[Mplayer-cvslog] CVS: main/DOCS/zh bugreports.html,1.5,1.6 cd-dvd.html,1.5,1.6 codecs.html,1.6,1.7 documentation.html,1.9,1.10 faq.html,1.5,1.6

hephooey CVS luran at mplayerhq.hu
Mon Apr 7 16:28:25 CEST 2003


Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/zh
In directory mail:/var/tmp.root/cvs-serv14479

Modified Files:
	bugreports.html cd-dvd.html codecs.html documentation.html 
	faq.html 
Log Message:
Translation update

Index: bugreports.html
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/zh/bugreports.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -r1.5 -r1.6
--- bugreports.html	17 Mar 2003 10:05:22 -0000	1.5
+++ bugreports.html	7 Apr 2003 14:28:00 -0000	1.6
@@ -38,8 +38,8 @@
 ËüÊÇÕë¶ÔÓÚΨһµÄ±àÂë¸ñʽ»¹ÊǶÀÁ¢ÓÚ±àÂë¸ñʽµÄ£¿ÄãÄÜÓÃËùÓеÄÊä³öÇý¶¯ÖØÏÖËüÂð£¿ÄãÌṩµÄÐÅÏ¢Ô½¶àÎÒÃǵÄÐÞ¸´ÄãµÄÎÊÌâµÄ»ú»á¾ÍÔ½´ó¡£±ðÍüÁËÒ²Òª°üÀ¨ÏÂÃæËùÒªÇóµÄ
 ÓмÛÖµµÄÐÅÏ¢£¬·ñÔòÎÒÃǽ«ÎÞ·¨ÕýÈ··ÖÎöÄãµÄÎÊÌâ¡£</P>
 
-<P>ÓÐƪÎIJɷÉÑïµÄ¹ØÓÚÈçºÎÔÚ¹«¹²ÂÛ̳ÉÏÌáÎʵļ«ºÃµÄÖ¸µ¼ÊÇ<A HREF="http://www.tuxedo.org/~esr/">Eric S. Raymond</A>дµÄ<A 
-HREF="http://www.tuxedo.org/~esr/faqs/smart-questions.html">How To Ask Questions The Smart Way</A>¡£»¹ÓÐÁíһƪ<A 
+<P>ÓÐƪÎIJɷÉÑïµÄ¹ØÓÚÈçºÎÔÚ¹«¹²ÂÛ̳ÉÏÌáÎʵļ«ºÃµÄÖ¸µ¼ÊÇ<A HREF="http://www.catb.org/~esr/">Eric S. Raymond</A>дµÄ<A
+HREF="http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html">How To Ask Questions The Smart Way</A>¡£»¹ÓÐÁíһƪ<A
 HREF="http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/">Simon Tatham</A>дµÄ<A
 HREF="http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/bugs.html">ÈçºÎÓÐЧµÄ±¨¸æBugs</A>¡£
 °´ÕÕÄÇЩָʾ×öÊÇûÓÐÎÊÌâµÄ¡£µ«ÊÇÇëÃ÷°×ÎÒÃÇ´ó¼Ò¶¼ÔÚÎÒÃǵÄ×ÔÓÉʱ¼ä×ÔÔ¸µØ»Ø¸´ÓʼþÁÐ±í¡£ÎÒÃÇÊ®·Öæµ²¢ÇÒ

Index: cd-dvd.html
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/zh/cd-dvd.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -r1.5 -r1.6
--- cd-dvd.html	17 Mar 2003 10:05:22 -0000	1.5
+++ cd-dvd.html	7 Apr 2003 14:28:00 -0000	1.6
@@ -44,7 +44,7 @@
 
 <P>ΪÁËÓÅ»¯ÄãµÄCD-ROMÇë²Î¿¼"<CODE>/proc/ide/[cdrom device]/settings</CODE>"¡£</P>
 
-<P>SCSIÇý¶¯Æ÷ûÓÐÒ»¸öͳһµÄÉèÖòÎÊýµÄ·½·¨(ÄãÖªµÀÕâÑùÒ»ÖÖ·½·¨£¿¸æËßÎÒÃÇ£¡) ÓÐÒ»ÖÖ¹¤¾ß¿ÉÒÔÓÃÓÚ<A 
+<P>SCSIÇý¶¯Æ÷ûÓÐÒ»¸öͳһµÄÉèÖòÎÊýµÄ·½·¨(ÄãÖªµÀÕâÑùÒ»ÖÖ·½·¨£¿¸æËßÎÒÃÇ£¡) ÓÐÒ»ÖÖ¹¤¾ß¿ÉÒÔÓÃÓÚ<A
 HREF="http://das.ist.org/~georg/">PlextorµÄSCSIÇý¶¯Æ÷</A>¡£</P>
 
 <P>FreeBSD:</P>
@@ -107,15 +107,15 @@
 <P>ĬÈϵÄDVDÉ豸ÊÇ<CODE>/dev/dvd</CODE>¡£Èç¹ûÄãµÄÉèÖò»Í¬£¬×÷Ò»¸ö·ûºÅÁ´½Ó£¬»òÕßÔÚÃüÁîÐÐÖÐÓÃ<CODE>-dvd-device</CODE>Ñ¡Ïî
 Ö¸¶¨Ò»¸öÕýÈ·µÄÉ豸¡£</P>
 
-<H4>DVDÊÚȨ</H4>
+<H4>DVDÈÏÖ¤</H4>
 
-<P>ÐÂʽDVDÖ§³ÖµÄÊÚȨºÍ½âÃܵķ½·¨ÊÇͨ¹ýÒ»¸ö´òÁ˲¹¶¡µÄ<CODE>libdvdcss</CODE>(¼ûÉÏÃæ)À´Íê³ÉµÄ¡£¿ÉÒÔͨ¹ýÖ¸¶¨»·¾³
+<P>ÐÂʽDVDÖ§³ÖµÄÈÏÖ¤ºÍ½âÃܵķ½·¨ÊÇͨ¹ýÒ»¸ö´òÁ˲¹¶¡µÄ<CODE>libdvdcss</CODE>(¼ûÉÏÃæ)À´Íê³ÉµÄ¡£¿ÉÒÔͨ¹ýÖ¸¶¨»·¾³
 ±äÁ¿<CODE>DVDCSS_METHOD</CODE>À´ÉèÖýâÃÜ·½·¨£¬¿ÉÒÔÉèÖõÄֵΪ<CODE>key</CODE>, <CODE>disk</CODE>»òÕß<CODE>title</CODE>¡£</P>
 
 <P>Èç¹ûʲô¶¼Ã»ÓÐÖ¸¶¨Ëü½«»á³¢ÊÔÏÂÁз½·¨(ĬÈÏ: key, title request)£º</P>
 
 <OL>
- <LI><B>bus key:</B> Õâ¸öÃÜÔ¿ÔÚÊÚȨ(Ò»³¤´®µÄioctlsºÍ¸÷ÖÖÃÜÔ¿µÄ½»»»£¬¼ÓÃܵĶ«Î÷µÄ»ìºÏ)µÄ¹ý³ÌÖÐÈ·¶¨£¬È»ºóÔÚͨ¹ýûÓб£»¤µÄ
+ <LI><B>bus key:</B> Õâ¸öÃÜÔ¿ÔÚÈÏÖ¤(Ò»³¤´®µÄioctlsºÍ¸÷ÖÖÃÜÔ¿µÄ½»»»£¬¼ÓÃܵĶ«Î÷µÄ»ìºÏ)µÄ¹ý³ÌÖÐÈ·¶¨£¬È»ºóÔÚͨ¹ýûÓб£»¤µÄ
 ×ÜÏß֮ǰÓÃËü¼ÓÃÜtitleºÍdisk keys(·ÀÖ¹ÇÔÌý)¡£ÐèÒªbus keyÀ´»ñµÃ¼ÓÃܵÄdisk key²¢¶ÔÆä½øÐÐÔ¤½âÃÜ.</LI>
  <LI><B>cached key:</B> MPlayerÑ°ÕÒÒѾ­ÆƽâµÄtitle keys£¬´æ·ÅÔÚ<CODE>~/.mplayer/DVDKeys</CODE>Ŀ¼ÏÂ(ºÜ¿ì;).</LI>
  <LI><B>key:</B> Èç¹ûûÓпÉÓõÄcached key£¬MPlayer³¢ÊÔʹÓò¥·ÅÆ÷ÃÜÔ¿À´¶Ôdisk key½øÐнâÃÜ¡£</LI>

Index: codecs.html
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/zh/codecs.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -r1.6 -r1.7
--- codecs.html	3 Apr 2003 16:11:33 -0000	1.6
+++ codecs.html	7 Apr 2003 14:28:00 -0000	1.7
@@ -120,8 +120,6 @@
  <LI>±àÒë¡£ConfigureÓ¦¸ÃÔÚ±àÒë֮ǰ·¢ÏÖ¿ÉÄܵÄÎÊÌâ¡£</LI>
 </OL>
 
-<P><B>×¢Ò⣺</B>CVSµÄMPlayerȷʵÓÐlibavcodec×ÓĿ¼£¬µ«ÊÇËüȷʵ<B>ûÓÐ</B>°üº¬libavcodecµÄÔ´´úÂ룡Äã±ØÐë°´ÕÕÉÏÊöµÄ²½ÖèÀ´µÃµ½Õâ¸ö¿âµÄÔ´´úÂë¡£</P>
-
 <P>ÓÃFFmpegºÍÎÒµÄMatrox G400£¬ÎÒÉõÖÁÄÜÔÚÎÒµÄK6/2 500ÉÏÎÞµôÖ¡µÄ¹Û¿´×î¸ß·Ö±æÂʵÄDivXµçÓ°¡£</P>
 
 
@@ -195,10 +193,10 @@
 <P><B>×¢Ò⣺</B>RealPlayer¿âÄ¿Ç°<B>Ö»ÄÜÓÃÓÚx86ƽ̨ÉϵÄLinux£¬FreeBSD£¬NetBSDºÍCygwin£¬ºÍAlphaÒÔ
 ¼°PowerPC(¾­¹ýLinux/AlphaºÍLinux/PowerPC²âÊÔ)ƽ̨¡£</B></P>
 
-<H4><A NAME="xvid">2.2.1.9 XViD</A></H4>
+<H4><A NAME="xvid">2.2.1.9 XviD</A></H4>
 
-<P><A HREF="http://www.xvid.org/"><B>XViD</B></A>OpenDivX±à½âÂëÆ÷µÄ¿ª·¢·ÖÖ§¡£¹ÊÊ·¢ÉúÔÚMayo¹¤³Ì°ÑOpenDivX±ä³É·â±Õ
-Ô´ÂëµÄDivX4µÄʱºò£¬ÄÇЩ´ÓÊÂÓÚOpenDivXµÄ·ÇMayo¹¤³ÌµÄÈËÃǸе½·ßÅ­£¬ÓÚÊÇ¿ªÊ¼ÁËXViD¡£ËùÒÔÁ½¸öÏîÄ¿ÓÐÏàͬµÄÆðÔ´¡£</P>
+<P><A HREF="http://www.xvid.org/"><B>XviD</B></A>OpenDivX±à½âÂëÆ÷µÄ¿ª·¢·ÖÖ§¡£¹ÊÊ·¢ÉúÔÚMayo¹¤³Ì°ÑOpenDivX±ä³É·â±Õ
+Ô´ÂëµÄDivX4µÄʱºò£¬ÄÇЩ´ÓÊÂÓÚOpenDivXµÄ·ÇMayo¹¤³ÌµÄÈËÃǸе½·ßÅ­£¬ÓÚÊÇ¿ªÊ¼ÁËXviD¡£ËùÒÔÁ½¸öÏîÄ¿ÓÐÏàͬµÄÆðÔ´¡£</P>
 
 <H4>Óŵã</H4>
 
@@ -214,21 +212,24 @@
 <UL>
  <LI>Ä¿Ç°»¹²»ÄÜÕýÈ·µÄ<B>½âÂë</B>ËùÓеÄDivXÓëDivX4Îļþ(Õâ²»³ÉÎÊÌâÒòΪ<A
  HREF="#libavcodec">libavcodec</A>Äܲ¥·ÅËûÃÇ)</LI>
- <LI>±àÒëʱÄã±ØÐëÑ¡ÔñÖ§³ÖDivX4<B>»òÕß</B>Ö§³ÖXViD</LI>
+ <LI>±àÒëʱÄã±ØÐëÑ¡ÔñÖ§³ÖDivX4<B>»òÕß</B>Ö§³ÖXviD</LI>
  <LI>»¹ÔÚ¿ª·¢ÖÐ</LI>
 </UL>
 
 <H4>°²×°XVID CVS</H4>
 
-<P>XViDÄ¿Ç°Ö»ÄÜ´ÓCVSÖеõ½¡£ÕâÊÇÏÂÔغͰ²×°µÄÖ¸Á</P>
+<P>XViDÄ¿Ç°Ö»ÄÜ´ÓCVSÖеõ½¡£ÕâÊÇÏÂÔغͰ²×°µÄÖ¸Áî(ÄãÖÁÉÙÐèÒªautoconf 2.50, automakeºÍlibtool)£º</P>
 
 <OL>
  <LI><CODE>cvs -z3 -d:pserver:anonymous at cvs.xvid.org:/xvid login</CODE></LI>
  <LI><CODE>cvs -z3 -d:pserver:anonymous at cvs.xvid.org:/xvid co xvidcore</CODE></LI>
  <LI><CODE>cd xvidcore/build/generic</CODE></LI>
- <LI>°´ÕÕÄãµÄÐèÒª±à¼­<CODE>Makefile.linux</CODE>¡£</LI>
- <LI><CODE>make -f Makefile.linux</CODE></LI>
- <LI>´ÓDivX4Linux°üÖÐÕÒ³ö<CODE>encore2.h </CODE>ºÍ<CODE>decore.h </CODE>£¬°ÑËüÃǸ´ÖƵ½<CODE>/usr/local/include/</CODE>¡£</LI>
+ <LI><CODE>./bootstrap.sh</CODE></LI>
+ <LI><CODE>./configure</CODE><BR>
+  Äã¿ÉÒÔ¼ÓÉÏһЩѡÏî(²é¿´<CODE>./configure --help</CODE>µÄÊä³ö).</LI>
+ <LI><CODE>make &amp;&amp; make install</CODE></LI>
+ <LI>Èç¹ûÄãÉèÖÃÁË<CODE>--enable-divxcompat</CODE>£¬°Ñ<CODE>xvidcore/src/</CODE>ÀïÃæ
+µÄ<CODE>divx4.h</CODE>Í·Îļþ¸´ÖƵ½<CODE>/usr/local/include/</CODE>¡£</LI>
  <LI>¼ÓÉÏ<CODE>--with-xvidcore=/path/to/libcore.a</CODE>Ñ¡ÏîÖØбàÒëMPlayer¡£</LI>
 </OL>
 
@@ -337,6 +338,29 @@
 
 <P>QualcommÒôƵÁ÷(fourcc: <I>Qclp</I>)³öÏÖÔÚMOV/QTÎļþÖС£Ëü¿ÉÒÔÓÃQuickTime¿â½âÂë¡£
 °²×°²½Öè²Î¼û<A HREF="#sorenson">SorensonÊÓƵ±à½âÂëÆ÷</A>²¿·Ö¡£</P>
+
+<H4><A NAME="aac">2.2.2.8 AAC±à½âÂëÆ÷</A></H4>
+
+<P>AAC(Advanced Audio Coding)ÊÇMOVºÍMP4ÎļþÓÐʱʹÓõıàÂë¸ñʽ£¬<A
+HREF="http://www.audiocoding.com/">AudioCoding.com</A>ÓÐÒ»¸ö½ÐFAADµÄ¿ª·ÅÔ´´úÂëµÄ½âÂëÆ÷ÌṩÏÂÔØ£¬Äã¿ÉÒÔ
+ÔÚËûÃǵÄ<A HREF="http://www.audiocoding.com/download.php">ÏÂÔØÒ³</A>ÕÒµ½µÚ¶þ´ú½âÂëÆ÷FAAD2£¬²»ÐÒµÄ
+ÊÇFAAD2 1.1ÔÚLinuxÏÂÃæÎÞ·¨±àÒ룬ËùÒÔÄã±ØÐëʹÓÃCVS°æ±¾£¬ÕâÑù×ö£º</P>
+
+<OL>
+ <LI>cvs -d:pserver:anonymous at cvs.audiocoding.com:/cvsroot/faac login</LI>
+ <LI>cvs -z3 -d:pserver:anonymous at cvs.audiocoding.com:/cvsroot/faac co faad2</LI>
+ <LI>cd faad2/</LI>
+ <LI>chmod +x bootstrap</LI>
+ <LI>./bootstrap</LI>
+ <LI>make</LI>
+ <LI>make install</LI>
+</OL>
+
+<P>audiocoding.com²»Ìṩ¶þ½øÖÆ°æ±¾£¬µ«Äã¿ÉÒÔÓÃapt-get´Ó<A
+HREF="http://marillat.free.fr/">Christian MarillatµÄÖ÷Ò³</A>ÏÂÔØDebianµÄ°²×°°ü»òÕß´Ó<A
+HREF="http://plf.zarb.org/">P.L.F</A>ÏÂÔØMandrakeµÄRPM¡£</P>
+
+
 
 <H3><A NAME="importing">2.2.3 Win32½âÂëÆ÷µ¼ÈëHOWTO</A></H3>
 

Index: documentation.html
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/zh/documentation.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -r1.9 -r1.10
--- documentation.html	22 Mar 2003 12:02:27 -0000	1.9
+++ documentation.html	7 Apr 2003 14:28:00 -0000	1.10
@@ -93,7 +93,7 @@
        <LI><A HREF="codecs.html#ms_video1">2.2.1.6 MS Video1</A></LI>
        <LI><A HREF="codecs.html#cinepak">2.2.1.7 Cinepak CVID</A></LI>
        <LI><A HREF="codecs.html#realvideo">2.2.1.8 RealVideo</A></LI>
-       <LI><A HREF="codecs.html#xvid">2.2.1.9 XViD </A></LI>
+       <LI><A HREF="codecs.html#xvid">2.2.1.9 XviD </A></LI>
        <LI><A HREF="codecs.html#sorenson">2.2.1.10 Sorenson</A></LI>
       </UL>
      </LI>
@@ -104,8 +104,9 @@
        <LI><A HREF="codecs.html#libmad">2.2.2.3 libmadÖ§³Ö</A></LI>
        <LI><A HREF="codecs.html#vivo_audio">2.2.2.4 VIVO񙮵</A></LI>
        <LI><A HREF="codecs.html#realaudio">2.2.2.5 RealAudio</A></LI>
-			 <LI><A HREF="codecs.html#qdesign">2.2.2.6 QDesign±à½âÂëÆ÷</A></LI>
+	   <LI><A HREF="codecs.html#qdesign">2.2.2.6 QDesign±à½âÂëÆ÷</A></LI>
        <LI><A HREF="codecs.html#qclp">2.2.2.7 Qualcomm±à½âÂëÆ÷</A></LI>
+	   <LI><A HREF="codecs.html#aac">2.2.2.8 AAC±à½âÂëÆ÷</A></LI>
       </UL>
      </LI>
      <LI><A HREF="codecs.html#importing">2.2.3 Win32±à½âÂëÆ÷µ¼ÈëHOWTO</A>

Index: faq.html
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/zh/faq.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -r1.5 -r1.6
--- faq.html	22 Mar 2003 12:02:27 -0000	1.5
+++ faq.html	7 Apr 2003 14:28:00 -0000	1.6
@@ -416,6 +416,13 @@
 
  <DT>Q£ºµ±ÎÒÒÔrootȨÏÞÔÚÎҵıʼDZ¾ÉÏÔËÐÐMPlayerʱ£¬ÒôƵÓëÊÓƵÍêÈ«²»Í¬²½¡£µ±ÎÒ×÷ΪÆÕͨÓû§ÔËÐÐËüʱ£¬Ëü¹¤×÷Õý³£¡£</DT>
  <DD>A£ºÕ⻹ÊǵçÔ´¹ÜÀíµÄ½á¹û(¼ûÉÏÃæ)¡£Æð¶¯ÄãµÄ±Ê¼Ç±¾<B>֮ǰ</B>²åÉÏÍⲿµçÔ´»òÕßʹÓÃ<CODE>-nortc</CODE>Ñ¡Ïî¡£</DD>
+ <DD>&nbsp;</DD>
+
+ <DT>Q: ·ÅÒ»²¿µçÓ°µÄʱºòËüͻȻÌøÔ¾ÆðÀ´²¢ÇÒ³öÏÖÏÂÁÐÐÅÏ¢:<BR>
+  <CODE>Badly interleaved AVI file detected - switching to -ni
+  mode...</CODE>
+ <DD>A: Ôã¸âµÄ½»´íÎļþ²»ÄܺÍ<CODE>-cache</CODE>Ñ¡ÏîЭͬ¹¤×÷. ÊÔÊÔ<CODE>-nocache</CODE>.</DD>
+ <DD>&nbsp;</DD>
 
 </DL>
 
@@ -492,6 +499,7 @@
  <DT>Q£º°¡ÊÀ½çÕæÊDzпá...£¡ SDLÖ»ÓÐ<CODE>x11</CODE>Êä³ö£¬¶ø²»ÊÇ<CODE>xv</CODE>£¡</DT>
  <DD>A£ºÔÙÊÔÒ»´Î<CODE>x11</CODE>Êä³ö¡£ÏÖÔÚ³¢ÊÔ<CODE>-vo x11 -fs -zoom</CODE>¡£¿´µ½Çø±ðÁË£¿Ã»ÓУ¿£¡ºÃ£¬¸øÄãµãÆô·¢£ºSDLµÄ<CODE>x11</CODE>
 Êä³öÖ»Òªxv¿ÉÓþͻáʹÓÃxv£¬Äã²»±ØΪËüµ£ÐÄ...×¢Ò⣺ÄãʹÓÃ<CODE>-forcexv</CODE>»ò<CODE>-noxv</CODE>Ç¿ÖÆ/½ûÓÃSDLʹÓÃxv</DD>
+ <DD>&nbsp;</DD>
 
 </DL>
 
@@ -541,6 +549,7 @@
  <DT>Q£ºÎÒµÄDVD»Ø·ÅÂýµÄÒªËÀ£¡</DT>
  <DD>A£ºÊ¹ÓÃ<CODE>-cache</CODE>Ñ¡Ïî(ÔÚman pageÖнéÉÜ)²¢³¢ÊÔÓÃhdparm¹¤¾ßΪÁËDVD¹âÇý¿ªÆôDMA(ÔÚÎĵµ<A
 HREF="cd-dvd.html#cd">CD²¿·Ö</A>ÓнéÉÜ)¡£</DD>
+ <DD>&nbsp;</DD>
 
 </DL>
 
@@ -611,6 +620,7 @@
 
  <DT>Q£ºÎªÊ²Ã´MEncoderÏÔʾµÄÍƼö±ÈÌØÂʶ¼ÊǸºµÄ£¿</DT>
  <DD>A£ºÒòΪÄã±àÂëµÄÒôƵµÄ±ÈÌØÂÊÌ«´ó£¬ÔÚÈκÎCDÉϲ»ÄÜÓÃÓÚµçÓ°¡£¼ì²éÄãÊÇ·ñÕýÈ·°²×°ÁËlibmp3lame¡£</DD>
+ <DD>&nbsp;</DD>
 
 </DL>
 More information about the MPlayer-cvslog mailing list