[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/man/pl mplayer.1,1.94,1.95

Torinthiel CVS syncmail at mplayerhq.hu
Thu Dec 23 09:54:57 CET 2004


CVS change done by Torinthiel CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv31497

Modified Files:
	mplayer.1 
Log Message:
sync 1.830

Index: mplayer.1
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/pl/mplayer.1,v
retrieving revision 1.94
retrieving revision 1.95
diff -u -r1.94 -r1.95
--- mplayer.1	18 Dec 2004 22:39:01 -0000	1.94
+++ mplayer.1	23 Dec 2004 08:54:54 -0000	1.95
@@ -1,4 +1,4 @@
-.\" synced with 1.825
+.\" synced with 1.830
 .\" MPlayer (C) 2000-2004 MPlayer Team
 .\" This man page was/is done by Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
 .\" T³umaczenie: Wac³aw "Torinthiel" Schiller (torinthiel at wp.pl)
@@ -470,7 +470,7 @@
 Zmienia kolor kluczowy (colorkey) na wybran± warto¶æ RGB.
 0x000000 to czarny a 0xffffff to bia³y.
 Obs³ugiwane tylko przez sterowniki wyj¶cia video cvidix, fbdev, svga, vesa,
-winvidix, xmga, xvidix i xover.
+winvidix, xmga, xvidix, xover i directx.
 .
 .TP
 .B \-nocolorkey
@@ -2160,6 +2160,8 @@
 jest procent, to jest on traktowany jak procent wielko¶ci ekranu w danym
 kierunku.
 Obs³uguje to tak¿e standardowy format opcji \-geometry z X11.
+Je¶li przy pomocy opcji \-wid podano zewnêtrzne okno to wspó³rzêdne x i y s±
+liczone wzglêdem lewego górnego rogu tego okna a nie ekranu.
 .br
 .I INFORMACJA:
 Ta opcja jest obs³ugiwana tylko przez sterowniki wyj¶cia video x11, xmga, xv,
@@ -2295,8 +2297,8 @@
 W³±cza VBI dla sterowników wyj¶cia video vesa, dfbmga i svga.
 .
 .TP
-.B \-wid <ID\ okna>] (tylko X11)
-Przekazuje MPlayerow, bt do³±czy³ siê do instniej±cego okna X11.
+.B \-wid <ID\ okna>] (tylko X11 i DirectX)
+Przekazuje MPlayerowi, by do³±czy³ siê do instniej±cego okna.
 Przydatne, by osadziæ MPlayera w przegl±darce (na przyk³ad za pomoc± wtyczki).
 .
 .TP
@@ -3074,122 +3076,6 @@
 .RE
 .PD 1
 .
-.TP
-.B \-af <filtr1[=parametr1:parametr2:...],filtr2,...>
-Podaje listê oddzielanych przecinkami filtrów audio i ich opcji.
-Przeczytaj równie¿ rozdzia³ dokumentacji o filtrach audio.
-.br
-.I INFORMACJA:
-Aby uzyskaæ pe³n± listê dostêpnych filtrów audio, skorzystaj z \-af help.
-.sp 1
-Dostêpne s± filtry:
-.RSs
-.IPs resample[=czprób[:sloppy][:type]]
-Zmienia czêstotliwo¶æ próbkowania strumienia audio na podan± w Hz liczbê.
-Obs³uguje tylko format 16-bit little-endian.
-Z MEncoderem musisz te¿ u¿yæ opcji \-srate <czprób>.
-.IPs lavcresample[=czprób[:d³ug[:lin[:liczba[:obcinanie]]]]]
-Zmienia czêstotliwo¶æ próbkowania strumienia audio na podan± w Hz liczbê.
-Obs³uguje tylko format 16-bit little-endian.
-Z MEncoderem musisz te¿ u¿yæ opcji \-srate <czprób>.
-.RSss
-czprób: wyj¶ciowa czêstotliwo¶æ próbkowania
-.br
-d³ug: d³ugo¶æ filtra ze wzglêdu na ni¿sz± czêstotliwo¶æ próbkowania
-(domy¶lnie: 16)
-.br
-lin: je¶li 1 to filtry bêd± liniowo interpolowane pomiêdzy wielofazowymi
-pozycjami
-.br
-liczba: log2 z liczby wielofazowych pozycji
-(..., 10->1024, 11->2048, 12->4096, ...)
-(domy¶lnie: 10->1024)
-.br
-obcinanie: czêstotliwo¶æ obcinania (0.0\-1.0), domy¶lne ustawienie zale¿y od
-d³ugo¶ci filtru
-.REss
-.IPs sweep[=prêdko¶æ]
-przemiatanie sinusoidalne
-.IPs hrtf\ 
-Head-related transfer function (funkcja transferowa zwi±zana z g³ow±):
-Konwertuje wielokana³owe audio do dwóch kana³ów przeznaczonych dla s³uchawek,
-zachowuj±c przestrzenno¶æ d¼wiêku.
-.IPs channels[=il]
-Zmienia ilo¶æ kana³ów wyj¶cia na il.
-Je¶li liczba kana³ów wyj¶ciowych jest wiêksza ni¿ liczba kana³ów wej¶ciowych,
-wstawiane s± puste kana³y (poza miksowaniem z mono na stereo, wtedy kana³ mono
-jest powtarzany w obu kana³ach wyj¶ciowych).
-Je¶li liczba kana³ów wyj¶ciowych jest mniejsza ni¿ liczba kana³ów wej¶ciowych
-to dodatkowe kana³y s± obcinane.
-.IPs format[=bps:f]
-Ustawia ilo¶æ bajtów na próbkê i format u¿ywane przy wyj¶ciu z
-warstwy filtruj±cej.
-Opcja bps to liczba ca³kowita oznaczaj±ca Bytes per sample (bajtów na próbkê).
-Format f to ci±g sk³adaj±cy siê z:
-.br
-alaw, mulaw lub imaadpcm
-.br
-float lub int
-.br
-unsigned lub signed
-.br
-le be (little- lub big-endian)
-.br
-.IPs volume[=v:sc]
-Wybiera g³o¶no¶æ wyj¶cia.
-Ten filtr mo¿e byæ w³±czony tylko raz na ka¿dy strumieñ audio.
-.RSss
-v: Ustawia wzmocnienie w dB dla wszystkich kana³ów w strumieniu od
-warto¶ci -200dB do +60dB (gdzie -200dB oznacza ca³kowite wyciszenie
-a +60dB 1000-krotne wzmocnienie).
-.br
-sc: W³±cza miêkkie obcinanie (soft-clipping).
-.REss
-.IPs pan[=n:l01:l02:...l10:l11:l12:...ln0:ln1:ln2:...]
-Dowolnie miksuje kana³y, szczegó³y w DOCS/\:HTML/\:pl/\:audio.html
-.RSss
-n: liczba kana³ów wej¶ciowych (1\-6)
-.br
-lij: Jak du¿o z kana³u wej¶ciowego j jest miksowane w kana³ wyj¶ciowy i.
-.REss
-.IPs sub[=fc:ch]
-Dodaje kana³ subwoofera.
-.RSss
-fc: Czêstotliwo¶æ graniczna filtra dolnoprzepustowego (20Hz do 300Hz)
-(domy¶lnie: 60Hz).
-.br
-ch: numer kana³u subwoofera
-.REss
-.IPs surround[=d]
-Dekoder macierzowo zakodowanego d¼wiêku przestrzennego, dzia³a na wiêkszo¶ci
-zbiorów 2 kana³owych.
-.RSss
-d: opó¼nienie w ms dla tylnych g³o¶ników (0ms do 1000ms) (domy¶lnie: 15ms).
-.REss
-.IPs delay[=ch1:ch2:...]
-Opó¼nia wyj¶cie audio.
-Podaje opó¼nienia osobno dla ka¿dego kana³u w milisekundach (liczba
-rzeczywista miêdzy 0 a 1000).
-.IPs export[=mmapowany_zbiór[:npróbek]]
-Eksportuje przychodz±cy sygna³ do innych procesów u¿ywaj±c mapowania pamiêci
-(mmap()).
-.RSss
-mmapowany_zbiór: Zbiór, na który nale¿y mapowaæ dane
-(domy¶lnie: ~/.mplayer/\:mplayer-af_export).
-.br
-npróbek: ilo¶æ próbek na kana³ (domy¶lnie 512)
-.REss
-.IPs extrastereo[=mul]
-Zwiêksza ró¿nicê miêdzy lewym a prawym kana³em,
-aby dodaæ efekt "przekazu na ¿ywo" do odtwarzania.
-.RSss
-mul: wspó³czynnik ró¿nicy (domy¶lnie: 2.5)
-.REss
-.IPs volnorm
-Maksymalnie zwiêksza g³o¶no¶æ, nie zniekszta³caj±c przy tym d¼wiêku.
-.RE
-.
-.TP
 .B \-af-adv <force=(0\-3):list=(filters)> (sprawd¼ te¿ opcjê \-af)
 Podaje zaawansowane opcje filtrów audio:
 .RSs
@@ -3266,7 +3152,7 @@
 .RE
 .RSs
 .IPs bug=<warto¶æ>
-Rêczne obej¶cie b³êdów kodera:
+Rêczne obej¶cie b³êdów kodera.
 .RSss
 0: nic
 .br
@@ -3293,7 +3179,7 @@
 1024 (mpeg4): b³±d wype³nienia krawêdzi (automatycznie wykrywany przez fourcc/\:wersjê)
 .REss
 .IPs debug=<warto¶æ>
-informacje debugowania:
+Wy¶wietla informacje debugowania.
 .RSss
 .br
 0: wy³±czone
@@ -3325,7 +3211,7 @@
 0x1000: b³êdy
 .REss
 .IPs ec=<warto¶æ>
-ukrywanie b³êdów:
+Ustawia strategiê ukrywania b³êdów.
 .RSss
 1: U¿ywa silnego filtru odblokowywuj±cego (deblock) dla uszkodzonych
 makrobloków (MB).
@@ -3335,7 +3221,7 @@
 3: wszystko (domyslnie)
 .REss
 .IPs er=<warto¶æ>
-szukanie b³êdów w strumieniu
+Ustawia strategiê elastycznej obs³ugi b³êdów.
 .RSss
 .br
 0: wy³±czone
@@ -3385,7 +3271,7 @@
 .IPs "st=<liczba> (tylko MPEG-2)"
 Przeskakuje podan± ilo¶æ wierszy makrobloków na górze.
 .IPs vismv=<warto¶æ>
-vismv:
+Wizualizuje wektory ruchu.
 .RSss
 .br
 0: wy³±czona
@@ -3633,6 +3519,172 @@
 .
 .
 .
+.SH FILTRY AUDIO
+Filtry audio umo¿liwiaj± modyfikacjê strumienia audio i jego w³asno¶ci.
+Sk³adnia jest nastêpuj±ca:
+.
+.TP
+.B \-af <filtr1[=parametr1:parametr2:...],filtr2,...>
+Ustawia ³añcuch filtrów audio.
+.PP
+.I INFORMACJA:
+Aby uzyskaæ pe³n± listê dostêpnych filtrów audio, skorzystaj z \-af help.
+.PP
+Dostêpne s± filtry:
+.
+.TP
+.B resample[=czprób[:sloppy][:type]]
+Zmienia czêstotliwo¶æ próbkowania strumienia audio na podan± w Hz liczbê.
+Obs³uguje tylko format 16-bit little-endian.
+Z MEncoderem musisz te¿ u¿yæ opcji \-srate <czprób>.
+.
+.TP
+.B lavcresample[=czprób[:d³ug[:lin[:liczba[:obcinanie]]]]]
+Zmienia czêstotliwo¶æ próbkowania strumienia audio na podan± w Hz liczbê.
+Obs³uguje tylko format 16-bit little-endian.
+Z MEncoderem musisz te¿ u¿yæ opcji \-srate <czprób>.
+.PD 0
+.RSs
+.IPs czprób
+wyj¶ciowa czêstotliwo¶æ próbkowania
+.IPs d³ug\ 
+d³ugo¶æ filtru ze wzglêdu na ni¿sz± czêstotliwo¶æ próbkowania
+(domy¶lnie: 16)
+.IPs lin\ \ 
+je¶li 1 to filtry bêd± liniowo interpolowane pomiêdzy wielofazowymi pozycjami
+.IPs liczba
+log2 z liczby wielofazowych pozycji
+(..., 10->1024, 11->2048, 12->4096, ...)
+(domy¶lnie: 10->1024)
+.IPs obcinanie
+czêstotliwo¶æ obcinania (0.0\-1.0), domy¶lne ustawienie zale¿y od
+d³ugo¶ci filtru
+.RE
+.PD 1
+.
+.TP
+.B sweep[=prêdko¶æ]
+przemiatanie sinusoidalne
+.
+.TP
+.B hrtf\ \ \ 
+Head-related transfer function (funkcja transferowa zwi±zana z g³ow±):
+Konwertuje wielokana³owe audio do dwóch kana³ów przeznaczonych dla s³uchawek,
+zachowuj±c przestrzenno¶æ d¼wiêku.
+.
+.TP
+.B channels[=il]
+Zmienia ilo¶æ kana³ów wyj¶cia na il.
+Je¶li liczba kana³ów wyj¶ciowych jest wiêksza ni¿ liczba kana³ów wej¶ciowych,
+wstawiane s± puste kana³y (poza miksowaniem z mono na stereo, wtedy kana³ mono
+jest powtarzany w obu kana³ach wyj¶ciowych).
+Je¶li liczba kana³ów wyj¶ciowych jest mniejsza ni¿ liczba kana³ów wej¶ciowych
+to dodatkowe kana³y s± obcinane.
+.
+.TP
+.B format[=bps:f]
+Ustawia ilo¶æ bajtów na próbkê i format u¿ywane przy wyj¶ciu z
+warstwy filtruj±cej.
+Opcja bps to liczba ca³kowita oznaczaj±ca Bytes per sample (bajtów na próbkê).
+Format f to ci±g sk³adaj±cy siê z:
+.br
+alaw, mulaw lub imaadpcm
+.br
+float lub int
+.br
+unsigned lub signed
+.br
+le be (little- lub big-endian)
+.br
+.
+.TP
+.B volume[=v:sc]
+Wybiera g³o¶no¶æ wyj¶cia.
+Ten filtr mo¿e byæ w³±czony tylko raz na ka¿dy strumieñ audio.
+.PD 0
+.RSs
+.IPs v
+Ustawia wzmocnienie w dB dla wszystkich kana³ów w strumieniu od
+warto¶ci -200dB do +60dB (gdzie -200dB oznacza ca³kowite wyciszenie
+a +60dB 1000-krotne wzmocnienie).
+.IPs sc
+W³±cza miêkkie obcinanie (soft-clipping).
+.RE
+.PD 1
+.
+.TP
+.B pan[=n:l01:l02:...l10:l11:l12:...ln0:ln1:ln2:...]
+Dowolnie miksuje kana³y, szczegó³y w DOCS/\:HTML/\:pl/\:audio.html
+.PD 0
+.RSs
+.IPs n
+liczba kana³ów wej¶ciowych (1\-6)
+.IPs lij
+Jak du¿o z kana³u wej¶ciowego j jest miksowane w kana³ wyj¶ciowy i.
+.RE
+.PD 1
+.
+.TP
+.B sub[=fc:ch]
+Dodaje kana³ subwoofera.
+.PD 0
+.RSs
+.IPs fc
+Czêstotliwo¶æ graniczna filtra dolnoprzepustowego (20Hz do 300Hz)
+(domy¶lnie: 60Hz).
+.IPs ch
+numer kana³u subwoofera
+.RE
+.PD 1
+.
+.TP
+.B surround[=d]
+Dekoder macierzowo zakodowanego d¼wiêku przestrzennego, dzia³a na wiêkszo¶ci
+zbiorów 2 kana³owych.
+.PD 0
+.RSs
+.IPs d
+opó¼nienie w ms dla tylnych g³o¶ników (0ms do 1000ms) (domy¶lnie: 15ms).
+.RE
+.PD 1
+.
+.TP
+.B delay[=ch1:ch2:...]
+Opó¼nia wyj¶cie audio.
+Podaje opó¼nienia osobno dla ka¿dego kana³u w milisekundach (liczba
+rzeczywista miêdzy 0 a 1000).
+.
+.TP
+.B export[=mmapowany_zbiór[:npróbek]]
+Eksportuje przychodz±cy sygna³ do innych procesów u¿ywaj±c mapowania pamiêci
+(mmap()).
+.PD 0
+.RSs
+.IPs mmapowany_zbiór
+Zbiór, na który nale¿y mapowaæ dane
+(domy¶lnie: ~/.mplayer/\:mplayer-af_export).
+.IPs npróbek
+ilo¶æ próbek na kana³ (domy¶lnie 512)
+.RE
+.PD 1
+.
+.TP
+.B extrastereo[=mul]
+Zwiêksza ró¿nicê miêdzy lewym a prawym kana³em,
+aby dodaæ efekt "przekazu na ¿ywo" do odtwarzania.
+.PD 0
+.RSs
+.IPs mul\ \ 
+wspó³czynnik ró¿nicy (domy¶lnie: 2.5)
+.RE
+.PD 1
+.
+.TP
+.B volnorm
+Maksymalnie zwiêksza g³o¶no¶æ, nie zniekszta³caj±c przy tym d¼wiêku.
+.
+.
+.
 .SH "FILTRY VIDEO"
 Filtry video umo¿liwiaj± Ci modyfikacjê strumienia video i jego
 w³asno¶ci.
More information about the MPlayer-translations mailing list