[MPlayer-translations] r36805 - in trunk/help: help_mp-bg.h help_mp-cs.h help_mp-da.h help_mp-de.h help_mp-el.h help_mp-en.h help_mp-es.h help_mp-fr.h help_mp-hu.h help_mp-it.h help_mp-ja.h help_mp-ko.h help_mp-mk.h help...

ib subversion at mplayerhq.hu
Fri Feb 7 20:52:17 CET 2014


Author: ib
Date: Fri Feb 7 20:52:17 2014
New Revision: 36805

Log:
Enable checking help_text by help_check.sh.

Define a symbolic constant for the text and assign this constant
instead of directly assigning the text itself.

This will allow checking the translations of help_text
which has been the only text unable to be checked so far.

Modified:
  trunk/help/help_mp-bg.h
  trunk/help/help_mp-cs.h
  trunk/help/help_mp-da.h
  trunk/help/help_mp-de.h
  trunk/help/help_mp-el.h
  trunk/help/help_mp-es.h
  trunk/help/help_mp-fr.h
  trunk/help/help_mp-hu.h
  trunk/help/help_mp-it.h
  trunk/help/help_mp-ja.h
  trunk/help/help_mp-ko.h
  trunk/help/help_mp-mk.h
  trunk/help/help_mp-nb.h
  trunk/help/help_mp-nl.h
  trunk/help/help_mp-pl.h
  trunk/help/help_mp-pt_BR.h
  trunk/help/help_mp-ro.h
  trunk/help/help_mp-ru.h
  trunk/help/help_mp-sk.h
  trunk/help/help_mp-sv.h
  trunk/help/help_mp-tr.h
  trunk/help/help_mp-uk.h
  trunk/help/help_mp-zh_CN.h
  trunk/help/help_mp-zh_TW.h

Changes in other areas also in this revision:
Modified:
  trunk/help/help_mp-en.h

Modified: trunk/help/help_mp-bg.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-bg.h	Fri Feb 7 20:49:56 2014	(r36804)
+++ trunk/help/help_mp-bg.h	Fri Feb 7 20:52:17 2014	(r36805)
@@ -5,46 +5,56 @@
 
 // ========================= MPlayer help ===========================
 
-static const char help_text[]=
-"Употреба:  mplayer [опции] [url|път/]име_на_файл\n"
-"\n"
-"Основни опции:  (пълният списък е в ръководството - 'man mplayer')\n"
-" -vo <дрв[:устр]> избор на видео драйвер & устройство ('-vo help' дава списък)\n"
-" -ao <дрв[:устр]> избор на звуков драйвер & устройство ('-ao help' дава списък)\n"
 #ifdef CONFIG_VCD
-" vcd://<пътечка>  пуска (S)VCD (Super Video CD) пътечка (без монтиране!)\n"
+#define MSGTR_HelpVCD " vcd://<пътечка>  пуска (S)VCD (Super Video CD) пътечка (без монтиране!)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpVCD
 #endif
+
 #ifdef CONFIG_DVDREAD
-" dvd://<номер>   пуска DVD заглавие от устройство, вместо от файл\n"
-" -alang/-slang   избор на език за DVD аудиo/субтитри (чрез 2-буквен код)\n"
+#define MSGTR_HelpDVD " dvd://<номер>   пуска DVD заглавие от устройство, вместо от файл\n"\
+           " -alang/-slang   избор на език за DVD аудиo/субтитри (чрез 2-буквен код)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpDVD
 #endif
-" -ss <позиция>   превъртане до дадена (в секунди или чч:мм:сс) позиция\n"
-" -nosound     изключване на звука\n"
-" -fs        пълноекранно възпроизвеждане (или -vm, -zoom, вж. manpage)\n"
-" -x <x> -y <y>   избор на резолюция (използва се с -vm или -zoom)\n"
-" -sub <файл>    задава файла със субтитри (вижте също -subfps и -subdelay)\n"
-" -playlist <файл> отваря playlist файл\n"
-" -vid x -aid y   избор на видео (x) и аудио (y) поток за възпроизвеждане\n"
-" -fps x -srate y  смяна на видео (x кадри в секунда) и аудио (y Hz) честотата\n"
-" -pp <качество>  включва филтър за допълнителна обработка на образа\n"
-"          вижте ръководството и документацията за подробности\n"
-" -framedrop    разрешава прескачането на кадри (при бавни машини)\n"
-"\n"
-"Основни клавиши:  (пълен списък има в ръководството, проверете също input.conf)\n"
-" <- или ->    превърта назад/напред с 10 секунди\n"
-" up или down    превърта назад/напред с 1 минута\n"
-" pgup или pgdown  превърта назад/напред с 10 минути\n"
-" < или >      стъпка назад/напред в playlist списъка\n"
-" p или SPACE    пауза (натиснете произволен клавиш за продължение)\n"
-" q или ESC     спиране на възпроизвеждането и изход от програмата\n"
-" + или -      промяна закъснението на звука с +/- 0.1 секунда\n"
-" o         превключва OSD режима: без/лента за превъртане/лента и таймер\n"
-" * или /      увеличава или намалява силата на звука (PCM)\n"
-" z или x      променя закъснението на субтитрите с +/- 0.1 секунда\n"
-" r или t      премества субтитрите нагоре/надолу, вижте и -vf expand\n"
+
+#define MSGTR_Help \
+"Употреба:  mplayer [опции] [url|път/]име_на_файл\n"\
+"\n"\
+"Основни опции:  (пълният списък е в ръководството - 'man mplayer')\n"\
+" -vo <дрв[:устр]> избор на видео драйвер & устройство ('-vo help' дава списък)\n"\
+" -ao <дрв[:устр]> избор на звуков драйвер & устройство ('-ao help' дава списък)\n"\
+MSGTR_HelpVCD \
+MSGTR_HelpDVD \
+" -ss <позиция>   превъртане до дадена (в секунди или чч:мм:сс) позиция\n"\
+" -nosound     изключване на звука\n"\
+" -fs        пълноекранно възпроизвеждане (или -vm, -zoom, вж. manpage)\n"\
+" -x <x> -y <y>   избор на резолюция (използва се с -vm или -zoom)\n"\
+" -sub <файл>    задава файла със субтитри (вижте също -subfps и -subdelay)\n"\
+" -playlist <файл> отваря playlist файл\n"\
+" -vid x -aid y   избор на видео (x) и аудио (y) поток за възпроизвеждане\n"\
+" -fps x -srate y  смяна на видео (x кадри в секунда) и аудио (y Hz) честотата\n"\
+" -pp <качество>  включва филтър за допълнителна обработка на образа\n"\
+"          вижте ръководството и документацията за подробности\n"\
+" -framedrop    разрешава прескачането на кадри (при бавни машини)\n"\
+"\n"\
+"Основни клавиши:  (пълен списък има в ръководството, проверете също input.conf)\n"\
+" <- или ->    превърта назад/напред с 10 секунди\n"\
+" up или down    превърта назад/напред с 1 минута\n"\
+" pgup или pgdown  превърта назад/напред с 10 минути\n"\
+" < или >      стъпка назад/напред в playlist списъка\n"\
+" p или SPACE    пауза (натиснете произволен клавиш за продължение)\n"\
+" q или ESC     спиране на възпроизвеждането и изход от програмата\n"\
+" + или -      промяна закъснението на звука с +/- 0.1 секунда\n"\
+" o         превключва OSD режима: без/лента за превъртане/лента и таймер\n"\
+" * или /      увеличава или намалява силата на звука (PCM)\n"\
+" z или x      променя закъснението на субтитрите с +/- 0.1 секунда\n"\
+" r или t      премества субтитрите нагоре/надолу, вижте и -vf expand\n"\
+"\n"\
+" * * * ЗА ПОДРОБНОСТИ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ И КЛАВИШИ, ВИЖТЕ РЪКОВОДСТВОТО! * * *\n"\
 "\n"
-" * * * ЗА ПОДРОБНОСТИ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ И КЛАВИШИ, ВИЖТЕ РЪКОВОДСТВОТО! * * *\n"
-"\n";
+
+static const char help_text[] = MSGTR_Help;
 
 // ========================= MPlayer messages ===========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-cs.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-cs.h	Fri Feb 7 20:49:56 2014	(r36804)
+++ trunk/help/help_mp-cs.h	Fri Feb 7 20:52:17 2014	(r36805)
@@ -6,46 +6,56 @@
 
 // ========================= MPlayer help ===========================
 
-static const char help_text[]=
-"Použití:     mplayer [volby] [url|cesta/]jméno_souboru\n"
-"\n"
-"Základní volby: (úplný seznam najdete v manuálové stránce)\n"
-" -vo <rozhraní>  vybere výstupní video rozhraní (seznam: -vo help)\n"
-" -ao <rozhraní>  vybere výstupní audio rozhraní (seznam: -ao help)\n"
 #ifdef CONFIG_VCD
-" vcd://<č_stopy> přehraje (S)VCD (Super Video CD) stopu (z nepřipojeného\n"
-"         zařízení)\n"
+#define MSGTR_HelpVCD " vcd://<č_stopy> přehraje (S)VCD (Super Video CD) stopu (z nepřipojeného\n"\
+           "         zařízení)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpVCD
 #endif
+
 #ifdef CONFIG_DVDREAD
-" dvd://<č_tit>  přehraje DVD titul ze zařízení (mechaniky), místo ze souboru\n"
-" -alang/-slang  zvolí jazyk zvuku/titulků na DVD (dvouznakový kód země)\n"
+#define MSGTR_HelpDVD " dvd://<č_tit>  přehraje DVD titul ze zařízení (mechaniky), místo ze souboru\n"\
+           " -alang/-slang  zvolí jazyk zvuku/titulků na DVD (dvouznakový kód země)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpDVD
 #endif
-" -ss <pozice>   převine na zadanou pozici (sekundy nebo hh:mm:ss)\n"
-" -nosound     přehrávání beze zvuku\n"
-" -fs       celoobrazovkové přehrávání (nebo -vm -zoom, viz manuál)\n"
-" -x <x> -y <y>  rozlišení obrazu (pro použití s -vm nebo -zoom)\n"
-" -sub <soubor>  zvolí soubor s titulky (viz také -subfps, -subdelay)\n"
-" -playlist <soubor> určí soubor s playlistem\n"
-" -vid x -aid y  vybere video (x) a audio (y) proud pro přehrání\n"
-" -fps x -srate y změnit video (x fps) a audio (y Hz) frekvence\n"
-" -pp <kvalita>  aktivovat postprocessing (podrobnosti v manuálu)\n"
-" -framedrop    povolit zahazování snímků (pro pomalé stroje)\n"
-"\n"
-"Základní klávesy: (úplný seznam je v manuálu, viz také input.conf)\n"
-" <- nebo ->   převíjení vzad/vpřed o 10 sekund\n"
-" dolů či nahoru  převíjení vzad/vpřed o 1 minutu\n"
-" pgdown či pgup  převíjení vzad/vpřed o 10 minut\n"
-" < nebo >     posun na předchozí/další soubor v playlistu\n"
-" p nebo mezerník pozastaví přehrávání (pokračuje po stisku jakékoliv klávesy)\n"
-" q nebo ESC    konec přehrávání a ukončení programu\n"
-" + nebo -     upraví zpoždění zvuku v krocích +/- 0,1 sekundy\n"
-" o        cyklická změna režimu OSD: nic / pozice / pozice a čas\n"
-" * nebo /     přidá nebo ubere PCM hlasitost\n"
-" x nebo z     upraví zpoždění titulků v krocích +/- 0,1 sekundy\n"
-" r nebo t     upraví polohu titulků nahoru/dolů, viz také -vf expand\n"
+
+#define MSGTR_Help \
+"Použití:     mplayer [volby] [url|cesta/]jméno_souboru\n"\
+"\n"\
+"Základní volby: (úplný seznam najdete v manuálové stránce)\n"\
+" -vo <rozhraní>  vybere výstupní video rozhraní (seznam: -vo help)\n"\
+" -ao <rozhraní>  vybere výstupní audio rozhraní (seznam: -ao help)\n"\
+MSGTR_HelpVCD \
+MSGTR_HelpDVD \
+" -ss <pozice>   převine na zadanou pozici (sekundy nebo hh:mm:ss)\n"\
+" -nosound     přehrávání beze zvuku\n"\
+" -fs       celoobrazovkové přehrávání (nebo -vm -zoom, viz manuál)\n"\
+" -x <x> -y <y>  rozlišení obrazu (pro použití s -vm nebo -zoom)\n"\
+" -sub <soubor>  zvolí soubor s titulky (viz také -subfps, -subdelay)\n"\
+" -playlist <soubor> určí soubor s playlistem\n"\
+" -vid x -aid y  vybere video (x) a audio (y) proud pro přehrání\n"\
+" -fps x -srate y změnit video (x fps) a audio (y Hz) frekvence\n"\
+" -pp <kvalita>  aktivovat postprocessing (podrobnosti v manuálu)\n"\
+" -framedrop    povolit zahazování snímků (pro pomalé stroje)\n"\
+"\n"\
+"Základní klávesy: (úplný seznam je v manuálu, viz také input.conf)\n"\
+" <- nebo ->   převíjení vzad/vpřed o 10 sekund\n"\
+" dolů či nahoru  převíjení vzad/vpřed o 1 minutu\n"\
+" pgdown či pgup  převíjení vzad/vpřed o 10 minut\n"\
+" < nebo >     posun na předchozí/další soubor v playlistu\n"\
+" p nebo mezerník pozastaví přehrávání (pokračuje po stisku jakékoliv klávesy)\n"\
+" q nebo ESC    konec přehrávání a ukončení programu\n"\
+" + nebo -     upraví zpoždění zvuku v krocích +/- 0,1 sekundy\n"\
+" o        cyklická změna režimu OSD: nic / pozice / pozice a čas\n"\
+" * nebo /     přidá nebo ubere PCM hlasitost\n"\
+" x nebo z     upraví zpoždění titulků v krocích +/- 0,1 sekundy\n"\
+" r nebo t     upraví polohu titulků nahoru/dolů, viz také -vf expand\n"\
+"\n"\
+" * * * V MAN STRÁNCE NAJDETE PODROBNOSTI, DALŠÍ VOLBY A KLÁVESY * * *\n"\
 "\n"
-" * * * V MAN STRÁNCE NAJDETE PODROBNOSTI, DALŠÍ VOLBY A KLÁVESY * * *\n"
-"\n";
+
+static const char help_text[] = MSGTR_Help;
 
 // ========================= MPlayer messages ===========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-da.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-da.h	Fri Feb 7 20:49:56 2014	(r36804)
+++ trunk/help/help_mp-da.h	Fri Feb 7 20:52:17 2014	(r36805)
@@ -6,45 +6,55 @@
 
 // ========================= MPlayer help ===========================
 
-static const char help_text[]=
-"Benyt:  mplayer [indstillinger] [URL|sti/]filnavn\n"
-"\n"
-"Basale indstillinger (se manualen for en komplet liste):\n"
-" -vo <drv[:enhed]> vælg videodriver og enhed (detaljer, se '-vo help')\n"
-" -ao <drv[:enhed]> vælg lyddriver og enhed (detaljer, se '-ao help')\n"
 #ifdef CONFIG_VCD
-" vcd://<spor> afspil et VCD (Video CD) spor fra et drev i stedet for en fil\n"
+#define MSGTR_HelpVCD " vcd://<spor> afspil et VCD (Video CD) spor fra et drev i stedet for en fil\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpVCD
 #endif
+
 #ifdef CONFIG_DVDREAD
-" dvd://<titelnr> afspil DVD titel fra et drev i stedet for en fil\n"
-" -alang/-slang  vælg sprog til lyd og undertekster (vha. landekode på 2 tegn)\n"
+#define MSGTR_HelpDVD " dvd://<titelnr> afspil DVD titel fra et drev i stedet for en fil\n"\
+           " -alang/-slang  vælg sprog til lyd og undertekster (vha. landekode på 2 tegn)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpDVD
 #endif
-" -ss <tidspos>  søg til en given position (sekund eller hh:mm:ss)\n"
-" -nosound    slå lyd fra\n"
-" -fs       afspil i fuldskærm (el. -vm, -zoom, se manualen)\n"
-" -x <x> -y <y>  skærmopløsning til -vm eller -zoom)\n"
-" -sub <fil>   angiv fil med undertekster (se også -subfps, -subdelay)\n"
-" -playlist <fil> angiv afspilningsliste\n"
-" -vid x -aid y  vælg filmspor (x) og lydspor (y)\n"
-" -fps x -srate y sæt billedfrekvensen til x billeder pr. sekund og lydfrekvensen til y Hz\n"
-" -pp <kvalitet> benyt efterbehandlingsfiltre (detaljer, se manualen)\n"
-" -framedrop   spring enkelte billeder over hvis nødvendigt (til langsomme maskiner)\n"
-"\n"
-"Basale taster: (se manualen for en fuldstændig liste, check også input.conf)\n"
-" <- eller ->  søg 10 sekunder frem eller tilbage\n"
-" up eller down  søg 1 minut frem eller tilbage \n"
-" pgup el. pgdown søg 10 minutter frem eller tilbage\n"
-" < eller >    søg frem eller tilbage i afspilningslisten\n"
-" p eller SPACE  pause filmen (starter igen ved tryk på en vilkårlig tast)\n"
-" q eller ESC   stop afspilning og afslut program\n"
-" + eller -    juster lydens forsinkelse med +/- 0.1 sekundt\n"
-" o        vælg OSD type: ingen / søgebjælke / søgebjælke+tid\n"
-" * eller /    juster lydstyrken op og ned\n"
-" z eller x    tilpas underteksters forsinkelse med +/- 0.1 sekund\n"
-" r eller t    tilpas underteksters position op/ned, se også -vf expand\n"
+
+#define MSGTR_Help \
+"Benyt:  mplayer [indstillinger] [URL|sti/]filnavn\n"\
+"\n"\
+"Basale indstillinger (se manualen for en komplet liste):\n"\
+" -vo <drv[:enhed]> vælg videodriver og enhed (detaljer, se '-vo help')\n"\
+" -ao <drv[:enhed]> vælg lyddriver og enhed (detaljer, se '-ao help')\n"\
+MSGTR_HelpVCD \
+MSGTR_HelpDVD \
+" -ss <tidspos>  søg til en given position (sekund eller hh:mm:ss)\n"\
+" -nosound    slå lyd fra\n"\
+" -fs       afspil i fuldskærm (el. -vm, -zoom, se manualen)\n"\
+" -x <x> -y <y>  skærmopløsning til -vm eller -zoom)\n"\
+" -sub <fil>   angiv fil med undertekster (se også -subfps, -subdelay)\n"\
+" -playlist <fil> angiv afspilningsliste\n"\
+" -vid x -aid y  vælg filmspor (x) og lydspor (y)\n"\
+" -fps x -srate y sæt billedfrekvensen til x billeder pr. sekund og lydfrekvensen til y Hz\n"\
+" -pp <kvalitet> benyt efterbehandlingsfiltre (detaljer, se manualen)\n"\
+" -framedrop   spring enkelte billeder over hvis nødvendigt (til langsomme maskiner)\n"\
+"\n"\
+"Basale taster: (se manualen for en fuldstændig liste, check også input.conf)\n"\
+" <- eller ->  søg 10 sekunder frem eller tilbage\n"\
+" up eller down  søg 1 minut frem eller tilbage \n"\
+" pgup el. pgdown søg 10 minutter frem eller tilbage\n"\
+" < eller >    søg frem eller tilbage i afspilningslisten\n"\
+" p eller SPACE  pause filmen (starter igen ved tryk på en vilkårlig tast)\n"\
+" q eller ESC   stop afspilning og afslut program\n"\
+" + eller -    juster lydens forsinkelse med +/- 0.1 sekundt\n"\
+" o        vælg OSD type: ingen / søgebjælke / søgebjælke+tid\n"\
+" * eller /    juster lydstyrken op og ned\n"\
+" z eller x    tilpas underteksters forsinkelse med +/- 0.1 sekund\n"\
+" r eller t    tilpas underteksters position op/ned, se også -vf expand\n"\
+"\n"\
+" * * * SE MANUALEN FOR DETALJER, FLERE (AVANCEREDE) MULIGHEDER OG TASTER * * *\n"\
 "\n"
-" * * * SE MANUALEN FOR DETALJER, FLERE (AVANCEREDE) MULIGHEDER OG TASTER * * *\n"
-"\n";
+
+static const char help_text[] = MSGTR_Help;
 
 // ========================= MPlayer messages ===========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-de.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-de.h	Fri Feb 7 20:49:56 2014	(r36804)
+++ trunk/help/help_mp-de.h	Fri Feb 7 20:52:17 2014	(r36805)
@@ -11,47 +11,57 @@
 
 // ========================= MPlayer help ===========================
 
-static const char help_text[]=
-"Verwendung:  mplayer [Optionen] [URL|Verzeichnis/]Dateiname\n"
-"\n"
-"Grundlegende Optionen: (vollständige Liste in der Manpage)\n"
-" -vo <treiber>   Videoausgabetreiber wählen ('-vo help' für eine Liste)\n"
-" -ao <treiber>   Audioausgabetreiber wählen ('-ao help' für eine Liste)\n"
 #ifdef CONFIG_VCD
-" vcd://<tracknr>  (S)VCD-Titel (Super Video CD) spielen\n"
-"          (direkter Gerätezugriff, kein mount)\n"
+#define MSGTR_HelpVCD " vcd://<tracknr>  (S)VCD-Titel (Super Video CD) spielen\n"\
+           "          (direkter Gerätezugriff, kein mount)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpVCD
 #endif
+
 #ifdef CONFIG_DVDREAD
-" dvd://<titelnr>  DVD-Titel (statt einfach die ganze Datei) spielen\n"
+#define MSGTR_HelpDVD " dvd://<titelnr>  DVD-Titel (statt einfach die ganze Datei) spielen\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpDVD
 #endif
-" -alang/-slang   DVD-Audio/Untertitel-Sprache wählen (2-Zeichen-Ländercode)\n"
-" -ss <position>  zur Position (Sekunden oder HH:MM:SS) spulen\n"
-" -nosound     ohne Ton spielen\n"
-" -fs        im Vollbildmodus spielen (oder -vm, -zoom, siehe Manpage)\n"
-" -x <x> -y <y>   Bildschirmauflösung festlegen\n"
-"          (bei Verwendung mit -vm oder -zoom)\n"
-" -sub <datei>   Untertitel-Datei verwenden (siehe auch -subfps, -subdelay)\n"
-" -playlist <datei> Playlist aus Datei verwenden\n"
-" -vid x -aid y   Videostream (x) und Audiostream (y) zum Abspielen wählen\n"
-" -fps x -srate y  Videoframerate (x fps) und Audiosamplingrate (y Hz) ändern\n"
-" -pp <qualität>  Nachbearbeitungsfilter aktivieren (siehe Manpage für Details)\n"
-" -framedrop    einzelne Frames verwerfen (bei langsamen Rechnern)\n"
-"\n"
-"Grundlegende Tasten: (vollständige Liste in der Manpage, siehe auch input.conf)\n"
-" <- oder ->    10 Sekunden zurück-/vorspringen\n"
-" runter/hoch    1 Minute zurück-/vorspringen\n"
-" Bild runter/hoch 10 Minuten zurück-/vorspringen\n"
-" < oder >     in der Playlist zurück-/vorspringen\n"
-" p oder LEERTASTE Pause (eine beliebige Taste zur Fortsetzung drücken)\n"
-" q oder ESC    Abspielen stoppen und Programm beenden\n"
-" + oder -     Audio-Verzögerung um +/- 0,1 Sekunde anpassen\n"
-" o         OSD-Modi (Aus, Suchleiste, Suchleiste+Zeitangabe) durchlaufen\n"
-" * oder /     PCM-Lautstärke erhöhen oder vermindern\n"
-" x oder z     Untertitel-Verzögerung um +/- 0,1 Sekunde anpassen\n"
-" r oder t     Untertitel nach oben/unten schieben, siehe auch '-vf expand'\n"
+
+#define MSGTR_Help \
+"Verwendung:  mplayer [Optionen] [URL|Verzeichnis/]Dateiname\n"\
+"\n"\
+"Grundlegende Optionen: (vollständige Liste in der Manpage)\n"\
+" -vo <treiber>   Videoausgabetreiber wählen ('-vo help' für eine Liste)\n"\
+" -ao <treiber>   Audioausgabetreiber wählen ('-ao help' für eine Liste)\n"\
+MSGTR_HelpVCD \
+MSGTR_HelpDVD \
+" -alang/-slang   DVD-Audio/Untertitel-Sprache wählen (2-Zeichen-Ländercode)\n"\
+" -ss <position>  zur Position (Sekunden oder HH:MM:SS) spulen\n"\
+" -nosound     ohne Ton spielen\n"\
+" -fs        im Vollbildmodus spielen (oder -vm, -zoom, siehe Manpage)\n"\
+" -x <x> -y <y>   Bildschirmauflösung festlegen\n"\
+"          (bei Verwendung mit -vm oder -zoom)\n"\
+" -sub <datei>   Untertitel-Datei verwenden (siehe auch -subfps, -subdelay)\n"\
+" -playlist <datei> Playlist aus Datei verwenden\n"\
+" -vid x -aid y   Videostream (x) und Audiostream (y) zum Abspielen wählen\n"\
+" -fps x -srate y  Videoframerate (x fps) und Audiosamplingrate (y Hz) ändern\n"\
+" -pp <qualität>  Nachbearbeitungsfilter aktivieren (siehe Manpage für Details)\n"\
+" -framedrop    einzelne Frames verwerfen (bei langsamen Rechnern)\n"\
+"\n"\
+"Grundlegende Tasten: (vollständige Liste in der Manpage, siehe auch input.conf)\n"\
+" <- oder ->    10 Sekunden zurück-/vorspringen\n"\
+" runter/hoch    1 Minute zurück-/vorspringen\n"\
+" Bild runter/hoch 10 Minuten zurück-/vorspringen\n"\
+" < oder >     in der Playlist zurück-/vorspringen\n"\
+" p oder LEERTASTE Pause (eine beliebige Taste zur Fortsetzung drücken)\n"\
+" q oder ESC    Abspielen stoppen und Programm beenden\n"\
+" + oder -     Audio-Verzögerung um +/- 0,1 Sekunde anpassen\n"\
+" o         OSD-Modi (Aus, Suchleiste, Suchleiste+Zeitangabe) durchlaufen\n"\
+" * oder /     PCM-Lautstärke erhöhen oder vermindern\n"\
+" x oder z     Untertitel-Verzögerung um +/- 0,1 Sekunde anpassen\n"\
+" r oder t     Untertitel nach oben/unten schieben, siehe auch '-vf expand'\n"\
+"\n"\
+" * * * SIEHE MANPAGE FÜR DETAILS, WEITERE OPTIONEN UND TASTEN * * *\n"\
 "\n"
-" * * * SIEHE MANPAGE FÜR DETAILS, WEITERE OPTIONEN UND TASTEN * * *\n"
-"\n";
+
+static const char help_text[] = MSGTR_Help;
 
 // ========================= MPlayer Ausgaben ===========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-el.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-el.h	Fri Feb 7 20:49:56 2014	(r36804)
+++ trunk/help/help_mp-el.h	Fri Feb 7 20:52:17 2014	(r36805)
@@ -4,45 +4,55 @@
 
 // ========================= MPlayer help ===========================
 
-static const char help_text[]=
-"Usage:  mplayer [επιλογές] [url|διαδρομή/]όνομα_αρχείου\n"
-"\n"
-"Βασικές επιλογές: (Ανατρέξτε στη σελίδα εγχειριδίου για ολοκληρωμένη λίστα με επιλογές)\n"
-" -vo <drv[:dev]> επιλέξτε τον οδηγό εξόδου βίντεο και τη συσκευή (βλέπε '-vo help' για τη λίστα)\n"
-" -ao <drv[:dev]> επιλέξτε τον οδηγό εξόδου ήχου και τη συσκευή (βλέπε '-ao help' για τη λίστα)\n"
 #ifdef CONFIG_VCD
-" vcd://<αριθμός track> αναπαραγωγή track VCD (video cd) από συσκευή αντί για αρχείο\n"
+#define MSGTR_HelpVCD " vcd://<αριθμός track> αναπαραγωγή track VCD (video cd) από συσκευή αντί για αρχείο\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpVCD
 #endif
+
 #ifdef CONFIG_DVDREAD
-" dvd://<titleno> αναπαραγωγή του τίτλου/track DVD από τη συσκευή αντί για αρχείο\n"
-" -alang/-slang  επιλογή της γλώσσας του ήχου/υποτίτλων του DVD (2 χαρακτήρες του κωδικού της χώρας)\n"
+#define MSGTR_HelpDVD " dvd://<titleno> αναπαραγωγή του τίτλου/track DVD από τη συσκευή αντί για αρχείο\n"\
+           " -alang/-slang  επιλογή της γλώσσας του ήχου/υποτίτλων του DVD (2 χαρακτήρες του κωδικού της χώρας)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpDVD
 #endif
-" -ss <timepos>  αναζήτηση σε δεδομένη θέση (δευτερόλεπτα ή ωω:λλ:δδ)\n"
-" -nosound    μη αναπαραγωγή του ήχου\n"
-" -fs  επιλογές για αναπαραγωγή σε πλήρη οθόνη (ή -vm -zoom, δείτε man page για περισσότερες πληροφορίες)\n"
-" -x <x> -y <y>  κλιμάκωση εικόνας σε <x> * <y> αναλύσεις [αν ο -vo οδηγός το υποστηρίζει!]\n"
-" -sub <αρχείο>  επιλογή του αρχείου υποτίτλων για χρήση (βλέπε επίσης -subfps, -subdelay)\n"
-" -playlist <αρχείο> ορίζει το αρχείο της λίστας αναπαραγωγής\n"
-" -vid x -aid y  επιλογή καναλιού βίντεο (x) και ήχου (y) για αναπαραγωγή\n"
-" -fps x -srate y επιλογή συχνότητας του βίντεο (x fps) και ήχου (y Hz)\n"
-" -pp <ποιότητα> ενεργοποίηση του φίλτρου postprocessing (0-4 για DivX, 0-63 για mpeg)\n"
-" -framedrop   ενεργοποίηση του frame-dropping (για αργά μηχανήματα)\n"
-"\n"
-"Βασικά πλήκτρα: (Ανατρέξτε στη σελίδα εγχειριδίου για ολοκληρωμένη λίστα , καθώς επίσης και στο αρχείο input.conf)\n"
-" <- ή ->   αναζήτηση μπρος/πίσω κατά 10 δευτερόλεπτα\n"
-" up ή down   αναζήτηση μπρος/πίσω κατά 1 λεπτό\n"
-" pgup ή pgdown αναζήτηση μπρος/πίσω κατά 10 λεπτά\n"
-" < ή >     αναζήτηση μπρος/πίσω στην λίστα αναπαραγωγής\n"
-" p ή SPACE   παύση ταινίας (πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να συνεχίσετε)\n"
-" q ή ESC    στοπ την αναπαραγωγή και έξοδος προγράμματος\n"
-" + ή -     ρύθμιση καθυστέρησης ήχου κατά +/- 0.1 δευτερόλεπτα\n"
-" o        αλλαγή της OSD μεθόδου: τίποτα / μπάρα προόδου / μπάρα προόδου+χρόνος\n"
-" * ή /     αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου (πατήστε 'm' για επιλογή master/pcm)\n"
-" z ή x     ρύθμιση καθυστέρησης υποτίτλων κατά +/- 0.1 δευτερόλεπτα\n"
-" r ή t     ρύθμιση της θέσης των υποτίτλων πάνω/κάτω, βλέπε επίσης -vf expand!\n"
+
+#define MSGTR_Help \
+"Usage:  mplayer [επιλογές] [url|διαδρομή/]όνομα_αρχείου\n"\
+"\n"\
+"Βασικές επιλογές: (Ανατρέξτε στη σελίδα εγχειριδίου για ολοκληρωμένη λίστα με επιλογές)\n"\
+" -vo <drv[:dev]> επιλέξτε τον οδηγό εξόδου βίντεο και τη συσκευή (βλέπε '-vo help' για τη λίστα)\n"\
+" -ao <drv[:dev]> επιλέξτε τον οδηγό εξόδου ήχου και τη συσκευή (βλέπε '-ao help' για τη λίστα)\n"\
+MSGTR_HelpVCD \
+MSGTR_HelpDVD \
+" -ss <timepos>  αναζήτηση σε δεδομένη θέση (δευτερόλεπτα ή ωω:λλ:δδ)\n"\
+" -nosound    μη αναπαραγωγή του ήχου\n"\
+" -fs  επιλογές για αναπαραγωγή σε πλήρη οθόνη (ή -vm -zoom, δείτε man page για περισσότερες πληροφορίες)\n"\
+" -x <x> -y <y>  κλιμάκωση εικόνας σε <x> * <y> αναλύσεις [αν ο -vo οδηγός το υποστηρίζει!]\n"\
+" -sub <αρχείο>  επιλογή του αρχείου υποτίτλων για χρήση (βλέπε επίσης -subfps, -subdelay)\n"\
+" -playlist <αρχείο> ορίζει το αρχείο της λίστας αναπαραγωγής\n"\
+" -vid x -aid y  επιλογή καναλιού βίντεο (x) και ήχου (y) για αναπαραγωγή\n"\
+" -fps x -srate y επιλογή συχνότητας του βίντεο (x fps) και ήχου (y Hz)\n"\
+" -pp <ποιότητα> ενεργοποίηση του φίλτρου postprocessing (0-4 για DivX, 0-63 για mpeg)\n"\
+" -framedrop   ενεργοποίηση του frame-dropping (για αργά μηχανήματα)\n"\
+"\n"\
+"Βασικά πλήκτρα: (Ανατρέξτε στη σελίδα εγχειριδίου για ολοκληρωμένη λίστα , καθώς επίσης και στο αρχείο input.conf)\n"\
+" <- ή ->   αναζήτηση μπρος/πίσω κατά 10 δευτερόλεπτα\n"\
+" up ή down   αναζήτηση μπρος/πίσω κατά 1 λεπτό\n"\
+" pgup ή pgdown αναζήτηση μπρος/πίσω κατά 10 λεπτά\n"\
+" < ή >     αναζήτηση μπρος/πίσω στην λίστα αναπαραγωγής\n"\
+" p ή SPACE   παύση ταινίας (πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να συνεχίσετε)\n"\
+" q ή ESC    στοπ την αναπαραγωγή και έξοδος προγράμματος\n"\
+" + ή -     ρύθμιση καθυστέρησης ήχου κατά +/- 0.1 δευτερόλεπτα\n"\
+" o        αλλαγή της OSD μεθόδου: τίποτα / μπάρα προόδου / μπάρα προόδου+χρόνος\n"\
+" * ή /     αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου (πατήστε 'm' για επιλογή master/pcm)\n"\
+" z ή x     ρύθμιση καθυστέρησης υποτίτλων κατά +/- 0.1 δευτερόλεπτα\n"\
+" r ή t     ρύθμιση της θέσης των υποτίτλων πάνω/κάτω, βλέπε επίσης -vf expand!\n"\
+"\n"\
+" Ανατρέξτε στη σελίδα εγχειριδίου για περισσότερες λεπτομέρειες, πιο προχωρημένες επιλογές και λίστα με πλήκτρα \n"\
 "\n"
-" Ανατρέξτε στη σελίδα εγχειριδίου για περισσότερες λεπτομέρειες, πιο προχωρημένες επιλογές και λίστα με πλήκτρα \n"
-"\n";
+
+static const char help_text[] = MSGTR_Help;
 
 // ========================= MPlayer messages ===========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-es.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-es.h	Fri Feb 7 20:49:56 2014	(r36804)
+++ trunk/help/help_mp-es.h	Fri Feb 7 20:52:17 2014	(r36805)
@@ -16,45 +16,55 @@
 
 // ========================= MPlayer help ===========================
 
-static const char help_text[]=
-"Uso:  mplayer [opciones] [[url|ruta/]nombre de fichero\n"
-"\n"
-"Opciones básicas: (En 'man mplayer' está la lista completa)\n"
-" -vo <drv>      Elegir controlador del dispositivo de salida de vídeo ('-vo help' para obtener una lista).\n"
-" -ao <drv>      Elegir controlador y dispositivo de salida de audio ('-ao help' para obtener una lista).\n"
 #ifdef CONFIG_VCD
-" vcd://<numpista>  Reproducir pista de (S)VCD (Super Video CD) (acceso directo al dispositivo, no montado)\n"
+#define MSGTR_HelpVCD " vcd://<numpista>  Reproducir pista de (S)VCD (Super Video CD) (acceso directo al dispositivo, no montado)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpVCD
 #endif
+
 #ifdef CONFIG_DVDREAD
-" dvd://<numtítulo>  Reproducir título de DVD desde el dispositivo en vez de un fichero regular.\n"
+#define MSGTR_HelpDVD " dvd://<numtítulo>  Reproducir título de DVD desde el dispositivo en vez de un fichero regular.\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpDVD
 #endif
-" -alang/-slang    Elegir idioma de audio/subtítulos del DVD (código de país de dos caracteres. p. ej. 'es')\n"
-" -ss <tiempo>    Saltar a una posición dada (en segundos u hh:mm:ss)\n"
-" -nosound      No reproducir sonido\n"
-" -fs         Reproducir a pantalla completa (o -vm, -zoom, ver página man)\n"
-" -x <x> -y <y>    Establecer resolución de pantalla (para usar con -vm o -zoom)\n"
-" -sub <fichero>   Indicar el fichero de subtítulos a usar (vea también -subfps, -subdelay)\n"
-" -playlist <fichero> Indicar el fichero de lista de reproducción\n"
-" -vid x -aid y    Elegir streams de vídeo (x) y audio (y) a reproducir\n"
-" -fps x -srate y   Cambia la tasa de refresco/muestreo de vídeo (x fps) y audio (y Hz)\n"
-" -pp <calidad>    Activa filtro de postproceso (más detalles en página man)\n"
-" -framedrop     Permite descartar cuadros (para máquinas lentas)\n"
-"\n"
-"Teclas básicas: ('man mplayer' da la lista completa, véase también input.conf)\n"
-" <- o ->      Avanza/retrocede 10 segundos\n"
-" arriba o abajo   Avanza/retrocede 1 minuto\n"
-" RePág o AvPág    Avanza/retrocede 10 minutos\n"
-" < o >        Avanza/retrocede en la lista de reproducción\n"
-" p o ESPACIO     Pausa (pulse cualquier tecla para reanudar)\n"
-" q o ESC       Detener la reproducción y salir del programa\n"
-" + o -        Ajusta retraso de audio +/- 0,1 segundos\n"
-" o          Cicla modo OSD: nada / búsqueda / búsqueda + tiempo\n"
-" * o /        Aumenta o disminuye el volumen PCM\n"
-" z o x        Ajusta retraso del subtítulo +/- 0,1 segundo\n"
-" r o t        Ajusta posición del subtítulo arriba/abajo, véase también -vf expand\n"
+
+#define MSGTR_Help \
+"Uso:  mplayer [opciones] [[url|ruta/]nombre de fichero\n"\
+"\n"\
+"Opciones básicas: (En 'man mplayer' está la lista completa)\n"\
+" -vo <drv>      Elegir controlador del dispositivo de salida de vídeo ('-vo help' para obtener una lista).\n"\
+" -ao <drv>      Elegir controlador y dispositivo de salida de audio ('-ao help' para obtener una lista).\n"\
+MSGTR_HelpVCD \
+MSGTR_HelpDVD \
+" -alang/-slang    Elegir idioma de audio/subtítulos del DVD (código de país de dos caracteres. p. ej. 'es')\n"\
+" -ss <tiempo>    Saltar a una posición dada (en segundos u hh:mm:ss)\n"\
+" -nosound      No reproducir sonido\n"\
+" -fs         Reproducir a pantalla completa (o -vm, -zoom, ver página man)\n"\
+" -x <x> -y <y>    Establecer resolución de pantalla (para usar con -vm o -zoom)\n"\
+" -sub <fichero>   Indicar el fichero de subtítulos a usar (vea también -subfps, -subdelay)\n"\
+" -playlist <fichero> Indicar el fichero de lista de reproducción\n"\
+" -vid x -aid y    Elegir streams de vídeo (x) y audio (y) a reproducir\n"\
+" -fps x -srate y   Cambia la tasa de refresco/muestreo de vídeo (x fps) y audio (y Hz)\n"\
+" -pp <calidad>    Activa filtro de postproceso (más detalles en página man)\n"\
+" -framedrop     Permite descartar cuadros (para máquinas lentas)\n"\
+"\n"\
+"Teclas básicas: ('man mplayer' da la lista completa, véase también input.conf)\n"\
+" <- o ->      Avanza/retrocede 10 segundos\n"\
+" arriba o abajo   Avanza/retrocede 1 minuto\n"\
+" RePág o AvPág    Avanza/retrocede 10 minutos\n"\
+" < o >        Avanza/retrocede en la lista de reproducción\n"\
+" p o ESPACIO     Pausa (pulse cualquier tecla para reanudar)\n"\
+" q o ESC       Detener la reproducción y salir del programa\n"\
+" + o -        Ajusta retraso de audio +/- 0,1 segundos\n"\
+" o          Cicla modo OSD: nada / búsqueda / búsqueda + tiempo\n"\
+" * o /        Aumenta o disminuye el volumen PCM\n"\
+" z o x        Ajusta retraso del subtítulo +/- 0,1 segundo\n"\
+" r o t        Ajusta posición del subtítulo arriba/abajo, véase también -vf expand\n"\
+"\n"\
+" * * * HAY MÁS DETALLES EN LA PÁGINA MAN, OPCIONES (AVANZADAS) Y TECLAS DE CONTROL * * *\n"\
 "\n"
-" * * * HAY MÁS DETALLES EN LA PÁGINA MAN, OPCIONES (AVANZADAS) Y TECLAS DE CONTROL * * *\n"
-"\n";
+
+static const char help_text[] = MSGTR_Help;
 
 // ========================= MPlayer messages ===========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-fr.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-fr.h	Fri Feb 7 20:49:56 2014	(r36804)
+++ trunk/help/help_mp-fr.h	Fri Feb 7 20:52:17 2014	(r36805)
@@ -7,45 +7,55 @@
 
 // ========================= Aide MPlayer ===========================
 
-static const char help_text[]=
-"Utilisation :   mplayer [options] [url|répertoire/]fichier\n"
-"\n"
-"Options de base : (liste complète dans la page de man)\n"
-" -vo <pil[:pér]> pilote et périph. vidéo de sortie ('-vo help' pour liste)\n"
-" -ao <pil[:pér]> pilote et périph. audio de sortie ('-ao help' pour liste)\n"
 #ifdef CONFIG_VCD
-" vcd://<n°piste> lit piste (S)VCD (Super Video CD) (périf. brut, non-monté)\n"
+#define MSGTR_HelpVCD " vcd://<n°piste> lit piste (S)VCD (Super Video CD) (périf. brut, non-monté)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpVCD
 #endif
+
 #ifdef CONFIG_DVDREAD
-" dvd://<n°titre> lit titre DVD du périf. plutôt que d'un fichier\n"
-" -alang/-slang  langue audio/sous-titres du DVD (code pays 2 lettres)\n"
+#define MSGTR_HelpDVD " dvd://<n°titre> lit titre DVD du périf. plutôt que d'un fichier\n"\
+           " -alang/-slang  langue audio/sous-titres du DVD (code pays 2 lettres)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpDVD
 #endif
-" -ss <pos>    démarre lecture à 'pos' (temps en secondes ou hh:mm:ss)\n"
-" -nosound     ne joue aucun son\n"
-" -fs       plein-écran (ou -vm, -zoom, détails dans page man)\n"
-" -x <x> -y <y>  résolution de l'affichage (à utiliser avec -vm ou -zoom)\n"
-" -sub <fich>   fichier sous-titres à utiliser (cf. -subfps, -subdelay)\n"
-" -playlist <fich> fichier des titres audio à lire\n"
-" -vid x -aid y  spécifie les flux vidéo (x) et audio (y) à lire\n"
-" -fps x -srate y change fréquences vidéo (x fps) et audio (y Hz)\n"
-" -pp <qualité>  active le filtre de post-traitement (détails page man)\n"
-" -framedrop    active saut d'images (pour machines lentes)\n"
-"\n"
-"Fonctions au clavier: (liste complète dans page man, voir aussi input.conf)\n"
-" <- ou ->     arrière/avant 10 secondes\n"
-" haut ou bas   arrière/avant 1 minute\n"
-" PgUp ou PgDown  arrière/avant 10 minutes\n"
-" < ou >      fichier précédent/suivant dans liste audio à lire\n"
-" p ou ESPACE   pause film (presser n'importe quelle touche pour continuer)\n"
-" q ou ESC     arrête la lecture et quitte le programme\n"
-" + ou -      ajuste délai audio : +/- 0.1 seconde\n"
-" o        cycle mode OSD: aucun/barre recherche/barre rech. + temps\n"
-" * ou /      augmente/diminue le volume PCM\n"
-" x ou z      ajuste délai des sous-titres : +/- 0.1 seconde\n"
-" r ou t      ajuste position sous-titres : +haut/+bas, cf. -vf expand\n"
+
+#define MSGTR_Help \
+"Utilisation :   mplayer [options] [url|répertoire/]fichier\n"\
+"\n"\
+"Options de base : (liste complète dans la page de man)\n"\
+" -vo <pil[:pér]> pilote et périph. vidéo de sortie ('-vo help' pour liste)\n"\
+" -ao <pil[:pér]> pilote et périph. audio de sortie ('-ao help' pour liste)\n"\
+MSGTR_HelpVCD \
+MSGTR_HelpDVD \
+" -ss <pos>    démarre lecture à 'pos' (temps en secondes ou hh:mm:ss)\n"\
+" -nosound     ne joue aucun son\n"\
+" -fs       plein-écran (ou -vm, -zoom, détails dans page man)\n"\
+" -x <x> -y <y>  résolution de l'affichage (à utiliser avec -vm ou -zoom)\n"\
+" -sub <fich>   fichier sous-titres à utiliser (cf. -subfps, -subdelay)\n"\
+" -playlist <fich> fichier des titres audio à lire\n"\
+" -vid x -aid y  spécifie les flux vidéo (x) et audio (y) à lire\n"\
+" -fps x -srate y change fréquences vidéo (x fps) et audio (y Hz)\n"\
+" -pp <qualité>  active le filtre de post-traitement (détails page man)\n"\
+" -framedrop    active saut d'images (pour machines lentes)\n"\
+"\n"\
+"Fonctions au clavier: (liste complète dans page man, voir aussi input.conf)\n"\
+" <- ou ->     arrière/avant 10 secondes\n"\
+" haut ou bas   arrière/avant 1 minute\n"\
+" PgUp ou PgDown  arrière/avant 10 minutes\n"\
+" < ou >      fichier précédent/suivant dans liste audio à lire\n"\
+" p ou ESPACE   pause film (presser n'importe quelle touche pour continuer)\n"\
+" q ou ESC     arrête la lecture et quitte le programme\n"\
+" + ou -      ajuste délai audio : +/- 0.1 seconde\n"\
+" o        cycle mode OSD: aucun/barre recherche/barre rech. + temps\n"\
+" * ou /      augmente/diminue le volume PCM\n"\
+" x ou z      ajuste délai des sous-titres : +/- 0.1 seconde\n"\
+" r ou t      ajuste position sous-titres : +haut/+bas, cf. -vf expand\n"\
+"\n"\
+" * * * VOIR PAGE MAN POUR DÉTAILS, AUTRES OPTIONS (AVANCÉES) ET TOUCHES * * *\n"\
 "\n"
-" * * * VOIR PAGE MAN POUR DÉTAILS, AUTRES OPTIONS (AVANCÉES) ET TOUCHES * * *\n"
-"\n";
+
+static const char help_text[] = MSGTR_Help;
 
 // ========================= Messages MPlayer ===========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-hu.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-hu.h	Fri Feb 7 20:49:56 2014	(r36804)
+++ trunk/help/help_mp-hu.h	Fri Feb 7 20:52:17 2014	(r36805)
@@ -8,45 +8,55 @@
 
 // ========================= MPlayer help ===========================
 
-static const char help_text[]=
-"Indítás:  mplayer [opciók] [url|útvonal/]fájlnév\n"
-"\n"
-"Alapvető opciók: (az összes opció listájához lásd a man lapot)\n"
-" -vo <drv>    kimeneti videó meghajtó kiválasztása (lista: '-vo help')\n"
-" -ao <drv>    kimeneti audió meghajtó kiválasztása (lista: '-ao help')\n"
 #ifdef CONFIG_VCD
-" vcd://<sávszám> (S)VCD (Super Video CD) sáv lejátszás (nyers, nincs mount)\n"
+#define MSGTR_HelpVCD " vcd://<sávszám> (S)VCD (Super Video CD) sáv lejátszás (nyers, nincs mount)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpVCD
 #endif
+
 #ifdef CONFIG_DVDREAD
-" dvd://<titleno> a megadott DVD sáv lejátszása, fájl helyett\n"
+#define MSGTR_HelpDVD " dvd://<titleno> a megadott DVD sáv lejátszása, fájl helyett\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpDVD
 #endif
-" -alang/-slang  DVD audio/felirat nyelv kiválasztása (2 betűs országkóddal)\n"
-" -ss <pozíció>  a megadott (másodperc v. óra:perc:mperc) pozícióra tekerés\n"
-" -nosound     hanglejátszás kikapcsolása\n"
-" -fs       teljesképernyős lejátszás (vagy -vm, -zoom, lásd man lapot)\n"
-" -x <x> -y <y>  felbontás beállítása (-vm vagy -zoom használata esetén)\n"
-" -sub <fájl>   használandó felirat-fájl megadása (lásd -subfps, -subdelay)\n"
-" -playlist <fájl> lejátszási lista fájl megadása\n"
-" -vid x -aid y  lejátszandó video- (x) és audio- (y) streamek kiválasztása\n"
-" -fps x -srate y video (x képkocka/mp) és audio (y Hz) ráta megadása\n"
-" -pp <minőség>  képjavítás fokozatainak beállítása (lásd a man lapot)\n"
-" -framedrop    képkockák eldobásának engedélyezése (lassú gépekhez)\n"
-"\n"
-"Fontosabb billentyűk: (teljes lista a man-ban és nézd meg az input.conf fájlt)\n"
-" <- vagy ->   10 másodperces hátra/előre ugrás\n"
-" le vagy fel   1 percnyi hátra/előre ugrás\n"
-" pgdown v. pgup  10 percnyi hátra/előre ugrás\n"
-" < vagy >     1 fájllal előre/hátra lépés a lejátszási listában\n"
-" p vagy SPACE   pillanatállj (bármely billentyűre továbbmegy)\n"
-" q vagy ESC    lejátszás vége és kilépés\n"
-" + vagy -     audio késleltetése ± 0.1 másodperccel\n"
-" o        OSD-mód váltása: nincs / keresősáv / keresősáv + idő\n"
-" * vagy /     hangerő fel/le\n"
-" x vagy z     felirat késleltetése ± 0.1 másodperccel\n"
-" r vagy t     felirat pozíciójának megváltoztatása, lásd -vf expand-ot is\n"
+
+#define MSGTR_Help \
+"Indítás:  mplayer [opciók] [url|útvonal/]fájlnév\n"\
+"\n"\
+"Alapvető opciók: (az összes opció listájához lásd a man lapot)\n"\
+" -vo <drv>    kimeneti videó meghajtó kiválasztása (lista: '-vo help')\n"\
+" -ao <drv>    kimeneti audió meghajtó kiválasztása (lista: '-ao help')\n"\
+MSGTR_HelpVCD \
+MSGTR_HelpDVD \
+" -alang/-slang  DVD audio/felirat nyelv kiválasztása (2 betűs országkóddal)\n"\
+" -ss <pozíció>  a megadott (másodperc v. óra:perc:mperc) pozícióra tekerés\n"\
+" -nosound     hanglejátszás kikapcsolása\n"\
+" -fs       teljesképernyős lejátszás (vagy -vm, -zoom, lásd man lapot)\n"\
+" -x <x> -y <y>  felbontás beállítása (-vm vagy -zoom használata esetén)\n"\
+" -sub <fájl>   használandó felirat-fájl megadása (lásd -subfps, -subdelay)\n"\
+" -playlist <fájl> lejátszási lista fájl megadása\n"\
+" -vid x -aid y  lejátszandó video- (x) és audio- (y) streamek kiválasztása\n"\
+" -fps x -srate y video (x képkocka/mp) és audio (y Hz) ráta megadása\n"\
+" -pp <minőség>  képjavítás fokozatainak beállítása (lásd a man lapot)\n"\
+" -framedrop    képkockák eldobásának engedélyezése (lassú gépekhez)\n"\
+"\n"\
+"Fontosabb billentyűk: (teljes lista a man-ban és nézd meg az input.conf fájlt)\n"\
+" <- vagy ->   10 másodperces hátra/előre ugrás\n"\
+" le vagy fel   1 percnyi hátra/előre ugrás\n"\
+" pgdown v. pgup  10 percnyi hátra/előre ugrás\n"\
+" < vagy >     1 fájllal előre/hátra lépés a lejátszási listában\n"\
+" p vagy SPACE   pillanatállj (bármely billentyűre továbbmegy)\n"\
+" q vagy ESC    lejátszás vége és kilépés\n"\
+" + vagy -     audio késleltetése ± 0.1 másodperccel\n"\
+" o        OSD-mód váltása: nincs / keresősáv / keresősáv + idő\n"\
+" * vagy /     hangerő fel/le\n"\
+" x vagy z     felirat késleltetése ± 0.1 másodperccel\n"\
+" r vagy t     felirat pozíciójának megváltoztatása, lásd -vf expand-ot is\n"\
+"\n"\
+" * * * A MANPAGE TOVÁBBI RÉSZLETEKET, OPCIÓKAT, BILLENTYŰKET TARTALMAZ! * * *\n"\
 "\n"
-" * * * A MANPAGE TOVÁBBI RÉSZLETEKET, OPCIÓKAT, BILLENTYŰKET TARTALMAZ! * * *\n"
-"\n";
+
+static const char help_text[] = MSGTR_Help;
 
 // ========================= MPlayer messages ===========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-it.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-it.h	Fri Feb 7 20:49:56 2014	(r36804)
+++ trunk/help/help_mp-it.h	Fri Feb 7 20:52:17 2014	(r36805)
@@ -7,45 +7,55 @@
 
 // ========================= MPlayer help ===========================
 
-static const char help_text[]=
-"Uso:  mplayer [opzioni] [url|percorso/]nome_file\n"
-"\n"
-"Opzioni di base: (vedi la pagina man per la lista completa)\n"
-" -vo <drv[:dev]> sceglie driver di uscita video ('-vo help' lista)\n"
-" -ao <drv[:dev]> sceglie driver di uscita audio ('-ao help' lista)\n"
 #ifdef CONFIG_VCD
-" vcd://<trackno> legge (S)VCD (Super Video CD) (dispositivo raw, non montato)\n"
+#define MSGTR_HelpVCD " vcd://<trackno> legge (S)VCD (Super Video CD) (dispositivo raw, non montato)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpVCD
 #endif
+
 #ifdef CONFIG_DVDREAD
-" dvd://<titleno> legge titolo/traccia DVD dal dispositivo anziché da file\n"
+#define MSGTR_HelpDVD " dvd://<titleno> legge titolo/traccia DVD dal dispositivo anziché da file\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpDVD
 #endif
-" -alang/-slang  sceglie lingua audio/sottotitoli DVD (cod naz. 2 caratteri)\n"
-" -ss <posizione> cerca una determinata posizione (in secondi o in hh:mm:ss) \n"
-" -nosound     non riproduce l'audio\n"
-" -fs       opzioni schermo intero (o -vm, -zoom, vedi pagina man)\n"
-" -x <x> -y <y>  imposta la risoluzione dello schermo (usare con -vm o -zoom)\n"
-" -sub <file>   file sottotitoli da usare (vedi anche -subfps, -subdelay)\n"
-" -playlist <file> specifica il file della playlist\n"
-" -vid x -aid y  seleziona il flusso video (x) ed audio (y) da riprodurre\n"
-" -fps x -srate y cambia il rate del video (x fps) e dell'audio (y Hz)\n"
-" -pp <quality>  abilita filtro postelaborazione (vedi pagina man x dettagli)\n"
-" -framedrop    abilita lo scarto dei fotogrammi (per macchine lente)\n"
-"\n"
-"Tasti principali: (vedi pagina man per lista, controlla anche input.conf)\n"
-" <- o ->    va indietro/avanti di 10 secondi\n"
-" su o giù     va avanti/indietro di 1 minuto\n"
-" pagsu o paggiù  va avanti/indietro di 10 minuti\n"
-" < o >      va indietro/avanti nella playlist\n"
-" p o SPAZIO    pausa (premere un qualunque tasto per continuare)\n"
-" q o ESC     ferma la riproduzione ed esce dal programma\n"
-" + o -      regola il ritardo audio di +/- 0.1 secondi\n"
-" o        modalità OSD: niente / barra ricerca / barra ricerca + tempo\n"
-" * o /      incrementa o decrementa il volume PCM\n"
-" x o z      regola il ritardo dei sottotitoli di +/- 0.1 secondi\n"
-" r o t      posizione alto/basso dei sottotitoli, vedi anche -vf expand\n"
+
+#define MSGTR_Help \
+"Uso:  mplayer [opzioni] [url|percorso/]nome_file\n"\
+"\n"\
+"Opzioni di base: (vedi la pagina man per la lista completa)\n"\
+" -vo <drv[:dev]> sceglie driver di uscita video ('-vo help' lista)\n"\
+" -ao <drv[:dev]> sceglie driver di uscita audio ('-ao help' lista)\n"\
+MSGTR_HelpVCD \
+MSGTR_HelpDVD \
+" -alang/-slang  sceglie lingua audio/sottotitoli DVD (cod naz. 2 caratteri)\n"\
+" -ss <posizione> cerca una determinata posizione (in secondi o in hh:mm:ss) \n"\
+" -nosound     non riproduce l'audio\n"\
+" -fs       opzioni schermo intero (o -vm, -zoom, vedi pagina man)\n"\
+" -x <x> -y <y>  imposta la risoluzione dello schermo (usare con -vm o -zoom)\n"\
+" -sub <file>   file sottotitoli da usare (vedi anche -subfps, -subdelay)\n"\
+" -playlist <file> specifica il file della playlist\n"\
+" -vid x -aid y  seleziona il flusso video (x) ed audio (y) da riprodurre\n"\
+" -fps x -srate y cambia il rate del video (x fps) e dell'audio (y Hz)\n"\
+" -pp <quality>  abilita filtro postelaborazione (vedi pagina man x dettagli)\n"\
+" -framedrop    abilita lo scarto dei fotogrammi (per macchine lente)\n"\
+"\n"\
+"Tasti principali: (vedi pagina man per lista, controlla anche input.conf)\n"\
+" <- o ->    va indietro/avanti di 10 secondi\n"\
+" su o giù     va avanti/indietro di 1 minuto\n"\
+" pagsu o paggiù  va avanti/indietro di 10 minuti\n"\
+" < o >      va indietro/avanti nella playlist\n"\
+" p o SPAZIO    pausa (premere un qualunque tasto per continuare)\n"\
+" q o ESC     ferma la riproduzione ed esce dal programma\n"\
+" + o -      regola il ritardo audio di +/- 0.1 secondi\n"\
+" o        modalità OSD: niente / barra ricerca / barra ricerca + tempo\n"\
+" * o /      incrementa o decrementa il volume PCM\n"\
+" x o z      regola il ritardo dei sottotitoli di +/- 0.1 secondi\n"\
+" r o t      posizione alto/basso dei sottotitoli, vedi anche -vf expand\n"\
+"\n"\
+" * * * VEDI PAGINA MAN PER DETTAGLI, ULTERIORI OPZIONI AVANZATE E TASTI! * * *\n"\
 "\n"
-" * * * VEDI PAGINA MAN PER DETTAGLI, ULTERIORI OPZIONI AVANZATE E TASTI! * * *\n"
-"\n";
+
+static const char help_text[] = MSGTR_Help;
 
 // ========================= MPlayer messages ===========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-ja.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-ja.h	Fri Feb 7 20:49:56 2014	(r36804)
+++ trunk/help/help_mp-ja.h	Fri Feb 7 20:52:17 2014	(r36805)
@@ -5,45 +5,55 @@
 
 // ========================= MPlayer help ===========================
 
-static const char help_text[]=
-"使い方:  mplayer [オプション] [url|パス/]ファイル名\n"
-"\n"
-"基本的なオプション: (man page に全て網羅されています)\n"
-" -vo <drv[:dev]> 映像出力ドライバ及びデバイスを選択します ('-vo help'で一覧表示されます)\n"
-" -ao <drv[:dev]> 音声出力ドライバ及びデバイスを選択します ('-ao help'で一覧表示されます)\n"
 #ifdef CONFIG_VCD
-" vcd://<trackno>  play VCD (Video CD) track from device instead of plain file\n"
+#define MSGTR_HelpVCD " vcd://<trackno>  play VCD (Video CD) track from device instead of plain file\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpVCD
 #endif
+
 #ifdef CONFIG_DVDREAD
-" dvd://<titleno>  play DVD title from device instead of plain file\n"
-" -alang/-slang  DVDの 音声/サブタイトル 言語設定 (2文字のカントリーコードで指定)\n"
+#define MSGTR_HelpDVD " dvd://<titleno>  play DVD title from device instead of plain file\n"\
+           " -alang/-slang  DVDの 音声/サブタイトル 言語設定 (2文字のカントリーコードで指定)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpDVD
 #endif
-" -ss <timepos>  timeposに与えられた場所から再生します(seconds or hh:mm:ss)\n"
-" -nosound     音声出力を抑止します\n"
-" -fs       フルスクリーン表示します(もしくは -vm, -zoom, 詳細はmanにあります)\n"
-" -x <x> -y <y>  表示サイズを指定します (一緒に次のオプションを利用下さい -vm or -zoom)\n"
-" -sub <file>   利用する subtitle ファイルを選択する(-subfps, -subdelay も御覧下さい)\n"
-" -playlist <file> playlistファイルを選択する\n"
-" -vid x -aid y  select video (x) and audio (y) stream to play\n"
-" -fps x -srate y change video (x fps) and audio (y Hz) rate\n"
-" -pp <quality>  postprocessing filterを有効にする (詳細は man page にあります)\n"
-" -framedrop    frame droppingを有効にする (低速なマシン向きです)\n"
-"\n"
-"基本的なコマンド: (man pageに全て網羅されています。事前にinput.confも確認して下さい)\n"
-" <- or ->    10秒単位で前後にシークします\n"
-" up or down    1分単位で前後にシークします\n"
-" pgup or pgdown  10分単位で前後にシークします\n"
-" < or >      プレイリストを元に前後のファイルに遷移します\n"
-" p or SPACE    再生を静止します(何かボタンを押下すると再生を開始します)\n"
-" q or ESC     再生を静止し、プログラムを停止します\n"
-" + or -      音声を 0.1 秒単位で早めたり遅れさせたり調整する\n"
-" o        cycle OSD mode: none / seekbar / seekbar + timer\n"
-" * or /      PCM 音量を上げたり下げたりする\n"
-" z or x      subtitleを 0.1 秒単位で早めたり遅れさせたり調整する\n"
-" r or t      subtitleの位置を上げたり下げたり調整する, -vfオプションも確認して下さい\n"
+
+#define MSGTR_Help \
+"使い方:  mplayer [オプション] [url|パス/]ファイル名\n"\
+"\n"\
+"基本的なオプション: (man page に全て網羅されています)\n"\
+" -vo <drv[:dev]> 映像出力ドライバ及びデバイスを選択します ('-vo help'で一覧表示されます)\n"\
+" -ao <drv[:dev]> 音声出力ドライバ及びデバイスを選択します ('-ao help'で一覧表示されます)\n"\
+MSGTR_HelpVCD \
+MSGTR_HelpDVD \
+" -ss <timepos>  timeposに与えられた場所から再生します(seconds or hh:mm:ss)\n"\
+" -nosound     音声出力を抑止します\n"\
+" -fs       フルスクリーン表示します(もしくは -vm, -zoom, 詳細はmanにあります)\n"\
+" -x <x> -y <y>  表示サイズを指定します (一緒に次のオプションを利用下さい -vm or -zoom)\n"\
+" -sub <file>   利用する subtitle ファイルを選択する(-subfps, -subdelay も御覧下さい)\n"\
+" -playlist <file> playlistファイルを選択する\n"\
+" -vid x -aid y  select video (x) and audio (y) stream to play\n"\
+" -fps x -srate y change video (x fps) and audio (y Hz) rate\n"\
+" -pp <quality>  postprocessing filterを有効にする (詳細は man page にあります)\n"\
+" -framedrop    frame droppingを有効にする (低速なマシン向きです)\n"\
+"\n"\
+"基本的なコマンド: (man pageに全て網羅されています。事前にinput.confも確認して下さい)\n"\
+" <- or ->    10秒単位で前後にシークします\n"\
+" up or down    1分単位で前後にシークします\n"\
+" pgup or pgdown  10分単位で前後にシークします\n"\
+" < or >      プレイリストを元に前後のファイルに遷移します\n"\
+" p or SPACE    再生を静止します(何かボタンを押下すると再生を開始します)\n"\
+" q or ESC     再生を静止し、プログラムを停止します\n"\
+" + or -      音声を 0.1 秒単位で早めたり遅れさせたり調整する\n"\
+" o        cycle OSD mode: none / seekbar / seekbar + timer\n"\
+" * or /      PCM 音量を上げたり下げたりする\n"\
+" z or x      subtitleを 0.1 秒単位で早めたり遅れさせたり調整する\n"\
+" r or t      subtitleの位置を上げたり下げたり調整する, -vfオプションも確認して下さい\n"\
+"\n"\
+" * * * man pageに詳細がありますので、確認して下さい。さらに高度で進んだオプションやキーも記載してます * * *\n"\
 "\n"
-" * * * man pageに詳細がありますので、確認して下さい。さらに高度で進んだオプションやキーも記載してます * * *\n"
-"\n";
+
+static const char help_text[] = MSGTR_Help;
 
 // ========================= MPlayer messages ===========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-ko.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-ko.h	Fri Feb 7 20:49:56 2014	(r36804)
+++ trunk/help/help_mp-ko.h	Fri Feb 7 20:52:17 2014	(r36805)
@@ -3,45 +3,55 @@
 
 // ========================= MPlayer help ===========================
 
-static const char help_text[]=
-"사용법:  mplayer [선택사항] [url|경로/]파일명\n"
-"\n"
-"기본 선택사항: (전체 목록은 man 페이지 참조)\n"
-" -vo <drv[:dev]> 비디오 출력 드라이버 및 장치 선택 (목록보기는 '-vo help')\n"
-" -ao <drv[:dev]> 오디오 출력 드라이버 및 장치 선택 (목록보기는 '-ao help')\n"
 #ifdef CONFIG_VCD
-" vcd://<trackno> (S)VCD (Super Video CD) 트랙 재생 (장치로부터, 마운트 없이)\n"
+#define MSGTR_HelpVCD " vcd://<trackno> (S)VCD (Super Video CD) 트랙 재생 (장치로부터, 마운트 없이)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpVCD
 #endif
+
 #ifdef CONFIG_DVDREAD
-" dvd://<titleno> 일반 파일이 아닌 장치로부터 DVD 타이틀 재생\n"
-" -alang/-slang  DVD 오디오/자막 언어 선택 (두 글자의 국가 코드)\n"
+#define MSGTR_HelpDVD " dvd://<titleno> 일반 파일이 아닌 장치로부터 DVD 타이틀 재생\n"\
+           " -alang/-slang  DVD 오디오/자막 언어 선택 (두 글자의 국가 코드)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpDVD
 #endif
-" -ss <timepos>  특정 위치로 찾아가기 (초 또는 시:분:초)\n"
-" -nosound     소리 재생 안함\n"
-" -fs       전체화면 재생 (또는 -vm, -zoom, 자세한 사항은 man 페이지)\n"
-" -x <x> -y <y>  화면을 <x>*<y>해상도로 설정 (-vm이나 -zoom과 함께 사용함)\n"
-" -sub <file>   사용할 자막 파일 지정 (-subfps, -subdelay도 참고할 것)\n"
-" -playlist <file> 재생목록 파일 지정\n"
-" -vid x -aid y  재생할 비디오(x) 와 오디오(y) 스트림 선택\n"
-" -fps x -srate y 비디오(x fps)와 오디오(y Hz) 비율 변경\n"
-" -pp <quality>  후행처리 필터 사용 (자세한 사항은 man 페이지 참조)\n"
-" -framedrop    프레임 건너뛰기 사용 (느린 컴퓨터용 선택사항)\n"
-"\n"
-"기본 조정키: (전체 조정키 목록은 man 페이지 참조, input.conf도 확인할 것)\n"
-" <- 또는 ->   10초 뒤로/앞으로 이동\n"
-" up 또는 down   1분 뒤로/앞으로 이동\n"
-" pgup 또는 pgdown 10분 뒤로/앞으로 이동\n"
-" < 또는 >     재생목록에서 뒤로/앞으로 이동\n"
-" p 또는 SPACE   잠시 멈춤 (아무키나 누르면 계속)\n"
-" q 또는 ESC    재생을 멈추고 프로그램을 끝냄\n"
-" + 또는 -     +/- 0.1초씩 오디오 지연 조정\n"
-" o        OSD모드 변경: 없음/탐색줄/탐색줄+타이머\n"
-" * 또는 /     PCM 음량을 높임/낮춤\n"
-" z 또는 x     +/- 0.1초씩 자막 지연 조정\n"
-" r 또는 t     자막 위치를 위로/아래로 조정, -vf expand도 참고할 것\n"
+
+#define MSGTR_Help \
+"사용법:  mplayer [선택사항] [url|경로/]파일명\n"\
+"\n"\
+"기본 선택사항: (전체 목록은 man 페이지 참조)\n"\
+" -vo <drv[:dev]> 비디오 출력 드라이버 및 장치 선택 (목록보기는 '-vo help')\n"\
+" -ao <drv[:dev]> 오디오 출력 드라이버 및 장치 선택 (목록보기는 '-ao help')\n"\
+MSGTR_HelpVCD \
+MSGTR_HelpDVD \
+" -ss <timepos>  특정 위치로 찾아가기 (초 또는 시:분:초)\n"\
+" -nosound     소리 재생 안함\n"\
+" -fs       전체화면 재생 (또는 -vm, -zoom, 자세한 사항은 man 페이지)\n"\
+" -x <x> -y <y>  화면을 <x>*<y>해상도로 설정 (-vm이나 -zoom과 함께 사용함)\n"\
+" -sub <file>   사용할 자막 파일 지정 (-subfps, -subdelay도 참고할 것)\n"\
+" -playlist <file> 재생목록 파일 지정\n"\
+" -vid x -aid y  재생할 비디오(x) 와 오디오(y) 스트림 선택\n"\
+" -fps x -srate y 비디오(x fps)와 오디오(y Hz) 비율 변경\n"\
+" -pp <quality>  후행처리 필터 사용 (자세한 사항은 man 페이지 참조)\n"\
+" -framedrop    프레임 건너뛰기 사용 (느린 컴퓨터용 선택사항)\n"\
+"\n"\
+"기본 조정키: (전체 조정키 목록은 man 페이지 참조, input.conf도 확인할 것)\n"\
+" <- 또는 ->   10초 뒤로/앞으로 이동\n"\
+" up 또는 down   1분 뒤로/앞으로 이동\n"\
+" pgup 또는 pgdown 10분 뒤로/앞으로 이동\n"\
+" < 또는 >     재생목록에서 뒤로/앞으로 이동\n"\
+" p 또는 SPACE   잠시 멈춤 (아무키나 누르면 계속)\n"\
+" q 또는 ESC    재생을 멈추고 프로그램을 끝냄\n"\
+" + 또는 -     +/- 0.1초씩 오디오 지연 조정\n"\
+" o        OSD모드 변경: 없음/탐색줄/탐색줄+타이머\n"\
+" * 또는 /     PCM 음량을 높임/낮춤\n"\
+" z 또는 x     +/- 0.1초씩 자막 지연 조정\n"\
+" r 또는 t     자막 위치를 위로/아래로 조정, -vf expand도 참고할 것\n"\
+"\n"\
+" * * * 더 자세한 (고급) 선택사항 및 조정키는 MAN 페이지를 참조하세요. * * *\n"\
 "\n"
-" * * * 더 자세한 (고급) 선택사항 및 조정키는 MAN 페이지를 참조하세요. * * *\n"
-"\n";
+
+static const char help_text[] = MSGTR_Help;
 
 // ========================= MPlayer messages ===========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-mk.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-mk.h	Fri Feb 7 20:49:56 2014	(r36804)
+++ trunk/help/help_mp-mk.h	Fri Feb 7 20:52:17 2014	(r36805)
@@ -4,45 +4,55 @@
 
 // ========================= MPlayer Помош ===========================
 
-static const char help_text[]=
-"Употреба: mplayer [опции] [url|патека/]ИмеНаДатотеката\n"
-"\n"
-"Основни Опции: (комплетна листа на man страницата)\n"
-" -vo <drv[:dev]> избира излезен видео драјвер и уред ('-vo help' за листа)\n"
-" -ao <drv[:dev]> избира излезен аудио драјвер и уред ('-ao help' за листа)\n"
 #ifdef CONFIG_VCD
-" vcd://<trackno>  пушта VCD (Video CD) од уред наместо од датотека\n"
+#define MSGTR_HelpVCD " vcd://<trackno>  пушта VCD (Video CD) од уред наместо од датотека\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpVCD
 #endif
+
 #ifdef CONFIG_DVDREAD
-" dvd://<titleno>  пушта DVD наслови од уред наместо од датотека\n"
-" -alang/-slang  избира јазик на DVD аудио/превод (од 2-char код на државата)\n"
+#define MSGTR_HelpDVD " dvd://<titleno>  пушта DVD наслови од уред наместо од датотека\n"\
+           " -alang/-slang  избира јазик на DVD аудио/превод (од 2-char код на државата)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpDVD
 #endif
-" -ss <timepos>  бара до дадената (секунди или hh:mm:ss) позиција\n"
-" -nosound     не го пушта звукот\n"
-" -fs       плејбек на цел екран (или -vm, -zoom, подетално во man страната)\n"
-" -x <x> -y <y>  подесување на резолуцијата на прикажувањето (се употребува со -vm или -zoom)\n"
-" -sub <file>   одредува датотека со превод за употреба (видете исто -subfps, -subdelay)\n"
-" -playlist <file> одредува датотека со плејлиста\n"
-" -vid x -aid y  избира видео (x) и аудио (y) проток за пуштање\n"
-" -fps x -srate y се менува видео (x fps) и аудио (y Hz) ратата\n"
-" -pp <quality>  овозможува филтер за постпроцесирање (подетално во man страната)\n"
-" -framedrop    овозможува отфрлање на фрејмови (за слаби машини)\n"
-"\n"
-"Основни копчиња: (комплетна листа во man страната, проверете го исто така и input.conf)\n"
-" <- или ->    бара назад/напред за 10 секунди\n"
-" up или down    бара назад/напред за 1 минута\n"
-" pgup или pgdown  бара назад/напред за 10 минути\n"
-" < или >      чекор назад/напред во плејлистата\n"
-" p или SPACE    го паузира филмот (притиснете на било кое копче да продолжи)\n"
-" q или ESC     го стопира пуштањето и излегува од програмата\n"
-" + или -      приспосубување на аудио задоцнувањето со +/- 0.1 секунда\n"
-" o        цикличен OSD мод: ниеден / барот за барање / барот за барање + тајмер\n"
-" * или /      зголемување или намалување на PCM тонот\n"
-" z или x      прилагодување на задоцнувањето на преводот со +/- 0.1 секунда\n"
-" r или t      прилагодување на позицијата за преводот нагоре/надолу, исто така видете и -vf expand\n"
+
+#define MSGTR_Help \
+"Употреба: mplayer [опции] [url|патека/]ИмеНаДатотеката\n"\
+"\n"\
+"Основни Опции: (комплетна листа на man страницата)\n"\
+" -vo <drv[:dev]> избира излезен видео драјвер и уред ('-vo help' за листа)\n"\
+" -ao <drv[:dev]> избира излезен аудио драјвер и уред ('-ao help' за листа)\n"\
+MSGTR_HelpVCD \
+MSGTR_HelpDVD \
+" -ss <timepos>  бара до дадената (секунди или hh:mm:ss) позиција\n"\
+" -nosound     не го пушта звукот\n"\
+" -fs       плејбек на цел екран (или -vm, -zoom, подетално во man страната)\n"\
+" -x <x> -y <y>  подесување на резолуцијата на прикажувањето (се употребува со -vm или -zoom)\n"\
+" -sub <file>   одредува датотека со превод за употреба (видете исто -subfps, -subdelay)\n"\
+" -playlist <file> одредува датотека со плејлиста\n"\
+" -vid x -aid y  избира видео (x) и аудио (y) проток за пуштање\n"\
+" -fps x -srate y се менува видео (x fps) и аудио (y Hz) ратата\n"\
+" -pp <quality>  овозможува филтер за постпроцесирање (подетално во man страната)\n"\
+" -framedrop    овозможува отфрлање на фрејмови (за слаби машини)\n"\
+"\n"\
+"Основни копчиња: (комплетна листа во man страната, проверете го исто така и input.conf)\n"\
+" <- или ->    бара назад/напред за 10 секунди\n"\
+" up или down    бара назад/напред за 1 минута\n"\
+" pgup или pgdown  бара назад/напред за 10 минути\n"\
+" < или >      чекор назад/напред во плејлистата\n"\
+" p или SPACE    го паузира филмот (притиснете на било кое копче да продолжи)\n"\
+" q или ESC     го стопира пуштањето и излегува од програмата\n"\
+" + или -      приспосубување на аудио задоцнувањето со +/- 0.1 секунда\n"\
+" o        цикличен OSD мод: ниеден / барот за барање / барот за барање + тајмер\n"\
+" * или /      зголемување или намалување на PCM тонот\n"\
+" z или x      прилагодување на задоцнувањето на преводот со +/- 0.1 секунда\n"\
+" r или t      прилагодување на позицијата за преводот нагоре/надолу, исто така видете и -vf expand\n"\
+"\n"\
+" * * * ВИДЕТЕ ЈА MAN СТРАНАТА ЗА ДЕТАЛИ, ПОВЕЌЕ (НАПРЕДНИ) ОПЦИИ И КОПЧИЊА* * *\n"\
 "\n"
-" * * * ВИДЕТЕ ЈА MAN СТРАНАТА ЗА ДЕТАЛИ, ПОВЕЌЕ (НАПРЕДНИ) ОПЦИИ И КОПЧИЊА* * *\n"
-"\n";
+
+static const char help_text[] = MSGTR_Help;
 
 // ========================= MPlayer ПОРАКИ ===========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-nb.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-nb.h	Fri Feb 7 20:49:56 2014	(r36804)
+++ trunk/help/help_mp-nb.h	Fri Feb 7 20:52:17 2014	(r36805)
@@ -3,44 +3,54 @@
 
 // ========================= MPlayer hjelp ===========================
 
-static const char help_text[]=
-"Bruk:  mplayer [valg] [sti/]filnavn\n"
-"\n"
-"Valg:\n"
-" -vo <drv[:dev]> velg video-ut driver og enhet (se '-vo help' for liste)\n"
-" -ao <drv[:dev]> velg lyd-ut driver og enhet (se '-ao help' for liste)\n"
 #ifdef CONFIG_VCD
-" vcd://<sporno>  spill VCD (video cd) spor fra enhet i stedet for fil\n"
+#define MSGTR_HelpVCD " vcd://<sporno>  spill VCD (video cd) spor fra enhet i stedet for fil\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpVCD
 #endif
+
 #ifdef CONFIG_DVDREAD
-" dvd://<tittelno> spill DVD tittel/spor fra enhet i stedet for fil\n"
+#define MSGTR_HelpDVD " dvd://<tittelno> spill DVD tittel/spor fra enhet i stedet for fil\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpDVD
 #endif
-" -ss <timepos>  søk til gitt (sekunder eller hh:mm:ss) posisjon\n"
-" -nosound    ikke spill av lyd\n"
-" -channels <n>  målnummer for lyd output kanaler\n"
-" -fs -vm -zoom  fullskjerm avspillings valg (fullscr,vidmode chg,softw.scale)\n"
-" -x <x> -y <y>  skaler bildet til <x> * <y> oppløsning [hvis -vo driver støtter det!]\n"
-" -sub <fil>   spesifiser hvilken subtitle fil som skal brukes (se også -subfps, -subdelay)\n"
-" -vid x -aid y  spesifiser hvilken video (x) og lyd (y) stream som skal spilles av\n"
-" -fps x -srate y spesifiser video (x fps) og lyd (y Hz) hastiget\n"
-" -pp <quality>  slå på etterbehandlingsfilter (0-4 for DivX, 0-63 for mpeg)\n"
-" -nobps     bruk alternativ A-V sync metode for AVI filer (kan være nyttig!)\n"
-" -framedrop   slå på bilde-dropping (for trege maskiner)\n"
-" -wid <window id> bruk eksisterende vindu for video output (nytting med plugger!)\n"
-"\n"
-"Tastatur:\n"
-" <- eller ->    søk bakover/fremover 10 sekunder\n"
-" opp eller ned   søk bakover/fremover 1 minutt\n"
-" < or >      søk bakover/fremover i playlisten\n"
-" p eller MELLOMROM pause filmen (trykk en tast for å fortsette)\n"
-" q eller ESC    stopp avspilling og avslutt programmet\n"
-" + eller -     juster lyd-forsinkelse med +/- 0.1 sekund\n"
-" o         gå gjennom OSD modi: ingen / søkelinje / søkelinje+tidsvisning\n"
-" * eller /     øk eller mink volumet (trykk 'm' for å velge master/pcm)\n"
-" z or x      juster undertittelens forsinkelse med +/- 0.1 sekund\n"
+
+#define MSGTR_Help \
+"Bruk:  mplayer [valg] [sti/]filnavn\n"\
+"\n"\
+"Valg:\n"\
+" -vo <drv[:dev]> velg video-ut driver og enhet (se '-vo help' for liste)\n"\
+" -ao <drv[:dev]> velg lyd-ut driver og enhet (se '-ao help' for liste)\n"\
+MSGTR_HelpVCD \
+MSGTR_HelpDVD \
+" -ss <timepos>  søk til gitt (sekunder eller hh:mm:ss) posisjon\n"\
+" -nosound    ikke spill av lyd\n"\
+" -channels <n>  målnummer for lyd output kanaler\n"\
+" -fs -vm -zoom  fullskjerm avspillings valg (fullscr,vidmode chg,softw.scale)\n"\
+" -x <x> -y <y>  skaler bildet til <x> * <y> oppløsning [hvis -vo driver støtter det!]\n"\
+" -sub <fil>   spesifiser hvilken subtitle fil som skal brukes (se også -subfps, -subdelay)\n"\
+" -vid x -aid y  spesifiser hvilken video (x) og lyd (y) stream som skal spilles av\n"\
+" -fps x -srate y spesifiser video (x fps) og lyd (y Hz) hastiget\n"\
+" -pp <quality>  slå på etterbehandlingsfilter (0-4 for DivX, 0-63 for mpeg)\n"\
+" -nobps     bruk alternativ A-V sync metode for AVI filer (kan være nyttig!)\n"\
+" -framedrop   slå på bilde-dropping (for trege maskiner)\n"\
+" -wid <window id> bruk eksisterende vindu for video output (nytting med plugger!)\n"\
+"\n"\
+"Tastatur:\n"\
+" <- eller ->    søk bakover/fremover 10 sekunder\n"\
+" opp eller ned   søk bakover/fremover 1 minutt\n"\
+" < or >      søk bakover/fremover i playlisten\n"\
+" p eller MELLOMROM pause filmen (trykk en tast for å fortsette)\n"\
+" q eller ESC    stopp avspilling og avslutt programmet\n"\
+" + eller -     juster lyd-forsinkelse med +/- 0.1 sekund\n"\
+" o         gå gjennom OSD modi: ingen / søkelinje / søkelinje+tidsvisning\n"\
+" * eller /     øk eller mink volumet (trykk 'm' for å velge master/pcm)\n"\
+" z or x      juster undertittelens forsinkelse med +/- 0.1 sekund\n"\
+"\n"\
+" * * * SE PÅ MANSIDE FOR DETALJER, FLERE (AVANSERTE) VALG OG TASTER! * * *\n"\
 "\n"
-" * * * SE PÅ MANSIDE FOR DETALJER, FLERE (AVANSERTE) VALG OG TASTER! * * *\n"
-"\n";
+
+static const char help_text[] = MSGTR_Help;
 
 // ========================= MPlayer messages ===========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-nl.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-nl.h	Fri Feb 7 20:49:56 2014	(r36804)
+++ trunk/help/help_mp-nl.h	Fri Feb 7 20:52:17 2014	(r36805)
@@ -2,45 +2,55 @@
 //maintained by:  Philippe De Swert <philippedeswert at scarlet.be>
 //synced with help_mp-en.h revision 1.152
 
-static const char help_text[]=
-"Gebruik:  mplayer [opties] [url|pad/]bestandsnaam\n"
-"\n"
-"Basis-opties: (volledige lijst in de man-pagina's)\n"
-" -vo <drv[:dev]> selecteer video uitvoer driver & device (zie '-vo help' voor lijst)\n"
-" -ao <drv[:dev]> selecteer audio uitvoer driver & device (zie '-ao help' voor lijst)\n"
 #ifdef CONFIG_VCD
-" vcd://<trackno>  speel VCD (Video CD) track van cdrom in plaats van standaard bestand\n"
+#define MSGTR_HelpVCD " vcd://<trackno>  speel VCD (Video CD) track van cdrom in plaats van standaard bestand\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpVCD
 #endif
+
 #ifdef CONFIG_DVDREAD
-" dvd://<titelnr>  speel DVD titel/track van device in plaats van gewoon bestand\n"
-" -alang/-slang  selecteer DVD audio/ondertitelingstaal (door middel van 2-karakter landcode)\n"
+#define MSGTR_HelpDVD " dvd://<titelnr>  speel DVD titel/track van device in plaats van gewoon bestand\n"\
+           " -alang/-slang  selecteer DVD audio/ondertitelingstaal (door middel van 2-karakter landcode)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpDVD
 #endif
-" -ss <timepos>  ga naar opgegeven (seconden of hh:mm:ss) positie\n"
-" -nosound     speel het geluid niet af\n"
-" -fs -vm -zoom  volledig scherm afspeel opties (fullscr,vidmode chg,softw.scale)\n"
-" -x <x> -y <y>  herschaal beeld naar <x> * <y> resolutie [als -vo driver het ondersteunt!]\n"
-" -sub <bestand>  specificeer het te gebruiken ondertitel bestand (zie ook -subfps, -subdelay)\n"
-" -playlist <file> specificeer het te gebruiken playlist bestand\n"
-" -vid x -aid y  opties om te spelen video (x) en audio (y) stream te selecteren\n"
-" -fps x -srate y opties om video (x fps) en audio (y Hz) tempo te veranderen\n"
-" -pp <kwaliteit> activeer postprocessing filter (Zie manpage/docs voor meer informatie)\n"
-" -framedrop    activeer frame-dropping (voor trage machines)\n"
-"\n"
-"Toetsen: (Zie manpage voor de volledige lijst, kijk ook naar input.conf)\n"
-" <- of ->    ga 10 seconden achterwaarts/voorwaarts\n"
-" omhoog of omlaag ga 1 minuut achterwaarts/voorwaarts\n"
-" PGUP of PGDOWN  ga 10 minuten achterwaarts/voorwaarts\n"
-" < of >      ga naar vorige/volgende item in playlist\n"
-" p of SPACE    pauzeer film (druk eender welke toets om verder te gaan)\n"
-" q of ESC     stop afspelen en sluit programma af\n"
-" + of -      pas audio vertraging aan met +/- 0.1 seconde\n"
-" o        doorloop OSD modes: geen / enkel zoekbalk / zoekbalk en tijd\n"
-" * of /      verhoog of verlaag volume (druk 'm' om master/pcm te selecteren)\n"
-" z of x      pas ondertiteling vertraging aan met +/- 0.1 seconde\n"
-" r or t      verticale positionering van de ondertiteling, zie ook -vf expand!\n"
+
+#define MSGTR_Help \
+"Gebruik:  mplayer [opties] [url|pad/]bestandsnaam\n"\
+"\n"\
+"Basis-opties: (volledige lijst in de man-pagina's)\n"\
+" -vo <drv[:dev]> selecteer video uitvoer driver & device (zie '-vo help' voor lijst)\n"\
+" -ao <drv[:dev]> selecteer audio uitvoer driver & device (zie '-ao help' voor lijst)\n"\
+MSGTR_HelpVCD \
+MSGTR_HelpDVD \
+" -ss <timepos>  ga naar opgegeven (seconden of hh:mm:ss) positie\n"\
+" -nosound     speel het geluid niet af\n"\
+" -fs -vm -zoom  volledig scherm afspeel opties (fullscr,vidmode chg,softw.scale)\n"\
+" -x <x> -y <y>  herschaal beeld naar <x> * <y> resolutie [als -vo driver het ondersteunt!]\n"\
+" -sub <bestand>  specificeer het te gebruiken ondertitel bestand (zie ook -subfps, -subdelay)\n"\
+" -playlist <file> specificeer het te gebruiken playlist bestand\n"\
+" -vid x -aid y  opties om te spelen video (x) en audio (y) stream te selecteren\n"\
+" -fps x -srate y opties om video (x fps) en audio (y Hz) tempo te veranderen\n"\
+" -pp <kwaliteit> activeer postprocessing filter (Zie manpage/docs voor meer informatie)\n"\
+" -framedrop    activeer frame-dropping (voor trage machines)\n"\
+"\n"\
+"Toetsen: (Zie manpage voor de volledige lijst, kijk ook naar input.conf)\n"\
+" <- of ->    ga 10 seconden achterwaarts/voorwaarts\n"\
+" omhoog of omlaag ga 1 minuut achterwaarts/voorwaarts\n"\
+" PGUP of PGDOWN  ga 10 minuten achterwaarts/voorwaarts\n"\
+" < of >      ga naar vorige/volgende item in playlist\n"\
+" p of SPACE    pauzeer film (druk eender welke toets om verder te gaan)\n"\
+" q of ESC     stop afspelen en sluit programma af\n"\
+" + of -      pas audio vertraging aan met +/- 0.1 seconde\n"\
+" o        doorloop OSD modes: geen / enkel zoekbalk / zoekbalk en tijd\n"\
+" * of /      verhoog of verlaag volume (druk 'm' om master/pcm te selecteren)\n"\
+" z of x      pas ondertiteling vertraging aan met +/- 0.1 seconde\n"\
+" r or t      verticale positionering van de ondertiteling, zie ook -vf expand!\n"\
+"\n"\
+" * * * ZIE MANPAGE VOOR DETAILS, OVERIGE (GEAVANCEERDE) OPTIES EN TOETSEN! * * *\n"\
 "\n"
-" * * * ZIE MANPAGE VOOR DETAILS, OVERIGE (GEAVANCEERDE) OPTIES EN TOETSEN! * * *\n"
-"\n";
+
+static const char help_text[] = MSGTR_Help;
 
 // ========================= MPlayer messages ===========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-pl.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-pl.h	Fri Feb 7 20:49:56 2014	(r36804)
+++ trunk/help/help_mp-pl.h	Fri Feb 7 20:52:17 2014	(r36805)
@@ -5,45 +5,55 @@
 
 // ========================= MPlayer help ===========================
 
-static const char help_text[]=
-"Użycie:  mplayer [opcje] [url|ścieżka/]plik\n"
-"\n"
-"Podstawowe opcje: (pełna lista dostępna na stronie man)\n"
-" -vo <drv>    podaj wyjściowy sterownik video (lista: '-vo help')\n"
-" -ao <drv>    podaj wyjściowy sterownik audio (lista: '-ao help')\n"
 #ifdef CONFIG_VCD
-" vcd://<numer_ścieżki> odtwórz ścieżkę (S)VCD (Super Video CD) (bezpośrednio, bez montowania)\n"
+#define MSGTR_HelpVCD " vcd://<numer_ścieżki> odtwórz ścieżkę (S)VCD (Super Video CD) (bezpośrednio, bez montowania)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpVCD
 #endif
+
 #ifdef CONFIG_DVDREAD
-" dvd://<tytuł>  odtwórz tytuł DVD z urządzenia zamiast pliku\n"
-" -alang/-slang  wybierz język napisów/ścieżki dźwiękowej (dwuliterowy kod kraju)\n"
+#define MSGTR_HelpDVD " dvd://<tytuł>  odtwórz tytuł DVD z urządzenia zamiast pliku\n"\
+           " -alang/-slang  wybierz język napisów/ścieżki dźwiękowej (dwuliterowy kod kraju)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpDVD
 #endif
-" -ss <position>  przejdź do pozycji (sekundy lub hh:mm:ss)\n"
-" -nosound     nie odtwarzaj dźwięku\n"
-" -fs       odtwarzaj pełnoekranowo (lub -vm, -zoom, szczegóły na stronie man)\n"
-" -x <x> -y <y>  ustaw rozdzielczość (użyj z -vm lub -zoom)\n"
-" -sub <plik>   podaj plik z napisami (zobacz też -subfps, -subdelay)\n"
-" -playlist <plik> podaj plik z listą odtwarzania\n"
-" -vid x -aid y  wybierz strumień video (x) oraz audio (y) do odtwarzania\n"
-" -fps x -srate y zmień prędkość odtwarzania video (x fps) oraz audio (y Hz)\n"
-" -pp <quality>  włącz filtr 'postprocessing' (szczegóły na stronie man)\n"
-" -framedrop    włącz pomijanie ramek (dla słabszych komputerów)\n"
-"\n"
-"Podstawowe klawisze: (pełna lista na stronie man, zobacz też input.conf)\n"
-" <- lub ->    skocz o 10 sekund do tyłu/przodu\n"
-" dół lub góra   skocz o minutę do tyłu/przodu\n"
-" pgdown lub pgup  skocz o 10 minut do tyłu/przodu\n"
-" < lub >      skocz do tyłu/przodu w liście odtwarzania\n"
-" p lub SPACJA   pauza (wciśnij dowolny klawisz by kontynuować)\n"
-" q lub ESC     zatrzymaj odtwarzanie i zamknij program\n"
-" + lub -      dostosuj opóźnienie audio o +/- 0.1 sekundy\n"
-" o         przełącz tryb OSD: brak / belka / belka + czas\n"
-" * lub /      zwiększ lub zmniejsz głośność - PCM\n"
-" x lub z      dostosuj opóźnienie napisów o +/- 0.1 sekundy\n"
-" r lub t      dostosuj położenie napisów góra/dół, zobacz też -vf expand\n"
+
+#define MSGTR_Help \
+"Użycie:  mplayer [opcje] [url|ścieżka/]plik\n"\
+"\n"\
+"Podstawowe opcje: (pełna lista dostępna na stronie man)\n"\
+" -vo <drv>    podaj wyjściowy sterownik video (lista: '-vo help')\n"\
+" -ao <drv>    podaj wyjściowy sterownik audio (lista: '-ao help')\n"\
+MSGTR_HelpVCD \
+MSGTR_HelpDVD \
+" -ss <position>  przejdź do pozycji (sekundy lub hh:mm:ss)\n"\
+" -nosound     nie odtwarzaj dźwięku\n"\
+" -fs       odtwarzaj pełnoekranowo (lub -vm, -zoom, szczegóły na stronie man)\n"\
+" -x <x> -y <y>  ustaw rozdzielczość (użyj z -vm lub -zoom)\n"\
+" -sub <plik>   podaj plik z napisami (zobacz też -subfps, -subdelay)\n"\
+" -playlist <plik> podaj plik z listą odtwarzania\n"\
+" -vid x -aid y  wybierz strumień video (x) oraz audio (y) do odtwarzania\n"\
+" -fps x -srate y zmień prędkość odtwarzania video (x fps) oraz audio (y Hz)\n"\
+" -pp <quality>  włącz filtr 'postprocessing' (szczegóły na stronie man)\n"\
+" -framedrop    włącz pomijanie ramek (dla słabszych komputerów)\n"\
+"\n"\
+"Podstawowe klawisze: (pełna lista na stronie man, zobacz też input.conf)\n"\
+" <- lub ->    skocz o 10 sekund do tyłu/przodu\n"\
+" dół lub góra   skocz o minutę do tyłu/przodu\n"\
+" pgdown lub pgup  skocz o 10 minut do tyłu/przodu\n"\
+" < lub >      skocz do tyłu/przodu w liście odtwarzania\n"\
+" p lub SPACJA   pauza (wciśnij dowolny klawisz by kontynuować)\n"\
+" q lub ESC     zatrzymaj odtwarzanie i zamknij program\n"\
+" + lub -      dostosuj opóźnienie audio o +/- 0.1 sekundy\n"\
+" o         przełącz tryb OSD: brak / belka / belka + czas\n"\
+" * lub /      zwiększ lub zmniejsz głośność - PCM\n"\
+" x lub z      dostosuj opóźnienie napisów o +/- 0.1 sekundy\n"\
+" r lub t      dostosuj położenie napisów góra/dół, zobacz też -vf expand\n"\
+"\n"\
+" * * * WIĘCEJ OPCJI DOSTĘPNYCH NA STRONIE PODRĘCZNIKA MAN * * *\n"\
 "\n"
-" * * * WIĘCEJ OPCJI DOSTĘPNYCH NA STRONIE PODRĘCZNIKA MAN * * *\n"
-"\n";
+
+static const char help_text[] = MSGTR_Help;
 
 // ========================= MPlayer messages ===========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-pt_BR.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-pt_BR.h	Fri Feb 7 20:49:56 2014	(r36804)
+++ trunk/help/help_mp-pt_BR.h	Fri Feb 7 20:52:17 2014	(r36805)
@@ -5,52 +5,62 @@
 
 // ========================= MPlayer help ===========================
 
-static const char help_text[]=
-"Uso:  mplayer [opções] [url|caminho/]nome-do-arquivo\n"
-"\n"
-"Opções básicas: (lista completa na página do manual)\n"
-" -vo <drv[:dev]> seleciona o driver de saída de vídeo & dispositivo\n"
-"         ('-vo help' para listar)\n"
-" -ao <drv[:dev]> seleciona o driver de saída de audio & dispositivo\n"
-"         ('-vo help' para listar)\n"
 #ifdef CONFIG_VCD
-" vcd://<numtrilha> reproduz trilha de VCD (Video CD) do dispositivo em vez de um\n"
-"         arquivo\n"
+#define MSGTR_HelpVCD " vcd://<numtrilha> reproduz trilha de VCD (Video CD) do dispositivo em vez de um\n"\
+           "         arquivo\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpVCD
 #endif
+
 #ifdef CONFIG_DVDREAD
-" dvd://<numtítilo> reproduz título de DVD do dispositivo em vez de um arquivo\n"
-" -alang/-slang  seleciona o idioma/legenda do DVD (pelo código país de duas\n"
-"         letras)\n"
+#define MSGTR_HelpDVD " dvd://<numtítilo> reproduz título de DVD do dispositivo em vez de um arquivo\n"\
+           " -alang/-slang  seleciona o idioma/legenda do DVD (pelo código país de duas\n"\
+           "         letras)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpDVD
 #endif
-" -ss <tempopos> busca para a posição dada (segundos ou hh:mm:ss)\n"
-" -nosound    não reproduz som\n"
-" -fs       reprodução em tela cheia (ou -vm, -zoom, detalhes na página do\n"
-"         manual)\n"
-" -x <x> -y <y>  especifica a resolução da tela (para uso com -vm ou -zoom)\n"
-" -sub <arquivo> especifica o arquivo de legenda a usar (veja também -subfps,\n"
-"         -subdelay)\n"
-" -playlist <arquivo> especifica o aruqivo com a lista de reprodução\n"
-" -vid x -aid y  seleciona a trilha de vídeo (x) e audio (y) a reproduzir\n"
-" -fps x -srate y muda a taxa do vídeo (x quadros por segundo) e audio (y Hz)\n"
-" -pp <qualidade> habilita filtro de pós processamento (veja detalhes na página\n"
-"         do manual)\n"
-" -framedrop   habilita descarte de quadros (para máquinas lentas)\n"
-"\n"
-"Teclas básicas: (lista completa na páginal do manual, cheque também input.conf)\n"
-" <- ou ->   retorna/avança 10 segundos\n"
-" cima ou baixo  retorna/avança 1 minuto\n"
-" pgup ou pgdown retorna/avança 10 minutos\n"
-" < ou >     retorna/avança na lista de reprodução\n"
-" p ou ESPAÇO   pausa o filme (pressione qualquer tecla para continuar)\n"
-" q ou ESC    para a reprodução e sai do programa\n"
-" + ou -     ajusta o atraso do audio de +/- 0.1 segundo\n"
-" o        alterna modo OSD: nenhum / busca / busca+cronômetro\n"
-" * ou /     aumenta ou diminui o volume pcm\n"
-" z ou x     ajusta o atraso da legenda de +/- 0.1 segundo\n"
-" r ou t     posição da legenda para cima/baixo, veja também -vf expand\n"
+
+#define MSGTR_Help \
+"Uso:  mplayer [opções] [url|caminho/]nome-do-arquivo\n"\
+"\n"\
+"Opções básicas: (lista completa na página do manual)\n"\
+" -vo <drv[:dev]> seleciona o driver de saída de vídeo & dispositivo\n"\
+"         ('-vo help' para listar)\n"\
+" -ao <drv[:dev]> seleciona o driver de saída de audio & dispositivo\n"\
+"         ('-vo help' para listar)\n"\
+MSGTR_HelpVCD \
+MSGTR_HelpDVD \
+" -ss <tempopos> busca para a posição dada (segundos ou hh:mm:ss)\n"\
+" -nosound    não reproduz som\n"\
+" -fs       reprodução em tela cheia (ou -vm, -zoom, detalhes na página do\n"\
+"         manual)\n"\
+" -x <x> -y <y>  especifica a resolução da tela (para uso com -vm ou -zoom)\n"\
+" -sub <arquivo> especifica o arquivo de legenda a usar (veja também -subfps,\n"\
+"         -subdelay)\n"\
+" -playlist <arquivo> especifica o aruqivo com a lista de reprodução\n"\
+" -vid x -aid y  seleciona a trilha de vídeo (x) e audio (y) a reproduzir\n"\
+" -fps x -srate y muda a taxa do vídeo (x quadros por segundo) e audio (y Hz)\n"\
+" -pp <qualidade> habilita filtro de pós processamento (veja detalhes na página\n"\
+"         do manual)\n"\
+" -framedrop   habilita descarte de quadros (para máquinas lentas)\n"\
+"\n"\
+"Teclas básicas: (lista completa na páginal do manual, cheque também input.conf)\n"\
+" <- ou ->   retorna/avança 10 segundos\n"\
+" cima ou baixo  retorna/avança 1 minuto\n"\
+" pgup ou pgdown retorna/avança 10 minutos\n"\
+" < ou >     retorna/avança na lista de reprodução\n"\
+" p ou ESPAÇO   pausa o filme (pressione qualquer tecla para continuar)\n"\
+" q ou ESC    para a reprodução e sai do programa\n"\
+" + ou -     ajusta o atraso do audio de +/- 0.1 segundo\n"\
+" o        alterna modo OSD: nenhum / busca / busca+cronômetro\n"\
+" * ou /     aumenta ou diminui o volume pcm\n"\
+" z ou x     ajusta o atraso da legenda de +/- 0.1 segundo\n"\
+" r ou t     posição da legenda para cima/baixo, veja também -vf expand\n"\
+"\n"\
+"* VEJA A PÁGINA DO MANUAL PARA DETALHES, FUTURAS (AVANÇADAS) OPÇÕES E TECLAS *\n"\
 "\n"
-"* VEJA A PÁGINA DO MANUAL PARA DETALHES, FUTURAS (AVANÇADAS) OPÇÕES E TECLAS *\n"
-"\n";
+
+static const char help_text[] = MSGTR_Help;
 
 // ========================= MPlayer messages ===========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-ro.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-ro.h	Fri Feb 7 20:49:56 2014	(r36804)
+++ trunk/help/help_mp-ro.h	Fri Feb 7 20:52:17 2014	(r36805)
@@ -8,51 +8,59 @@
 //
 // ========================= MPlayer help ===========================
 
-static const char help_text[]=
-"Folosire: mplayer [opþiuni] [url|cale/]numefiºier\n"
-"\n"
-"Opþiuni principale: (lista completã în pagina man)\n"
-" -vo <drv[:dev]> alege driver-ul ºi device-ul de ieºire video\n"
-"         ('-vo help' pentru listã)\n"
-" -ao <drv[:dev]> alege driver-ul ºi device-ul de ieºire audio\n"
-"         ('-ao help' pentru listã)\n"
-
 #ifdef CONFIG_VCD
-" vcd://<nrpistã> ruleazã pista VCD (Video CD) de pe device în loc de fiºier\n"
+#define MSGTR_HelpVCD " vcd://<nrpistã> ruleazã pista VCD (Video CD) de pe device în loc de fiºier\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpVCD
 #endif
 
 #ifdef CONFIG_DVDREAD
-" dvd://<nrtitlu> ruleazã titlul/pista de pe dispozitivul DVD în loc de fiºier\n"
-" -aLMB/-sLMB   alege limba pentru audio/subtitrãri DVD\n"
-"         (cu codul de 2 caractere, ex. RO)\n"
+#define MSGTR_HelpDVD " dvd://<nrtitlu> ruleazã titlul/pista de pe dispozitivul DVD în loc de fiºier\n"\
+           " -aLMB/-sLMB   alege limba pentru audio/subtitrãri DVD\n"\
+           "         (cu codul de 2 caractere, ex. RO)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpDVD
 #endif
-" -ss <timp>    deruleazã la poziþia datã (secunde sau hh:mm:ss)\n"
-" -nosound     rulare fãrã sunet\n"
-" -fs       afiºare pe tot ecranul (sau -vm, -zoom, detalii în pagina man)\n"
-" -x <x> -y <y>  alege rezoluþia (folosit pentru -vm sau -zoom)\n"
-" -sub <fiºier>  specificã fiºierul cu subtitrãri folosit\n"
-"         (vezi ºi -subfps, -subdelay)\n"
-" -playlist <fiº> specificã playlist-ul\n"
-" -vid x -aid y  alege pista video (x) ºi audio (y)\n"
-" -fps x -srate y schimbã rata video (x fps) ºi audio (y Hz)\n"
-" -pp <calitate>  activeazã filtrul de postprocesare (detalii în pagina man)\n"
-" -framedrop    activeazã sãritul cadrelor (pentru calculatoare lente)\n"
-"\n"
-"Taste principale: (lista completã în pagina man, vezi ºi input.conf)\n"
-" <- sau ->   deruleazã spate/faþã 10 secunde\n"
-" sus sau jos   deruleazã spate/faþã un minut\n"
-" pgup or pgdown  deruleazã spate/faþã 10 minute\n"
-" < or >      salt spate/faþã în playlist\n"
-" p or SPACE    pauzã (apãsaþi orice tastã pentru continuare)\n"
-" q or ESC     opreºte filmul ºi iese din program\n"
-" + or -      modificã decalajul audio cu +/- 0,1 secunde\n"
-" o        schimbã modul OSD între: nimic / barã derulare / barã + ceas\n"
-" * or /      creºte sau scade volumul PCM\n"
-" z or x      modificã decalajul subtitrãrii cu +/- 0,1 secunde\n"
-" r or t      modificã poziþia subtitrãrii sus/jos, vezi ºi -vf expand\n"
+
+#define MSGTR_Help \
+"Folosire: mplayer [opþiuni] [url|cale/]numefiºier\n"\
+"\n"\
+"Opþiuni principale: (lista completã în pagina man)\n"\
+" -vo <drv[:dev]> alege driver-ul ºi device-ul de ieºire video\n"\
+"         ('-vo help' pentru listã)\n"\
+" -ao <drv[:dev]> alege driver-ul ºi device-ul de ieºire audio\n"\
+"         ('-ao help' pentru listã)\n"\
+MSGTR_HelpVCD \
+MSGTR_HelpDVD \
+" -ss <timp>    deruleazã la poziþia datã (secunde sau hh:mm:ss)\n"\
+" -nosound     rulare fãrã sunet\n"\
+" -fs       afiºare pe tot ecranul (sau -vm, -zoom, detalii în pagina man)\n"\
+" -x <x> -y <y>  alege rezoluþia (folosit pentru -vm sau -zoom)\n"\
+" -sub <fiºier>  specificã fiºierul cu subtitrãri folosit\n"\
+"         (vezi ºi -subfps, -subdelay)\n"\
+" -playlist <fiº> specificã playlist-ul\n"\
+" -vid x -aid y  alege pista video (x) ºi audio (y)\n"\
+" -fps x -srate y schimbã rata video (x fps) ºi audio (y Hz)\n"\
+" -pp <calitate>  activeazã filtrul de postprocesare (detalii în pagina man)\n"\
+" -framedrop    activeazã sãritul cadrelor (pentru calculatoare lente)\n"\
+"\n"\
+"Taste principale: (lista completã în pagina man, vezi ºi input.conf)\n"\
+" <- sau ->   deruleazã spate/faþã 10 secunde\n"\
+" sus sau jos   deruleazã spate/faþã un minut\n"\
+" pgup or pgdown  deruleazã spate/faþã 10 minute\n"\
+" < or >      salt spate/faþã în playlist\n"\
+" p or SPACE    pauzã (apãsaþi orice tastã pentru continuare)\n"\
+" q or ESC     opreºte filmul ºi iese din program\n"\
+" + or -      modificã decalajul audio cu +/- 0,1 secunde\n"\
+" o        schimbã modul OSD între: nimic / barã derulare / barã + ceas\n"\
+" * or /      creºte sau scade volumul PCM\n"\
+" z or x      modificã decalajul subtitrãrii cu +/- 0,1 secunde\n"\
+" r or t      modificã poziþia subtitrãrii sus/jos, vezi ºi -vf expand\n"\
+"\n"\
+" * * * VEZI PAGINA MAN PENTRU DETALII, ALTE OPÞIUNI (AVANSATE) ªI TASTE * * *\n"\
 "\n"
-" * * * VEZI PAGINA MAN PENTRU DETALII, ALTE OPÞIUNI (AVANSATE) ªI TASTE * * *\n"
-"\n";
+
+static const char help_text[] = MSGTR_Help;
 
 // ========================= MPlayer messages ===========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-ru.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-ru.h	Fri Feb 7 20:49:56 2014	(r36804)
+++ trunk/help/help_mp-ru.h	Fri Feb 7 20:52:17 2014	(r36805)
@@ -7,46 +7,55 @@
 
 // ========================= MPlayer help ===========================
 
-static const char help_text[]=
-"Использование:  mplayer [опции] [URL|путь/]имя_файла\n"
-"\n"
-"Базовые опции: (полный список см. на man-странице)\n"
-" -vo <drv[:dev]> выбор драйвера и устройства видеовывода (список см. с '-vo help')\n"
-" -ao <drv[:dev]> выбор драйвера и устройства аудиовывода (список см. с '-ao help')\n"
 #ifdef CONFIG_VCD
-" vcd://<номер трека> играть дорожку (S)VCD (Super Video CD) (указывайте устройство,\n         не монтируйте его)\n"
+#define MSGTR_HelpVCD " vcd://<номер трека> играть дорожку (S)VCD (Super Video CD) (указывайте устройство,\n         не монтируйте его)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpVCD
 #endif
+
 #ifdef CONFIG_DVDREAD
-" dvd://<номер ролика> играть DVD ролик с устройства вместо файла\n"
+#define MSGTR_HelpDVD " dvd://<номер ролика> играть DVD ролик с устройства вместо файла\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpDVD
 #endif
-" -alang/-slang  выбрать язык аудио/субтитров DVD (двухбуквенный код страны)\n"
-" -ss <время>   переместиться на заданную (секунды или ЧЧ:ММ:СС) позицию\n"
-" -nosound    без звука\n"
-" -fs       опции полноэкранного проигрывания (или -vm, -zoom, подробности\n         на man-странице)\n"
-" -x <x> -y <y>  установить разрешение дисплея (использовать с -vm или -zoom)\n"
-" -sub <файл>   указать файл субтитров (см. также -subfps, -subdelay)\n"
-" -playlist <файл> указать список воспроизведения (плейлист)\n"
-" -vid x -aid y  опции для выбора видео (x) и аудио (y) потока для воспроизведения\n"
-" -fps x -srate y опции для изменения частоты видео (x, кадр/сек) и аудио (y, Гц)\n"
-" -pp <quality>  разрешить фильтр постобработки (подробности на man-странице)\n"
-" -framedrop   включить отбрасывание кадров (для медленных машин)\n"
-"\n"
-"Основные кнопки: (полный список в странице man, также см. input.conf)\n"
-" <- или ->    перемещение вперёд/назад на 10 секунд\n"
-" up или down   перемещение вперёд/назад на 1 минуту\n"
-" pgup or pgdown перемещение вперёд/назад на 10 минут\n"
-" < или >     перемещение вперёд/назад в списке воспроизведения\n"
-" p или ПРОБЕЛ  приостановить фильм (любая клавиша - продолжить)\n"
-" q или ESC    остановить воспроизведение и выйти\n"
-" + или -     регулировать задержку звука по +/- 0.1 секунде\n"
-" o        цикличный перебор OSD режимов: нет / навигация / навигация+таймер\n"
-" * или /     прибавить или убавить PCM громкость\n"
-" z или x     регулировать задержку субтитров по +/- 0.1 секунде\n"
-" r или t     регулировка вертикальной позиции субтитров, см. также -vf expand\n"
+
+#define MSGTR_Help \
+"Использование:  mplayer [опции] [URL|путь/]имя_файла\n"\
+"\n"\
+"Базовые опции: (полный список см. на man-странице)\n"\
+" -vo <drv[:dev]> выбор драйвера и устройства видеовывода (список см. с '-vo help')\n"\
+" -ao <drv[:dev]> выбор драйвера и устройства аудиовывода (список см. с '-ao help')\n"\
+MSGTR_HelpVCD \
+MSGTR_HelpDVD \
+" -alang/-slang  выбрать язык аудио/субтитров DVD (двухбуквенный код страны)\n"\
+" -ss <время>   переместиться на заданную (секунды или ЧЧ:ММ:СС) позицию\n"\
+" -nosound    без звука\n"\
+" -fs       опции полноэкранного проигрывания (или -vm, -zoom, подробности\n         на man-странице)\n"\
+" -x <x> -y <y>  установить разрешение дисплея (использовать с -vm или -zoom)\n"\
+" -sub <файл>   указать файл субтитров (см. также -subfps, -subdelay)\n"\
+" -playlist <файл> указать список воспроизведения (плейлист)\n"\
+" -vid x -aid y  опции для выбора видео (x) и аудио (y) потока для воспроизведения\n"\
+" -fps x -srate y опции для изменения частоты видео (x, кадр/сек) и аудио (y, Гц)\n"\
+" -pp <quality>  разрешить фильтр постобработки (подробности на man-странице)\n"\
+" -framedrop   включить отбрасывание кадров (для медленных машин)\n"\
+"\n"\
+"Основные кнопки: (полный список в странице man, также см. input.conf)\n"\
+" <- или ->    перемещение вперёд/назад на 10 секунд\n"\
+" up или down   перемещение вперёд/назад на 1 минуту\n"\
+" pgup or pgdown перемещение вперёд/назад на 10 минут\n"\
+" < или >     перемещение вперёд/назад в списке воспроизведения\n"\
+" p или ПРОБЕЛ  приостановить фильм (любая клавиша - продолжить)\n"\
+" q или ESC    остановить воспроизведение и выйти\n"\
+" + или -     регулировать задержку звука по +/- 0.1 секунде\n"\
+" o        цикличный перебор OSD режимов: нет / навигация / навигация+таймер\n"\
+" * или /     прибавить или убавить PCM громкость\n"\
+" z или x     регулировать задержку субтитров по +/- 0.1 секунде\n"\
+" r или t     регулировка вертикальной позиции субтитров, см. также -vf expand\n"\
+"\n"\
+" * * * ПОДРОБНЕЕ СМ. ДОКУМЕНТАЦИЮ, О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЯХ И КЛЮЧАХ! * * *\n"\
 "\n"
-" * * * ПОДРОБНЕЕ СМ. ДОКУМЕНТАЦИЮ, О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЯХ И КЛЮЧАХ! * * *\n"
-"\n";
 
+static const char help_text[] = MSGTR_Help;
 
 // ========================= MPlayer messages ===========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-sk.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-sk.h	Fri Feb 7 20:49:56 2014	(r36804)
+++ trunk/help/help_mp-sk.h	Fri Feb 7 20:52:17 2014	(r36805)
@@ -6,45 +6,55 @@
 
 // Preklad do slovenčiny
 
-static const char help_text[]=
-"Použitie:  mplayer [prepínače] [url|cesta/]menosúboru\n"
-"\n"
-"Základné prepínače: (Kompletný zoznam nájdete v man stránke)\n"
-" -vo <drv[:dev]> výber výstup. video ovládača&zariadenia (-vo help pre zoznam)\n"
-" -ao <drv[:dev]> výber výstup. audio ovládača&zariadenia (-ao help pre zoznam)\n"
 #ifdef CONFIG_VCD
-" vcd://<trackno> prehrať VCD (video cd) stopu zo zariadenia namiesto zo súboru\n"
+#define MSGTR_HelpVCD " vcd://<trackno> prehrať VCD (video cd) stopu zo zariadenia namiesto zo súboru\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpVCD
 #endif
+
 #ifdef CONFIG_DVDREAD
-" dvd://<titleno> prehrať DVD titul/stopu zo zariadenia (mechaniky) namiesto súboru\n"
-" -alang/-slang  vybrať jazyk DVD zvuku/titulkov(pomocou 2-miest. kódu krajiny)\n"
+#define MSGTR_HelpDVD " dvd://<titleno> prehrať DVD titul/stopu zo zariadenia (mechaniky) namiesto súboru\n"\
+           " -alang/-slang  vybrať jazyk DVD zvuku/titulkov(pomocou 2-miest. kódu krajiny)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpDVD
 #endif
-" -ss <timepos>  posun na pozíciu (sekundy alebo hh:mm:ss)\n"
-" -nosound    prehrávať bez zvuku\n"
-" -fs       voľby pre celú obrazovku (alebo -vm -zoom, detaily viď. man stránku)\n"
-" -x <x> -y <y>  zväčšenie obrazu na rozmer <x>*<y> (pokiaľ to vie -vo ovládač!)\n"
-" -sub <file>   voľba súboru s titulkami (viď tiež -subfps, -subdelay)\n"
-" -playlist <file> určenie súboru so zoznamom prehrávaných súborov\n"
-" -vid x -aid y  výber čísla video (x) a audio (y) prúdu pre prehrávanie\n"
-" -fps x -srate y voľba pre zmenu video (x fps) a audio (y Hz) frekvencie\n"
-" -pp <quality>  aktivácia postprocesing filtra (0-4 pre DivX, 0-63 pre mpegy)\n"
-" -framedrop   povoliť zahadzovanie snímkov (pre pomalé stroje)\n"
-"\n"
-"Zákl. klávesy:  (pre kompl. pozrite aj man stránku a input.conf)\n"
-" <- alebo ->  posun vzad/vpred o 10 sekund\n"
-" hore / dole   posun vzad/vpred o 1 minútu\n"
-" pgup alebo pgdown posun vzad/vpred o 10 minút\n"
-" < alebo >    posun vzad/vpred v zozname prehrávaných súborov\n"
-" p al. medzerník pauza (pokračovanie stlačením klávesy)\n"
-" q alebo ESC   koniec prehrávania a ukončenie programu\n"
-" + alebo -    upraviť spozdenie zvuku v krokoch +/- 0.1 sekundy\n"
-" o        cyklická zmena režimu OSD: nič / pozícia / pozícia+čas\n"
-" * alebo /    pridať alebo ubrať hlasitosť (stlačením 'm' výber master/pcm)\n"
-" z alebo x    upraviť spozdenie titulkov v krokoch +/- 0.1 sekundy\n"
-" r alebo t    upraviť pozíciu titulkov hore/dole, pozrite tiež -vf!\n"
+
+#define MSGTR_Help \
+"Použitie:  mplayer [prepínače] [url|cesta/]menosúboru\n"\
+"\n"\
+"Základné prepínače: (Kompletný zoznam nájdete v man stránke)\n"\
+" -vo <drv[:dev]> výber výstup. video ovládača&zariadenia (-vo help pre zoznam)\n"\
+" -ao <drv[:dev]> výber výstup. audio ovládača&zariadenia (-ao help pre zoznam)\n"\
+MSGTR_HelpVCD \
+MSGTR_HelpDVD \
+" -ss <timepos>  posun na pozíciu (sekundy alebo hh:mm:ss)\n"\
+" -nosound    prehrávať bez zvuku\n"\
+" -fs       voľby pre celú obrazovku (alebo -vm -zoom, detaily viď. man stránku)\n"\
+" -x <x> -y <y>  zväčšenie obrazu na rozmer <x>*<y> (pokiaľ to vie -vo ovládač!)\n"\
+" -sub <file>   voľba súboru s titulkami (viď tiež -subfps, -subdelay)\n"\
+" -playlist <file> určenie súboru so zoznamom prehrávaných súborov\n"\
+" -vid x -aid y  výber čísla video (x) a audio (y) prúdu pre prehrávanie\n"\
+" -fps x -srate y voľba pre zmenu video (x fps) a audio (y Hz) frekvencie\n"\
+" -pp <quality>  aktivácia postprocesing filtra (0-4 pre DivX, 0-63 pre mpegy)\n"\
+" -framedrop   povoliť zahadzovanie snímkov (pre pomalé stroje)\n"\
+"\n"\
+"Zákl. klávesy:  (pre kompl. pozrite aj man stránku a input.conf)\n"\
+" <- alebo ->  posun vzad/vpred o 10 sekund\n"\
+" hore / dole   posun vzad/vpred o 1 minútu\n"\
+" pgup alebo pgdown posun vzad/vpred o 10 minút\n"\
+" < alebo >    posun vzad/vpred v zozname prehrávaných súborov\n"\
+" p al. medzerník pauza (pokračovanie stlačením klávesy)\n"\
+" q alebo ESC   koniec prehrávania a ukončenie programu\n"\
+" + alebo -    upraviť spozdenie zvuku v krokoch +/- 0.1 sekundy\n"\
+" o        cyklická zmena režimu OSD: nič / pozícia / pozícia+čas\n"\
+" * alebo /    pridať alebo ubrať hlasitosť (stlačením 'm' výber master/pcm)\n"\
+" z alebo x    upraviť spozdenie titulkov v krokoch +/- 0.1 sekundy\n"\
+" r alebo t    upraviť pozíciu titulkov hore/dole, pozrite tiež -vf!\n"\
+"\n"\
+" * * * * PREČÍTAJTE SI MAN STRÁNKU PRE DETAILY (ĎALŠIE VOĽBY A KLÁVESY)! * * * *\n"\
 "\n"
-" * * * * PREČÍTAJTE SI MAN STRÁNKU PRE DETAILY (ĎALŠIE VOĽBY A KLÁVESY)! * * * *\n"
-"\n";
+
+static const char help_text[] = MSGTR_Help;
 
 // ========================= MPlayer messages ===========================
 // mplayer.c:

Modified: trunk/help/help_mp-sv.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-sv.h	Fri Feb 7 20:49:56 2014	(r36804)
+++ trunk/help/help_mp-sv.h	Fri Feb 7 20:52:17 2014	(r36805)
@@ -3,45 +3,55 @@
 // Helped by: Jan Knutar <jknutar AT nic DOT fi>
 // ========================= MPlayer hjälp ===========================
 
-static const char help_text[]=
-"Användning:  mplayer [argument] [url|sökväg/]filnamn\n"
-"\n"
-"Grundläggande argument: (komplett lista återfinns i `man mplayer`)\n"
-" -vo <drv[:enhet]>  välj video-ut drivrutin & enhet ('-vo help' för lista)\n"
-" -ao <drv[:enhet]>  välj audio-ut drivrutin & enhet ('-ao help' för lista)\n"
 #ifdef CONFIG_VCD
-" vcd://<spårnr>   spela (S)VCD (Super Video CD) spår (rå enhet, ingen montering)\n"
+#define MSGTR_HelpVCD " vcd://<spårnr>   spela (S)VCD (Super Video CD) spår (rå enhet, ingen montering)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpVCD
 #endif
+
 #ifdef CONFIG_DVDREAD
-" dvd://<titlenr>   spela DVD titel från enhet istället för ifrån en enkel fil\n"
-" -alang/-slang    välj DVD audio/textningsspråk (m.h.a. ett 2-teckens landskod)\n"
+#define MSGTR_HelpDVD " dvd://<titlenr>   spela DVD titel från enhet istället för ifrån en enkel fil\n"\
+           " -alang/-slang    välj DVD audio/textningsspråk (m.h.a. ett 2-teckens landskod)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpDVD
 #endif
-" -ss <tidpos>    sök till given position (sekunder eller hh:mm:ss)\n"
-" -nosound      spela inte upp ljud\n"
-" -fs         fullskärmsuppspelning (eller -vm, -zoom, detaljer på manualsidan)\n"
-" -x <x> -y <y>    sätt skärmupplösning (för användning med -vm eller -zoom)\n"
-" -sub <fil>     specifiera textningsfil att använda (se också -subfps, -subdelay)\n"
-" -playlist <fil>   specifiera spellistefil\n"
-" -vid x -aid y    välj video (x) och audio (y) ström att spela\n"
-" -fps x -srate y   ändra video (x fps) och audio (y Hz) frekvens\n"
-" -pp <kvalité>    aktivera postredigeringsfilter (detaljer på manualsidan)\n"
-" -framedrop     aktivera reducering av antalet bildrutor (för långsamma maskiner)\n"
-"\n"
-"Grundläggande navigering: (komplett lista återfinns på manualsidan, läs även input.conf)\n"
-" <- eller ->    sök bakåt/framåt 10 sekunder\n"
-" upp eller ner    sök bakåt/framåt 1 minut\n"
-" pgup eller pgdown  sök bakåt/framåt 10 minuter\n"
-" < eller >      stega bakåt/framåt i spellistan\n"
-" p eller SPACE    pausa filmen (tryck på valfri tagent för att fortsätta)\n"
-" q eller ESC     stanna spelningen och avsluta programmet\n"
-" + eller -      ställ in audiofördröjning med ± 0.1 sekund\n"
-" o          växla OSD läge: ingen / lägesindikator / lägesindikator + tidtagare\n"
-" * eller /      öka eller sänk PCM-volym\n"
-" z eller x      ställ in textningsfördröjning med ± 0.1 sekund\n"
-" r or t       ställ in textningsposition upp/ner, se också '-vf expand'\n"
+
+#define MSGTR_Help \
+"Användning:  mplayer [argument] [url|sökväg/]filnamn\n"\
+"\n"\
+"Grundläggande argument: (komplett lista återfinns i `man mplayer`)\n"\
+" -vo <drv[:enhet]>  välj video-ut drivrutin & enhet ('-vo help' för lista)\n"\
+" -ao <drv[:enhet]>  välj audio-ut drivrutin & enhet ('-ao help' för lista)\n"\
+MSGTR_HelpVCD \
+MSGTR_HelpDVD \
+" -ss <tidpos>    sök till given position (sekunder eller hh:mm:ss)\n"\
+" -nosound      spela inte upp ljud\n"\
+" -fs         fullskärmsuppspelning (eller -vm, -zoom, detaljer på manualsidan)\n"\
+" -x <x> -y <y>    sätt skärmupplösning (för användning med -vm eller -zoom)\n"\
+" -sub <fil>     specifiera textningsfil att använda (se också -subfps, -subdelay)\n"\
+" -playlist <fil>   specifiera spellistefil\n"\
+" -vid x -aid y    välj video (x) och audio (y) ström att spela\n"\
+" -fps x -srate y   ändra video (x fps) och audio (y Hz) frekvens\n"\
+" -pp <kvalité>    aktivera postredigeringsfilter (detaljer på manualsidan)\n"\
+" -framedrop     aktivera reducering av antalet bildrutor (för långsamma maskiner)\n"\
+"\n"\
+"Grundläggande navigering: (komplett lista återfinns på manualsidan, läs även input.conf)\n"\
+" <- eller ->    sök bakåt/framåt 10 sekunder\n"\
+" upp eller ner    sök bakåt/framåt 1 minut\n"\
+" pgup eller pgdown  sök bakåt/framåt 10 minuter\n"\
+" < eller >      stega bakåt/framåt i spellistan\n"\
+" p eller SPACE    pausa filmen (tryck på valfri tagent för att fortsätta)\n"\
+" q eller ESC     stanna spelningen och avsluta programmet\n"\
+" + eller -      ställ in audiofördröjning med ± 0.1 sekund\n"\
+" o          växla OSD läge: ingen / lägesindikator / lägesindikator + tidtagare\n"\
+" * eller /      öka eller sänk PCM-volym\n"\
+" z eller x      ställ in textningsfördröjning med ± 0.1 sekund\n"\
+" r or t       ställ in textningsposition upp/ner, se också '-vf expand'\n"\
+"\n"\
+" * * * LÄS MANUALEN FÖR FLER DETALJER, MER AVANCERADE ARGUMENT OCH KOMMANDON * * *\n"\
 "\n"
-" * * * LÄS MANUALEN FÖR FLER DETALJER, MER AVANCERADE ARGUMENT OCH KOMMANDON * * *\n"
-"\n";
+
+static const char help_text[] = MSGTR_Help;
 
 // ========================= MPlayer messages ===========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-tr.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-tr.h	Fri Feb 7 20:49:56 2014	(r36804)
+++ trunk/help/help_mp-tr.h	Fri Feb 7 20:52:17 2014	(r36805)
@@ -6,45 +6,55 @@
 
 // ========================= MPlayer help ===========================
 
-static const char help_text[]=
-"Kullanım: mplayer [seçenekler] [adres|yol/]dosya adı\n"
-"\n"
-"Genel seçenekler: (Tüm seçenekler için man sayfalarına bakınız)\n"
-" -vo <sürücü>     video çıkış sürücüsünü seçer ('-vo help' ile listeyi görebilirsiniz)\n"
-" -ao <sürücü>     ses çıkış sürücüsü seçer ('-ao help' ile listeyi görebilirsiniz)\n"
 #ifdef CONFIG_VCD
-" vcd://<parçano>  (S)VCD (Süper Video CD) parça numarasını oynatır (sade aygıtı kullan, sisteme takma)\n"
+#define MSGTR_HelpVCD " vcd://<parçano>  (S)VCD (Süper Video CD) parça numarasını oynatır (sade aygıtı kullan, sisteme takma)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpVCD
 #endif
+
 #ifdef CONFIG_DVDREAD
-" dvd://<başlıkno>  Dosya yerine aygıttan DVD başlığını oynatır.\n"
-" -alang/-slang   DVD ses/altyazı dili seçer (2 karakterli ülke kodu ile)\n"
+#define MSGTR_HelpDVD " dvd://<başlıkno>  Dosya yerine aygıttan DVD başlığını oynatır.\n"\
+           " -alang/-slang   DVD ses/altyazı dili seçer (2 karakterli ülke kodu ile)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpDVD
 #endif
-" -ss <zamankon>   Verilen konumu arar (saniye veya hh:mm:ss ;saat:dakika:saniye olarak)\n"
-" -nosound      Sesi çalmaz\n"
-" -fs -vm -zoom   Tam ekran çalıştırma seçenekleri (veya -vm, -zoom, detaylar man sayfalarında)\n"
-" -x <x> -y <y>   Ekran çözünürlüğünü ayarlar (-vm veya -zoom kullanımı için)\n"
-" -sub <dosya>    Kullanılacak altyazı dosyasını seçer ( ayrıca -subfps, -subdelay seçeneklerine bakınız)\n"
-" -playlist <dosya> Çalma listesi dosyasını seçer\n"
-" -vid x -aid y   Oynatılacak video (x) ve çalınacak ses (y) yayınını(stream) seçer\n"
-" -fps x -srate y  Video (x) biçimini fps olarak ve ses (y) biçimini Hz olarak değiştirir\n"
-" -pp <kalite>    postprocessing filtresini etkinleştirir (ayrıntılar için man sayfalarına bakınız)\n"
-" -framedrop     kare(frame) atlamayı etkinleştirir (yavaş bilgisayarlar için)\n"
-"\n"
-"Başlıca Tuşlar: (tüm liste man sayfasındadır, ayrıca input.conf dosyasını kontrol ediniz)\n"
-" <- veya ->    geri sar/ileri sar (10 saniye )\n"
-" yukarı veya aşağı geri sar/ileri sar (1 dakika)\n"
-" pgup veya pgdown  geri sar/ileri sar (10 dakika)\n"
-" < veya >      çalma listesinde önceki/sonraki \n"
-" p veya BOŞLUK   duraklat (devam etmek için herhangi bir tuşa basınız)\n"
-" q veya ESC     durdur ve uygulamadan çık\n"
-" + veya -      ses gecikmesini +/- 0.1 saniye olarak ayarla\n"
-" o         OSD modunu değiştir: yok / oynatma imi / oynatma imi + zamanlayıcı\n"
-" * veya /      sesi yükselt veya alçalt\n"
-" z veya x      altyazı gecikmesini +/- 0.1 saniye olarak ayarla\n"
-" r veya t      altyazı konumunu yukarı/aşağı ayarla, -vf seçeneğine de bakınız\n"
+
+#define MSGTR_Help \
+"Kullanım: mplayer [seçenekler] [adres|yol/]dosya adı\n"\
+"\n"\
+"Genel seçenekler: (Tüm seçenekler için man sayfalarına bakınız)\n"\
+" -vo <sürücü>     video çıkış sürücüsünü seçer ('-vo help' ile listeyi görebilirsiniz)\n"\
+" -ao <sürücü>     ses çıkış sürücüsü seçer ('-ao help' ile listeyi görebilirsiniz)\n"\
+MSGTR_HelpVCD \
+MSGTR_HelpDVD \
+" -ss <zamankon>   Verilen konumu arar (saniye veya hh:mm:ss ;saat:dakika:saniye olarak)\n"\
+" -nosound      Sesi çalmaz\n"\
+" -fs -vm -zoom   Tam ekran çalıştırma seçenekleri (veya -vm, -zoom, detaylar man sayfalarında)\n"\
+" -x <x> -y <y>   Ekran çözünürlüğünü ayarlar (-vm veya -zoom kullanımı için)\n"\
+" -sub <dosya>    Kullanılacak altyazı dosyasını seçer ( ayrıca -subfps, -subdelay seçeneklerine bakınız)\n"\
+" -playlist <dosya> Çalma listesi dosyasını seçer\n"\
+" -vid x -aid y   Oynatılacak video (x) ve çalınacak ses (y) yayınını(stream) seçer\n"\
+" -fps x -srate y  Video (x) biçimini fps olarak ve ses (y) biçimini Hz olarak değiştirir\n"\
+" -pp <kalite>    postprocessing filtresini etkinleştirir (ayrıntılar için man sayfalarına bakınız)\n"\
+" -framedrop     kare(frame) atlamayı etkinleştirir (yavaş bilgisayarlar için)\n"\
+"\n"\
+"Başlıca Tuşlar: (tüm liste man sayfasındadır, ayrıca input.conf dosyasını kontrol ediniz)\n"\
+" <- veya ->    geri sar/ileri sar (10 saniye )\n"\
+" yukarı veya aşağı geri sar/ileri sar (1 dakika)\n"\
+" pgup veya pgdown  geri sar/ileri sar (10 dakika)\n"\
+" < veya >      çalma listesinde önceki/sonraki \n"\
+" p veya BOŞLUK   duraklat (devam etmek için herhangi bir tuşa basınız)\n"\
+" q veya ESC     durdur ve uygulamadan çık\n"\
+" + veya -      ses gecikmesini +/- 0.1 saniye olarak ayarla\n"\
+" o         OSD modunu değiştir: yok / oynatma imi / oynatma imi + zamanlayıcı\n"\
+" * veya /      sesi yükselt veya alçalt\n"\
+" z veya x      altyazı gecikmesini +/- 0.1 saniye olarak ayarla\n"\
+" r veya t      altyazı konumunu yukarı/aşağı ayarla, -vf seçeneğine de bakınız\n"\
+"\n"\
+" * * AYRINTILAR, DAHA FAZLA (GELİŞMİŞ) SEÇENEKLER VE TUŞLAR İÇİN MAN SAYFALARINA BAKINIZ * *\n"\
 "\n"
-" * * AYRINTILAR, DAHA FAZLA (GELİŞMİŞ) SEÇENEKLER VE TUŞLAR İÇİN MAN SAYFALARINA BAKINIZ * *\n"
-"\n";
+
+static const char help_text[] = MSGTR_Help;
 
 // ========================= MPlayer messages ===========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-uk.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-uk.h	Fri Feb 7 20:49:56 2014	(r36804)
+++ trunk/help/help_mp-uk.h	Fri Feb 7 20:52:17 2014	(r36805)
@@ -6,45 +6,55 @@
 
 // ========================= MPlayer help ===========================
 
-static const char help_text[]=
-"Запуск:  mplayer [опції] [path/]filename\n"
-"\n"
-"Опції:\n"
-" -vo <drv[:dev]> вибір драйвера і пристрою відео виводу (список див. з '-vo help')\n"
-" -ao <drv[:dev]> вибір драйвера і пристрою аудіо виводу (список див. з '-ao help')\n"
 #ifdef CONFIG_VCD
-" vcd://<номер треку> грати VCD (video cd) трек з пристрою замість файлу\n"
+#define MSGTR_HelpVCD " vcd://<номер треку> грати VCD (video cd) трек з пристрою замість файлу\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpVCD
 #endif
+
 #ifdef CONFIG_DVDREAD
-" dvd://<номер титрів> грати DVD титри/трек з пристрою замість файлу\n"
+#define MSGTR_HelpDVD " dvd://<номер титрів> грати DVD титри/трек з пристрою замість файлу\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpDVD
 #endif
-" -alang/-slang  вибрати мову DVD аудіо/субтитрів (двосимвольний код країни)\n"
-" -ss <час>    переміститися на задану (секунди або ГГ:ХХ:СС) позицію\n"
-" -nosound    без звуку\n"
-" -fs -vm -zoom  повноекранне програвання (повноекр.,зміна відео,масштабування\n"
-" -x <x> -y <y>  маштабувати картинку до <x> * <y> [якщо -vo драйвер підтримує!]\n"
-" -sub <file>   вказати файл субтитрів (див. також -subfps, -subdelay)\n"
-" -playlist <file> вказати playlist\n"
-" -vid x -aid y  опції для вибору відео (x) і аудіо (y) потоку для програвання\n"
-" -fps x -srate y опції для зміни відео (x кадр/сек) і аудіо (y Hz) швидкості\n"
-" -pp <quality>  дозволити фільтр (0-4 для DivX, 0-63 для mpegs)\n"
-" -framedrop   дозволити втрату кадрів (для повільних машин)\n"
-"\n"
-"Клавіші:\n"
-" <- або ->   перемотування вперед/назад на 10 секунд\n"
-" вверх або вниз перемотування вперед/назад на 1 хвилину\n"
-" pgup або pgdown перемотування вперед/назад на 10 хвилин\n"
-" < або >     перемотування вперед/назад у списку програвання\n"
-" p або ПРОБІЛ  зупинити фільм (будь-яка клавіша - продовжити)\n"
-" q або ESC    зупинити відтворення і вихід\n"
-" + або -     регулювати затримку звуку по +/- 0.1 секунді\n"
-" o        циклічний перебір OSD режимів: нема / навігація / навігація+таймер\n"
-" * або /     додати або зменшити гучність (натискання 'm' вибирає master/pcm)\n"
-" z або x     регулювати затримку субтитрів по +/- 0.1 секунді\n"
-" r or t     змінити положення субтитрів вгору/вниз, також див. -vf expand\n"
+
+#define MSGTR_Help \
+"Запуск:  mplayer [опції] [path/]filename\n"\
+"\n"\
+"Опції:\n"\
+" -vo <drv[:dev]> вибір драйвера і пристрою відео виводу (список див. з '-vo help')\n"\
+" -ao <drv[:dev]> вибір драйвера і пристрою аудіо виводу (список див. з '-ao help')\n"\
+MSGTR_HelpVCD \
+MSGTR_HelpDVD \
+" -alang/-slang  вибрати мову DVD аудіо/субтитрів (двосимвольний код країни)\n"\
+" -ss <час>    переміститися на задану (секунди або ГГ:ХХ:СС) позицію\n"\
+" -nosound    без звуку\n"\
+" -fs -vm -zoom  повноекранне програвання (повноекр.,зміна відео,масштабування\n"\
+" -x <x> -y <y>  маштабувати картинку до <x> * <y> [якщо -vo драйвер підтримує!]\n"\
+" -sub <file>   вказати файл субтитрів (див. також -subfps, -subdelay)\n"\
+" -playlist <file> вказати playlist\n"\
+" -vid x -aid y  опції для вибору відео (x) і аудіо (y) потоку для програвання\n"\
+" -fps x -srate y опції для зміни відео (x кадр/сек) і аудіо (y Hz) швидкості\n"\
+" -pp <quality>  дозволити фільтр (0-4 для DivX, 0-63 для mpegs)\n"\
+" -framedrop   дозволити втрату кадрів (для повільних машин)\n"\
+"\n"\
+"Клавіші:\n"\
+" <- або ->   перемотування вперед/назад на 10 секунд\n"\
+" вверх або вниз перемотування вперед/назад на 1 хвилину\n"\
+" pgup або pgdown перемотування вперед/назад на 10 хвилин\n"\
+" < або >     перемотування вперед/назад у списку програвання\n"\
+" p або ПРОБІЛ  зупинити фільм (будь-яка клавіша - продовжити)\n"\
+" q або ESC    зупинити відтворення і вихід\n"\
+" + або -     регулювати затримку звуку по +/- 0.1 секунді\n"\
+" o        циклічний перебір OSD режимів: нема / навігація / навігація+таймер\n"\
+" * або /     додати або зменшити гучність (натискання 'm' вибирає master/pcm)\n"\
+" z або x     регулювати затримку субтитрів по +/- 0.1 секунді\n"\
+" r or t     змінити положення субтитрів вгору/вниз, також див. -vf expand\n"\
+"\n"\
+" * * * ДЕТАЛЬНІШЕ ДИВ. ДОКУМЕНТАЦІЮ, ПРО ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ І КЛЮЧІ! * * *\n"\
 "\n"
-" * * * ДЕТАЛЬНІШЕ ДИВ. ДОКУМЕНТАЦІЮ, ПРО ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ І КЛЮЧІ! * * *\n"
-"\n";
+
+static const char help_text[] = MSGTR_Help;
 
 // ========================= MPlayer messages ===========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-zh_CN.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-zh_CN.h	Fri Feb 7 20:49:56 2014	(r36804)
+++ trunk/help/help_mp-zh_CN.h	Fri Feb 7 20:52:17 2014	(r36805)
@@ -12,45 +12,55 @@
 
 // ========================= MPlayer help ===========================
 
-static const char help_text[]=
-"用法:      mplayer [选项] [URL|路径/]文件名\n"
-"\n"
-"基本选项:    (完整列表参见手册页)\n"
-" -vo <drv>    选择视频输出驱动程序(查看驱动程序列表用“-vo help”)\n"
-" -ao <drv>    选择音频输出驱动程序(查看驱动程序列表用“-ao help”)\n"
 #ifdef CONFIG_VCD
-" vcd://<曲目号>  播放 (S)VCD(超级VCD)曲目(无格式设备,无需装载)\n"
+#define MSGTR_HelpVCD " vcd://<曲目号>  播放 (S)VCD(超级VCD)曲目(无格式设备,无需装载)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpVCD
 #endif
+
 #ifdef CONFIG_DVDREAD
-" dvd://<标题号>  从设备而不是从普通文件上播放 DVD 标题\n"
+#define MSGTR_HelpDVD " dvd://<标题号>  从设备而不是从普通文件上播放 DVD 标题\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpDVD
 #endif
-" -alang/-slang  选择 DVD 音频/字幕的语言(使用两字符的国家代号)\n"
-" -ss <位置>    定位至给定的(秒数或时:分:秒 - hh:mm:ss)位置\n"
-" -nosound     不播放声音\n"
-" -fs       全屏播放(或用 -vm、-zoom,详见手册相关页面)\n"
-" -x <x> -y <y>  设置显示的分辨率(用以与 -vm 或 -zoom 一起使用)\n"
-" -sub <文件>   指定所使用的字幕文件(另见 -subfps、-subdelay)\n"
-" -playlist <文件> 指定播放列表文件\n"
-" -vid x -aid y  选择播放视频流(x)和音频流(y)\n"
-" -fps x -srate y 改变视频帧率为 x(fps),音频采样率为 y(Hz)\n"
-" -pp <质量>    启用后期处理过滤器(详见于手册相关页面)\n"
-" -framedrop    启用丢帧(用于运行慢的机器)\n"
-"\n"
-"基本控制键:   (完整列表见手册相关页面,也请查阅 input.conf)\n"
-" <- 或 ->    后退/快进 10 秒\n"
-" 上 或 下     后退/快进 1 分钟\n"
-" pgdown 或 pgup  后退/快进 10 分钟\n"
-" < 或 >      跳到播放列表中的前一个/后一个\n"
-" p 或 空格键   暂停影片(按任意键继续)\n"
-" q 或 ESC     停止播放并退出程序\n"
-" + 或 -      音频延迟 +/- 0.1 秒\n"
-" o        循环切换 OSD 模式:无/定位条/定位条加计时器\n"
-" * 或 /      增加或减少 PCM 音量\n"
-" x 或 z      字幕延迟 +/- 0.1 秒\n"
-" r 或 t      字幕位置上移/下移,另见“-vf expand”\n"
+
+#define MSGTR_Help \
+"用法:      mplayer [选项] [URL|路径/]文件名\n"\
+"\n"\
+"基本选项:    (完整列表参见手册页)\n"\
+" -vo <drv>    选择视频输出驱动程序(查看驱动程序列表用“-vo help”)\n"\
+" -ao <drv>    选择音频输出驱动程序(查看驱动程序列表用“-ao help”)\n"\
+MSGTR_HelpVCD \
+MSGTR_HelpDVD \
+" -alang/-slang  选择 DVD 音频/字幕的语言(使用两字符的国家代号)\n"\
+" -ss <位置>    定位至给定的(秒数或时:分:秒 - hh:mm:ss)位置\n"\
+" -nosound     不播放声音\n"\
+" -fs       全屏播放(或用 -vm、-zoom,详见手册相关页面)\n"\
+" -x <x> -y <y>  设置显示的分辨率(用以与 -vm 或 -zoom 一起使用)\n"\
+" -sub <文件>   指定所使用的字幕文件(另见 -subfps、-subdelay)\n"\
+" -playlist <文件> 指定播放列表文件\n"\
+" -vid x -aid y  选择播放视频流(x)和音频流(y)\n"\
+" -fps x -srate y 改变视频帧率为 x(fps),音频采样率为 y(Hz)\n"\
+" -pp <质量>    启用后期处理过滤器(详见于手册相关页面)\n"\
+" -framedrop    启用丢帧(用于运行慢的机器)\n"\
+"\n"\
+"基本控制键:   (完整列表见手册相关页面,也请查阅 input.conf)\n"\
+" <- 或 ->    后退/快进 10 秒\n"\
+" 上 或 下     后退/快进 1 分钟\n"\
+" pgdown 或 pgup  后退/快进 10 分钟\n"\
+" < 或 >      跳到播放列表中的前一个/后一个\n"\
+" p 或 空格键   暂停影片(按任意键继续)\n"\
+" q 或 ESC     停止播放并退出程序\n"\
+" + 或 -      音频延迟 +/- 0.1 秒\n"\
+" o        循环切换 OSD 模式:无/定位条/定位条加计时器\n"\
+" * 或 /      增加或减少 PCM 音量\n"\
+" x 或 z      字幕延迟 +/- 0.1 秒\n"\
+" r 或 t      字幕位置上移/下移,另见“-vf expand”\n"\
+"\n"\
+" * * * 参见手册相关页面可获取具体内容,及更多(高级)选项和控制键的信息 * * *\n"\
 "\n"
-" * * * 参见手册相关页面可获取具体内容,及更多(高级)选项和控制键的信息 * * *\n"
-"\n";
+
+static const char help_text[] = MSGTR_Help;
 
 // ========================= MPlayer messages ===========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-zh_TW.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-zh_TW.h	Fri Feb 7 20:49:56 2014	(r36804)
+++ trunk/help/help_mp-zh_TW.h	Fri Feb 7 20:52:17 2014	(r36805)
@@ -8,45 +8,55 @@
 
 // ========================= MPlayer help ===========================
 
-static const char help_text[]=
-"用法:  mplayer [選項] [URL|路徑/]文件名\n"
-"\n"
-"基本選項: (完整列表參見手册頁)\n"
-" -vo <drv>    選擇視頻輸出驅動 (查看驅動列表用“-vo help”)\n"
-" -ao <drv>    選擇音頻輸出驅動 (查看驅動列表用“-ao help”)\n"
 #ifdef CONFIG_VCD
-" vcd://<trackno> 播放 (S)VCD 軌迹號 (原始設備, 無需安挂)\n"
+#define MSGTR_HelpVCD " vcd://<trackno> 播放 (S)VCD 軌迹號 (原始設備, 無需安挂)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpVCD
 #endif
+
 #ifdef CONFIG_DVDREAD
-" dvd://<titleno> 從設備而不是普通文件上播放 DVD 標題號\n"
-" -alang/-slang  選擇 DVD 音軌/字幕的語言(使用兩字符的國家代號)\n"
+#define MSGTR_HelpDVD " dvd://<titleno> 從設備而不是普通文件上播放 DVD 標題號\n"\
+           " -alang/-slang  選擇 DVD 音軌/字幕的語言(使用兩字符的國家代號)\n"
+#else
+#define MSGTR_HelpDVD
 #endif
-" -ss <position>  尋找到給定(多少秒或時分秒 hh:mm:ss 的)位置\n"
-" -nosound     不播放聲音\n"
-" -fs       全屏播放 (或者用 -vm, -zoom, 詳見于手册頁)\n"
-" -x <x> -y <y>  設置顯示的分辨率(提供給 -vm 或者 -zoom 使用)\n"
-" -sub <file>   指定字幕文件 (參見 -subfps, -subdelay)\n"
-" -playlist <file> 指定播放列表文件\n"
-" -vid x -aid y  選擇用于播放的 x 視頻流和 y 音頻流通道號\n"
-" -fps x -srate y 改變視頻率為 x 幀秒(fps)和音頻率為 y 赫兹(Hz)\n"
-" -pp <quality>  使用後期處理過濾器/濾鏡 (詳見于手册頁)\n"
-" -framedrop    使用丢幀(用于慢機器)\n"
-"\n"
-"基本控製鍵: (完整的列表參見于手册頁, 同時也請核查 input.conf)\n"
-" <- or ->    後退/快進 10 秒\n"
-" down or up    後退/快進 1 分鐘\n"
-" pgdown or pgup  後退/快進 10 分鐘\n"
-" < or >      跳到播放列表中的前一個/後一個\n"
-" p or SPACE    暫停播放(按任意鍵繼續)\n"
-" q or ESC     停止播放并退出程序\n"
-" + or -      調整音頻延遲增加/减少 0.1 秒\n"
-" o        循環 OSD 模式: 無/搜索條/搜索條加計時器\n"
-" * or /      增加或减少 PCM 音量\n"
-" x or z      調整字幕延遲增加/减少 0.1 秒\n"
-" r or t      上/下調整字幕位置, 參見“-vf expand”\n"
+
+#define MSGTR_Help \
+"用法:  mplayer [選項] [URL|路徑/]文件名\n"\
+"\n"\
+"基本選項: (完整列表參見手册頁)\n"\
+" -vo <drv>    選擇視頻輸出驅動 (查看驅動列表用“-vo help”)\n"\
+" -ao <drv>    選擇音頻輸出驅動 (查看驅動列表用“-ao help”)\n"\
+MSGTR_HelpVCD \
+MSGTR_HelpDVD \
+" -ss <position>  尋找到給定(多少秒或時分秒 hh:mm:ss 的)位置\n"\
+" -nosound     不播放聲音\n"\
+" -fs       全屏播放 (或者用 -vm, -zoom, 詳見于手册頁)\n"\
+" -x <x> -y <y>  設置顯示的分辨率(提供給 -vm 或者 -zoom 使用)\n"\
+" -sub <file>   指定字幕文件 (參見 -subfps, -subdelay)\n"\
+" -playlist <file> 指定播放列表文件\n"\
+" -vid x -aid y  選擇用于播放的 x 視頻流和 y 音頻流通道號\n"\
+" -fps x -srate y 改變視頻率為 x 幀秒(fps)和音頻率為 y 赫兹(Hz)\n"\
+" -pp <quality>  使用後期處理過濾器/濾鏡 (詳見于手册頁)\n"\
+" -framedrop    使用丢幀(用于慢機器)\n"\
+"\n"\
+"基本控製鍵: (完整的列表參見于手册頁, 同時也請核查 input.conf)\n"\
+" <- or ->    後退/快進 10 秒\n"\
+" down or up    後退/快進 1 分鐘\n"\
+" pgdown or pgup  後退/快進 10 分鐘\n"\
+" < or >      跳到播放列表中的前一個/後一個\n"\
+" p or SPACE    暫停播放(按任意鍵繼續)\n"\
+" q or ESC     停止播放并退出程序\n"\
+" + or -      調整音頻延遲增加/减少 0.1 秒\n"\
+" o        循環 OSD 模式: 無/搜索條/搜索條加計時器\n"\
+" * or /      增加或减少 PCM 音量\n"\
+" x or z      調整字幕延遲增加/减少 0.1 秒\n"\
+" r or t      上/下調整字幕位置, 參見“-vf expand”\n"\
+"\n"\
+" * * * 詳細内容,更多的(高級)選項和控製鍵,請參見手册頁 * * *\n"\
 "\n"
-" * * * 詳細内容,更多的(高級)選項和控製鍵,請參見手册頁 * * *\n"
-"\n";
+
+static const char help_text[] = MSGTR_Help;
 
 // ========================= MPlayer messages ===========================
 


More information about the MPlayer-translations mailing list