[MPlayer-translations] r32737 - trunk/DOCS/man/zh_CN/mplayer.1

jrash subversion at mplayerhq.hu
Fri Dec 31 08:21:30 CET 2010


Author: jrash
Date: Fri Dec 31 08:21:29 2010
New Revision: 32737

Log:
sync with en/mplayer.1 rev. 32735

Modified:
   trunk/DOCS/man/zh_CN/mplayer.1

Modified: trunk/DOCS/man/zh_CN/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/zh_CN/mplayer.1	Thu Dec 30 13:48:03 2010	(r32736)
+++ trunk/DOCS/man/zh_CN/mplayer.1	Fri Dec 31 08:21:29 2010	(r32737)
@@ -1,4 +1,4 @@
-.\" sync with en/mplayer.1 rev. 32699
+.\" sync with en/mplayer.1 rev. 32735
 .\" Encoding: UTF-8
 .\"
 .\" MPlayer (C) 2000-2010 MPlayer 团队
@@ -9667,12 +9667,15 @@ I与B帧的话分别是该值加上ip_fa
 H.264的量化参数是基于对数尺度的。
 两者之间的映射关系大至是H264QP = 12 + 6*log2(MPEGQP)。
 例如,MPEG的QP=2与H.264的QP=18是等价的。
+通常情况下,应避免使用该选项,而是使用 crf,因为 crf 在相同数据量下
+能产生更好的视觉效果。
 .
 .TP
 .B crf=<1.0\-50.0>
 启用恒定质量模式,并选择质量值。
 该质量值的尺度与QP的相类似。
 就像基于比特率的模式一样,该模式允许每个帧根据帧的复杂度使用不同的QP。
+通常情况下应使用该选项而非 qp。
 .
 .TP
 .B pass=<1\-3>


More information about the MPlayer-translations mailing list