterownikiem. 
+Niestety, żaden dekoder z rodziny 
 <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> siÄ™ nie nadaje.
 Pozostają nam następujące popularne kodeki: <systemitem>cvid, divxds, xvid, divx4, 
 wmv7, wmv8</systemitem> i kilka innych. Zauważ, że jest to tylko chwilowa niedogodność.
-składnie wygląda w ten sposób:
+składnia wygląda w ten sposób:
  <screen>
   mplayer -vf format=uyvy -vc divxds <replaceable>plik_divx3.avi</replaceable>
  </screen>
@@ -1707,10 +1711,10 @@
 </para>
 
 <para>
-Przetestowano go na SiS 650/651/740 (najczęściej używane układy w SiSowskiej
-wersji "Shuttle XPC")
-<!--It's been tested on SiS 650/651/740 (the most common chipsets used in the 
-SiS versions of the "Shuttle XPC" barebones boxes out there)-->
+Przetestowano go na SiS 650/651/740 (najczęściej używane układy w
+minimalistycznych pecetach-kostkach &quot;Shuttle XPC&quot; z płytami
+SiS).
+
 </para>
 
 <para>
@@ -1727,7 +1731,7 @@
 &quot;DirectFB jest biblioteką graficzną, która była tworzona z myślą o 
 systemach typu embedded.
 Oferuje ona maksymalną przyśpieszaną sprzętowo wydajność przy minimalnym zużyciu 
-i obciążeniu zasobów.
+zasobów i minimalnym narzucie biblioteki.
 &quot; - cytat z <ulink url="http://www.directfb.org"/>
 </para></blockquote>
 
@@ -1768,7 +1772,7 @@
 <ulink url="http://www.sci.fi/~syrjala/directfb/Matrox_TV-out_README.txt">README</ulink>
 oraz
 <ulink url="http://www.sci.fi/~syrjala/directfb/matrox_tv-out_howto">HOWTO</ulink>
-wyjaśniające jak uruchomić wyjście TV DirectFB w kartach Matrox.
+wyjaśniające, jak uruchomić wyjście TV DirectFB w kartach Matrox.
 </para>
 
 <note><para>
@@ -1790,22 +1794,22 @@
 <title>Wejście i wyjście DVB</title>
 <para>
 <application>MPlayer</application> obsługuje karty z układem Siemens DVB, 
-od producentów takich jak Siemens, Technotrend, Galaxis czy Hauppauge.
+od producentów takich, jak: Siemens, Technotrend, Galaxis czy Hauppauge.
 Najnowsze sterowniki DVB są dostępne na 
 <ulink url="http://www.linuxtv.org">stronie Linux TV</ulink>.
-Jeżeli chcesz programowego transkodowania powinieneś dysponować procesorem 
+Jeżeli chcesz programowego transkodowania, powinieneś dysponować procesorem 
 o zegarem co najmniej 1GHz.
 </para>
 
 <para>
 Configure powinien wykryć Twoją kartę DVB. Jeżeli tak się nie stało, 
-możesz wymusić obsługę DVB poprzez:
+możesz wymusić obsługę DVB używając
 </para>
 
 <para><screen>./configure --enable-dvb</screen></para>
 
 <para>Jeżeli Twoje nagłówki 'ost' znajdują się w niestandardowym miejscu, 
-ustaw ścieżkę poprzez</para>
+ustaw ścieżkę przy pomocy</para>
 
 <para><screen>./configure --with-extraincdir=<replaceable>katalog ze źródłami DVB</replaceable>/ost/include</screen></para>
 
@@ -1814,7 +1818,7 @@
 <formalpara>
 <title>ZASTOSOWANIE</title>
 <para>
-Sprzętowego dekodowania (odtwarzanie standardowych plików MPEG1/2) 
+Sprzętowego dekodowania (odtwarzanie standardowych plików MPEG-1/2) 
 można dokonać tą komendą:
 </para>
 </formalpara>
@@ -1822,8 +1826,8 @@
 <para><screen>mplayer -ao mpegpes -vo mpegpes <replaceable>plik.mpg|vob</replaceable></screen></para>
 
 <para>
-Programowego dekodowania oraz transkodowania różnych formatów do MPEG1 
-można uzyskać używając polecenia takiego jak te:
+Programowe dekodowanie oraz transkodowanie różnych formatów do MPEG-1 
+można uzyskać używając polecenia podobnego do:
 </para>
 <para><screen>
 mplayer -ao mpegpes -vo mpegpes <replaceable>twójplik.roz</replaceable>
@@ -1831,7 +1835,7 @@
 </screen></para>
 
 <para>
-Zauważ, że karty DVB obsługują tylko pionową rozdzielczość równą 288 i 576 dla PAL 
+Zauważ, że karty DVB obsługują tylko rozdzielczość pionową równą 288 i 576 dla PAL 
 oraz 240 i 480 dla NTSC.
 <emphasis role="bold">Musisz</emphasis> przeskalować obraz, dodając opcję 
 <option>scale=szerokość:wysokość</option>, 
@@ -1839,20 +1843,20 @@
 Karty DVB akceptują różne szerokości, takie jak 720, 704, 640, 512, 480, 352 itp 
 i dokonują sprzętowego skalowania w kierunku horyzontalnym, 
 więc w większości przypadków nie musisz skalować horyzontalnie.
-Dla DivX 512x384 (format 4:3) wypróbuj:
+Dla MPEG-4 (DivX) 512x384 (format 4:3) wypróbuj:
 </para>
 
 <para><screen>mplayer -ao mpegpes -vo mpegpes -vf scale=512:576</screen></para>
 
 <para>Jeżeli masz film w formacie panoramicznym i nie chcesz go skalować 
 do pełnej wysokości, możesz użyć filtru <option>expand=szer:wys</option> 
-aby dodać czarne paski. Aby wyświetlić DivX 640x384, wypróbuj:
+aby dodać czarne paski. Aby wyświetlić MPEG-4 (DivX) 640x384, wypróbuj:
 </para>
 
 <para><screen>mplayer -ao mpegpes -vo mpegpes -vf expand=640:576 <replaceable>plik.avi</replaceable>
 </screen></para>
 
-<para>Jeżeli twój CPU jest za wolny na pełnowymiarowy DivX 720x576, 
+<para>Jeżeli twój CPU jest za wolny na pełnowymiarowy MPEG-4 (DivX) 720x576, 
 spróbuj przeskalować w dół:</para>
 
 <para><screen>mplayer -ao mpegpes -vo mpegpes -vf scale=352:576 <replaceable>plik.avi</replaceable>
@@ -1865,30 +1869,31 @@
 </screen></para>
 
 <para>
-Dla OSD i napisów użyj cechy OSD filtru expand. Tak więc zamiast 
-<option>expand=wys:szer</option> lub <option>expand=wys:szer:x:y</option>, użyj
+Dla OSD i napisów użyj cechy OSD filtru expand. Zamiast 
+<option>expand=wys:szer</option> lub
+<option>expand=wys:szer:x:y</option>, użyj więc
 <option>expand=wys:szer:x:y:1</option> (piÄ…ty parametr <option>:1</option>
 na końcu umożliwi renderowanie (wyświetlanie) OSD).
 Możesz chcieć przesunąć obraz trochę w górę, aby zyskać więcej miejsca na napisy. 
 Możesz także chcieć przesunąć napisy w górę, jeżeli znajdują się poza ekranem TV, 
-użyj opcji <option>-subpos &lt;0-100&gt;</option> aby to dopasować 
+użyj opcji <option>-subpos &lt;0-100&gt;</option>, aby to dopasować 
 (<option>-subpos 80</option> jest dobrym wyborem).
 </para>
 
 <para>
-Aby odtwarzać filmy inne niż 25fps na telewizorze PAL lub na wolnym CPU, 
+Aby odtwarzać filmy z liczbą klatek na sekundę inną niż 25 na telewizorze PAL lub na wolnym CPU, 
 dodaj opcjÄ™ <option>-framedrop</option>.
 </para>
 
 <para>
-Aby zachować proporcje plików DivX oraz otrzymać optymalne parametry skalowania 
+Zachowanie proporcji plików MPEG-4 (DivX) oraz optymalne parametry skalowania 
 (sprzętowe poziome i programowe pionowe z zachowaniem odpowiednich proporcji), 
-użyj nowego filtru dvbscale:
+można uzyskać przy użyciu nowego filtru dvbscale:
 </para>
 
 <para><screen>
-dla 4:3 TV: -vf dvbscale,scale=-1:0,expand=-1:576:-1:-1:1
-dla 16:9 TV: -vf dvbscale=1024,scale=-1:0,expand=-1:576:-1:-1:1
+dla TV 4:3: -vf dvbscale,scale=-1:0,expand=-1:576:-1:-1:1
+dla TV 16:9: -vf dvbscale=1024,scale=-1:0,expand=-1:576:-1:-1:1
 </screen></para>
 
 <formalpara>
@@ -1903,7 +1908,7 @@
 
 <para>
  Sprawdź czy Twoje sterowniki działają prawidłowo używając programu takiego jak 
- <ulink url="http://www.sf.net/projects/dvbtools/"><command>dvbstream</command></ulink>
+ <ulink url="http://sf.net/projects/dvbtools/"><command>dvbstream</command></ulink>
  (jest on podstawą modułu wejścia DVB).
 </para>
 
@@ -1919,8 +1924,8 @@
  <filename>~/.mplayer/channels.conf.sat</filename> (satelita),
  <filename>~/.mplayer/channels.conf.ter</filename> (naziemna)
 oraz <filename>~/.mplayer/channels.conf.cbl</filename> (kablówka),
- dając w ten sposób <application>MPlayerowi</application> wskazówkę aby raczej 
- użwyał tych plików zamiast <filename>~/.mplayer/channels.conf</filename>, a Ty
+ dając w ten sposób <application>MPlayerowi</application> wskazówkę aby 
+ używał tych plików zamiast <filename>~/.mplayer/channels.conf</filename>, a Ty
 musisz tylko określić, której karty użyć.
 </para>
 
@@ -1928,8 +1933,8 @@
  Upewnij się, że w <filename>channels.conf</filename> masz
  <emphasis>tylko</emphasis> kanały niekodowane (Free to Air). W przeciwnym
  razie <application>MPlayer</application> będzie próbował przeskoczyć do
- następnego widzialnego kanału, lecz może to zająć trochę czasu jeżeli wystąpi
- po sobie wiele kanałów kodowanych.
+ następnego widzialnego kanału, lecz może to zająć trochę czasu jeżeli
+	wystąpuje po sobie wiele kanałów kodowanych.
 </para>
 <para>
 W polach audio i video możesz użyć rozszerzonej składni:
@@ -1940,7 +1945,7 @@
 zastosowania: pid televideo, druga ścieżka dźwiękowa, itp.
 </para>
 <para>
- Aby wyświetlić pierwszy z kanałów obecnych na Twojej liście uruchom
+ Aby wyświetlić pierwszy z kanałów obecnych na Twojej liście, uruchom
 </para>
 
 <screen>
@@ -1984,7 +1989,7 @@
 </para>
 
 <para>
- Jeżeli chcesz zapisać program (audycję) na dysku użyj 
+ Jeżeli chcesz zapisać program (audycję) na dysku, użyj 
 </para>
 
 <screen>
@@ -1992,8 +1997,8 @@
 </screen>
 
 <para>
- Jeżeli chcesz nagrać go w innym formacie (przekodowując go) możesz zamiast
- tego użyć polecenia takiego jak
+ Jeżeli chcesz nagrać go w innym formacie (przekodowując go), możesz zamiast
+ tego użyć polecenia podobnego do
 </para>
 
 <screen>
@@ -2020,8 +2025,9 @@
 <para>
 W przyszłości możesz się spodziewać zdolności wyświetlania OSD i napisów 
 przy użyciu natywnej cechy OSD kart DVB, a także bardziej płynnego 
-odtwarzania filmów innych niż 25fps oraz transkodowania w czasie rzeczywistym MPEG2 i MPEG4 
-(częściowa dekompresja)
+odtwarzania filmów innych niż 25fps oraz transkodowania w czasie
+rzeczywistym MPEG-2 i MPEG-4 
+(częściowa dekompresja).
 </para>
 </sect3>
 
@@ -2032,7 +2038,7 @@
 <para>
 Przede wszystkim będziesz potrzebował poprawnie zainstalowanych sterowników DXR2. 
 Sterowniki i instrukcję instalacji możesz znaleźć na stronie 
-<ulink url="http://dxr2.sourceforge.net/">Centrum zasobów DXR2 (DXR2 Resource Center)</ulink>.
+<ulink url="http://dxr2.sf.net/">Centrum zasobów DXR2 (DXR2 Resource Center)</ulink>.
 </para>
 
 <variablelist>
@@ -2044,7 +2050,7 @@
 
 <varlistentry>
 <term><option>-vo dxr2:x11</option> lub <option>-vo dxr2:xv</option></term>
-<listitem><para>włącz wyjście Overlay w X11</para></listitem>
+<listitem><para>włącz wyjście nakładki w X11</para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
@@ -2054,12 +2060,13 @@
 </variablelist>
 
 <para>
-Graficzny układ maskujący (overlay chipset) używany w DXR2 jest złej jakości, 
-ale standardowe ustawienia powinny działać u każdego.
-OSD może być użyte z maską (nie na TV) poprzez rysowanie go poprzez kolor kluczowy (colorkey). 
+Układ nakładki (overlay chipset) używany w DXR2 jest dość kiepskiej jakości, 
+ale standardowe ustawienia powinny działać u wszystkich.
+OSD może być użyte z nakładką (nie na TV) poprzez rysowanie go kolorem
+kluczowym (colorkey). 
 Ze standardowymi ustawieniami koloru kluczowego możesz uzyskać różne rezultaty, 
 zwykle będziesz widział kolor kluczowy dookoła znaków lub inny śmieszny efekt. 
-Jeżeli dobrze dostosujesz ustawienia koloru kluczowego powinieneś uzyskać akceptowalne wyniki.
+Jeżeli dobrze dostosujesz ustawienia koloru kluczowego, powinieneś uzyskać akceptowalne wyniki.
 </para>
 
 <para>Listę dostępnych opcji znajdziesz na stronie man.</para>
@@ -2077,7 +2084,7 @@
 Przede wszystkim będziesz potrzebował poprawnie zainstalowanych sterowników DXR3/H+ 
 w wersji 0.12.0 lub nowszej.
 Sterowniki i instrukcję ich instalacji możesz znaleźć na stronie 
-<ulink url="http://dxr3.sourceforge.net/">DXR3 &amp; Hollywood Plus dla Linuksa</ulink>.
+<ulink url="http://dxr3.sf.net/">DXR3 &amp; Hollywood Plus dla Linuksa</ulink>.
 <filename>configure</filename> powinno wykryć Twoją kartę automatycznie, kompilacja powinna przebiec bez problemu.
 </para>
 
@@ -2087,18 +2094,18 @@
 <varlistentry>
 <term><option>-vo dxr3:prebuf:sync:norm=x:<replaceable>device</replaceable></option></term>
 <listitem><para>
-<option>overlay</option> włącza maskę zamiast wyjścia TV.
-Do działania wymaga poprawnie skonfigurowanych ustawień maski.
-Najłatwiejszym sposobem konfiguracji maski jest odpalenie autocal.
+<option>overlay</option> włącza nakładkę zamiast wyjścia TV.
+Do działania wymaga poprawnie skonfigurowanych ustawień nakładki.
+Najłatwiejszym sposobem konfiguracji nakładki jest odpalenie autocal.
 Następnie uruchom <application>MPlayera</application> z wyjściem dxr3 oraz z 
-wyłączoną maską; uruchom dxr3view.
-W dxr3view możesz dostrajać ustawienia maski i oglądać efekty na bieżąco,
+wyłączoną nakładką; uruchom dxr3view.
+W dxr3view możesz dostrajać ustawienia nakładki i oglądać efekty na bieżąco,
 być może będzie to w przyszłości obsługiwane przez GUI <application>MPlayera</application>.
-Po poprawnym ustawieniu maski nie będziesz już musiał używać dxr3view.
+Po poprawnym ustawieniu nakładki nie będziesz już musiał używać dxr3view.
 <option>prebuf</option> włącza buforowanie z wyprzedzeniem (prebuffering).
 Prebuffering jest możliwością układu em8300, która umożliwia przetrzymywanie w pamięci
-więcej niż jednej ramki video na raz. Oznacza to, że <application>MPlayer</application>, 
-gdy uruchomiony z włączonym prebufferingiem, będzie próbował cały czas utrzymywać 
+więcej niż jednej ramki video na raz. Oznacza to, że <application>MPlayer</application> 
+uruchomiony z włączonym prebufferingiem będzie próbował cały czas utrzymywać 
 wypełniony bufor. Jeżeli masz wolną maszynę, <application>MPlayer</application> będzie 
 używał prawie lub dokładnie 100% CPU. Jest to szczególnie powszechne przy odtwarzaniu
 czystych strumieni MPEG (takich jak DVD, SVCD itd.). <application>MPlayer</application> wypełni
@@ -2106,26 +2113,28 @@
 Z prebufferingiem odtwarzanie video jest <emphasis role="bold">dużo</emphasis> 
 mniej wrażliwe na inne programy wykorzystujące CPU. Nie będzie gubił ramek, chyba że 
 inne aplikacje będą wykorzystywały CPU przez dłuższy czas.
-Gdy uruchamiany bez prebufferingu, em839 jest o wiele bardziej wrażliwy na obciążenie 
+Uruchamiany bez prebufferingu, em8300 jest o wiele bardziej wrażliwy na obciążenie 
 CPU, włączenie opcji <option>-framedrop</option> jest więc wysoce wskazane aby 
 uniknąć dalszej utraty synchronizacji.
 <option>sync</option> włączy nowy mechanizm synchronizacji (sync-engine). Jest
-to na razie możliwość eksperymentalna. Z włączonym sync wewnętrzny zegar em8300
+to na razie funkcja eksperymentalna. Z włączonym sync wewnętrzny zegar em8300
 będzie cały czas monitorowany. Gdy zacznie się różnić od zegara <application>MPlayera</application> 
 zostanie zresetowany, czego skutkiem będzie opuszczenie przez em8300 wszystkich opóźnionych 
-ramek. <option>norm=x</option> ustawi normÄ™ TV dla DXR3, bez potrzeby
-używania zewnętrznych narzędzi, takich jak em8300setup. Poprawnymi normami są:
-5 = NTSC, 4 = PAL-60, 3 = PAL. Specjalnymi normami sÄ… 2 (automatyczne dostrojenie
+ramek. <option>norm=x</option> ustawi standard TV dla DXR3 bez potrzeby
+używania zewnętrznych narzędzi, takich jak em8300setup. Poprawnymi
+standardami sÄ…:
+5 = NTSC, 4 = PAL-60, 3 = PAL. Specjalne standardy to 2 (automatyczne dostrojenie
 używające PAL/PAL-60) oraz 1 (automatyczne dostrojenie używające PAL/NTSC);
-decydują one, której normy użyć patrząc na ilość klatek na sekundę filmu. 
-norm = 0 (standardowe) nie zmienia obecnej normy. 
+decydują one, którego standardu użyć patrząc na ilość klatek na sekundę filmu. 
+norm = 0 (standardowe) nie zmienia bieżącego standardu. 
 <option><replaceable>device</replaceable></option> = numer urządzenia, którego
-użyć jeżeli masz więcej niż jedną kartę em8300.
-Każda z tych opcji może zostać opuszczona.
+możesz użyć, jeżeli masz więcej niż jedną kartę em8300.
+Każda z tych opcji może być pominięta.
 <option>:prebuf:sync</option> spisuje się doskonale przy odtwarzaniu filmów
-DivX. Niektórzy miewają problemy podczas odtwarzania plików MPEG1/2 korzystając
+MPEG-4 (DivX). Niektórzy miewają problemy podczas odtwarzania plików
+MPEG-1/2 korzystajÄ…c
 z opcji prebuf. Spróbuj najpierw bez żadnych opcji. Jeżeli będziesz miał
-problemy z synchronizacją lub z napisami DVD wypróbuj <option>:sync</option>.
+problemy z synchronizacją lub z napisami DVD, wypróbuj <option>:sync</option>.
 </para></listitem>
 </varlistentry>
 
@@ -2152,12 +2161,12 @@
 <varlistentry>
 <term><option>-vf lavc/fame</option></term>
 <listitem><para>
-Aby oglądać zawartość nie-MPEG na em8300 (np. DivX lub RealVideo) będziesz
-musiał określić filtr video MPEG1 taki jak 
+Aby oglądać zawartość nie-MPEG na em8300 (np. MPEG-4 (DivX) lub RealVideo) będziesz
+musiał określić filtr video MPEG-1 taki jak 
 <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> (lavc) lub 
 <systemitem class="library">libfame</systemitem> (fame).
-W tej chwili lavc jest szybszy i daje lepszą jakość obrazu. Sugerowanie jest
-jego użycie, chyba że masz z nim problemy. Spójrz na stronę man aby
+W tej chwili lavc jest szybszy i daje lepszą jakość obrazu. Sugerowane jest
+użycie właśnie jego, chyba że masz z nim problemy. Spójrz na stronę man, aby
 uzyskać więcej informacji o <option>-vf lavc/fame</option>. Używanie lavc jest
 wysoce zalecane. Obecnie nie istnieje sposób ustawienia współczynnika fps dla
 em8300, co oznacza, że jest on zablokowany na 29.97fps. Z tego powodu jest
@@ -2166,19 +2175,19 @@
 jeżeli używasz buforowania z wyprzedzeniem. Dlaczego 25 a nie 29.97? Cóż,
 przy 29.97 odtwarzanie staje się nieco skokowe. Powód tego nie jest nam znany.
 Jeżeli ustawisz fps pomiędzy 25 a 27 obraz stanie się stabilny. W chwili obecnej
-nie możemy zrobić nić poza zaakceptowaniem tego faktu.
+nie możemy zrobić nic poza zaakceptowaniem tego faktu.
 </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
 <term><option>-vf expand=-1:-1:-1:-1:1</option></term>
 <listitem><para>
-Chociaż sterownik DXR3 może wstawić jakieś OSD w obraz MPEG1/2/4, ma ono wiele
-niższą jakość niż tradycyjne OSD <application>MPlayera</application>, 
+Chociaż sterownik DXR3 może wstawić jakieś OSD w obraz MPEG-1/2/4, ma ono
+o wiele niższą jakość niż tradycyjne OSD <application>MPlayera</application>, 
 ma także liczne problemy z odświeżaniem. Powyższa linia najpierw zamieni 
-wejściowe video na MPEG4 (jest to konieczne, przepraszamy), 
+wejściowe video na MPEG-4 (jest to konieczne, przepraszamy), 
 następnie nałoży filtr expand (rozszerzenie), który
-nic nie rozszerzy (-1: standard) ale doda normalne OSD do obrazu (robi to ta
+nic nie rozszerzy (-1: domyślne), ale doda normalne OSD do obrazu (robi to ta
 jedynka na końcu).
 
 </para></listitem>
@@ -2211,15 +2220,15 @@
 <emphasis>cinerama</emphasis>
 możesz oglądać filmy w formacie panoramicznym (wide screen), zakładając że masz
 dwa ekrany i dwie karty MJPEG. W zależności od rozdzielczości i ustawień
-jakości, sterownik ten może wymagać sporo mocy CPU. Pamiętaj aby użyć
-<option>-framedrop</option> jeżeli Twoja maszyna jest zbyt wolna. Info: Mój AMD
+jakości, sterownik ten może wymagać sporo mocy CPU. Pamiętaj, aby użyć
+<option>-framedrop</option>, jeżeli Twoja maszyna jest zbyt wolna. Info: Mój AMD
 K6-2 350MHz jest (z <option>-framedrop</option>) całkiem wystarczający do
 oglądania materiałów o rozmiarach VCD, oraz przeskalowanych w dół filmów.
 </para>
 
 <para>
-sterownik ten "rozmawia" ze sterownikiem jądra dostępnym na
-<ulink url="http://mjpeg.sourceforge.net"/>, więc najpierw musisz go uruchomić.
+Sterownik ten &quot;rozmawia&quot; ze sterownikiem jądra dostępnym na
+<ulink url="http://mjpeg.sf.net"/>, musisz więc go najpierw uruchomić.
 Obecność karty MJPEG jest wykrywana automatycznie przez skrypt
 <filename>configure</filename>. Jeżeli autodetekcja zawiedzie, wymuś wykrywanie
 używając <screen>./configure --enable-zr</screen>
@@ -2231,12 +2240,12 @@
 </para>
 
 <para>
-Rzeczy takie jak skalowanie i OSD (wyświetlanie na ekranie) nie są obsługiwane
+Rzeczy takie, jak skalowanie i OSD (wyświetlanie na ekranie) nie są obsługiwane
 przez ten sterownik, ale można je uzyskać poprzez filtry video. Załóżmy, że
 masz film w rozdzielczości 512x272 i chciałbyś go wyświetlić na pełnym
 ekranie, używając swojego DC10+. Istnieją trzy główne możliwości - możesz
 przeskalować film do szerokości 768, 384 lub 192. Ze względu na wydajność i
-jakość wybrałbym przeskalowanie filmu do 384x204 używając szybkiego programowego
+jakość, wybrałbym przeskalowanie filmu do 384x204 używając szybkiego programowego
 skalowania w trybie bilinear. Polecenie wygląda w ten sposób: 
 <screen>
 mplayer -vo zr -sws 0 -vf scale=384:204 <replaceable>film.avi</replaceable>
@@ -2245,7 +2254,7 @@
 
 <para>
 Kadrowania można dokonać filtrem <option>crop</option> albo tym
-sterownikiem. załóżmy, że Twój film jest zbyt szeroki aby go wyświetlić na Twoim
+sterownikiem. Załóżmy, że Twój film jest zbyt szeroki, aby go wyświetlić na Twoim
 Buz i chcesz użyć <option>-zrcrop</option>, aby uczynić film mniej szerokim. 
 Powinieneś użyć takiego polecenia: 
 <screen>
@@ -2254,7 +2263,7 @@
 </para>
 
 <para>
-jeżeli chcesz użyć filtru <option>crop</option> to wykonaj: 
+Jeżeli chcesz użyć filtru <option>crop</option>, wykonaj: 
 <screen>
 mplayer -vo zr -vf crop=720:320:80:0 <replaceable>benhur.avi</replaceable>
 </screen>
@@ -2266,9 +2275,9 @@
 lub projektorów, uzyskując w ten sposób większy ekran. Powiedzmy, że masz dwa
 projektory, lewy podłączony do karty Buz na <filename>/dev/video1</filename>
 a prawy do DC10+ na <filename>/dev/video0</filename>. Film jest w
-rozdzielczości 704x288. Załóżmy także, że chcesz żeby obraz z prawego projektora
-był czarno-biały oraz, że ramki jpeg wyświetlane z lewego projektora były
-jakości 10. Aby uzyskać taki efekt powinieneś wydać takie polecenie:
+rozdzielczości 704x288. Załóżmy także, że chcesz, aby obraz z prawego projektora
+był czarno-biały oraz aby ramki jpeg wyświetlane z lewego projektora były
+jakości 10. Aby uzyskać taki efekt powinieneś wydać następujące polecenie:
 <screen>
 mplayer -vo zr -zrdev /dev/video0 -zrcrop 352x288+352+0 -zrxdoff 0 -zrbw \
      -zrcrop 352x288+0+0 -zrdev /dev/video1 -zrquality 10 \
@@ -2277,20 +2286,18 @@
 </para>
 
 <para>
-Jak pewnie zauważyłeś opcje przed drugim <option>-zrcrop</option> odnoszą się
-tylko do DC10+ a opcje po drogim <option>-zrcrop</option> odnoszÄ… siÄ™ do Buz.
+Jak pewnie zauważyłeś, opcje przed drugim <option>-zrcrop</option> odnoszą się
+tylko do DC10+, a opcje po drogim <option>-zrcrop</option> odnoszÄ… siÄ™ do Buz.
 Ilość kart uczestniczących w <emphasis>cinerama</emphasis> ograniczona jest do
 czterech, więc możesz zbudować ekran (ścianę video:) 2x2.
-<!--frogu: 2x2 vidiwall.=ściana video??-->
-<!--paszczi: si :)-->
 </para>
 
 <para>
-Na koniec - ważna uwaga: Nie włączaj ani wyłączaj XawTV na urządzeniu
-odtwarzającym - zawiesisz swój komputer. W porządku jest 
+Na koniec - ważna uwaga: Nie włączaj ani nie wyłączaj XawTV na urządzeniu
+odtwarzającym - zawiesisz swój komputer. Można natomiast 
 <emphasis role="bold">NAJPIERW</emphasis> włączyć XawTV, 
 <emphasis role="bold">NASTĘPNIE</emphasis> włączyć <application>MPlayera</application>, 
-poczekać aż <application>MPlayer</application> zakończy działanie i 
+poczekać, aż <application>MPlayer</application> zakończy działanie i 
 <emphasis role="bold">POTEM</emphasis> wyłączyć XawTV.
 </para>
 </sect3>
@@ -2299,10 +2306,10 @@
 <title>Blinkenlights</title>
 <para>
 Ten sterownik zdolny jest do odtwarzanie używając protokołu UDP Blinkenlights
-(mrugające światła - przyp. tłum.). Jeżeli nie wiesz czym jest 
+(mrugające światła - przyp. tłum.). Jeżeli nie wiesz, czym jest 
 <ulink url="http://www.blinkenlights.de/">Blinkenlights</ulink>
 lub jego następca - <ulink url="http://www.blinkenlights.de/arcade/">Arcade</ulink>,
-dowiedz się. Pomimo, że prawdopodobnie jest to najmniej używane wyjście video,
+dowiedz się. Pomimo, że prawdopodobnie jest to najrzadziej używane wyjście video,
 z pewnością jest najfajniejszym jakie <application>MPlayer</application> ma
 do zaoferowania. Po prostu pooglÄ…daj kilka 
 <ulink url="http://www.blinkenlights.de/video.en.html">dokumentacyjnych filmów
@@ -2336,7 +2343,7 @@
   <ulink url="http://www.matrox.com">stronie Matroksa</ulink>. Będziesz miał X
   na TV.
   </para><para>
-  <emphasis role="bold">Ten sposób nie umożliwia Ci przyśpieszanego
+  <emphasis role="bold">Ten sposób nie daje Ci przyśpieszanego
   odtwarzania</emphasis> jak pod Windowsami! Drugie wyjście ma tylko bufor
   ramki YUV, <emphasis>BES</emphasis> (Back End Scaler, układ skalujący YUV na
   kartach G200/G400/G450/G550) tam nie działa. Windowsowy sterownik jakoś to
@@ -2346,7 +2353,7 @@
   <emphasis role="bold">WOLNE</emphasis> i będzie miało włączone zabezpieczenie przed 
   kopiowaniem <emphasis role="bold">Macrovision</emphasis> (Macrovision copy protection).
   (możesz &quot;obejść&quot; Macrovision używając tego 
-  <ulink url="http://avifile.sourceforge.net/mgamacro.pl">skryptu perla</ulink>).
+  <ulink url="http://avifile.sf.net/mgamacro.pl">skryptu perla</ulink>).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
@@ -2422,7 +2429,7 @@
    
    (Jeżeli używasz X, przełącz się teraz na matroxfb używając np. 
    <keycap>Ctrl</keycap>+<keycap>Alt</keycap>+<keycap>F1</keycap>.)
-   Zmień <literal>640</literal> oraz <literal>512</literal> jeżeli chcesz
+   Zmień <literal>640</literal> oraz <literal>512</literal>, jeżeli chcesz
    ustawić inną rozdzielczość...
   </para></step>
   <step><para>
@@ -2466,9 +2473,9 @@
 <sect3 id="tv-out_matrox_g450">
 <title>Karty Matrox G450/G550</title>
 <para>
-Obsługa wyjścia TV dla tych kart została przedstawione dopiero niedawno i nie
-należy jeszcze do głównego drzewa jądra. <!--mainstream kernel-->. Z tego co
-wiem obecnie moduł <emphasis role="bold">mga_vid</emphasis> nie może być użyty
+Obsługa wyjścia TV dla tych kart została dodana dopiero niedawno i nie
+należy jeszcze do głównego drzewa jądra. <!--mainstream kernel-->. Z tego, co
+wiem, moduł <emphasis role="bold">mga_vid</emphasis> nie może być obecnie użyty
 ponieważ sterownik G450/G550 pracuje tylko w jednej konfiguracji: pierwszy układ
 CRTC (z wieloma możliwościami) na pierwszym ekranie (monitor) i drugi CRTC (bez
 <emphasis role="bold">BES</emphasis> - po objaśnienia do BES sięgnij do sekcji
@@ -2509,7 +2516,7 @@
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  <emphasis role="bold">ASIC Radeon VIVO</emphasis>:
- obsługiwane przez <ulink url="http://gatos.sf.net">gatos</ulink>.
+ obsługiwane przez <ulink url="http://gatos.sf.net">GATOS</ulink>.
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  <emphasis role="bold">Radeon</emphasis> oraz <emphasis role="bold">Rage128</emphasis>:
@@ -2530,7 +2537,7 @@
 
 <para>
 Jedyna rzecz, którą musisz zrobić to: 
-<emphasis role="bold">Mieć podłączony odbiornik TV przez zabootowaniem swojego
+<emphasis role="bold">Mieć podłączony odbiornik TV przez uruchomieniem swojego
 PC</emphasis>, ponieważ video BIOS inicjalizuje się tylko podczas procedury POST.
 </para>
 </sect3>
@@ -2584,17 +2591,17 @@
 <sect3 id="tvout-neomagic">
 <title>NeoMagic</title>
 <para>
-Układ NeoMagic Można znaleźć w rożnych laptopach, niektóre wyposażone są w
-prosty analogowy koder TV, niektóre mają bardziej zaawansowaną wersję.
+Układ NeoMagic można znaleźć w rożnych laptopach, niektóre wyposażone są w
+prosty analogowy koder TV, inne majÄ… bardziej zaawansowanÄ… wersjÄ™.
 <itemizedlist>
 <listitem><simpara>
  <emphasis role="bold">Układ analogowy</emphasis>:
 	Przetestowane na Toshiba Tecra 8000. Jego układ wyjścia TV jest żałosnym złomem. 
-	Unikaj tego jeżeli tylko możesz.
+	Unikaj tego jeśli tylko możesz.
 	</simpara>
 	<simpara>
 	Musisz używać <option>-vo vesa</option>. Testowany układ był zdolny do
-	wyświetlania obrazu tylko w formacie (proporcjach) 1.333333, wiec musisz używać
+	wyświetlania tylko obrazu o proporcjach 1.333333, musisz więc używać
 	opcji <option>-x</option>, <option>-y</option> i/lub filtrów
 	<option>-vf scale,crop,expand</option> jeżeli sprzęt nie pozwoli Ci włączyć
 	wyjścia TV. Maksymalną rozdzielczością było 720*576 przy 16bpp.
@@ -2606,11 +2613,11 @@
  </simpara></listitem>
 	<listitem><simpara>
  <emphasis role="bold">Układ kodujący Chrontel 70xx</emphasis>:
- Obecny w IBM thinkpad 390E a także możliwe, że w innych Thinkpadach lub notebookach.
+ Obecny w IBM thinkpad 390E, a możliwe, że także w innych Thinkpadach lub notebookach.
 	</simpara><simpara>
 	Dla trybu PAL musisz użyć <option>-vo vesa:neotv_pal</option>.
 	Dla truby NTSC - <option>-vo vesa:neotv_ntsc</option>.
- Zapewni to funkcję wyjśca TV w następujących trybach 16 bpp i 8 bpp:
+ Zapewni to funkcję wyjścia TV w następujących trybach 16 bpp i 8 bpp:
 	</simpara>
 	 <itemizedlist>
 	 <listitem><simpara>NTSC 320x240, 640x480, byćmoże także 800x600.</simpara></listitem>
@@ -2618,15 +2625,15 @@
 	 </itemizedlist>
 	 <simpara>Tryb 512x384 nie jest obsługiwany przez BIOS. Musisz przeskalować obraz
 						do innej rozdzielczości aby aktywować wyjście TV. Jeżeli widzisz obraz 
-						na ekranie w rozdzielczości 640x480 lub 800x600 lecz nie w 320x240, 
+						na ekranie w rozdzielczości 640x480 lub 800x600, lecz nie w 320x240, 
 						lub w innych mniejszych rozdzielczościach, to musisz zamienić dwie tabele w
 						<filename>vbelib.c</filename>.
-						Aby uzysać szczegóły zobacz do funkcji vbeSetTV. W tym przypadku skontaktuj
+						Więcej sczegółów znajdziesz w kodzie funkcji vbeSetTV. W tym przypadku skontaktuj
 						siÄ™ z autorem.
  </simpara>
  <simpara>
- Znane problemy: Tylko BESA, nie zaimplementowane inne kontrolki niż jasność, kontrast,
-	poziom czerni (blacklevel), filt migotania (flickfilter).
+ Znane problemy: Tylko VESA, nie zaimplementowane ustawienia obrazu
+	poza jasnością, kontrastem, poziomem czerni (blacklevel) i filtrem migotania (flickfilter).
  </simpara>
 	</listitem>
  </itemizedlist>
More information about the MPlayer-translations mailing list