[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/man/pl mplayer.1,1.90,1.91

Maciej Paszta CVS syncmail at mplayerhq.hu
Mon Dec 13 18:31:53 CET 2004


CVS change done by Maciej Paszta CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv13694

Modified Files:
	mplayer.1 
Log Message:
synced with 1.821

Index: mplayer.1
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/pl/mplayer.1,v
retrieving revision 1.90
retrieving revision 1.91
diff -u -r1.90 -r1.91
--- mplayer.1	12 Dec 2004 21:43:28 -0000	1.90
+++ mplayer.1	13 Dec 2004 17:31:50 -0000	1.91
@@ -1,4 +1,4 @@
-.\" synced with 1.820
+.\" synced with 1.821
 .\" MPlayer (C) 2000-2004 MPlayer Team
 .\" This man page was/is done by Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
 .\" T³umaczenie: Wac³aw "Torinthiel" Schiller (torinthiel at wp.pl)
@@ -2915,7 +2915,7 @@
 .TP
 .B yuv4mpeg
 Zmienia strumieñ video na nieskompresowan± sekwencjê obrazów YUV 4:2:0
-i przechowuje j± w pliku o domy¶lnej nazwie "stream.yuv" w bie¿±cym katalogu.
+i przechowuje j± w pliku (domy¶lnie: ./stream.yuv).
 Format jest taki sam jak ten stosowany przez mjpegtools, wiêc jest to przydatne
 je¶li chcesz poddaæ film obróbce przy pomocy tego pakietu.
 Obs³uguje formaty YV12, RGB (24 bpp) i BGR (24bpp).
@@ -2926,7 +2926,7 @@
 .IPs interlaced_bf
 Zapisuje ramki z przeplotem, najpierw dolne pole.
 .IPs file=<nazwapliku>
-Zapisuje wyj¶cie do podanego zbioru, zamiast domy¶lnego stream.yuv.
+Zapisuje wyj¶cie do zbioru <nazwapliku>, zamiast domy¶lnego stream.yuv.
 .REss
 .PD 1
 .RS
More information about the MPlayer-translations mailing list