[MPlayer-DOCS] CVS: main/help help_mp-ru.h,1.50,1.51

Diego Biurrun CVS syncmail at mplayerhq.hu
Wed Feb 2 12:32:37 CET 2005


CVS change done by Diego Biurrun CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/help
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv27382

Modified Files:
	help_mp-ru.h 
Log Message:
sync with 1.55 by Savchenko Andrew <Bircoph at list dot ru>


Index: help_mp-ru.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-ru.h,v
retrieving revision 1.50
retrieving revision 1.51
diff -u -r1.50 -r1.51
--- help_mp-ru.h	11 Nov 2004 02:22:16 -0000	1.50
+++ help_mp-ru.h	2 Feb 2005 11:32:34 -0000	1.51
@@ -1,17 +1,19 @@
 /* Translated by: Nick Kurshev <nickols_k at mail.ru>,
 *		Dmitry Baryshkov <mitya at school.ioffe.ru>
-  Was synced with help_mp-en.h: rev 1.123
+
+  Reworked by Savchenko Andrew aka Bircoph <Bircoph[at]list[dot]ru>
+  Was synced with help_mp-en.h: rev 1.155
 ========================= MPlayer help =========================== */
 
 #ifdef HELP_MP_DEFINE_STATIC
 static char help_text[]=
-"úÁÐÕÓË:  mplayer [ÏÐÃÉÉ] [URL|path/]filename\n"
+"úÁÐÕÓË:  mplayer [ÏÐÃÉÉ] [URL|ÐÕÔØ/]ÉÍÑ_ÆÁÊÌÁ\n"
 "\n"
 "âÁÚÏ×ÙÅ ÏÐÃÉÉ: (ÐÏÌÎÙÊ ÓÐÉÓÏË ÓÍ. ÎÁ man-ÓÔÒÁÎÉÃÅ)\n"
-" -vo <drv[:dev]> ×ÙÂÏÒ ÄÒÁÊ×ÅÒÁ É ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á ×ÉÄÅÏ ×Ù×ÏÄÁ (ÓÍ. '-vo help')\n"
-" -ao <drv[:dev]> ×ÙÂÏÒ ÄÒÁÊ×ÅÒÁ É ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á ÁÕÄÉÏ ×Ù×ÏÄÁ (ÓÍ. '-ao help')\n"
+" -vo <drv[:dev]> ×ÙÂÏÒ ÄÒÁÊ×ÅÒÁ É ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á ×ÉÄÅÏ ×Ù×ÏÄÁ (ÓÐÉÓÏË ÓÍ. Ó '-vo help')\n"
+" -ao <drv[:dev]> ×ÙÂÏÒ ÄÒÁÊ×ÅÒÁ É ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á ÁÕÄÉÏ ×Ù×ÏÄÁ (ÓÐÉÓÏË ÓÍ. Ó '-ao help')\n"
 #ifdef HAVE_VCD
-" vcd://<ÎÏÍÅÒ ÔÒÅËÁ> ÉÇÒÁÔØ ÄÏÒÏÖËÕ (S)VCD (Super Video CD)\n   (ÕËÁÚÙ×ÁÊÔÅ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï, ÎÅ ÍÏÎÔÉÒÕÊÔÅ ÅÇÏ)\n"
+" vcd://<ÎÏÍÅÒ ÔÒÅËÁ> ÉÇÒÁÔØ ÄÏÒÏÖËÕ (S)VCD (Super Video CD) (ÕËÁÚÙ×ÁÊÔÅ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï,\n         ÎÅ ÍÏÎÔÉÒÕÊÔÅ ÅÇÏ)\n"
 #endif
 #ifdef USE_DVDREAD
 " dvd://<ÎÏÍÅÒ ÒÏÌÉËÁ> ÉÇÒÁÔØ DVD ÒÏÌÉË Ó ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á ×ÍÅÓÔÏ ÆÁÊÌÁ\n"
@@ -19,35 +21,37 @@
 #endif
 " -ss <×ÒÅÍÑ>   ÐÅÒÅÍÅÓÔÉÔØÓÑ ÎÁ ÚÁÄÁÎÎÕÀ (ÓÅËÕÎÄÙ ÉÌÉ þþ:íí:óó) ÐÏÚÉÃÉÀ\n"
 " -nosound    ÂÅÚ Ú×ÕËÁ\n"
-" -fs       ÐÏÌÎÏÜËÒÁÎÎÏÅ ÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÎÉÅ (ÉÌÉ -vm,-zoom, ÐÏÄÒÏÂÎÏÓÔÉ × man'Å)\n"
+" -fs       ÏÐÃÉÉ ÐÏÌÎÏÜËÒÁÎÎÏÇÏ ÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÎÉÑ (ÉÌÉ -vm, -zoom, ÐÏÄÒÏÂÎÏÓÔÉ ÎÁ man-ÓÔÒÁÎÉÃÅ)\n"
 " -x <x> -y <y>  ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÅ ÄÉÓÐÌÅÑ (ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ Ó -vm ÉÌÉ -zoom)\n"
 " -sub <ÆÁÊÌ>   ÕËÁÚÁÔØ ÆÁÊÌ ÓÕÂÔÉÔÒÏ× (ÓÍ. ÔÁËÖÅ -subfps, -subdelay)\n"
-" -playlist <ÆÁÊÌ> ÕËÁÚÁÔØ playlist\n"
+" -playlist <ÆÁÊÌ> ÕËÁÚÁÔØ ÓÐÉÓÏË ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ (playlist)\n"
 " -vid x -aid y  ÏÐÃÉÉ ÄÌÑ ×ÙÂÏÒÁ ×ÉÄÅÏ (x) É ÁÕÄÉÏ (y) ÐÏÔÏËÁ ÄÌÑ ÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÎÉÑ\n"
-" -fps x -srate y ÏÐÃÉÉ ÄÌÑ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ ×ÉÄÅÏ (x ËÁÄÒ/ÓÅË) É ÁÕÄÉÏ (y Hz) ÓËÏÒÏÓÔÉ\n"
+" -fps x -srate y ÏÐÃÉÉ ÄÌÑ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ ×ÉÄÅÏ (x ËÁÄÒ/ÓÅË) É ÁÕÄÉÏ (y çÃ) ÓËÏÒÏÓÔÉ\n"
 " -pp <quality>  ÒÁÚÒÅÛÉÔØ ÆÉÌØÔÒ ÐÏÓÔÏÂÒÁÂÏÔËÉ (ÐÏÄÒÏÂÎÏÓÔÉ ÎÁ man-ÓÔÒÁÎÉÃÅ)\n"
 " -framedrop   ×ËÌÀÞÉÔØ ÏÔÂÒÁÓÙ×ÁÎÉÅ ËÁÄÒÏ× (ÄÌÑ ÍÅÄÌÅÎÎÙÈ ÍÁÛÉÎ)\n"
 "\n"
 "ïÓÎÏ×ÎÙÅ ËÎÏÐËÉ: (ÐÏÌÎÙÊ ÓÐÉÓÏË × ÓÔÒÁÎÉÃÅ man, ÔÁËÖÅ ÓÍÏÔÒÉ input.conf)\n"
-" <- ÉÌÉ ->   ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÅ ×ÐÅÒ£Ä/ÎÁÚÁÄ ÎÁ 10 ÓÅËÕÎÄ\n"
+" <- ÉÌÉ ->    ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÅ ×ÐÅÒ£Ä/ÎÁÚÁÄ ÎÁ 10 ÓÅËÕÎÄ\n"
 " up ÉÌÉ down   ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÅ ×ÐÅÒ£Ä/ÎÁÚÁÄ ÎÁ 1 ÍÉÎÕÔÕ\n"
 " pgup or pgdown ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÅ ×ÐÅÒ£Ä/ÎÁÚÁÄ ÎÁ 10 ÍÉÎÕÔ\n"
-" < ÉÌÉ >     ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÅ ×ÐÅÒ£Ä/ÎÁÚÁÄ × playlist'Å\n"
+" < ÉÌÉ >     ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÅ ×ÐÅÒ£Ä/ÎÁÚÁÄ × ÓÐÉÓËÅ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ (playlist'Å)\n"
 " p ÉÌÉ ðòïâåì  ÐÒÉÏÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÆÉÌØÍ (ÌÀÂÁÑ ËÌÁ×ÉÛÁ - ÐÒÏÄÏÌÖÉÔØ)\n"
-" q ÉÌÉ ESC    ÏÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÅ É ×ÙÈÏÄ\n"
+" q ÉÌÉ ESC    ÏÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÅ É ×ÙÊÔÉ\n"
 " + ÉÌÉ -     ÒÅÇÕÌÉÒÏ×ÁÔØ ÚÁÄÅÒÖËÕ Ú×ÕËÁ ÐÏ +/- 0.1 ÓÅËÕÎÄÅ\n"
-" o        ÃÉËÌÉÞÎÙÊ ÐÅÒÅÂÏÒ ÒÅÖÉÍÏ× OSD: ÎÅÔ/ ÎÁ×ÉÇÁÃÉÑ/ ÎÁ×ÉÇÁÃÉÑ+ÔÁÊÍÅÒ\n"
+" o        ÃÉËÌÉÞÎÙÊ ÐÅÒÅÂÏÒ OSD ÒÅÖÉÍÏ×: ÎÅÔ / ÎÁ×ÉÇÁÃÉÑ / ÎÁ×ÉÇÁÃÉÑ+ÔÁÊÍÅÒ\n"
 " * ÉÌÉ /     ÐÒÉÂÁ×ÉÔØ ÉÌÉ ÕÂÁ×ÉÔØ PCM ÇÒÏÍËÏÓÔØ\n"
 " z ÉÌÉ x     ÒÅÇÕÌÉÒÏ×ÁÔØ ÚÁÄÅÒÖËÕ ÓÕÂÔÉÔÒÏ× ÐÏ +/- 0.1 ÓÅËÕÎÄÅ\n"
-" r ÉÌÉ t     ÒÅÇÕÌÉÒÏ×ËÁ ×ÅÒÔÉËÁÌØÎÏÊ ÐÏÚÉÃÉÉ ÓÕÂÔÉÔÒÏ×,ÓÍ. ÔÁËÖÅ -vf expand\n"
+" r ÉÌÉ t     ÒÅÇÕÌÉÒÏ×ËÁ ×ÅÒÔÉËÁÌØÎÏÊ ÐÏÚÉÃÉÉ ÓÕÂÔÉÔÒÏ×, ÓÍ. ÔÁËÖÅ -vf expand\n"
 "\n"
-" * * * ðïäòïâîåå ï äïðïìîéôåìøîùè ïðãéñè é ëìàþáè óí. ÷ äïëõíåîôáãéé! * * *\n"
+" * * * ðïäòïâîåå óí. äïëõíåîôáãéà, ï äïðïìîéôåìøîùè ïðãéñè é ëìàþáè! * * *\n"
 "\n";
 #endif
 
+#define MSGTR_SamplesWanted "äÌÑ ÕÌÕÞÛÅÎÉÑ ÐÏÄÄÅÒÖËÉ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÙ ÏÂÒÁÚÃÙ ÜÔÏÇÏ ÆÏÒÍÁÔÁ.\nðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, Ó×ÑÖÉÔÅÓØ Ó ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÁÍÉ.\n"
+
 // ========================= MPlayer messages ===========================
 
-// mplayer.c: 
+// mplayer.c:
 
 #define MSGTR_Exiting "\n÷ÙÈÏÄÉÍ...\n"
 #define MSGTR_ExitingHow "\n÷ÙÈÏÄÉÍ... (%s)\n"
@@ -55,46 +59,46 @@
 #define MSGTR_Exit_eof "ëÏÎÅà ÆÁÊÌÁ"
 #define MSGTR_Exit_error "æÁÔÁÌØÎÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
 #define MSGTR_IntBySignal "\nMPlayer ÐÒÅÒ×ÁÎ ÓÉÇÎÁÌÏÍ %d × ÍÏÄÕÌÅ: %s \n"
-#define MSGTR_NoHomeDir "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ËÁÔÁÌÏÇ HOME(ÄÏÍÁÛÎÉÊ)\n"
+#define MSGTR_NoHomeDir "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ HOME(ÄÏÍÁÛÎÉÊ) ËÁÔÁÌÏÇ\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "ÐÒÏÂÌÅÍÙ × get_path(\"config\")\n"
 #define MSGTR_CreatingCfgFile "óÏÚÄÁÎÉÅ ÆÁÊÌÁ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ: %s\n"
 #define MSGTR_InvalidAOdriver "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÉÍÑ ÄÒÁÊ×ÅÒÁ ÁÕÄÉÏ ×Ù×ÏÄÁ: %s\nóÍ. '-ao help' ÞÔÏÂÙ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÓÐÉÓÏË ÄÏÓÔÕÐÎÙÈ ÄÒÁÊ×ÅÒÏ×.\n"
-#define MSGTR_CopyCodecsConf "(ÓËÏÐÉÒÕÊÔÅ etc/codecs.conf (ÉÚ ÉÓÈÏÄÎÉËÏ× MPlayer) × ~/.mplayer/codecs.conf)\n"
+#define MSGTR_CopyCodecsConf "(ÓËÏÐÉÒÕÊÔÅ/ÓÏÚÄÁÊÔÅ_ÓÓÙÌËÕ etc/codecs.conf (ÉÚ ÉÓÈÏÄÎÉËÏ× MPlayer) × ~/.mplayer/codecs.conf)\n"
 #define MSGTR_BuiltinCodecsConf "éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ×ÓÔÒÏÅÎÎÙÊ codecs.conf.\n"
 #define MSGTR_CantLoadFont "îÅ ÍÏÇÕ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ ÛÒÉÆÔ: %s\n"
 #define MSGTR_CantLoadSub "îÅ ÍÏÇÕ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ ÓÕÂÔÉÔÒÙ: %s\n"
-#define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "dump: FATAL: ÷ÙÂÒÁÎÎÙÊ ÐÏÔÏË ÐÏÔÅÒÑÎ!\n"
+#define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "ÄÁÍÐ: æáôáìøîáñ ïûéâëá: ÷ÙÂÒÁÎÎÙÊ ÐÏÔÏË ÐÏÔÅÒÑÎ!\n"
 #define MSGTR_CantOpenDumpfile "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÄÁÍÐÉÒÏ×ÁÎÉÑ!!!\n"
-#define MSGTR_CoreDumped "Core dumped ;)\n"
-#define MSGTR_FPSnotspecified "÷ ÚÁÇÏÌÏ×ËÅ ËÁÄÒÙ/ÓÅË ÎÅ ÕËÁÚÁÎÙ (ÉÌÉ ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÅ)! éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ÏÐÃÉÀ -fps!\n"
+#define MSGTR_CoreDumped "óÏÚÄÁÎ ÄÁÍÐ ÑÄÒÁ ;)\n"
+#define MSGTR_FPSnotspecified "÷ ÚÁÇÏÌÏ×ËÅ ËÁÄÒÙ/ÓÅË ÎÅ ÕËÁÚÁÎÙ (ÉÌÉ ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÅ)! éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ -fps ÏÐÃÉÀ!\n"
 #define MSGTR_TryForceAudioFmtStr "ðÏÐÙÔËÁ ÆÏÒÓÉÒÏ×ÁÔØ ÓÅÍÅÊÓÔ×Ï ÁÕÄÉÏ ËÏÄÅËÏ× %s...\n"
 #define MSGTR_CantFindAudioCodec "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ËÏÄÅË ÄÌÑ ÁÕÄÉÏ ÆÏÒÍÁÔÁ 0x%X!\n"
 #define MSGTR_RTFMCodecs "ðÒÏÞÔÉÔÅ DOCS/HTML/ru/codecs.html!\n"
 #define MSGTR_TryForceVideoFmtStr "ðÏÐÙÔËÁ ÆÏÒÓÉÒÏ×ÁÔØ ÓÅÍÅÊÓÔ×Ï ×ÉÄÅÏ ËÏÄÅËÏ× %s...\n"
-#define MSGTR_CantFindVideoCodec "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ËÏÄÅË ÄÌÑ ×ÉÄÅÏ ÆÏÒÍÁÔÁ 0x%X!\n"
-#define MSGTR_VOincompCodec "Sorry, ×ÙÂÒÁÎÎÏÅ video_out ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï ÎÅ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏ Ó ÜÔÉÍ ËÏÄÅËÏÍ.\n"
-#define MSGTR_CannotInitVO "FATAL: îÅ ÍÏÇÕ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ×ÉÄÅÏ ÄÒÁÊ×ÅÒ!\n"
+#define MSGTR_CantFindVideoCodec "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ËÏÄÅË ÄÌÑ ×ÙÂÒÁÎÎÏÇÏ -vo É ×ÉÄÅÏ ÆÏÒÍÁÔÁ 0x%X!\n"
+#define MSGTR_CannotInitVO "æáôáìøîáñ ïûéâëá: îÅ ÍÏÇÕ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ×ÉÄÅÏ ÄÒÁÊ×ÅÒ!\n"
 #define MSGTR_CannotInitAO "ÎÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ/ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ÁÕÄÉÏ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï -> âåú ú÷õëá\n"
 #define MSGTR_StartPlaying "îÁÞÁÌÏ ×ÏcÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ...\n"
+
 #define MSGTR_SystemTooSlow "\n\n"\
 "     *****************************************************************\n"\
 "     **** ÷ÁÛÁ ÓÉÓÔÅÍÁ ÓÌÉÛËÏÍ íåäìåîîá ÞÔÏÂÙ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔØ ÜÔÏ! ****\n"\
 "     *****************************************************************\n"\
 "÷ÏÚÍÏÖÎÙÅ ÐÒÉÞÉÎÙ, ÐÒÏÂÌÅÍÙ, ÏÂÈÏÄÙ: \n"\
 "- îÁÉÂÏÌÅÅ ÞÁÓÔÁÑ: ÐÌÏÈÏÊ/ÓÙÒÏÊ _ÁÕÄÉÏ_ ÄÒÁÊ×ÅÒ\n"\
-" - ðÏÐÙÔÁÊÔÅÓØ -ao sdl ÉÌÉ ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ALSA 0.5 ÉÌÉ ÜÍÕÌÑÃÉÀ OSS ÎÁ ALSA 0.9.\n"\
+" - ðÏÐÒÏÂÕÊÔÅ -ao sdl ÉÌÉ ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ÜÍÕÌÑÃÉÀ OSS ÎÁ ALSA.\n"\
 " - ðÏÜËÓÐÅÒÉÍÅÎÔÉÒÕÊÔÅ Ó ÒÁÚÌÉÞÎÙÍÉ ÚÎÁÞÅÎÉÑÍÉ -autosync, ÎÁÞÎÉÔÅ Ó 30.\n"\
 "- íÅÄÌÅÎÎÙÊ ×ÉÄÅÏ ×Ù×ÏÄ\n"\
-" - ðÏÐÙÔÁÊÔÅÓØ ÄÒÕÇÉÅ -vo driver (ÓÐÉÓÏË: -vo help) ÉÌÉ Ó -framedrop!\n"\
-"- íÅÄÌÅÎÎÙÊ ãðõ\n"\
-" - îÅ ÓÍÏÔÒÉÔÅ ÂÏÌØÛÉÅ DVD/DivX ÎÁ ÍÅÄÌÅÎÎÙÈ CPU! ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ -hardframedrop\n"\
+" - ðÏÐÙÔÁÊÔÅÓØ ÄÒÕÇÉÅ -vo driver (ÓÐÉÓÏË: -vo help) ÉÌÉ ÐÏÐÙÔÁÊÔÅÓØ Ó -framedrop!\n"\
+"- íÅÄÌÅÎÎÙÊ ÐÒÏÃÅÓÓÏÒ\n"\
+" - îÅ ÐÙÔÁÊÔÅÓØ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔØ ÂÏÌØÛÉÅ DVD/DivX ÎÁ ÍÅÄÌÅÎÎÙÈ ÐÒÏÃÅÓÓÏÒÁÈ!\n ÐÏÐÙÔÁÊÔÅÓØ -hardframedrop\n"\
 "- âÉÔÙÊ ÆÁÊÌ.\n"\
 " - ðÏÐÙÔÁÊÔÅÓØ ÒÁÚÌÉÞÎÙÅ ËÏÍÂÉÎÁÃÉÉ: -nobps -ni -mc 0 -forceidx\n"\
-"- íÅÄÌÅÎÎÙÊ ÎÏÓÉÔÅÌØ (ÓÍÏÎÔÉÒÏ×ÁÎÎÙÅ NFS/SMB, DVD, VCD É Ô. Ð.)\n"\
+"- íÅÄÌÅÎÎÙÊ ÎÏÓÉÔÅÌØ (ÓÍÏÎÔÉÒÏ×ÁÎÎÙÅ NFS/SMB, DVD, VCD É Ô.Ð.)\n"\
 " - éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ -cache 8192.\n"\
-"- éÓÐÏÌØÚÕÅÔÅ ÌÉ ÷Ù -cache ÄÌÑ ÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÎÉÑ ÎÅ-'ÓÌÏ£ÎÙÈ' AVI ÆÁÊÌÏ×?\n"\
+"- éÓÐÏÌØÚÕÅÔÅ ÌÉ ÷Ù -cache ÄÌÑ ÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÎÉÑ ÎÅ-'ÓÌÏ£ÎÙÈ'[non-interleaved] AVI ÆÁÊÌÏ×?\n"\
 " - éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ -nocache.\n"\
-"þÉÔÁÊÔÅ DOCS/HTML/ru/video.html ÄÌÑ ÓÏ×ÅÔÏ× ÐÏ ÐÏÄÓÔÒÏÊËÅ/ÕÓËÏÒÅÎÉÀ.\n"\
+"þÉÔÁÊÔÅ DOCS/HTML/ru/devices.html ÄÌÑ ÓÏ×ÅÔÏ× ÐÏ ÐÏÄÓÔÒÏÊËÅ/ÕÓËÏÒÅÎÉÀ.\n"\
 "åÓÌÉ ÎÉÞÅÇÏ ÎÅ ÐÏÍÏÇÌÏ, ÔÏÇÄÁ ÞÉÔÁÊÔÅ DOCS/HTML/ru/bugreports.html!\n\n"
 
 #define MSGTR_NoGui "MPlayer ÂÙÌ ÓËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÎ âåú ÐÏÄÄÅÒÖËÉ GUI!\n"
@@ -102,7 +106,7 @@
 #define MSGTR_Playing "ðÒÏÉÇÒÙ×ÁÎÉÅ %s.\n"
 #define MSGTR_NoSound "áÕÄÉÏ: ÂÅÚ Ú×ÕËÁ!!!\n"
 #define MSGTR_FPSforced "ëÁÄÒÙ/ÓÅË ÆÏÒÓÉÒÏ×ÁÎÙ × %5.3f (ftime: %5.3f).\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "óËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÎÏ ÄÌÑ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÔÉÐÁ ÐÒÏÃÅÓÓÏÒÁ ×Ï ×ÒÅÍÑ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ -\nðòåäõðòåöäåîéå - ÜÔÏ ÎÅ ÏÐÔÉÍÁÌØÎÏ!\näÌÑ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÏÊ ÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔÅÌØÎÏÓÔÉ,\nÐÅÒÅËÏÍÐÉÌÉÒÕÊÔÅ MPlayer c --disable-runtime-cpudetection.\n"
+#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "óËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÎÏ ÄÌÑ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÔÉÐÁ ÐÒÏÃÅÓÓÏÒÁ ×Ï ×ÒÅÍÑ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ - ðòåäõðòåöäåîéå - ÜÔÏ \nÎÅ ÏÐÔÉÍÁÌØÎÏ! äÌÑ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÏÊ ÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔÅÌØÎÏÓÔÉ, ÐÅÒÅËÏÍÐÉÌÉÒÕÊÔÅ MPlayer\nc --disable-runtime-cpudetection.\n"
 #define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "óËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÎÏ ÄÌÑ x86 CPU ÓÏ ÓÌÅÄÕÀÝÉÍÉ ÒÁÓÛÉÒÅÎÉÑÍÉ:"
 #define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÄÒÁÊ×ÅÒÁ ×Ù×ÏÄÁ ×ÉÄÅÏ:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÄÒÁÊ×ÅÒÁ ×Ù×ÏÄÁ Ú×ÕËÁ:\n"
@@ -111,48 +115,95 @@
 #define MSGTR_AvailableAudioFm "\näÏÓÔÕÐÎÙÅ (ÓËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÎÎÙÅ) ÓÅÍÅÊÓÔ×Á/ÄÒÁÊ×ÅÒÙ ÁÕÄÉÏ ËÏÄÅËÏ×:\n"
 #define MSGTR_AvailableVideoFm "\näÏÓÔÕÐÎÙÅ (ÓËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÎÎÙÅ) ÓÅÍÅÊÓÔ×Á/ÄÒÁÊ×ÅÒÙ ×ÉÄÅÏ ËÏÄÅËÏ×:\n"
 #define MSGTR_AvailableFsType "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÒÅÖÉÍÙ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ ÐÏÌÎÏÜËÒÁÎÎÏÇÏ ÓÌÏÑ:\n"
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÁÐÐÁÒÁÔÎÁÑ Linux RTC ÓÉÎÈÒÏÎÉÚÁÃÉÑ (%ldHz).\n"
+#define MSGTR_UsingRTCTiming "éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÁÐÐÁÒÁÔÎÁÑ Linux RTC ÓÉÎÈÒÏÎÉÚÁÃÉÑ (%ldçÃ).\n"
 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "÷ÉÄÅÏ: îÅ ÍÏÇÕ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ Ó×ÏÊÓÔ×Á.\n"
 #define MSGTR_NoStreamFound "ðÏÔÏË ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ.\n"
 #define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔËÒÙÔÉÉ/ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ×ÙÂÒÁÎÎÏÇÏ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á ×ÉÄÅÏ ×Ù×ÏÄÁ (-vo).\n"
 #define MSGTR_ForcedVideoCodec "æÏÒÓÉÒÏ×ÁÎ ×ÉÄÅÏ ËÏÄÅË: %s\n"
 #define MSGTR_ForcedAudioCodec "æÏÒÓÉÒÏ×ÁÎ ÁÕÄÉÏ ËÏÄÅË: %s\n"
 #define MSGTR_Video_NoVideo "÷ÉÄÅÏ: ÎÅÔ ×ÉÄÅÏ\n"
-#define MSGTR_NotInitializeVOPorVO "\nFATAL: îÅ ÍÏÇÕ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ×ÉÄÅÏ ÆÉÌØÔÒÙ (-vf) ÉÌÉ ×ÉÄÅÏ ×Ù×ÏÄ (-vo).\n"
+#define MSGTR_NotInitializeVOPorVO "\næáôáìøîáñ ïûéâëá: îÅ ÍÏÇÕ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ×ÉÄÅÏ ÆÉÌØÔÒÙ (-vf) ÉÌÉ ×ÉÄÅÏ ×Ù×ÏÄ (-vo).\n"
 #define MSGTR_Paused "\n====ðòéïóôáîï÷ìåîï====\r" // no more than 23 characters (status line for audio files)
-#define MSGTR_PlaylistLoadUnable "\nîÅ ÍÏÇÕ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ playlist %s.\n"
+#define MSGTR_PlaylistLoadUnable "\nîÅ ÍÏÇÕ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ ÓÐÉÓÏË ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ (playlist) %s.\n"
 #define MSGTR_Exit_SIGILL_RTCpuSel \
-"- MPlayer ÓÌÏÍÁÌÓÑ ÉÚ-ÚÁ 'îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÊ ÉÎÓÔÒÕËÃÉÉ'.\n"\
-" üÔÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÏÛÉÂËÁ ÎÁÛÅÇÏ ÎÏ×ÏÇÏ ËÏÄÁ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÔÉÐÁ CPU ÐÒÉ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÉ...\n"\
+"- MPlayer ÓÌÏÍÁÌÓÑ ÉÚ-ÚÁ 'îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÊ éÎÓÔÒÕËÃÉÉ'.\n"\
+" üÔÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÏÛÉÂËÏÊ ÎÁÛÅÇÏ ÎÏ×ÏÇÏ ËÏÄÁ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÔÉÐÁ CPU ×Ï ×ÒÅÍÑ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ...\n"\
 " ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÞÉÔÁÊÔÅ DOCS/HTML/ru/bugreports.html.\n"
 #define MSGTR_Exit_SIGILL \
-"- MPlayer ÓÌÏÍÁÌÓÑ ÉÚ-ÚÁ 'îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÊ ÉÎÓÔÒÕËÃÉÉ'.\n"\
-" ïÂÙÞÎÏ, ÜÔÏ ÐÒÏÉÓÈÏÄÉÔ ËÏÇÄÁ ×Ù ÅÇÏ ÚÁÐÕÓËÁÅÔÅ ÎÁ CPU, ÏÔÌÉÞÎÏÍ ÏÔ ÔÏÇÏ,\n"\
-" ÄÌÑ ËÏÔÏÒÏÇÏ ÏÎ ÂÙÌ ÓËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÎ/ÏÐÔÉÍÉÚÉÒÏ×ÁÎ.\n"\
+"- MPlayer ÓÌÏÍÁÌÓÑ ÉÚ-ÚÁ 'îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÊ éÎÓÔÒÕËÃÉÉ'.\n"\
+" ïÂÙÞÎÏ, ÜÔÏ ÐÒÏÉÓÈÏÄÉÔ ËÏÇÄÁ ×Ù ÅÇÏ ÚÁÐÕÓËÁÅÔÅ ÎÁ CPU, ÏÔÌÉÞÎÏÍ ÏÔ ÔÏÇÏ, ÄÌÑ ËÏÔÏÒÏÇÏ\n"\
+" ÏÎ ÂÙÌ ÓËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÎ/ÏÐÔÉÍÉÚÉÒÏ×ÁÎ.\n"\
 " ðÒÏ×ÅÒØÔÅ ÜÔÏ!\n"
 #define MSGTR_Exit_SIGSEGV_SIGFPE \
 "- MPlayer ÓÌÏÍÁÌÓÑ ÉÚ-ÚÁ ÐÌÏÈÏÇÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ CPU/FPU/RAM.\n"\
 " ðÅÒÅËÏÍÐÉÌÉÒÕÊÔÅ MPlayer Ó --enable-debug É ÓÄÅÌÁÊÔÅ 'gdb' backtrace É\n"\
-" ÄÉÚÁÓÓÅÍÂÌÉÒÏ×ÁÎÉÅ.\n"\
-" ðÏÄÒÏÂÎÏÓÔÉ, ÓÍ. DOCS/HTML/ru/bugreports_what.html#bugreports_crash.\n"
+" ÄÉÚÁÓÓÅÍÂÌÉÒÏ×ÁÎÉÅ. äÌÑ ÐÏÄÒÏÂÎÏÓÔÅÊ, ÓÍ. DOCS/HTML/ru/bugreports_what.html#bugreports_crash\n"
 #define MSGTR_Exit_SIGCRASH \
 "- MPlayer ÓÌÏÍÁÌÓÑ. üÔÏ ÎÅ ÄÏÌÖÎÏ ÐÒÏÉÓÈÏÄÉÔØ.\n"\
 " üÔÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÏÛÉÂËÏÊ × ËÏÄÅ MPlayer'Á _ÉÌÉ_ × ÷ÁÛÅÍ ÄÒÁÊ×ÅÒÅ _ÉÌÉ_\n"\
 " ÷ÁÛÅÊ ×ÅÒÓÉÉ gcc. åÓÌÉ ÷Ù ÄÕÍÁÅÔÅ, ÞÔÏ × ÜÔÏÍ ×ÉÎÏ×ÁÔ MPlayer, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ,\n"\
-" ÐÒÏÞÔÉÔÅ DOCS/HTML/ru/bugreports.html É ÓÌÅÄÕÊÔÅ ÉÎÓÔÒÕËÃÉÑÍ ÏÔÔÕÄÁ.\n"\
-" íÙ ÎÅ ÓÍÏÖÅÍ É ÎÅ ÂÕÄÅÍ ÐÏÍÏÇÁÔØ, ÅÓÌÉ ÷Ù ÎÅ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÉÔÅ ÜÔÕ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ,\n"\
-" ÓÏÏÂÝÁÑ Ï ×ÏÚÍÏÖÎÏÊ ÏÛÉÂËÅ.\n"
-
+" ÐÒÏÞÔÉÔÅ DOCS/HTML/ru/bugreports.html É ÓÌÅÄÕÊÔÅ ÉÎÓÔÒÕËÃÉÑÍ ÏÔÔÕÄÁ. íÙ ÎÅ ÓÍÏÖÅÍ\n"\
+" É ÎÅ ÂÕÄÅÍ ÐÏÍÏÇÁÔØ, ÅÓÌÉ ÷Ù ÎÅ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÉÔÅ ÜÔÕ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ, ÓÏÏÂÝÁÑ Ï ×ÏÚÍÏÖÎÏÊ ÏÛÉÂËÅ.\n"
+#define MSGTR_LoadingConfig "úÁÇÒÕÖÁÀ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÏÎÎÙÊ ÆÁÊÌ '%s'\n"
+#define MSGTR_AddedSubtitleFile "óõâôéôòù: ÄÏÂÁ×ÌÅÎ ÆÁÊÌ ÓÕÂÔÉÔÒÏ× (%d): %s\n"
+#define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "ïÛÉÂËÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ [%s] ÄÌÑ ÚÁÐÉÓÉ!\n"
+#define MSGTR_CommandLine "ëÏÍÁÎÄÎÁÑ ÓÔÒÏËÁ:"
+#define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ %s: %s (ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÄÏÌÖÅÎ ÏÂÌÁÄÁÔØ ÐÒÁ×ÏÍ ÞÔÅÎÉÑ ÎÁ ÜÔÏÔ ÆÁÊÌ).\n"
+#define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ Linux RTC × ioctl (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
+#define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "ðÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÄÏÂÁ×ÉÔØ \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" \n× ÚÁÇÒÕÚÏÞÎÙÅ ÓËÒÉÐÔÙ ÷ÁÛÅÊ ÓÉÓÔÅÍÙ.\n"
+#define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ Linux RTC × ioctl (rtc_pie_on): %s\n"
+#define MSGTR_UsingTimingType "éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ %s ÓÉÎÈÒÏÎÉÚÁÃÉÑ.\n"
+#define MSGTR_MenuInitialized "íÅÎÀ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÎÏ: %s\n"
+#define MSGTR_MenuInitFailed "îÅ ÍÏÇÕ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ÍÅÎÀ.\n"
+#define MSGTR_Getch2InitializedTwice "ðòåäõðòåöäåîéå: getch2_init ×ÙÚ×ÁÎ Ä×ÁÖÄÙ!\n"
+#define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "îÅ ÍÏÇÕ ÓÏÚÄÁÔØ ÄÁÍÐ ÜÔÏÇÏ ÐÏÔÏËÁ - ÎÅÔ ÄÏÓÔÕÐÎÙÈ 'fd' (ÆÁÊÌÏ×ÙÈ ÏÐÉÓÁÔÅÌÅÊ).\n"
+#define MSGTR_FallingBackOnPlaylist "îÅ ÍÏÇÕ ÒÁÚÏÂÒÁÔØ ÓÉÎÔÁËÓÉÓ ÓÐÉÓËÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ %s...\n"
+#define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ×ÉÄÅÏÆÉÌØÔÒ libmenu Ó ÜÔÉÍ ËÏÒÎÅ×ÙÍ ÍÅÎÀ %s.\n"
+#define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "ïÛÉÂËÁ × ÃÅÐÏÞËÅ pre-init ÁÕÄÉÏÆÉÌØÔÒÁ!\n"
+#define MSGTR_LinuxRTCReadError "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ Linux RTC: %s\n"
+#define MSGTR_SoftsleepUnderflow "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ! îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏ ÎÉÚËÏÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÏÊ ÚÁÄÅÒÖËÉ!\n"
+#define MSGTR_AnsSubVisibility "ANS_SUB_VISIBILITY=%ld\n"
+#define MSGTR_AnsLength "ANS_LENGTH=%ld\n"
+#define MSGTR_AnsVoFullscreen "ANS_VO_FULLSCREEN=%ld\n"
+#define MSGTR_AnsPercentPos "ANS_PERCENT_POSITION=%ld\n"
+#define MSGTR_DvdnavNullEvent "óÏÂÙÔÉÅ DVDNAV NULL?!\n"
+#define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "óÏÂÙÔÉÅ DVDNAV: óÏÂÙÔÉÅ ×ÙÄÅÌÅÎÉÑ ÓÌÏÍÁÎÏ\n"
+#define MSGTR_DvdnavEvent "óÏÂÙÔÉÅ DVDNAV: %s\n"
+#define MSGTR_DvdnavHighlightHide "óÏÂÙÔÉÅ DVDNAV: ÷ÙÄÅÌÅÎÉÅ ÓËÒÙÔÏ\n"
+#define MSGTR_DvdnavStillFrame "######################################## óÏÂÙÔÉÅ DVDNAV: óÔÏÐ-ËÁÄÒ: %d ÓÅË\n"
+#define MSGTR_DvdnavNavStop "óÏÂÙÔÉÅ DVDNAV: ïÓÔÁÎÏ×ËÁ Nav \n"
+#define MSGTR_DvdnavNavNOP "óÏÂÙÔÉÅ DVDNAV: Nav NOP\n"
+#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChangeVerbose "óÏÂÙÔÉÅ DVDNAV: éÚÍÅÎÅÎÉÅ SPU-ÐÏÔÏËÁ Nav: ÆÉÚÉÞÅÓËÉ: %d/%d/%d ÌÏÇÉÞÅÓËÉ: %d\n"
+#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChange "óÏÂÙÔÉÅ DVDNAV: éÚÍÅÎÅÎÉÅ SPU-ÐÏÔÏËÁ Nav: ÆÉÚÉÞÅÓËÉ: %d ÌÏÇÉÞÅÓËÉ: %d\n"
+#define MSGTR_DvdnavNavAudioStreamChange "óÏÂÙÔÉÅ DVDNAV: éÚÍÅÎÅÎÉÅ ÁÕÄÉÏÐÏÔÏËÁ Nav: ÆÉÚÉÞÅÓËÉ: %d ÌÏÇÉÞÅÓËÉ: %d\n"
+#define MSGTR_DvdnavNavVTSChange "óÏÂÙÔÉÅ DVDNAV: éÚÍÅÎÅÎÉÅ Nav VTS\n"
+#define MSGTR_DvdnavNavCellChange "óÏÂÙÔÉÅ DVDNAV: éÚÍÅÎÅÎÉÅ ÑÞÅÊËÉ Nav\n"
+#define MSGTR_DvdnavNavSpuClutChange "óÏÂÙÔÉÅ DVDNAV: éÚÍÅÎÅÎÉÅ Nav SPU CLUT\n"
+#define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "óÏÂÙÔÉÅ DVDNAV: úÁ×ÅÒÛÅÎÏ ÐÏÚÉÃÉÏÎÉÒÏ×ÁÎÉÅ Nav\n"
+#define MSGTR_MenuCall "÷ÙÚÏ× ÍÅÎÀ\n"
+
+#define MSGTR_EdlCantUseBothModes "îÅÌØÚÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ -edl É -edlout ÏÄÎÏ×ÒÅÍÅÎÎÏ.\n"
+#define MSGTR_EdlOutOfMem "îÅ ÍÏÇÕ ×ÙÄÅÌÉÔØ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÙÊ ÏÂß£Í ÐÁÍÑÔÉ ÄÌÑ ÈÒÁÎÅÎÉÑ ÄÁÎÎÙÈ EDL.\n"
+#define MSGTR_EdlRecordsNo "þÉÔÅÎÉÅ %d EDL ÄÅÊÓÔ×ÉÊ.\n"
+#define MSGTR_EdlQueueEmpty "îÅÔ ÄÅÊÓÔ×ÉÊ EDL, ËÏÔÏÒÙÅ ÓÌÅÄÕÅÔ ÉÓÐÏÌÎÉÔØ (ÏÞÅÒÅÄØ ÐÕÓÔÁ).\n"
+#define MSGTR_EdlCantOpenForWrite "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ EDL [%s] ÄÌÑ ÚÁÐÉÓÉ.\n"
+#define MSGTR_EdlCantOpenForRead "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ EDL [%s] ÄÌÑ ÞÔÅÎÉÑ.\n"
+#define MSGTR_EdlNOsh_video "îÅÌØÚÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ EDL ÂÅÚ ×ÉÄÅÏ, ÏÔËÌÀÞÁÀ.\n"
+#define MSGTR_EdlNOValidLine "îÅ×ÅÒÎÁÑ ÓÔÒÏËÁ EDL: %s\n"
+#define MSGTR_EdlBadlyFormattedLine "ðÌÏÈÏ ÆÏÒÍÁÔÉÒÏ×ÁÎÎÁÑ ÓÔÒÏËÁ EDL [%d]. ðÒÏÐÕÓËÁÀ.\n"
+#define MSGTR_EdlBadLineOverlap "ðÏÓÌÅÄÎÑÑ ÐÏÚÉÃÉÑ ÏÓÔÁÎÏ×Á ÂÙÌÁ [%f]; ÓÌÅÄÕÀÝÁÑ ÓÔÁÒÔÏ×ÁÑ "\
+"ÐÏÚÉÃÉÑ [%f]. úÁÐÉÓÉ ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÔØ × ÈÒÏÎÏÌÏÇÉÞÅÓËÏÍ ÐÏÒÑÄËÅ, ÎÅ ÍÏÇÕ ÐÅÒÅËÒÙÔØ. ðÒÏÐÕÓËÁÀ.\n"
+#define MSGTR_EdlBadLineBadStop "÷ÒÅÍÑ ÏÓÔÁÎÏ×Á ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÐÏÓÌÅ ×ÒÅÍÅÎÉ ÓÔÁÒÔÁ.\n"
 
 // mencoder.c:
 
-#define MSGTR_UsingPass3ControllFile "éÓÐÏÌØÚÕÀ ÓÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ËÏÎÔÒÏÌÑ 3 ÐÒÏÈÏÄÁ: %s\n"
+#define MSGTR_UsingPass3ControllFile "éÓÐÏÌØÚÕÀ ÓÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ËÏÎÔÒÏÌÑ 3-ÇÏ ÐÒÏÈÏÄÁ: %s\n"
 #define MSGTR_MissingFilename "\nðÒÏÐÕÝÅÎÏ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ.\n\n"
 #define MSGTR_CannotOpenFile_Device "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ/ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï.\n"
-#define MSGTR_CannotOpenDemuxer "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÄÅÍÕËÓÅÒ[demuxer].\n"
-#define MSGTR_NoAudioEncoderSelected "\nëÏÄÉÒÏ×ÝÉË ÁÕÄÉÏ (-oac) ÎÅ ×ÙÂÒÁÎ. ÷ÙÂÅÒÅÔÅ ÎÕÖÎÙÊ (ÓÍ. -oac help)\nÉÌÉ ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ -nosound.\n"
-#define MSGTR_NoVideoEncoderSelected "\nëÏÄÉÒÏ×ÝÉË ×ÉÄÅÏ (-ovc) ÎÅ ×ÙÂÒÁÎ. ÷ÙÂÅÒÅÔÅ ÎÕÖÎÙÊ (ÓÍ. -ovc help).\n"
-#define MSGTR_CannotOpenOutputFile "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ '%s'ÄÌÑ ×Ù×ÏÄÁ.\n"
+#define MSGTR_CannotOpenDemuxer "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÄÅÍÕËÓÅÒ [demuxer].\n"
+#define MSGTR_NoAudioEncoderSelected "\nëÏÄÉÒÏ×ÝÉË ÁÕÄÉÏ (-oac) ÎÅ ×ÙÂÒÁÎ. ÷ÙÂÅÒÅÔÅ ËÁËÏÊ-ÎÉÂÕÄØ (ÓÍ. -oac help) ÉÌÉ ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ -nosound.\n"
+#define MSGTR_NoVideoEncoderSelected "\nëÏÄÉÒÏ×ÝÉË ×ÉÄÅÏ (-ovc) ÎÅ ×ÙÂÒÁÎ. ÷ÙÂÅÒÅÔÅ ËÁËÏÊ-ÎÉÂÕÄØ (ÓÍ. -ovc help).\n"
+#define MSGTR_CannotOpenOutputFile "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ ×Ù×ÏÄÁ '%s'.\n"
 #define MSGTR_EncoderOpenFailed "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ËÏÄÉÒÏ×ÝÉË.\n"
 #define MSGTR_ForcingOutputFourcc "÷ÙÈÏÄÎÏÊ fourcc ÆÏÒÓÉÒÏ×ÁÎ × %x [%.4s]\n"
 #define MSGTR_WritingAVIHeader "ðÉÛÕ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË AVI...\n"
@@ -162,8 +213,137 @@
 #define MSGTR_WritingAVIIndex "\nðÉÛÕ ÉÎÄÅËÓ AVI...\n"
 #define MSGTR_FixupAVIHeader "ðÏÄÐÒÁ×ÌÑÀ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË AVI...\n"
 #define MSGTR_RecommendedVideoBitrate "òÅËÏÍÅÎÄÕÅÍÙÊ ÂÉÔÐÏÔÏË ÄÌÑ %s CD: %d\n"
-#define MSGTR_VideoStreamResult "\nðÏÔÏË ×ÉÄÅÏ: %8.3f ËÂÉÔ/s (%d Â/Ó) ÒÁÚÍÅÒ: %d ÂÁÊÔ/Á/Ï× %5.3f ÓÅË. %d ËÁÄÒ/Á/Ï×\n"
-#define MSGTR_AudioStreamResult "\nðÏÔÏË ÁÕÄÉÏ: %8.3f ËÂÉÔ/Ó (%d Â/Ó) ÒÁÚÍÅÒ: %d ÂÁÊÔ/Á/Ï× %5.3f ÓÅË.\n"
+#define MSGTR_VideoStreamResult "\nðÏÔÏË ×ÉÄÅÏ: %8.3f kbit/s (%d bps) ÒÁÚÍÅÒ: %d ÂÁÊÔ(Á/Ï×) %5.3f ÓÅË. %d ËÁÄÒ(Á/Ï×)\n"
+#define MSGTR_AudioStreamResult "\nðÏÔÏË ÁÕÄÉÏ: %8.3f kbit/s (%d bps) ÒÁÚÍÅÒ: %d ÂÁÊÔ(Á/Ï×) %5.3f ÓÅË.\n"
+#define MSGTR_OpenedStream "ÕÓÐÅÈ: ÆÏÒÍÁÔ: %d ÄÁÎÎÙÅ: 0x%X - 0x%x\n"
+#define MSGTR_VCodecFramecopy "×ÉÄÅÏËÏÄÅË: ËÏÐÉÒÏ×ÁÎÉÅ ËÁÄÒÏ× (%dx%d %dbpp fourcc=%x)\n"
+#define MSGTR_ACodecFramecopy "ÁÕÄÉÏËÏÄÅË: ËÏÐÉÒÏ×ÁÎÉÅ ËÁÄÒÏ× (ÆÏÒÍÁÔ=%x ÃÅÐÏÞÅË=%d ÓËÏÒÏÓÔØ=%ld ÂÉÔÏ×=%d bps=%ld ÏÂÒÁÚÅÃ=%ld)\n"
+#define MSGTR_CBRPCMAudioSelected "÷ÙÂÒÁÎÏ CBR PCM ÁÕÄÉÏ\n"
+#define MSGTR_MP3AudioSelected "÷ÙÂÒÁÎÏ MP3 ÁÕÄÉÏ\n"
+#define MSGTR_CannotAllocateBytes "îÅ ÍÏÇÕ ×ÙÄÅÌÉÔØ ÐÁÍÑÔØ ÄÌÑ %d ÂÁÊÔ\n"
+#define MSGTR_SettingAudioDelay "õÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÀ áõäéï úáäåòöëõ × %5.3f\n"
+#define MSGTR_SettingAudioInputGain "õÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÀ ÕÓÉÌÅÎÉÅ ×ÈÏÄÑÝÅÇÏ ÁÕÄÉÏÐÏÔÏËÁ × %f\n"
+#define MSGTR_LamePresetEquals "\npreset=%s\n\n"
+#define MSGTR_LimitingAudioPreload "ïÇÒÁÎÉÞÉ×ÁÀ ÐÒÅÄÚÁÇÒÕÚËÕ ÁÕÄÉÏ ÄÏ 0.4Ó\n"
+#define MSGTR_IncreasingAudioDensity "õ×ÅÌÉÞÉ×ÁÀ ÐÌÏÔÎÏÓÔØ ÁÕÄÉÏ ÄÏ 4\n"
+#define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "æÏÒÓÉÒÕÀ ÐÒÅÄÚÁÇÒÕÚËÕ ÁÕÄÉÏ × 0, ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÕÀ ËÏÒÒÅËÃÉÀ pts × 0\n"
+#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nCBR ÁÕÄÉÏ: %ld ÂÁÊÔ/ÓÅË, %d ÂÁÊÔ/ÂÌÏË\n"
+#define MSGTR_LameVersion "÷ÅÒÓÉÑ LAME %s (%s)\n\n"
+#define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "ïÛÉÂËÁ: úÁÄÁÎÎÙÊ ÂÉÔÐÏÔÏË ×ÎÅ ÄÏÐÕÓÔÉÍÏÇÏ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÄÌÑ ÄÁÎÎÏÊ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ËÉ\n"\
+"\n"\
+"ðÒÉ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÉ ÜÔÏÇÏ ÒÅÖÉÍÁ ÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ÕËÁÚÁÔØ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÍÅÖÄÕ \"8\" É \"320\"\n"\
+"\n"\
+"äÌÑ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ: \"-lameopts preset=help\"\n"
+#define MSGTR_InvalidLamePresetOptions "ïÛÉÂËÁ: ÷Ù ÎÅ ÕËÁÚÁÌÉ ×ÅÒÎÙÊ ÐÒÏÆÉÌØ É/ÉÌÉ ÏÐÃÉÉ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ËÉ\n"\
+"\n"\
+"äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÐÒÏÆÉÌÉ:\n"\
+"\n"\
+"  <fast>    standard\n"\
+"  <fast>    extreme\n"\
+"         insane\n"\
+"  <cbr> (òÅÖÉÍ ABR) - ðÏÄÒÁÚÕÍÅ×ÁÅÔÓÑ ÒÅÖÉÍ ABR. äÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ\n"\
+"            ÐÒÏÓÔÏ ÕËÁÖÉÔÅ ÂÉÔÐÏÔÏË. îÁÐÒÉÍÅÒ:\n"\
+"            \"preset=185\" ÁËÔÉ×ÉÒÕÅÔ ÜÔÕ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ËÕ (preset)\n"\
+"            É ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔ 185 ËÁË ÓÒÅÄÎÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ËÂÉÔ/ÓÅË.\n"\
+"\n"\
+"  îÅÓËÏÌØËÏ ÐÒÉÍÅÒÏ×:\n"\
+"\n"\
+"   \"-lameopts fast:preset=standard \"\n"\
+" ÉÌÉ \"-lameopts cbr:preset=192    \"\n"\
+" ÉÌÉ \"-lameopts   preset=172    \"\n"\
+" ÉÌÉ \"-lameopts   preset=extreme  \"\n"\
+"\n"\
+"äÌÑ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ: \"-lameopts preset=help\"\n"
+#define MSGTR_LamePresetsLongInfo "\n"\
+"ëÌÀÞÉ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ÏË ÒÁÚÒÁÂÏÔÁÎÙ Ó ÃÅÌØÀ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÅÎÉÑ ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÏ ×ÏÚÍÏÖÎÏÇÏ ËÁÞÅÓÔ×Á.\n"\
+"\n"\
+"ïÎÉ ÂÙÌÉ ÐÒÅÉÍÕÝÅÓÔ×ÅÎÎÏ ÒÁÚÒÁÂÏÔÁÎÙ É ÎÁÓÔÒÏÅÎÙ Ó ÐÏÍÏÝØÀ ÔÝÁÔÅÌØÎÙÈ ÔÅÓÔÏ×\n"\
+"Ä×ÏÊÎÏÇÏ ÐÒÏÓÌÕÛÉ×ÁÎÉÑ ÄÌÑ ÐÒÏ×ÅÒËÉ É ÄÏÓÔÉÖÅÎÉÑ ÜÔÏÊ ÃÅÌÉ.\n"\
+"\n"\
+"ëÌÀÞÉ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ÏË ÐÏÓÔÏÑÎÎÏ ÏÂÎÏ×ÌÑÀÔÓÑ ÄÌÑ ÓÏÏÔ×ÅÔÓ×ÉÑ ÐÏÓÌÅÄÎÉÍ ÒÁÚÒÁÂÏÔËÁÍ,\n"\
+"× ÒÅÚÕÌØÔÁÔÅ ÞÅÇÏ ×Ù ÄÏÌÖÎÙ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÐÒÁËÔÉÞÅÓËÉ ÎÁÉÌÕÞÛÅÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï, \n"\
+"×ÏÚÍÏÖÎÏÅ ÎÁ ÔÅËÕÝÉÊ ÍÏÍÅÎÔ ÐÒÉ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÉ LAME.\n"\
+"\n"\
+"þÔÏÂÙ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÜÔÉ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ËÉ:\n"\
+"\n"\
+"  äÌÑ VBR ÒÅÖÉÍÏ× (ÏÂÙÞÎÏ ÌÕÞÛÅÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï):\n"\
+"\n"\
+"   \"preset=standard\" ïÂÙÞÎÏ ÜÔÏÊ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ËÉ ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ\n"\
+"               ÄÌÑ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Á ÌÀÄÅÊ É ÂÏÌØÛÉÓÔ×Á ÍÕÚÙËÉ, É ÏÎÁ\n"\
+"               ÕÖÅ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÅÔ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ×ÙÓÏËÏÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï.\n"\
+"\n"\
+"   \"preset=extreme\" åÓÌÉ ×Ù ÏÂÌÁÄÁÅÔÅ ÞÒÅÚ×ÙÞÁÊÎÏ ÈÏÒÏÛÉÍ ÓÌÕÈÏÍ É\n"\
+"               ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÉÍ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÅÍ, ÜÔÁ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ËÁ,\n"\
+"               ËÁË ÐÒÁ×ÉÌÏ, ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÉÔ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÌÕÞÛÅÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï,\n"\
+"               ÞÅÍ ÒÅÖÉÍ \"standard\".\n"\
+"\n"\
+"  äÌÑ CBR 320kbps (ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÏ ×ÏÚÍÏÖÎÏÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï, ÐÏÌÕÞÁÅÍÏÅ\n               ÐÒÉ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÉ ËÌÀÞÅÊ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ÏË):\n"\
+"\n"\
+"   \"preset=insane\" éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ ÜÔÏÊ ÕÓÔÁÎÏ×ËÉ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÐÅÒÅÂÏÒÏÍ ÄÌÑ\n"\
+"               ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Á ÌÀÄÅÊ É ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Á ÓÉÔÕÁÃÉÊ, ÎÏ ÅÓÌÉ\n"\
+"               ×ÁÍ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏ ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÏ ×ÏÚÍÏÖÎÏÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï,\n"\
+"               ÎÅ×ÚÉÒÁÑ ÎÁ ÒÁÚÍÅÒ ÆÁÊÌÁ - ÜÔÏ ÓÐÏÓÏ ÓÄÅÌÁÔØ ÔÁË.\n"\
+"\n"\
+"  äÌÑ ABR ÒÅÖÉÍÏ× (×ÙÓÏËÏÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï ÄÌÑ ÚÁÄÁÎÎÏÇÏ ÂÉÔÐÏÔÏËÁ, ÎÏ ÎÅ ÔÁËÏÅ ×ÙÓÏËÏÅ, ËÁË VBR):\n"\
+"\n"\
+"   \"preset=<kbps>\" éÓÐÏÌÌØÚÏ×ÁÎÉÅ ÜÔÏÊ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ËÉ ÏÂÙÞÎÏ ÄÁ£Ô ÈÏÒÏÛÅÅ\n"\
+"               ËÁÞÅÓÔ×Ï ÄÌÑ ÚÁÄÁÎÎÏÇÏ ÂÉÔÐÏÔÏËÁ. ïÓÎÏ×Ù×ÁÑÓØ ÎÁ\n"\
+"               ××ÅÄ£ÎÎÏÍ ÂÉÔÐÏÔÏËÅ, ÜÔÁ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ËÁ ÏÐÒÅÄÅÌÉÔ\n"\
+"               ÏÐÔÉÍÁÌØÎÙÅ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÄÌÑ ËÁÖÄÏÊ ËÏÎËÒÅÔÎÏÊ ÓÉÔÕÁÃÉÉ.\n"\
+"               îÅÓÍÏÔÒÑ ÎÁ ÔÏ, ÞÔÏ ÜÔÏÔ ÐÏÄÈÏÄ ÒÁÂÏÔÁÅÔ, ÏÎ ÄÁÌÅËÏ\n"\
+"               ÎÅ ÔÁËÏÊ ÇÉÂËÉÊ ËÁË VBR É ÏÂÙÞÎÏ ÎÅ ÄÏÓÔÉÇÁÅÔ\n"\
+"               ÔÁËÏÇÏ ÖÅ ÕÒÏ×ÎÑ ËÁÞÅÓÔ×Á ËÁË VBR ÎÁ ×ÙÓÏËÉÈ ÂÉÔÐÏÔÏËÁÈ.\n"\
+"\n"\
+"ôÁËÖÅ ÄÏÓÔÕÐÎÙ ÓÌÅÄÕÀÝÉÅ ÏÐÃÉÉ ÄÌÑ ÓÏÏÔ×ÅÔÓ×ÕÀÝÉÈ ÐÒÏÆÉÌÅÊ:\n"\
+"\n"\
+"  <fast>    standard\n"\
+"  <fast>    extreme\n"\
+"         insane\n"\
+"  <cbr> (òÅÖÉÍ ABR) - ðÏÄÒÁÚÕÍÅ×ÁÅÔÓÑ ÒÅÖÉÍ ABR. äÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ\n"\
+"            ÐÒÏÓÔÏ ÕËÁÖÉÔÅ ÂÉÔÐÏÔÏË. îÁÐÒÉÍÅÒ:\n"\
+"            \"preset=185\" ÁËÔÉ×ÉÒÕÅÔ ÜÔÕ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ËÕ (preset)\n"\
+"            É ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔ 185 ËÁË ÓÒÅÄÎÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ËÂÉÔ/ÓÅË.\n"\
+"\n"\
+"  \"fast\" - ÷ËÌÀÞÁÅÔ ÎÏ×ÙÊ ÂÙÓÔÒÙÊ VBR ÄÌÑ ËÏÎËÒÅÔÎÏÇÏ ÐÒÏÆÉÌÑ.\n"\
+"      îÅÄÏÓÔÁÔËÏÍ ÜÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÔÏ, ÞÔÏ ÞÁÓÔÏ\n"\
+"      ÂÉÔÐÏÔÏË ÂÕÄÅÔ ÎÅÍÎÏÇÏ ÂÏÌØÛÅ, ÞÅÍ × ÎÏÒÍÁÌØÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ;\n"\
+"      ÔÁËÖÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÈÕÖÅ.\n"\
+"ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÷ ÔÅËÕÝÅÊ ×ÅÒÓÉÉ ÂÙÓÔÒÙÅ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ËÉ ÍÏÇÕÔ ÐÒÉ×ÅÓÔÉ Ë ÓÌÉÛËÏÍ\n"\
+"        ×ÙÓÏËÏÍÕ ÂÉÔÐÏÔÏËÕ, ÐÏ ÓÒÁ×ÎÅÎÉÀ Ó ÏÂÙÞÎÙÍÉ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ËÁÍÉ.\n"\
+"\n"\
+"  \"cbr\" - åÓÌÉ ×Ù ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÅ ÒÅÖÉÍ ABR (ÓÍ. ×ÙÛÅ) Ó ÔÁËÉÍ \"ËÒÁÔÎÙÍ\""\
+"      ÂÉÔÐÏÔÏËÏÍ ËÁË 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320,\n"\
+"      ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÏÐÃÉÀ \"cbr\" ÄÌÑ ÆÏÒÓÉÒÏ×ÁÎÉÑ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ\n"\
+"      × ÒÅÖÉÍÅ CBR ×ÍÅÓÔÏ ÓÔÁÎÄÁÒÔÎÏÇÏ abr ÒÅÖÉÍÁ. ABR ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÅÔ\n"\
+"      ÂÏÌÅÅ ×ÙÓÏËÏÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï, ÎÏ CBR ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÐÏÌÅÚÎÙÍ × ÔÁËÉÈ\n"\
+"      ÓÉÔÕÁÃÉÑÈ ËÁË ÐÅÒÅÄÁÞÁ ÐÏÔÏËÏ× mp3 ÞÅÒÅÚ ÉÎÔÅÒÎÅÔ.\n"\
+"\n"\
+"  îÁÐÒÉÍÅÒ:\n"\
+"\n"\
+"   \"-lameopts fast:preset=standard \"\n"\
+" ÉÌÉ \"-lameopts cbr:preset=192    \"\n"\
+" ÉÌÉ \"-lameopts   preset=172    \"\n"\
+" ÉÌÉ \"-lameopts   preset=extreme  \"\n"\
+"\n"\
+"\n"\
+"îÅÓËÏÌØËÏ ÐÓÅ×ÄÏÎÉÍÏ× ÄÏÓÔÕÐÎÏ ÄÌÑ ÒÅÖÉÍÁ ABR:\n"\
+"phone => 16kbps/mono    phon+/lw/mw-eu/sw => 24kbps/mono\n"\
+"mw-us => 40kbps/mono    voice => 56kbps/mono\n"\
+"fm/radio/tape => 112kbps  hifi => 160kbps\n"\
+"cd => 192kbps        studio => 256kbps"
+#define MSGTR_ConfigfileError "ÏÛÉÂËÁ × ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÏÎÎÏÍ ÆÁÊÌÅ"
+#define MSGTR_ErrorParsingCommandLine "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÒÁÚÂÏÒÅ ÓÉÎÔÁËÓÉÓÁ ËÏÍÁÎÄÎÏÊ ÓÔÒÏËÉ"
+#define MSGTR_VideoStreamRequired "îÁÌÉÞÉÅ ×ÉÄÅÏÐÏÔÏËÁ ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÏ!\n"
+#define MSGTR_ForcingInputFPS "×ÈÏÄÎÙÅ ËÁÄÒÙ/ÓÅË ÂÕÄÕÔ ÚÁÍÅÎÅÎÙ ÎÁ %5.2f\n"
+#define MSGTR_RawvideoDoesNotSupportAudio "÷ÙÈÏÄÎÏÊ ÆÏÒÍÁÔ ÆÁÊÌÁ RAWVIDEO ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ ÁÕÄÉÏ - ÏÔËÌÀÞÁÀ ÁÕÄÉÏ\n"
+#define MSGTR_DemuxerDoesntSupportNosound "üÔÏÔ ÄÅÍÕËÓÅÒ [demuxer] ÐÏËÁ ÞÔÏ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ -nosound.\n"
+#define MSGTR_MemAllocFailed "ÎÅ ÍÏÇÕ ×ÙÄÅÌÉÔØ ÐÁÍÑÔØ"
+#define MSGTR_NoMatchingFilter "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÉÊ ÆÉÌØÔÒ/ao ÆÏÒÍÁÔ!\n"
+#define MSGTR_MP3WaveFormatSizeNot30 "sizeof(MPEGLAYER3WAVEFORMAT)==%d!=30, ×ÏÚÍÏÖÎÏ, ÓÌÏÍÁÎÎÙÊ ËÏÍÐÉÌÑÔÏÒ C?\n"
+#define MSGTR_NoLavcAudioCodecName "áÕÄÉÏ LAVC, ÐÒÏÐÕÝÅÎÏ ÉÍÑ ËÏÄÅËÁ!\n"
+#define MSGTR_LavcAudioCodecNotFound "áÕÄÉÏ LAVC, ÎÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ËÏÄÉÒÏ×ÝÉË ÄÌÑ ËÏÄÅËÁ %s\n"
+#define MSGTR_CouldntAllocateLavcContext "áÕÄÉÏ LAVC, ÎÅ ÍÏÇÕ ÒÁÚÍÅÓÔÉÔØ ËÏÎÔÅËÓÔ!\n"
+#define MSGTR_CouldntOpenCodec "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ËÏÄÅË %s, br=%d\n"
 
 // cfg-mencoder.h:
 
@@ -178,21 +358,21 @@
 " abr      ÕÓÒÅÄΣÎÎÙÊ ÂÉÔÐÏÔÏË\n"\
 "\n"\
 " cbr      ÐÏÓÔÏÑÎÎÙÊ ÂÉÔÐÏÔÏË\n"\
-"        ôÁËÖÅ ×ÙÚÙ×ÁÅÔ CBR ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ × ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙÈ ABR ÒÅÖÉÍÁÈ\n"\
+"        ôÁËÖÅ ÆÏÒÓÉÒÕÅÔ CBR ÒÅÖÉÍ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ × ÎÅËÏÔÏÒÙÈ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙÈ ABR ÒÅÖÉÍÁÈ\n"\
 "\n"\
 " br=<0-1024>  ÕËÁÖÉÔÅ ÂÉÔÐÏÔÏË × ËÂÉÔ (ÔÏÌØËÏ CBR É ABR)\n"\
 "\n"\
 " q=<0-9>    ËÁÞÅÓÔ×Ï (0-×ÙÓÛÅÅ, 9-ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ) (ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ VBR)\n"\
 "\n"\
-" aq=<0-9>   ËÁÞÅÓÔ×Ï ÁÌÇÏÒÉÔÍÁ(0-ÌÕÞÛÅÅ/ÓÁÍÙÊ ÍÅÄÌÅÎÎÙÊ, 9-ÈÕÄÛÅÅ/ÂÙÓÔÒÅÊÛÉÊ)\n"\
+" aq=<0-9>   ËÁÞÅÓÔ×Ï ÁÌÇÏÒÉÔÍÁ (0-ÌÕÞÛÅÅ/ÓÁÍÙÊ ÍÅÄÌÅÎÎÙÊ, 9-ÈÕÄÛÅÅ/ÂÙÓÔÒÅÊÛÉÊ)\n"\
 "\n"\
 " ratio=<1-100> ËÏÜÆÆÉÃÉÅÎÔ ÓÖÁÔÉÑ\n"\
 "\n"\
 " vol=<0-10>  ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔÅ ÕÓÉÌÅÎÉÅ ×ÈÏÄÑÝÅÇÏ ÁÕÄÉÏ\n"\
 "\n"\
-" mode=<0-3>  (ÐÏ-ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉÊ)\n"\
+" mode=<0-3>  (ÐÏ-ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: Á×ÔÏÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÅ)\n"\
 "        0: ÓÔÅÒÅÏ\n"\
-"        1: ÏÂßÅÄÉΣÎÎÏÅ ÓÔÅÒÅÏ[joint-stereo]\n"\
+"        1: ÏÂßÅÄÉΣÎÎÏÅ ÓÔÅÒÅÏ [joint-stereo]\n"\
 "        2: Ä×ÕÈËÁÎÁÌØÎÙÊ\n"\
 "        3: ÍÏÎÏ\n"\
 "\n"\
@@ -201,13 +381,13 @@
 "        1: ×ÓÅ\n"\
 "        2: ÒÅÇÕÌÉÒÕÅÍÏÅ\n"\
 "\n"\
-" fast     ðÅÒÅËÌÀÞÉÔØÓÑ ÎÁ ÂÙÓÔÒÏÅ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ × ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙÈ VBR\n"\
-"        ÒÅÖÉÍÁÈ, ÚÎÁÞÉÔÅÌØÎÏ ÈÕÄÛÅÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï É ×ÙÓÏËÉÅ ÂÉÔÐÏÔÏËÉ.\n"\
+" fast     ðÅÒÅËÌÀÞÅÎÉÅ ÎÁ ÂÙÓÔÒÏÅ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ × ÎÅËÏÔÏÒÙÈ ÐÒÅÄÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙÈ VBR\n"\
+"        ÒÅÖÉÍÁÈ; ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÅÔ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÈÕÄÛÅÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï É ÚÁ×ÙÛÅÎÎÙÅ ÂÉÔÐÏÔÏËÉ.\n"\
 "\n"\
-" preset=<value> ðÒÅÄÓÔÁ×ÌÑÀÔ ÎÁÉÂÏÌØÛÉÅ ×ÏÚÍÏÖÎÙÅ ÕÓÔÁÎÏ×ËÉ ËÁÞÅÓÔ×Á.\n"\
-"         medium: VBR ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ, ÈÏÒÏÛÅÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï\n"\
+" preset=<value> ðÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÅÔ ÕÓÔÁÎÏ×ËÉ ÎÁÉÂÏÌØÛÅÇÏ ×ÏÚÍÏÖÎÏÇÏ ËÁÞÅÓÔ×Á.\n"\
+"         medium: VBR ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ, ÈÏÒÏÛÅÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï\n"\
 "         (ÁÍÐÌÉÔÕÄÁ ÂÉÔÐÏÔÏËÁ - 150-180 kbps)\n"\
-"         standard: VBR ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ, ×ÙÓÏËÏÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï\n"\
+"         standard: VBR ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ, ×ÙÓÏËÏÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï\n"\
 "         (ÁÍÐÌÉÔÕÄÁ ÂÉÔÐÏÔÏËÁ - 170-210 kbps)\n"\
 "         extreme: VBR ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ, ÏÞÅÎØ ×ÙÓÏËÏÅ ËÁÞÅÓÔ×Ï\n"\
 "         (ÁÍÐÌÉÔÕÄÁ ÂÉÔÐÏÔÏËÁ - 200-240 kbps)\n"\
@@ -215,7 +395,52 @@
 "         (ÂÉÔÐÏÔÏË 320 kbps)\n"\
 "         <8-320>: ABR ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ Ó ÚÁÄÁÎÎÙÍ × ËÂÉÔ ÓÒÅÄÎÉÍ ÂÉÔÐÏÔÏËÏÍ.\n\n"
 
-
+//codec-cfg.c:
+#define MSGTR_DuplicateFourcc "ÐÏ×ÔÏÒÑÀÝÉÊÓÑ FourCC"
+#define MSGTR_TooManyFourccs "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ FourCCs/ÆÏÒÍÁÔÏ×..."
+#define MSGTR_ParseError "ÏÛÉÂËÁ ÒÁÚÂÏÒÁ ÓÉÎÔÁËÓÉÓÁ"
+#define MSGTR_ParseErrorFIDNotNumber "ÏÛÉÂËÁ ÒÁÚÂÏÒÁ ÓÉÎÔÁËÓÉÓÁ (ID ÆÏÒÍÁÔÁ ÎÅ ÞÉÓÌÏ?)"
+#define MSGTR_ParseErrorFIDAliasNotNumber "ÏÛÉÂËÁ ÒÁÚÂÏÒÁ ÓÉÎÔÁËÓÉÓÁ (ÐÓÅ×ÄÏÎÉÍ ID ÆÏÒÍÁÔÁ ÎÅ ÞÉÓÌÏ?)"
+#define MSGTR_DuplicateFID "ÐÏ×ÔÏÒÑÀÝÅÅÓÑ ID ÆÏÒÍÁÔÁ"
+#define MSGTR_TooManyOut "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ ×ÙÈÏÄÎÙÈ ÆÏÒÍÁÔÏ×..."
+#define MSGTR_InvalidCodecName "\nÉÍÑ ËÏÄÅËÁ '%s' ÎÅ ×ÅÒÎÏ!\n"
+#define MSGTR_CodecLacksFourcc "\nËÏÄÅË '%s' ÎÅ ÉÍÅÅÔ FourCC/ÆÏÒÍÁÔ!\n"
+#define MSGTR_CodecLacksDriver "\nËÏÄÅË '%s' ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÄÒÁÊ×ÅÒÁ!\n"
+#define MSGTR_CodecNeedsDLL "\nËÏÄÅËÕ '%s' ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÁ 'dll'!\n"
+#define MSGTR_CodecNeedsOutfmt "\nËÏÄÅËÕ '%s' ÎÅÏÂÈÏÄÉÍ 'outfmt'!\n"
+#define MSGTR_CantAllocateComment "îÅ ÍÏÇÕ ×ÙÄÅÌÉÔØ ÐÁÍÑÔØ ÄÌÑ ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑ. "
+#define MSGTR_GetTokenMaxNotLessThanMAX_NR_TOKEN "get_token(): max >= MAX_MR_TOKEN!"
+#define MSGTR_ReadingFile "þÉÔÁÀ '%s': "
+#define MSGTR_CantOpenFileError "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ '%s': %s\n"
+#define MSGTR_CantGetMemoryForLine "îÅ ÍÏÇÕ ×ÙÄÅÌÉÔØ ÐÑÍÑÔØ ÄÌÑ ÓÔÒÏËÉ: %s\n"
+#define MSGTR_CantReallocCodecsp "îÅ ÍÏÇÕ ×ÙÐÏÌÎÉÔØ realloc ÄÌÑ '*codecsp': %s\n"
+#define MSGTR_CodecNameNotUnique "éÍÑ ËÏÄÅËÁ '%s' ÎÅ ÕÎÉËÁÌØÎÏ."
+#define MSGTR_CantStrdupName "îÅ ÍÏÇÕ ×ÙÐÏÌÎÉÔØ strdup -> 'name': %s\n"
+#define MSGTR_CantStrdupInfo "îÅ ÍÏÇÕ ×ÙÐÏÌÎÉÔØ strdup -> 'info': %s\n"
+#define MSGTR_CantStrdupDriver "îÅ ÍÏÇÕ ×ÙÐÏÌÎÉÔØ strdup -> 'driver': %s\n"
+#define MSGTR_CantStrdupDLL "îÅ ÍÏÇÕ ×ÙÐÏÌÎÉÔØ strdup -> 'dll': %s"
+#define MSGTR_AudioVideoCodecTotals "%d ÁÕÄÉÏ & %d ×ÉÄÅÏ ËÏÄÅËÏ×\n"
+#define MSGTR_CodecDefinitionIncorrect "ëÏÄÅË ÏÒÐÅÄẠ̊ΠÎÅËÏÒÒÅËÔÎÏ."
+#define MSGTR_OutdatedCodecsConf "üÔÏÔ codecs.conf ÓÌÉÛËÏÍ ÓÔÁÒ É ÎÅÓÏ×ÍÅÓÔÉÍ Ó ÄÁÎÎÙÍ ÒÅÌÉÚÏÍ MPlayer'Á!"
+
+// divx4_vbr.c:
+#define MSGTR_OutOfMemory "ÎÅÈ×ÁÔËÁ ÐÁÍÑÔÉ"
+#define MSGTR_OverridingTooLowBitrate "õËÁÚÁÎÎÙÊ ÂÉÔÐÏÔÏË ÓÌÉÛËÏÍ ÎÉÚËÉÊ ÄÌÑ ÄÁÎÎÏÇÏ ËÌÉÐÁ.\n"\
+"íÉÎÉÍÁÌØÎÏ ×ÏÚÍÏÖÎÏÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÄÌÑ ËÌÉÐÁ ÓÏÓÔÁ×ÌÑÅÔ %.0f ËÂÉÔ/ÓÅË. ðÅÒÅÏÐÒÅÄÅÌÑÀ\n"\
+"ÚÁÄÁÎÎÏÅ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÍ ÚÎÁÞÅÎÉÅ.\n"
+
+// fifo.c
+#define MSGTR_CannotMakePipe "îÅ ÍÏÇÕ ÓÏÚÄÁÔØ ËÁÎÁÌ!\n"
+
+// m_config.c
+#define MSGTR_SaveSlotTooOld "îÁÊÄÅÎ ÓÌÉÛËÏÍ ÓÔÁÒÙÊ ÓÌÏÔ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ Ó lvl %d: %d !!!\n"
+#define MSGTR_InvalidCfgfileOption "ïÐÃÉÑ %s ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ × ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÏÎÎÏÍ ÆÁÊÌÅ.\n"
+#define MSGTR_InvalidCmdlineOption "ïÐÃÉÑ %s ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ × ËÏÍÁÎÄÎÏÊ ÓÔÒÏËÅ.\n"
+#define MSGTR_InvalidSuboption "ïÛÉÂËÁ: Õ ÏÐÃÉÉ '%s' ÎÅÔ ÓÕÂÏÐÃÉÉ '%s'.\n"
+#define MSGTR_MissingSuboptionParameter "ïÛÉÂËÁ: Õ ÓÕÂÏÐÃÉÉ '%s' ÏÐÃÉÉ '%s' ÄÏÌÖÅÎ ÂÙÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒ!\n"
+#define MSGTR_MissingOptionParameter "ïÛÉÂËÁ: Õ ÏÐÃÉÉ '%s' ÄÏÌÖÅÎ ÂÙÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒ!\n"
+#define MSGTR_OptionListHeader "\n éÍÑ         ôÉÐ       íÉÎÉÍÕÍ  íÁËÓÉÍÕÍ ïÂÝÉÊ  CL  Cfg\n\n"
+#define MSGTR_TotalOptions "\n÷ÓÅÇÏ: %d ÏÐÃÉÊ(Ñ/É)\n"
 
 // open.c, stream.c:
 #define MSGTR_CdDevNotfound "CD-ROM '%s' ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ!\n"
@@ -229,7 +454,7 @@
 #define MSGTR_SMBFileNotFound "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏ ÓÅÔÉ: '%s'\n"
 #define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer ÎÅ ÂÙÌ ÓËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÎ Ó ÐÏÄÄÅÒÖËÏÊ ÞÔÅÎÉÑ SMB.\n"
 
-#define MSGTR_CantOpenDVD "îÅ ÓÍÏÇ ÏÔËÒÙÔØ DVD: %s\n"
+#define MSGTR_CantOpenDVD "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ DVD: %s\n"
 #define MSGTR_DVDwait "þÔÅÎÉÅ ÓÔÒÕËÔÕÒÙ ÄÉÓËÁ, ÐÏÄÏÖÄÉÔÅ, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ...\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "îÁ ÜÔÏÍ DVD %d ÒÏÌÉËÏ×.\n"
 #define MSGTR_DVDinvalidTitle "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÎÏÍÅÒ DVD ÒÏÌÉËÁ: %d\n"
@@ -242,21 +467,21 @@
 #define MSGTR_DVDopenOk "DVD ÕÓÐÅÛÎÏ ÏÔËÒÙÔ!\n"
 
 // demuxer.c, demux_*.c:
-#define MSGTR_AudioStreamRedefined "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ! úÁÇÏÌÏ×ÏË ÁÕÄÉÏ ÐÏÔÏËÁ %d ÐÅÒÅÏÐÒÅÄÅÌ£Î!\n"
-#define MSGTR_VideoStreamRedefined "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ! úÁÇÏÌÏ×ÏË ×ÉÄÅÏ ÐÏÔÏËÁ %d ÐÅÒÅÏÐÒÅÄÅÌ£Î!\n"
-#define MSGTR_TooManyAudioInBuffer "\nDEMUXER: óÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ (%d × %d ÂÁÊÔÁÈ) ÁÕÄÉÏ ÐÁËÅÔÏ× × ÂÕÆÅÒÅ!\n"
-#define MSGTR_TooManyVideoInBuffer "\nDEMUXER: óÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ (%d × %d ÂÁÊÔÁÈ) ×ÉÄÅÏ ÐÁËÅÔÏ× × ÂÕÆÅÒÅ!\n"
-#define MSGTR_MaybeNI "÷ÏÚÍÏÖÎÏ ÷Ù ÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÅÔÅ ÎÅ 'ÓÌÏ£ÎÙÊ' ÐÏÔÏË/ÆÁÊÌ ÉÌÉ ÎÅÕÄÁÞÎÙÊ ËÏÄÅË?\n" \
+#define MSGTR_AudioStreamRedefined "ðòåäõðòåöäåîéå: úÁÇÏÌÏ×ÏË ÁÕÄÉÏ ÐÏÔÏËÁ %d ÐÅÒÅÏÐÒÅÄÅÌ£Î!\n"
+#define MSGTR_VideoStreamRedefined "ðòåäõðòåöäåîéå: úÁÇÏÌÏ×ÏË ×ÉÄÅÏ ÐÏÔÏËÁ %d ÐÅÒÅÏÐÒÅÄÅÌ£Î!\n"
+#define MSGTR_TooManyAudioInBuffer "\nóÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ (%d × %d ÂÁÊÔÁÈ) ÁÕÄÉÏ ÐÁËÅÔÏ× × ÂÕÆÅÒÅ!\n"
+#define MSGTR_TooManyVideoInBuffer "\nóÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ (%d × %d ÂÁÊÔÁÈ) ×ÉÄÅÏ ÐÁËÅÔÏ× × ÂÕÆÅÒÅ!\n"
+#define MSGTR_MaybeNI "÷ÏÚÍÏÖÎÏ ÷Ù ÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÅÔÅ 'ÎÅÓÌÏ£ÎÙÊ' ÐÏÔÏË/ÆÁÊÌ ÉÌÉ ÎÅÕÄÁÞÎÙÊ ËÏÄÅË?\n" \
           "äÌÑ AVI ÆÁÊÌÏ× ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÆÏÒÓÉÒÏ×ÁÔØ 'ÎÅÓÌÏ£ÎÙÊ' ÒÅÖÉÍ ÏÐÃÉÅÊ -ni.\n"
 #define MSGTR_SwitchToNi "\nïÂÎÁÒÕÖÅÎ ÐÌÏÈÏ 'ÓÌÏ£ÎÙÊ' AVI ÆÁÊÌ - ÐÅÒÅËÌÀÞÁÀÓØ × -ni ÒÅÖÉÍ...\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "ïÂÎÁÒÕÖÅÎ %s ÆÏÒÍÁÔ ÆÁÊÌÁ!\n"
 #define MSGTR_DetectedAudiofile "ïÂÎÁÒÕÖÅÎ ÁÕÄÉÏ ÆÁÊÌ.\n"
 #define MSGTR_NotSystemStream "îÅ MPEG System Stream ÆÏÒÍÁÔ... (×ÏÚÍÏÖÎÏ Transport Stream?)\n"
 #define MSGTR_InvalidMPEGES "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ MPEG-ES ÐÏÔÏË??? Ó×ÑÖÉÔÅÓØ Ó Á×ÔÏÒÏÍ, ÜÔÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÂÁÇÏÍ :(\n"
-#define MSGTR_FormatNotRecognized "========= Sorry, ÆÏÒÍÁÔ ÜÔÏÇÏ ÆÁÊÌÁ ÎÅ ÒÁÓÐÏÚÎÁÎ/ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ ===========\n"\
+#define MSGTR_FormatNotRecognized "======= éÚ×ÉÎÉÔÅ, ÆÏÒÍÁÔ ÜÔÏÇÏ ÆÁÊÌÁ ÎÅ ÒÁÓÐÏÚÎÁÎ/ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ ==========\n"\
 				 "===== åÓÌÉ ÜÔÏ AVI, ASF ÉÌÉ MPEG ÐÏÔÏË, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ Ó×ÑÖÉÔÅÓØ Ó Á×ÔÏÒÏÍ! ======\n"
 #define MSGTR_MissingVideoStream "÷ÉÄÅÏ ÐÏÔÏË ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ!\n"
-#define MSGTR_MissingAudioStream "áÕÄÉÏ ÐÏÔÏË ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ... ->ÂÅÚ Ú×ÕËÁ\n"
+#define MSGTR_MissingAudioStream "áÕÄÉÏ ÐÏÔÏË ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ -> ÂÅÚ Ú×ÕËÁ\n"
 #define MSGTR_MissingVideoStreamBug "÷ÉÄÅÏ ÐÏÔÏË ÐÏÔÅÒÑÎ!? Ó×ÑÖÉÔÅÓØ Ó Á×ÔÏÒÏÍ, ÜÔÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÂÁÇÏÍ :(\n"
 
 #define MSGTR_DoesntContainSelectedStream "demux: × ÆÁÊÌÅ ÎÅÔ ×ÙÂÒÁÎÎÏÇÏ ÁÕÄÉÏ ÉÌÉ ×ÉÄÅÏ ÐÏÔÏËÁ\n"
@@ -267,41 +492,41 @@
 
 #define MSGTR_UsingNINI "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ 'îåóìï³îïçï' ÉÓÐÏÒÞÅÎÎÏÇÏ ÆÏÒÍÁÔÁ AVI ÆÁÊÌÁ!\n"
 #define MSGTR_CouldntDetFNo "îÅ ÓÍÏÇ ÏÐÒÅÄÅÌÉÔØ ÞÉÓÌÏ ËÁÄÒÏ× (ÄÌÑ ÁÂÓÏÌÀÔÎÏÇÏ ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÑ).\n"
-#define MSGTR_CantSeekRawAVI "îÅ ÍÏÇÕ ÐÅÒÅÍÅÝÁÔØÓÑ × ÓÙÒÙÈ ÐÏÔÏËÁÈ AVI! (ÎÅÏÂÈÏÄÉÍ ÉÎÄÅËÓ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ Ó -idx!)\n"
+#define MSGTR_CantSeekRawAVI "îÅ ÍÏÇÕ ÐÅÒÅÍÅÓÔÉÔØÓÑ × ÓÙÒÏÍ ÐÏÔÏËÅ AVI! (ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ ÉÎÄÅËÓ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ Ó ËÌÀÞÏÍ -idx!)\n"
 #define MSGTR_CantSeekFile "îÅ ÍÏÇÕ ÐÅÒÅÍÅÝÁÔØÓÑ × ÜÔÏÍ ÆÁÊÌÅ!\n"
 
 #define MSGTR_EncryptedVOB "ûÉÆÒÏ×ÁÎÎÙÊ VOB ÆÁÊÌ! óÍ. DOCS/HTML/ru/dvd.html\n"
 
-#define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: äÌÑ ÐÏÄÄÅÒÖËÉ ÓÖÁÔÙÈ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ× ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÁ zlib!\n"
+#define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: äÌÑ ÐÏÄÄÅÒÖËÉ ÓÖÁÔÙÈ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ× ÎÅÏÂÈÏÄÉÍ zlib!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ! ïÂÎÁÒÕÖÅÎ ÐÅÒÅÍÅÎÎÙÊ FOURCC!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ! ÓÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ ÔÒÅËÏ×!"
 #define MSGTR_FoundAudioStream "==> îÁÛ£Ì ÁÕÄÉÏ ÐÏÔÏË: %d\n"
 #define MSGTR_FoundVideoStream "==> îÁÛ£Ì ×ÉÄÅÏ ÐÏÔÏË: %d\n"
 #define MSGTR_DetectedTV "îÁÊÄÅÎ TV! ;-)\n"
-#define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ogg ÄÅÍÕËÓÅÒ[demuxer].\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: éÝÕ ÁÕÄÉÏ ÐÏÔÏË (id:%d).\n"
-#define MSGTR_CannotOpenAudioStream "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÁÕÄÉÏ ÐÏÔÏË: %s\n"
+#define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ogg ÄÅÍÕËÓÅÒ [demuxer].\n"
+#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: éÝÕ ÁÕÄÉÏÐÏÔÏË (id:%d).\n"
+#define MSGTR_CannotOpenAudioStream "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÁÕÄÉÏÐÏÔÏË: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÔÏË ÓÕÂÔÉÔÒÏ×: %s\n"
-#define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÄÅÍÕËÓÅÒ[demuxer] ÁÕÄÉÏ: %s\n"
-#define MSGTR_OpeningSubtitlesDemuxerFailed "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÄÅÍÕËÓÅÒ[demuxer] ÓÕÂÔÉÔÒÏ×: %s\n"
-#define MSGTR_TVInputNotSeekable "ðÏ TV ÎÅÌØÚÑ ÐÅÒÅÍÅÝÁÔØÓÑ! (÷ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÅ ÂÕÄÅÔ ÄÌÑ ÓÍÅÎÙ ËÁÎÁÌÏ× ;)\n"
-#define MSGTR_DemuxerInfoAlreadyPresent "éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ ÄÅÍÕËÓÅÒÁ[demuxer] %s ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ!\n"
+#define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÄÅÍÕËÓÅÒ [demuxer] ÁÕÄÉÏ: %s\n"
+#define MSGTR_OpeningSubtitlesDemuxerFailed "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÄÅÍÕËÓÅÒ [demuxer] ÓÕÂÔÉÔÒÏ×: %s\n"
+#define MSGTR_TVInputNotSeekable "ðÏ TV ×ÈÏÄÕ ÎÅÌØÚÑ ÐÅÒÅÍÅÝÁÔØÓÑ! (÷ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÅ ÂÕÄÅÔ ÄÌÑ ÓÍÅÎÙ ËÁÎÁÌÏ× ;)\n"
+#define MSGTR_DemuxerInfoAlreadyPresent "éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ ÄÅÍÕËÓÅÒÁ [demuxer] %s ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ!\n"
 #define MSGTR_ClipInfo "éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ËÌÉÐÅ:\n"
 
-#define MSGTR_LeaveTelecineMode "\ndemux_mpg: ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÏ 30fps NTSC ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÅ, ÐÅÒÅËÌÀÞÁÀ ÞÁÓÔÏÔÕ ËÁÄÒÏ×.\n"
-#define MSGTR_EnterTelecineMode "\ndemux_mpg: ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÏ 24fps ÐÏÓÔÕÐÁÔÅÌØÎÏÅ NTSC ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÅ, ÐÅÒÅËÌÀÞÁÀ ÞÁÓÔÏÔÕ ËÁÄÒÏ×.\n"
+#define MSGTR_LeaveTelecineMode "\ndemux_mpg: ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÏ 30 ËÁÄÒÏ×/ÓÅË NTSC ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÅ, ÐÅÒÅËÌÀÞÁÀ ÞÁÓÔÏÔÕ ËÁÄÒÏ×.\n"
+#define MSGTR_EnterTelecineMode "\ndemux_mpg: ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÏ 24 ËÁÄÒÁ/ÓÅË ÐÏÓÔÕÐÁÔÅÌØÎÏÅ [progressive] NTSC ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÅ,\nÐÅÒÅËÌÀÞÁÀ ÞÁÓÔÏÔÕ ËÁÄÒÏ×.\n"
 
 // dec_video.c & dec_audio.c:
-#define MSGTR_CantOpenCodec "îÅ ÓÍÏÇ ÏÔËÒÙÔØ ËÏÄÅË\n"
-#define MSGTR_CantCloseCodec "îÅ ÓÍÏÇ ÚÁËÒÙÔØ ËÏÄÅË\n"
+#define MSGTR_CantOpenCodec "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ËÏÄÅË.\n"
+#define MSGTR_CantCloseCodec "îÅ ÍÏÇÕ ÚÁËÒÙÔØ ËÏÄÅË.\n"
 
 #define MSGTR_MissingDLLcodec "ïûéâëá: îÅ ÓÍÏÇ ÏÔËÒÙÔØ ÔÒÅÂÕÀÝÉÊÓÑ DirectShow ËÏÄÅË: %s\n"
 #define MSGTR_ACMiniterror "îÅ ÓÍÏÇ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ/ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ Win32/ACM AUDIO ËÏÄÅË (ÐÏÔÅÒÑÎ DLL ÆÁÊÌ?)\n"
 #define MSGTR_MissingLAVCcodec "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ËÏÄÅË '%s' × libavcodec...\n"
 
-#define MSGTR_MpegNoSequHdr "MPEG: FATAL: ëïîåã æáêìá ÐÒÉ ÐÏÉÓËÅ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×\n"
-#define MSGTR_CannotReadMpegSequHdr "FATAL: îÅ ÍÏÇÕ ÓÞÉÔÁÔØ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×!\n"
-#define MSGTR_CannotReadMpegSequHdrEx "FATAL: îÅ ÍÏÞÕ ÓÞÉÔÁÔØ ÒÁÓÛÉÒÅÎÉÅ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×!\n"
+#define MSGTR_MpegNoSequHdr "MPEG: æáôáìøîáñ ïûéâëá: ëïîåã æáêìá ÐÒÉ ÐÏÉÓËÅ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×\n"
+#define MSGTR_CannotReadMpegSequHdr "æáôáìøîáñ ïûéâëá: îÅ ÍÏÇÕ ÓÞÉÔÁÔØ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×!\n"
+#define MSGTR_CannotReadMpegSequHdrEx "æáôáìøîáñ ïûéâëá: îÅ ÍÏÞÕ ÓÞÉÔÁÔØ ÒÁÓÛÉÒÅÎÉÅ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×!\n"
 #define MSGTR_BadMpegSequHdr "MPEG: ðÌÏÈÁÑ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×!\n"
 #define MSGTR_BadMpegSequHdrEx "MPEG: ðÌÏÈÏÅ ÒÁÓÛÉÒÅÎÉÅ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×!\n"
 
@@ -313,8 +538,8 @@
 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] éÓÐÏÌØÚÕÀ ×ÎÅÛÎÉÊ ÆÉÌØÔÒ ÐÏÓÔÏÂÒÁÂÏÔËÉ, max q = %d.\n"
 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] éÓÐÏÌØÚÕÀ ÐÏÓÔÏÂÒÁÂÏÔËÕ ÉÚ ËÏÄÅËÁ, max q = %d.\n"
 #define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "÷ÉÄÅÏ ÁÔÒÉÂÕÔ '%s' ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ ×ÙÂÒÁÎÎÙÍÉ vo & vd.\n"
-#define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "úÁÐÒÏÛÅÎÎÏÅ ÓÅÍÅÊÓÔ×Ï ×ÉÄÅÏ ËÏÄÅËÏ× [%s] (vfm=%s) ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÎÏ.\n÷ËÌÀÞÉÔÅ ÅÇÏ ×Ï ×ÒÅÍÑ ËÏÍÐÉÌÑÃÉÉ.\n"
-#define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "úÁÐÒÏÛÅÎÎÏÅ ÓÅÍÅÊÓÔ×Ï ÁÕÄÉÏ ËÏÄÅËÏ× [%s] (afm=%s) ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÎÏ.\n÷ËÌÀÞÉÔÅ ÅÇÏ ×Ï ×ÒÅÍÑ ËÏÍÐÉÌÑÃÉÉ.\n"
+#define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "úÁÐÒÏÛÅÎÎÏÅ ÓÅÍÅÊÓÔ×Ï ×ÉÄÅÏËÏÄÅËÏ× [%s] (vfm=%s) ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÎÏ.\n÷ËÌÀÞÉÔÅ ÅÇÏ ×Ï ×ÒÅÍÑ ËÏÍÐÉÌÑÃÉÉ.\n"
+#define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "úÁÐÒÏÛÅÎÎÏÅ ÓÅÍÅÊÓÔ×Ï ÁÕÄÉÏËÏÄÅËÏ× [%s] (afm=%s) ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÎÏ.\n÷ËÌÀÞÉÔÅ ÅÇÏ ×Ï ×ÒÅÍÑ ËÏÍÐÉÌÑÃÉÉ.\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "ïÔËÒÙ×ÁÀ ÄÅËÏÄÅÒ ×ÉÄÅÏ: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "ïÔËÒÙ×ÁÀ ÄÅËÏÄÅÒ ÁÕÄÉÏ: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_UninitVideoStr "ÄÅÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ ×ÉÄÅÏ: %s\n"
@@ -327,34 +552,33 @@
 
 // LIRC:
 #define MSGTR_SettingUpLIRC "õÓÔÁÎÏ×ËÁ ÐÏÄÄÅÒÖËÉ LIRC...\n"
-#define MSGTR_LIRCdisabled "÷Ù ÎÅ ÓÍÏÖÅÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÷ÁÛÅ ÐÕÌØÔ ÕÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ\n"
+#define MSGTR_LIRCdisabled "÷Ù ÎÅ ÓÍÏÖÅÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÷ÁÛ ÐÕÌØÔ ÕÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "îÅÕÄÁÞÎÏÅ ÏÔËÒÙÔÉÅ ÐÏÄÄÅÒÖËÉ LIRC!\n"
-#define MSGTR_LIRCcfgerr "îÅÕÄÁÞÎÁÑ ÐÏÐÙÔËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ LIRC %s!\n"
+#define MSGTR_LIRCcfgerr "îÅÕÄÁÞÎÁÑ ÐÏÐÙÔËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ LIRC '%s'!\n"
 
 // vf.c
 #define MSGTR_CouldNotFindVideoFilter "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ×ÉÄÅÏ ÆÉÌØÔÒ '%s'.\n"
 #define MSGTR_CouldNotOpenVideoFilter "îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ×ÉÄÅÏ ÆÉÌØÔÒ '%s'.\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoFilter "ïÔËÒÙ×ÁÀ ×ÉÄÅÏ ÆÉÌØÔÒ: "
-#define MSGTR_CannotFindColorspace "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ÐÏÄÈÏÄÑÝÅÅ Ã×ÅÔÏ×ÏÅ ÐÒÏÓÔÒÁÎÓÔ×Ï, ÄÁÖÅ ×ÓÔÁ×É× 'scale' :(\n"
+#define MSGTR_CannotFindColorspace "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ÏÂÝÅÅ Ã×ÅÔÏ×ÏÅ ÐÒÏÓÔÒÁÎÓÔ×Ï, ÄÁÖÅ ×ÓÔÁ×É× 'scale' :(\n"
 
 // vd.c
-#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: ëÏÄÅË ÎÅ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÌ sh->disp_w É sh->disp_h, ÐÏÐÙÔÁÀÓØ ÏÂÏÊÔÉ.\n"
-#define MSGTR_VoConfigRequest "VDec: vo config ÚÁÐÒÏÓÉÌ - %d x %d (ÐÒÅÄÐÏÞÉÔÁÅÍÙÊ csp: %s)\n"
+#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: ëÏÄÅË ÎÅ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÌ sh->disp_w É sh->disp_h, ÐÙÔÁÀÓØ ÏÂÏÊÔÉ.\n"
+#define MSGTR_VoConfigRequest "VDec: ÚÁÐÒÏÓ vo config - %d x %d (ÐÒÅÄÐÏÞÉÔÁÅÍÙÊ csp: %s)\n"
 #define MSGTR_CouldNotFindColorspace "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ÐÏÄÈÏÄÑÝÅÅ Ã×ÅÔÏ×ÏÅ ÐÒÏÓÔÒÁÎÓÔ×Ï - ÐÏÐÙÔÁÀÓØ Ó -vf scale...\n"
 #define MSGTR_MovieAspectIsSet "Movie-Aspect - %.2f:1 - ÐÒÅÍÁÓÛÔÁÂÉÒÕÀ ÄÌÑ ËÏÒÒÅËÃÉÉ ÓÏÏÔÎÏÛÅÎÉÑ ÓÔÏÒÏÎ ÆÉÌØÍÁ.\n"
 #define MSGTR_MovieAspectUndefined "Movie-Aspect ÎÅ ÏÐÒÅÄẠ̊Π- ÐÒÅÍÁÓÛÔÁÂÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÎÅ ÐÒÉÍÅÎÑÅÔÓÑ.\n"
 
 // vd_dshow.c, vd_dmo.c
-#define MSGTR_DownloadCodecPackage "÷ÁÍ ÎÕÖÎÏ ÏÂÎÏ×ÉÔØ/ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÁËÅÔ ÂÉÎÁÒÎÙÈ ËÏÄÅËÏ×.\nóÍ. http://mplayerhq.hu/homepage/dload.html\n"
-#define MSGTR_DShowInitOK "INFO: ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ Win32/DShow ×ÉÄÅÏ ËÏÄÅËÁ ÐÒÏÛÌÁ ÕÓÐÅÛÎÏ.\n"
-#define MSGTR_DMOInitOK "INFO: ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ Win32/DMO ×ÉÄÅÏ ËÏÄÅËÁ ÐÒÏÛÌÁ ÕÓÐÅÛÎÏ.\n"
+#define MSGTR_DownloadCodecPackage "÷ÁÍ ÎÕÖÎÏ ÏÂÎÏ×ÉÔØ/ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÁËÅÔ ÂÉÎÁÒÎÙÈ ËÏÄÅËÏ×.\núÁÊÄÉÔÅ ÎÁ http://mplayerhq.hu/homepage/dload.html\n"
+#define MSGTR_DShowInitOK "éîæïòíáãéñ: Win32/DShow ×ÉÄÅÏ ËÏÄÅË ÕÓÐÅÛÎÏ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÎ.\n"
+#define MSGTR_DMOInitOK "éîæïòíáãéñ: Win32/DMO ×ÉÄÅÏ ËÏÄÅË ÕÓÐÅÛÎÏ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÎ.\n"
 
 // x11_common.c
-#define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: îÅ ÍÏÇÕ ÏÔÏÓÌÁÔØ ÓÏÂÙÔÉÅ EWMH 'ÎÁ ×ÅÓØ ÜËÒÁÎ'!\n"
-
-#define MSGTR_InsertingAfVolume "[Mixer] ïÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ ÁÐÐÁÒÁÔÎÙÊ ÍÉËÛÅÒ, ×ÓÔÁ×ÌÑÀ ×ÉÌØÔÒ volume.\n"
-#define MSGTR_NoVolume "[Mixer] ëÏÎÔÒÏÌØ ÚÁ ÇÒÏÍËÏÓÔØÀ Ú×ÕËÁ ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÅÎ.\n"
+#define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: îÅ ÍÏÇÕ ÐÏÓÌÁÔØ ÓÏÂÙÔÉÅ EWMH fullscreen!\n"
 
+#define MSGTR_InsertingAfVolume "[íÉËÛÅÒ] îÅÔ ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÇÏ ÍÉËÛÉÒÏ×ÁÎÉÑ, ×ÓÔÁ×ÌÑÀ ÆÉÌØÔÒ ÇÒÏÍËÏÓÔÉ.\n"
+#define MSGTR_NoVolume "[íÉËÛÅÒ] ëÏÎÔÒÏÌØ ÇÒÏÍËÏÓÔÉ ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÅÎ.\n"
 
 // ====================== GUI messages/buttons ========================
 
@@ -372,7 +596,7 @@
 #define MSGTR_SkinBrowser "ðÒÏÓÍÏÔÒÝÉË ÓËÉÎÏ×"
 #define MSGTR_Network "óÅÔÅ×ÙÅ ÐÏÔÏËÉ..."
 #define MSGTR_Preferences "îÁÓÔÒÏÊËÉ"
-#define MSGTR_AudioPreferences "ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ ÁÕÄÉÏÄÒÁÊ×ÅÒÁ"
+#define MSGTR_AudioPreferences "ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ ÁÕÄÉÏ ÄÒÁÊ×ÅÒÁ"
 #define MSGTR_NoMediaOpened "îÏÓÉÔÅÌØ ÎÅ ÏÔËÒÙÔ."
 #define MSGTR_VCDTrack "VCD ÄÏÒÏÖËÁ %d"
 #define MSGTR_NoChapter "îÅÔ ÇÌÁ×Ù"
@@ -389,20 +613,20 @@
 #define MSGTR_ConfigDriver "ëÏÎÆÉÇÕÒÉÒÏ×ÁÔØ ÄÒÁÊ×ÅÒ"
 #define MSGTR_Browse "ðÒÏÓÍÏÔÒÅÔØ"
 
-
 // --- error messages ---
-#define MSGTR_NEMDB "Sorry, ÎÅ È×ÁÔÁÅÔ ÐÁÍÑÔÉ ÄÌÑ ÐÒÏÒÉÓÏ×ËÉ ÂÕÆÅÒÁ."
-#define MSGTR_NEMFMR "Sorry, ÎÅ È×ÁÔÁÅÔ ÐÁÍÑÔÉ ÄÌÑ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÉÑ ÍÅÎÀ."
-#define MSGTR_IDFGCVD "Sorry, ÎÅ ÎÁÛ£Ì ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÙÊ Ó GUI ÄÒÁÊ×ÅÒ ×ÉÄÅÏ ×Ù×ÏÄÁ."
-#define MSGTR_NEEDLAVCFAME "Sorry, ÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÔØ ÎÅ-MPEG ÆÁÊÌÙ ÎÁ ÷ÁÛÅÍ DXR3/H+ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Å ÂÅÚ ÐÅÒÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ.\nðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ×ËÌÀÞÉÔÅ lavc ÉÌÉ fame ÐÒÉ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ DXR3/H+."
-
+#define MSGTR_NEMDB "éÚ×ÉÎÉÔÅ, ÎÅ È×ÁÔÁÅÔ ÐÁÍÑÔÉ ÄÌÑ ÂÕÆÅÒÁ ÐÒÏÒÉÓÏ×ËÉ."
+#define MSGTR_NEMFMR "éÚ×ÉÎÉÔÅ, ÎÅ È×ÁÔÁÅÔ ÐÁÍÑÔÉ ÄÌÑ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÉÑ ÍÅÎÀ."
+#define MSGTR_IDFGCVD "éÚ×ÉÎÉÔÅ, ÎÅ ÎÁÛ£Ì ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÙÊ Ó GUI ÄÒÁÊ×ÅÒ ×ÉÄÅÏ ×Ù×ÏÄÁ."
+#define MSGTR_NEEDLAVCFAME "éÚ×ÉÎÉÔÅ, ÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÔØ ÎÅ-MPEG ÆÁÊÌÙ ÎÁ ÷ÁÛÅÍ DXR3/H+ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Å\nÂÅÚ ÐÅÒÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ×ËÌÀÞÉÔÅ lavc ÉÌÉ fame ÐÒÉ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ DXR3/H+."
+#define MSGTR_UNKNOWNWINDOWTYPE "îÁÊÄÅÎ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉÐ ÏËÎÁ..."
 
 // --- skin loader error messages
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[skin] ÏÛÉÂËÁ × ÆÁÊÌÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÓËÉÎÁ ÎÁ ÓÔÒÏËÅ %d: %s" 
-#define MSGTR_SKIN_WARNING1 "[skin] ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: × ÆÁÊÌÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÓËÉÎÁ ÎÁ ÓÔÒÏËÅ %d:\n widget ÎÁÊÄÅÎ ÎÏ ÄÏ ÜÔÏÇÏ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ \"section\" (%s)"
-#define MSGTR_SKIN_WARNING2 "[skin] ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: × ÆÁÊÌÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÓËÉÎÁ ÎÁ ÓÔÒÏËÅ %d:\n widget ÎÁÊÄÅÎ ÎÏ ÄÏ ÜÔÏÇÏ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ \"subsection\" (%s)"
-#define MSGTR_SKIN_WARNING3 "[skin] ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: × ÆÁÊÌÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÓËÉÎÁ ÎÁ ÓÔÒÏËÅ %d:\n ÜÔÁ ÐÏÄÓÅËÃÉÑ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ ÄÁÎÎÙÍ ×ÉÄÖÅÔÏÍ[widget] (%s)"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "çÌÕÂÉÎÁ bitmap × 16 ÂÉÔ É ÍÅÎØÛÅ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ (%s).\n"
+#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[ÛËÕÒÁ] ÏÛÉÂËÁ × ÆÁÊÌÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÛËÕÒÙ ÎÁ ÓÔÒÏËÅ %d: %s" 
+#define MSGTR_SKIN_WARNING1 "[ÛËÕÒÁ] ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: × ÆÁÊÌÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÓËÉÎÁ ÎÁ ÓÔÒÏËÅ %d:\nÜÌÅÍÅÎÔ GUI ÎÁÊÄÅÎ, ÎÏ ÄÏ ÜÔÏÇÏ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ \"section\" (%s)"
+#define MSGTR_SKIN_WARNING2 "[ÛËÕÒÁ] ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: × ÆÁÊÌÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÓËÉÎÁ ÎÁ ÓÔÒÏËÅ %d:\nÜÌÅÍÅÎÔ GUI ÎÁÊÄÅÎ, ÎÏ ÄÏ ÜÔÏÇÏ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ \"subsection\" (%s)"
+#define MSGTR_SKIN_WARNING3 "[ÛËÕÒÁ] ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: × ÆÁÊÌÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÓËÉÎÁ ÎÁ ÓÔÒÏËÅ %d:\nÜÔÁ ÐÏÄÓÅËÃÉÑ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ ÜÔÉÍ ÜÌÅÍÅÎÔÏÍ GUI (%s)"
+#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotFound "[ÛËÕÒÁ] ÆÁÊÌ '%s' ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ.\n"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "çÌÕÂÉÎÁ ÂÉÔÏ×ÏÊ ÍÁÔÒÉÃÙ × 16 ÂÉÔ É ÍÅÎØÛÅ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ (%s).\n"
 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "ÆÁÊÌ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ (%s)\n"
 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_BMPReadError "ÏÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ BMP (%s)\n"
 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_TGAReadError "ÏÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ TGA (%s)\n"
@@ -417,9 +641,10 @@
 #define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "æÁÊÌ ÏÂÒÁÚÏ× ÛÒÉÆÔÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ.\n"
 #define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFontID "ÎÅÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÛÒÉÆÔÁ (%s)\n"
 #define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÐÁÒÁÍÅÔÒ (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Skin ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinCfgReadError "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÆÁÌÁ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ skin (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "Skins:"
+#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "ûËÕÒÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ (%s).\n"
+#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SelectedSkinNotFound "÷ÙÂÒÁÎÎÁÑ ÛËÕÒÁ '%s' ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ, ÐÒÏÂÕÀ 'default'...\n"
+#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinCfgReadError "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÆÁÌÁ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÛËÕÒ (%s)\n"
+#define MSGTR_SKIN_LABEL "ûËÕÒÙ:"
 
 // --- gtk menus
 #define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "ï MPlayer"
@@ -450,10 +675,10 @@
 #define MSGTR_MENU_None "(ÎÅÔ)"
 #define MSGTR_MENU_Chapters "çÌÁ×Ù"
 #define MSGTR_MENU_Chapter "çÌÁ×Á %2d"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "á×ÔÏ ÑÚÙË"
+#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "áÕÄÉÏ ÑÚÙËÉ"
 #define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "ñÚÙË ÓÕÂÔÉÔÒÏ×"
-#define MSGTR_MENU_PlayList "Playlist"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "ðÒÏÓÍÏÔÒÝÉË skin'Ï×"
+#define MSGTR_MENU_PlayList "óÐÉÓÏË ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
+#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "ðÒÏÓÍÏÔÒÝÉË ÛËÕÒ"
 #define MSGTR_MENU_Preferences "îÁÓÔÒÏÊËÉ"
 #define MSGTR_MENU_Exit "÷ÙÈÏÄ..."
 #define MSGTR_MENU_Mute "ïÔËÌÀÞÉÔØ Ú×ÕË"
@@ -463,7 +688,6 @@
 #define MSGTR_MENU_Track "ÄÏÒÏÖËÁ %d"
 #define MSGTR_MENU_VideoTrack "÷ÉÄÅÏ ÄÏÒÏÖËÁ"
 
-
 // --- equalizer
 #define MSGTR_EQU_Audio "áÕÄÉÏ"
 #define MSGTR_EQU_Video "÷ÉÄÅÏ"
@@ -494,12 +718,12 @@
 // --- preferences
 #define MSGTR_PREFERENCES_Audio "áÕÄÉÏ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Video "÷ÉÄÅÏ"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "óÕÂÔÉÔÒÙ & OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "ëÏÄÅËÉ & ÄÅÍÕËÓÅÒ[demuxer]"
+#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "óÕÂÔÉÔÒÙ É OSD"
+#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "ëÏÄÅËÉ É ÄÅÍÕËÓÅÒ [demuxer]"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Misc "òÁÚÎÏÅ"
 
 #define MSGTR_PREFERENCES_None "îÅÔ"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DriverDefault "ÄÒÁÊ×ÅÒ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
+#define MSGTR_PREFERENCES_DriverDefault "ÕÍÏÌÞÁÎÉÑ ÄÒÁÊ×ÅÒÁ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÄÒÁÊ×ÅÒÙ:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_DoNotPlaySound "îÅ ÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÔØ Ú×ÕË"
 #define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "îÏÒÍÁÌÉÚÏ×ÁÔØ Ú×ÕË"
@@ -510,18 +734,18 @@
 #define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "÷ËÌÀÞÉÔØ Ä×ÏÊÎÕÀ ÂÕÆÅÒÉÚÁÃÉÀ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "÷ËÌÀÞÉÔØ ÐÒÑÍÏÅ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÉÅ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "÷ËÌÀÞÉÔØ ×ÙÂÒÁÓÙ×ÁÎÉÅ ËÁÄÒÏ×"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "÷ËÌÀÞÉÔØ HARD ×ÙÂÒÁÓÙ×ÁÎÉÅ ËÁÄÒÏ× (ÏÐÁÓÎÏ)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "÷ËÌÀÞÉÔØ óéìøîïå ×ÙÂÒÁÓÙ×ÁÎÉÅ ËÁÄÒÏ× (ÏÐÁÓÎÏ)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Flip "ïÔÏÂÒÁÚÉÔØ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÅ ××ÅÒÈ ÎÏÇÁÍÉ"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "Panscan: "
+#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "õÓÅÞÅÎÉÅ ÓÔÏÒÏÎ: "
 #define MSGTR_PREFERENCES_OSDTimer "ôÁÊÍÅÒ É ÉÎÄÉËÁÔÏÒÙ"
-#define MSGTR_PREFERENCES_OSDProgress "ôÏÌØËÏ progressbar'Ù"
+#define MSGTR_PREFERENCES_OSDProgress "ôÏÌØËÏ ÐÏÌÏÓÙ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_OSDTimerPercentageTotalTime "ôÁÊÍÅÒ, ÐÒÏÃÅÎÔÙ É ÐÏÌÎÏÅ ×ÒÅÍÑ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "óÕÂÔÉÔÒÙ:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "úÁÄÅÒÖËÁ: "
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "FPS:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "ëÁÄÒ/ÓÅË:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "ðÏÚÉÃÉÑ: "
 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "÷ÙËÌÀÞÉÔØ Á×ÔÏÚÁÇÒÕÚËÕ ÓÕÂÔÉÔÒÏ×"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Unicode "Unicode'Ï×ÙÅ ÓÕÂÔÉÔÒÙ"
+#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Unicode "õÎÉËÏÄÏ×ÙÅ ÓÕÂÔÉÔÒÙ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "ëÏÎ×ÅÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ ÓÕÂÔÉÔÒÙ × MPlayer'Ï×ÓËÉÊ ÆÏÒÍÁÔ ÓÕÂÔÉÔÒÏ×"
 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "ëÏÎ×ÅÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ ÓÕÂÔÉÔÒÙ × ÏÓÎÏ×ÁÎÎÙÊ ÎÁ ×ÒÅÍÅÎÉ SubViewer (SRT) ÆÏÒÍÁÔ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "éÚÍÅÎÉÔØ ÐÅÒÅËÒÙ×ÁÎÉÅ ÓÕÂÔÉÔÒÏ×"
@@ -530,14 +754,14 @@
 #define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "÷ËÌÀÞÉÔØ ÐÏÓÔÏÂÒÁÂÏÔËÕ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "á×ÔÏ ËÁÞÅÓÔ×Ï: "
 #define MSGTR_PREFERENCES_NI "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ 'ÎÅÓÌÏ£ÎÙÊ' AVI ÐÁÒÓÅÒ"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "åÓÌÉ ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ, ÓÏÚÄÁ×ÁÔØ ÉÎÄÅËÓÎÕÀ ÔÁÂÌÉÃÕ"
+#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "åÓÌÉ ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ, ÐÅÒÅÓÔÒÏÉÔØ ÉÎÄÅËÓÎÕÀ ÔÁÂÌÉÃÕ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "óÅÍÅÊÓÔ×Ï ×ÉÄÅÏ ËÏÄÅËÏ×:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "óÅÍÅÊÓÔ×Ï ÁÕÄÉÏ ËÏÄÅËÏ×:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "ÕÒÏ×ÅÎØ OSD"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "óÕÂÔÉÔÒÙ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "ûÒÉÆÔ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "ðÏÓÔÏÂÒÁÂÏÔËÁ"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_CodecDemuxer "ëÏÄÅË & ÄÅÍÕËÓÅÒ[demuxer]"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_CodecDemuxer "ëÏÄÅË É ÄÅÍÕËÓÅÒ [demuxer]"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "ëÜÛ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Misc "òÁÚÎÏÅ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Device "õÓÔÒÏÊÓÔ×Ï:"
@@ -547,11 +771,11 @@
 #define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "÷ÉÄÅÏ ËÏÄÉÒÏ×ÝÉË:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ LAVC (FFmpeg)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_FAME "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ FAME"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Unicode"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "õÎÉËÏÄ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "úÁÐÁÄÎÏÅ×ÒÏÐÅÊÓËÉÅ ÑÚÙËÉ (ISO-8859-1)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "úÁÐÁÄÎÏÅ×ÒÏÐÅÊÓËÉÅ ÑÚÙËÉ Ó å×ÒÏ (ISO-8859-15)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "óÌÁ×ÑÎÓËÉÅ/ãÅÎÔÒÁÌØÎÏ-Å×ÒÏÐÅÊÓËÉÅ ÑÚÙËÉ (ISO-8859-2)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "üÓÐÅÒÁÎÔÏ, Galician, íÁÌØÔÉÊÓËÉÊ, ôÕÒÅÃËÉÊ (ISO-8859-3)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "üÓÐÅÒÁÎÔÏ, çÁÌÉÃÉÊÓËÉÊ, íÁÌØÔÉÊÓËÉÊ, ôÕÒÅÃËÉÊ (ISO-8859-3)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "óÔÁÒÁÑ âÁÌÔÉÊÓËÁÑ ËÏÄÉÒÏ×ËÁ (ISO-8859-4)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "ëÉÒÉÌÌÉÃÁ (ISO-8859-5)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "áÒÁÂÓËÁÑ (ISO-8859-6)"
@@ -567,8 +791,8 @@
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "ñÐÏÎÓËÉÅ ËÏÄÉÒÏ×ËÉ (SHIFT-JIS)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "ëÏÒÅÊÓËÁÑ ËÏÄÉÒÏ×ËÁ (CP949)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "ôÁÊÓËÁÑ ËÏÄÉÒÏ×ËÁ (CP874)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "ëÉÒÉÌÌÉÃÁ Windows (CP1251)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "óÌÁ×ÑÎÓËÉÊ/ãÅÎÔÒÁÌØÎÏ Å×ÒÏÐÅÊÓËÉÊ Windows (CP1250)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "ëÉÒÉÌÌÉÃÁ Window$ (CP1251)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "óÌÁ×ÑÎÓËÉÊ/ãÅÎÔÒÁÌØÎÏ Å×ÒÏÐÅÊÓËÉÊ Window$ (CP1250)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "îÅ ÍÁÓÛÔÁÂÉÒÏ×ÁÔØ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "ðÒÏÐÏÒÃÉÏÎÁÌØÎÏ ÛÉÒÉÎÅ ÆÉÌØÍÁ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "ðÒÏÐÏÒÃÉÏÎÁÌØÎÏ ×ÙÓÏÔÅ ÆÉÌØÍÁ"
@@ -580,12 +804,12 @@
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "íÁÓÛÔÁ OSD:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Cache "ëÜÛ ×ËÌ/×ÙËÌ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "òÁÚÍÅÒ ËÜÛÁ: "
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "óÔÁÒÔÏ×ÁÔØ ÎÁ ÐÏÌÎÙÊ ÜËÒÁÎ"
+#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "óÔÁÒÔÏ×ÁÔØ × ÐÏÌÎÏÜËÒÁÎÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "óÏÈÒÁÎÑÔØ ÐÏÚÉÃÉÀ ÏËÎÁ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "ïÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÔØ XScreenSaver"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "÷ËÌÀÞÉÔØ playbar"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "AutoSync ×ËÌ/×ÙËÌ"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Autosync: "
+#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "÷ËÌÀÞÉÔØ ÐÏÌÏÓÕ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
+#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "á×ÔÏÓÉÎÈÒÏÎÉÚÁÃÉÑ ×ËÌ/×ÙËÌ"
+#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "á×ÔÏÓÉÎÈÒÏÎÉÚÁÃÉÑ: "
 #define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "CD-ROM ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FPS "FPS ÆÉÌØÍÁ:"
@@ -597,8 +821,222 @@
 #define MSGTR_ABOUT_MainTesters "  çÌÁ×ÎÙÅ ÔÅÓÔÅÒÙ:\n"
 
 // --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "ÆÁÔÁÌØÎÁÑ ÏÛÉÂËÁ..."
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "ÏÛÉÂËÁ..."
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ..." 
+#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "æÁÔÁÌØÎÁÑ ÏÛÉÂËÁ!"
+#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "ïÛÉÂËÁ!"
+#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ!" 
+
+// bitmap.c
+
+#define MSGTR_NotEnoughMemoryC32To1 "[c32to1] ÎÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÐÁÍÑÔÉ ÄÌÑ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÑ\n"
+#define MSGTR_NotEnoughMemoryC1To32 "[c1to32] ÎÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÐÁÍÑÔÉ ÄÌÑ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÑ\n"
+
+// cfg.c
+
+#define MSGTR_ConfigFileReadError "[cfg] ÏÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÏÎÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ...\n"
+#define MSGTR_UnableToSaveOption "îÅ ÍÏÇÕ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÏÐÃÉÀ '%s'.\n"
+
+// interface.c
+
+#define MSGTR_DeletingSubtitles "[GUI] õÄÁÌÑÀ ÓÕÂÔÉÔÒÙ.\n"
+#define MSGTR_LoadingSubtitles "[GUI] úÁÇÒÕÖÁÀ ÓÕÂÔÉÔÒÙ: %s\n"
+#define MSGTR_AddingVideoFilter "[GUI] äÏÂÁ×ÌÑÀ ×ÉÄÅÏ ÆÉÌØÔÒ: %s\n"
+#define MSGTR_RemovingVideoFilter "[GUI] õÄÁÌÑÀ ×ÉÄÅÏ ÆÉÌØÔÒ: %s\n"
+
+// mw.c
+
+#define MSGTR_NotAFile "üÔÏ ÎÅ ÐÏÈÏÖÅ ÎÁ ÆÁÊÌ: '%s' !\n"
+
+// ws.c
+
+#define MSGTR_WS_CouldNotOpenDisplay "[ws] îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÄÉÓÐÌÅÊ.\n"
+#define MSGTR_WS_RemoteDisplay "[ws] õÄÁÌ£ÎÎÙÊ ÄÉÓÐÌÅÊ, ÏÔËÌÀÞÁÀ XMITSHM.\n"
+#define MSGTR_WS_NoXshm "[ws] éÚ×ÉÎÉÔÅ, ×ÁÛÁ ÓÉÓÔÅÍÁ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ ÒÁÓÛÉÒÅÎÉÅ ÒÁÚÄÅÌÑÅÍÏÊ ÐÁÍÑÔÉ X'Ï×.\n"
+#define MSGTR_WS_NoXshape "[ws] éÚ×ÉÎÉÔÅ, ×ÁÛÁ ÓÉÓÔÅÍÁ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ ÒÁÓÛÉÒÅÎÉÅ XShape.\n"
+#define MSGTR_WS_ColorDepthTooLow "[ws] éÚ×ÉÎÉÔÅ, ÇÌÕÂÉÎÁ Ã×ÅÔÁ ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÁ.\n"
+#define MSGTR_WS_TooManyOpenWindows "[ws] óÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ ÏÔËÒÙÔÙÈ ÏËÏÎ.\n"
+#define MSGTR_WS_ShmError "[ws] ÏÛÉÂËÁ ÒÁÓÛÉÒÅÎÉÑ ÒÁÚÄÅÌÑÅÍÏÊ ÐÁÍÑÔÉ\n"
+#define MSGTR_WS_NotEnoughMemoryDrawBuffer "[ws] éÚ×ÉÎÉÔÅ, ÎÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÐÁÍÑÔÉ ÄÌÑ ÂÕÆÅÒÁ ÐÒÏÒÉÓÏ×ËÉ.\n"
+#define MSGTR_WS_DpmsUnavailable "DPMS ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÅÎ?\n"
+#define MSGTR_WS_DpmsNotEnabled "îÅ ÍÏÇÕ ×ËÌÀÞÉÔØ DPMS.\n"
+
+// wsxdnd.c
+
+#define MSGTR_WS_NotAFile "üÔÏ ÎÅ ÐÏÈÏÖÅ ÎÁ ÆÁÊÌ...\n"
+#define MSGTR_WS_DDNothing "D&D: îÉÞÅÇÏ ÎÅ ×ÏÚ×ÒÁÝÅÎÏ!\n"
 
 #endif
+
+// ======================= VO Video Output drivers ========================
+
+#define MSGTR_VOincompCodec "éÚ×ÉÎÉÔÅ, ×ÙÂÒÁÎÎÏÅ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï ×ÉÄÅÏ×Ù×ÏÄÁ ÎÅ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏ Ó ÜÔÉÍ ËÏÄÅËÏÍ.\n"
+#define MSGTR_VO_GenericError "ðÒÏÉÚÏÛÌÁ ÜÔÁ ÏÛÉÂËÁ"
+#define MSGTR_VO_UnableToAccess "îÅ ÍÏÇÕ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÄÏÓÔÕÐ"
+#define MSGTR_VO_ExistsButNoDirectory "ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ, ÎÏ ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÄÉÒÅËÔÏÒÉÅÊ."
+#define MSGTR_VO_DirExistsButNotWritable "äÉÒÅËÔÏÒÉÑ ×Ù×ÏÄÁ ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ, ÎÏ ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÎÁ ÄÌÑ ÚÁÐÉÓÉ."
+#define MSGTR_VO_DirExistsAndIsWritable "äÉÒÅËÔÏÒÉÑ ×Ù×ÏÄÁ ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ É ÄÏÓÔÕÐÎÁ ÄÌÑ ÚÁÐÉÓÉ."
+#define MSGTR_VO_CantCreateDirectory "îÅ ÍÏÇÕ ÓÏÚÄÁÔØ ÄÉÒÅËÔÏÒÉÀ ×Ù×ÏÄÁ."
+#define MSGTR_VO_CantCreateFile "îÅ ÍÏÇÕ ÓÏÚÄÁÔØ ×ÙÈÏÄÎÏÊ ÆÁÊÌ."
+#define MSGTR_VO_DirectoryCreateSuccess "äÉÒÅËÔÏÒÉÑ ×Ù×ÏÄÁ ÕÓÐÅÛÎÏ ÓÏÚÄÁÎÁ."
+#define MSGTR_VO_ParsingSuboptions "òÁÚÂÉÒÁÀ ÓÉÎÔÁËÓÉÓ ÓÕÂÏÐÃÉÊ."
+#define MSGTR_VO_SuboptionsParsedOK "óÉÎÔÁËÓÉÓ ÓÕÂÏÐÃÉÊ ÒÁÚÏÂÒÁÎ ÕÓÐÅÛÎÏ."
+#define MSGTR_VO_ValueOutOfRange "úÎÁÞÅÎÉÅ ×ÎÅ ÄÏÐÕÓÔÉÍÏÇÏ ÄÉÁÐÁÚÏÎÁ"
+#define MSGTR_VO_NoValueSpecified "úÎÁÞÅÎÉÅ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÏ."
+#define MSGTR_VO_UnknownSuboptions "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ(ÙÅ) ÓÕÂÏÐÃÉÑ(É)"
+
+// vo_jpeg.c
+#define MSGTR_VO_JPEG_ProgressiveJPEG "ðÒÏÇÒÅÓÓÉ×ÎÙÊ JPEG ×ËÌÀÞÅÎ."
+#define MSGTR_VO_JPEG_NoProgressiveJPEG "ðÒÏÇÒÅÓÓÉ×ÎÙÊ JPEG ×ÙËÌÀÞÅÎ."
+#define MSGTR_VO_JPEG_BaselineJPEG "âÁÚÏ×ÙÊ JPEG ×ËÌÀÞÅÎ."
+#define MSGTR_VO_JPEG_NoBaselineJPEG "âÁÚÏ×ÙÊ JPEG ×ÙËÌÀÞÅÎ."
+
+// vo_pnm.c
+#define MSGTR_VO_PNM_ASCIIMode "òÅÖÉÍ ASCII ×ËÌÀÞÅÎ."
+#define MSGTR_VO_PNM_RawMode "'óÙÒÏÊ' ÒÅÖÉÍ ×ËÌÀÞÅÎ."
+#define MSGTR_VO_PNM_PPMType "âÕÄÕÔ ÚÁÐÉÓÁÎÙ PPM ÆÁÊÌÙ."
+#define MSGTR_VO_PNM_PGMType "âÕÄÕÔ ÚÁÐÉÓÁÎÙ PGM ÆÁÊÌÙ."
+#define MSGTR_VO_PNM_PGMYUVType "âÕÄÕÔ ÚÁÐÉÓÁÎÙ PGMYUV ÆÁÊÌÙ."
+
+// vo_yuv4mpeg.c
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedHeightDivisibleBy4 "äÌÑ ÞÅÒÅÄÕÀÝÅÇÏÓÑ ÒÅÖÉÍÁ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏ, ÞÔÏÂÙ ×ÙÓÏÔÁ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÑ ÄÅÌÉÌÁÓØ ÎÁ 4."
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedLineBufAllocFail "îÅ ÍÏÇÕ ×ÙÄÅÌÉÔØ ÐÁÍÑÔØ ÄÌÑ ÌÉÎÅÊÎÏÇÏ ÂÕÆÅÒÁ × ÞÅÒÅÄÕÀÝÅÍÓÑ ÒÅÖÉÍÅ."
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedInputNotRGB "÷ÈÏÄ ÎÅ RGB, ÎÅ ÍÏÇÕ ÒÁÚÄÅÌÉÔØ ÈÒÏÍÁÔÉÞÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ ÐÏ ÐÏÌÑÍ!"
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_WidthDivisibleBy2 "ûÉÒÉÎÁ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÑ ÄÏÌÖÎÁ ÄÅÌÉÔØÓÑ ÎÁ 2."
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_NoMemRGBFrameBuf "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÐÁÍÑÔÉ ÄÌÑ ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÆÒÅÊÍÂÕÆÅÒÁ RGB."
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileOpenError "îÅ ÍÏÇÕ ×ÙÄÅÌÉÔØ ÐÁÍÑÔØ ÉÌÉ ÆÁÊÌÏ×ÙÊ ÏÐÉÓÁÔÅÌØ ÄÌÑ ÚÁÐÉÓÉ \"%s\"!"
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileWriteError "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÑ × ×Ù×ÏÄ!"
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_UnknownSubDev "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÅ ÓÕÂÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï: %s"
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedTFFMode "éÓÐÏÌØÚÕÀ ÞÅÒÅÄÕÀÝÉÊÓÑ ÒÅÖÉÍ ×Ù×ÏÄÁ, ×ÅÒÈÎÅÅ ÐÏÌÅ ÐÅÒ×ÏÅ."
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedBFFMode "éÓÐÏÌØÚÕÀ ÞÅÒÅÄÕÀÝÉÊÓÑ ÒÅÖÉÍ ×Ù×ÏÄÁ, ÎÉÖÎÅÅ ÐÏÌÅ ÐÅÒ×ÏÅ."
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_ProgressiveMode "éÓÐÏÌØÚÕÀ (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ) ÐÏÓÔÕÐÁÔÅÌØÎÙÊ ÒÅÖÉÍ ËÁÄÒÏ×."
+
+// Old vo drivers that have been replaced
+
+#define MSGTR_VO_PGM_HasBeenReplaced "äÒÁÊ×ÅÒ ×ÉÄÅÏ×Ù×ÏÄÁ pgm ÂÙÌ ÚÁÍÅΣΠ-vo pnm:pgmyuv.\n"
+#define MSGTR_VO_MD5_HasBeenReplaced "äÒÁÊ×ÅÒ ×ÉÄÅÏ×Ù×ÏÄÁ md5 ÂÙÌ ÚÁÍÅΣΠ-vo md5sum.\n"
+
+// ======================= AO Audio Output drivers ========================
+
+// libao2 
+
+// audio_out.c
+#define MSGTR_AO_ALSA9_1x_Removed "ÁÕÄÉÏ×Ù×ÏÄ: ÍÏÄÕÌÉ alsa9 É alsa1x ÂÙÌÉ ÕÄÁÌÅÎÙ, ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ -ao alsa ×ÚÁÍÅÎ.\n"
+
+// ao_oss.c
+#define MSGTR_AO_OSS_CantOpenMixer "[AO OSS] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ ÁÕÄÉÏ: îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï ÍÉËÛÅÒÁ %s: %s\n"
+#define MSGTR_AO_OSS_ChanNotFound "[AO OSS] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ ÁÕÄÉÏ: õ ÍÉËÛÅÒÁ ÁÕÄÉÏËÁÒÔÙ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ ËÁÎÁÌ '%s', ÉÓÐÏÌØÚÕÀ ËÁÎÁÌ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ.\n"
+#define MSGTR_AO_OSS_CantOpenDev "[AO OSS] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ ÁÕÄÉÏ: îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÁÕÄÉÏÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï %s: %s\n"
+#define MSGTR_AO_OSS_CantMakeFd "[AO OSS] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ ÁÕÄÉÏ: îÅ ÍÏÇÕ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ ÆÁÊÌÏ×ÙÊ ÏÐÉÓÁÔÅÌØ: %s\n"
+#define MSGTR_AO_OSS_CantSetAC3 "[AO OSS] îÅ ÍÏÇÕ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÁÕÄÉÏÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï %s × ÒÅÖÉÍ AC3 ×Ù×ÏÄÁ, ÐÒÏÂÕÀ S16...\n"
+#define MSGTR_AO_OSS_CantSetChans "[AO OSS] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ ÁÕÄÉÏ: îÅ ÍÏÇÕ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÁÕÄÉÏÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï × %d-ËÁÎÁÌØÎÙÊ ÒÅÖÉÍ.\n"
+#define MSGTR_AO_OSS_CantUseGetospace "[AO OSS] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ ÁÕÄÉÏ: ÄÒÁÊ×ÅÒ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ SNDCTL_DSP_GETOSPACE :-(\n"
+#define MSGTR_AO_OSS_CantUseSelect "[AO OSS]\n  *** ÷ÁÛ ÁÕÄÉÏÄÒÁÊ×ÅÒ îå ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ select() ***\n ðÅÒÅËÏÍÐÉÌÉÒÕÊÔÅ MPlayer Ó #undef HAVE_AUDIO_SELECT × config.h !\n\n"
+#define MSGTR_AO_OSS_CantReopen "[AO OSS]\næÁÔÁÌØÎÁÑ ÏÛÉÂËÁ: *** îå íïçõ ðï÷ôïòîï ïôëòùôø / óâòïóéôø áõäéïõóôòïêóô÷ï (%s) ***\n"
+
+// ao_arts.c
+#define MSGTR_AO_ARTS_CantInit "[AO ARTS] %s\n"
+#define MSGTR_AO_ARTS_ServerConnect "[AO ARTS] óÏÅÄÉÎÉÌÓÑ Ó Ú×ÕËÏ×ÙÍ ÓÅÒ×ÅÒÏÍ.\n"
+#define MSGTR_AO_ARTS_CantOpenStream "[AO ARTS] îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÔÏË.\n"
+#define MSGTR_AO_ARTS_StreamOpen "[AO ARTS] ðÏÔÏË ÏÔËÒÙÔ.\n"
+#define MSGTR_AO_ARTS_BufferSize "[AO ARTS] ÒÁÚÍÅÒ ÂÕÆÅÒÁ: %d\n"
+
+// ao_dxr2.c
+#define MSGTR_AO_DXR2_SetVolFailed "[AO DXR2] îÅ ÍÏÇÕ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÇÒÏÍËÏÓÔØ × %d.\n"
+#define MSGTR_AO_DXR2_UnsupSamplerate "[AO DXR2] dxr2: %d çà ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ \"-aop list=resample\"\n"
+
+// ao_esd.c
+#define MSGTR_AO_ESD_CantOpenSound "[AO ESD] ÷ÙÐÏÌÎÉÔØ esd_open_sound ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ESD_LatencyInfo "[AO ESD] ÚÁÄÅÒÖËÁ: [ÓÅÒ×ÅÒ: %0.2fs, ÓÅÔØ: %0.2fs] (ÐÏÄÓÔÒÏÊËÁ %0.2fs)\n"
+#define MSGTR_AO_ESD_CantOpenPBStream "[AO ESD] ÎÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÔÏË ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ esd: %s\n"
+
+// ao_mpegpes.c
+#define MSGTR_AO_MPEGPES_CantSetMixer "[AO MPEGPES] DVB ÁÕÄÉÏ: ÎÅ ÍÏÇÕ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÍÉËÛÅÒ: %s\n"
+#define MSGTR_AO_MPEGPES_UnsupSamplerate "[AO MPEGPES] %d çà ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔØ...\n"
+
+// ao_null.c
+// This one desn't even have any mp_msg nor printf's?? [CHECK]
+
+// ao_pcm.c
+#define MSGTR_AO_PCM_FileInfo "[AO PCM] æÁÊÌ: %s (%s)\nPCM: þÁÓÔÏÔÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ: %i çà ëÁÎÁÌÙ: %s æÏÒÍÁÔ %s\n"
+#define MSGTR_AO_PCM_HintInfo "[AO PCM] éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ: ÎÁÉÂÏÌÅÅ ÂÙÓÔÒÙÊ ÄÁÍÐÉÎÇ ÄÏÓÔÉÇÁÅÔÓÑ Ó -vc dummy -vo null\nPCM: éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ: ÄÌÑ ÚÁÐÉÓÉ WAVE ÆÁÊÌÏ× ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ -waveheader (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ).\n"
+#define MSGTR_AO_PCM_CantOpenOutputFile "[AO PCM] îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ %s ÄÌÑ ÚÁÐÉÓÉ!\n"
+
+// ao_sdl.c
+#define MSGTR_AO_SDL_INFO "[AO SDL] þÁÓÔÏÔÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ: %i çà ëÁÎÁÌÙ: %s æÏÒÍÁÔ %s\n"
+#define MSGTR_AO_SDL_DriverInfo "[AO SDL] ÉÓÐÏÌÌØÚÕÀ %s ÁÕÄÉÏÄÒÁÊ×ÅÒ.\n"
+#define MSGTR_AO_SDL_UnsupportedAudioFmt "[AO SDL] îÅÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÊ ÁÕÄÉÏÆÏÒÍÁÔ: 0x%x.\n"
+#define MSGTR_AO_SDL_CantInit "[AO SDL] îÅ ÍÏÇÕ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ SDL ÁÕÄÉÏ: %s\n"
+#define MSGTR_AO_SDL_CantOpenAudio "[AO SDL] îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÁÕÄÉÏ: %s\n"
+
+// ao_sgi.c
+#define MSGTR_AO_SGI_INFO "[AO SGI] ÕÐÒÁ×ÌÅÎÉÅ.\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_InitInfo "[AO SGI] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ: þÁÓÔÏÔÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ: %i çà ëÁÎÁÌÙ: %s æÏÒÍÁÔ %s\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_InvalidDevice "[AO SGI] ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÅ: ÎÅ×ÅÒÎÏÅ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï.\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_CantSetParms_Samplerate "[AO SGI] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ: ÏÛÉÂËÁ ÕÓÔÁÎÏ×ËÉ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ×: %s\nîÅ ÍÏÇÕ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÔÒÅÂÕÅÍÕÀ ÞÁÓÔÏÔÕ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ.\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_CantSetAlRate "[AO SGI] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ: AL_RATE ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÅÎ ÎÁ ÚÁÄÁÎÎÏÍ ÒÅÓÕÒÓÅ.\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_CantGetParms "[AO SGI] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ: ÏÛÉÂËÁ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ×: %s\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_SampleRateInfo "[AO SGI] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ: ÞÁÓÔÏÔÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ ÔÅÐÅÒØ %lf (ÔÒÅÂÕÅÍÁÑ ÞÁÓÔÏÔÁ %lf)\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_InitConfigError "[AO SGI] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ: %s\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_InitOpenAudioFailed "[AO SGI] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ: îÅ ÍÏÇÕ ÏÔÕÒÙÔØ ÁÕÄÉÏËÁÎÁÌ: %s\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_Uninit "[AO SGI] ÄÅÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ: ...\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_Reset "[AO SGI] ÓÂÒÏÓ: ...\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_PauseInfo "[AO SGI] ÐÁÕÚÁ ÁÕÄÉÏ: ...\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_ResumeInfo "[AO SGI] ×ÏÚÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÁÕÄÉÏ: ...\n"
+
+// ao_sun.c
+#define MSGTR_AO_SUN_RtscSetinfoFailed "[AO SUN] rtsc: ÷ÙÐÏÌÎÉÔØ SETINFO ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ.\n"
+#define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: ÚÁÐÉÓØ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ."
+#define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] îÅ ÍÏÇÕ ÏÔËÒÙÔØ ÁÕÄÉÏÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï %s, %s -> ÎÅÔ Ú×ÕËÁ.\n"
+#define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ ÁÕÄÉÏ: ×ÁÛÁ ËÁÒÔÁ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ ËÁÎÁÌ %d, %s,\nÞÁÓÔÏÔÕ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ %d çÃ.\n"
+#define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** ÷ÁÛ ÁÕÄÉÏÄÒÁÊ×ÅÒ îå ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ select() ***\n ðÅÒÅËÏÍÐÉÌÉÒÕÊÔÅ MPlayer Ó #undef HAVE_AUDIO_SELECT × config.h !\n\n"
+#define MSGTR_AO_SUN_CantReopenReset "[AO SUN]\nFatal error: *** îå íïçõ ðï÷ôïòîï ïôëòùôø / óâòïóéôø áõäéïõóôòïêóô÷ï (%s) ***\n"
+
+// ao_alsa5.c
+#define MSGTR_AO_ALSA5_InitInfo "[AO ALSA5] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ alsa: ÚÁÐÒÏÛÅÎÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ: %d çÃ, %d ËÁÎÁÌÏ×, %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_SoundCardNotFound "[AO ALSA5] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ alsa: ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ(Ù) Ú×ÕËÏ×ÁÑ(ÙÅ) ËÁÒÔÁ(Ù).\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_InvalidFormatReq "[AO ALSA5] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ alsa: ÚÁÐÒÏÛÅÎ ÎÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ (%s) - ×Ù×ÏÄ ÏÔËÌÀÞÅÎ.\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_PlayBackError "[AO ALSA5] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ alsa: ÏÛÉÂËÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÐÏÔÏËÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_PcmInfoError "[AO ALSA5] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ alsa: ÏÛÉÂËÁ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ pcm ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_SoundcardsFound "[AO ALSA5] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ alsa: ÎÁÊÄÅÎÁ(Ï) %d Ú×ÕËÏ×ÁÑ(ÙÈ) ËÁÒÔ(Á), ÉÓÐÏÌØÚÕÀ: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_PcmChanInfoError "[AO ALSA5] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ alsa: ÏÛÉÂËÁ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ pcm ËÁÎÁÌÁ: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_CantSetParms "[AO ALSA5] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ alsa: ÏÛÉÂËÁ ÕÓÔÁÎÏ×ËÉ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ×: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_CantSetChan "[AO ALSA5] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ alsa: ÏÛÉÂËÁ ÕÓÔÁÎÏ×ËÉ ËÁÎÁÌÁ: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_ChanPrepareError "[AO ALSA5] ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ alsa: ÏÛÉÂËÁ ÐÏÄÇÏÔÏ×ËÉ ËÁÎÁÌÁ: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_DrainError "[AO ALSA5] ÄÅÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ alsa: ÏÛÉÂËÁ ÏÞÉÓÔËÉ ÐÏÔÏËÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_FlushError "[AO ALSA5] ÄÅÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ alsa: ÏÛÉÂËÁ ÓÂÒÏÓÁ ÂÕÆÅÒÏ× ÐÏÔÏËÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_PcmCloseError "[AO ALSA5] ÄÅÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ alsa: ÏÛÉÂËÁ ÚÁËÒÙÔÉÑ pcm: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_ResetDrainError "[AO ALSA5] ÓÂÒÏÓ alsa: ÏÛÉÂËÁ ÏÞÉÓÔËÉ ÐÏÔÏËÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_ResetFlushError "[AO ALSA5] ÓÂÒÏÓ alsa: ÏÛÉÂËÁ ÓÂÒÏÓÁ ÂÕÆÅÒÏ× ÐÏÔÏËÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_ResetChanPrepareError "[AO ALSA5] ÓÂÒÏÓ alsa: ÏÛÉÂËÁ ÐÏÄÇÏÔÏ×ËÉ ËÁÎÁÌÁ: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_PauseDrainError "[AO ALSA5] ÐÁÕÚÁ alsa: ÏÛÉÂËÁ ÏÞÉÓÔËÉ ÐÏÔÏËÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_PauseFlushError "[AO ALSA5] ÐÁÕÚÁ alsa: ÏÛÉÂËÁ ÓÂÒÏÓÁ ÂÕÆÅÒÏ× ÐÏÔÏËÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_ResumePrepareError "[AO ALSA5] ×ÏÚÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ alsa: ÏÛÉÂËÁ ÐÏÄÇÏÔÏ×ËÉ ËÁÎÁÌÁ: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_Underrun "[AO ALSA5] ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÅ alsa: alsa ÎÅÄÏÇÒÕÖÅÎÁ, ÓÂÒÁÓÙ×ÁÀ ÐÏÔÏË.\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_PlaybackPrepareError "[AO ALSA5] ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÅ alsa: ÏÛÉÂËÁ ÐÏÄÇÏÔÏ×ËÉ ÐÏÔÏËÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_WriteErrorAfterReset "[AO ALSA5] ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÅ alsa: ÏÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÐÏÓÌÅ ÓÂÒÏÓÁ: %s - ÐÒÏÐÕÓËÁÀ.\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_OutPutError "[AO ALSA5] ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÅ alsa: ÏÛÉÂËÁ ×Ù×ÏÄÁ: %s\n"
+
+// ao_plugin.c
+
+#define MSGTR_AO_PLUGIN_InvalidPlugin "[AO ðìáçéî] ÎÅ×ÅÒÎÙÊ ÐÌÁÇÉÎ: %s\n"
+
+// ======================= AF Audio Filters ================================
+
+// libaf 
+
+// af_ladspa.c
+
+#define MSGTR_AF_LADSPA_AvailableLabels "ÄÏÓÔÕÐÎÙÅ ÍÅÔËÉ ×"
+#define MSGTR_AF_LADSPA_WarnNoInputs "ðòåäõðòåöäåîéå! õ ÜÔÏÇÏ LADSPA ÐÌÁÇÉÎÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÀÔ ÁÕÄÉÏ×ÈÏÄÙ.\n ÷ÈÏÄÑÝÉÊ ÁÕÄÉÏÓÉÇÎÁÌ ÂÕÄÅÔ ÐÏÔÅÒÑÎ."
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrMultiChannel "íÕÌØÔÉ-ËÁÎÁÌØÎÙÅ (>2) ÐÌÁÇÉÎÙ ÐÏËÁ ÞÔÏ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÀÔÓÑ.\n éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ÔÏÌØËÏ ÍÏÎÏ- É ÓÔÅÒÅÏÐÌÁÇÉÎÙ."
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoOutputs "õ ÜÔÏÇÏ LADSPA ÐÌÁÇÉÎÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÀÔ ÁÕÄÉÏ×ÙÈÏÄÙ."
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrInOutDiff "þÉÓÌÏ ÁÕÄÉÏ×ÈÏÄÏ× É ÁÕÄÉÏ×ÙÈÏÄÏ× Õ LADSPA ÐÌÁÇÉÎÁ ÏÔÌÉÞÁÅÔÓÑ."
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrFailedToLoad "ÎÅ ÍÏÇÕ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ"
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoDescriptor "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ÆÕÎËÃÉÀ ladspa_descriptor() × ÕËÁÚÁÎÎÏÍ ÆÁÊÌÅ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ."
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrLabelNotFound "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ÍÅÔËÕ × ÂÉÂÌÉÏÔÅËÅ ÐÌÁÇÉÎÁ."
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoSuboptions "îÅ ÕËÁÚÁÎÙ ÓÕÂÏÐÃÉÉ"
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoLibFile "îÅ ÕËÁÚÁÎ ÆÁÊÌ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ"
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoLabel "îÅ ÕËÁÚÁÎÁ ÍÅÔËÁ ÆÉÌØÔÒÁ"
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNotEnoughControls "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÎÁÓÔÒÏÅË ÕËÁÚÁÎÏ × ËÏÍÁÎÄÎÏÊ ÓÔÒÏËÅ"
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrControlBelow "%s: ÷ÈÏÄÎÏÊ ÐÁÒÁÍÅÔÒ #%d ÍÅÎØÛÅ ÎÉÖÎÅÊ ÇÒÁÎÉÃÙ %0.4f.\n"
+#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrControlAbove "%s: ÷ÈÏÄÎÏÊ ÐÁÒÁÍÅÔÒ #%d ÂÏÌØÛÅ ×ÅÒÈÎÅÊ ÇÒÁÎÉÃÙ %0.4f.\n"
+
More information about the MPlayer-DOCS mailing list