[MPlayer-translations] r27891 - trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

bircoph subversion at mplayerhq.hu
Tue Nov 4 01:35:49 CET 2008


Author: bircoph
Date: Tue Nov  4 01:35:49 2008
New Revision: 27891

Log:
Fix a typo.


Modified:
   trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

Modified: trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	Tue Nov  4 01:35:49 2008
@@ -1892,7 +1892,7 @@ tv://1, tv://TV1, tv_set_channel 1, tv_s
 .B \-tvscan <option1:option2:...> (ÔÏÌØËÏ TV É MPlayer)
 îÁÓÔÒÁÉ×ÁÅÔ ÓËÁÎÎÅÒ TV ËÁÎÁÌÏ×.
 MPlayer ÔÁËÖÅ ×Ù×ÅÄÅÔ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÄÌÑ ÏÐÃÉÉ "-tv channels=",
-×ËÌÀÞÁÑ ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÅ É ÔÏÌØËÏ ÞÔÏ ÎÁÊÄÅÎÔÔÙÅ ËÁÎÁÌÙ.
+×ËÌÀÞÁÑ ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÅ É ÔÏÌØËÏ ÞÔÏ ÎÁÊÄÅÎÎÙÅ ËÁÎÁÌÙ.
 .sp 1
 äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÐÏÄÏÐÃÉÉ:
 .RSsMore information about the MPlayer-translations mailing list