[MPlayer-translations] r33915 - in trunk: codec-cfg.c help/help_mp-bg.h help/help_mp-cs.h help/help_mp-de.h help/help_mp-dk.h help/help_mp-el.h help/help_mp-en.h help/help_mp-es.h help/help_mp-fr.h help/help_mp-hu.h help...

diego subversion at mplayerhq.hu
Mon Jul 25 01:55:34 CEST 2011


Author: diego
Date: Mon Jul 25 01:55:34 2011
New Revision: 33915

Log:
Do not translate console messages of verbosity level MSGL_V and above.

Modified:
  trunk/help/help_mp-bg.h
  trunk/help/help_mp-cs.h
  trunk/help/help_mp-de.h
  trunk/help/help_mp-dk.h
  trunk/help/help_mp-el.h
  trunk/help/help_mp-es.h
  trunk/help/help_mp-fr.h
  trunk/help/help_mp-hu.h
  trunk/help/help_mp-it.h
  trunk/help/help_mp-ja.h
  trunk/help/help_mp-ko.h
  trunk/help/help_mp-mk.h
  trunk/help/help_mp-nb.h
  trunk/help/help_mp-nl.h
  trunk/help/help_mp-pl.h
  trunk/help/help_mp-pt_BR.h
  trunk/help/help_mp-ro.h
  trunk/help/help_mp-ru.h
  trunk/help/help_mp-sk.h
  trunk/help/help_mp-sv.h
  trunk/help/help_mp-tr.h
  trunk/help/help_mp-uk.h
  trunk/help/help_mp-zh_CN.h
  trunk/help/help_mp-zh_TW.h

Changes in other areas also in this revision:
Modified:
  trunk/codec-cfg.c
  trunk/help/help_mp-en.h
  trunk/input/appleir.c
  trunk/input/joystick.c
  trunk/input/lirc.c
  trunk/libao2/audio_out.c
  trunk/libmpcodecs/ae_lame.c
  trunk/libmpcodecs/dec_audio.c
  trunk/libmpcodecs/dec_video.c
  trunk/libmpcodecs/vd_dmo.c
  trunk/libmpcodecs/vd_dshow.c
  trunk/libmpdemux/aviheader.c
  trunk/libmpdemux/demux_asf.c
  trunk/libmpdemux/demux_mpg.c
  trunk/libmpdemux/demuxer.c
  trunk/libmpdemux/muxer.c
  trunk/mpcommon.c
  trunk/mplayer.c
  trunk/stream/ai_alsa.c
  trunk/stream/ai_alsa1x.c
  trunk/stream/stream_bluray.c
  trunk/stream/stream_radio.c
  trunk/stream/tv.c
  trunk/stream/tvi_dshow.c

Modified: trunk/help/help_mp-bg.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-bg.h	Mon Jul 25 01:55:26 2011	(r33914)
+++ trunk/help/help_mp-bg.h	Mon Jul 25 01:55:34 2011	(r33915)
@@ -61,7 +61,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_NoHomeDir "HOME директорията не може да бъде открита.\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "Проблем с функция get_path(\"config\") \n"
 #define MSGTR_CreatingCfgFile "Създава се конфигурационен файл: %s\n"
-#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Използва се вградения codecs.conf.\n"
 #define MSGTR_CantLoadFont "Не може да се зареди шрифт: %s\n"
 #define MSGTR_CantLoadSub "Не могат да бъдат заредени субтитри: %s\n"
 #define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "dump: ФАТАЛНО: Избраният поток липсва!\n"
@@ -102,8 +101,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_Playing "Възпроизвеждане на %s.\n"
 #define MSGTR_NoSound "Аудио: няма звук\n"
 #define MSGTR_FPSforced "Наложени са %5.3f кадъра в секунда (ftime: %5.3f).\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "Компилиран с динамично установяване на процесора - ВНИМАНИЕ - това не е оптимално!\nЗа най-добра производителност, рекомпилирайте MPlayer с --disable-runtime-cpudetection.\n"
-#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "Компилиран за x86 процесори с разширения:"
 #define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Достъпни видео драйвери:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Достъпни аудио драйвери:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Достъпни аудио кодеци:\n"
@@ -111,7 +108,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AvailableAudioFm "Достъпни (вградени) фамилии аудио кодеци/драйвери:\n"
 #define MSGTR_AvailableVideoFm "Достъпни (вградени) фамилии видео кодеци/драйвери:\n"
 #define MSGTR_AvailableFsType "Достъпни пълноекранни режими:\n"
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "Използва се хардуерния RTC таймер (%ldHz).\n"
 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Видео: Параметрите не могат да бъдат прочетени.\n"
 #define MSGTR_NoStreamFound "Не е открит поток.\n"
 #define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Грешка при отваряне/инициализиране на избраното видео устройство (-vo).\n"
@@ -143,14 +139,11 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_LoadingConfig "Зарежда се конфигурационен файл '%s'\n"
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "SUB: добавен е файл със субтитри (%d): %s\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Грешка при отваряне на файла [%s] за запис!\n"
-#define MSGTR_CommandLine "Команден ред:"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Грешка при отваряне на %s: %s (необходими са права за четене).\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Linux RTC грешка при инициализация в ioctl (rtc_irqp_set кд%lu): %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Добавете \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" към системните стартови скриптове.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Linux RTC init грешка в ioctl (rtc_pie_on): %s\n"
 #define MSGTR_UsingTimingType "използва се %s таймер.\n"
-#define MSGTR_MenuInitialized "Менюто е инициализирано: %s\n"
-#define MSGTR_MenuInitFailed "Менюто не може да бъде инициализирано.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "Внимание: Функцията getch2_init е извикана двукратно!\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "Видео филтъра libmenu не може да бъде отворен без root меню %s.\n"
 #define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Грешка при предварителна инициализация на аудио филтрите!\n"
@@ -213,12 +206,9 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MP3AudioSelected "Избрано е MP3 аудио\n"
 #define MSGTR_CannotAllocateBytes "Не може да се заделят %d байта\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "АУДИО ЗАКЪСНЕНИЕТО е настроено на %5.3f\n"
-#define MSGTR_SettingAudioInputGain "Аудио усилването е нагласено на %f\n"
-#define MSGTR_LamePresetEquals "\nпрофил=%s\n\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Предварителното аудио зареждане е ограничено на 0.4с\n"
 #define MSGTR_IncreasingAudioDensity "Гъстотата на звука е увеличена на 4\n"
 #define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "Налагане на нулево предварително аудио зареждане, max pts correction to 0\n"
-#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nCBR аудио: %d байта/сек, %d байта за блок\n"
 #define MSGTR_LameVersion "LAME версия %s (%s)\n\n"
 #define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "Грешка: Указаният битрейт е извън допустимите граници за този профил\n"\
 "\n"\
@@ -402,7 +392,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CodecNeedsOutfmt "\nкодекът(%s) се нуждае от 'outfmt'!\n"
 #define MSGTR_CantAllocateComment "Не може да се задели памет за коментар. "
 #define MSGTR_GetTokenMaxNotLessThanMAX_NR_TOKEN "get_token(): max >= MAX_MR_TOKEN!"
-#define MSGTR_ReadingFile "Четене от %s: "
 #define MSGTR_CantOpenFileError "'%s': %s не може да бъде отворен\n"
 #define MSGTR_CantGetMemoryForLine "Няма достатъчно памет за 'line': %s\n"
 #define MSGTR_CantReallocCodecsp "Не може да презадели памет за '*codecsp': %s\n"
@@ -460,7 +449,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_SwitchToNi "\nЗле структуриран AVI файл - превключване към -ni режим...\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "%s формат.\n"
 #define MSGTR_DetectedAudiofile "Аудио файл.\n"
-#define MSGTR_NotSystemStream "Не е MPEG System Stream... (може би Transport Stream?)\n"
 #define MSGTR_InvalidMPEGES "Невалиден MPEG-ES поток??? Свържете се с автора, може да е бъг :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "============ За съжаление, този формат не се разпознава/поддържа =============\n"\
                  "=== Ако този файл е AVI, ASF или MPEG поток, моля уведомете автора! ===\n"
@@ -482,11 +470,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Поддръжката на компресирани хедъри изисква ZLIB!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: ВНИМАНИЕ: Открит е променлив FOURCC код!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: ВНИМАНИЕ: твърде много пътечки"
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> Открит е аудио поток: %d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> Открит е видео поток: %d\n"
 #define MSGTR_DetectedTV "Открита е телевизия! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Не може да бъде отворен ogg разпределител.\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: Търсене на звуков поток (id:%d).\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Не може да се отвори звуков поток: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Не могат да бъдат отворени субтитри: %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Не може да бъде отворен аудио разпределител: %s\n"
@@ -518,21 +503,15 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Използване на външен филтър за допълнителна обработка, max q = %d.\n"
 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Използване на допълнителна обработка от страна на кодека, max q = %d.\n"
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "Видео атрибут '%s' не се поддържа от vo & vd.\n"
 #define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Заявената фамилия видео кодеци [%s] (vfm=%s) не е достъпна.\nРазрешете я по време на компилация.\n"
 #define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Заявената фамилия аудио кодеци [%s] (afm=%s) не е достъпна.\nРазрешете я по време на компилация.\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Отваряне на видео декодер: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Отваряне на аудио декодер: [%s] %s\n"
-#define MSGTR_UninitVideoStr "uninit video: %s\n"
-#define MSGTR_UninitAudioStr "uninit audio: %s\n"
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "Инициализацията на VDecoder се провали :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "Инициализацията на ADecoder се провали :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "Предварителната инициализация на ADecoder се провали :(\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: Заделяне на %d байта за входния буфер.\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: Заделяне на %d + %d = %d байта за изходния буфер.\n"
 
 // LIRC:
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "Установяване на LIRC поддръжка...\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "Няма да има LIRC поддръжка.\n"
 #define MSGTR_LIRCcfgerr "Конфигурационният файл за LIRC %s не може да бъде прочетен.\n"
 
@@ -550,8 +529,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // vd_dshow.c, vd_dmo.c
 #define MSGTR_DownloadCodecPackage "Трябва да обновите/инсталирате пакета с двоичните кодеци.\nОтидете на http://www.mplayerhq.hu/dload.html\n"
-#define MSGTR_DShowInitOK "INFO: Видеокодек Win32/DShow е инициализиран успешно.\n"
-#define MSGTR_DMOInitOK "INFO: Видеокодек Win32/DMO е инициализиран успешно.\n"
 
 // x11_common.c
 #define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: Не може да прати EWMH fullscreen Event!\n"
@@ -948,7 +925,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // ao_sun.c
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscSetinfoFailed "[AO SUN] rtsc: SETINFO се провали.\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: провал на записа."
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] Не може да бъде отворено устройство %s, %s -> без звук.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] audio_setup: вашата звукова карта не поддържа %d канал, %s, %d Hz честота.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** Вашият аудио драйвер НЕ поддържа функцията select() ***\nРекомпилирайте MPlayer с #undef HAVE_AUDIO_SELECT в config.h !\n\n"

Modified: trunk/help/help_mp-cs.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-cs.h	Mon Jul 25 01:55:26 2011	(r33914)
+++ trunk/help/help_mp-cs.h	Mon Jul 25 01:55:34 2011	(r33915)
@@ -59,7 +59,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_NoHomeDir "Nemohu nalézt domácí adresář.\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "Nastal problém s get_path(\"config\")\n"
 #define MSGTR_CreatingCfgFile "Vytvářím konfigurační soubor: %s\n"
-#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Používám zabudovaný výchozí codecs.conf.\n"
 #define MSGTR_CantLoadFont "Nemohu načíst bitmapový font: %s\n"
 #define MSGTR_CantLoadSub "Nemohu načíst titulky: %s\n"
 #define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "dump: Kritická chyba: Chybí požadovaný datový proud!\n"
@@ -101,8 +100,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_Playing "\nPřehrávám %s\n"
 #define MSGTR_NoSound "Audio: žádný zvuk\n"
 #define MSGTR_FPSforced "FPS vynuceno na hodnotu %5.3f (vyn. čas: %5.3f)\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "Přeloženo s detekcí CPU za běhu."
-#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "Přeloženo pro CPU x86 s rozšířeními:"
 #define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Dostupná video rozhraní:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Dostupná audio rozhraní:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Dostupné audio kodeky:\n"
@@ -110,7 +107,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AvailableAudioFm "Dostupné (zakompilované) rodiny audio kodeků/ovladačů:\n"
 #define MSGTR_AvailableVideoFm "Dostupné (zakompilované) rodiny video kodeků/ovladačů:\n"
 #define MSGTR_AvailableFsType "Dostupné režimy změny hladiny při celoobrazovkovém zobrazení:\n"
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "Pro časování použity linuxové hardwarové RTC (%ldHz).\n"
 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Video: Nelze přečíst vlastnosti.\n"
 #define MSGTR_NoStreamFound "Nenalezen žádný datový proud.\n"
 #define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Chyba při otevírání/inicializaci vybraného video_out (-vo) zařízení.\n"
@@ -144,14 +140,11 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "SUB: Přidán soubor s titulky (%d): %s\n"
 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "SUB: Odebrán soubor s titulky (%d): %s\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Chyba při otevírání souboru [%s] pro zápis!\n"
-#define MSGTR_CommandLine "Příkazový řádek:"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Selhalo otevření %s: %s (by mělo být čitelné uživatelem.)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Chyba inicializace Linuxových RTC v ioctl (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Zkuste přidat \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" do startovacích\n skriptů vašeho systému.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Chyba inicializace Linuxových RTC v ioctl (rtc_pie_on): %s\n"
 #define MSGTR_UsingTimingType "Používám %s časování.\n"
-#define MSGTR_MenuInitialized "Menu inicializováno: %s\n"
-#define MSGTR_MenuInitFailed "Selhala inicializace menu.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "VAROVÁNÍ: getch2_init volána dvakrát!\n"
 #define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Nemohu uložit (dump) tento proud - žádný deskriptor souboru není dostupný.\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "Nemohu otevřít video filtr libmenu s kořenovým menu %s.\n"
@@ -280,12 +273,9 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CannotAllocateBytes "Nelze alokovat %d bajtů.\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "Nastavuji zpoždění zvuku na %5.3fs.\n"
 #define MSGTR_SettingVideoDelay "Nastavuji zpoždění videa na %5.3fs.\n"
-#define MSGTR_SettingAudioInputGain "Nastavuji předzesílení zvukového vstupu na %f.\n"
-#define MSGTR_LamePresetEquals "\npreset=%s\n\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Omezuji přednačítání zvuku na 0.4s.\n"
 #define MSGTR_IncreasingAudioDensity "Zvyšuji hustotu audia na 4.\n"
 #define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "Vynucuji přednačítání zvuku na 0, max korekci pts na 0.\n"
-#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nCBR zvuk: %d bajtů/s, %d bajtů/blok\n"
 #define MSGTR_LameVersion "LAME ve verzi %s (%s)\n\n"
 #define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "Chyba: Specifikovaný datový tok je mimo rozsah pro tento preset režim.\n"\
 "\n"\
@@ -471,7 +461,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CodecNeedsOutfmt "\nkodek(%s) vyžaduje 'outfmt'!\n"
 #define MSGTR_CantAllocateComment "Nelze alokovat paměť pro komentář. "
 #define MSGTR_GetTokenMaxNotLessThanMAX_NR_TOKEN "get_token(): max >= MAX_MR_TOKEN!"
-#define MSGTR_ReadingFile "Načítám %s: "
 #define MSGTR_CantOpenFileError "Nelze otevřít '%s': %s\n"
 #define MSGTR_CantGetMemoryForLine "Nemám paměť pro 'line': %s\n"
 #define MSGTR_CantReallocCodecsp "Nelze realokovat '*codecsp': %s\n"
@@ -1119,10 +1108,8 @@ static const char help_text[]=
 
 // audio_out.c
 #define MSGTR_AO_ALSA9_1x_Removed "audio_out: moduly alsa9 a alsa1x byly odstraněny, místo nich použijte -ao alsa.\n"
-#define MSGTR_AO_TryingPreferredAudioDriver "Zkouším preferované audio rozhraní '%.*s', předvolby '%s'\n"
 #define MSGTR_AO_NoSuchDriver "Takové audio rozhraní není '%.*s'\n"
 #define MSGTR_AO_FailedInit "Selhala inicializace audio rozhraní '%s'\n"
-#define MSGTR_AO_TryingEveryKnown "Zkouším všechna známá audio rozhraní...\n"
 
 // ao_oss.c
 #define MSGTR_AO_OSS_CantOpenMixer "[AO OSS] audio_setup: Nelze otevřít mixážní zařízení %s: %s\n"
@@ -1185,7 +1172,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // ao_sun.c
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscSetinfoFailed "[AO SUN] rtsc: selhalo SETINFO.\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: zápis selhal.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] Nelze otevřít zvukové zařízení %s, %s -> nebude zvuk.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] audio_setup: Vaše karta nepodporuje %d kanálové, %s, %d Hz vzorkování.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** Ovladač Vaší zvukové karty NEPODPORUJE select() ***\n Překompilujte MPlayer s #undef HAVE_AUDIO_SELECT v config.h !\n\n"
@@ -1299,7 +1285,6 @@ static const char help_text[]=
 // ========================== INPUT =========================================
 
 // joystick.c
-#define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_Opening "Otevírám zařízení joysticku %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_CantOpen "Nelze otevřít zařízení joysticku %s: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_ErrReading "Chyba při čtení zařízení joysticku: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_LoosingBytes "Joystick: Uvolnili jsme %d bajtů dat\n"
@@ -1307,8 +1292,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_WarnUnknownEvent "Joystick: varování, neznámý typ události %d\n"
 
 // appleir.c
-#define MSGTR_INPUT_APPLE_IR_Init "Inicializuji Apple IR na %s\n"
-#define MSGTR_INPUT_APPLE_IR_Detect "Zjištěno Apple IR na %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_APPLE_IR_CantOpen "Nelze otevřít Apple IR zařízení: %s\n"
 
 // input.c
@@ -1339,7 +1322,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitAppleRemote "Nelze inicializovat vstupní Apple Remote.\n"
 
 // lirc.c
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "Zapínám podporu LIRC...\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "Selhalo otevření podpory LIRC. Nebudete moci používat dálkové ovládání.\n"
 #define MSGTR_LIRCcfgerr "Nepovedlo se přečíst konfigurační soubor LIRC %s.\n"
 
@@ -1354,7 +1336,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_WarningLenIsntDivisible "Varování, délka není násobkem velikosti vzorku!\n"
 #define MSGTR_MuxbufMallocErr "Nelze alokovat paměť pro snímkovou vyrovnávací paměť muxeru!\n"
 #define MSGTR_MuxbufReallocErr "Nelze realokovat paměť pro snímkovou vyrovnávací paměť muxeru!\n"
-#define MSGTR_MuxbufSending "Snímková vyrovnávací paměť muxeru posílá %d snímků do muxeru.\n"
 #define MSGTR_WritingHeader "Zapisuji hlavičku...\n"
 #define MSGTR_WritingTrailer "Zapisuji index...\n"
 
@@ -1372,7 +1353,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_ON2AviFormat "ON2 AVI formát"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Detekován formát souboru %s.\n"
 #define MSGTR_DetectedAudiofile "Detekován zvukový soubor.\n"
-#define MSGTR_NotSystemStream "Toto není formát MPEG System Stream... (možná Transport Stream?)\n"
 #define MSGTR_InvalidMPEGES "Špatný MPEG-ES proud??? Kontaktujte autora, možná to je chyba :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "======= Bohužel, formát tohoto souboru nebyl rozpoznán/není podporován =======\n"\
                  "==== Pokud je soubor AVI, ASF nebo MPEG proud, kontaktujte prosím autora! ====\n"
@@ -1397,11 +1377,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Komprimované hlavičky vyžadují ZLIB!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: VAROVÁNÍ: Proměnná FourCC detekována!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: VAROVÁNÍ: příliš mnoho stop"
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> Nalezen audio proud: %d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> Nalezen video proud: %d\n"
 #define MSGTR_DetectedTV "Detekována TV! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Nelze otevřít Ogg demuxer.\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: Hledám audio proud (id: %d).\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Nemohu otevřít audio proud: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Nemohu otevřít proud s titulky: %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Nepovedlo se otevřít audio demuxer: %s\n"
@@ -1434,17 +1411,7 @@ static const char help_text[]=
 
 // aviheader.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_EmptyList "** prázdný seznam?!\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundMovieAt "Nalezen film na 0x%X - 0x%X\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundBitmapInfoHeader "Nalezena 'bih', %u bajtů z %d\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForMPG4V1 "Regeneruji tabulku klíčových snímků pro MS mpg4v1 video.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForDIVX3 "Regeneruji tabulku klíčových snímků pro DIVX3 video.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForMPEG4 "Regeneruji tabulku klíčových snímků pro MPEG4 video.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundWaveFmt "Nalezen 'wf', %d bajtů z %d\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundAVIV2Header "AVI: nalezena dmlh (size=%d) (total_frames=%d)\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_ReadingIndexBlockChunksForFrames "Čtu INDEX blok, %d chunků pro %d snímků (fpos=%"PRId64").\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_AdditionalRIFFHdr "Dodatečná RIFF hlavička...\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_WarnNotExtendedAVIHdr "** Varování: toto není rozšířená AVI hlavička..\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BrokenChunk "Vadný chunk? chunksize=%d (id=%.4s)\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BuildingODMLidx "AVI: ODML: Vytvářím ODML index (%d superindexchunků).\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BrokenODMLfile "AVI: ODML: Detekován vadný (neúplný?) soubor. Použije se tradiční index.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_CantReadIdxFile "Nelze číst indexový soubor %s: %s\n"
@@ -1576,21 +1543,15 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Používám externí filtr pro postprocessing, max q = %d.\n"
 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Používám integrovaný postprocessing kodeku, max q = %d.\n"
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "Video atribut '%s' není podporován vybraným vo & vd.\n"
 #define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Požadovaná rodina video kodeku [%s] (vfm=%s) není dostupná.\nAktivujte ji při kompilaci.\n"
 #define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Požadovaná rodina audio kodeku [%s] (afm=%s) není dostupná.\nAktivujte ji při kompilaci.\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Otevírám video dekodér: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_SelectedVideoCodec "Vybrán video kodek: [%s] vfm: %s (%s)\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Otevírám audio dekodér: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_SelectedAudioCodec "Vybrán audio kodek: [%s] afm: %s (%s)\n"
-#define MSGTR_BuildingAudioFilterChain "Vytvářím zvukový řetězec filtrů pro %dHz/%dch/%s -> %dHz/%dch/%s...\n"
-#define MSGTR_UninitVideoStr "Uninit video: %s\n"
-#define MSGTR_UninitAudioStr "Uninit audio: %s\n"
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "Video dekodér - inicializace selhala :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "Audio dekodér - inicializace selhala :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "Audio dekodér - předinicializace selhala :(\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: Alokuji %d bytů pro vstupní vyrovnávací paměť\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: Alokuji %d + %d = %d bytů pro výstupní vyrovnávací paměť\n"
 
 // ad_dvdpcm.c:
 #define MSGTR_SamplesWanted "Vzorky tohoto formátu potřebujeme pro zlepšení podpory. Kontaktujte prosím vývojáře.\n"
@@ -1606,8 +1567,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // vd_dshow.c, vd_dmo.c
 #define MSGTR_DownloadCodecPackage "Potřebujete aktualizovat nebo nainstalovat binární kodeky.\nJděte na http://www.mplayerhq.hu/dload.html\n"
-#define MSGTR_DShowInitOK "INFO: Inicializace Win32/DShow videokodeku OK.\n"
-#define MSGTR_DMOInitOK "INFO: Inicializace Win32/DMO videokodeku OK.\n"
 
 // libmpcodecs/vd_dmo.c vd_dshow.c vd_vfw.c
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCinepakCodec "[VD_DMO] Nemohu alokovat obraz pro kodek cinepak.\n"
@@ -1748,9 +1707,7 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_PeriodEqualsBufferSize "Nelze použít periodu odpovídající velikosti bufferu (%u == %lu)\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_CannotInstallSWParams "Nelze instalovat softwarové parametry:\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_ErrorOpeningAudio "Nelze otevřít audio: %s\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaStatusError "ALSA status error: %s"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaXRUN "ALSA xrun!!! (aspoň %.3f ms dlouhý)\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaStatus "ALSA Status:\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaXRUNPrepareError "ALSA xrun: připravuji chybu: %s"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaReadWriteError "ALSA chyba čtení/zápisu"
 
@@ -1937,17 +1894,13 @@ static const char help_text[]=
 
 // stream_radio.c
 #define MSGTR_RADIO_ChannelNamesDetected "[radio] Detekovány názvy stanic.\n"
-#define MSGTR_RADIO_FreqRange "[radio] Povolený kmitočtový rozsah je %.2f-%.2f MHz.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreqForChannel "[radio] Nesprávná frekvence pro stanici %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelNumberFloat "[radio] Nesprávné číslo kanálu: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelNumberInt "[radio] Nesprávné číslo kanálu: %d\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelName "[radio] Nesprávné jméno kanálu: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_FreqParameterDetected "[radio] Radio parametr detekován jako frekvence.\n"
-#define MSGTR_RADIO_DoneParsingChannels "[radio] Parsování stanic dokončeno.\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetTunerFailed "[radio] Varování: ioctl get tuner selhala: %s. Nastavuji frac na %d.\n"
 #define MSGTR_RADIO_NotRadioDevice "[radio] %s není rádiovým zařízením!\n"
-#define MSGTR_RADIO_TunerCapLowYes "[radio] tuner je low:yes frac=%d\n"
-#define MSGTR_RADIO_TunerCapLowNo "[radio] tuner je low:no frac=%d\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetFreqFailed "[radio] ioctl set frequency 0x%x (%.2f) selhala: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetFreqFailed "[radio] ioctl get frequency selhala: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetMuteFailed "[radio] ioctl set mute selhala: %s\n"
@@ -1957,27 +1910,21 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_RADIO_DroppingFrame "\n[radio] příliš špatné - zahazuji audio rámec (%d bajtů)!\n"
 #define MSGTR_RADIO_BufferEmpty "[radio] grab_audio_frame: prázdná vyrovnávací paměť, čekám na %d bajtů dat.\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInitFailed "[radio] audio_in_init selhala: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_AudioBuffer "[radio] Zachytávání zvuku - vyrovnávací paměť=%d bajtů (blok=%d bajtů).\n"
 #define MSGTR_RADIO_AllocateBufferFailed "[radio] nemohu alokovat vyrovnávací paměť zvuku (blok=%d,buf=%d): %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_CurrentFreq "[radio] Současná frekvence: %.2f\n"
-#define MSGTR_RADIO_SelectedChannel "[radio] Zvolený kanál: %d - %s (frekv: %.2f)\n"
 #define MSGTR_RADIO_ChangeChannelNoChannelList "[radio] Nelze změnit kanál: nezadán seznam kanálů.\n"
 #define MSGTR_RADIO_UnableOpenDevice "[radio] Nelze otevřít '%s': %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_RadioDevice "[radio] Radio fd: %d, %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_InitFracFailed "[radio] init_frac selhala.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreq "[radio] Špatná frekvence: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_UsingFreq "[radio] Používám frekvuenci: %.2f.\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInInitFailed "[radio] audio_in_init selhala.\n"
-#define MSGTR_RADIO_BufferString "[radio] %s: ve vyrovnávací paměti=%d zahozeno=%d\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInSetupFailed "[radio] volání audio_in_setup selhalo: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_CaptureStarting "[radio] Zahajuji zachytávání obsahu.\n"
 #define MSGTR_RADIO_ClearBufferFailed "[radio] Vypráznění vyrovnávací paměti selhalo: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_StreamEnableCacheFailed "[radio] Volání do stream_enable_cache selhalo: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverUnknownStr "[radio] Neznámé jméno ovladače: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverV4L2 "[radio] Používám V4Lv2 rádio rozhraní.\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverV4L "[radio] Používám V4Lv1 rádio rozhraní.\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverBSDBT848 "[radio] Používám *BSD BT848 rádio rozhraní.\n"
-#define MSGTR_RADIO_AvailableDrivers "[radio] Dostupné ovladače: "
 
 //tv.c
 #define MSGTR_TV_BogusNormParameter "tv.c: norm_from_string(%s): Bogus norm parametr, nastaveno %s.\n"
@@ -1989,30 +1936,23 @@ static const char help_text[]=
 " chyb budou ignorována. Měli byste zkusit YV12 (což je výchozí\n"\
 " barevný prostor) a přečíst si dokumentaci!\n"\
 "==================================================================\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedNormId "ID vybrané normy: %d\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedNorm "Vybraná norma: %s\n"
 #define MSGTR_TV_CannotSetNorm "Chyba: Nelze nastavit normu!\n"
 #define MSGTR_TV_MJP_WidthHeight " MJP: šířka %d výška %d\n"
 #define MSGTR_TV_UnableToSetWidth "Nelze nastavit požadovanou šířku: %d\n"
 #define MSGTR_TV_UnableToSetHeight "Nelze nastavit požadovanou výšku: %d\n"
 #define MSGTR_TV_NoTuner "Vybraný vstup nemá tuner!\n"
 #define MSGTR_TV_UnableFindChanlist "Nelze nalézt vybraný seznam kanálů! (%s)\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedChanlist "Vybraný seznam kanálů: %s (obsahuje %d kanálů)\n"
 #define MSGTR_TV_ChannelFreqParamConflict "Nemůžete nastavit kmitočet a kanál současně!\n"
 #define MSGTR_TV_ChannelNamesDetected "Detekovány názvy TV kanálů.\n"
 #define MSGTR_TV_NoFreqForChannel "Nelze nalézt kmitočet pro kanál %s (%s)\n"
 #define MSGTR_TV_SelectedChannel3 "Zvolený kanál: %s - %s (kmit: %.3f)\n"
 #define MSGTR_TV_SelectedChannel2 "Zvolený kanál: %s (kmit: %.3f)\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedFrequency "Zvolený kmitočet: %lu (%.3f)\n"
-#define MSGTR_TV_RequestedChannel "Požadovaný kanál: %s\n"
 #define MSGTR_TV_UnsupportedAudioType "Audio typu '%s (%x)' nepodporováno!\n"
-#define MSGTR_TV_AudioFormat " TV audio: %d kanálů, %d bitů, %d Hz\n"
 #define MSGTR_TV_AvailableDrivers "Dostupné ovladače:\n"
 #define MSGTR_TV_DriverInfo "Zvolený ovladač: %s\n název: %s\n autor: %s\n popis: %s\n"
 #define MSGTR_TV_NoSuchDriver "Chybí ovladač: %s\n"
 #define MSGTR_TV_DriverAutoDetectionFailed "Autodetekce TV ovladače selhala.\n"
 #define MSGTR_TV_UnknownColorOption "Zadána neznámá color volba (%d)!\n"
-#define MSGTR_TV_CurrentFrequency "Nynější kmitočet: %lu (%.3f)\n"
 #define MSGTR_TV_NoTeletext "Žádný teletext"
 #define MSGTR_TV_Bt848IoctlFailed "tvi_bsdbt848: Volání %s ioctl selhalo. Chyba: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848InvalidAudioRate "tvi_bsdbt848: Špatný vzorkovací kmitočet zvuku. Chyba: %s\n"
@@ -2040,14 +1980,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_TVI_DS_DeviceNotFound "tvi_dshow: Zařízení #%d nenalezeno\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableGetDeviceName "tvi_dshow: Nelze získat název pro zařízení #%d\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UsingDevice "tvi_dshow: Používám zařízení #%d: %s\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_DeviceName "tvi_dshow: Zařízení #%d: %s\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_DirectGetFreqFailed "tvi_dshow: Nelze získat kmitočet přímo. Použije se tabulka kanálů z OS.\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_DirectSetFreqFailed "tvi_dshow: Nelze nastavit kmitočet přímo. Použije se tabulka kanálů z OS.\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_SupportedNorms "tvi_dshow: podporované normy:"
-#define MSGTR_TVI_DS_AvailableVideoInputs "tvi_dshow: dostupné video vstupy:"
-#define MSGTR_TVI_DS_AvailableAudioInputs "tvi_dshow: dostupné audio vstupy:"
 //following phrase will be printed near the selected audio/video input
-#define MSGTR_TVI_DS_InputSelected "(vybráno)"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableExtractFreqTable "tvi_dshow: Nelze nahrát kmitočtovou tabulku z kstvtune.ax\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_WrongDeviceParam "tvi_dshow: Špatný parametr zařízení: %s\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_WrongDeviceIndex "tvi_dshow: Špatný index zařízení: %d\n"
@@ -2059,7 +1993,6 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_TVI_DS_ChangingWidthHeightNotSupported "tvi_dshow: Změnu výšky/šířky videa zařízení nepodporuje.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_SelectingInputNotSupported "tvi_dshow: Volbu zdroje pro zachytávání zařízení nepodporuje.\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_FreqTableLoaded "tvi_dshow: nahrána systémová (%s) frekvenční tabulka pro zemi id=%d (kanály:%d).\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_ErrorParsingAudioFormatStruct "tvi_dshow: Nelze parsovat strukturu audio formátu.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_ErrorParsingVideoFormatStruct "tvi_dshow: Nelze parsovat strukturu video formátu.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableSetAudioMode "tvi_dshow: Nelze nastavit audio režim %d. Chyba:0x%x\n"

Modified: trunk/help/help_mp-de.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-de.h	Mon Jul 25 01:55:26 2011	(r33914)
+++ trunk/help/help_mp-de.h	Mon Jul 25 01:55:34 2011	(r33915)
@@ -68,7 +68,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_NoHomeDir "Kann Homeverzeichnis nicht finden.\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "get_path(\"config\") fehlgeschlagen.\n"
 #define MSGTR_CreatingCfgFile "Erstelle Konfigurationsdatei: %s\n"
-#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Benutze eingebaute Standardwerte für codecs.conf.\n"
 #define MSGTR_CantLoadFont "Bitmap-Schriftdatei '%s' kann nicht geladen werden.\n"
 #define MSGTR_CantLoadSub "Untertitel '%s' können nicht geladen werden.\n"
 #define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "dump: FATAL: Ausgewählter Stream fehlt!\n"
@@ -117,8 +116,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_Playing "\nSpiele %s.\n"
 #define MSGTR_NoSound "Audio: kein Ton!\n"
 #define MSGTR_FPSforced "FPS von %5.3f erzwungen (ftime: %5.3f).\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "MPlayer mit CPU-Erkennung zur Laufzeit kompiliert.\n"
-#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "Kompiliert für x86 CPU mit folgenden Erweiterungen:"
 #define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Verfügbare Videoausgabetreiber:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Verfügbare Audioausgabetreiber:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Verfügbare Audiocodecs:\n"
@@ -126,7 +123,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AvailableAudioFm "Verfügbare (in das Binary kompilierte) Audiocodecfamilien:\n"
 #define MSGTR_AvailableVideoFm "Verfügbare (in das Binary kompilierte) Videocodecfamilien:\n"
 #define MSGTR_AvailableFsType "Verfügbare Vollbildschirm-Modi:\n"
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "Verwende Linux Hardware RTC-Timing (%ldHz).\n"
 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Video: Kann Eigenschaften nicht lesen.\n"
 #define MSGTR_NoStreamFound "Keine Streams gefunden.\n"
 #define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Fehler beim Öffnen/Initialisieren des ausgewählten Videoausgabetreibers (-vo).\n"
@@ -164,14 +160,11 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "SUB: Untertiteldatei (%d) hinzugefügt: %s\n"
 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "SUB: Untertiteldatei (%d) entfernt: %s\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Fehler beim Öffnen von Datei [%s] zum Schreiben!\n"
-#define MSGTR_CommandLine "Kommandozeile:"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Konnte %s nicht öffnen: %s (sollte für den Benutzer lesbar sein).\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Linux-RTC-Initialisierungsfehler in ioctl (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Versuche, \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" zu deinen Systemstartskripten hinzuzufügen.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Linux-RTC-Initialisierungsfehler in ioctl (rtc_pie_on): %s\n"
 #define MSGTR_UsingTimingType "Benutze %s-Zeitgeber.\n"
-#define MSGTR_MenuInitialized "Menü initialisiert: %s\n"
-#define MSGTR_MenuInitFailed "Initialisierung des Menüs fehlgeschlagen.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "WARNUNG: getch2_init doppelt aufgerufen!\n"
 #define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Kann Dump dieses Streams nicht anlegen - kein 'fd' verfügbar.\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "Kann den libmenu-Videofilter nicht mit dem Ursprungsmenü %s öffnen.\n"
@@ -300,12 +293,9 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CannotAllocateBytes "Konnte %d Bytes nicht reservieren.\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "Setze Audioverzögerung auf %5.3fs.\n"
 #define MSGTR_SettingVideoDelay "Setze Videoverzögerung auf %5.3fs.\n"
-#define MSGTR_SettingAudioInputGain "Setze Audioeingangsverstärkung auf %f.\n"
-#define MSGTR_LamePresetEquals "\nPreset=%s\n\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Limitiere Audio-Preload auf 0.4s.\n"
 #define MSGTR_IncreasingAudioDensity "Erhöhe Audiodichte auf 4.\n"
 #define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "Erzwinge Audio-Preload von 0, maximale pts-Korrektur von 0.\n"
-#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nCBR Audio: %d Bytes/Sek, %d Bytes/Block\n"
 #define MSGTR_LameVersion "LAME-Version %s (%s)\n\n"
 #define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "Fehler: Die angegebene Bitrate ist außerhalb des gültigen Bereichs\nfür dieses Preset.\n"\
 "\n"\
@@ -498,7 +488,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CodecNeedsOutfmt "\nCodec(%s) braucht ein 'outfmt'!\n"
 #define MSGTR_CantAllocateComment "Kann Speicher für Kommentar nicht allozieren. "
 #define MSGTR_GetTokenMaxNotLessThanMAX_NR_TOKEN "get_token(): max >= MAX_MR_TOKEN!"
-#define MSGTR_ReadingFile "Lese %s: "
 #define MSGTR_CantOpenFileError "Kann '%s' nicht öffnen: %s\n"
 #define MSGTR_CantGetMemoryForLine "Bekomme keinen Speicher für 'line': %s\n"
 #define MSGTR_CantReallocCodecsp "Kann '*codecsp' nicht erneut allozieren: %s\n"
@@ -603,7 +592,6 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_MuxbufMallocErr "Speicher für Muxer-Framepuffer konnte nicht alloziert werden!\n"
 #define MSGTR_MuxbufReallocErr "Speicher für Muxer-Framepuffer konnte nicht vergrößert werden!\n"
-#define MSGTR_MuxbufSending "Muxer-Framepuffer: Sende %d Frame(s) zum Muxer.\n"
 #define MSGTR_WritingHeader "Schreibe Dateikopf...\n"
 #define MSGTR_WritingTrailer "Schreibe Dateiindex...\n"
 
@@ -623,7 +611,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_ON2AviFormat "ON2 AVI-Format"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "%s-Dateiformat erkannt!\n"
 #define MSGTR_DetectedAudiofile "Audiodatei erkannt!\n"
-#define MSGTR_NotSystemStream "Kein MPEG System Stream... (vielleicht ein Transport Stream?)\n"
 #define MSGTR_InvalidMPEGES "Ungültiger MPEG-ES Stream??? Kontaktiere den Autor, das könnte ein Bug sein :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized \
 "========== Sorry, dieses Dateiformat wird nicht erkannt/unterstützt ==========\n"\
@@ -650,11 +637,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: komprimierte Header benötigen ZLIB-Unterstützung.\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: Warnung: Variabler FourCC erkannt!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: WARNUNG: Zu viele Tracks."
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> Audiostream gefunden: %d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> Videostream gefunden: %d\n"
 #define MSGTR_DetectedTV "TV erkannt! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Kann Ogg-Demuxer nicht öffnen.\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: Suche nach Audiostream (Id:%d).\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Kann Audiostream nicht öffnen: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Kann Untertitelstream nicht öffnen: %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Öffnen des Audio-Demuxers fehlgeschlagen: %s\n"
@@ -695,24 +679,17 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Verwende externe Postprocessing-Filter, max q = %d.\n"
 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Verwende Postprocessing-Routinen des Codecs, max q = %d.\n"
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "Videoeigenschaft '%s' wird von ausgewählten vo & vd nicht unterstützt.\n"
 #define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Erforderliche Videocodec Familie [%s] (vfm=%s) nicht verfügbar.\nAktiviere sie beim Kompilieren.\n"
 #define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Erforderliche Audiocodec-Familie [%s] (afm=%s) nicht verfügbar.\nAktiviere sie beim Kompilieren.\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Öffne Videodecoder: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_SelectedVideoCodec "Ausgewählter Videocodec: [%s] vfm: %s (%s)\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Öffne Audiodecoder: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_SelectedAudioCodec "Ausgewählter Audiocodec: [%s] afm: %s (%s)\n"
-#define MSGTR_BuildingAudioFilterChain "Baue Tonfilterkette von %dHz/%dch/%s nach %dHz/%dch/%s auf...\n"
-#define MSGTR_UninitVideoStr "Deinitialisiere Video: %s\n"
-#define MSGTR_UninitAudioStr "Deinitialisiere Audio: %s\n"
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "Initialisierung des Videodecoders fehlgeschlagen :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "Initialisierung des Audiodecoders fehlgeschlagen :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "Vorinitialisierung des Audiodecoders fehlgeschlagen :(\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: Reserviere %d Bytes für den Eingangspuffer.\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: Reserviere %d + %d = %d Bytes für den Ausgabepuffer.\n"
 
 // LIRC:
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "Initialisiere LIRC-Unterstützung...\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "Fehler beim Öffnen der LIRC-Unterstützung.\nVerwendung der Fernbedienung nicht möglich.\n"
 #define MSGTR_LIRCcfgerr "Kann LIRC-Konfigurationsdatei %s nicht lesen.\n"
 
@@ -730,8 +707,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // vd_dshow.c, vd_dmo.c
 #define MSGTR_DownloadCodecPackage "Du musst das Binärcodec-Paket aktualisieren/installieren.\nGehe dazu auf http://www.mplayerhq.hu/dload.html\n"
-#define MSGTR_DShowInitOK "INFO: Win32/DShow Videocodec-Initialisierung OK.\n"
-#define MSGTR_DMOInitOK "INFO: Win32/DMO Videocodec-Initialisierung OK.\n"
 
 // x11_common.c
 #define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: Konnte EWMH-Fullscreen-Event nicht senden!\n"
@@ -1120,10 +1095,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AO_ALSA9_1x_Removed \
 "audio_out: Die Module alsa9 und alsa1x wurden entfernt, benutze stattdessen \n" \
 "-ao alsa.\n"
-#define MSGTR_AO_TryingPreferredAudioDriver "Probiere bevorzugten Audiotreiber '%.*s', Optionen '%s'\n"
 #define MSGTR_AO_NoSuchDriver "Kein Audiotreiber '%.*s'\n"
 #define MSGTR_AO_FailedInit "Konnte Audiotreiber '%s' nicht initialisieren\n"
-#define MSGTR_AO_TryingEveryKnown "Probiere jeden bekannten Audiotreiber...\n"
 
 // ao_oss.c
 #define MSGTR_AO_OSS_CantOpenMixer "[AO OSS] audio_setup: Kann Mixer %s: %s nicht öffnen.\n"
@@ -1192,7 +1165,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // ao_sun.c
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscSetinfoFailed "[AO SUN] rtsc: SETINFO fehlgeschlagen.\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: Schreiben fehlgeschlagen.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] Kann Audiogerät %s nicht öffnen, %s  -> nosound.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] audio_setup: Deine Karte unterstützt %d Kanäle nicht, %s, %d Hz Samplerate.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n" \
@@ -1309,7 +1281,6 @@ static const char help_text[]=
 // ========================== INPUT =========================================
 
 // joystick.c
-#define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_Opening "Öffne Joystick-Gerätedatei '%s'.\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_CantOpen "Konnte Joystick-Gerätedatei '%s' nicht öffnen: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_ErrReading "Fehler beim Lesen von Joystick-Gerätedatei: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_LoosingBytes "Joystick: %d Byte Daten verloren.\n"
@@ -1317,8 +1288,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_WarnUnknownEvent "Joystick: Warnung: Unbekannter Ereignistyp %d.\n"
 
 // appleir.c
-#define MSGTR_INPUT_APPLE_IR_Init "Initialisiere Apple-Fernbedienung auf %s\n"
-#define MSGTR_INPUT_APPLE_IR_Detect "Apple-Fernbedienung auf %s erkannt\n"
 #define MSGTR_INPUT_APPLE_IR_CantOpen "Kann Gerät für Apple-Fernbedienung nicht öffnen: %s\n"
 
 // input.c
@@ -1368,9 +1337,7 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_PeriodEqualsBufferSize "Periode darf nicht gleich der Puffergröße sein (%u == %lu).\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_CannotInstallSWParams "Konnte Softwareparameter nicht einrichten:\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_ErrorOpeningAudio "Konnte Audio nicht öffnen: %s\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaStatusError "ALSA-Statusfehler: %s"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaXRUN "ALSA xrun!!! (mindestens %.3f ms lang)\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaStatus "ALSA-Status:\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaXRUNPrepareError "ALSA xrun: Fehler bei Vorbereitung: %s"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaReadWriteError "ALSA-Ein/Ausgabefehler."
 
@@ -1460,17 +1427,7 @@ static const char help_text[]=
 
 // aviheader.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_EmptyList "** leere Liste?!\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundMovieAt "Film von 0x%X - 0x%X gefunden.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundBitmapInfoHeader "'bih' gefunden, %u Byte von %d.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForMPG4V1 "Erstelle Keyframe-Tabelle für MS-mpg4v1-Video neu.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForDIVX3 "Erstelle Keyframe-Tabelle für DIVX3-Video neu.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForMPEG4 "Erstelle Keyframe-Tabelle für MPEG4-Video neu.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundWaveFmt "'wf' gefunden, %d Bytes von %d.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundAVIV2Header "AVI: dmlh gefunden (size=%d) (total_frames=%d).\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_ReadingIndexBlockChunksForFrames "Lese INDEX-Block, %d Blöcke für %d Frames (fpos=%"PRId64").\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_AdditionalRIFFHdr "zusätzlicher RIFF-Kopf...\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_WarnNotExtendedAVIHdr "** Warnung: Dies ist kein erweiterter AVI-Header...\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BrokenChunk "Kaputter Block? Blockgröße=%d (id=%.4s)\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BuildingODMLidx "AVI: ODML: Erstelle ODML-Index (%d Superindexblöcke).\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BrokenODMLfile "AVI: ODML: Kaputte (unfertige?) Datei erkannt. Benutze den herkömmlichen Index.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_CantReadIdxFile "Konnte Index-Datei '%s' nicht lesen: %s\n"
@@ -1978,17 +1935,13 @@ static const char help_text[]=
 
 // stream/stream_radio.c
 #define MSGTR_RADIO_ChannelNamesDetected "[Radio] Radiokanalnamen erkannt.\n"
-#define MSGTR_RADIO_FreqRange "[Radio] Erlaubter Frequenzbereich ist %.2f-%.2f MHz.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreqForChannel "[Radio] Falsche Frequenz für Kanal %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelNumberFloat "[Radio] Falsche Kanalnummer: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelNumberInt "[Radio] Falsche Kanalnummer: %d\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelName "[Radio] Falscher Kanalname: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_FreqParameterDetected "[Radio] Radiofrequenzparameter erkannt.\n"
-#define MSGTR_RADIO_DoneParsingChannels "[Radio] Einlesen der Kanäle erledigt.\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetTunerFailed "[Radio] Warnung: ioctl \"get tuner\" fehlgeschlagen: %s. Setze frac auf %d.\n"
 #define MSGTR_RADIO_NotRadioDevice "[Radio] %s ist kein Radiogerät!\n"
-#define MSGTR_RADIO_TunerCapLowYes "[Radio] Empfänger ist niedrig:ja frac=%d\n"
-#define MSGTR_RADIO_TunerCapLowNo "[Radio] Empfänger ist niedrig:nein frac=%d\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetFreqFailed "[Radio] ioctl \"set frequency 0x%x (%.2f)\" fehlgeschlagen: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetFreqFailed "[Radio] ioctl \"get frequency\" fehlgeschlagen: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetMuteFailed "[Radio] ioctl \"set mute\" fehlgeschlagen: %s\n"
@@ -1998,27 +1951,21 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_RADIO_DroppingFrame "\n[Radio] zu schlecht - Audio-Frame ausgelassen (%d Bytes)!\n"
 #define MSGTR_RADIO_BufferEmpty "[Radio] grab_audio_frame: Puffer leer, warte auf %d Daten-Bytes.\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInitFailed "[Radio] audio_in_init fehlgeschlagen: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_AudioBuffer "[Radio] Audio-Capture - Puffer=%d Bytes (Block=%d Bytes).\n"
 #define MSGTR_RADIO_AllocateBufferFailed "[Radio] Kann Audiopuffer nicht allozieren (Block=%d,buf=%d): %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_CurrentFreq "[Radio] Momentane Frequenz: %.2f\n"
-#define MSGTR_RADIO_SelectedChannel "[Radio] Gewählter Kanal: %d - %s (Freq: %.2f)\n"
 #define MSGTR_RADIO_ChangeChannelNoChannelList "[Radio] Kann Kanal nicht wechseln: Keine Kanalliste angegeben.\n"
 #define MSGTR_RADIO_UnableOpenDevice "[Radio] Kann '%s' nicht öffnen: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_RadioDevice "[Radio] Radio fd: %d, %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_InitFracFailed "[Radio] init_frac fehlgeschlagen.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreq "[Radio] Falsche Frequenz: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_UsingFreq "[Radio] Verwende Frequenz: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInInitFailed "[Radio] audio_in_init fehlgeschlagen.\n"
-#define MSGTR_RADIO_BufferString "[Radio] %s: im Puffer=%d ausgelassen=%d\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInSetupFailed "[Radio] Aufruf audio_in_setup fehlgeschlagen: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_CaptureStarting "[Radio] Starte Capture-Kram.\n"
 #define MSGTR_RADIO_ClearBufferFailed "[Radio] Klärung des Puffers fehlgeschlagen: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_StreamEnableCacheFailed "[Radio] Aufruf zu stream_enable_cache fehlgeschlagen: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverUnknownStr "[Radio] Unbekannter Treibername: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverV4L2 "[Radio] Benutze V4Lv2-Radioschnittstelle.\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverV4L "[Radio] Benutze V4Lv1-Radioschnittstelle.\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverBSDBT848 "[Radio] Benutze *BSD BT848-Radioschnittstelle.\n"
-#define MSGTR_RADIO_AvailableDrivers "[Radio] Verfügbare Treiber: "
 
 
 // ================================== LIBASS ====================================
@@ -2097,30 +2044,23 @@ static const char help_text[]=
 " Fehlerberichte werden ignoriert werden! Du solltest erneut versuchen\n"\
 " mit YV12 (was der Standardfarbraum ist) und die Dokumentation lesen!\n"\
 "=====================================================================\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedNormId "Gewählte Norm-ID: %d\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedNorm "Gewählte Norm : %s\n"
 #define MSGTR_TV_CannotSetNorm "Fehler: Kann Norm nicht setzen!\n"
 #define MSGTR_TV_MJP_WidthHeight " MJP: Breite %d Höhe %d\n"
 #define MSGTR_TV_UnableToSetWidth "Kann angeforderte Breite nicht setzen: %d\n"
 #define MSGTR_TV_UnableToSetHeight "Kann angeforderte Höhe nicht setzen: %d\n"
 #define MSGTR_TV_NoTuner "Gewählter Input hat keinen Tuner!\n"
 #define MSGTR_TV_UnableFindChanlist "Kann gewählte Kanalliste nicht finden! (%s)\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedChanlist "Gewählte Kanalliste: %s (enthält %d Kanäle)\n"
 #define MSGTR_TV_ChannelFreqParamConflict "Du kannst Frequenz und Kanal nicht gleichzeitig setzen!\n"
 #define MSGTR_TV_ChannelNamesDetected "TV-Kanalnamen erkannt.\n"
 #define MSGTR_TV_NoFreqForChannel "Konnte Frequenz für Kanal %s nicht finden (%s)\n"
 #define MSGTR_TV_SelectedChannel3 "Gewählter Kanal: %s - %s (Freq: %.3f)\n"
 #define MSGTR_TV_SelectedChannel2 "Gewählter Kanal: %s (Freq: %.3f)\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedFrequency "Gewählte Frequenz: %lu (%.3f)\n"
-#define MSGTR_TV_RequestedChannel "Angeforderter Kanal: %s\n"
 #define MSGTR_TV_UnsupportedAudioType "Audiotyp '%s (%x)' nicht unterstützt!\n"
-#define MSGTR_TV_AudioFormat " TV-Audio: %d Kanäle, %d Bits, %d Hz\n"
 #define MSGTR_TV_AvailableDrivers "Verfügbare Treiber:\n"
 #define MSGTR_TV_DriverInfo "Ausgewählter Treiber: %s\n Name: %s\n Autor: %s\n Kommentar: %s\n"
 #define MSGTR_TV_NoSuchDriver "Kein Treiber: %s\n"
 #define MSGTR_TV_DriverAutoDetectionFailed "Automatische Erkennung des TV-Treibers fehlgeschlagen.\n"
 #define MSGTR_TV_UnknownColorOption "Unbekannte Farboption (%d) angegeben!\n"
-#define MSGTR_TV_CurrentFrequency "Momentane Frequenz: %lu (%.3f)\n"
 #define MSGTR_TV_NoTeletext "Kein Videotext"
 #define MSGTR_TV_Bt848IoctlFailed "tvi_bsdbt848: Aufruf von %s ioctl fehlgeschlagen. Fehler: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848InvalidAudioRate "tvi_bsdbt848: Ungültige Audiorate. Fehler: %s\n"
@@ -2148,14 +2088,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_TVI_DS_DeviceNotFound "tvi_dshow: Gerät #%d nicht gefunden.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableGetDeviceName "tvi_dshow: Kann Namen für Gerät #%d nicht ermitteln.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UsingDevice "tvi_dshow: Benutze Gerät #%d: %s\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_DeviceName "tvi_dshow: Gerät #%d: %s\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_DirectGetFreqFailed "tvi_dshow: Kann Frequenz nicht direkt ermitteln. Im Betriebssystem eingebaute\nKanaltabelle wird benutzt.\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_DirectSetFreqFailed "tvi_dshow: Kann Frequenz nicht direkt setzen. Im Betriebssystem eingebaute\nKanaltabelle wird benutzt.\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_SupportedNorms "tvi_dshow: unterstützte Normen:"
-#define MSGTR_TVI_DS_AvailableVideoInputs "tvi_dshow: verfügbare Video-Inputs:"
-#define MSGTR_TVI_DS_AvailableAudioInputs "tvi_dshow: verfügbare Audio-Inputs:"
 //following phrase will be printed near the selected audio/video input
-#define MSGTR_TVI_DS_InputSelected "(gewählt)"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableExtractFreqTable "tvi_dshow: Kann Frequenztabelle nicht von kstvtune.ax laden\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_WrongDeviceParam "tvi_dshow: Falscher Geräteparameter: %s\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_WrongDeviceIndex "tvi_dshow: Falscher Geräteindex: %d\n"
@@ -2167,7 +2101,6 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_TVI_DS_ChangingWidthHeightNotSupported "tvi_dshow: Änderung von Videobreite/-höhe wird vom Gerät nicht unterstützt.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_SelectingInputNotSupported "tvi_dshow: Wahl der Capture-Quelle wird vom Gerät nicht unterstützt.\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_FreqTableLoaded "tvi_dshow: Frequenztabelle des Systems (%s) für Land-ID=%d (Kanäle:%d) geladen.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_ErrorParsingAudioFormatStruct "tvi_dshow: Kann Struktur für Audioformat nicht parsen.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_ErrorParsingVideoFormatStruct "tvi_dshow: Kann Struktur für Videoformat nicht parsen.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableSetAudioMode "tvi_dshow: Kann Audiomodus %d nicht setzen. Fehler:0x%x\n"

Modified: trunk/help/help_mp-dk.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-dk.h	Mon Jul 25 01:55:26 2011	(r33914)
+++ trunk/help/help_mp-dk.h	Mon Jul 25 01:55:34 2011	(r33915)
@@ -59,7 +59,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_NoHomeDir "Kunne ikke finde hjemmekatalog\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "get_path(\"config\") problem\n"
 #define MSGTR_CreatingCfgFile "Genererer konfigurationsfil: %s\n"
-#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Benytter indbyggede standardværdier for codecs.conf\n"
 #define MSGTR_CantLoadFont "Kunne ikke indlæse skrifttype: %s\n"
 #define MSGTR_CantLoadSub "Kunne ikke indlæse undertekstfil: %s\n"
 #define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "dump: FATALT: Kunne ikke finde det valgte spor!\n"
@@ -101,8 +100,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_Playing "Afspiller %s\n"
 #define MSGTR_NoSound "Lyd: ingen lyd\n"
 #define MSGTR_FPSforced "Billedfrekvens sat til %5.3f (ftime: %5.3f)\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "Kompileret med dynamisk processoroptimering - NB: dette er ikke optimalt! For at få den bedre ydelse kompiler MPlayer fra kildekode med --disable-runtime-cpudetection\n"
-#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "Kompileret til x86 CPU med udvidelser:"
 #define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Tilgængelige videodrivere:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Tilgængelige lyddrivere:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Tilgængelige lyd-codecs:\n"
@@ -110,7 +107,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AvailableAudioFm "\nTilgængelige (prækompilerede) lyd-codec familier/drivere:\n"
 #define MSGTR_AvailableVideoFm "\nTilgængelige (prækompilerede) video-codec familier/drivere:\n"
 #define MSGTR_AvailableFsType "Tilgængelige fuldskærmstilstande:\n"
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "Benytter Linux' hardware RTC timer (%ldHz)\n"
 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Video: Kunne ikke læse egenskaber\n"
 #define MSGTR_NoStreamFound "Ingen spor fundet\n"
 #define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Fejl under åbning/initialisering af den valgte videodriver (-vo)!\n"
@@ -241,7 +237,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_SwitchToNi "\nDefekt .AVI - skifter til ikke-interleaved (-ni)...\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Filformat er %s\n"
 #define MSGTR_DetectedAudiofile "Filen er en lydfil!\n"
-#define MSGTR_NotSystemStream "Ikke MPEG System Stream format... (måske Transport Stream?)\n"
 #define MSGTR_InvalidMPEGES "Ugyldig MPEG-ES stream??? Rapporter venligst dette, det kunne være en fejl i programmet :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "============ Desværre, dette filformat kunne ikke genkendes =================\n"\
 "=== Er denne fil af typen AVI, ASF eller MPEG, så rapporter venligst dette, det kan skyldes en fejl. ==\n"
@@ -263,11 +258,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Komprimerede headers (endnu) ikke understøttet!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: Advarsel! variabel FOURCC!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: Advarsel! For mange spor"
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> Fandt lydspor: %d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> Fandt videospor: %d\n"
 #define MSGTR_DetectedTV "TV genkendt! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Kan ikke åbne ogg demuxe.r\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: Søger efter lydspor (id:%d)\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Kan ikke åbne lydsspor: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Kan ikke åbne spor %s af underteksterne\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Kan ikke åbne lyddemuxer: %s\n"
@@ -297,21 +289,15 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Benytter ekstern efterprocesseringsfilter, max q = %d\n"
 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Benytter codec's efterprocessering, max q = %d\n"
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "Video egenskab '%s' ikke understøttet af den valgte vo & vd! \n"
 #define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Anmodede video-codec familie [%s] (vfm=%s) ikke tilgængelig (aktiver før kompilering!)\n"
 #define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Anmodede lyd-codec familie [%s] (afm=%s) ikke tilgængelig (aktiver før kompilering!)\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Åbner videodekoder: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Åbner audiodekoder: [%s] %s\n"
-#define MSGTR_UninitVideoStr "deinit video: %s \n"
-#define MSGTR_UninitAudioStr "deinit audio: %s \n"
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "Videodekoder initialisering fejlede :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "Lyddekoder initialisering fejlede :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "Lyddekoder præinitialisering fejlede :(\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: Allokerer %d bytes til input buffer\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: Allokerer %d + %d = %d bytes til output buffer\n"
 
 // LIRC:
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "Sætter LIRC understøttelse op...\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "Ingen lirc understøttelse fundet!\n"
 #define MSGTR_LIRCcfgerr "Kunne ikke læse LIRC konfigurationsfil %s!\n"
 

Modified: trunk/help/help_mp-el.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-el.h	Mon Jul 25 01:55:26 2011	(r33914)
+++ trunk/help/help_mp-el.h	Mon Jul 25 01:55:34 2011	(r33915)
@@ -57,7 +57,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_NoHomeDir "Μη δυνατή η εύρεση του HOME φακέλου\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "get_path(\"config\") πρόβλημα\n"
 #define MSGTR_CreatingCfgFile "Δημιουργία του αρχείου config: %s\n"
-#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Χρήση του ενσωματωμένου προεπιλεγμένου codecs.conf\n"
 #define MSGTR_CantLoadFont "Μη δυνατότητα φόρτωσης της γραμματοσειράς: %s\n"
 #define MSGTR_CantLoadSub "Μη δυνατότητα φόρτωσης των υποτίτλων: %s\n"
 #define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "dump: Σφάλμα: λείπει το επιλεγμένο κανάλι!\n"
@@ -99,8 +98,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_Playing "Αναπαραγωγή του %s\n"
 #define MSGTR_NoSound "Ήχος: μη διαθέσιμο!!!\n"
 #define MSGTR_FPSforced "Τα FPS ρυθμίστηκαν να είναι %5.3f (ftime: %5.3f)\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "Μετάφραση με αυτόματη αναγνώριση επεξεργαστή - προσοχή, δεν είναι βέλτιστο! Για καλύτερες επιδόσεις, μεταφράστε το mplayer από τον πηγαίο κώδικα με --disable-runtime-cpudetection\n"
-#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "Μετάφραση για x86 επεξεργαστή με τις ακόλουθες επεκτάσεις:"
 #define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Διαθέσιμοι οδηγοί για έξοδο βίντεο:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Διαθέσιμοι οδηγοί για έξοδο ήχου:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Διαθέσιμα codecs ήχου:\n"
@@ -108,7 +105,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AvailableAudioFm "\nΔιαθέσιμοι (compiled-in) οδηγοί/οικογένειες codec ήχου:\n"
 #define MSGTR_AvailableVideoFm "\nΔιαθέσιμοι (compiled-in) οδηγοί/οικογένειες codec βίντεο:\n"
 #define MSGTR_AvailableFsType "Διαθέσιμα επίπεδα αλλαγής σε πλήρη οθόνη:\n"
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "Χρήση του hardware RTC του linux στα (%ldHz)\n"
 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Βίντεο: αδύνατη η ανάγνωση ιδιοτήτων\n"
 #define MSGTR_NoStreamFound "Δεν βρέθηκε κανάλι\n"
 #define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Σφάλμα κατά το άνοιγμα/αρχικοποίηση της επιλεγμένης video_out (-vo) συσκευή!\n"
@@ -239,7 +235,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_SwitchToNi "\n Αναγνωρίστηκε λάθος interleaved .AVI - εναλλαγή στη μέθοδο -ni!\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Αναγνωρίστηκε αρχείο τύπου %s!\n"
 #define MSGTR_DetectedAudiofile "Αναγνωρίστηκε αρχείο ήχου!\n"
-#define MSGTR_NotSystemStream "Μη Αναγνωρίσιμο MPEG System Stream format... (μήπως είναι Transport Stream?)\n"
 #define MSGTR_InvalidMPEGES "Μη Αναγνωρίσιμο κανάλι MPEG-ES??? Επικοινώνησε με τον δημιουργό, μπορεί να είναι ένα bug :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "============= Λυπάμαι, αυτό το είδος αρχείου δεν αναγνωρίζεται/υποστηρίζεται ===============\n"\
                  "=== Αν το αρχείο είναι ένα AVI, ASF ή MPEG κανάλι, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον δημιουργό! ===\n"
@@ -261,11 +256,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Συμπιεσμένες επικεφαλίδες δεν υποστηρίζονται (ακόμα)!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! μεταβλητό FOURCC βρέθηκε!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: Προειδοποίηση! βρέθηκαν πολλά tracks!"
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> Βρέθηκε κανάλι ήχου: %d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> Βρέθηκε κανάλι βίντεο: %d\n"
 #define MSGTR_DetectedTV "Βρέθηκε TV! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του ogg demuxer\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: Αναζήτηση για κανάλι ήχου (id:%d)\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του καναλιού ήχου: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του καναλιού υποτίτλων: %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Αποτυχία κατά το άνοιγμα του demuxer ήχου: %s\n"
@@ -297,21 +289,15 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Χρήση εξωτερικού φίλτρου προεπεξεργασίας, μέγιστο q = %d\n"
 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Χρήση φίλτρου προεπεξεργασίας για το codec, μέγιστο q = %d\n"
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "Η ιδιότητα για το βίντεο '%s' δεν υποστηρίζεται από το επιλεγμένο vo και vd! \n"
 #define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Η αίτηση για την οικογένεια του codec βίντεο [%s] (vfm=%s) δεν διατίθεται (ενεργοποιήστε το κατά την μετάφραση του προγράμματος!)\n"
 #define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Η αίτηση για την οικογένεια του codec ήχου [%s] (afm=%s) δεν διατίθεται (ενεργοποιήστε το κατά την μετάφραση του προγράμματος!)\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Άνοιγμα αποκωδικοποιητή βίντεο: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Άνοιγμα αποκωδικοποιητή ήχου: [%s] %s\n"
-#define MSGTR_UninitVideoStr "uninit βίντεο: %s \n"
-#define MSGTR_UninitAudioStr "uninit ήχο: %s \n"
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "Αποτυχία αρχικοποίησης του VDecoder :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "Αποτυχία αρχικοποίησης του ADecoder :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "Αποτυχία προαρχικοποίησης του ADecoder :(\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: Απονομή %d bytes για τον buffer εισόδου\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: Απονομή %d + %d = %d bytes για τον buffer εξόδου\n"
 
 // LIRC:
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "Αρχικοποίηση υποστήριξης του lirc...\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "Αποτυχία στην αρχικοποίηση της υποστήριξης του lirc!\n"
 #define MSGTR_LIRCcfgerr "Αποτυχία κατά το διάβασμα του αρχείου παραμέτρων του lirc %s!\n"
 
@@ -329,8 +315,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // vd_dshow.c, vd_dmo.c
 #define MSGTR_DownloadCodecPackage "Θα πρέπει να αναβαθμήσετε ή να εγκαταστήσετε το πακέτο με τα codecs.\nΔείτε τη διεύθυνση http://www.mplayerhq.hu/dload.html\n"
-#define MSGTR_DShowInitOK "Πληροφορία: το βίντεο codec Win32/DShow αρχικοποιήθηκε επιτυχώς.\n"
-#define MSGTR_DMOInitOK "Πληροφορία: το βίντεο codec Win32/DMO αρχικοποιήθηκε επιτυχώς.\n"
 
 // x11_common.c
 #define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: Αδύνατη η αποστολή του γεγονότος EWMH fullscreen!\n"

Modified: trunk/help/help_mp-es.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-es.h	Mon Jul 25 01:55:26 2011	(r33914)
+++ trunk/help/help_mp-es.h	Mon Jul 25 01:55:34 2011	(r33915)
@@ -69,7 +69,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_NoHomeDir "No se puede encontrar el directorio HOME.\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "Problema en get_path(\"config\").\n"
 #define MSGTR_CreatingCfgFile "Creando archivo de configuración: %s.\n"
-#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Usando codecs.conf interno por omisión.\n"
 #define MSGTR_CantLoadFont "No se pudo cargar typografía: %s.\n"
 #define MSGTR_CantLoadSub "No se pudo cargar subtítulo: %s.\n"
 #define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "dump: FATAL: No se encuentró el stream seleccionado.\n"
@@ -112,8 +111,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_Playing "Reproduciendo %s.\n"
 #define MSGTR_NoSound "Audio: sin sonido.\n"
 #define MSGTR_FPSforced "FPS forzado a %5.3f (ftime: %5.3f).\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "Compilado con detección de CPU en tiempo de ejecución - esto no es óptimo! Para obtener mejor rendimiento, recompile MPlayer con --disable-runtime-cpudetection.\n"
-#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "Compilado para CPU x86 con extensiones:"
 #define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Controladores de salida de video disponibles:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Controladores de salida de audio disponibles:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Codecs de audio disponibles:\n"
@@ -121,7 +118,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AvailableAudioFm "Familias/drivers de codecs de audio (compilados dentro de MPlayer) disponibles:\n"
 #define MSGTR_AvailableVideoFm "Familias/drivers de codecs de video (compilados dentro de MPlayer) disponibles:\n"
 #define MSGTR_AvailableFsType "Modos disponibles de cambio a pantalla completa:\n"
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "Usando el RTC timing por hardware de Linux (%ldHz).\n"
 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Vídeo: no se puede leer las propiedades.\n"
 #define MSGTR_NoStreamFound "No se ha encontrado stream.\n"
 #define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Error abriendo/inicializando el dispositivo de la salida de video (-vo)!\n"
@@ -158,14 +154,11 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "SUB: se agregó el archivo de subtítulo (%d): %s\n"
 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "SUB: Archivo de subtítulos borrado (%d): %s\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Error abriendo archivo [%s] en modo escritura!\n"
-#define MSGTR_CommandLine "Linea de Comando:"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Fallo al abrir %s: %s (el usuario debe tener permisos de lectura)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Error iniciando Linux RTC en llamada a ioctl (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Pruebe agregando \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" a los scripts de inicio de su sistema.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Error iniciando Linux RTC en llamada a ioctl (rtc_pie_on): %s\n"
 #define MSGTR_UsingTimingType "Usando temporización %s.\n"
-#define MSGTR_MenuInitialized "Menú inicializado: %s\n"
-#define MSGTR_MenuInitFailed "Fallo en inicialización del menú.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "ADVERTENCIA: getch2_init llamada dos veces!\n"
 #define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "No puedo volcar este stream - no está disponible 'fd'.\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "No puedo abrir filtro de video libmenu con el menú principal %s.\n"
@@ -296,12 +289,9 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CannotAllocateBytes "No se pueden asignar %d bytes\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "Ajustando el RETRASO DEL AUDIO a %5.3f\n"
 #define MSGTR_SettingVideoDelay "Estableciendo el retardo del vídeo en %5.3fs.\n"
-#define MSGTR_SettingAudioInputGain "Ajustando la ganancia de entrada de audio input a %f\n"
-#define MSGTR_LamePresetEquals "\npreconfiguración=%s\n\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Limitando la pre-carda de audio a 0.4s\n"
 #define MSGTR_IncreasingAudioDensity "Incrementando la densidad de audio a 4\n"
 #define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "Forzando la precarga de audio a 0, corrección pts a 0\n"
-#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\naudio CBR: %d bytes/seg, %d bytes/bloque\n"
 #define MSGTR_LameVersion "Versión de LAME %s (%s)\n\n"
 #define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "Error: La tasa de bits especificada esta fuera de los rangos de valor para esta preconfiguración\n"\
 "\n"\
@@ -491,7 +481,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CodecNeedsOutfmt "\n¡codec(%s) necesita un 'outfmt'!\n"
 #define MSGTR_CantAllocateComment "No puedo asignar memoria para el comentario. "
 #define MSGTR_GetTokenMaxNotLessThanMAX_NR_TOKEN "get_token(): max >= MAX_MR_TOKEN!"
-#define MSGTR_ReadingFile "Leyendo %s: "
 #define MSGTR_CantOpenFileError "No puedo abrir '%s': %s\n"
 #define MSGTR_CantGetMemoryForLine "No puedo asignar memoria para 'line': %s\n"
 #define MSGTR_CantReallocCodecsp "No puedo reasignar '*codecsp': %s\n"
@@ -1133,10 +1122,8 @@ static const char help_text[]=
 
 // audio_out.c
 #define MSGTR_AO_ALSA9_1x_Removed "audio_out: los módulos alsa9 y alsa1x fueron eliminados, usa -ao alsa.\n"
-#define MSGTR_AO_TryingPreferredAudioDriver "Intentando controlador de audio preferido '%.*s', opciones '%s'\n"
 #define MSGTR_AO_NoSuchDriver "No existe ese controlador de audio '%.*s'\n"
 #define MSGTR_AO_FailedInit "Fallo al inicializar controlador de audio '%s'\n"
-#define MSGTR_AO_TryingEveryKnown "Intentando con todos los controladores de audio conocidos...\n"
 
 // ao_oss.c
 #define MSGTR_AO_OSS_CantOpenMixer "[AO OSS] audio_setup: Imposible abrir dispositivo mezclador %s: %s\n"
@@ -1199,7 +1186,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // ao_sun.c
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscSetinfoFailed "[AO SUN] rtsc: Fallo en SETINFO.\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: Fallo escribiendo."
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] Imposible abrir dispositivo de audio %s, %s -> nosound.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] audio_setup: Su tarjeta no soporta el canal %d, %s, %d Hz samplerate.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** Su controlador de audio no soporta select() ***\nRecompile MPlayer con #undef HAVE_AUDIO_SELECT en config.h !\n\n"
@@ -1313,7 +1299,6 @@ static const char help_text[]=
 // ========================== INPUT =========================================
 
 // joystick.c
-#define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_Opening "Abriendo joystick %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_CantOpen "Imposible abrir joystick %s : %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_ErrReading "Error leyendo dispositivo joystick : %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_LoosingBytes "Joystick : perdimos %d bytes de datos\n"
@@ -1321,8 +1306,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_WarnUnknownEvent "Joystick : Advertencia, tipo de evento desconocido %d\n"
 
 // appleir.c
-#define MSGTR_INPUT_APPLE_IR_Init "Inicializando Apple IR en %s\n"
-#define MSGTR_INPUT_APPLE_IR_Detect "Apple IR detectado en%s\n"
 #define MSGTR_INPUT_APPLE_IR_CantOpen "Imposible abrir dispositivo Apple IR: %s\n"
 
 // input.c
@@ -1353,7 +1336,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitAppleRemote "No se puede inicializar la entrada del Apple Remote.\n"
 
 // lirc.c
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "Configurando soporte para LIRC...\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "Fallo al abrir el soporte para LIRC.\n"
 #define MSGTR_LIRCcfgerr "Fallo al leer archivo de configuración de LIRC %s.\n"
 
@@ -1368,7 +1350,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_WarningLenIsntDivisible "¡Advertencia! ¡La longitud no es divisible por el tamaño del muestreo!\n"
 #define MSGTR_MuxbufMallocErr "No se puede asignar memoria para el frame buffer del Muxer!\n"
 #define MSGTR_MuxbufReallocErr "No se puede reasignar memoria para el frame buffer de del Muxer!\n"
-#define MSGTR_MuxbufSending "Muxer frame buffer enviando %d frame(s) al muxer.\n"
 #define MSGTR_WritingHeader "Escribiendo la cabecera...\n"
 #define MSGTR_WritingTrailer "Escribiendo el índice...\n"
 
@@ -1386,7 +1367,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_ON2AviFormat "Formato ON2 AVI"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Detectado formato de archivo %s.\n"
 #define MSGTR_DetectedAudiofile "Detectado archivo de audio.\n"
-#define MSGTR_NotSystemStream "Esto no es formato MPEG System Stream... (tal vez Transport Stream?)\n"
 #define MSGTR_InvalidMPEGES "Stream MPEG-ES inválido? Contacta con el autor, podría ser un fallo.\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "Este formato no está soportado o reconocido. Si este archivo es un AVI, ASF o MPEG, por favor contacte con el autor.\n"
 #define MSGTR_SettingProcessPriority "Estableciendo la prioridad del proceso: %s\n"
@@ -1409,11 +1389,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: ¡Soporte de Cabecera comprimida requiere ZLIB!.\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: Advertencia. ¡Variable FOURCC detectada!\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: Advertencia. ¡Demasiadas pistas!"
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> Encontrado stream de audio: %d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> Encontrado stream de vîdeo: %d\n"
 #define MSGTR_DetectedTV "Detectado TV.\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "No se puede abrir el demuxer ogg.\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: Buscando stream de audio (id:%d)\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "No se puede abrir stream de audio: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "No se puede abrir stream de subtítulos: %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "No se pudo abrir el demuxer de audio: %s\n"
@@ -1443,17 +1420,7 @@ static const char help_text[]=
 
 // aviheader.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_EmptyList "** Lista vacia?!\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundMovieAt "Encontré una pelicula en 0x%X - 0x%X\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundBitmapInfoHeader "Encontré 'bih', %u bytes of %d\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForMPG4V1 "Regenerado tabla de keyframes para video M$ mpg4v1\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForDIVX3 "Regenerando tabla de keyframes para video DIVX3\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForMPEG4 "Regenerando tabla de keyframes para video MPEG4\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundWaveFmt "Encontre 'wf', %d bytes de %d\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundAVIV2Header "AVI: dmlh encontrado (size=%d) (total_frames=%d)\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_ReadingIndexBlockChunksForFrames "Leyendo INDEX block, %d chunks para %d frames (fpos=%"PRId64")\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_AdditionalRIFFHdr "Cabecera RIFF adicional...\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_WarnNotExtendedAVIHdr "Advertencia: esta no es una cabecera AVI extendida..\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BrokenChunk "Chunk arruinado? chunksize=%d (id=%.4s)\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BuildingODMLidx "AVI: ODML: Construyendo el índice odml (%d superindexchunks).\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BrokenODMLfile "AVI: ODML: Archivo arruinado (incompleto?) detectado. Utilizaré el índice tradicional.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_CantReadIdxFile "No pude leer el archivo de índice %s: %s\n"
@@ -1566,21 +1533,15 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Usando filtro de postprocesado externo, max q = %d.\n"
 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Usando postprocesado del codec, max q = %d.\n"
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "Atributo de video '%s' no es soportado por -vo y -vd actuales. \n"
 #define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Familia de codec de video solicitada [%s] (vfm=%s) no está disponible (actívalo al compilar).\n"
 #define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Familia de codec de audio solicitada [%s] (afm=%s) no está disponible (actívalo al compilar).\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Abriendo decodificador de video: [%s] %s.\n"
 #define MSGTR_SelectedVideoCodec "Video codec seleccionado: [%s] vfm: %s (%s)\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Abriendo decodificador de audio: [%s] %s.\n"
 #define MSGTR_SelectedAudioCodec "Audio codec seleccionado: [%s] afm: %s (%s)\n"
-#define MSGTR_BuildingAudioFilterChain "Construyendo cadena de filtros de audio para %dHz/%dch/%s -> %dHz/%dch/%s...\n"
-#define MSGTR_UninitVideoStr "uninit video: %s.\n"
-#define MSGTR_UninitAudioStr "uninit audio: %s.\n"
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "Inicialización del VDecoder ha fallado.\n"
 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "Inicialización del ADecoder ha fallado.\n"
 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "Preinicialización del ADecoder ha fallado.\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: Alocando %d bytes para el búfer de entrada.\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: Allocating %d + %d = %d bytes para el búfer de salida.\n"
 
 // vf.c
 #define MSGTR_CouldNotFindVideoFilter "No se pudo encontrar el filtro de video '%s'.\n"
@@ -1596,8 +1557,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // vd_dshow.c, vd_dmo.c
 #define MSGTR_DownloadCodecPackage "Necesita actualizar/instalar el paquete binario con codecs.\n Dirijase a http://www.mplayerhq.hu/dload.html\n"
-#define MSGTR_DShowInitOK "INFO: Inicialización correcta de codec de video Win32/DShow.\n"
-#define MSGTR_DMOInitOK "INFO: Inicialización correcta de codec de video Win32/DMO.\n"
 
 
 // url.c
@@ -1617,9 +1576,7 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_PeriodEqualsBufferSize "Imposible usar un periodo igual al tamaño del buffer (%u == %lu).\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_CannotInstallSWParams "Imposible instalar los parametros de software:\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_ErrorOpeningAudio "Error tratando de abrir el sonido: %s\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaStatusError "ALSA Error de estado: %s"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaXRUN "ALSA xrun!!! (por lo menos %.3f ms de largo)\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaStatus "ALSA Status:\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaXRUNPrepareError "ALSA xrun: error de preparación: %s"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaReadWriteError "ALSA Error de lectura/escritura"
 
@@ -1894,17 +1851,13 @@ static const char help_text[]=
 // stream/stream_radio.c
 
 #define MSGTR_RADIO_ChannelNamesDetected "[radio] Nombre de canales de radio detectados.\n"
-#define MSGTR_RADIO_FreqRange "[radio] El rango de frecuencias permitidas es %.2f-%.2f MHz.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreqForChannel "[radio] Frecuencia erronea para canal %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelNumberFloat "[radio] Número de canal erroneo: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelNumberInt "[radio] Número de canal erroneo: %d\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelName "[radio] Nombre de canal erroneo: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_FreqParameterDetected "[radio] Parametro de frequencia de radio detectado.\n"
-#define MSGTR_RADIO_DoneParsingChannels "[radio] Completado el parsing de los canales.\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetTunerFailed "[radio] Advertencia: ioctl get tuner failed: %s. Setting frac to %d.\n"
 #define MSGTR_RADIO_NotRadioDevice "[radio] %s no es un dispositivo de radio!\n"
-#define MSGTR_RADIO_TunerCapLowYes "[radio] tuner is low:yes frac=%d\n"
-#define MSGTR_RADIO_TunerCapLowNo "[radio] tuner is low:no frac=%d\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetFreqFailed "[radio] ioctl set frequency 0x%x (%.2f) fallido: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetFreqFailed "[radio] ioctl get frequency fallido: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetMuteFailed "[radio] ioctl set mute fallido: %s\n"
@@ -1914,27 +1867,21 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_RADIO_DroppingFrame "\n[radio] Muy malo - desechando frame de audio(%d bytes)!\n"
 #define MSGTR_RADIO_BufferEmpty "[radio] grab_audio_frame: buffer vacio, esperando por %d bytes de datos.\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInitFailed "[radio] audio_in_init fallido: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_AudioBuffer "[radio] Captura de audio - buffer=%d bytes (bloque=%d bytes).\n"
 #define MSGTR_RADIO_AllocateBufferFailed "[radio] Imposible reservar buffer de audio (bloque=%d,buf=%d): %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_CurrentFreq "[radio] Frecuencia actual: %.2f\n"
-#define MSGTR_RADIO_SelectedChannel "[radio] Canal seleccionado: %d - %s (freq: %.2f)\n"
 #define MSGTR_RADIO_ChangeChannelNoChannelList "[radio] No puedo cambiar canal, no se ha entregado una lista de canales.\n"
 #define MSGTR_RADIO_UnableOpenDevice "[radio] Imposible abrir '%s': %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_RadioDevice "[radio] Radio fd: %d, %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_InitFracFailed "[radio] init_frac fallido.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreq "[radio] Frecuencia erronea: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_UsingFreq "[radio] Utilizando frecuencia: %.2f.\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInInitFailed "[radio] audio_in_init fallido.\n"
-#define MSGTR_RADIO_BufferString "[radio] %s: in buffer=%d dropped=%d\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInSetupFailed "[radio] audio_in_setup llamada fallida: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_CaptureStarting "[radio] Empezando con la captura.\n"
 #define MSGTR_RADIO_ClearBufferFailed "[radio] Fallo al limpiar el buffer: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_StreamEnableCacheFailed "[radio] Llamada fallida a stream_enable_cache: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverUnknownStr "[radio] Nombre de driver desconocido: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverV4L2 "[radio] Utilizando interfaz de radio V4Lv2.\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverV4L "[radio] Utilizando interfaz de radio V4Lv1.\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverBSDBT848 "[radio] Usando la interfaz de radio *BSD BT848.\n"
-#define MSGTR_RADIO_AvailableDrivers "[radio] Drivers disponibles: "
 
 //tv.c
 #define MSGTR_TV_BogusNormParameter "tv.c: norm_from_string(%s): Parametro de normal inválido al configurar %s.\n"
@@ -1947,30 +1894,23 @@ static const char help_text[]=
 " se cayera! Los Bug reports serán ignorados! Intentelo nuevamente\n"\
 " con YV12 (el colorspace por omisión) y leer la documentación.  \n"\
 "==================================================================\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedNormId "Id norma seleccionada: %d\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedNorm "Norma seleccionada : %s\n"
 #define MSGTR_TV_CannotSetNorm "Error: No puedo configurar la norma!\n"
 #define MSGTR_TV_MJP_WidthHeight " MJP: ancho %d alto %d\n"
 #define MSGTR_TV_UnableToSetWidth "Imposible configurar ancho requerido: %d\n"
 #define MSGTR_TV_UnableToSetHeight "Imposible configurar alto requerido: %d\n"
 #define MSGTR_TV_NoTuner "No hay un sintonizador en la entrada seleccionada!\n"
 #define MSGTR_TV_UnableFindChanlist "Imposible encontrar lista de canales seleccionada! (%s)\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedChanlist "Lista de canales seleccionada: %s (incluyendo %d canales)\n"
 #define MSGTR_TV_ChannelFreqParamConflict "No puede configurar simultaneamente frecuencia y canal!\n"
 #define MSGTR_TV_ChannelNamesDetected "Nombres de canales de TV detectados.\n"
 #define MSGTR_TV_NoFreqForChannel "Imposible encontrar frecuencia para el canal %s (%s)\n"
 #define MSGTR_TV_SelectedChannel3 "Canal seleccionado: %s - %s (freq: %.3f)\n"
 #define MSGTR_TV_SelectedChannel2 "Canal seleccionado: %s (freq: %.3f)\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedFrequency "Frecuencia seleccionada: %lu (%.3f)\n"
-#define MSGTR_TV_RequestedChannel "Canal requerido: %s\n"
 #define MSGTR_TV_UnsupportedAudioType "Tipo de audio '%s (%x)' no soportado!\n"
-#define MSGTR_TV_AudioFormat " Audio TV: %d canales, %d bits, %d Hz\n"
 #define MSGTR_TV_AvailableDrivers "Drivers disponibles:\n"
 #define MSGTR_TV_DriverInfo "Driver seleccionado: %s\n nombre: %s\n autor: %s\n comentario: %s\n"
 #define MSGTR_TV_NoSuchDriver "Ese driver no existe: %s\n"
 #define MSGTR_TV_DriverAutoDetectionFailed "Falló la utodetección del driver de TV.\n"
 #define MSGTR_TV_UnknownColorOption "Se especificó una opción de color desconodida (%d)!\n"
-#define MSGTR_TV_CurrentFrequency "Frecuencia actual: %lu (%.3f)\n"
 #define MSGTR_TV_NoTeletext "Sin teletexto"
 #define MSGTR_TV_Bt848IoctlFailed "tvi_bsdbt848: llamada a %s ioctl fallida. Error: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848InvalidAudioRate "tvi_bsdbt848: Audio rate inválido. Error: %s\n"
@@ -1998,14 +1938,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_TVI_DS_DeviceNotFound "tvi_dshow: No se encontró el dispositivo #%d\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableGetDeviceName "tvi_dshow: Imposible obtener nombre para dispositivo #%d\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UsingDevice "tvi_dshow: Utilizando dispositivo #%d: %s\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_DeviceName "tvi_dshow: Dispositivo #%d: %s\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_DirectGetFreqFailed "tvi_dshow: Imposible obtener la frecuencia directamente. Se utilizará la tabla de canales incluída con el OS.\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_DirectSetFreqFailed "tvi_dshow: Imposible configurar directamente la frecuencia. Se utilizará la tabla de canales incluída con el OS.\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_SupportedNorms "tvi_dshow: normas soportadas:"
-#define MSGTR_TVI_DS_AvailableVideoInputs "tvi_dshow: entradas de video disponibles:"
-#define MSGTR_TVI_DS_AvailableAudioInputs "tvi_dshow: entradas de audio disponibles:"
 //following phrase will be printed near the selected audio/video input
-#define MSGTR_TVI_DS_InputSelected "(seleccionado)"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableExtractFreqTable "tvi_dshow: Imposible cargar tabla de frecuencias desde kstvtune.ax\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_WrongDeviceParam "tvi_dshow: Parametro de dispositivo inválido: %s\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_WrongDeviceIndex "tvi_dshow: Indice de dispositivo inválido: %d\n"
@@ -2015,7 +1949,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_TVI_DS_VideoAdjustigNotSupported "tvi_dshow: El dispositivo no soporta el ajuste de brillo/hue/saturación/contraste\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_ChangingWidthHeightNotSupported "tvi_dshow: El dispositivo no soporta cambios de ancho/largo.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_SelectingInputNotSupported "tvi_dshow: El dispositivo no soporta la selección de la fuente de captura\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_FreqTableLoaded "tvi_dshow: Sistema cargado (%s) tabla de frecuencias para país id=%d (canales:%d).\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_ErrorParsingAudioFormatStruct "tvi_dshow: Imposible procesar la estructura del formato de audio.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_ErrorParsingVideoFormatStruct "tvi_dshow: Imposible procesar la estructura del formato de video.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableSetAudioMode "tvi_dshow: Imposible seleccionar modo de audio %d. Error:0x%x\n"

Modified: trunk/help/help_mp-fr.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-fr.h	Mon Jul 25 01:55:26 2011	(r33914)
+++ trunk/help/help_mp-fr.h	Mon Jul 25 01:55:34 2011	(r33915)
@@ -62,7 +62,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_NoHomeDir "Impossible de trouver le répertoire HOME.\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "Problème get_path(\"config\")\n"
 #define MSGTR_CreatingCfgFile "Création du fichier config : %s\n"
-#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Utilisation du codecs.conf intégré par défaut\n"
 #define MSGTR_CantLoadFont "Ne peut charger la police : %s\n"
 #define MSGTR_CantLoadSub "Ne peut charger les sous-titres : %s\n"
 #define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "Vidage de la mémoire (dump) : FATAL : flux sélectionné manquant !\n"
@@ -106,8 +105,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_Playing "Lecture de %s\n"
 #define MSGTR_NoSound "Audio : pas de son\n"
 #define MSGTR_FPSforced "FPS forcé à %5.3f (ftime : %5.3f)\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "Compilé avec détection du CPU à l'exécution."
-#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "Compilé pour CPU x86 avec les extensions:"
 #define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Pilotes de sortie vidéo disponibles :\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Pilotes de sortie audio disponibles :\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Codecs audio disponibles :\n"
@@ -115,7 +112,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AvailableAudioFm "Familles/pilotes de codecs audio disponibles (inclus à la compilation) :\n"
 #define MSGTR_AvailableVideoFm "Familles/pilotes de codecs vidéo disponibles (inclus à la compilation) :\n"
 #define MSGTR_AvailableFsType "Modes de changement de couches plein écran disponibles :\n"
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "Utilisation de la synchronisation matérielle par RTC (%ldHz)\n"
 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Vidéo : impossible de lire les propriétés\n"
 #define MSGTR_NoStreamFound "Aucun flux trouvé.\n"
 #define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Erreur à l'ouverture/initialisation de la sortie vidéo choisie (-vo).\n"
@@ -149,14 +145,11 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "SUB : fichier sous-titres ajouté (%d): %s\n"
 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "SUB : fichier sous-titres enlevé (%d): %s\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Erreur d'ouverture du fichier [%s] en écriture !\n"
-#define MSGTR_CommandLine "Ligne de commande :"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Échec à l'ouverture de %s : %s (devrait être lisible par l'utilisateur.)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Erreur init RTC Linux dans ioctl (rtc_irqp_set %lu) : %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Essayer ajout \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" au script de démarrage de votre système.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Erreur init RTC Linux dans ioctl (rtc_pie_on) : %s\n"
 #define MSGTR_UsingTimingType "Utilisation de minuterie %s.\n"
-#define MSGTR_MenuInitialized "Menu initialisé : %s\n"
-#define MSGTR_MenuInitFailed "Échec d'initialisation du menu.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "ATTENTION : getch2_init appelé deux fois !\n"
 #define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Impossible de vider ce flux - Aucun descripteur de fichier disponible.\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "Impossible d'ouvrir filtre vidéo libmenu avec menu root %s.\n"
@@ -285,12 +278,9 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CannotAllocateBytes "N'a pu allouer %d octets\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "Réglage du délai audio à %5.3fs\n"
 #define MSGTR_SettingVideoDelay "Réglage du délai vidéo à %5.3fs\n"
-#define MSGTR_SettingAudioInputGain "Réglage du gain audio en entrée à %f\n"
-#define MSGTR_LamePresetEquals "\npré-réglages=%s\n\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Limitation du préchargement audio à 0.4s\n"
 #define MSGTR_IncreasingAudioDensity "Augmentation de la densité audio à 4\n"
 #define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "Forçage du pré-chargement audio à 0 et de la correction max des pts à 0\n"
-#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nAudio CBR : %d octets/s, %d octets/bloc\n"
 #define MSGTR_LameVersion "LAME version %s (%s)\n\n"
 #define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "Erreur : le bitrate spécifié est hors de l'intervalle valide pour ce pré-réglage\n"\
 "\n"\
@@ -477,7 +467,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CodecNeedsOutfmt "\nLe codec (%s) requiert un 'outfmt' !\n"
 #define MSGTR_CantAllocateComment "Ne peux allouer de mémoire pour le commentaire. "
 #define MSGTR_GetTokenMaxNotLessThanMAX_NR_TOKEN "get_token(): max >= MAX_MR_TOKEN !"
-#define MSGTR_ReadingFile "Lecture de %s: "
 #define MSGTR_CantOpenFileError "Ne peux ouvrir '%s' : %s\n"
 #define MSGTR_CantGetMemoryForLine "Ne peux allouer de mémoire pour 'line' : %s\n"
 #define MSGTR_CantReallocCodecsp "Ne peux pas effectuer de realloc() pour '*codecsp' : %s\n"
@@ -568,7 +557,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_WarningLenIsntDivisible "Attention ! la longueur 'len' n'est pas divisible par la taille de l'échantillon (!\n"
 #define MSGTR_MuxbufMallocErr "Tampon d'image Muxeur ne peut allouer de la mémoire !\n"
 #define MSGTR_MuxbufReallocErr "Tampon d'image Muxeur ne peut réallouer de la mémoire !\n"
-#define MSGTR_MuxbufSending "Tampon d'image Muxeur envoie %d image(s) au muxeur.\n"
 #define MSGTR_WritingHeader "Écriture de l'entête...\n"
 #define MSGTR_WritingTrailer "Écriture de l'index...\n"
 
@@ -586,7 +574,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_ON2AviFormat "Format ON2 AVI"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Fichier de type %s détecté.\n"
 #define MSGTR_DetectedAudiofile "Fichier audio détecté.\n"
-#define MSGTR_NotSystemStream "Pas un flux de type MPEG System... (peut-être un Flux de Transport ?)\n"
 #define MSGTR_InvalidMPEGES "Flux MPEG-ES invalide ??? Contactez l'auteur, c'est peut-être un bogue :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "========== Désolé, ce format de fichier n'est pas reconnu/supporté ============\n"\
                  "== Si ce fichier est un flux AVI, ASF ou MPEG, merci de contacter l'auteur ! ==\n"
@@ -611,11 +598,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV : Le support d'entêtes compressées nécessite ZLIB !\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV : ATTENTION : FOURCC Variable détecté !?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV : ATTENTION : Trop de pistes"
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> Flux audio trouvé : %d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> Flux vidéo trouvé : %d\n"
 #define MSGTR_DetectedTV "TV détectée ! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Impossible d'ouvrir le demuxer Ogg\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF : recherche du flux audio (id:%d)\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Impossible d'ouvrir le flux audio : %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Impossible d'ouvrir le flux des sous-titres : %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Echec à l'ouverture du demuxer audio : %s\n"
@@ -655,24 +639,17 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Utilisation de filtres de postprocessing externes, max q = %d\n"
 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Utilisation du postprocessing du codec, max q = %d\n"
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "L'attribut vidéo '%s' n'est pas supporté par ce vo & ce vd. \n"
 #define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Famille de codecs vidéo demandée [%s] (vfm=%s) non disponible (activez-la à la compilation)\n"
 #define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Famille de codecs audio demandée [%s] (afm=%s) non disponible (activez-la à la compilation)\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Ouverture du décodeur vidéo : [%s] %s\n"
 #define MSGTR_SelectedVideoCodec "Codec vidéo choisi : [%s] vfm : %s (%s)\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Ouverture décodeur audio : [%s] %s\n"
 #define MSGTR_SelectedAudioCodec "Codec audio sélectionné : [%s] afm : %s (%s)\n"
-#define MSGTR_BuildingAudioFilterChain "Création chaine filtre audio pour %dHz/%dch/%s -> %dHz/%dch/%s...\n"
-#define MSGTR_UninitVideoStr "Désinitialisation vidéo : %s \n"
-#define MSGTR_UninitAudioStr "Désinitialisation audio : %s \n"
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "Echec de l'initialisation de VDecoder :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "Echec de l'initialisation de ADecoder :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "Echec de la pré-initialisation de l'ADecoder :(\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: allocation de %d octets comme tampon d'entrée\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio : allocation %d + %d = %d octets comme tampon de sortie\n"
 
 // LIRC:
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "Mise en place du support LIRC...\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "Impossible d'activer le support LIRC.\n"
 #define MSGTR_LIRCcfgerr "Impossible de lire le fichier de config de LIRC %s.\n"
 
@@ -689,8 +666,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MovieAspectUndefined "L'aspect du film est indéfini - pas de pré-dimensionnement appliqué.\n"
 // vd_dshow.c, vd_dmo.c
 #define MSGTR_DownloadCodecPackage "Vous devez mettre à jour/installer le package contenant les codecs binaires.\nAllez sur http://www.mplayerhq.hu/dload.html\n"
-#define MSGTR_DShowInitOK "INFO : initialisation réussie du codec vidéo Win32/DShow.\n"
-#define MSGTR_DMOInitOK "INFO : initialisation réussie du codec vidéo Win32/DMO.\n"
 
 // x11_common.c
 #define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11 : n'a pas pu envoyer l'événement EWMH pour passer en plein écran !\n"
@@ -1123,7 +1098,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // ao_sun.c
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscSetinfoFailed "[AO SUN] rtsc : échec SETINFO.\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc : échec écriture.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] Impossible d'ouvrir périphérique audio %s, %s -> aucun son.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] audio_setup : votre carte ne supporte pas canal %d, %s, %d Hz échantillonnage.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** Votre pilote audio ne supporte PAS select() ***\nRecompiler MPlayer avec #undef HAVE_AUDIO_SELECT dans config.h !\n\n"
@@ -1240,7 +1214,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // joystick.c
 
-#define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_Opening "Ouverture périphérique manette de jeux %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_CantOpen "Impossible d'ouvrir périphérique manette de jeux %s : %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_ErrReading "Erreur lecture périphérique manette de jeux : %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_LoosingBytes "Manette de jeux : perdons %d bytes de données\n"
@@ -1249,8 +1222,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // appleir.c
 
-#define MSGTR_INPUT_APPLE_IR_Init "Initialisation de l'interface IR Apple sur %s\n"
-#define MSGTR_INPUT_APPLE_IR_Detect "Interface IR Apple détectée sur %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_APPLE_IR_CantOpen "Impossible d'ouvrir l'interface IR Apple : %s\n"
 
 // input.c
@@ -1303,9 +1274,7 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_PeriodEqualsBufferSize "Impossible d'utiliser période égale à grandeur tampon (%u == %lu)\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_CannotInstallSWParams "Impossible d'installer les paramètres logiciels :n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_ErrorOpeningAudio "Erreur ouverture audio : %s\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaStatusError "Erreur statut ALSA : %s"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaXRUN "ALSA xrun !!! (au moins %.3f ms long)\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaStatus "Statut ALSA :\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaXRUNPrepareError "ALSA xrun: erreur préparation : %s"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaReadWriteError "Erreur lecture/écriture ALSA"
 
@@ -1398,17 +1367,7 @@ static const char help_text[]=
 // aviheader.c
 
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_EmptyList "** Liste vide ?!\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundMovieAt "Film trouvé à 0x%X - 0x%X\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundBitmapInfoHeader "'BIH' trouvé, %u octets de %d\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForMPG4V1 "Regeneration de table image clé pour vidéo M$ mpg4v1\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForDIVX3 "Regeneration de table image clé pour DIVX3 video\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForMPEG4 "Regeneration de table image clé pour MPEG4 video\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundWaveFmt "'WF' trouvé, %d octets de %d\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundAVIV2Header "AVI : dmlh trouvé (grandeur=%d) (total images=%d)\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_ReadingIndexBlockChunksForFrames "Lecture morceau INDEX, %d morceaux pour %d images (fpos=%"PRId64")\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_AdditionalRIFFHdr "Entête RIFF additionnel...\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_WarnNotExtendedAVIHdr "** alerte : aucun entête AVI étendu...\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BrokenChunk "Morceau brisé ? Grandeur morceau=%d (id=%.4s)\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BuildingODMLidx "AVI : ODML : Construction index odml (%d super moreaux index)\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BrokenODMLfile "AVI : ODML : Fichier brisé (incomplet ?) détecté. Utilise index traditionnel\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_CantReadIdxFile "Impossible de lire fichier index %s : %s\n"
@@ -1918,17 +1877,13 @@ static const char help_text[]=
 // stream/stream_radio.c
 
 #define MSGTR_RADIO_ChannelNamesDetected "[radio] Noms de canal radio detectés.\n"
-#define MSGTR_RADIO_FreqRange "[radio] La plage de fréquence permise est %.2f-%.2f MHz.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreqForChannel "[radio] Mauvaise fréquence pour canal %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelNumberFloat "[radio] Mauvais n° de canal : %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelNumberInt "[radio] Mauvais n° de canal : %d\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelName "[radio] Mauvais nom de canal : %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_FreqParameterDetected "[radio] Paramètre de fréquence radio detecté.\n"
-#define MSGTR_RADIO_DoneParsingChannels "[radio] Analyse des canaux effectuée.\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetTunerFailed "[radio] Attention : ioctl, échec de tuner : %s. Ajustement de frac à %d.\n"
 #define MSGTR_RADIO_NotRadioDevice "[radio] %s : pas de périphérique radio !\n"
-#define MSGTR_RADIO_TunerCapLowYes "[radio] Tuner est bas : oui frac=%d\n"
-#define MSGTR_RADIO_TunerCapLowNo "[radio] tuner est bas : non frac=%d\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetFreqFailed "[radio] Echec ioctl fixe la fréquence 0x%x (%.2f) : %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetFreqFailed "[radio] Echec ioctl récupère fréquence : %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetMuteFailed "[radio] Echec ioctl mise en muet : %s\n"
@@ -1938,27 +1893,21 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_RADIO_DroppingFrame "\n[radio] Dommage - perte de frame audio (%d bytes) !\n"
 #define MSGTR_RADIO_BufferEmpty "[radio] grab_audio_frame : tampon vide, attente de %d bytes de données.\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInitFailed "[radio] Echec audio_in_init : %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_AudioBuffer "[radio] Capture audio - tampon=%d bytes (bloc=%d bytes).\n"
 #define MSGTR_RADIO_AllocateBufferFailed "[radio] Ne peux allouer de tampon audio (bloc=%d,buf=%d) : %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_CurrentFreq "[radio] Fréquence actuelle : %.2f\n"
-#define MSGTR_RADIO_SelectedChannel "[radio] Canal sélectionné : %d - %s (fréq : %.2f)\n"
 #define MSGTR_RADIO_ChangeChannelNoChannelList "[radio] Ne peux changer de canal : Aucune liste de canals donnée.\n"
 #define MSGTR_RADIO_UnableOpenDevice "[radio] Impossible d'ouvrir '%s': %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_RadioDevice "[radio] Radio fd : %d, %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_InitFracFailed "[radio] Echec init_frac.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreq "[radio] Mauvaise fréquence : %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_UsingFreq "[radio] Utilise fréquence : %.2f.\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInInitFailed "[radio] Echec audio_in_init.\n"
-#define MSGTR_RADIO_BufferString "[radio] %s : en tampon=%d perdu=%d\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInSetupFailed "[radio] Echec appel audio_in_setup : %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_CaptureStarting "[radio] Début de la capture.\n"
 #define MSGTR_RADIO_ClearBufferFailed "[radio] Echec effacement du tampon : %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_StreamEnableCacheFailed "[radio] Echec appel stream_enable_cache : %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverUnknownStr "[radio] Nom de pilote inconnu : %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverV4L2 "[radio] Utilise interface radio V4Lv2.\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverV4L "[radio] Utilise interface radio V4Lv1.\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverBSDBT848 "[radio] Utilisation de l'interface radio *BSD BT848.\n"
-#define MSGTR_RADIO_AvailableDrivers "[radio] Drivers disponibles : "
 
 // ================================== LIBASS ====================================
 
@@ -2034,30 +1983,23 @@ static const char help_text[]=
 " de bugs seront ignorés ! Vous devriez réessayer avec YV12 (l'espace \n"\
 " de couleur par défaut) et lire la documentation !\n"\
 "==================================================================\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedNormId "Identifiant de norme sélectionné: %d\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedNorm "Norme sélectionnée : %s\n"
 #define MSGTR_TV_CannotSetNorm "Erreur : La norme ne peut pas être appliquée !\n"
 #define MSGTR_TV_MJP_WidthHeight " MJP: largeur %d hauteur %d\n"
 #define MSGTR_TV_UnableToSetWidth "Impossible d'appliquer la largeur requise : %d\n"
 #define MSGTR_TV_UnableToSetHeight "Impossible d'appliquer la hauteur requise : %d\n"
 #define MSGTR_TV_NoTuner "L'entrée sélectionnée n'a pas de tuner !\n"
 #define MSGTR_TV_UnableFindChanlist "Impossible de trouver la liste des canaux sélectionnés ! (%s)\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedChanlist "Liste des canaux sélectionnés: %s (contenant %d canaux)\n"
 #define MSGTR_TV_ChannelFreqParamConflict "Il n'est pas possible de régler la fréquence et le canal simultanément !\n"
 #define MSGTR_TV_ChannelNamesDetected "Noms des chaînes TV détectées.\n"
 #define MSGTR_TV_NoFreqForChannel "Imposible de trouver la fréquence du canal %s (%s)\n"
 #define MSGTR_TV_SelectedChannel3 "Canal sélectionné : %s - %s (fréq: %.3f)\n"
 #define MSGTR_TV_SelectedChannel2 "Canal sélectionné : %s (fréq: %.3f)\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedFrequency "Fréquence sélectionnée : %lu (%.3f)\n"
-#define MSGTR_TV_RequestedChannel "Canal choisi: %s\n"
 #define MSGTR_TV_UnsupportedAudioType "Format audio '%s (%x)' non-supporté !\n"
-#define MSGTR_TV_AudioFormat " TV audio: %d canaux, %d bits, %d Hz\n"
 #define MSGTR_TV_AvailableDrivers "Drivers disponibles:\n"
 #define MSGTR_TV_DriverInfo "Driver sélectionné: %s\n nom : %s\n auteur : %s\n commentaire : %s\n"
 #define MSGTR_TV_NoSuchDriver "Driver inexistant : %s\n"
 #define MSGTR_TV_DriverAutoDetectionFailed "La détection auto du driver TV a échouée.\n"
 #define MSGTR_TV_UnknownColorOption "Option couleur choisie inconnue (%d) !\n"
-#define MSGTR_TV_CurrentFrequency "Fréquence actuelle : %lu (%.3f)\n"
 #define MSGTR_TV_NoTeletext "Télétexte absent"
 #define MSGTR_TV_Bt848IoctlFailed "tvi_bsdbt848: L'appel à %s ioctl a échoué. Erreur : %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848InvalidAudioRate "tvi_bsdbt848: Taux d'échantillonage audio invalide. Erreur : %s\n"
@@ -2084,14 +2026,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_TVI_DS_DeviceNotFound "tvi_dshow: Périphérique #%d non trouvé\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableGetDeviceName "tvi_dshow: Impossible de trouver un nom pour le périphérique #%d\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UsingDevice "tvi_dshow: Utilise le périphérique #%d: %s\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_DeviceName "tvi_dshow: Périphérique #%d: %s\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_DirectGetFreqFailed "tvi_dshow: Impossible d'obtenir la fréquence directement. La table des canaux incluse à l'OS sera utilisée.\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_DirectSetFreqFailed "tvi_dshow: Impossible de fixer la fréquence directement. La table des canaux incluse à l'OS sera utilisée.\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_SupportedNorms "tvi_dshow: normes supportées :"
-#define MSGTR_TVI_DS_AvailableVideoInputs "tvi_dshow: Entrées vidéo disponibles :"
-#define MSGTR_TVI_DS_AvailableAudioInputs "tvi_dshow: Entrées audio disponibles :"
 //following phrase will be printed near the selected audio/video input
-#define MSGTR_TVI_DS_InputSelected "(sélectionnée)"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableExtractFreqTable "tvi_dshow: Impossible de lire la table des fréquence depuis kstvtune.ax\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_WrongDeviceParam "tvi_dshow: Mauvais paramêtre de périphérique : %s\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_WrongDeviceIndex "tvi_dshow: Mauvais index de périphérique: %d\n"

Modified: trunk/help/help_mp-hu.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-hu.h	Mon Jul 25 01:55:26 2011	(r33914)
+++ trunk/help/help_mp-hu.h	Mon Jul 25 01:55:34 2011	(r33915)
@@ -60,7 +60,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_NoHomeDir "Nem találom a HOME könyvtárat.\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "get_path(\"config\") probléma\n"
 #define MSGTR_CreatingCfgFile "Konfigurációs fájl létrehozása: %s\n"
-#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Befordított codecs.conf használata.\n"
 #define MSGTR_CantLoadFont "Nem tudom betölteni a következő bittérképes betűt: %s\n"
 #define MSGTR_CantLoadSub "Nem tudom betölteni a feliratot: %s\n"
 #define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "dump: VÉGZETES HIBA: a kért stream nem található!\n"
@@ -104,8 +103,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_Playing "\n%s lejátszása.\n"
 #define MSGTR_NoSound "Audio: nincs hang!!!\n"
 #define MSGTR_FPSforced "FPS kényszerítve %5.3f (ftime: %5.3f)\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "Futásidejű CPU detektálás használata.\n"
-#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "x86-os CPU - a következő kiterjesztésekkel:"
 #define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Rendelkezésre álló video meghajtók:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Rendelkezésre álló audio meghajtók:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Rendelkezésre álló audio codec-ek:\n"
@@ -113,7 +110,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AvailableAudioFm "Rendelkezésre álló (befordított) audio codec családok/meghajtók:\n"
 #define MSGTR_AvailableVideoFm "Rendelkezésre álló (befordított) video codec családok/meghajtók:\n"
 #define MSGTR_AvailableFsType "A használható teljesképernyős réteg-módok:\n"
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "Linux hardveres RTC időzítés használata (%ldHz)\n"
 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Video: tulajdonságok beolvasása nem lehetséges.\n"
 #define MSGTR_NoStreamFound "Nem található stream\n"
 #define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Hiba a kiválasztott video_out (-vo) egység inicializásakor!\n"
@@ -149,14 +145,11 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "SUB: Felirat fájl (%d) hozzáadva: %s\n"
 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "SUB: Felirat fájl (%d) eltávolítva: %s\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Hiba a(z) [%s] fájl írásakor!\n"
-#define MSGTR_CommandLine "Parancs sor:"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "%s megnyitása nem sikerült: %s (a felhasználó által olvashatónak kell lennie.)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Linux RTC inicializálási hiba az ioctl-ben (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Próbáld ki ezt: \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" hozzáadni a rendszer indító script-jeidhez!\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Linux RTC inicializálási hiba az ioctl-ben (rtc_pie_on): %s\n"
 #define MSGTR_UsingTimingType "%s időzítés használata.\n"
-#define MSGTR_MenuInitialized "Menü inicializálva: %s\n"
-#define MSGTR_MenuInitFailed "Menü inicializálás nem sikerült.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "FIGYELEM: getch2_init kétszer lett meghívva!\n"
 #define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Ezt a folyamot nem lehet dump-olni - a fájlleíró nem elérhető.\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "A libmenu video szűrőt nem sikerült a(z) %s főmenüvel megnyitni.\n"
@@ -292,12 +285,9 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CannotAllocateBytes "%d byte nem foglalható le.\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "Audió késleltetés beállítása: %5.3fs.\n"
 #define MSGTR_SettingVideoDelay "Videó késleltetés beállítása: %5.3fs.\n"
-#define MSGTR_SettingAudioInputGain "Audió input erősítése %f.\n"
-#define MSGTR_LamePresetEquals "\npreset=%s\n\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Audió előretöltés korlátozva 0.4 mp-re.\n"
 #define MSGTR_IncreasingAudioDensity "Audió tömörítés növelése 4-re.\n"
 #define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "Audió előretöltés 0-ra állítva, max pts javítás 0.\n"
-#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nCBR audio: %d byte/mp, %d byte/blokk\n"
 #define MSGTR_LameVersion "LAME %s (%s) verzió\n\n"
 #define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "Hiba: A megadott bitráta az ezen beállításhoz tartozó határokon kívül van.\n"\
 "\n"\
@@ -484,7 +474,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CodecNeedsOutfmt "\ncodec(%s) 'outfmt'-t igényel!\n"
 #define MSGTR_CantAllocateComment "Nem tudok memóriát foglalni a megjegyzésnek. "
 #define MSGTR_GetTokenMaxNotLessThanMAX_NR_TOKEN "get_token(): max >= MAX_MR_TOKEN!"
-#define MSGTR_ReadingFile "%s olvasása: "
 #define MSGTR_CantOpenFileError "Nem tudom megnyitni '%s'-t: %s\n"
 #define MSGTR_CantGetMemoryForLine "Nem tudok memóriát foglalni a 'line'-nak: %s\n"
 #define MSGTR_CantReallocCodecsp "A '*codecsp' nem foglalható le újra: %s\n"
@@ -1132,10 +1121,8 @@ static const char help_text[]=
 
 // audio_out.c
 #define MSGTR_AO_ALSA9_1x_Removed "audio_out: alsa9 és alsa1x modulok törölve lettek, használd a -ao alsa kapcsolót helyettük.\n"
-#define MSGTR_AO_TryingPreferredAudioDriver "Preferált '%.*s' audió vezérlő próbálása, opciók: '%s'\n"
 #define MSGTR_AO_NoSuchDriver "Nincs ilyen audió vezérlő: '%.*s'\n"
 #define MSGTR_AO_FailedInit "A(z) '%s' audió vezérlő inicializálása nem sikerült\n"
-#define MSGTR_AO_TryingEveryKnown "Az összes ismert audió vezérlő kipróbálása...\n"
 
 // ao_oss.c
 #define MSGTR_AO_OSS_CantOpenMixer "[AO OSS] audio_setup: Nem tudom megnyitni a(z) %s keverő eszközt: %s\n"
@@ -1198,7 +1185,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // ao_sun.c
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscSetinfoFailed "[AO SUN] rtsc: SETINFO sikertelen.\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: írás sikertelen.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] %s audio eszköz nem elérhető, %s -> nincs hang.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] audio_setup: a kártyád nem támogat %d csatornát, %s, %d Hz samplerate-t.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** A hangkártyád NEM támogatja a select()-et ***\nFordítsd újra az MPlayer-t az #undef HAVE_AUDIO_SELECT sorral a config.h-ban !\n\n"
@@ -1312,7 +1298,6 @@ static const char help_text[]=
 // ========================== INPUT =========================================
 
 // joystick.c
-#define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_Opening "Botkormány eszköz megnyitása: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_CantOpen "Nem sikerült a(z) %s botkormány eszközt megnyitni: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_ErrReading "Hiba a botkormány eszköz olvasása közben: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_LoosingBytes "Botkormány: elvesztettünk %d bájtnyi adatot\n"
@@ -1320,8 +1305,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_WarnUnknownEvent "Botkormány ismeretlen figyelmeztető esemény típus: %d\n"
 
 // appleir.c
-#define MSGTR_INPUT_APPLE_IR_Init "Apple IR inicializálása %s eszközön.\n"
-#define MSGTR_INPUT_APPLE_IR_Detect "Apple IR megtalálva %s eszközön.\n"
 #define MSGTR_INPUT_APPLE_IR_CantOpen "Nem nyitható meg az Apple IR eszköz: %s\n"
 
 // input.c
@@ -1352,7 +1335,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitAppleRemote "Apple Remote inicializálása nem sikerült.\n"
 
 // lirc.c
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "LIRC támogatás indítása...\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "Nem tudtam megnyitni a lirc támogatást. Nem fogod tudni használni a távirányítót.\n"
 #define MSGTR_LIRCcfgerr "Nem tudom olvasni a LIRC konfigurációs fájlt: %s \n"
 
@@ -1367,7 +1349,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_WarningLenIsntDivisible "Figyelem! A len nem osztható a samplesize-zal!\n"
 #define MSGTR_MuxbufMallocErr "Muxer kocka buffernek nem sikerült memóriát foglalni!\n"
 #define MSGTR_MuxbufReallocErr "Muxer kocka buffernek nem sikerült memóriát újrafoglalni!\n"
-#define MSGTR_MuxbufSending "Muxer kocka bufferből %d kocka átküldve a muxer-nek.\n"
 #define MSGTR_WritingHeader "Fejléc írása...\n"
 #define MSGTR_WritingTrailer "Index írása...\n"
 
@@ -1385,7 +1366,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_ON2AviFormat "ON2 AVI formátum"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Ez egy %s formátumú fájl!\n"
 #define MSGTR_DetectedAudiofile "Audio fájl detektálva!\n"
-#define MSGTR_NotSystemStream "Nem MPEG System Stream formátum... (talán Transport Stream?)\n"
 #define MSGTR_InvalidMPEGES "Hibás MPEG-ES-folyam? Lépj kapcsolatba a készítőkkel, lehet, hogy hiba!\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "========= Sajnos ez a fájlformátum ismeretlen vagy nem támogatott ===========\n"\
                  "= Ha ez egy AVI, ASF vagy MPEG fájl, lépj kapcsolatba a készítőkkel (hiba)! =\n"
@@ -1410,11 +1390,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: A tömörített fejlécek támogatásához ZLIB kell!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: Vigyázat: változó FourCC detektálva!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: Vigyázat: túl sok sáv!"
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> Megtalált audio folyam: %d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> Megtalált video folyam: %d\n"
 #define MSGTR_DetectedTV "TV detektálva! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Ogg demuxer meghívása nem sikerült.\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: Audio folyam keresése (id:%d)\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Audio folyam megnyitása sikertelen: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Felirat folyam megnyitása sikertelen: %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Audio demuxer meghívása sikertelen: %s\n"
@@ -1447,17 +1424,7 @@ static const char help_text[]=
 
 // aviheader.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_EmptyList "** üres lista?!\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundMovieAt "Film megtalálva: 0x%X - 0x%X\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundBitmapInfoHeader "'bih' megtalálva, %u bájt %d bájtból\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForMPG4V1 "A kulcs képkocka tábla újragenerálva az M$ mpg4v1 videóhoz.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForDIVX3 "Kulcs képkocka tábla újragenerálása a DIVX3 videóhoz.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForMPEG4 "Kulcs képkocka tábla újragenerálása az MPEG4 videóhoz.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundWaveFmt "'wf' megtalálva, %d bájt %d bájtból\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundAVIV2Header "AVI: dmlh megtalálva (size=%d) (total_frames=%d)\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_ReadingIndexBlockChunksForFrames "INDEX blokk olvasása, %d chunk %d képkockához (fpos=%"PRId64").\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_AdditionalRIFFHdr "Kiegészítő RIFF fejléc...\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_WarnNotExtendedAVIHdr "** Figyelmeztetés: ez nem kiterjesztett AVI fejléc..\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BrokenChunk "Hibás chunk? chunksize=%d (id=%.4s)\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BuildingODMLidx "AVI: ODML: ODML index felépítése (%d superindexchunks)\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BrokenODMLfile "AVI: ODML: Hibás (nem teljes?) fájlt találtam. Tradícionális index használata.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_CantReadIdxFile "A(z) %s index fájl nem olvasható: %s\n"
@@ -1589,21 +1556,15 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Külső minőségjavító szűrő használata, max minőség = %d\n"
 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Codecbeli minőségjavítás használata, max minőség = %d\n"
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "'%s' video tulajdonság nem támogatott a kiválasztott vo & vd meghajtók által!\n"
 #define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "A kért [%s] video codec család (vfm=%s) nem kiválasztható (fordításnál kapcsold be!)\n"
 #define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "A kért [%s] audio codec család (afm=%s) nem kiválasztható (fordításnál kapcsold be!)\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Video dekóder meghívása: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_SelectedVideoCodec "Kiválasztott videó codec: [%s] vfm: %s (%s)\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Audio dekóder meghívása: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_SelectedAudioCodec "Kiválasztott audió codec: [%s] afm: %s (%s)\n"
-#define MSGTR_BuildingAudioFilterChain "Audió szűrő lánc felépítése %dHz/%dch/%s -> %dHz/%dch/%s formátumhoz...\n"
-#define MSGTR_UninitVideoStr "Videó uninit: %s\n"
-#define MSGTR_UninitAudioStr "Audió uninit: %s\n"
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "VDecoder init nem sikerült :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "ADecoder init nem sikerült :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "ADecoder preinit nem sikerült :(\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: %d byte allokálása bemeneti buffernek.\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: %d + %d = %d byte allokálása bemeneti buffernek.\n"
 
 // ad_dvdpcm.c:
 #define MSGTR_SamplesWanted "Példa fájlokra van szükségünk ilyen formátummal, hogy jobb legyen a támogatása. Ha neked van ilyened, keresd meg a fejlesztőket.\n"
@@ -1619,8 +1580,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // vd_dshow.c, vd_dmo.c
 #define MSGTR_DownloadCodecPackage "Frissítened/installálnod kell a bináris codec csomagot.\nItt megtalálod: http://www.mplayerhq.hu/dload.html\n"
-#define MSGTR_DShowInitOK "INFO: Win32/DShow video codec inicializálása OK.\n"
-#define MSGTR_DMOInitOK "INFO: Win32/DMO video codec init OK.\n"
 
 // libmpcodecs/vd_dmo.c vd_dshow.c vd_vfw.c
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCinepakCodec "[VD_DMO] Nem foglalható le a kép a cinepak codec-hez.\n"
@@ -1761,9 +1720,7 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_PeriodEqualsBufferSize "Nem használható a buffer mérettel egyező periódus (%u == %lu)\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_CannotInstallSWParams "Sikertelen a szoftver paraméterek beállítása:\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_ErrorOpeningAudio "Hiba az audió megnyitásakor: %s\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaStatusError "ALSA státusz hiba: %s"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaXRUN "ALSA xrun!!! (legalább %.3f ms hosszan)\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaStatus "ALSA Státusz:\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaXRUNPrepareError "ALSA xrun: előkészítési hiba: %s"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaReadWriteError "ALSA olvasás/írás hiba"
 
@@ -1956,17 +1913,13 @@ static const char help_text[]=
 
 // stream_radio.c
 #define MSGTR_RADIO_ChannelNamesDetected "[radio] Rádió csatornák neve megtalálva.\n"
-#define MSGTR_RADIO_FreqRange "[radio] Az engedélyezett frekvencia tartomány %.2f-%.2f MHz.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreqForChannel "[radio] Hibás frekvencia a(z) %s csatornának\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelNumberFloat "[radio] Hibás csatorna szám: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelNumberInt "[radio] Hibás csatorna szám: %d\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelName "[radio] Hibás csatorna név: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_FreqParameterDetected "[radio] Rádió frekvencia paramétere megtalálva.\n"
-#define MSGTR_RADIO_DoneParsingChannels "[radio] Csatornák értelmezése kész.\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetTunerFailed "[radio] Figyelmeztetés:ioctl get tuner sikertelen: %s. Frac beállítása: %d.\n"
 #define MSGTR_RADIO_NotRadioDevice "[radio] %s nem rádiós eszköz!\n"
-#define MSGTR_RADIO_TunerCapLowYes "[radio] a tuner low:yes frac=%d\n"
-#define MSGTR_RADIO_TunerCapLowNo "[radio] a tuner low:no frac=%d\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetFreqFailed "[radio] ioctl set frequency 0x%x (%.2f) sikertelen: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetFreqFailed "[radio] ioctl get frequency sikertelen: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetMuteFailed "[radio] ioctl set mute sikertelen: %s\n"
@@ -1976,27 +1929,21 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_RADIO_DroppingFrame "\n[radio] túl rossz - audió keret eldobása (%d bájt)!\n"
 #define MSGTR_RADIO_BufferEmpty "[radio] grab_audio_frame: üres a buffer, várakozás %d adat bájtra.\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInitFailed "[radio] audio_in_init sikertelen: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_AudioBuffer "[radio] Audió rögzítés - buffer=%d bájt (blokk=%d bájt).\n"
 #define MSGTR_RADIO_AllocateBufferFailed "[radio] az audió buffer nem foglalható le (block=%d,buf=%d): %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_CurrentFreq "[radio] Jelenlegi frekvencia: %.2f\n"
-#define MSGTR_RADIO_SelectedChannel "[radio] Kiválasztott csatorna: %d - %s (freq: %.2f)\n"
 #define MSGTR_RADIO_ChangeChannelNoChannelList "[radio] Nem lehet csatornát választani: nincs csatornalista megadva.\n"
 #define MSGTR_RADIO_UnableOpenDevice "[radio] '%s' nem nyitható meg: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_RadioDevice "[radio] Radio fd: %d, %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_InitFracFailed "[radio] init_frac sikertelen.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreq "[radio] Hibás frekvencia: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_UsingFreq "[radio] Használt frekvencia: %.2f.\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInInitFailed "[radio] audio_in_init sikertelen.\n"
-#define MSGTR_RADIO_BufferString "[radio] %s: in buffer=%d dropped=%d\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInSetupFailed "[radio] audio_in_setup hívás sikertelen: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_CaptureStarting "[radio] Mentés kezdése.\n"
 #define MSGTR_RADIO_ClearBufferFailed "[radio] Buffer kiürítése sikertelen: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_StreamEnableCacheFailed "[radio] stream_enable_cache hívás sikertelen: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverUnknownStr "[radio] Ismeretlen vezérlő név: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverV4L2 "[radio] V4Lv2 rádió interfész használata.\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverV4L "[radio] V4Lv1 rádió interfész használata.\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverBSDBT848 "[radio] *BSD BT848 rádió interfész használata.\n"
-#define MSGTR_RADIO_AvailableDrivers "[radio] Használható vezérlők: "
 
 //tv.c
 #define MSGTR_TV_BogusNormParameter "tv.c: norm_from_string(%s): Hibás norma paraméter, beállított: %s.\n"
@@ -2008,30 +1955,23 @@ static const char help_text[]=
 " figyelmen kívül hagyjuk! Próbáld újra YV12-vel (az alapértelmezett\n"\
 " színtérrel) és olvasd el a dokumentációt!\n"\
 "==================================================================\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedNormId "Kiválasztott norma id: %d\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedNorm "Kiválasztott norma: %s\n"
 #define MSGTR_TV_CannotSetNorm "Hiba: Nem lehet beállítani a normát!\n"
 #define MSGTR_TV_MJP_WidthHeight " MJP: %d szélesség %d magasság\n"
 #define MSGTR_TV_UnableToSetWidth "Nem lehet beállítani a kívánt szélességet: %d\n"
 #define MSGTR_TV_UnableToSetHeight "Nem lehet beállítani a kívánt magasságot: %d\n"
 #define MSGTR_TV_NoTuner "A kiválasztott bemeneten nincs tuner!\n"
 #define MSGTR_TV_UnableFindChanlist "Nem található a kiválasztott csatorna lista! (%s)\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedChanlist "Kiválasztott csatorna lista: %s (%d csatorna)\n"
 #define MSGTR_TV_ChannelFreqParamConflict "Nem állíthatod be a frekvenciát és a csatornát egy időben!\n"
 #define MSGTR_TV_ChannelNamesDetected "TV csatornák nevének keresése.\n"
 #define MSGTR_TV_NoFreqForChannel "Nem található frekvencia a(z) %s csatornához (%s)\n"
 #define MSGTR_TV_SelectedChannel3 "Kiválasztott csatorna: %s - %s (frekv: %.3f)\n"
 #define MSGTR_TV_SelectedChannel2 "Kiválasztott csatorna: %s (frekv: %.3f)\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedFrequency "Kiválasztott frekvencia: %lu (%.3f)\n"
-#define MSGTR_TV_RequestedChannel "Kért csatorna: %s\n"
 #define MSGTR_TV_UnsupportedAudioType "A(z) '%s (%x)' audió típus nem támogatott!\n"
-#define MSGTR_TV_AudioFormat " TV audió: %d csatorna, %d bit, %d Hz\n"
 #define MSGTR_TV_AvailableDrivers "Elérhető vezérlők:\n"
 #define MSGTR_TV_DriverInfo "Kiválasztott vezérlő: %s\n név: %s\n szerző: %s\n megjegyzés: %s\n"
 #define MSGTR_TV_NoSuchDriver "Nincs ilyen vezérlő: %s\n"
 #define MSGTR_TV_DriverAutoDetectionFailed "TV vezérlő automatikus felismerése sikertelen.\n"
 #define MSGTR_TV_UnknownColorOption "Ismeretlen szín opció (%d) van megadva!\n"
-#define MSGTR_TV_CurrentFrequency "Aktuális frekvencia: %lu (%.3f)\n"
 #define MSGTR_TV_NoTeletext "Nincs teletext"
 #define MSGTR_TV_Bt848IoctlFailed "tvi_bsdbt848: A(z) %s ioctl hívása sikertelen. Hiba: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848InvalidAudioRate "tvi_bsdbt848: Érvénytelen audió ráta. Hiba: %s\n"
@@ -2059,14 +1999,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_TVI_DS_DeviceNotFound "tvi_dshow: #%d számú eszköz nem található\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableGetDeviceName "tvi_dshow: #%d számú eszköz nevének lekérdezése sikertelen\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UsingDevice "tvi_dshow: #%d eszköz használata: %s\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_DeviceName "tvi_dshow: #%d eszköz: %s\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_DirectGetFreqFailed "tvi_dshow: Sikertelen a frekvencia közvetlen lekérdezése. Az OS beépített csatorna táblázata lesz használva.\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_DirectSetFreqFailed "tvi_dshow: Sikertelen a frekvencia közvetlen beállítása. Az OS beépített csatorna táblázata lesz használva.\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_SupportedNorms "tvi_dshow: támogatott normák:"
-#define MSGTR_TVI_DS_AvailableVideoInputs "tvi_dshow: használható videó bemenetek:"
-#define MSGTR_TVI_DS_AvailableAudioInputs "tvi_dshow: használható audió bemenetek:"
 //following phrase will be printed near the selected audio/video input
-#define MSGTR_TVI_DS_InputSelected "(kiválasztva)"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableExtractFreqTable "tvi_dshow: Sikertelen a frekvenciatáblázat betöltése a kstvtune-ból.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_WrongDeviceParam "tvi_dshow: Hibás eszköz paraméter: %s\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_WrongDeviceIndex "tvi_dshow: Hibás eszköz index: %d\n"
@@ -2078,7 +2012,6 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_TVI_DS_ChangingWidthHeightNotSupported "tvi_dshow: A videó szélesség/magasság változtatását nem támogatja az eszköz.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_SelectingInputNotSupported "tvi_dshow: A mentési forrás kiválasztását nem támogatja az eszköz\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_FreqTableLoaded "tvi_dshow: a rendszer (%s) frekvencia táblázata betöltve az ország id=%d (csatornák:%d).\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_ErrorParsingAudioFormatStruct "tvi_dshow: Nem értelmezhető az audió formátum struktúrája.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_ErrorParsingVideoFormatStruct "tvi_dshow: Nem értelmezhető a videó formátum struktúrája.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableSetAudioMode "tvi_dshow: %d audió mód beállítása sikertelen. Hiba:0x%x\n"

Modified: trunk/help/help_mp-it.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-it.h	Mon Jul 25 01:55:26 2011	(r33914)
+++ trunk/help/help_mp-it.h	Mon Jul 25 01:55:34 2011	(r33915)
@@ -59,7 +59,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_NoHomeDir "Impossibile trovare la HOME directory\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "Problema in get_path(\"config\")\n"
 #define MSGTR_CreatingCfgFile "Creo il file di configurazione: %s\n"
-#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Utilizzo la versione interna predefinita di codecs.conf\n"
 #define MSGTR_CantLoadFont "Impossibile caricare i font: %s\n"
 #define MSGTR_CantLoadSub "Impossibile caricare i sottotitoli: %s\n"
 #define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "dump: FATALE: manca il flusso selezionato!\n"
@@ -104,8 +103,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_Playing "\nRiproduco %s.\n"
 #define MSGTR_NoSound "Audio: nessun suono!!!\n"
 #define MSGTR_FPSforced "FPS forzato a %5.3f (ftime: %5.3f)\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "Compilato con riconoscimento CPU in esecuzione.\n"
-#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "Compilato per CPU x86 con estensioni:"
 #define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Driver di output video disponibili:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Driver di output audio disponibili:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Codec audio disponibili:\n"
@@ -113,7 +110,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AvailableAudioFm "Famiglie/driver di codec audio disponibili (compilati):\n"
 #define MSGTR_AvailableVideoFm "Famiglie/driver di codec video disponibili (compilati):\n"
 #define MSGTR_AvailableFsType "Modi disponibili a schermo intero:\n"
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "Sto utilizzando la temporizzazione hardware RTC di Linux (%ldHz)\n"
 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Video: impossibile leggere le proprietà\n"
 #define MSGTR_NoStreamFound "Nessun flusso trovato\n"
 #define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Errore aprendo/inizializzando il dispositivo uscita video (-vo) selezionato!\n"
@@ -149,15 +145,12 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "SUB: Aggiunto file sottotitoli (%d): %s\n"
 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "SUB: Rimosso file sottotitoli (%d): %s\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Errore durante l'apertura del file [%s] per la scrittura!\n"
-#define MSGTR_CommandLine "CommandLine:"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Apertura di %s fallita: %s (dovrebbe esser leggibile dall'utente.)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Linux RTC: errore di init in ioctl (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Prova aggiungendo \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\"\n"\
 "agli script di avvio del sistema.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Linux RTC: errore di init in ioctl (rtc_pie_on): %s\n"
 #define MSGTR_UsingTimingType "Uso la temporizzazione %s.\n"
-#define MSGTR_MenuInitialized "Menu inizializzato: %s\n"
-#define MSGTR_MenuInitFailed "Inizializzazione Menu fallita.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "WARNING: getch2_init chiamata 2 volte!\n"
 #define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Non posso fare il dump di questo flusso - nessun descrittore file disponibile.\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "Non riesco ad aprire il filtro video libmenu col menu base %s.\n"
@@ -290,12 +283,9 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CannotAllocateBytes "Non posso allocare %d byte.\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "Imposto il ritardo audio a %5.3f.\n"
 #define MSGTR_SettingVideoDelay "Imposto il ritardo video a %5.3f.\n"
-#define MSGTR_SettingAudioInputGain "Imposto il guadagno di ingresso audio a %f.\n"
-#define MSGTR_LamePresetEquals "\npreset=%s\n\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Limito il preload audio a 0.4s.\n"
 #define MSGTR_IncreasingAudioDensity "Aumento la densità audio a 4.\n"
 #define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "Forzo il preload audio a 0, max pts correction a 0.\n"
-#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nCBR audio: %d byte/sec, %d byte/blocco\n"
 #define MSGTR_LameVersion "LAME versione %s (%s)\n\n"
 #define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset ""\
 "Errore: il bitrate specificato è fuori gamma per questo Preset.\n"\
@@ -484,7 +474,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CodecNeedsOutfmt "\nil codec(%s) abbisogna di un 'outfmt'!\n"
 #define MSGTR_CantAllocateComment "Non riesco ad allocare memoria per il commento."
 #define MSGTR_GetTokenMaxNotLessThanMAX_NR_TOKEN "get_token(): max >= MAX_MR_TOKEN!"
-#define MSGTR_ReadingFile "Leggo %s: "
 #define MSGTR_CantOpenFileError "Non posso aprire '%s': %s\n"
 #define MSGTR_CantGetMemoryForLine "Non posso aver la memoria per 'line': %s\n"
 #define MSGTR_CantReallocCodecsp "Non posso riallocare '*codecsp': %s\n"
@@ -1127,10 +1116,8 @@ static const char help_text[]=
 
 // audio_out.c
 #define MSGTR_AO_ALSA9_1x_Removed "audio_out: i moduli alsa9/alsa1x sono stati rimossi, ora usa -ao alsa.\n"
-#define MSGTR_AO_TryingPreferredAudioDriver "Provo con il driver audio preferito '%.*s', opzioni '%s'\n"
 #define MSGTR_AO_NoSuchDriver "driver audio '%.*s' non trovato\n"
 #define MSGTR_AO_FailedInit "Inizializzazione del driver audio '%s' non riuscita\n"
-#define MSGTR_AO_TryingEveryKnown "Provo con tutti i driver audio conosciuti...\n"
 
 
 // ao_oss.c
@@ -1194,7 +1181,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // ao_sun.c
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscSetinfoFailed "[AO SUN] rtsc: SETINFO fallito.\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: scrittura fallita."
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] Non posso aprire il dispositivo audio %s, %s -> no audio.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] audio_setup: la tua scheda non supporta il canale %d, %s, %d Hz samplerate.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** Il tuo driver audio NON supporta select() ***\n Ricompila MPlayer con #undef HAVE_AUDIO_SELECT in config.h !\n\n"
@@ -1309,7 +1295,6 @@ static const char help_text[]=
 // ========================== INPUT =========================================
 
 // joystick.c
-#define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_Opening "Apertura dispositivo joystick %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_CantOpen "Non posso aprire il dispositivo joystick %s: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_ErrReading "Errore in lettura dispositivo joystick: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_LoosingBytes "Joystick: Persi %d byte di dati\n"
@@ -1317,8 +1302,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_WarnUnknownEvent "Joystick: Avviso: tipo di evento %d sconosciuto\n"
 
 // appleir.c
-#define MSGTR_INPUT_APPLE_IR_Init "Inizializzo l'Apple IR su %s\n"
-#define MSGTR_INPUT_APPLE_IR_Detect "Rilevato Apple IR su %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_APPLE_IR_CantOpen "Impossibile aprire il dispositivo Apple IR: %s\n"
 
 // input.c
@@ -1349,7 +1332,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitAppleRemote "Impossibile inizializzare l'Apple Remote.\n"
 
 // lirc.c
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "Configurazione del supporto per LIRC...\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "Apertura del supporto per LIRC fallita. Non potrai usare il tuo telecomando.\n"
 #define MSGTR_LIRCcfgerr "Fallimento nella lettura del file di configurazione di LIRC %s.\n"
 
@@ -1365,7 +1347,6 @@ static const char help_text[]=
 // TODO: muxer frame buffer ???
 #define MSGTR_MuxbufMallocErr "Il buffer fotogrammi del muxer non può allocare la memoria!\n"
 #define MSGTR_MuxbufReallocErr "Il buffer fotogrammi del muxer non può riallocare la memoria!\n"
-#define MSGTR_MuxbufSending "Il buffer fotogrammi del muxer sta inviando %d fotogramma/i al muxer.\n"
 #define MSGTR_WritingHeader "Scrittura intestazione in corso...\n"
 #define MSGTR_WritingTrailer "Scrittura indice in corso...\n"
 
@@ -1384,7 +1365,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_ON2AviFormat "Formato AVI ON2"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Rilevato formato file %s!\n"
 #define MSGTR_DetectedAudiofile "Rilevato file audio!\n"
-#define MSGTR_NotSystemStream "il formato non è 'MPEG System Stream'... (è forse 'Transport Stream'?)\n"
 #define MSGTR_InvalidMPEGES "Flusso MPEG-ES non valido??? Contatta l'autore, può essere un baco :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "===== Mi dispiace, questo formato file non è riconosciuto/supportato ======\n"\
                  "=== Se questo è un file AVI, ASF o MPEG, per favore contatta l'autore! ===\n"
@@ -1408,11 +1388,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Il supporto delle intestazioni compresse richiede ZLIB!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: Avvertimento! Rilevato FourCC variabile!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: Avvertimento! troppe tracce!"
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> Trovato flusso audio: %d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> Trovato flusso video: %d\n"
 #define MSGTR_DetectedTV "Ho trovato una TV! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Impossibile aprire il demuxer Ogg.\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: sto cercando il flusso audio (id:%d)\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Impossibile aprire il flusso audio: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Impossibile aprire il flusso dei sottotitoli: %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Errore nell'apertura del demuxer audio: %s\n"
@@ -1446,17 +1423,7 @@ static const char help_text[]=
 
 // aviheader.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_EmptyList "** lista vuota?!\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundMovieAt "Trovato filmato a 0x%X - 0x%X\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundBitmapInfoHeader "trovato 'bih', %u byte di %d\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForMPG4V1 "Ricostruisco tabella keyframe per video M$ mpg4v1.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForDIVX3 "Ricostruisco tabella keyframe per video DIVX3.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForMPEG4 "Ricostruisco tabella keyframe per video MPEG4.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundWaveFmt "trovato 'wf', %d byte di %d\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundAVIV2Header "AVI: dmlh trovato (dimensione=%d) (fotogrammi totali=%d)\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_ReadingIndexBlockChunksForFrames "Leggo blocco INDEX, %d parti per %d fotogrammi (fpos=%"PRId64").\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_AdditionalRIFFHdr "intestazione RIFF supplementare...\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_WarnNotExtendedAVIHdr "** Attenzione: questa non è un'intestazione AVI estesa..\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BrokenChunk "Blocco (chunk) danneggiato? chunksize=%d (id=%.4s)\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BuildingODMLidx "AVI: ODML: Costruisco indice ODML (%d superindexchunks).\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BrokenODMLfile "AVI: ODML: Rilevato file rovinato (incompleto?). Sarà usato un indice tradizionale.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_CantReadIdxFile "Impossibile leggere il file indice %s: %s\n"
@@ -1586,21 +1553,15 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Utilizzo un filtro di postprocessing esterno, max q = %d\n"
 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Utilizzo il postprocessing del codec, max q = %d\n"
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "L'attributo video '%s' non è gestibile dal vo & vd selezionati! \n"
 #define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Famiglia di codec video voluta [%s] (vfm=%s) non disponibile.\nAbilitala in compilazione.\n"
 #define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Famiglia di codec audio voluta [%s] (afm=%s) non disponibile.\nAbilitala in compilazione.\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Apertura decoder video: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_SelectedVideoCodec "Scelto codec video: [%s] vfm: %s (%s)\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Apertura decoder audio: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_SelectedAudioCodec "Scelto codec audio: [%s] afm: %s (%s)\n"
-#define MSGTR_BuildingAudioFilterChain "Costruisco catena filtri audio per %dHz/%dch/%s -> %dHz/%dch/%s...\n"
-#define MSGTR_UninitVideoStr "Uninit video: %s \n"
-#define MSGTR_UninitAudioStr "Uninit audio: %s \n"
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "Inizializzazione VDecoder fallita :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "Inizializzazione ADecoder fallita :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "Preinizializzazione ADecoder fallita :(\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: Alloco %d byte per il buffer di input\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: Alloco %d + %d = %d byte per il buffer di output\n"
 
 // ad_dvdpcm.c:
 #define MSGTR_SamplesWanted "Servono esempi di questo formato per migliorarne il supporto. Contatta sviluppatori.\n"
@@ -1616,8 +1577,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // vd_dshow.c, vd_dmo.c
 #define MSGTR_DownloadCodecPackage "Devi installare o aggiornare i codec binari.\nVai su http://www.mplayerhq.hu/dload.html\n"
-#define MSGTR_DShowInitOK "INFO: Win32/DShow inizializzato correttamente.\n"
-#define MSGTR_DMOInitOK "INFO: Win32/DMO inizializzato correttamente.\n"
 
 // libmpcodecs/vd_dmo.c vd_dshow.c vd_vfw.c
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCinepakCodec "[VD_DMO] Impossibile allocare l'immagine per il codec cinepak.\n"
@@ -1759,9 +1718,7 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_PeriodEqualsBufferSize "Non posso usare il periodo uguale al buffer (%u == %lu)\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_CannotInstallSWParams "Impossibile impostare i parametri software:\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_ErrorOpeningAudio "Non posso aprire l'audio: %s\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaStatusError "ALSA Errore di stato: %s"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaXRUN "ALSA xrun!!! (almeno di %.3f ms)\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaStatus "ALSA Stato:\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaXRUNPrepareError "ALSA xrun: errore preparazione: %s"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaReadWriteError "ALSA errore di lettura/scrittura"
 
@@ -1952,17 +1909,13 @@ static const char help_text[]=
 
 // stream_radio.c
 #define MSGTR_RADIO_ChannelNamesDetected "[radio] Rilevati i nomi dei canali radio.\n"
-#define MSGTR_RADIO_FreqRange "[radio] La gamma delle frequenze permesse è %.2f-%.2f MHz.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreqForChannel "[radio] Frequenza errata per il canale %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelNumberFloat "[radio] Numero canale errato: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelNumberInt "[radio] Numero canale errato: %d\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelName "[radio] Nome canale errato: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_FreqParameterDetected "[radio] Rilevato parametro frequenza radio.\n"
-#define MSGTR_RADIO_DoneParsingChannels "[radio] Lettura canali terminata.\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetTunerFailed "[radio] Attenzione: ioctl tuner fallito: %s. Imposto frac a %d.\n"
 #define MSGTR_RADIO_NotRadioDevice "[radio] %s non è un dispositivo radio!\n"
-#define MSGTR_RADIO_TunerCapLowYes "[radio] il tuner è low:yes frac=%d\n"
-#define MSGTR_RADIO_TunerCapLowNo "[radio] il tuner è low:no frac=%d\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetFreqFailed "[radio] ioctl impostazione frequenza 0x%x (%.2f) fallito: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetFreqFailed "[radio] ioctl rilevazione frequenza fallito: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetMuteFailed "[radio] ioctl impostazione muto fallito: %s\n"
@@ -1972,26 +1925,21 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_RADIO_DroppingFrame "\n[radio] too bad - dropping audio frame (%d byte)!\n"
 #define MSGTR_RADIO_BufferEmpty "[radio] grab_audio_frame: buffer vuoto, aspetto %d byte di dati.\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInitFailed "[radio] audio_in_init fallito: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_AudioBuffer "[radio] Cattura audio - buffer=%d byte (blocco=%d byte).\n"
 #define MSGTR_RADIO_AllocateBufferFailed "[radio] impossibile allocare il buffer audio (blocco=%d,buf=%d): %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_CurrentFreq "[radio] Frequenza attuale: %.2f\n"
-#define MSGTR_RADIO_SelectedChannel "[radio] Canale selezionato: %d - %s (freq: %.2f)\n"
 #define MSGTR_RADIO_ChangeChannelNoChannelList "[radio] Impossibile cambiare canale: nessuna lista canali fornita.\n"
 #define MSGTR_RADIO_UnableOpenDevice "[radio] Impossibile aprire '%s': %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_InitFracFailed "[radio] init_frac fallito.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreq "[radio] Frequenza errata: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_UsingFreq "[radio] Uso la frequenza: %.2f.\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInInitFailed "[radio] audio_in_init fallito.\n"
-#define MSGTR_RADIO_BufferString "[radio] %s: in buffer=%d scartati=%d\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInSetupFailed "[radio] Chiamata a audio_in_setup fallita: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_CaptureStarting "[radio] Inizio la parte di cattura.\n"
 #define MSGTR_RADIO_ClearBufferFailed "[radio] Pulizia buffer fallita: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_StreamEnableCacheFailed "[radio] Chiamata a stream_enable_cache fallita: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverUnknownStr "[radio] Nome driver sconosciuto: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverV4L2 "[radio] Uso l'interfaccia radio V4Lv2.\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverV4L "[radio] Uso l'interfaccia radio V4Lv1.\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverBSDBT848 "[radio] Utilizzo l'interfaccia radio *BSD BT848.\n"
-#define MSGTR_RADIO_AvailableDrivers "[radio] Driver disponibili: "
 
 //tv.c
 #define MSGTR_TV_BogusNormParameter "tv.c: norm_from_string(%s): Parametro norm invalido, lo imposto a %s.\n"
@@ -2003,30 +1951,23 @@ static const char help_text[]=
 " I bug report saranno ignorati! Dovresti riprovare con YV12 (che è lo\n"\
 " spazio colore di default) e leggere la documentazione!\n"\
 "========================================================================\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedNormId "Selezionato id norma: %d\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedNorm "Selezionata norma : %s\n"
 #define MSGTR_TV_CannotSetNorm "Errore: Impossibile impostare la norma!\n"
 #define MSGTR_TV_MJP_WidthHeight " MJP: larghezza (width) %d altezza (height) %d\n"
 #define MSGTR_TV_UnableToSetWidth "Non riesco ad impostare la larghezza richiesta: %d\n"
 #define MSGTR_TV_UnableToSetHeight "Non riesco ad impostare l'altezza richiesta: %d\n"
 #define MSGTR_TV_NoTuner "L'input scelto non ha un sintonizzatore/tuner!\n"
 #define MSGTR_TV_UnableFindChanlist "Impossibile trovare la lista di canali indicata! (%s)\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedChanlist "Selezionata lista canali: %s (contenente %d canali)\n"
 #define MSGTR_TV_ChannelFreqParamConflict "Non puoi impostare frequenza e canale contemporaneamente!\n"
 #define MSGTR_TV_ChannelNamesDetected "Rilevati nomi dei canali TV.\n"
 #define MSGTR_TV_NoFreqForChannel "Non riesco a trovare la frequenza per il canale %s (%s)\n"
 #define MSGTR_TV_SelectedChannel3 "Scelto canale: %s - %s (freq: %.3f)\n"
 #define MSGTR_TV_SelectedChannel2 "Scelto canale: %s (freq: %.3f)\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedFrequency "Scelta frequenza: %lu (%.3f)\n"
-#define MSGTR_TV_RequestedChannel "Canale richiesto: %s\n"
 #define MSGTR_TV_UnsupportedAudioType "Tipo audio '%s (%x)' non supportato!\n"
-#define MSGTR_TV_AudioFormat " TV audio: %d canali, %d bit, %d Hz\n"
 #define MSGTR_TV_AvailableDrivers "Driver disponibili:\n"
 #define MSGTR_TV_DriverInfo "Scelto driver: %s\n nome: %s\n autore: %s\n commento: %s\n"
 #define MSGTR_TV_NoSuchDriver "Driver non trovato: %s\n"
 #define MSGTR_TV_DriverAutoDetectionFailed "Rilevazione automatica del driver TV fallita.\n"
 #define MSGTR_TV_UnknownColorOption "Specificata un'opzione colore (%d) sonosciuta!\n"
-#define MSGTR_TV_CurrentFrequency "Frequenza attuale: %lu (%.3f)\n"
 #define MSGTR_TV_NoTeletext "Segnale televideo assente"
 #define MSGTR_TV_Bt848IoctlFailed "tvi_bsdbt848: Chiamata a ioctl %s fallita. Errore: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848InvalidAudioRate "tvi_bsdbt848: Frequenza audio non valida. Errore: %s\n"
@@ -2054,14 +1995,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_TVI_DS_DeviceNotFound "tvi_dshow: Dispositivo #%d non trovato\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableGetDeviceName "tvi_dshow: Impossibile ricavare il nome per il dispositivo #%d\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UsingDevice "tvi_dshow: Uso il dispositivo #%d: %s\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_DeviceName "tvi_dshow: Dispositivo #%d: %s\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_DirectGetFreqFailed "tvi_dshow: Impossibile ricavare direttamente la frequenza. Sarà usata la la tabella di sistema dei canali.\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_DirectSetFreqFailed "tvi_dshow: Impossibile impostare direttamente la frequenza. Sarà usata la la tabella di sistema dei canali.\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_SupportedNorms "tvi_dshow: norme disponibili:"
-#define MSGTR_TVI_DS_AvailableVideoInputs "tvi_dshow: ingressi video disponibili:"
-#define MSGTR_TVI_DS_AvailableAudioInputs "tvi_dshow: ingressi audio disponibili:"
 //following phrase will be printed near the selected audio/video input
-#define MSGTR_TVI_DS_InputSelected "(selezionato)"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableExtractFreqTable "tvi_dshow: Impossibile leggere la tabella delle frequenze da kstvtune.ax\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_WrongDeviceParam "tvi_dshow: Parametro device errato: %s\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_WrongDeviceIndex "tvi_dshow: Indice di device errato: %d\n"
@@ -2073,7 +2008,6 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_TVI_DS_ChangingWidthHeightNotSupported "tvi_dshow: Modifica di larghezza/altezza video non disponibile per il dispositivo.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_SelectingInputNotSupported "tvi_dshow: Selezione della sorgente di acquisizione non disponibile per il dispositivo.\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_FreqTableLoaded "tvi_dshow: caricata la tabella delle frequenze di sistema (%s) per la zona id=%d (canali:%d).\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_ErrorParsingAudioFormatStruct "tvi_dshow: Impossibile interpretare la struttura del formato audio.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_ErrorParsingVideoFormatStruct "tvi_dshow: Impossibile interpretare la struttura del formato video.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableSetAudioMode "tvi_dshow: Impossibile impostare la modalità audio %d. Errore:0x%x\n"

Modified: trunk/help/help_mp-ja.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-ja.h	Mon Jul 25 01:55:26 2011	(r33914)
+++ trunk/help/help_mp-ja.h	Mon Jul 25 01:55:34 2011	(r33915)
@@ -58,7 +58,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_NoHomeDir "ホームディレクトリを見付けることが出来ませんでした.\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "get_path(\"config\") で問題が起きました\n"
 #define MSGTR_CreatingCfgFile "config fileを作成しました: %s\n"
-#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "組み込まれたデフォルトの codecs.conf を利用してます\n"
 #define MSGTR_CantLoadFont "フォントをロード出来ません: %s\n"
 #define MSGTR_CantLoadSub "サブタイトルをロード出来ません: %s\n"
 #define MSGTR_CantOpenDumpfile "dump fileを開けません\n"
@@ -96,8 +95,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_Playing "%s を再生中\n"
 #define MSGTR_NoSound "音声: 無し\n"
 #define MSGTR_FPSforced "FPS forced to be %5.3f (ftime: %5.3f)\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "コンパイル時にRuntime CPU Detectionが試用されています、これは最適ではありません\n最適なパフォーマスを得るには、--disable-runtime-cpudetectionを有効にしてMPLayerを再コンパイルして下さい\n"
-#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "x86 CPU 向けにコンパイルされました:"
 #define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "有効な映像出力ドライバ:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "有効な音声出力ドライバ:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioCodecs "有効な音声コーデック:\n"
@@ -105,7 +102,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AvailableAudioFm "\n有効な(組み込まれた)音声コーデック families/drivers:\n"
 #define MSGTR_AvailableVideoFm "\n有効な(組み込まれた)映像コーデック families/drivers:\n"
 #define MSGTR_AvailableFsType "全画面表示モードへの切替えは可能です:\n"
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "Linux hardware RTC timing (%ldHz) を使っています.\n"
 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Video: プロパティーを読み取れません.\n"
 #define MSGTR_NoStreamFound "ストリームを見付けることが出来ませんでした.\n"
 #define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "選択された映像出力(-vo)デバイスを開く事が出来ませんでした.\n"
@@ -207,11 +203,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: 圧縮されたヘッダ(Compressed headers)をサポートするには ZLIB が必要です\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: 警告: Variable FOURCC detected!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: 警告: too many tracks"
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> 音声ストリームが見付かりました: %d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> 映像ストリームが見付かりました: %d\n"
 #define MSGTR_DetectedTV "TV detected! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "ogg demuxer を開くことが出来ません.\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: 音声ストリームを探しています (id:%d).\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "音声ストリームを開くことが出来ません: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "サブタイトルストリームを開くことが出来ません: %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "audio demuxerを開くこと開くことが出来ません: %s\n"
@@ -241,21 +234,15 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_UnknownAudio "未知の、もしくは壊れた音声フォーマットです -> 無音声になります\n"
 
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "選択された vo と vd では映像属性 '%s' はサポートされてません.\n"
 #define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "要求された映像コーデック [%s] (vfm=%s) は無効です (有効にするにはコンパイル時に指定します)\n"
 #define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "要求された音声コーデック [%s] (afm=%s) は無効です (有効にするにはコンパイル時に指定します)\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "映像コーデックを開いています: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "音声コーデックを開いています: [%s] %s\n"
-#define MSGTR_UninitVideoStr "uninit video: %s\n"
-#define MSGTR_UninitAudioStr "uninit audio: %s\n"
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "映像デコーダの初期化に失敗しました :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "音声デコーダの初期化に失敗しました :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "音声デコーダの前処理に失敗 :(\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: 入力バッファを %d bytes 確保しました\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: 出力バッファを %d + %d = %d bytes 確保しました\n"
 
 // LIRC:
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "LIRC サポートをセッティング中...\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "LIRC サポートを開く事に失敗.\n"
 #define MSGTR_LIRCcfgerr "LIRC 設定ファイル %s を開くことに失敗しました.\n"
 

Modified: trunk/help/help_mp-ko.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-ko.h	Mon Jul 25 01:55:26 2011	(r33914)
+++ trunk/help/help_mp-ko.h	Mon Jul 25 01:55:34 2011	(r33915)
@@ -56,7 +56,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_NoHomeDir "홈디렉토리를 찾을 수 없습니다.\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "get_path(\"config\") 문제 발생\n"
 #define MSGTR_CreatingCfgFile "설정파일을 만듭니다.: %s\n"
-#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "내장된 기본 codecs.conf를 사용합니다.\n"
 #define MSGTR_CantLoadFont "폰트를 읽어 들일 수 없습니다.: %s\n"
 #define MSGTR_CantLoadSub "자막을 읽어 들일 수 없습니다.: %s\n"
 #define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "dump: 치명적 : 선택된 스트림이 없습니다!\n"
@@ -98,8 +97,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_Playing "%s 재생 중...\n"
 #define MSGTR_NoSound "오디오: 소리없음\n"
 #define MSGTR_FPSforced "FPS가 %5.3f (ftime: %5.3f)으로 변경되었습니다.\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "런타임 CPU 감지가 가능하도록 컴파일되었습니다. - 경고 - 이것은 최적 조건이 아닙니다!\n최상의 성능을 얻기위해선, MPlayer를 --disable-runtime-cpudetection 옵션으로 다시 컴파일하세요.\n"
-#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "확장 x86 CPU용으로 컴파일 되었습니다.:"
 #define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "가능한 비디오 출력 드라이버:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "가능한 오디오 출력 드리아버:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioCodecs "가능한 오디오 코덱:\n"
@@ -107,7 +104,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AvailableAudioFm "\n가능한 (컴파일된) 오디오 코덱 집합/드라이버:\n"
 #define MSGTR_AvailableVideoFm "\n가능한 (컴파일된) 비디오 코덱 집합/드라이버:\n"
 #define MSGTR_AvailableFsType "가능한 전체화면 레이어 변경 모드:\n"
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "리눅스 하드웨어 RTC 타이밍(%ldHz)을 사용합니다.\n"
 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "비디오: 속성을 읽을 수 없습니다.\n"
 #define MSGTR_NoStreamFound "스티림을 찾을 수 없습니다.\n"
 #define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "선택한 비디오 출력 (-vo) 장치를 열거나 초기화할 수 없습니다.\n"
@@ -238,7 +234,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_SwitchToNi "\n잘못된 interleaved AVI 파일을 발견했습니다. -ni 모드로 변경합니다...\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "%s 파일 형식을 발견했습니다.\n"
 #define MSGTR_DetectedAudiofile "오디오 파일을 감지하였습니다.\n"
-#define MSGTR_NotSystemStream "MPEG 시스템 스트림 포맷이 아닙니다... (혹시 전송 스트림일지도?)\n"
 #define MSGTR_InvalidMPEGES "유효하지 않은 MPEG-ES 스트림??? 저작자에게 문의하세요, 버그일지도 모릅니다. :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "============= 죄송합니다. 이 파일형식을 인식하지못했거나 지원하지않습니다 ===============\n"\
                  "=== 만약 이 파일이 AVI, ASF 또는 MPEG 스트림이라면, 저작자에게 문의하세요! ===\n"
@@ -260,11 +255,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: 압축된 헤더는 (아직) 지원되지않습니다.\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: 경고: 가변적인 FOURCC 발견!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: 경고: 트랙이 너무 많습니다."
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> 오디오 스트림을 찾았습니다.: %d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> 비디오 스트림을 찾았습니다.: %d\n"
 #define MSGTR_DetectedTV "TV를 발견하였습니다! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "ogg 해석기를 열 수 없습니다.\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: 오디오 스트림(id:%d)을 찾고 있습니다.\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "오디오 스트림을 열 수 없습니다.: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "자막 스트림을 열 수 없습니다.: %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "오디오 해석기를 여는데 실패했습니다.: %s\n"
@@ -296,21 +288,15 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] 외부 후행처리 필터를 사용합니다. max q = %d\n"
 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] 코덱의 후행처리를 사용합니다. max q = %d\n"
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "선택된 vo & vd가 비디오 속성 '%s'을(를) 지원하지 않습니다. \n"
 #define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "요청한 비디오 코덱 집합 [%s] (vfm=%s)을(를) 사용할 수 없습니다. (컴파일시에 가능하도록 설정하세요.)\n"
 #define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "요청한 오디오 코텍 집합 [%s] (afm=%s)을(를) 사용할 수 없습니다. (컴파일시에 가능하도록 설정하세요.)\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "비디오 디코더를 열고 있습니다.: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "오디오 디코더를 열고 있습니다.: [%s] %s\n"
-#define MSGTR_UninitVideoStr "비디오 초기화를 취소합니다.: %s\n"
-#define MSGTR_UninitAudioStr "오디오 초기화를 취소합니다.: %s\n"
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "비디오 디코더 초기화를 실패했습니다. :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "오디오 디코더 초기화를 실패했습니다. :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "오디오 디코더 사전 초기화를 실패했습니다. :(\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: 입력 버퍼로 %d 바이트를 할당합니다.\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: 출력 버퍼로 %d + %d = %d 바이트를 할당합니다.\n"
 
 // LIRC:
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "LIRC 지원을 시작합니다...\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "LIRC 지원 시작을 실패했습니다.\n"
 #define MSGTR_LIRCcfgerr "LIRC 설정파일 %s를 읽는데 실패했습니다.\n"
 

Modified: trunk/help/help_mp-mk.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-mk.h	Mon Jul 25 01:55:26 2011	(r33914)
+++ trunk/help/help_mp-mk.h	Mon Jul 25 01:55:34 2011	(r33915)
@@ -57,7 +57,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_NoHomeDir "Не може да го пронајде HOME директориумот.\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "get_path(\"конфигурирај\") проблем"
 #define MSGTR_CreatingCfgFile "Создавање на конфигурациона датотека: %s\n"
-#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Користи вградени стандардни codecs.conf\n"
 #define MSGTR_CantLoadFont "Не може да се вчита фонтот: %s\n"
 #define MSGTR_CantLoadSub "Не може да се вчитаат преводите: %s\n"
 #define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "отпадок: ФАТАЛНО: недостига избраниот проток!\n"
@@ -99,8 +98,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_Playing "Пуштено %s\n"
 #define MSGTR_NoSound "Аудио: нема звук\n"
 #define MSGTR_FPSforced "FPS присилени да бидат %5.3f (ftime: %5.3f)\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "Компајлирано со детекција на процесорот при извршувањето - ВНИМАНИЕ - ова не е оптимално!\nЗа да ги добиете најдобрите перформанси, рекомпалирајте го MPlayer со --disable-runtime-cpudetection\n"
-#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "Компајлирано за x86 Процесорите со наставките:"
 #define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Достапни излезни видео драјвери:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Достапни излезни аудио драјвери:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Достапни аудио кодеци:\n"
@@ -108,7 +105,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AvailableAudioFm "\nДостапни (внатрешно-компајлирани) фамилија/дајвери на аудио кодекот:\n"
 #define MSGTR_AvailableVideoFm "\nДостапни (внатрешно-компајлирани) фамилија/дајвери на видео кодекот:\n"
 #define MSGTR_AvailableFsType "Достапни модови за менување на слојот за цел екран:\n"
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "Користење на Линукс хардверско RTC тајмирање (%ldHz).\n"
 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Видео: Не може да ги прочита својствата.\n"
 #define MSGTR_NoStreamFound "Не е пронајден проток.\n"
 #define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Грешка при отварањето/иницијализирањето на избраниот излезен видео (-vo) уред.\n"
@@ -239,7 +235,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_SwitchToNi "\nОткриена е лошо преклопена AVI датотека - се префрла на модот -ni...\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Пронајден е %s формат на датотеката.\n"
 #define MSGTR_DetectedAudiofile "Пронајдена е аудио датотека.\n"
-#define MSGTR_NotSystemStream "Не е формат на MPEG системски проток... (можеби е транспортен проток?)\n"
 #define MSGTR_InvalidMPEGES "Невалиден MPEG-ES проток??? Контактирајте со авторот, можеби е баг :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "============ Извинете, овој формат на датотеката не е пропознат/подржан =============\n"\
                  "=== Ако оваа датотека е AVI, ASF или MPEG проток, ве молиме контактирајте со авторот! ===\n"
@@ -261,11 +256,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: За подршка на компресирани хедери потребно е ZLIB!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Откриено е променливо FOURCC!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: премногу траки"
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> Пронајден е аудио проток: %d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> Пронајден е видео проток: %d\n"
 #define MSGTR_DetectedTV "Пронајден е ТВ! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Не може да се отвори ogg демуксерот.\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: Барање на аудио проток (id:%d).\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Не може да се отвори аудио протокот: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Не може да се отвори протокот за преводи: %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Не успеа да се отвори аудио демуксерот: %s\n"
@@ -297,21 +289,15 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Се користи надворешен постпроцесорски филтер, max q = %d.\n"
 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Се користи постпроцесирањето на кодекот, max q = %d.\n"
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "Видео атрибутот '%s' не е подржан при избирање на vo и vd.\n"
 #define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Бараната фамилија на видео кодекот [%s] (vfm=%s) не е достапна.\nОвозможете ја при компајлирањето.\n"
 #define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Бараната фамилија на видео кодекот [%s] (afm=%s) не е достапна.\nОвозможете ја при компајлирањето.\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Се отвара видео декодерот: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Се отвара аудио декодерот: [%s] %s\n"
-#define MSGTR_UninitVideoStr "Неиницијализирано видео: %s\n"
-#define MSGTR_UninitAudioStr "Неиницијализирано аудио: %s\n"
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "Иницијализирањето на Видео Декодерот не успеа :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "Иницијализирањето на Аудио Декодерот не успеа :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "Преиницијализирањето на Аудио Декодерот не успеа :(\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: Распоредување на %d бајти за влезниот бафер\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: Распоредување %d + %d = %d бајти за излезниот бафер\n"
 
 // LIRC:
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "Се подесува LIRC подршката...\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "Не успеа да се отвори LIRC подршката.\n"
 #define MSGTR_LIRCcfgerr "Не успеа да се прочита LIRC конфигурационата датотека %s.\n"
 

Modified: trunk/help/help_mp-nb.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-nb.h	Mon Jul 25 01:55:26 2011	(r33914)
+++ trunk/help/help_mp-nb.h	Mon Jul 25 01:55:34 2011	(r33915)
@@ -155,7 +155,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_UnknownAudio "Ukjent/manglende lydformat, bruker nosound\n"
 
 // LIRC:
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "Setter opp lirc støtte...\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "Feil under åpning av lirc!\n"
 #define MSGTR_LIRCcfgerr "Feil under lesing av lirc konfigurasjonsfil %s!\n"
 

Modified: trunk/help/help_mp-nl.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-nl.h	Mon Jul 25 01:55:26 2011	(r33914)
+++ trunk/help/help_mp-nl.h	Mon Jul 25 01:55:34 2011	(r33915)
@@ -57,7 +57,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_NoHomeDir "Kan HOME dir niet vinden\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "get_path(\"config\") probleem\n"
 #define MSGTR_CreatingCfgFile "Bezig met het creëren van configuratie bestand: %s\n"
-#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "De standaard ingebouwde codecs.conf wordt gebruikt\n"
 #define MSGTR_CantLoadFont "Kan font niet laden: %s\n"
 #define MSGTR_CantLoadSub "Kan ondertitels niet lezen: %s\n"
 #define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "dump: FATAL: geselecteerde stream ontbreekt!\n"
@@ -99,8 +98,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_Playing "Bezig met het afspelen van %s\n"
 #define MSGTR_NoSound "Audio: geen geluid!!!\n"
 #define MSGTR_FPSforced "FPS geforceerd om %5.3f te zijn (ftime: %5.3f)\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "Gecompileerd met RUNTIME CPU detectie - waarschuwing, dit is niet optimaal! Om de best mogelijke performantie te krijgen, hercompileer je mplayer met --disable-runtime-cpudetection\n"
-#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "Gecompileerd voor x86 CPU met de volgende uitbreidingen:"
 #define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Beschikbare video output drivers:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Beschikbare audio output drivers:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Beschikbare audio codecs:\n"
@@ -108,7 +105,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AvailableAudioFm "\nBeschikbare (ingecompileerde) audio codec families/drivers:\n"
 #define MSGTR_AvailableVideoFm "\nBeschikbare (ingecompileerde) video codec families/drivers:\n"
 #define MSGTR_AvailableFsType "Beschikbare fullscreen modi:\n"
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "Er wordt gebruik gemaakt van Linux's hardware RTC timing (%ldHz)\n"
 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Video: kan eigenschappen niet lezen\n"
 #define MSGTR_NoStreamFound "Geen stream gevonden\n"
 #define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Fout bij het openen/initialiseren van het gekozen video_out (-vo) apparaat!\n"
@@ -140,14 +136,11 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_LoadingConfig "Bezig met het laden van de configuratie '%s'\n"
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "SUB: bestand met ondertitels toegevoegd (%d): %s\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Fout bij het openen van het bestand [%s]! Geen schrijfrechten!\n"
-#define MSGTR_CommandLine "CommandLine:"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Kon %s niet openen: %s (moet leesbaar zijn voor deze gebruiker.)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Linux RTC initialisatiefout in ioctl (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Probeer \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" toe te voegen in de opstartbestanden van uw systeem.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Linux RTC initialisatiefout in ioctl (rtc_pie_on): %s\n"
 #define MSGTR_UsingTimingType "Gebruikt %s timing.\n"
-#define MSGTR_MenuInitialized "Menu geinitialiseerd: %s\n"
-#define MSGTR_MenuInitFailed "Menu initialisatie mislukt.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "WAARSCHUWING: getch2_init is twee maal opgeroepen!\n"
 #define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Deze stream can niet opgeslagen worde - geen bestandsomschrijving (file descriptor) beschikbaar.\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "Kan de libmenu video filter niet openen met het root menu %s.\n"
@@ -205,12 +198,9 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MP3AudioSelected "MP3 audio geselecteerd\n"
 #define MSGTR_CannotAllocateBytes "Kon %d bytes niet toewijzen\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay " AUDIO DELAY wordt gezet op %5.3f\n"
-#define MSGTR_SettingAudioInputGain "De audio input verstreking wordt ingesteld op %f\n"
-#define MSGTR_LamePresetEquals "\npreset=%s\n\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Audio audio preload wordt beperkt tot 0.4s\n"
 #define MSGTR_IncreasingAudioDensity "Audio densiteit wordt opgevoerd tot 4\n"
 #define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "Audio preload wordt ingesteld op 0, max pts correctie is 0\n"
-#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nCBR audio: %d bytes/sec, %d bytes/blok\n"
 #define MSGTR_LameVersion "LAME versie %s (%s)\n\n"
 #define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "Fout: De ingestelde bitrate valt buiten het bereik van deze preset\n"\
 "\n"\
@@ -390,7 +380,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CodecNeedsOutfmt "\ncodec(%s) heeft 'outfmt' nodig!\n"
 #define MSGTR_CantAllocateComment "Kan geen geheugen toewijzen voor commentaar. "
 #define MSGTR_GetTokenMaxNotLessThanMAX_NR_TOKEN "get_token(): max >= MAX_MR_TOKEN!"
-#define MSGTR_ReadingFile "Percent ingelezen %s: "
 #define MSGTR_CantOpenFileError "Kan '%s' niet openen: %s\n"
 #define MSGTR_CantGetMemoryForLine "Kan geen geheugen toewijzen voor 'line': %s\n"
 #define MSGTR_CantReallocCodecsp "Kan '*codecsp' niet re-alloceren: %s\n"
@@ -445,7 +434,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_SwitchToNi "\nSlecht geinterleaved .AVI bestand gedetecteerd - schakel om naar -ni mode!\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "%s bestandsformaat gedetecteerd!\n"
 #define MSGTR_DetectedAudiofile "Audio bestandsformaat gedetecteerd!\n"
-#define MSGTR_NotSystemStream "Geen MPEG System Stream formaat... (misschien Transport Stream?)\n"
 #define MSGTR_InvalidMPEGES "Invalid MPEG-ES stream??? Contacteer de auteur, het zou een bug kunnen zijn :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "============= Sorry, dit bestandsformaat niet herkend/ondersteund ===============\n"\
                  "=== Als dit een AVI bestand, ASF bestand of MPEG stream is, contacteer dan aub de auteur! ===\n"
@@ -467,11 +455,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Gecomprimeerde headers (nog) niet ondersteund!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: Waarschuwing! variabele FOURCC gedetecteerd!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: Waarschuwing! te veel tracks!"
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> Audio stream gevonden: %d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> Video stream gevonden: %d\n"
 #define MSGTR_DetectedTV "TV gedetecteerd! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Kan de Ogg demuxer niet openen\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: Bezig met zoeken naar audio stream (id:%d)\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Kan audio stream niet openen: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Kan ondertitelingstream niet openen: %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Kan audio demuxer niet openen: %s\n"
@@ -503,21 +488,15 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Gebruik makend van externe postprocessing filter, max q = %d\n"
 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Gebruik makend van de codec's interne postprocessing, max q = %d\n"
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "Video attribuut '%s' wordt niet ondersteund door de gekozen vo & vd! \n"
 #define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Aangevraagde video codec familie [%s] (vfm=%s) niet beschikbaar (activeer het bij het compileren!)\n"
 #define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Aangevraagde audio codec familie [%s] (afm=%s) niet beschikbaar (activeer het bij het compileren!)\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Bezig met het openen van de video decoder: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Bezig met het openen van de audio decoder: [%s] %s\n"
-#define MSGTR_UninitVideoStr "Deinitialisatie video: %s \n"
-#define MSGTR_UninitAudioStr "Deinitialisatie audio: %s \n"
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "VDecoder initialisatie mislukt :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "ADecoder initialisatie mislukt :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "ADecoder preinitialisatie mislukt :(\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: Bezig met het toekennen van %d bytes voor de invoer buffer\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: Bezig met het toekennen van %d + %d = %d bytes voor uitvoer buffer\n"
 
 // LIRC:
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "Bezig met configuratie van lirc ondersteuning...\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "Laden van lirc ondersteuning mislukt!\n"
 #define MSGTR_LIRCcfgerr "Lezen van LIRC config bestand mislukt %s!\n"
 
@@ -535,8 +514,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // vd_dshow.c, vd_dmo.c
 #define MSGTR_DownloadCodecPackage "De binary codecs moeten worden geinstalleerd of bijgewerkt.\nZie http://www.mplayerhq.hu/dload.html\n"
-#define MSGTR_DShowInitOK "INFO: Win32/DShow video codec initialisatie OK.\n"
-#define MSGTR_DMOInitOK "INFO: Win32/DMO video codec initialisatie OK.\n"
 
 // x11_common.c
 #define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: Kon de \"EWMH fullscreen Event!\" niet versturen\n"
@@ -881,7 +858,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // ao_sun.c
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscSetinfoFailed "[AO SUN] rtsc: SETINFO failed.\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: write failed."
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] Can't open audio device %s, %s -> nosound.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] audio_setup: your card doesn't support %d channel, %s, %d Hz samplerate.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** Your audio driver DOES NOT support select() ***\nRecompile MPlayer with #undef HAVE_AUDIO_SELECT in config.h !\n\n"

Modified: trunk/help/help_mp-pl.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-pl.h	Mon Jul 25 01:55:26 2011	(r33914)
+++ trunk/help/help_mp-pl.h	Mon Jul 25 01:55:34 2011	(r33915)
@@ -61,7 +61,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_NoHomeDir "Nie mogę odnaleźć katalogu domowego.\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "Problem z get_path(\"config\")\n"
 #define MSGTR_CreatingCfgFile "Tworzę plik konfiguracyjny: %s\n"
-#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Używam wbudowanego codecs.conf.\n"
 #define MSGTR_CantLoadFont "Nie mogę załadować czcionki: %s\n"
 #define MSGTR_CantLoadSub "Nie mogę załadować napisów: %s\n"
 #define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "dump: Błąd krytyczny: Wybrany strumień nie istnieje!\n"
@@ -103,8 +102,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_Playing "\nOdtwarzam %s.\n"
 #define MSGTR_NoSound "Audio: brak dźwięku\n"
 #define MSGTR_FPSforced "Wymuszono FPS na %5.3f (ftime: %5.3f).\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "Skompilowane z wykrywaniem procesora przy starcie.\n"
-#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "Skompilowano dla procesora x86 z rozszerzeniami:"
 #define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Dostępne wyjściowe sterowniki video:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Dostępne wyjściowe sterowniki audio:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Dostępne kodeki audio :\n"
@@ -112,7 +109,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AvailableAudioFm "Dostępne (wkompilowane) kodeki/sterowniki audio:\n"
 #define MSGTR_AvailableVideoFm "Dostępne (wkompilowane) kodeki/sterowniki video:\n"
 #define MSGTR_AvailableFsType "Dostępne tryby pełnoekranowe:\n"
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "Używam sprzętowego zegara RTC (%ldHz).\n"
 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Wideo: Nie mogę wczytać właściwości.\n"
 #define MSGTR_NoStreamFound "Brak strumienia.\n"
 #define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Błąd przy otwieraniu/inicjalizacji wybranego urządzenia video (-vo).\n"
@@ -144,14 +140,11 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "SUB: Dodaje plik z napisami (%d): %s\n"
 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "SUB: Usuwam plik z napisami (%d): %s\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Błąd przy otwieraniu pliku [%s] do zapisu!\n"
-#define MSGTR_CommandLine "WierszPoleceń:"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Nie moge otworzyć %s: %s (użytkownik powinien mieć prawo odczytu.)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Błąd RTC Linuxa w ioctl (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Spróbuj dodać \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" do skryptów startowych swojego systemu.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Błąd RTC Linuxa w ioctl (rtc_pie_on): %s\n"
 #define MSGTR_UsingTimingType "Używam synchronizacji %s.\n"
-#define MSGTR_MenuInitialized "Menu zainicjowane: %s\n"
-#define MSGTR_MenuInitFailed "Nie mogę zainicjować menu.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "UWAGA: getch2_init wywołany dwukrotnie!\n"
 #define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Nie mogę zrzucić strumienia - brak deskryptora pliku\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "Nie mogę otworzyć filtru video libmenu z głownym menu %s.\n"
@@ -269,12 +262,9 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CannotAllocateBytes "Nie mogę zaalokować %d bajtów.\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "Ustawiam opóźnienie audio na %5.3fs.\n"
 #define MSGTR_SettingVideoDelay "Ustawiam opóźnienie video na %5.3fs.\n"
-#define MSGTR_SettingAudioInputGain "Ustawiam wzmocnienie wejścia dźwięku na %f.\n"
-#define MSGTR_LamePresetEquals "\nustawienie=%s\n\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Ograniczam buforowanie audio do 0.4s.\n"
 #define MSGTR_IncreasingAudioDensity "Zwiększam gęstość audio do 4.\n"
 #define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "Wymuszam buforowanie audio do 0, max korekcja pts do 0.\n"
-#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nCBR audio: %d bajtów/sek, %d bajtów/blok\n"
 #define MSGTR_LameVersion "wersja kodeka LAME %s (%s)\n\n"
 #define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "Błąd: Wybrany bitrate jest poza poprawnym zakresem dla tego ustawienia.\n"\
 "\n"\
@@ -459,7 +449,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CodecNeedsOutfmt "\nkodek(%s) wymaga 'outfmt'!\n"
 #define MSGTR_CantAllocateComment "Nie mogę zaalokować pamięci na komentarz. "
 #define MSGTR_GetTokenMaxNotLessThanMAX_NR_TOKEN "get_token(): max >= MAX_MR_TOKEN!"
-#define MSGTR_ReadingFile "Wczytuję %s: "
 #define MSGTR_CantOpenFileError "Nie mogę otworzyć '%s': %s\n"
 #define MSGTR_CantGetMemoryForLine "Brak pamięci na 'line': %s\n"
 #define MSGTR_CantReallocCodecsp "Nie mogę zaalokować ponownie '*codecsp': %s\n"
@@ -540,7 +529,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_WarningLenIsntDivisible "Uwaga, len nie dzieli sie przez wielkość próbki!\n"
 #define MSGTR_MuxbufMallocErr "Bufor ramek muxer nie może zaalokować pamięci!\n"
 #define MSGTR_MuxbufReallocErr "Bufor ramek muxer nie może realokować pamięci!\n"
-#define MSGTR_MuxbufSending "Bufor ramek muxer wysyła %d ramek.\n"
 #define MSGTR_WritingHeader "Zapisuję nagłówek...\n"
 #define MSGTR_WritingTrailer "Zapisuję index...\n"
 
@@ -554,7 +542,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_SwitchToNi "\nWykryłem plik AVI z błędnym przeplotem - przełączam na tryb -ni...\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Wykryto format pliku %s.\n"
 #define MSGTR_DetectedAudiofile "Wykryto plik audio.\n"
-#define MSGTR_NotSystemStream "Strumień nie w formacie MPEG... (może Transport Stream?)\n"
 #define MSGTR_InvalidMPEGES "Błędny strumień MPEG-ES??? Skontaktuj się z autorem, to może być błąd :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "============ Niestety, ten format pliku jest nieobsługiwany =============\n"\
                  "=== Jeśli plik to AVI lub strumień ASF, MPEG proszę skontaktuj się z autorem! ===\n"
@@ -576,11 +563,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: obsługiwanie skompresowanych nagłówków wymaga ZLIB!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: UWAGA: Wykryto zmienny FourCC!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: UWAGA: za dużo ścieżek"
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> Znalazłem strumień audio: %d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> Znalazłem strumień video: %d\n"
 #define MSGTR_DetectedTV "Wykryłem TV! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Błąd otwierania Ogg demuxer.\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: Poszukuję strumienia audio (id:%d).\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Nie mogę otworzyć strumienia audio: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Nie mogę otworzyć strumienia z napisami: %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Otwieranie demuxer'a audio nie powiodło się: %s\n"
@@ -619,24 +603,17 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Używam zewnętrznego filtra postprocessing, max q = %d.\n"
 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Używam filtra postprocessing kodeka, max q = %d.\n"
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "Atrybut video '%s' nie jest obsługiwany przez wybrany vo & vd.\n"
 #define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Zażądano rodziny kodeków video [%s] (vfm=%s) niedostępna.\nWłącz ją przy kompilacji.\n"
 #define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Zażądano rodziny kodeków audio [%s] (afm=%s) niedostępna.\nWłącz ją przy kompilacji.\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Otwieram dekoder video: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_SelectedVideoCodec "Wybrany kodek video: [%s] vfm: %s (%s)\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Otwieram dekoder audio: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_SelectedAudioCodec "Wybrany kodek audio: [%s] afm: %s (%s)\n"
-#define MSGTR_BuildingAudioFilterChain "Tworzę łańcuch filtrów audio dla %dHz/%dch/%s -> %dHz/%dch/%s...\n"
-#define MSGTR_UninitVideoStr "Deinicjalizacja video: %s\n"
-#define MSGTR_UninitAudioStr "Deinicjalizacja audio: %s\n"
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "Nie udało się zainicjowac VDecoder'a :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "Nie udało się zainicjowac ADecoder'a :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "Preinicjalizacja ADecoder'a nie powiodła się :(\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: Alokuję %d bajtów na bufor wejściowy.\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: Alokuję %d + %d = %d bajtów na bufor wyjściowy.\n"
 
 // LIRC:
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "Uruchamiam obsługę LIRC...\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "Nie udało się uruchomić obsługi LIRC. Nie będziesz mogł używać swojego pilota.\n"
 #define MSGTR_LIRCcfgerr "Nie udało się wczytać pliku konfiguracyjnego LIRC %s.\n"
 
@@ -654,8 +631,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // vd_dshow.c, vd_dmo.c
 #define MSGTR_DownloadCodecPackage "Musisz uaktualnić/zainstalować pakiet kodeków.\nZnajdziesz go na http://www.mplayerhq.hu/dload.html\n"
-#define MSGTR_DShowInitOK "INFO: Inicjalizacja kodeka video Win32/DShow OK.\n"
-#define MSGTR_DMOInitOK "INFO: Inicjalizacja kodeka video Win32/DMO OK.\n"
 
 // x11_common.c
 #define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: Nie mogłem wysłać zdarzenia pełnoekranowego EWMH !\n"
@@ -1089,7 +1064,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // ao_sun.c
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscSetinfoFailed "[AO SUN] rtsc: SETINFO nie powiodło się.\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: zapis nie powiódł się.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] Nie mogę otworzyć urządzenia audio %s, %s -> brak dźwięku.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] audio_setup: Twoja karta nie obsługuje %d kanałów, %s, częstotliwości próbkowania %d Hz.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** Twój sterownik dźwięku NIE OBSŁUGUJE select() ***\nPrzekompiluj MPlayer z opcją #undef HAVE_AUDIO_SELECT w config.h !\n\n"
@@ -1153,7 +1127,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // joystick.c
 
-#define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_Opening "Otwieram joystick %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_CantOpen "Nie mogę otworzyć dźojstika %s: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_ErrReading "Błąd odczytu dźojstika: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_LoosingBytes "Joystick: Tracę %d bajtów danych\n"
@@ -1210,9 +1183,7 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_PeriodEqualsBufferSize "Nie można używać okresu równego rozmiarowi bufora (%u == %lu)\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_CannotInstallSWParams "Nie mogę zainstalować parametrów oprogramowania:\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_ErrorOpeningAudio "Błąd otwierania dźwięku: %s\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaStatusError "Błąd statusu ALSA : %s"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaXRUN "ALSA xrun!!! (długości co najmniej %.3f ms)\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaStatus "Status ALSA :\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaXRUNPrepareError "ALSA xrun: błąd przygotowywania: %s"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaReadWriteError "ALSA błąd odczytu/zapisu"
 
@@ -1304,17 +1275,7 @@ static const char help_text[]=
 // aviheader.c
 
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_EmptyList "** pusta lista?!\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundMovieAt "Znalazłem film na pozycji 0x%X - 0x%X\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundBitmapInfoHeader "Znalazłem 'bih', %u bajtów z %d\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForMPG4V1 "Regeneruję tabelę klatek kluczowych dla M$ mpg4v1 video.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForDIVX3 "Regeneruję tabelę klatek kluczowych dla DIVX3 video.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForMPEG4 "Regeneruję tabelę klatek kluczowych dla MPEG-4 video.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundWaveFmt "Znalazłem 'wf', %d bajtów z %d\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundAVIV2Header "AVI: znalazłem dmlh (rozmiar=%d) (razem_klatek=%d)\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_ReadingIndexBlockChunksForFrames "Czytam blok INDEX, %d kawałków na %d klatek (fpos=%"PRId64").\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_AdditionalRIFFHdr "Dodatkowy nagłówek RIFF ...\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_WarnNotExtendedAVIHdr "** OSTRZEŻENIE: to nie jest rozszerzony nagłówek AVI..\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BrokenChunk "Zepsuty kawałek danych? rozmiar=%d (id=%.4s)\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BuildingODMLidx "AVI: ODML: Tworzę index ODML (%d kawałków superindex).\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BrokenODMLfile "AVI: ODML: Zepsuty (niepełny?) plik. Użyję tradycyjnego indeksu.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_CantReadIdxFile "Nie mogę stworzyć pliku z indeksem %s: %s\n"
@@ -1775,11 +1736,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelNumberInt "[radio] Nieprawidłowy numer kanału: %d\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelName "[radio] Nieprawidłowa nazwa kanału: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_FreqParameterDetected "[radio] Wykryłem częstotliwośc radia.\n"
-#define MSGTR_RADIO_DoneParsingChannels "[radio] Skończyłem interpretować kanały.\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetTunerFailed "[radio] Uwaga: ioctl get tuner nie powiodło się: %s. Ustawiam frac na %d.\n"
 #define MSGTR_RADIO_NotRadioDevice "[radio] %s nie jest radiem!\n"
-#define MSGTR_RADIO_TunerCapLowYes "[radio] tuner to low:yes frac=%d\n"
-#define MSGTR_RADIO_TunerCapLowNo "[radio] tuner to low:no frac=%d\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetFreqFailed "[radio] ioctl set frequency 0x%x (%.2f) nie powiodło się: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetFreqFailed "[radio] ioctl get frequency nie powiodło się: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetMuteFailed "[radio] ioctl set mute nie powiodło się: %s\n"
@@ -1789,20 +1747,15 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_RADIO_DroppingFrame "\n[radio] szkoda - opuszczam klatkę dźwiękową (%d bajtów)!\n"
 #define MSGTR_RADIO_BufferEmpty "[radio] grab_audio_frame: bufor pusty, czekam na %d bajtów danych.\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInitFailed "[radio] audio_in_init nie powiodło się: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_AudioBuffer "[radio] Nagrywanie dźwięku - bufor=%d bajtów (blok=%d bajtów).\n"
 #define MSGTR_RADIO_AllocateBufferFailed "[radio] nie mogę zaalokować bufora audio (blok=%d,buf=%d): %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_CurrentFreq "[radio] Obecna częstotliwość: %.2f\n"
-#define MSGTR_RADIO_SelectedChannel "[radio] Wybrano kanał: %d - %s (częstotliwość: %.2f)\n"
 #define MSGTR_RADIO_ChangeChannelNoChannelList "[radio] Nie mogę zmienić kanału: nie podano listy kanałów .\n"
 #define MSGTR_RADIO_UnableOpenDevice "[radio] Nie mogę otworzyć'%s': %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_RadioDevice "[radio] Radio fd: %d, %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_InitFracFailed "[radio] init_frac nie powiodło się.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreq "[radio] Nieprawidłowa częstotliwość: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_UsingFreq "[radio] Używam częstotliwości: %.2f.\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInInitFailed "[radio] audio_in_init nie powiodło się.\n"
-#define MSGTR_RADIO_BufferString "[radio] %s: w buforze=%d opuszczono=%d\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInSetupFailed "[radio] wywołanie audio_in_setup nie powiodło się: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_CaptureStarting "[radio] Zaczynam nagrywanie.\n"
 #define MSGTR_RADIO_ClearBufferFailed "[radio] Czyszczenie bufora nie powiodło się: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_StreamEnableCacheFailed "[radio] Wywołanie stream_enable_cache nie powiodło się: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverUnknownStr "[radio] Nieznana nazwa sterownika: %s\n"

Modified: trunk/help/help_mp-pt_BR.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-pt_BR.h	Mon Jul 25 01:55:26 2011	(r33914)
+++ trunk/help/help_mp-pt_BR.h	Mon Jul 25 01:55:34 2011	(r33915)
@@ -65,7 +65,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_NoHomeDir "Diretório HOME não encontrado.\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "Problema em get_path(\"config\")\n"
 #define MSGTR_CreatingCfgFile "Criando arquivo de configuração: %s\n"
-#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Usando codecs.conf interno padrão\n"
 #define MSGTR_CantLoadFont "Impossível carregar fonte: %s\n"
 #define MSGTR_CantLoadSub "Impossível carregar legendas: %s\n"
 #define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "dump: FATAL: faltando trilha selecionada!\n"
@@ -108,15 +107,12 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_Playing "Reproduzindo %s\n"
 #define MSGTR_NoSound "Audio: sem som.\n"
 #define MSGTR_FPSforced "FPS (quadros por segundo) forçado a ser %5.3f (ftime: %5.3f)\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "Compilado com detecção de CPU em tempo real - AVISO - isto não é ideal! Para obter a melhor performance, recompile MPlayer com --disable-runtime-cpudetection\n"
-#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "Compilado para CPU x86 com extenções:"
 #define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Drivers de saída de vídeo disponíveis:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Drivers de saída de audio disponíveis:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Codecs de audio disponíveis:\n"
 #define MSGTR_AvailableVideoCodecs "Codecs de vídeo disponíveis:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioFm "\nFamílias/drivers de codec de audio disponíveis (compilados):\n"
 #define MSGTR_AvailableVideoFm "\nFamílias/drivers de codec de vídeo disponíveis (compilados):\n"
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "Usando regulação de tempo Linux hardware RTC (%ldHz)\n"
 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Video: impossível ler propriedades\n"
 #define MSGTR_NoStreamFound "Trilha não encontrada\n"
 #define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Erro abrindo/inicializando o dispositivo da saída de vídeo (-vo)!\n"
@@ -246,7 +242,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_SwitchToNi "\nDetectado .AVI mau entrelaçado - mudando para o modo -ni!\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Detectado formato de arquivo %s!\n"
 #define MSGTR_DetectedAudiofile "Detectado arquivo de audio!\n"
-#define MSGTR_NotSystemStream "Formato do fluxo não MPEG System... (pode ser um fluxo de transporte?)\n"
 #define MSGTR_InvalidMPEGES "Fluxo MPEG-ES inválido??? Contacte o autor, pode ser um bug :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "======= Desculpe, este formato de arquivo não é reconhecido/suportado ========\n"\
                  "== Se este arquivo é um fluxo AVI, ASF ou MPEG, por favor contacte o autor ==\n"
@@ -268,11 +263,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Cabeçalhos comprimidos não suportados (ainda)!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: Advertência! Variável FOURCC detectada!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: Advertência! Trilhas demais!"
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> Trilha de audio encontrada: %d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> Trilha de video encontrada: %d\n"
 #define MSGTR_DetectedTV "TV detectada! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Impossível abrir o demuxer ogg\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: Procurando por trilha de audio (id:%d)\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Impossível abrir trilha de audio: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Impossível abrir trilha de legendas: %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Falha ao abrir demuxer de audio: %s\n"
@@ -302,21 +294,15 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Usando filtro de pós processamento externo, máximo q = %d\n"
 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Usando pós processamento do codec, máximo q = = %d\n"
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "Atributo de vídeo '%s' não é suportado pelo vo & vd selecionado! \n"
 #define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Família [%s] (vfm=%s) do codec de video não disponível (habilite na hora da compilação!)\n"
 #define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Família [%s] (afm=%s) do codec de audio não disponível (habilite na hora da compilação!)\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Abrindo decodificador de vídeo: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Abrindo decodificador de audio: [%s] %s\n"
-#define MSGTR_UninitVideoStr "finalizando vídeo: %s\n"
-#define MSGTR_UninitAudioStr "finalizando audio: %s\n"
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "Falha na incialização do VDecoder :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "Falha na incialização do ADecoder :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "Falha na pré-inicialização do ADecoder :(\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: Aclocando %d bytes para o buffer de entrtada\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: Alocando %d + %d = %d bytes para o buffer de saída\n"
 
 // LIRC:
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "Configurando o suporte a lirc...\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "Falha na abertura do suporte a lirc!\n"
 #define MSGTR_LIRCcfgerr "Falha ao ler o arquivo de configuração do LIRC %s.\n"
 

Modified: trunk/help/help_mp-ro.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-ro.h	Mon Jul 25 01:55:26 2011	(r33914)
+++ trunk/help/help_mp-ro.h	Mon Jul 25 01:55:34 2011	(r33915)
@@ -67,7 +67,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_GetpathProblem "get_path(\"config\") problem\n"
 #define MSGTR_CreatingCfgFile "Creez fiºierul de configurare: %s\n"\
     "Încearcã '-vo help' pentru o listã cu driveri video disponibili.\n"
-#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Folosesc 'codecs.conf' built-in.\n"
 #define MSGTR_CantLoadFont "Nu pot încãrca fontul: %s\n"
 #define MSGTR_CantLoadSub "Nu pot încãrca subtitrarea: %s\n"
 #define MSGTR_FPSnotspecified "FPS (nr. de cadre pe secundã) nu e specificat în header sau e greºit; foloseºte opþiunea '-fps'.\n"
@@ -112,7 +111,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Codec-uri audio disponibile:\n"
 #define MSGTR_AvailableVideoCodecs "Codec-uri video disponibile:\n"
 #define MSGTR_AvailableFsType "Moduri fullscreen disponibile:\n"
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "Using Linux hardware RTC timing (%ldHz).\n"
 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Video: Nu pot citi proprietãþile.\n"
 #define MSGTR_NoStreamFound "Nu am gãsit nici un canal.\n"
 #define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Eroare la activarea ieºirii video (-vo) aleasã.\n"
@@ -240,11 +238,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Pentru a folosi headere compresate e nevoie de ZLIB!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: ATENTIE: Am detectat FOURCC variabil!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: ATENTIE: prea multe piste"
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> Canal audio gãsit: %d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> Canal video gãsit: %d\n"
 #define MSGTR_DetectedTV "TV detectat! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Nu pot deschide demultiplexorul ogg.\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: Caut canalul audio (id:%d).\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Nu pot deschide canalul audio: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Nu pot deschide canalul de subtitrare: %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Nu am reuºit sã deschid demultiplexorul audio: %s\n"
@@ -265,17 +260,13 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Folosesc filtru de postprocesare extern, q max = %d.\n"
 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Folosesc postprocesarea codecului, q max = %d.\n"
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "Atributul video '%s' nu e suportat de vo & vd alese.\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Deschid decodorul video: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Deschid decodorul audio: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "VDecoder init eºuat :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "ADecoder init eºuat :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "ADecoder preinit eºuat :(\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: Aloc %d bytes pentru bufferul de intrare.\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: Aloc %d + %d = %d bytes pentru bufferul de ieºire.\n"
 
 // LIRC:
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "Pregãtesc folosirea LIRC...\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "Nu am reuºit sã activez LIRC.\n"
 #define MSGTR_LIRCcfgerr "Nu am putut citi fiºierul de configurare LIRC %s.\n"
 

Modified: trunk/help/help_mp-ru.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-ru.h	Mon Jul 25 01:55:26 2011	(r33914)
+++ trunk/help/help_mp-ru.h	Mon Jul 25 01:55:34 2011	(r33915)
@@ -60,7 +60,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_NoHomeDir "Не могу найти ДОМАШНИЙ каталог\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "проблемы в get_path(\"config\")\n"
 #define MSGTR_CreatingCfgFile "Создание файла конфигурации: %s\n"
-#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Используется встроенный codecs.conf.\n"
 #define MSGTR_CantLoadFont "Не могу загрузить побитовый шрифт: %s\n"
 #define MSGTR_CantLoadSub "Не могу загрузить субтитры: %s\n"
 #define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "дамп: ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Выбранный поток потерян!\n"
@@ -102,8 +101,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_Playing "\nВоспроизведение %s.\n"
 #define MSGTR_NoSound "Аудио: без звука\n"
 #define MSGTR_FPSforced "Кадры/сек форсированы в %5.3f (время кадра: %5.3f).\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "Скомпилировано для определения типа процессора во время выполнения.\n"
-#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "Скомпилировано для x86 CPU со следующими расширениями:"
 #define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Доступные драйвера вывода видео:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Доступные драйвера вывода звука:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Доступные аудиокодеки:\n"
@@ -111,7 +108,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AvailableAudioFm "Доступные (вкомпилированные) семейства/драйверы аудиокодеков:\n"
 #define MSGTR_AvailableVideoFm "Доступные (вкомпилированные) семейства/драйверы видеокодеков:\n"
 #define MSGTR_AvailableFsType "Доступные режимы изменения полноэкранного слоя:\n"
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "Используется аппаратная Linux RTC синхронизация (%ldГц).\n"
 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Видео: Не могу прочитать свойства.\n"
 #define MSGTR_NoStreamFound "Поток не найден.\n"
 #define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Ошибка при открытии/инициализации выбранного устройства видеовывода (-vo).\n"
@@ -146,14 +142,11 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "СУБТИТРЫ: добавлен файл субтитров (%d): %s\n"
 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "СУБТИТРЫ: Удалён файл субтитров (%d): %s\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Ошибка открытия файла [%s] для записи!\n"
-#define MSGTR_CommandLine "Командная строка:"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Не могу открыть %s: %s (пользователь должен обладать правом чтения на этот файл).\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Ошибка инициализации Linux RTC в ioctl (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Попробуйте добавить \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" \nв загрузочные скрипты Вашей системы.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Ошибка инициализации Linux RTC в ioctl (rtc_pie_on): %s\n"
 #define MSGTR_UsingTimingType "Используется %s синхронизация.\n"
-#define MSGTR_MenuInitialized "Меню инициализировано: %s\n"
-#define MSGTR_MenuInitFailed "Не могу инициализировать меню.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: getch2_init вызван дважды!\n"
 #define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Не могу создать дамп этого потока - нет доступных файловых описателей.\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "Не могу открыть видеофильтр libmenu с этим корневым меню %s.\n"
@@ -281,12 +274,9 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CannotAllocateBytes "Не могу выделить память для %d байт\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "Устанавливаю задержку аудио в %5.3f\n"
 #define MSGTR_SettingVideoDelay "Устанавливаю задержку видео в %5.3fs.\n"
-#define MSGTR_SettingAudioInputGain "Устанавливаю усиление входного аудиопотока в %f\n"
-#define MSGTR_LamePresetEquals "\npreset=%s\n\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Ограничиваю предварительную загрузку аудио до 0.4с\n"
 #define MSGTR_IncreasingAudioDensity "Увеличиваю плотность аудио до 4\n"
 #define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "Форсирую предварительную загрузку аудио в 0, максимальную коррекцию pts в 0\n"
-#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nCBR аудио: %d байт/сек, %d байт/блок\n"
 #define MSGTR_LameVersion "Версия LAME %s (%s)\n\n"
 #define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "Ошибка: Заданный битпоток вне допустимого значения для данной предустановки.\n"\
 "\n"\
@@ -473,7 +463,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CodecNeedsOutfmt "\nкодеку '%s' необходим 'outfmt'!\n"
 #define MSGTR_CantAllocateComment "Не могу выделить память для комментария. "
 #define MSGTR_GetTokenMaxNotLessThanMAX_NR_TOKEN "get_token(): max >= MAX_MR_TOKEN!"
-#define MSGTR_ReadingFile "Читаю '%s': "
 #define MSGTR_CantOpenFileError "Не могу открыть '%s': %s\n"
 #define MSGTR_CantGetMemoryForLine "Не могу выделить память для строки: %s\n"
 #define MSGTR_CantReallocCodecsp "Не могу выполнить realloc для '*codecsp': %s\n"
@@ -1120,10 +1109,8 @@ static const char help_text[]=
 
 // audio_out.c
 #define MSGTR_AO_ALSA9_1x_Removed "аудиовывод: модули alsa9 и alsa1x были удалены, используйте -ao alsa взамен.\n"
-#define MSGTR_AO_TryingPreferredAudioDriver "Пробую предпочтённый аудио драйвер '%.*s' с опциями '%s'\n"
 #define MSGTR_AO_NoSuchDriver "Отсутствует аудио драйвер '%.*s'\n"
 #define MSGTR_AO_FailedInit "Не могу инициализировать аудио драйвер '%s'\n"
-#define MSGTR_AO_TryingEveryKnown "Пробую каждый известный аудио драйвер...\n"
 
 // ao_oss.c
 #define MSGTR_AO_OSS_CantOpenMixer "[AO OSS] инициализация аудио: Не могу открыть устройство микшера %s: %s\n"
@@ -1186,7 +1173,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // ao_sun.c
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscSetinfoFailed "[AO SUN] rtsc: Выполнить SETINFO не удалось.\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: запись не удалась."
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] Не могу открыть аудиоустройство %s, %s -> нет звука.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] инициализация аудио: ваша карта не поддерживает канал %d,\n%s, частоту дискретизации %d Гц.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** Ваш аудиодрайвер НЕ поддерживает select() ***\nПерекомпилируйте MPlayer с #undef HAVE_AUDIO_SELECT в config.h !\n\n"
@@ -1300,7 +1286,6 @@ static const char help_text[]=
 // ========================== INPUT =========================================
 
 // joystick.c
-#define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_Opening "Открываю устройство джойстика %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_CantOpen "Не могу отрыть устройство джойстика %s: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_ErrReading "Ошибка чтения устройства джойстика: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_LoosingBytes "Джойстик: Потеряно %d байт(а/ов) данных\n"
@@ -1308,8 +1293,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_WarnUnknownEvent "Джойстик: предупреждение о неизвестном типе события %d\n"
 
 // appleir.c
-#define MSGTR_INPUT_APPLE_IR_Init "Инициализация Apple IR на %s\n"
-#define MSGTR_INPUT_APPLE_IR_Detect "Обнаружен Apple IR на %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_APPLE_IR_CantOpen "Невозможно открыть устройство Apple IR: %s\n"
 
 // input.c
@@ -1340,7 +1323,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitAppleRemote "Не могу инициализировать Пульт ДУ Apple Remote.\n"
 
 // lirc.c
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "Установка поддержки LIRC...\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "Неудачное открытие поддержки LIRC.\nВы не сможете использовать Ваш пульт управления.\n"
 #define MSGTR_LIRCcfgerr "Неудачная попытка чтения файла конфигурации LIRC '%s'!\n"
 
@@ -1355,7 +1337,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_WarningLenIsntDivisible "Предупреждение: длина не кратна размеру образца!\n"
 #define MSGTR_MuxbufMallocErr "Мультиплексор фреймбуфера не может выделить память (malloc)!\n"
 #define MSGTR_MuxbufReallocErr "Мультиплексор фреймбуфера не может перераспределить память (realloc)!\n"
-#define MSGTR_MuxbufSending "Мультиплексор фреймбуфера посылает %d кадр(а/ов) в мультиплексор.\n"
 #define MSGTR_WritingHeader "Запись заголовка...\n"
 #define MSGTR_WritingTrailer "Запись индекса...\n"
 
@@ -1373,7 +1354,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_ON2AviFormat "ON2 AVI формат"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Обнаружен %s формат файла!\n"
 #define MSGTR_DetectedAudiofile "Обнаружен аудиофайл.\n"
-#define MSGTR_NotSystemStream "Не MPEG System Stream формат... (возможно, Transport Stream?)\n"
 #define MSGTR_InvalidMPEGES "Недопустимый MPEG-ES поток??? свяжитесь с автором, это может быть ошибкой :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "======= Извините, формат этого файла не распознан/не поддерживается ==========\n"\
                  "===== Если это AVI, ASF или MPEG поток, пожалуйста свяжитесь с автором! ======\n"
@@ -1398,11 +1378,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Для поддержки сжатых заголовков необходим zlib!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: Предупреждение! Обнаружен переменный FOURCC!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: Предупреждение! слишком много треков!"
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> Нашёл аудиопоток: %d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> Нашёл видеопоток: %d\n"
 #define MSGTR_DetectedTV "Найден ТВ! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Не могу открыть демультиплексор ogg.\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: Ищу аудиопоток (id:%d).\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Не могу открыть аудиопоток: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Не могу открыть поток субтитров: %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Не могу открыть демультиплексор аудио: %s\n"
@@ -1435,17 +1412,7 @@ static const char help_text[]=
 
 // aviheader.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_EmptyList "** пустой список?!\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundMovieAt "Найден фильм на 0x%X - 0x%X\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundBitmapInfoHeader "Найден 'bih', размер звена %u байт(а/ов), размер 'bih' %d байт(а/ов)\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForMPG4V1 "Восстановление таблицы базовых кадров для M$ mpg4v1 видео.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForDIVX3 "Восстановление таблицы базовых кадров для DIVX3 видео.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForMPEG4 "Восстановление таблицы базовых кадров для MPEG-4 видео.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundWaveFmt "Найден 'wf', размер звена %d байт(а/ов), размер 'wh' %d байт(а/ов)\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundAVIV2Header "AVI: найден dmlh (размер=%d) (всего_кадров=%d)\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_ReadingIndexBlockChunksForFrames "Читаю блок INDEX, %d звеньев для %d кадров (fpos=%"PRId64").\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_AdditionalRIFFHdr "Дополнительный заголовок RIFF...\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_WarnNotExtendedAVIHdr "** Предупреждение: Это не расширенный заголовок AVI..\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BrokenChunk "Испорченное звено? chunksize=%d (id=%.4s)\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BuildingODMLidx "AVI: ODML: Построение индекса ODML (%d звеньев супериндекса).\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BrokenODMLfile "AVI: ODML: Обнаружен плохой (неполный?) файл. Использую традиционный индекс.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_CantReadIdxFile "Не могу прочитать файл индекса %s: %s\n"
@@ -1615,21 +1582,15 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Использую внешний фильтр постобработки, max q = %d.\n"
 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Использую постобработку из кодека, max q = %d.\n"
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "Видеоатрибут '%s' не поддерживается выбранными vo и vd.\n"
 #define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Запрошенное семейство видеокодеков [%s] (vfm=%s) не доступно.\nВключите его во время компиляции.\n"
 #define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Запрошенное семейство аудиокодеков [%s] (afm=%s) не доступно.\nВключите его во время компиляции.\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Открываю декодер видео: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_SelectedVideoCodec "Выбран видеокодек: [%s] vfm: %s (%s)\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Открываю декодер аудио: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_SelectedAudioCodec "Выбран аудиокодек: [%s] afm: %s (%s)\n"
-#define MSGTR_BuildingAudioFilterChain "Построение цепочки аудиофильтра для %dHz/%dch/%s -> %dHz/%dch/%s...\n"
-#define MSGTR_UninitVideoStr "деинициализация видео: %s\n"
-#define MSGTR_UninitAudioStr "деинициализация аудио: %s\n"
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "Ошибка инициализации Декодера Видео :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "Ошибка инициализации Декодера Аудио :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "Ошибка предварительной инициализации Декодера Аудио :(\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: Захватываю %d байт(а/ов) для входного буфера.\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: Захватываю %d + %d = %d байт(а/ов) для буфера вывода.\n"
 
 // libmpcodecs/ad_dvdpcm.c
 #define MSGTR_SamplesWanted "Для улучшения поддержки необходимы образцы этого формата.\nПожалуйста, свяжитесь с разработчиками.\n"
@@ -1645,8 +1606,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // vd_dshow.c, vd_dmo.c
 #define MSGTR_DownloadCodecPackage "Вам нужно обновить/установить пакет бинарных кодеков.\nЗайдите на http://www.mplayerhq.hu/dload.html\n"
-#define MSGTR_DShowInitOK "ИНФОРМАЦИЯ: Win32/DShow видео кодек успешно инициализирован.\n"
-#define MSGTR_DMOInitOK "ИНФОРМАЦИЯ: Win32/DMO видео кодек успешно инициализирован.\n"
 
 // libmpcodecs/vd_dmo.c vd_dshow.c vd_vfw.c
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCinepakCodec "[VD_DMO] Не могу выделить изображение для кодека cinepak.\n"
@@ -1789,9 +1748,7 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_PeriodEqualsBufferSize "Не могу использовать период, равный размеру буфера (%u == %lu)\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_CannotInstallSWParams "Не могу установить программные параметры:\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_ErrorOpeningAudio "Ошибка открытия аудио: %s\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaStatusError "Ошибка статуса ALSA: %s"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaXRUN "ALSA xrun!!! (как минимум длительностью %.3f мс)\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaStatus "Статус ALSA:\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaXRUNPrepareError "ALSA xrun: ошибка подготовки: %s"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaReadWriteError "Ошибка чтения/записи ALSA"
 
@@ -1940,17 +1897,13 @@ static const char help_text[]=
 
 // stream/stream_radio.c
 #define MSGTR_RADIO_ChannelNamesDetected "[radio] Обнаружены имена радиостанций.\n"
-#define MSGTR_RADIO_FreqRange "[radio] Допустимый диапазон частот: %.2f-%.2f МГц.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreqForChannel "[radio] Неверная частота для станции %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelNumberFloat "[radio] Неверный номер станции: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelNumberInt "[radio] Неверный номер станции: %d\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelName "[radio] Неверное название станции: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_FreqParameterDetected "[radio] В параметрах обнаружена частота.\n"
-#define MSGTR_RADIO_DoneParsingChannels "[radio] Разбор имен радиостанций завершен.\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetTunerFailed "[radio] Предупреждение: сбой вызова ioctl get tuner : %s. frac установлен в %d.\n"
 #define MSGTR_RADIO_NotRadioDevice "[radio] %s не является устройством радио!\n"
-#define MSGTR_RADIO_TunerCapLowYes "[radio] низкочастотный тюнер: да frac=%d\n"
-#define MSGTR_RADIO_TunerCapLowNo "[radio] низкочастотный тюнер: нет frac=%d\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetFreqFailed "[radio] сбой вызова ioctl set frequency 0x%x (%.2f): %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetFreqFailed "[radio] сбой вызова ioctl get frequency: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetMuteFailed "[radio] сбой вызова ioctl set mute: %s\n"
@@ -1960,27 +1913,21 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_RADIO_DroppingFrame "\n[radio] потерян аудио фрейм (байт: %d)!\n"
 #define MSGTR_RADIO_BufferEmpty "[radio] grab_audio_frame: буфер пуст, ожидание данных. байт: %d.\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInitFailed "[radio] сбой вызова audio_in_init: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_AudioBuffer "[radio] Аудио захват - буфер=%d байт (блок: %d байт).\n"
 #define MSGTR_RADIO_AllocateBufferFailed "[radio] Невозможно создать аудио буфер (блок=%d,размер=%d): %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_CurrentFreq "[radio] Текущая частота: %.2f\n"
-#define MSGTR_RADIO_SelectedChannel "[radio] Выбрана станция: %d - %s (частота: %.2f)\n"
 #define MSGTR_RADIO_ChangeChannelNoChannelList "[radio] Невозможно изменить станцию: не передан список радиостанций.\n"
 #define MSGTR_RADIO_UnableOpenDevice "[radio] Невозможно открыть '%s': %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_RadioDevice "[radio] Radio fd: %d, %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_InitFracFailed "[radio] сбой вызова init_frac\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreq "[radio] Неверная частота: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_UsingFreq "[radio] Используется частота: %.2f.\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInInitFailed "[radio] сбой вызова audio_in_init\n"
-#define MSGTR_RADIO_BufferString "[radio] %s: в буфере: %d потеряно:%d\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInSetupFailed "[radio] сбой вызова audio_in_setup: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_CaptureStarting "[radio] Запуск модуля захвата.\n"
 #define MSGTR_RADIO_ClearBufferFailed "[radio] Ошибка очистки буфера: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_StreamEnableCacheFailed "[radio] Ошибка вызова stream_enable_cache: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverUnknownStr "[radio] Неизвестный драйвер: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverV4L "[radio] Используется V4Lv1 радио интерфейс.\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverV4L2 "[radio] Используется V4Lv2 радио интерфейс.\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverBSDBT848 "[radio] Используется *BSD BT848 радио интерфейс.\n"
-#define MSGTR_RADIO_AvailableDrivers "[radio] Доступные драйверы: "
 
 //tv.c
 #define MSGTR_TV_BogusNormParameter "tv.c: norm_from_string(%s): Неизвестный параметр norm, устанавливается %s.\n"
@@ -1993,30 +1940,23 @@ static const char help_text[]=
 " Отчеты об ошибках приниматься не будут! Вам следует попытаться еще раз \n"\
 " с YV12 (пространство цветов по умолчанию) и прочесть документацию!\n"\
 "==================================================================\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedNormId "Выбран id стандарта: %d\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedNorm "Выбран стандарт : %s\n"
 #define MSGTR_TV_CannotSetNorm "Ошибка: Невозможно установить norm!\n"
 #define MSGTR_TV_MJP_WidthHeight " MJP: ширина %d высота %d\n"
 #define MSGTR_TV_UnableToSetWidth "Невозможно установить запрошенную ширину: %d\n"
 #define MSGTR_TV_UnableToSetHeight "Невозможно установить запрошенную высоту: %d\n"
 #define MSGTR_TV_NoTuner "Выбранный вход не имеет тюнера!\n"
 #define MSGTR_TV_UnableFindChanlist "Невозможно найти выбранный список каналов! (%s)\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedChanlist "Выбран список каналов: %s (содержит каналов: %d)\n"
 #define MSGTR_TV_ChannelFreqParamConflict "Вы не можете указать частоту и канал одновременно!\n"
 #define MSGTR_TV_ChannelNamesDetected "Обнаружены названия TV каналов.\n"
 #define MSGTR_TV_NoFreqForChannel "Невозможно найти частоту для канала %s (%s)\n"
 #define MSGTR_TV_SelectedChannel3 "Выбран канал: %s - %s (частота: %.3f)\n"
 #define MSGTR_TV_SelectedChannel2 "Выбран канал: %s (частота: %.3f)\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedFrequency "Выбрана частота: %lu (%.3f)\n"
-#define MSGTR_TV_RequestedChannel "Запрошен канал: %s\n"
 #define MSGTR_TV_UnsupportedAudioType "Тип аудио '%s (%x)' не поддерживается!\n"
-#define MSGTR_TV_AudioFormat " TV аудио: %d каналов, %d бит, %d Гц\n"
 #define MSGTR_TV_AvailableDrivers "Доступные драйверы:\n"
 #define MSGTR_TV_DriverInfo "Выбран драйвер: %s\n название: %s\n автор: %s\n комментарий %s\n"
 #define MSGTR_TV_NoSuchDriver "Нет такого драйвера: %s\n"
 #define MSGTR_TV_DriverAutoDetectionFailed "Автоматически определить TV драйвер не удалось.\n"
 #define MSGTR_TV_UnknownColorOption "Указана неизвестная опция цвета (%d)!\n"
-#define MSGTR_TV_CurrentFrequency "Текущая частота: %lu (%.3f)\n"
 #define MSGTR_TV_NoTeletext "Нет телетекста"
 #define MSGTR_TV_Bt848IoctlFailed "tvi_bsdbt848: Сбой %s ioctl. Ошибка: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848InvalidAudioRate "tvi_bsdbt848: Неверная величина аудио потока. Ошибка: %s\n"
@@ -2044,14 +1984,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_TVI_DS_DeviceNotFound "tvi_dshow: Устройство #%d не найдено\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableGetDeviceName "tvi_dshow: Невозможно получить название устройства #%d\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UsingDevice "tvi_dshow: Используется устройство #%d: %s\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_DeviceName "tvi_dshow: Устройство #%d: %s\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_DirectGetFreqFailed "tvi_dshow: Невозможно получить частоту напрямую. Будет использоваться таблица каналов ОС.\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_DirectSetFreqFailed "tvi_dshow: Невозможно установить частоту напрямую. Будет использоваться таблица каналов ОС.\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_SupportedNorms "tvi_dshow: поддерживаемые стандарты:"
-#define MSGTR_TVI_DS_AvailableVideoInputs "tvi_dshow: доступные видео входы:"
-#define MSGTR_TVI_DS_AvailableAudioInputs "tvi_dshow: доступные аудио входы:"
 //following phrase will be printed near the selected audio/video input
-#define MSGTR_TVI_DS_InputSelected "(выбран)"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableExtractFreqTable "tvi_dshow: Невозможно загрузить таблицу частот из kstvtune.ax\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_WrongDeviceParam "tvi_dshow: Неверный параметр device: %s\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_WrongDeviceIndex "tvi_dshow: Неверный индекс device: %d\n"
@@ -2063,7 +1997,6 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_TVI_DS_ChangingWidthHeightNotSupported "tvi_dshow: Изменение ширины/высоты видео не поддерживается устройством.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_SelectingInputNotSupported "tvi_dshow: Выбор источника захвата не поддерживается устройством\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_FreqTableLoaded "tvi_dshow: загружена системная (%s) таблица частот для страны id=%d (каналов:%d).\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_ErrorParsingAudioFormatStruct "tvi_dshow: Невозможно разобрать структуру аудио формата.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_ErrorParsingVideoFormatStruct "tvi_dshow: Невозможно разобрать структуру видео формата.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableSetAudioMode "tvi_dshow: Невозможно установить аудио режим %d. Ошибка:0x%x\n"

Modified: trunk/help/help_mp-sk.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-sk.h	Mon Jul 25 01:55:26 2011	(r33914)
+++ trunk/help/help_mp-sk.h	Mon Jul 25 01:55:34 2011	(r33915)
@@ -60,7 +60,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_NoHomeDir "Nemôžem najsť domáci (HOME) adresár\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "get_path(\"config\") problém\n"
 #define MSGTR_CreatingCfgFile "Vytváram konfiguračný súbor: %s\n"
-#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Používam vstavané defaultne codecs.conf\n"
 #define MSGTR_CantLoadFont "Nemôžem načítať font: %s\n"
 #define MSGTR_CantLoadSub "Nemôžem načítať titulky: %s\n"
 #define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "dump: FATAL: požadovaný prúd chýba!\n"
@@ -102,8 +101,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_Playing "Prehrávam %s\n"
 #define MSGTR_NoSound "Audio: bez zvuku!!!\n"
 #define MSGTR_FPSforced "FPS vnútené na hodnotu %5.3f (ftime: %5.3f)\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "Skompilovné s RUNTIME CPU Detection - varovanie, nie je to optimálne! Na získanie max. výkonu, rekompilujte mplayer zo zdrojakov s --disable-runtime-cpudetection\n"
-#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "Skompilované pre x86 CPU s rozšíreniami:"
 #define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Dostupné video výstupné ovládače:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Dostupné audio výstupné ovládače:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Dostupné audio kodeky:\n"
@@ -111,7 +108,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AvailableAudioFm "Dostupné (vkompilované) audio rodiny kodekov/ovládače:\n"
 #define MSGTR_AvailableVideoFm "Dostupné (vkompilované) video rodiny kodekov/ovládače:\n"
 #define MSGTR_AvailableFsType "Dostupné zmeny plnoobrazovkových módov:\n"
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "Používam Linuxové hardvérové RTC časovanie (%ldHz)\n"
 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Video: nemôžem čítať vlastnosti\n"
 #define MSGTR_NoStreamFound "Nenájdený prúd\n"
 #define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Chyba pri otváraní/inicializácii vybraných video_out (-vo) zariadení!\n"
@@ -144,14 +140,11 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "SUB: pridaný súbor titulkov (%d): %s\n"
 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "SUB: odobratý súbor titulkov (%d): %s\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Chyba pri otváraní súboru [%s] pre zápis!\n"
-#define MSGTR_CommandLine "Príkazový riadok:"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Nepodarilo sa otvoriť %s: %s (malo by to byť čitateľné pre používateľa.)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Chyba pri inicializácii Linuxových RTC v ioctl (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Skúste pridať \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" do štartovacích skriptov vášho systému.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Chyba pri inicializácii Linuxových RTC v ioctl (rtc_pie_on): %s\n"
 #define MSGTR_UsingTimingType "Používam %s časovanie.\n"
-#define MSGTR_MenuInitialized "Menu inicializované: %s\n"
-#define MSGTR_MenuInitFailed "Zlyhala inicializácia menu.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "VAROVANIE: getch2_init je volaná dvakrát!\n"
 #define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Nemôžem uložiť (dump) tento prúd - nie je dostupný žiaden deskriptor súboru.\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "Nemôžem otvoriť video filter libmenu s koreňovým menu %s.\n"
@@ -264,12 +257,9 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CannotAllocateBytes "Nedá sa alokovať %d bajtov\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "Nastavujem spozdenie zvuku na %5.3f\n"
 #define MSGTR_SettingVideoDelay "Nastavujem spozděnie videa na %5.3fs\n"
-#define MSGTR_SettingAudioInputGain "Nastavujem predzosilnenie zvukového vstupu na %f\n"
-#define MSGTR_LamePresetEquals "\npreset=%s\n\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Obmedzujem prednačítanie zvuku na 0.4s\n"
 #define MSGTR_IncreasingAudioDensity "Zvyšujem hustotu audia na 4\n"
 #define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "Vnucujem prednačítanie zvuku na 0, max korekciu pts na 0\n"
-#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nCBR zvuk: %d bajtov/s, %d bajtov/blok\n"
 #define MSGTR_LameVersion "LAME verzia %s (%s)\n\n"
 #define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "Chyba: Špecifikovaný dátový tok je mimo rozsah pre tento preset.\n"\
 "\n"\
@@ -454,7 +444,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CodecNeedsOutfmt "\nkódek(%s) vyžaduje 'outfmt'!\n"
 #define MSGTR_CantAllocateComment "Nedá sa alokovať pamäť pre poznámku. "
 #define MSGTR_GetTokenMaxNotLessThanMAX_NR_TOKEN "get_token(): max >= MAX_MR_TOKEN!"
-#define MSGTR_ReadingFile "Čítam %s: "
 #define MSGTR_CantOpenFileError "Nedá sa otvoriť '%s': %s\n"
 #define MSGTR_CantGetMemoryForLine "Nejde získať pamäť pre 'line': %s\n"
 #define MSGTR_CantReallocCodecsp "Nedá sa realokovať '*codecsp': %s\n"
@@ -527,7 +516,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_WarningLenIsntDivisible "Varovanie! dĺžka nie je deliteľná velkosťou vzorky!\n"
 #define MSGTR_MuxbufMallocErr "Nedá sa alokovať pamäť pre frame buffer muxeru!\n"
 #define MSGTR_MuxbufReallocErr "Nedá sa realokovať pamäť pre frame buffer muxeru!\n"
-#define MSGTR_MuxbufSending "Frame buffer muxeru posiela %d snímkov do muxeru.\n"
 #define MSGTR_WritingHeader "Zapisujem header...\n"
 #define MSGTR_WritingTrailer "Zapisujem index...\n"
 
@@ -541,7 +529,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_SwitchToNi "\nDetekovaný zle prekladaný .AVI - prepnite -ni mód!\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Detekovaný %s formát súboru!\n"
 #define MSGTR_DetectedAudiofile "Detekovaný audio súbor!\n"
-#define MSGTR_NotSystemStream "Nie je to MPEG System Stream formát... (možno Transport Stream?)\n"
 #define MSGTR_InvalidMPEGES "Neplatný MPEG-ES prúd??? kontaktujte autora, možno je to chyba (bug) :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "========== Žiaľ, tento formát súboru nie je rozpoznaný/podporovaný =======\n"\
                  "==== Pokiaľ je tento súbor AVI, ASF alebo MPEG prúd, kontaktujte autora! ====\n"
@@ -563,11 +550,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Komprimované hlavičky nie sú (ešte) podporované!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: Upozornenie! premenná FOURCC detekovaná!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: Upozornenie! Príliš veľa stôp!"
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> Nájdený audio prúd: %d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> Nájdený video prúd: %d\n"
 #define MSGTR_DetectedTV "TV detekovaný! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Nemôžem otvoriť ogg demuxer\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: Hľadám audio prúd (id:%d)\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Nemôžem otvoriť audio prúd: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Nemôžem otvoriť prúd titulkov: %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Nemôžem otvoriť audio demuxer: %s\n"
@@ -603,24 +587,17 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Používam externý postprocessing filter, max q = %d\n"
 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Požívam postprocessing z kodeku, max q = %d\n"
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "Video atribút '%s' nie je podporovaný výberom vo & vd! \n"
 #define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Požadovaná rodina video kodekov [%s] (vfm=%s) nie je dostupná (zapnite ju pri kompilácii!)\n"
 #define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Požadovaná rodina audio kodekov [%s] (afm=%s) nie je dostupná (zapnite ju pri kompilácii!)\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Otváram video dekóder: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_SelectedVideoCodec "Zvolený video kódek: [%s] vfm: %s (%s)\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Otváram audio dekóder: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_SelectedAudioCodec "Zvolený audio kódek: [%s] afm: %s (%s)\n"
-#define MSGTR_BuildingAudioFilterChain "Vytváram reťazec audio filterov pre %dHz/%dch/%s -> %dHz/%dch/%s...\n"
-#define MSGTR_UninitVideoStr "odinicializovať video: %s \n"
-#define MSGTR_UninitAudioStr "odinicializovať audio: %s \n"
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "VDecoder init zlyhal :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "ADecoder init zlyhal :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "ADecoder preinit zlyhal :(\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: Alokujem %d bytov pre vstupný buffer\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: Alokujem %d + %d = %d bytov pre výstupný buffer\n"
 
 // LIRC:
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "Zapínam podporu LIRC...\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "Zlyhal pokus o otvorenie podpory LIRC!\n"
 #define MSGTR_LIRCcfgerr "Zlyhalo čítanie konfiguračného súboru LIRC %s!\n"
 
@@ -638,8 +615,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // vd_dshow.c, vd_dmo.c
 #define MSGTR_DownloadCodecPackage "Potrebujete aktualizovať alebo nainštalovať binárne kódeky.\nChodte na http://www.mplayerhq.hu/dload.html\n"
-#define MSGTR_DShowInitOK "INFO: Inicializácia Win32/DShow videokódeku OK.\n"
-#define MSGTR_DMOInitOK "INFO: Inicializácia Win32/DMO videokódeku OK.\n"
 
 // x11_common.c
 #define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: Nemôžem poslať udalosť EWMH fullscreen!\n"

Modified: trunk/help/help_mp-sv.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-sv.h	Mon Jul 25 01:55:26 2011	(r33914)
+++ trunk/help/help_mp-sv.h	Mon Jul 25 01:55:34 2011	(r33915)
@@ -59,7 +59,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_NoHomeDir "Kan inte lokalisera $HOME-katalog.\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "get_path(\"config\") problem\n"
 #define MSGTR_CreatingCfgFile "Skapar konfigfil: %s\n"
-#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Använder standardinbyggd codecs.conf.\n"
 #define MSGTR_CantLoadFont "Kan inte ladda font: %s\n"
 #define MSGTR_CantLoadSub "Kan inte ladda vald textning: %s\n"
 #define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "dump: FATALT: Vald ström ej tillgänglig!\n"
@@ -100,9 +99,7 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_Playing "Spelar %s.\n"
 #define MSGTR_NoSound "Audio: inget ljud\n"
 #define MSGTR_FPSforced "FPS forcerad att vara %5.3f (ftime: %5.3f).\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "Kompilerad med \"runtime CPU detection\" - VARNING - detta är inte optimalt!\n"\
   "För att få bäst prestanda, omkompilera med '--disable-runtime-cpudetection'.\n"
-#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "Kompilerad för x86 med tillägg:"
 #define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Tillgängliga video-ut-drivrutiner:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Tillgängliga audio-ut-drivrutiner:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Tillgängliga audiocodec:\n"
@@ -110,7 +107,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AvailableAudioFm "Tillgängliga (inkompilerade) audiocodec familjer/drivrutiner:\n"
 #define MSGTR_AvailableVideoFm "Tillgängliga (inkompilerade) videocodec familjer/drivrutiner:\n"
 #define MSGTR_AvailableFsType "Tillgängliga lägen för fullskärmslager:\n"
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "Använder Linux's hårdvaru-RTC-tidtagning (%ldHz).\n"
 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Video: Kan inte läsa inställningar.\n"
 #define MSGTR_NoStreamFound "Ingen ström funnen.\n"
 #define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Fel vid öppning/initiering av vald video_out-enhet (-vo).\n"
@@ -143,14 +139,11 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_LoadingConfig "Laddar konfiguration '%s'\n"
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "SUB: lade till textningsfil %d: %s \n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Fel vid öppning av fil [%s] för skrivning!\n"
-#define MSGTR_CommandLine "Kommandorad:"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Misslyckades att öppna %s: %s (den borde vara läsbar av användaren.)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "'Linux RTC' initieringsfel i 'ioctl' rtc_irqp_set %lu: %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Försök lägg till \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" till ditt systems uppstartningsscript.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "'Linux RTC init' fel i 'ioctl' [rtc_pie_on]: %s\n"
 #define MSGTR_UsingTimingType "Använder %s tidtagning.\n"
-#define MSGTR_MenuInitialized "Meny initierad: %s\n"
-#define MSGTR_MenuInitFailed "Menyinitiering misslyckades.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "VARNING: getch2_init anropad dubbelt!\n"
 #define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Kan inte dumpa denna ström - ingen 'fd' tillgänglig.\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "Kan inte öppna 'libmenu video filter' med rotmeny %s.\n"
@@ -212,12 +205,9 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MP3AudioSelected "MP3 audio valt\n"
 #define MSGTR_CannotAllocateBytes "Kunde inte allokera %d byte\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "Sätter AUDIO DELAY till %5.3f\n"
-#define MSGTR_SettingAudioInputGain "Sätter 'audio input gain' till %f\n" // FIXME to translate?
-#define MSGTR_LamePresetEquals "\npreset=%s\n\n" // FIXME translate?
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Begränsar audioförinladdning till 0.4s\n" // preload?
 #define MSGTR_IncreasingAudioDensity "Höjer audiodensitet till 4\n"
 #define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "Forcerar audioförinladdning till 0, 'max pts correction' till 0\n"
-#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nCBR audio: %d byte/sec, %d byte/block\n"
 #define MSGTR_LameVersion "LAME version %s (%s)\n\n"
 #define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "Fel: Angiven bitrate är utanför godkänd rymd för detta val\n"\
 "\n"\
@@ -399,7 +389,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CodecNeedsOutfmt "\ncodec(%s) behöver en 'outfmt'!\n"
 #define MSGTR_CantAllocateComment "Kan inte allokera minne flr kommentar. "
 #define MSGTR_GetTokenMaxNotLessThanMAX_NR_TOKEN "get_token() \b: max >= MAX_MR_TOKEN!" //FIXME translate?
-#define MSGTR_ReadingFile "Läser %s: "
 #define MSGTR_CantOpenFileError "Kan inte öppna '%s': %s\n"
 #define MSGTR_CantGetMemoryForLine "Kan inte få minne för 'line': %s\n"
 #define MSGTR_CantReallocCodecsp "Kan inte realloc '*codecsp': %s\n"
@@ -457,7 +446,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_SwitchToNi "\nSvårt interleaved AVI-fil detekterad, går över till '-ni'-läge...\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "%s filformat detekterat.\n"
 #define MSGTR_DetectedAudiofile "Audiofilformat detekterat.\n"
-#define MSGTR_NotSystemStream "Icke 'MPEG System Stream'-format... (kanske Transport Stream?)\n"
 #define MSGTR_InvalidMPEGES "Icke godkänd 'MPEG-ES'-ström??? Kontakta upphovsmannen, det kanske är en bugg :(\n" //FIXME author???
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "================ Tyvärr, detta filformat är inte rekogniserbart/stött ==================\n"\
                  "=== Om denna fil är en AVi, ASF eller MPEG-ström, var vänlig kontakta upphovsmannen! ===\n" //FIXME author???
@@ -479,11 +467,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: filhuvudkomprimeringssupport kräver ZLIB!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: VARNING: Variabel FOURCC påvisad!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: VARNING: allt förmånga spår"
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> Fann audioström: %d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> Fann videoström: %d\n"
 #define MSGTR_DetectedTV "TV påvisad! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Oförmögen att öppna oggdemuxern.\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: Söker efter audioström (id:%d).\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Kan inte öppna audioström: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Kan inte öppna textningsström: %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Misslyckades att öppna audiodemuxern: %s\n"
@@ -515,21 +500,15 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Använder externt postprocesseringsfiler, max q = %d.\n"
 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Använder codecens postprocessing, max q = %d.\n"
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "Videoattribut '%s' har inget stöd hos vald vo & vd.\n" // FIXME more info? vo & vd
 #define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Begärd videocodecfamilj [%s] (vfm=%s) är ej tillgänglig.\nAktivera det vil kompilation.\n"
 #define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Begärd audiocodecfamilj [%s] (afm=%s) är ej tillgänglig.\nAktivera det vil kompilation.\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Öppnar videodecoder: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Öppnar audiodecoder: [%s] %s\n"
-#define MSGTR_UninitVideoStr "uninit video: %s\n" // FIXME translate?
-#define MSGTR_UninitAudioStr "uninit audio: %s\n" // -''-
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "VDecoder-initiering misslyckades :(\n" // FIXME VDecoder something special or just a shortcut?
 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "ADecoder-initiering misslyckades :(\n" // -''-
 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "ADecoder-preinitiering misslyckades :(\n" // -''-
-#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: Allokerar %d byte för inbuffert.\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: Allokerar %d + %d = %d byte för utbuffert.\n"
 
 // LIRC:
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "Aktiverar LIRC-stöd...\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "Misslyckades med att aktivera LIRC-stöd.\n"
 #define MSGTR_LIRCcfgerr "Misslyckades med att läsa LIRC-konfigurationsfil %s.\n"
 
@@ -547,8 +526,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // vd_dshow.c, vd_dmo.c
 #define MSGTR_DownloadCodecPackage "Du måste uppgradera/installera de binära codecspaketen.\nGå till http://www.mplayerhq.hu/dload.html\n"
-#define MSGTR_DShowInitOK "INFO: 'Win32/DShow'-videocodecinitiering: OK.\n"
-#define MSGTR_DMOInitOK "INFO: 'Win32/DMO'-videocodecinitiering: OK.\n"
 
 // x11_common.c
 #define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: Kunde inte sända EWMH-fullskärmshändelse!\n"
@@ -901,7 +878,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // ao_sun.c
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscSetinfoFailed "[AO SUN] rtsc: SETINFO misslyckades.\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: skrivning misslyckades."
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] Kan inte öppna audioenhet %s, %s -> inget ljud.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] audio_setup: ditt kort hanterar inte %d kanaler, %s, %d Hz samplerate.\n" // FIXME samplerate
 #define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** Din ljudkortsenhet hanterar inte select() ***\nKompilera om med '#undef HAVE_AUDIO_SELECT' i config.h !\n\n"

Modified: trunk/help/help_mp-tr.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-tr.h	Mon Jul 25 01:55:26 2011	(r33914)
+++ trunk/help/help_mp-tr.h	Mon Jul 25 01:55:34 2011	(r33915)
@@ -62,7 +62,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_NoHomeDir "Anadizin(HOME) bulunamıyor\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "get_path(\"config\") problemi\n"
 #define MSGTR_CreatingCfgFile "Ayar dosyası oluşturuluyor: %s\n"
-#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Gömülü codecs.conf dosyası kullanılıyor\n"
 #define MSGTR_CantLoadFont "Yazıtipi açılamıyor: %s\n"
 #define MSGTR_CantLoadSub "Altyazı açılamıyor: %s\n"
 #define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "döküm: HATA:seçili yayın(stream) hatalı!\n"
@@ -104,8 +103,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_Playing "%s oynatılıyor\n"
 #define MSGTR_NoSound "Ses: ses yok!\n"
 #define MSGTR_FPSforced "FPS %5.3f olarak zorlandı (ftime: %5.3f)\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "MPlayer runtime CPU detection ile derlendi.\n"
-#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "x86 işlemci için uzantılarla derlendi:"
 #define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Kullanılabilir video çıktı sürücüleri:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Kullanılabilir ses çıktı sürücüleri:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Kullanılabilir ses kodekleri:\n"
@@ -113,7 +110,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AvailableAudioFm "\nKullanılabilir ses kodek sınıfları/sürücüleri (gömülü):\n"
 #define MSGTR_AvailableVideoFm "\nKullanılabilir video kodek sınıfları/sürücüleri (gömülü):\n"
 #define MSGTR_AvailableFsType "Kullanılabilir tamekran değiştirme modları:\n"
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "Linux donanım RTC zamanlaması kullanılıyor(%ldHz)\n"
 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Video: Özellikler okunamıyor\n"
 #define MSGTR_NoStreamFound "Yayın(stream) bulunamadı\n"
 #define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Video çıkış (-vo) aygıtı açılış/başlatma hatası!\n"
@@ -148,14 +144,11 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "ALTYAZI: (%d) altyazı dosyası eklendi : %s\n"
 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "ALTYAZI: (%d) altyazı dosyası kaldırıldı: %s\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Yazma esnasında [%s] dosyası açılış hatası!\n"
-#define MSGTR_CommandLine "KomutSatırı:"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "%s dosyası açılamadı: %s (kullanıcı için okunabilir olmalı)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "ioctl'de Linux RTC açılış hatası (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "\"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" seçeneğini sistem açılış betiklerine eklemeyi deneyiniz.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "ioctl'de Linux RTC açılış hatası (rtc_pie_on): %s\n"
 #define MSGTR_UsingTimingType "%s zamanlaması kullanılıyor.\n"
-#define MSGTR_MenuInitialized "Menü başlatıldı: %s\n"
-#define MSGTR_MenuInitFailed " Menü başlatılamadı.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "UYARI:getch2_init iki defa çağırıldı!\n"
 #define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Bu yayın dökülemez (dump) - kullanılabilir dosya tanımlayıcısı yok.\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "%s root menüsü ile libmenu video filtresi açılamaz.\n"
@@ -286,12 +279,9 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CannotAllocateBytes "%d bayt atanamadı\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "Ses gecikmesi %5.3fs olarak ayarlanıyor.\n"
 #define MSGTR_SettingVideoDelay "Video gecikmesi %5.3fs olarak ayarlanıyor.\n"
-#define MSGTR_SettingAudioInputGain "Ses giriş kazancı %f olarak ayarlanıyor.\n"
-#define MSGTR_LamePresetEquals "\nönayarlama=%s\n\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Ses önyüklemesi 0.4s olarak sınırlanıyor\n"
 #define MSGTR_IncreasingAudioDensity "Ses yoğunluğu 4 olarak artırılıyor.\n"
 #define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "Ses önyüklemesi 0 olarak, en yüksek pts düzeltmesi 0 olarak zorlanıyor.\n"
-#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nCBR ses: %d bayt/sn, %d bayt/blok\n"
 #define MSGTR_LameVersion "LAME sürümü %s (%s)\n\n"
 #define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "Hata: Saptanan bit oranı önayarlama için geçerli aralık dışındadır.\n"\
 "\n"\
@@ -479,7 +469,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CodecNeedsOutfmt "\nkodek(%s) için bir 'outfmt' gerekiyor!\n"
 #define MSGTR_CantAllocateComment "Açıklama için bellek atanamıyor."
 #define MSGTR_GetTokenMaxNotLessThanMAX_NR_TOKEN "get_token(): max >= MAX_MR_TOKEN!"
-#define MSGTR_ReadingFile "%s okunuyor: "
 #define MSGTR_CantOpenFileError "'%s' açılamıyor: %s\n"
 #define MSGTR_CantGetMemoryForLine "'satır' için belleğe ulaşılamıyor: %s\n"
 #define MSGTR_CantReallocCodecsp "'*codecsp': %s yeniden atanamıyor.\n"
@@ -574,7 +563,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_WarningLenIsntDivisible "Uyarı! len samplesize ile bölünebilir değil!\n"
 #define MSGTR_MuxbufMallocErr "Karıştırıcı tamponu ile bellek atanamıyor!\n"
 #define MSGTR_MuxbufReallocErr "Karışıtırıcı tamponu ile bellek tekrar-atanamıyor!\n"
-#define MSGTR_MuxbufSending "Karıştırıcı tamponu karıştırıcıya %d kare gönderiyor.\n"
 #define MSGTR_WritingHeader "Başlık yazılıyor...\n"
 #define MSGTR_WritingTrailer "İndeks yazılıyor...\n"
 
@@ -593,7 +581,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_ON2AviFormat "ON2 AVI biçimi"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "%s dosya biçimi bulundu!\n"
 #define MSGTR_DetectedAudiofile "Ses dosyası bulundu !\n"
-#define MSGTR_NotSystemStream "MPEG Sistem Yayın biçimi değil...(İletim yayını olabilir?)\n"
 #define MSGTR_InvalidMPEGES "Geçersiz MPEG-ES biçimi??? Geliştiricilere bildiriniz, bu bir hata olabilir.:(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "============ Üzgünüm, bu dosya biçimi desteklenmiyor ===========\n"\
                  "=== Dosya bir AVI,ASF veya MPEG yayın biçimi ise, lütfen geliştiricilere bildiriniz. ===\n"
@@ -618,11 +605,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Sıkıştırılmış başlık desteği ZLIB gerektiriyor!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: UYARI: Değişken FOURCC bulundu!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: UYARI: Çok sayıda parça!"
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> Bulunan Ses Yayını: %d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> Bulunan Video Yayını: %d\n"
 #define MSGTR_DetectedTV "TV Bulundu! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "ogg ayrıştırıcısı açılamadı\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: Ses yayını aranıyor (id:%d)\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Ses yayını açılamıyor: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Altyazı yayını açılamıyor: %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Ses ayrıştırıcısı açılamadı: %s\n"
@@ -663,24 +647,17 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Harici postprocessing filtresi kullanılıyor, max q = %d\n"
 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Kodeklerin postprocessing işlemi kullanılıyor, max q = %d\n"
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "'%s' video özelliği seçili vo & vd ile desteklenmiyor! \n"
 #define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "İstenilen video kodek sınıfı [%s] (vfm=%s) kullanılabilir değil.\n(derlerken etkinleştirin.\n"
 #define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "İstenilen ses kodek sınıfı [%s] (afm=%s) kullanılabilir değil.\n(derlerken etkinleştirin!)\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Video dekoderi açılıyor: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_SelectedVideoCodec "Seçili video kodeği: [%s] vfm: %s (%s)\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Ses dekoderi açılıyor: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_SelectedAudioCodec "Seçili ses kodeği: [%s] afm: %s (%s)\n"
-#define MSGTR_BuildingAudioFilterChain "%dHz/%dch/%s -> %dHz/%dch/%s için ses filtre zinciri oluşturuluyor...\n"
-#define MSGTR_UninitVideoStr "kapanan video: %s \n"
-#define MSGTR_UninitAudioStr "kapanan ses: %s \n"
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "Video Dekoderi açılamadı :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "Ses Dekoderi açılamadı :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "Ses Dekoderi önaçılışı başarısız :(\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dekod_ses: Girdi tamponu için %d bayt atanıyor\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dekod_ses: Çıktı tamponu için %d + %d = %d bayt atanıyor\n"
 
 // LIRC:
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "LIRC desteği ayarlanıyor...\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "LIRC desteği açılamadı!\n"
 #define MSGTR_LIRCcfgerr "%s LIRC ayar dosyası okunamadı!\n"
 
@@ -698,8 +675,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // vd_dshow.c, vd_dmo.c
 #define MSGTR_DownloadCodecPackage "İkili kodek paketini yükseltmeniz/yüklemeniz gerekiyor.\n http://www.mplayerhq.hu/dload.html\n"
-#define MSGTR_DShowInitOK "BİLGİ: Win32/Dshow video kodek açılışı tamam.\n"
-#define MSGTR_DMOInitOK "BİLGİ: Win32/DMO video kodek açılışı tamam.\n"
 
 // x11_common.c
 #define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: EWMH tam ekran sonucu gönderilemedi!\n"
@@ -1137,7 +1112,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // ao_sun.c
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscSetinfoFailed "[AO SUN] rtsc: SETINFO başarısız.\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: yazılamadı.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] %s ses aygıtı açılamıyor, %s -> ses yok.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] ses_kurulumu: ses kartınız %d kanalını, %s, %d Hz örnekleme oranını desteklemiyor.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** Ses sürücünüzün select() desteği YOK ***\nconfig.h dosyasında #undef HAVE_AUDIO_SELECT ile Mplayer'ı yeniden derleyiniz!\n\n"
@@ -1253,7 +1227,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // joystick.c
 
-#define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_Opening "%s kumanda kolu açılıyor.\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_CantOpen "%s kumanda kolu açılamadı: %s \n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_ErrReading "Kumanda kolu okuma hatası: %s \n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_LoosingBytes "Kumanda kolu: %d bayt veri serbest bırakılıyor.\n"
@@ -1310,9 +1283,7 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_PeriodEqualsBufferSize "Tampon boyutuna (%u == %lu) eşit zaman aralığı kullanılamıyor.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_CannotInstallSWParams "sw parametreleri yüklenemiyor:\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_ErrorOpeningAudio "Ses açılış hatası: %s\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaStatusError "ALSA durum hatası: %s"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaXRUN "ALSA xrun!!! (en az %.3f ms uzunluğunda)\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaStatus "ALSA Durumu:\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaXRUNPrepareError "ALSA xrun: hazırlama hatası: %s"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaReadWriteError "ALSA okuma/yazma hatası"
 
@@ -1405,17 +1376,7 @@ static const char help_text[]=
 // aviheader.c
 
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_EmptyList "** boş liste?!\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundMovieAt "Video bulundu 0x%X - 0x%X\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundBitmapInfoHeader "Boyutu %u bayt olan %d, 'bih' bulundu\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForMPG4V1 "M$ mpg4v1 videosu için keyframe tablosu yenileniyor.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForDIVX3 "DIVX3 videosu için keyframe tablosu yanileniyor.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForMPEG4 "MPEG4 video için keyframe tablosu yenileniyor.\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundWaveFmt "%d bayt boyutunda ( %d ), 'wf' bulundu\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundAVIV2Header "AVI: dmlh bulundu (boyut=%d) (toplam_kare=%d)\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_ReadingIndexBlockChunksForFrames "INDEKS bloğu okunuyor, %d yığını %d karelerine ait (fpos=%"PRId64")\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_AdditionalRIFFHdr "Ek RIFF başlığı...\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_WarnNotExtendedAVIHdr "** uyarı: genişletilmiş AVI başlığı değil..\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BrokenChunk "Bozuk yığın? yığınboyutu=%d (id=%.4s)\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BuildingODMLidx "AVI: ODML: odml indeksi oluşturuluyor (%d süperindeksyığınları)\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BrokenODMLfile "AVI: ODML: Bozuk (eksik?) dosya saptandı. Olağan indeksleme kullanılacak\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_CantReadIdxFile "%s indeks dosyası okunamıyor: %s\n"
@@ -1926,17 +1887,13 @@ static const char help_text[]=
 // stream/stream_radio.c
 
 #define MSGTR_RADIO_ChannelNamesDetected "[radio] Radyo kanal adları bulundu.\n"
-#define MSGTR_RADIO_FreqRange "[radio] İzin verilen frekans aralığı şu: %.2f-%.2f MHz.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreqForChannel "[radio] %s kanalı için yanlış frekans.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelNumberFloat "[radio] %.2f yanlış kanal numarası.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelNumberInt "[radio] %d yanlış kanal numarası.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelName "[radio] %s yanlış kanal adı.\n"
 #define MSGTR_RADIO_FreqParameterDetected "[radio] Radyo frekans değiştirgesi bulundu.\n"
-#define MSGTR_RADIO_DoneParsingChannels "[radio] Kanallar ayrıştırıldı.\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetTunerFailed "[radio] Uyarı: ioctl ayarlayıcsı alınamadı: %s. frac %d olarak ayarlanıyor\n"
 #define MSGTR_RADIO_NotRadioDevice "[radio] %s bir radyo aygıtı değildir!\n"
-#define MSGTR_RADIO_TunerCapLowYes "[radio] ayarlayıcı düşük:evet frac=%d\n"
-#define MSGTR_RADIO_TunerCapLowNo "[radio] ayarlayıcı düşük:hayır frac=%d\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetFreqFailed "[radio] ioctl frekansı 0x%x (%.2f) göre ayarlanamamıştır, %s başarısız.\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetFreqFailed "[radio] ioctl frekansı al, %s başarısız.\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetMuteFailed "[radio] ioctl sesi kes, %s başarısız.\n"
@@ -1946,27 +1903,21 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_RADIO_DroppingFrame "\n[radio] çok kötü - ses çerçevesinden (%d bytes) atılıyor!\n"
 #define MSGTR_RADIO_BufferEmpty "[radio] grab_audio_frame: ara bellek boş, %d bilgi bytes için bekleniyor.\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInitFailed "[radio] audio_in_init: %s\n başarısız."
-#define MSGTR_RADIO_AudioBuffer "[radio] Ses kaydet - ara bellek=%d bytes (blok=%d bytes).\n"
 #define MSGTR_RADIO_AllocateBufferFailed "[radio] ses için ara bellek bulanamadı (blok=%d,arabel=%d): %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_CurrentFreq "[radio] Mevcut frekans: %.2f\n"
-#define MSGTR_RADIO_SelectedChannel "[radio] Seçilen kanal: %d - %s (frek: %.2f)\n"
 #define MSGTR_RADIO_ChangeChannelNoChannelList "[radio] Kanal değiştirelemez: Kanal listesine kanal verilmedi.\n"
 #define MSGTR_RADIO_UnableOpenDevice "[radio] '%s': %s açılamadı.\n"
-#define MSGTR_RADIO_RadioDevice "[radio] Radyo fd: %d, %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_InitFracFailed "[radio] init_frac başarılamadı.\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreq "[radio] %.2f : Frekansı yanlış.\n"
 #define MSGTR_RADIO_UsingFreq "[radio] %.2f: Frekansı kullanılıyor\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInInitFailed "[radio] audio_in_init başarılamadı.\n"
-#define MSGTR_RADIO_BufferString "[radio] %s: ara bellek=%d'ten/'den atılan=%d\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInSetupFailed "[radio] audio_in_setup %s\n: çağrısı başarılamadı."
-#define MSGTR_RADIO_CaptureStarting "[radio] Ivır zıvırı kayıtetme başlıyor.\n"
 #define MSGTR_RADIO_ClearBufferFailed "[radio] %s: Ara belleği temizleme başarılamadı."
 #define MSGTR_RADIO_StreamEnableCacheFailed "[radio] %s: stream_enable_cache çağrısı başarılamadı."
 #define MSGTR_RADIO_DriverUnknownStr "[radio] Bilinmeyen sürücü adı: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverV4L2 "[radio] V4Lv2 radyo görünümü kullanılıyor.\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverV4L "[radio] V4Lv1 radyo görünümü kullanılıyor.\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverBSDBT848 "[radio] *BSD BT848 radyo arayüzü kullanılıyor.\n"
-#define MSGTR_RADIO_AvailableDrivers "[radio] kullanılabilir sürücüler: "
 
 // ================================== LIBASS ====================================
 
@@ -2044,30 +1995,23 @@ static const char help_text[]=
 " gözardı edilecek! YV12 ile tekrar denemelisiniz (varsayılan\n"\
 " renk uzayı) ve belgeleri okuyun!\n"\
 "==================================================================\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedNormId "Seçilen norm id: %d\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedNorm "Seçilen norm : %s\n"
 #define MSGTR_TV_CannotSetNorm "Hata: Norm ayarlanamıyor!\n"
 #define MSGTR_TV_MJP_WidthHeight " MJP: genişlik %d yükseklik %d\n"
 #define MSGTR_TV_UnableToSetWidth "İstek yapılan genişlik ayarlanamıyor: %d\n"
 #define MSGTR_TV_UnableToSetHeight "İstek yapılan yükseklik ayarlanamıyor: %d\n"
 #define MSGTR_TV_NoTuner "Seçilen girişin bir ayarlayıcı yok!\n"
 #define MSGTR_TV_UnableFindChanlist "Seçilen kanal listesi bulunamıyor! (%s)\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedChanlist "Seçilen kanal listesi: %s (%d kanal içeriyor)\n"
 #define MSGTR_TV_ChannelFreqParamConflict "Aynı anda frekans ve kanal ayarlanamaz!\n"
 #define MSGTR_TV_ChannelNamesDetected "TV kanal isimleri algılandı.\n"
 #define MSGTR_TV_NoFreqForChannel "%s kanalı için frekans bulunamadı (%s)\n"
 #define MSGTR_TV_SelectedChannel3 "Seçilen kanal: %s - %s (frekans: %.3f)\n"
 #define MSGTR_TV_SelectedChannel2 "Seçien kanal: %s (frekans: %.3f)\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedFrequency "Seçilen frekans: %lu (%.3f)\n"
-#define MSGTR_TV_RequestedChannel "İstek yapılan kanal: %s\n"
 #define MSGTR_TV_UnsupportedAudioType "Ses tipi '%s (%x)' desteklenmiyor!\n"
-#define MSGTR_TV_AudioFormat " TV sesi: %d tane kanal, %d bit, %d Hz\n"
 #define MSGTR_TV_AvailableDrivers "Kullanılabilir sürücüler:\n"
 #define MSGTR_TV_DriverInfo "Seçilen sürücü: %s\n isim: %s\n yazar: %s\n yorum: %s\n"
 #define MSGTR_TV_NoSuchDriver "Böyle bir sürücü yok: %s\n"
 #define MSGTR_TV_DriverAutoDetectionFailed "TV sürücü oto-algılama başarısız.\n"
 #define MSGTR_TV_UnknownColorOption "Bilinmeyen renk seçeneği (%d) belirtildi!\n"
-#define MSGTR_TV_CurrentFrequency "Şimdiki frekans: %lu (%.3f)\n"
 #define MSGTR_TV_NoTeletext "Teletext yok"
 #define MSGTR_TV_Bt848IoctlFailed "tvi_bsdbt848: %s ioctl çağrısı başarısız. Hata: %s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848InvalidAudioRate "tvi_bsdbt848: Geçersiz ses oranı. Hata: %s\n"
@@ -2095,14 +2039,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_TVI_DS_DeviceNotFound "tvi_dshow: Aygıt #%d bulunamadı\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableGetDeviceName "tvi_dshow: Aygıt #%d için isim alınamadı\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UsingDevice "tvi_dshow: Aygıt #%d kullanılıyor: %s\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_DeviceName "tvi_dshow: Aygıt #%d: %s\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_DirectGetFreqFailed "tvi_dshow: Frekans doğrudan alınamadı. OS gömülü kanal tablosu kullanılacak.\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_DirectSetFreqFailed "tvi_dshow: Frekans doğrudan ayarlanamadı. OS gömülü kanal tablosu kullanılacak.\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_SupportedNorms "tvi_dshow: Desteklenen normlar:"
-#define MSGTR_TVI_DS_AvailableVideoInputs "tvi_dshow: Kullanılabilir görüntü girişleri:"
-#define MSGTR_TVI_DS_AvailableAudioInputs "tvi_dshow: Kullanılabilir ses girişleri:"
 //following phrase will be printed near the selected audio/video input
-#define MSGTR_TVI_DS_InputSelected "(seçildi)"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableExtractFreqTable "tvi_dshow: kstvtune.ax dosyasından frekans tablosu yüklenemedi\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_WrongDeviceParam "tvi_dshow: Yanlış aygıt parametresi: %s\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_WrongDeviceIndex "tvi_dshow: Yanlış aygıt indeksi: %d\n"
@@ -2114,7 +2052,6 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_TVI_DS_ChangingWidthHeightNotSupported "tvi_dshow: Görüntü genişliği/yükseliği değişimi aygıt tarafından desteklenmiyor.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_SelectingInputNotSupported "tvi_dshow: Yakalama kaynağının seçimi aygıt tarafından desteklenmiyor\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_FreqTableLoaded "tvi_dshow: (%s) Frekans tablosu, ülke id=%d (kanallar:%d) için yüklendi.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_ErrorParsingAudioFormatStruct "tvi_dshow: Ses biçimi yapısı ayrıştırılamadı.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_ErrorParsingVideoFormatStruct "tvi_dshow: Görüntü biçimi yapısı ayrıştırılamadı.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableSetAudioMode "tvi_dshow: Ses modu ayarlanamadı: %d. Hata:0x%x\n"

Modified: trunk/help/help_mp-uk.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-uk.h	Mon Jul 25 01:55:26 2011	(r33914)
+++ trunk/help/help_mp-uk.h	Mon Jul 25 01:55:34 2011	(r33915)
@@ -58,7 +58,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_NoHomeDir "Не можу знайти домашній каталог\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "проблеми у get_path(\"config\")\n"
 #define MSGTR_CreatingCfgFile "Створення файлу конфігурації: %s\n"
-#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Використовую вбудований codecs.conf\n"
 #define MSGTR_CantLoadFont "Не можу завантажити шрифт: %s\n"
 #define MSGTR_CantLoadSub "Не можу завантажити субтитри: %s\n"
 #define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "dump: FATAL: обраний потік загублений!\n"
@@ -96,8 +95,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_Playing "\nПрогравання %s\n"
 #define MSGTR_NoSound "Аудіо: без звуку!!!\n"
 #define MSGTR_FPSforced "Примусово змінена кількість кадрів на секунду на %5.3f (ftime: %5.3f)\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "Скомпільвано з автовизначенням CPU - УВАГА - це не оптимально!\nДля отримання кращих результатів перекомпілюйте MPlayer з --disable-runtime-cpudetection\n"
-#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "Скомпільовано для x86 CPU з розширеннями:"
 #define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Доступні модулі відео виводу:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Доступні модулі аудіо виводу:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Доступні аудіо кодеки:\n"
@@ -105,7 +102,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AvailableAudioFm "Доступні (вбудовані) групи/драйвера аудіо кодеків:\n"
 #define MSGTR_AvailableVideoFm "Доступні (вбудовані) групи/драйвера відео кодеків:\n"
 #define MSGTR_AvailableFsType "Доступні варіанти повноекранного відеорежиму:\n"
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "Використовую апаратний таймер RTC (%ldГц).\n"
 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Відео: Неможливо отримати властивості.\n"
 #define MSGTR_NoStreamFound "Потік не знайдено.\n"
 #define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Помилка відкриття/ініціалізації вибраного video_out (-vo) пристрою.\n"
@@ -139,14 +135,11 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "СУБТИТРИ: Додано файл субтитрів (%d): %s\n"
 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "СУБТИТРИ: Видалено файл субтитрів (%d): %s\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Помилка при відкритті файлу [%s] для запису!\n"
-#define MSGTR_CommandLine "Командний рядок:"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Не можу відкрити %s: %s (користувач повинен мати права читання для файлу.)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Помилка ініцілізації Linux RTC у ioctl (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Спробуйте додати \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" до скриптів запуску системи.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Помилка ініціалізації Linux RTC у ioctl (rtc_pie_on): %s\n"
 #define MSGTR_UsingTimingType "Використовую %s синхронізацію.\n"
-#define MSGTR_MenuInitialized "Меню ініціалізовано: %s\n"
-#define MSGTR_MenuInitFailed "Ініціалізація меню невдале.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "ПОПЕРЕДЖЕННЯ: getch2_init визвано двічі!\n"
 #define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Не можу створити дамп цього потоку - не має доступного дексриптору.\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "Не можу відкрити відео фільтр libmenu з цим кореневим меню %s.\n"
@@ -275,12 +268,9 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CannotAllocateBytes "Не можу виділити пам'ять для %d байтів.\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "Встановлюю аудіо затримку у %5.3fс.\n"
 #define MSGTR_SettingVideoDelay "Встановлюю відео затримку у %5.3fс.\n"
-#define MSGTR_SettingAudioInputGain "Встановлюю підсилення вхідного сигналу аудіо потоку у %f.\n"
-#define MSGTR_LamePresetEquals "\npreset=%s\n\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "Обмежити підвантаження аудіо до 0.4с.\n"
 #define MSGTR_IncreasingAudioDensity "Збільшую густину аудіо до 4.\n"
 #define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "Форсую аудіо підвантаження до 0, максимальну корекцію pts у 0.\n"
-#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nCBR аудіо: %d байтів/сек, %d байтів/блок\n"
 #define MSGTR_LameVersion "Версія LAME %s (%s)\n\n"
 #define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "Помилка: Вказаний бітрейт не є вірним для даного встановлення.\n"\
 "\n"\
@@ -467,7 +457,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CodecNeedsOutfmt "\nкодек(%s) потребує 'outfmt'!\n"
 #define MSGTR_CantAllocateComment "Не можу виділити пам'ять для коментаря. "
 #define MSGTR_GetTokenMaxNotLessThanMAX_NR_TOKEN "get_token(): max >= MAX_MR_TOKEN!"
-#define MSGTR_ReadingFile "Читаю %s: "
 #define MSGTR_CantOpenFileError "Не можу відкрити '%s': %s\n"
 #define MSGTR_CantGetMemoryForLine "Не можу виділити пам'ять для 'line': %s\n"
 #define MSGTR_CantReallocCodecsp "Не можу виконати realloc для '*codecsp': %s\n"
@@ -1073,7 +1062,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_SwitchToNi "\nДетектовано погано перемежений AVI файл - переходжу в -ni режим...\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Знайдений %s формат файлу!\n"
 #define MSGTR_DetectedAudiofile "Аудіо файл детектовано.\n"
-#define MSGTR_NotSystemStream "Не в форматі MPEG System Stream... (можливо, Transport Stream?)\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "========= Вибачте, формат цього файлу не розпізнаний чи не підтримується ===========\n"\
                  "===== Якщо це AVI, ASF або MPEG потік, будь ласка зв'яжіться з автором! ======\n"
 #define MSGTR_MissingVideoStream "Відео потік не знайдений!\n"
@@ -1094,11 +1082,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Стиснуті заголовки (поки що) не підтримуються!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: Попередження! Знайдено перемінний FOURCC!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: Попередження! надто багато треків!"
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> Знайдено аудіо потік: %d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> Знайдено відео потік: %d\n"
 #define MSGTR_DetectedTV "Детектовано ТВ! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Неможливо відкрити ogg demuxer.\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: Пошук аудіо потоку (id:%d).\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Неможливо відкрити аудіо потік: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Неможливо відкрити потік субтитрів: %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Не вдалося відкрити аудіо demuxer: %s\n"
@@ -1127,21 +1112,15 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Використовую зовнішній фільтр обробки, макс q = %d.\n"
 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Використовую обробку кодека, макс q = %d.\n"
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "Відео атрибут '%s' не підтримується вибраними vo & vd.\n"
 #define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Запрошений драйвер відео кодеку [%s] (vfm=%s) недосяжний (ввімкніть його під час компіляції)\n"
 #define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Запрошений драйвер аудіо кодеку [%s] (afm=%s) недосяжний (ввімкніть його під час компіляції)\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Відкриваю відео декодер: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Відкриваю аудіо декодер: [%s] %s\n"
-#define MSGTR_UninitVideoStr "відновлення відео: %s\n"
-#define MSGTR_UninitAudioStr "відновлення аудіо: %s\n"
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "Збій ініціалізації VDecoder :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "Збій ініціалізації ADecoder :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "Збій підготування ADecoder :(\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: Розподіляю %d байт вхідному буферу\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: Розподіляю %d + %d = %d байт вихідному буферу\n"
 
 // LIRC:
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "Встановлення підтримки lirc...\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "Невдале відкриття підтримки lirc!\n"
 #define MSGTR_LIRCcfgerr "Невдале читання файлу конфігурації LIRC %s!\n"
 

Modified: trunk/help/help_mp-zh_CN.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-zh_CN.h	Mon Jul 25 01:55:26 2011	(r33914)
+++ trunk/help/help_mp-zh_CN.h	Mon Jul 25 01:55:34 2011	(r33915)
@@ -64,7 +64,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_NoHomeDir "无法找到 HOME 目录\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "get_path(\"config\") 调用出现问题\n"
 #define MSGTR_CreatingCfgFile "创建配置文件:%s\n"
-#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "使用内建默认的 codecs.conf 文件。\n"
 #define MSGTR_CantLoadFont "无法加载位图字体‘%s’\n"
 #define MSGTR_CantLoadSub "无法加载字幕‘%s’\n"
 #define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "内核导出:致命错误:指定的媒体流不存在!\n"
@@ -109,8 +108,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_Playing "\n正在播放 %s。\n"
 #define MSGTR_NoSound "音频:没有音轨\n"
 #define MSGTR_FPSforced "FPS 强制设为 %5.3f(ftime:%5.3f)。\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "编译时包含了实时 CPU 类型检测。\n"
-#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "编译时针对 x86 CPU 扩展指令集优化:"
 #define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "可用的视频输出驱动:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "可用的音频输出驱动:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioCodecs "可用的音频编解码器:\n"
@@ -118,7 +115,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AvailableAudioFm "\n可用的(编译时已包含的)音频编解码器类/驱动:\n"
 #define MSGTR_AvailableVideoFm "\n可用的(编译时已包含的)视频编解码器类/驱动:\n"
 #define MSGTR_AvailableFsType "可用的全屏图层变换模式:\n"
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "使用 Linux 的硬件 RTC 计时(%ldHz)。\n"
 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "视频:无法读取视频属性\n"
 #define MSGTR_NoStreamFound "未找到媒体流。\n"
 #define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "打开/初始化所选的(-vo)视频输出设备出错。\n"
@@ -153,14 +149,11 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "字幕:添加字幕文件(%d):%s\n"
 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "字幕:移除字幕文件(%d): %s\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "未能以写入方式打开文件 [%s]!\n"
-#define MSGTR_CommandLine "命令行:"
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "未能打开 %s:%s(用户应当有权限读取该设备。)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "ioctl (rtc_irqp_set %lu) 中出现 Linux RTC 初始化错误:%s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "尝试添加 \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" 到你的系统启动脚本中。\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "ioctl (rtc_pie_on) 中出现 Linux RTC 初始置错误:%s\n"
 #define MSGTR_UsingTimingType "正在使用 %s 计时。\n"
-#define MSGTR_MenuInitialized "菜单已初始化:%s\n"
-#define MSGTR_MenuInitFailed "菜单初始化失败。\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "警告:getch2_init 被两次调用!\n"
 #define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "无法导出该数据流 - 没有可用的文件描述符。\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "无法用根菜单 %s 打开 libmenu 视频过滤器。\n"
@@ -295,12 +288,9 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CannotAllocateBytes "无法分配出 %d 字节。\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "设置音频延迟为 %5.3fs。\n"
 #define MSGTR_SettingVideoDelay "设置视频延迟为 %5.3fs。\n"
-#define MSGTR_SettingAudioInputGain "设置音频输出增益为 %f。\n"
-#define MSGTR_LamePresetEquals "\npreset=%s\n\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "限制音频预加载长度为 0.4s。\n"
 #define MSGTR_IncreasingAudioDensity "增加音频密度至 4。\n"
 #define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "强制音频预加载长度为 0,最大 PTS 校验长度为 0。\n"
-#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nCBR 音频:%d 字节/秒,%d 字节/段\n"
 #define MSGTR_LameVersion "LAME 版本 %s(%s)\n\n"
 #define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "错误:指定的比特率超出该预设配置的有效范围。\n"\
 "\n"\
@@ -487,7 +477,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CodecNeedsOutfmt "\n编解码器(%s)缺少一个‘outfmt’!\n"
 #define MSGTR_CantAllocateComment "无法为注释文本分配内存。"
 #define MSGTR_GetTokenMaxNotLessThanMAX_NR_TOKEN "get_token():max >= MAX_MR_TOKEN!"
-#define MSGTR_ReadingFile "正在读取 %s:"
 #define MSGTR_CantOpenFileError "无法打开‘%s’:%s\n"
 #define MSGTR_CantGetMemoryForLine "无法获取内存提供给‘line’:%s\n"
 #define MSGTR_CantReallocCodecsp "无法重新分配‘*codecsp’:%s\n"
@@ -1148,10 +1137,8 @@ static const char help_text[]=
 
 // audio_out.c
 #define MSGTR_AO_ALSA9_1x_Removed "音频输出:alsa9 和 alsa1x 模块已不支持,请用 -ao alsa 代替。\n"
-#define MSGTR_AO_TryingPreferredAudioDriver "尝试使用偏好的音频驱动‘%.*s’,选项设为‘%s’\n"
 #define MSGTR_AO_NoSuchDriver "无此音频驱动‘%.*s’\n"
 #define MSGTR_AO_FailedInit "未能初始化音频驱动‘%s’\n"
-#define MSGTR_AO_TryingEveryKnown "尝试每个已知的音频驱动...\n"
 
 // ao_oss.c
 #define MSGTR_AO_OSS_CantOpenMixer "[AO OSS] audio_setup:无法打开混音设备 %s:%s\n"
@@ -1214,7 +1201,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // ao_sun.c
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscSetinfoFailed "[AO SUN] rtsc:SETINFO 失败。\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc:写入失败。\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] 无法打开音频设备 %s,%s -> nosound。\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] 音频设置:你的声卡不支持 %d 声道,%s,%d Hz 采样率。\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** 你的音频驱动不支持 select() ***\n需要在 config.h 中设置 #undef HAVE_AUDIO_SELECT 并重新编译 MPlayer!\n\n"
@@ -1328,7 +1314,6 @@ static const char help_text[]=
 // ========================== INPUT =========================================
 
 // joystick.c
-#define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_Opening "打开操纵杆设备 %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_CantOpen "无法打开操纵杆设备 %s:%s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_ErrReading "读取操纵杆设备时出错:%s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_LoosingBytes "操纵杆:丢失了 %d 字节的数据\n"
@@ -1336,8 +1321,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_WarnUnknownEvent "操作杆未知警告事件类型 %d\n"
 
 // appleir.c
-#define MSGTR_INPUT_APPLE_IR_Init "在设备 %s 上初始化 Apple IR\n"
-#define MSGTR_INPUT_APPLE_IR_Detect "在设备 %s 上侦测到 Apple IR\n"
 #define MSGTR_INPUT_APPLE_IR_CantOpen "无法打开 Apple IR 设备:%s\n"
 
 // input.c
@@ -1368,7 +1351,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_INPUT_INPUT_ErrCantInitAppleRemote "无法初始化 Apple Remote 遥控器。\n"
 
 // lirc.c
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "设置 LIRC 支持\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "启用 LIRC 支持失败。将无法使用你的遥控器。\n"
 #define MSGTR_LIRCcfgerr "读取 LIRC 配置文件 %s 失败。\n"
 
@@ -1383,7 +1365,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_WarningLenIsntDivisible "警告,音频长度无法被采样率整除!\n"
 #define MSGTR_MuxbufMallocErr "流合并器帧缓冲无法分配内存!\n"
 #define MSGTR_MuxbufReallocErr "合路器帧缓冲无法重新分配内存!\n"
-#define MSGTR_MuxbufSending "流合并器帧缓冲发送 %d 帧到流合并器。\n"
 #define MSGTR_WritingHeader "正在写入帧头...\n"
 #define MSGTR_WritingTrailer "正在写入索引...\n"
 
@@ -1401,7 +1382,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_ON2AviFormat "ON2 AVI 格式"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "检测到文件格式 %s。\n"
 #define MSGTR_DetectedAudiofile "检测到音频文件。\n"
-#define MSGTR_NotSystemStream "非 MPEG 系统的媒体流格式...(可能是网络传输的媒体流?)\n"
 #define MSGTR_InvalidMPEGES "无法的 MPEG-ES 媒体流???请联系开发者,这可能是软件的缺陷 :(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "============= 抱歉, 此文件格式无法辨认或支持 ===============\n"\
                  "===   如果此文件是 AVI、ASF 或 MPEG 媒体流,请联系开发者!  ===\n"
@@ -1426,11 +1406,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV:需要 ZLIB 以支持经过压缩的文件头!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV:警告:检测到可变的 FourCC 代码!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV:警告:轨道太多。"
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> 找到音频流:%d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> 找到视频流:%d\n"
 #define MSGTR_DetectedTV "检测到电视信号!;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "无法打开 Ogg 流分离器。\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF:寻找音频流(id:%d)。\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "无法打开音频流:%s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "无法打开字幕流:%s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "未能打开音频分离器:%s\n"
@@ -1463,17 +1440,7 @@ static const char help_text[]=
 
 // aviheader.c
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_EmptyList "**空列表?!\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundMovieAt "于 0x%X - 0x%X 位置找到影片数据\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundBitmapInfoHeader "找到‘bih’,%u 字节,%d\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForMPG4V1 "为 M$ mpg4v1 视频重新生成关键帧表。\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForDIVX3 "为 DIVX3 视频重新生成关键帧表。\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForMPEG4 "为 MPEG4 视频重新生成关键帧表。\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundWaveFmt "找到‘wf’,%d 字节,%d\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundAVIV2Header "AVI:发现 dmlh (size=%d) (total_frames=%d)\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_ReadingIndexBlockChunksForFrames "正在读取索引数据段,%d 段数据用于 %d 帧 (fpos=%"PRId64")。\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_AdditionalRIFFHdr "额外的 RIFF 头部数据...\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_WarnNotExtendedAVIHdr "** 警告:这不是扩展格式的 AVI 头部..\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BrokenChunk "数据段损坏?chunksize=%d (id=%.4s)\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BuildingODMLidx "AVI:ODML:构造 ODML 索引 (%d superindexchunks)。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BrokenODMLfile "AVI:ODML:检测到损坏的(不完整的?)文件。将使用传统的索引模式。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_CantReadIdxFile "无法读索引文件 %s:%s\n"
@@ -1605,21 +1572,15 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] 使用外部的后期处理过滤器,max q = %d。\n"
 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] 使用编解码器的后期处理过滤器,max q = %d。\n"
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "所选的 vo & vd 不支持视频属性‘%s’。\n"
 #define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "所请求使用的视频编解码器类 [%s] (vfm=%s) 不可用。\n需在编译时启用该模块。\n"
 #define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "所请求使用的音频编解码器类 [%s] (afm=%s) 不可用。\n需在编译时启用该模块。\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "正打开视频解码器:[%s] %s\n"
 #define MSGTR_SelectedVideoCodec "所选视频编解码器为:[%s] vfm: %s (%s)\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "正打开音频解码器:[%s] %s\n"
 #define MSGTR_SelectedAudioCodec "所选音频编解码器为:[%s] afm: %s (%s)\n"
-#define MSGTR_BuildingAudioFilterChain "构造音频过滤器链用于 %dHz/%dch/%s -> %dHz/%dch/%s 转换...\n"
-#define MSGTR_UninitVideoStr "终止视频:%s\n"
-#define MSGTR_UninitAudioStr "终止音频:%s\n"
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "VDecoder 初始化失败 :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "ADecoder 初始化失败 :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "ADecoder 预先初始化失败 :(\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio:输入缓冲分配了 %d 字节。\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio:输出缓冲分配了 %d + %d = %d 字节。\n"
 
 // libmpcodecs/ad_dvdpcm.c:
 #define MSGTR_SamplesWanted "需要该格式的编码样本以优化相关技术支持。有意请联系开发者。\n"
@@ -1635,8 +1596,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // vd_dshow.c, vd_dmo.c
 #define MSGTR_DownloadCodecPackage "你需要升级/安装已编译编解码器包。\n请访问 http:\/\/www.mplayerhq.hu/dload.html\n"
-#define MSGTR_DShowInitOK "信息:Win32/DShow 视频编解码器初始化成功。\n"
-#define MSGTR_DMOInitOK "信息:Win32/DMO 视频编解码器初始化成功。\n"
 
 // libmpcodecs/vd_dmo.c vd_dshow.c vd_vfw.c
 #define MSGTR_MPCODECS_CouldntAllocateImageForCinepakCodec "[VD_DMO] 无法为 cinepak 编解码器分配进程映像。\n"
@@ -1778,9 +1737,7 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_PeriodEqualsBufferSize "无法使用长度等于缓冲大小的采样间隔 (%u == %lu)\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_CannotInstallSWParams "无法设置软件参数:\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_ErrorOpeningAudio "打开音频出错:%s\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaStatusError "ALSA 状态错误:%s"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaXRUN "ALSA xrun!!!(长度至少为 %.3f ms)\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaStatus "ALSA 状态:\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaXRUNPrepareError "ALSA xrun:准备出错:%s"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaReadWriteError "ALSA 读/写错误"
 
@@ -1984,17 +1941,13 @@ static const char help_text[]=
 
 // stream_radio.c
 #define MSGTR_RADIO_ChannelNamesDetected "[radio] 已检测到无线电频道名。\n"
-#define MSGTR_RADIO_FreqRange "[radio] 可用的频率范围是 %.2f-%.2f MHz。\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreqForChannel "[radio] 频道 %s 的频率错误\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelNumberFloat "[radio] 错误的通道号: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelNumberInt "[radio] 频道号错误:%d\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelName "[radio] 频道名错误:%s\n"
 #define MSGTR_RADIO_FreqParameterDetected "[radio] 已检测到无线电频率参数。\n"
-#define MSGTR_RADIO_DoneParsingChannels "[radio] 解析频道完成。\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetTunerFailed "[radio] 警告:ioctl 获取无线电调谐器失败:%s。设置 frac 为 %d。\n"
 #define MSGTR_RADIO_NotRadioDevice "[radio] %s 非无线电设备!\n"
-#define MSGTR_RADIO_TunerCapLowYes "[radio] 无线电调谐器属性为 low:yes frac=%d\n"
-#define MSGTR_RADIO_TunerCapLowNo "[radio] 无线电调谐器属性为 low:no frac=%d\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetFreqFailed "[radio] ioctl 设置频率 0x%x (%.2f) 失败:%s\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetFreqFailed "[radio] ioctl 获取频率失败:%s\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetMuteFailed "[radio] ioctl 设置静音失败:%s\n"
@@ -2004,27 +1957,21 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_RADIO_DroppingFrame "\n[radio] 太糟了 - 丢弃音频帧(%d 字节)!\n"
 #define MSGTR_RADIO_BufferEmpty "[radio] grab_audio_frame:缓冲为空,等待 %d 字节的数据。\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInitFailed "[radio] audio_in_init 失败:%s\n"
-#define MSGTR_RADIO_AudioBuffer "[radio] 音频捕获 - buffer=%d 字节 (block=%d 字节)。\n"
 #define MSGTR_RADIO_AllocateBufferFailed "[radio] 无法分配音频缓冲 (block=%d,buf=%d):%s\n"
 #define MSGTR_RADIO_CurrentFreq "[radio] 当前频率:%.2f\n"
-#define MSGTR_RADIO_SelectedChannel "[radio] 已选择频道:%d - %s(频率:%.2f)\n"
 #define MSGTR_RADIO_ChangeChannelNoChannelList "[radio] 无法切换频道:未给出的频道列表。\n"
 #define MSGTR_RADIO_UnableOpenDevice "[radio] 无法打开‘%s’:%s\n"
-#define MSGTR_RADIO_RadioDevice "[radio] 无线电设备文件标识符:%d, %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_InitFracFailed "[radio] init_frac 失败。\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreq "[radio] 频率错误:%.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_UsingFreq "[radio] 使用频率:%.2f。\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInInitFailed "[radio] audio_in_init 失败。\n"
-#define MSGTR_RADIO_BufferString "[radio] %s:缓冲中=%d 已丢弃=%d\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInSetupFailed "[radio] audio_in_setup 调用失败:%s\n"
-#define MSGTR_RADIO_CaptureStarting "[radio] 开始捕获内容。\n"
 #define MSGTR_RADIO_ClearBufferFailed "[radio] 清空缓冲失败:%s\n"
 #define MSGTR_RADIO_StreamEnableCacheFailed "[radio] 调用 stream_enable_cache 失败:%s\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverUnknownStr "[radio] 未知驱动名称:%s\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverV4L2 "[radio] 使用 V4Lv2 无线电接口。\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverV4L "[radio] 使用 V4Lv1 无线电接口。\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverBSDBT848 "[radio] 使用 *BSD BT848 无线电接口。\n"
-#define MSGTR_RADIO_AvailableDrivers "[radio] 可用驱动:"
 
 //tv.c
 #define MSGTR_TV_BogusNormParameter "tv.c:norm_from_string(%s):规格化参数、设置非法 %s。\n"
@@ -2036,30 +1983,23 @@ static const char help_text[]=
 " YV12(这是默认的色彩空间)并阅读文档!\n"\
 "==================================================================\n"
 
-#define MSGTR_TV_SelectedNormId "已选择规格化参数标识符:%d\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedNorm "已选择规格化参数:%s\n"
 #define MSGTR_TV_CannotSetNorm "错误:无法设置规格化参数!\n"
 #define MSGTR_TV_MJP_WidthHeight " MJP:宽 %d 高 %d\n"
 #define MSGTR_TV_UnableToSetWidth "无法设置为所请求的宽度:%d\n"
 #define MSGTR_TV_UnableToSetHeight "无法设置为所请求的高度:%d\n"
 #define MSGTR_TV_NoTuner "所选输入没有频道调谐器!\n"
 #define MSGTR_TV_UnableFindChanlist "无法找到所选频道列表!(%s)\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedChanlist "已选择频道列表:%s(包含 %d 个频道)\n"
 #define MSGTR_TV_ChannelFreqParamConflict "无法同时设置频率和频道!\n"
 #define MSGTR_TV_ChannelNamesDetected "已检测到电视频道名称。\n"
 #define MSGTR_TV_NoFreqForChannel "无法找到 %s(%s)频道的频率\n"
 #define MSGTR_TV_SelectedChannel3 "已选择频道:%s - %s(频率:%.3f)\n"
 #define MSGTR_TV_SelectedChannel2 "已选择频道:%s(频率:%.3f)\n"
-#define MSGTR_TV_SelectedFrequency "已选择频率:%lu(%.3f)\n"
-#define MSGTR_TV_RequestedChannel "已请求频道:%s\n"
 #define MSGTR_TV_UnsupportedAudioType "音频类型‘%s(%x)’不支持!\n"
-#define MSGTR_TV_AudioFormat " 电视音频:%d声道,%d 位,%d Hz\n"
 #define MSGTR_TV_AvailableDrivers "可用驱动:\n"
 #define MSGTR_TV_DriverInfo "已选择驱动:%s\n 名称:%s\n 作者:%s\n 注释:%s\n"
 #define MSGTR_TV_NoSuchDriver "没有这种驱动:%s\n"
 #define MSGTR_TV_DriverAutoDetectionFailed "自动检测电视驱动失败。\n"
 #define MSGTR_TV_UnknownColorOption "使用了未知色彩选项(%d)!\n"
-#define MSGTR_TV_CurrentFrequency "当前频率:%lu(%.3f)\n"
 #define MSGTR_TV_NoTeletext "无图文电视功能"
 #define MSGTR_TV_Bt848IoctlFailed "tvi_bsdbt848:调用 %s ioctl 失败。错误信息:%s\n"
 #define MSGTR_TV_Bt848InvalidAudioRate "tvi_bsdbt848:无效的音频码率值。错误信息:%s\n"
@@ -2087,14 +2027,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_TVI_DS_DeviceNotFound "tvi_dshow:未找到设备 #%d\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableGetDeviceName "tvi_dshow:无法获取设备 #%d 的名称\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UsingDevice "tvi_dshow:使用设备 #%d:%s\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_DeviceName "tvi_dshow: 设备 #%d:%s\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_DirectGetFreqFailed "tvi_dshow:无法直接获取频率值。将使用操作系统内置的频道表。\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_DirectSetFreqFailed "tvi_dshow:无法直接设置频率值。将使用操作系统内置的频道表。\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_SupportedNorms "tvi_dshow:支持的规格化模式:"
-#define MSGTR_TVI_DS_AvailableVideoInputs "tvi_dshow:可用的视频输入:"
-#define MSGTR_TVI_DS_AvailableAudioInputs "tvi_dshow:可用的音频输入:"
 //following phrase will be printed near the selected audio/video input
-#define MSGTR_TVI_DS_InputSelected "(已选用)"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableExtractFreqTable "tvi_dshow:无法从 kstvtune.ax 加载频率对照表\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_WrongDeviceParam "tvi_dshow:设备参数错误:%s\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_WrongDeviceIndex "tvi_dshow:设备索引错误:%d\n"
@@ -2106,7 +2040,6 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_TVI_DS_ChangingWidthHeightNotSupported "tvi_dshow:设备不支持改变视频的宽度/高度。\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_SelectingInputNotSupported "tvi_dshow:设备不支持选择视频捕捉的来源\n"
-#define MSGTR_TVI_DS_FreqTableLoaded "tvi_dshow:载入系统(%s)的频率对照表,对应国家 id=%d(频道数:%d)\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_ErrorParsingAudioFormatStruct "tvi_dshow:无法解析音频格式的结构。\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_ErrorParsingVideoFormatStruct "tvi_dshow:无法解析视频格式的结构。\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_UnableSetAudioMode "tvi_dshow:无法设置音频模式 %d。错误代码:0x%x\n"

Modified: trunk/help/help_mp-zh_TW.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-zh_TW.h	Mon Jul 25 01:55:26 2011	(r33914)
+++ trunk/help/help_mp-zh_TW.h	Mon Jul 25 01:55:34 2011	(r33915)
@@ -64,7 +64,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_NoHomeDir "找不到主(HOME)目録\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "get_path(\"config\") 問題\n"
 #define MSGTR_CreatingCfgFile "創建配置文件: %s\n"
-#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "使用内建默認的 codecs.conf 文件。\n"
 #define MSGTR_CantLoadFont "不能加載位圖字體: %s\n"
 #define MSGTR_CantLoadSub "不能加載字幕: %s\n"
 #define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "轉儲: 致命錯誤: 指定的流不存在!\n"
@@ -106,8 +105,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_Playing "\n正在播放 %s。\n"
 #define MSGTR_NoSound "音頻: 没聲音\n"
 #define MSGTR_FPSforced "FPS 鎖定為 %5.3f (ftime: %5.3f)。\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "編譯用了實時 CPU 檢測。\n"
-#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "編譯用了針對 x86 CPU 的擴展指令集:"
 #define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "可用的視頻輸出驅動:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "可用的音頻輸出驅動:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioCodecs "可用的音頻編解碼器:\n"
@@ -115,7 +112,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AvailableAudioFm "\n(已編譯進的)可用的音頻編解碼器族/驅動:\n"
 #define MSGTR_AvailableVideoFm "\n(已編譯進的)可用的視頻編解碼器族/驅動:\n"
 #define MSGTR_AvailableFsType "可用的全屏層變換模式:\n"
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "使用 Linux 的硬件 RTC 實計時 (%ldHz)。\n"
 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "視頻: 無法讀取屬性\n"
 #define MSGTR_NoStreamFound "找不到流媒體。\n"
 #define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "打開/初始化 (-vo) 所選的視頻輸出設備出錯。\n"
@@ -148,14 +144,11 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "字幕: 添加字幕文件 (%d): %s\n"
 #define MSGTR_RemovedSubtitleFile "字幕: 删除字幕文件 (%d): %s\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "打開寫入文件 [%s] 失敗!\n"
-#define MSGTR_CommandLine "命令行: "
 #define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "打開 %s 失敗: %s (此文件應該能被用户讀取。)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Linux RTC 初始化錯誤在 ioctl (rtc_irqp_set %lu): %s\n"
 #define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "試圖添加 \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" 到你的係統啟動脚本。\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Linux RTC 初始化錯誤在 ioctl (rtc_pie_on): %s\n"
 #define MSGTR_UsingTimingType "正在使用 %s 計時。\n"
-#define MSGTR_MenuInitialized "菜單已初始化: %s\n"
-#define MSGTR_MenuInitFailed "菜單初始化失敗。\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "警告: getch2_init 被調用兩次!\n"
 #define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "無法轉儲此流 - 没有可用的文件描述符。\n"
 #define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "不能用根菜單 %s 打開 libmenu 視頻過濾器。\n"
@@ -277,12 +270,9 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CannotAllocateBytes "不能分配 %d 字節。\n"
 #define MSGTR_SettingAudioDelay "設置音頻延遲為 %5.3fs。\n"
 #define MSGTR_SettingVideoDelay "設置視頻延遲為 %5.3fs。\n"
-#define MSGTR_SettingAudioInputGain "設置音頻輸出增益為 %f。\n"
-#define MSGTR_LamePresetEquals "\npreset=%s\n\n"
 #define MSGTR_LimitingAudioPreload "限製音頻預載值為 0.4s。\n"
 #define MSGTR_IncreasingAudioDensity "增加音頻密度為 4。\n"
 #define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "鎖定音頻預載值為 0, 最大 PTS 校驗為 0。\n"
-#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nCBR 音頻: %d 字節/秒, %d 字節/塊\n"
 #define MSGTR_LameVersion "LAME 版本 %s (%s)\n\n"
 #define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "錯誤: 在此預設值上指定的比特率超出有效範圍。\n"\
 "\n"\
@@ -460,7 +450,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_CodecNeedsOutfmt "\n編解碼器(%s) 需要一個 'outfmt'!\n"
 #define MSGTR_CantAllocateComment "不能為注釋分配内存。"
 #define MSGTR_GetTokenMaxNotLessThanMAX_NR_TOKEN "get_token(): max >= MAX_MR_TOKEN!"
-#define MSGTR_ReadingFile "讀取 %s: "
 #define MSGTR_CantOpenFileError "打不開 '%s': %s\n"
 #define MSGTR_CantGetMemoryForLine "不能為 'line' 獲取内存: %s\n"
 #define MSGTR_CantReallocCodecsp "不能重新分配 '*codecsp': %s\n"
@@ -553,7 +542,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_WarningLenIsntDivisible "警告, 長度不能被采様率整除!\n"
 #define MSGTR_MuxbufMallocErr "合路器幀緩衝無法分配内存!\n"
 #define MSGTR_MuxbufReallocErr "合路器幀緩衝無法重新分配内存!\n"
-#define MSGTR_MuxbufSending "合路器幀緩衝正在發送 %d 幀到合路器。\n"
 #define MSGTR_WritingHeader "正在寫幀頭...\n"
 #define MSGTR_WritingTrailer "正在寫索引...\n"
 
@@ -571,7 +559,6 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_ON2AviFormat "ON2 AVI 格式"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "檢測到 %s 文件格式。\n"
 #define MSGTR_DetectedAudiofile "檢測到音頻文件。\n"
-#define MSGTR_NotSystemStream "非 MPEG 係統的流格式... (可能是輸送流?)\n"
 #define MSGTR_InvalidMPEGES "MPEG-ES 流無效??? 請聯係作者, 這可能是個錯誤:(\n"
 #define MSGTR_FormatNotRecognized "============= 抱歉, 此文件格式無法辨認或支持 ===============\n"\
                  "===   如果此文件是一個 AVI, ASF 或 MPEG 流, 請聯係作者!  ===\n"
@@ -596,11 +583,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: 支持壓縮的文件頭需要 ZLIB!\n"
 #define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: 警告: 檢測到可變的 FourCC!?\n"
 #define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: 警告: 軌迹太多。"
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> 找到音頻流: %d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> 找到視頻流: %d\n"
 #define MSGTR_DetectedTV "檢測到 TV! ;-)\n"
 #define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "無法打開 Ogg 分路器。\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: 尋找音頻流 (id:%d)。\n"
 #define MSGTR_CannotOpenAudioStream "打不開音頻流: %s\n"
 #define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "打不開字幕流: %s\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "打開音頻分路器: %s 失敗\n"
@@ -637,24 +621,17 @@ static const char help_text[]=
 
 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] 使用外部的後處理過濾器, max q = %d。\n"
 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] 使用編解碼器的後處理過濾器, max q = %d。\n"
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "所選的 vo & vd 不支持視頻屬性 '%s'。\n"
 #define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "請求的視頻編解碼器族 [%s] (vfm=%s) 不可用。\n請在編譯時啟用它。\n"
 #define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "請求的音頻編解碼器族 [%s] (afm=%s) 不可用。\n請在編譯時啟用它。\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "打開視頻解碼器: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_SelectedVideoCodec "已選視頻編解碼器: [%s] vfm: %s (%s)\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "打開音頻解碼器: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_SelectedAudioCodec "已選音頻編解碼器: [%s] afm: %s (%s)\n"
-#define MSGTR_BuildingAudioFilterChain "為 %dHz/%dch/%s -> %dHz/%dch/%s 建造音頻過濾鏈...\n"
-#define MSGTR_UninitVideoStr "反初始視頻: %s\n"
-#define MSGTR_UninitAudioStr "反初始音頻: %s\n"
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "VDecoder 初始化失敗 :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "ADecoder 初始化失敗 :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "ADecoder 預初始化失敗 :(\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: 為輸入緩衝分配 %d 字節。\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: 為輸出緩衝分配 %d + %d = %d 字節。\n"
 
 // LIRC:
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "起動紅外遥控支持...\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "打開紅外遥控支持失敗。你將無法使用遥控器。\n"
 #define MSGTR_LIRCcfgerr "讀取 LIRC 配置文件 %s 失敗。\n"
 
@@ -672,8 +649,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // vd_dshow.c, vd_dmo.c
 #define MSGTR_DownloadCodecPackage "你需要升級/安裝二進製編解碼器包。\n請訪問 http:\/\/www.mplayerhq.hu/dload.html\n"
-#define MSGTR_DShowInitOK "信息: Win32/DShow 視頻編解碼器初始化成功。\n"
-#define MSGTR_DMOInitOK "信息: Win32/DMO 視頻編解碼器初始化成功。\n"
 
 // x11_common.c
 #define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: 不能發送 EWMH 全屏事件!\n"
@@ -1108,7 +1083,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // ao_sun.c
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscSetinfoFailed "[AO SUN] rtsc: SETINFO 失敗。\n"
-#define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: 寫失敗。\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] 無法打開音頻設備 %s, %s -> 没聲音。\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] 音頻設置: 你的聲卡不支持 %d 通道, %s, %d Hz 采様率。\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** 你的音頻驅動不支持 select() ***\n用 config.h 中的 #undef HAVE_AUDIO_SELECT 重新編譯 MPlayer!\n\n"
@@ -1223,7 +1197,6 @@ static const char help_text[]=
 
 // joystick.c
 
-#define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_Opening "打開操縱杆設備 %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_CantOpen "打不開操縱杆設備 %s: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_ErrReading "讀操縱杆設備時發生錯誤: %s\n"
 #define MSGTR_INPUT_JOYSTICK_LoosingBytes "操縱杆: 丢失了 %d 字節的數據\n"
@@ -1280,9 +1253,7 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_PeriodEqualsBufferSize "不能使用等于緩衝大小的間隔 (%u == %lu)\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_CannotInstallSWParams "無法安裝軟件參數:\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_ErrorOpeningAudio "打開音頻錯誤: %s\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaStatusError "ALSA 狀態錯誤: %s"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaXRUN "ALSA xrun!!! (至少 %.3f ms)\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaStatus "ALSA 狀態:\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaXRUNPrepareError "ALSA xrun: 凖備錯誤: %s"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AIALSA_AlsaReadWriteError "ALSA 讀/寫錯誤"
 
@@ -1373,17 +1344,7 @@ static const char help_text[]=
 // aviheader.c
 
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_EmptyList "**空列表?!\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundMovieAt "在 0x%X - 0x%X 找到電影\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundBitmapInfoHeader "找到 'bih', %u 字節的 %d\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForMPG4V1 "為 M$ mpg4v1 視頻重新生成關鍵幀表。\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForDIVX3 "為 DIVX3 視頻重新生成關鍵幀表。\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_RegeneratingKeyfTableForMPEG4 "為 MPEG4 視頻重新生成關鍵幀表。\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundWaveFmt "找到 'wf', %d 字節的 %d\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_FoundAVIV2Header "AVI: 發現 dmlh (size=%d) (total_frames=%d)\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_ReadingIndexBlockChunksForFrames "正在讀 INDEX 塊, %d 區塊的 %d 幀 (fpos=%"PRId64")。\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_AdditionalRIFFHdr "附加的 RIFF 頭...\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_WarnNotExtendedAVIHdr "** 警告: 這不是擴展的 AVI 頭部..\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BrokenChunk "區塊損壞? chunksize=%d (id=%.4s)\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BuildingODMLidx "AVI: ODML: 建造 ODML 索引 (%d superindexchunks)。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_BrokenODMLfile "AVI: ODML: 檢測到損壞的(不完整的?)文件。將使用傳統的索引。\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_AVIHDR_CantReadIdxFile "不能讀索引文件 %s: %s\n"
@@ -1879,17 +1840,13 @@ static const char help_text[]=
 // stream/stream_radio.c
 
 #define MSGTR_RADIO_ChannelNamesDetected "[radio] 檢測到廣播通道名。\n"
-#define MSGTR_RADIO_FreqRange "[radio] 允許的頻率範圍是 %.2f-%.2f MHz。\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreqForChannel "[radio] 錯誤的通道頻率 %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelNumberFloat "[radio] 錯誤的通道號: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelNumberInt "[radio] 錯誤的通道號: %d\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongChannelName "[radio] 錯誤的通道名: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_FreqParameterDetected "[radio] 檢測到廣播頻率參數。\n"
-#define MSGTR_RADIO_DoneParsingChannels "[radio] 解析通道完成。\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetTunerFailed "[radio] Warning: ioctl 獲取調諧器失敗: %s。設置 frac 為 %d。\n"
 #define MSGTR_RADIO_NotRadioDevice "[radio] %s 决不是廣播設備!\n"
-#define MSGTR_RADIO_TunerCapLowYes "[radio] 調諧器調低了:是 frac=%d\n"
-#define MSGTR_RADIO_TunerCapLowNo "[radio] 調諧器調低了:否 frac=%d\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetFreqFailed "[radio] ioctl 設定頻率為 0x%x (%.2f) failed: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_GetFreqFailed "[radio] ioctl 獲取頻率失敗: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_SetMuteFailed "[radio] ioctl 設定靜音失敗: %s\n"
@@ -1899,20 +1856,15 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_RADIO_DroppingFrame "\n[radio] 太糟糕 - 丢失音頻幀 (%d 字節)!\n"
 #define MSGTR_RADIO_BufferEmpty "[radio] grab_audio_frame: 緩衝為空, 等待 %d 字節數據。\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInitFailed "[radio] audio_in_init 失敗: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_AudioBuffer "[radio] 音頻捕獲 - buffer=%d 字節 (block=%d 字節)。\n"
 #define MSGTR_RADIO_AllocateBufferFailed "[radio] 不能分配音頻緩衝 (block=%d,buf=%d): %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_CurrentFreq "[radio] 當前頻率: %.2f\n"
-#define MSGTR_RADIO_SelectedChannel "[radio] 已選通道: %d - %s (freq: %.2f)\n"
 #define MSGTR_RADIO_ChangeChannelNoChannelList "[radio] 不能改變通道: 無給定的通道列表。\n"
 #define MSGTR_RADIO_UnableOpenDevice "[radio] 無法打開 '%s': %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_RadioDevice "[radio] 廣播設備 fd: %d, %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_InitFracFailed "[radio] init_frac 失敗。\n"
 #define MSGTR_RADIO_WrongFreq "[radio] 錯誤頻率: %.2f\n"
 #define MSGTR_RADIO_UsingFreq "[radio] 使用頻率: %.2f。\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInInitFailed "[radio] audio_in_init 失敗。\n"
-#define MSGTR_RADIO_BufferString "[radio] %s: 在 buffer=%d dropped=%d\n"
 #define MSGTR_RADIO_AudioInSetupFailed "[radio] audio_in_setup 調用失敗: %s\n"
-#define MSGTR_RADIO_CaptureStarting "[radio] 開始捕獲。\n"
 #define MSGTR_RADIO_ClearBufferFailed "[radio] 清空緩衝失敗: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_StreamEnableCacheFailed "[radio] 調用 stream_enable_cache 失敗: %s\n"
 #define MSGTR_RADIO_DriverUnknownStr "[radio] 未知驅動名: %s\n"


More information about the MPlayer-translations mailing list