[MPlayer-translations] r24435 - trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

voroshil subversion at mplayerhq.hu
Wed Sep 12 19:57:40 CEST 2007


Author: voroshil
Date: Wed Sep 12 19:57:40 2007
New Revision: 24435

Log:
r24423: Implementation of tv:// driver autodetection.


Modified:
   trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1

Modified: trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	Wed Sep 12 19:57:40 2007
@@ -2,7 +2,7 @@
 .\" This man page was/is done by Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
 .\" Translated by Vladimir Voroshilov <voroshil at gmail.com>
 .\" Encoding: koi8-r
-.\" synced with r24386
+.\" synced with r24423
 .
 .\" --------------------------------------------------------------------------
 .\" ïÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÍÁËÒÏÓÏ×
@@ -1714,7 +1714,7 @@ RTP ÐÁËÅÔÙ ÎÁ ÎÕÖÎÙÊ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ. åÓÌÉ ÎÅ×
 úÎÁÞÅÎÉÅ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ ÒÁ×ÎÏ 0 (Á×ÔÏÏÔËÌÀÞÅÎÉÅ ×ÙËÌÀÞÅÎÏ).
 .IPs driver=<ÚÎÁÞÅÎÉÅ>
 óÐÉÓÏË ×ËÏÍÐÌÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ TV ÄÒÁÊ×ÅÒÏ× ÓÍÏÔÒÉÔÅ Ó ÐÏÍÏÝØÀ \-tv driver=help.
-ÄÏÓÔÕÐÎÙ: dummy, v4l, v4l2, bsdbt848
+ÄÏÓÔÕÐÎÙ: dummy, v4l, v4l2, bsdbt848 (Á×ÔÏÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÅ)
 .IPs device=<ÚÎÁÞÅÎÉÅ>
 õËÁÚÙ×ÁÅÔ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï TV (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: /dev/\:video0).
 .I úáíåþáîéå:More information about the MPlayer-translations mailing list