[MPlayer-translations] r31188 - trunk/DOCS/man/zh_CN/mplayer.1

jrash subversion at mplayerhq.hu
Fri May 21 13:20:23 CEST 2010


Author: jrash
Date: Fri May 21 13:20:23 2010
New Revision: 31188

Log:
sync with en/mplayer.1 rev. 31173

Modified:
   trunk/DOCS/man/zh_CN/mplayer.1

Modified: trunk/DOCS/man/zh_CN/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/zh_CN/mplayer.1	Fri May 21 01:17:41 2010	(r31187)
+++ trunk/DOCS/man/zh_CN/mplayer.1	Fri May 21 13:20:23 2010	(r31188)
@@ -1,4 +1,4 @@
-.\" sync with en/mplayer.1 rev. 31028
+.\" sync with en/mplayer.1 rev. 31173
 .\" Encoding: UTF-8
 .\" Reminder of hard terms which need better/final solution later:
 .\"   /capture; playtree in parent list; colorkey; retrace; desync; downmix;
@@ -3899,10 +3899,11 @@ mga 视频输出驱动, 运行在 X11 çª
 .PD 1
 .
 .TP
-.B s3fb(仅适用于Linux)(另参见 \-vf yuv2 和 \-dr)
-S3 Virge专用的视频输出驱动。
-此驱动支持显卡的YUV转换与缩放、双重缓冲和直接渲染的功能。
-使用\-vf yuy2以采用硬件加速下的YUV2渲染,这种方式在此款显卡下比YV12快很多。
+.B s3fb(仅适用于 Linux )(另参见 \-dr)
+S3 Virge 专用的视频输出驱动。
+此驱动支持显卡的 YUV 转换与缩放、双重缓冲和直接渲染的功能。
+使用 \-vf format=yuy2 以采用硬件加速下的 YUV2 渲染,这种方式
+在此款显卡下比 YV12 快很多。
 .PD 0
 .RSs
 .IPs <device>
@@ -5670,11 +5671,6 @@ spal:   768x576 (正方形像素PALï
 .RE
 .
 .TP
-.B "yuy2\ \ \ "
-强制执行YV12/\:I420/\:422P至YUY2的软件转换。
-对于那些对YV12支持较差但对YUY2支持较好的显卡很有用。
-.
-.TP
 .B "yvu9\ \ \ "
 强制执行YVU9至YV12色彩空间的软件转换。
 不赞成使用,因为使用软件色彩调整器更好。


More information about the MPlayer-translations mailing list